At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den Forrige tilsyn udført den Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Anmeldt Deltagere ved tilsynet Henrik Lægaard, Anette Yde Sørensen, Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Kontaktperson på tilbuddet (mail og telefonnummer) Anette Yde Sørensen, et med tilsynet At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At virksomheden er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende love og regler for virksomheden At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene. Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan tilsynsansvarlig kontaktes. Der er udarbejdet en kortfatte vejledning til denne tilsynsrapport. 1

2 Tilsynets overvejelser og bemærkninger generelt i forbindelse med tilsynet: Tilsynets indtryk af Hvidbjerghus er fortsat rigtig godt. Det er tilsynets indtryk, at der er tale om et sted i god gænge med god personaleledelse, styr på økonomien og god forståelse for anvendelse af relevante pædagogiske værktøjer og løbende fokus på udvikling af pædagogiske metoder og kompetenceudvikling af personalet i forhold til dette. Vi oplevede stor åbenhed fra ledelsens side til at drøfte emner, der kunne være komplekse for dem. Vi ser et veldrevet tilbud som virker kompetent i forhold til de opgaver de påtager sig. De brugere, vi mødte og talte med, var MEGET positive overfor stedet. Hvor der er nyt i teksten nedenfor er det markeret efter siden sidst: idet ikke alle emner er gennemgået. Henstillinger Der er ikke givet henstillinger på dette tilsyn. Der er ingen henstillinger fra sidste tilsyn at følge op på. Påbud Der er ikke givet påbud på dette tilsyn. Der er ingen påbud fra sidste tilsyn at følge op på. 2

3 Lovgrundlag, økonomi, belægning og politikker Mulige emner Efter hvilke regler visiteres til tilbuddet, og hvor mange pladser er der? Giver tilbuddets budget og regnskab anledning til bemærkninger? et er at vurdere lovgivne rammer og det økonomiske fundament Der visiteres efter servicelovens 107, som lyder: 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Der er 5 pladser på Hvidbjerghus. Der er 5 pladser på Vesterfjord. Siden sidst: Tilsynets økonomiske konsulent har ingen bemærkninger til budget og regnskab. Hvidbjerghus afleverede årsregnskab i maj var et godt år med et overskud på kr. og stedet er i dag tæt på en egenkapital på nul. Det gode resultat hænger bl.a. sammen med en af de tidligere beboere, der ikke havde 3

4 Hvad er belægningsprocenten og er den i overensstemmelse med det budgetlagte? Efterleves kommunens kvalitetsstandarder og overordnede målsætning for området? (gælder kun kommunens egne tilbud) Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud behov for fuldt timetal. Siden sidst: Der er i alt 7 beboere, fordelt med 5 på Hvidbjerghus og 2 på Vesterfjord. Det gamle Vesterfjord er lejet ud for en toårig periode, da der ikke har været behov for huset til ind- eller udslusning som påregnet. Ledelsen vil gerne have en beboer mere på Vesterfjord. Der er tæt samarbejde mellem de to huse. Der er en beredskabsaftale mellem husene om opkald på bestemte tider af dagen. Hvis der ikke ringes/svares er der behov for hjælp. Gælder kun kommunens egne tilbud. Hvidbjerghus har sit eget værdigrundlag, som ses på hjemmesiden. Tilsynet finder det helt i tråd med Hvidbjerghus pædagogiske linje. Ingen OK 4

5 Tilbuddets fysiske rammer Mulige emner Fællesarealer (inden- og udendørs). et er at vurdere tilbuddets fysiske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og brugernes trivsel Hvidbjerghus er flyttet fra Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg til Hovedvejen 78. Stedet er meget velegnet til formålet. Der er 7 værelser og et vagtværelse. Hele første sal anvendes som kontor og mødelokale, her er også personaletoilet og bad. Til beboerne er der to badeværelser. Det største deles af 3 beboere, det mindste deles af 2. Køkkenet er stort og nyt og der er gode forhold både ude og inde. Der er indrettet et lydisoleret musik rum i tilknytning til en garage. Vesterfjord er flyttet fra Vesterfjordvej 9 til Grøndalvej 15. Grøndalvej 15 er Hvidbjerghus tidligere lokaler og de består fortsat af 5 værelser, køkken og opholdsstue samt personalerum, kontor og 3 badeværelser; 2 til beboerne og 1 til personalet. Bad og toiletforhold. Hvordan er rengøringsstandarden på stedet bl.a. på beboernes værelser op på fællesarealer? Det er planen at beholde Vesterfjordvej 9. Vesterfjordvej er sat i stand. Der er tale om en bygning fra 40 erne med køkken, stue, kontor, personalerum, tre beboerværelser og et fælles badeværelse samt personalebadeværelse. Der er en lille have til huset. På Hvidbjerghus er der to badeværelser til fem beboere. På Vesterfjord er der to badeværelser til fem beboere. Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn. Der er udarbejdet rengøringsstandarder for hvert rum. Hver beboer har et skema for hjemmedagen, hvor der 5

6 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud også er rengøringspligt. Beboerne får hjælp til at lære om rengøring. Der er skemaer for, hvad man skal hver dag. Der er fælles hovedrengøring. Vesterfjord følger standarden for Hvidbjerghus. Ingen OK 6

7 Regler om personfølsomme oplysninger, tavshedspligt og magtanvendelse Mulige emner Opbevares personfølsomme oplysninger på papir og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Opbevares personfølsomme oplysninger på IT og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Alle skal have kendskab til Persondataloven, reglerne om magtanvendelse og reglerne om tavshedspligt, derfor skal reglerne udleveres, og der skal indhentes underskrift på kendskab. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Det skal tilses, at tilbuddet opbevarer personfølsomme oplysninger på hensigtsmæssig og lovmedholdelig måde De fleste oplysninger opbevares elektronisk. Hvidbjerghus og Vesterfjord anvender systemet Planner4You. Papirer opbevares på stedets kontorer, hvor døre og skabe er låste. Personfølsomme oplysninger opbevares på it, og der er adgangskoder og pauseskærm med adgangskode til alle skærme. Planner4You har en funktion med journal, som låses, og indeholder de elementer, der skal indgå i handleplanen. Der kan sendes sms fra systemet. Medarbejderne kan logge sikkert på hjemmefra. Der scannes papirer ind i systemet. Det styres, hvem der må se hvad. Der er log, så man kan se, hvem der har været inde hvornår. I ansættelsesbrevet skriver alle medarbejdere under på at have kendskab til tavshedspligt, magtanvendelse og persondataloven. Alle har underskrevet ny kontrakt pr. 1. februar 2008, hvor det står. Magtanvendelsesreglerne opfriskes årligt og ved behov. Under supervision og på kurser. Der er udarbejdet et tillæg til ansættelseskontrakten om bl.a. dokumenthåndtering, kontakt til beboere og deres familie, video- og lydoptagelser og alkoholpolitik. Ingen OK 7

8 Råd og vejledning Henstilling Påbud 8

9 Brugerbetaling og administration Mulige emner Hvor stor er brugerbetalingen, og hvad omfatter den? Udbydes der servicepakker, hvad koster de, hvordan er de sammensat og kan de evt. vælges fra? Sker der administration af brugernes økonomi? Foreligger der en standard for administration og er den udleveret til brugerne? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at tilse eventuelle økonomiske administrationsordninger for brugerne Siden sidst: Brugerbetalingen er ikke steget i Brugerbetalinger er den samme begge steder. Der betales kr. i husleje og kr. for kost. Der indbetales 600 kr. til ferie. Hverken Hvidbjerghus eller Vesterfjord har servicepakker. F.eks. er vaskepulver og toiletpapir indregnet i opholdsbetalingen Der er ingen ændringer siden sidst. Administration sker på frivillig basis. Begge steder tilbyder hjælp efter ønske, og der udarbejdes fuldmagt. Der er ingen skriftlig standard, men beboerne bliver informeret, når de flytter ind. Samtykkeerklæringen er skriftlig. Alle har budgetplaner og stedet hjælper med kasseregnskab og betalingsservice. Der anvendes kassebog med bilag og nummererede kvitteringer. Ingen OK 9

10 Inddragelse af pårørende i tilbuddet Mulige emner Hvordan fungerer samarbejdet med de pårørende? I hvilken grad er det formaliseret? Er der en politik for inddragelse af pårørende, og hvordan fungerer den? Er der er et pårørenderåd? Er der lavet tilfredshedsundersøgelser? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende Siden sidst: Åbent hus arrangementet fra sidste år var en stor succes og der er enighed om, at arrangementet skal gentages i Det kunne være dejligt allerede til sommer men ledelsen mener ikke, at det er realistisk før til efteråret. Der er samarbejde med pårørende til alle beboerne. Der samarbejdes om regler i hjemmet og på stedet. Samarbejdets kvalitet og omfang afhænger af de pårørendes kapacitet og ønsker. De pårørende inddrages, hvor det er muligt, og når beboerne ønsker det. Da beboerne er over 18, skal de give tilladelse til, at de pårørende må inddrages og på hvilke områder. Samarbejdet fungerer godt. Nogle pårørende er meget aktive. Der er udarbejdet samtykkeerklæringer for hver enkelt beboer om, hvad der må drøftes med de pårørende. Der er ikke en politik for inddragelse af de pårørende. Nej. Nej. Ingen OK 10

11 Klager Mulige emner Er der indgivet klager siden sidste tilsynsbesøg? Overholdes procedurer for indgivelse, modtagelse og behandling af klager i henhold til lovgivning? Hvordan orienteres klager og pårørende om afgørelse? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Det skal tilses, at klager behandles i henhold til lovgivningen Siden sidst: Nej. Personalet er klar over, hvad de skal gøre, hvis de får en klage. På mandagsmøder med beboerne afklares en del problemstillinger, som kunne være endt i en klage. Det vil ske skriftligt. Ingen OK 11

12 Medicinadministration Mulige emner Hvordan håndteres medicin konkret i tilbuddet? Herunder hvordan opbevares, udleveres, optælles, bortskaffes og fordeles medicinen, og hvordan indtages den? et er at tilse, at bestemmelserne for medicinadministration følges og procedurer overholdes. Siden sidst: Der er fortsat 5 medarbejdere, der venter på at komme på medicinkursus. Der er fortsat overtegnet på de eksisterende kurser. Deltagerne er de samme, som dem, der er på KRAP kursus. Det store medicinskab er flyttet op på første salen, så sygeplejersken ikke bliver forstyrret, når hun doserer. Der kan doseres op til tre uger ad gangen. Derefter tjekker Annette, at der er det, der skal være. I stueetagen ligger ugens dosering. Hvidbjerghus arbejder ikke med en oversigt over givet medicin, idet medicinen doseres i kasser med ugedagen på, så man kan følge med i, om dagens medicin er givet. Døgnvagten giver altid medicinen. Medicingivningen er ikke registreret i f.eks. en dagbog. Medicinen er fremme til hver enkelt. Sygeplejersken doserer for 14 dage ad gangen. Der er et elektronisk dokument til indberetning af utilsigtede hændelser. Små utilsigtede hændelser behandles på personalemøderne og løses der, det handler om procedurer. Glemt medicin og fejldoseringer mm. indberettes. Der er udarbejdet standarder for medicinudlevering. Medicin og penge opbevares i en sikker boks. Der er medicinfortegnelser og planer for hver enkelt beboer i pågældendes journal. 12

13 Hvordan sikres det, at personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin? Herunder kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler og Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Har personalet kendskab til relevant medicin på området? Foreligger der en standard for medicinudlevering? Ja Opfølgning på tidligere tilsyn Ingen Generel vurdering OK Råd og vejledning Henstilling Påbud En ansat sygeplejerske administrerer medicinen. Medicinhåndtering mm. behandles månedligt på personalemøderne. Hvidbjerghus har sundhedsstyrelsens vejledninger, som gennemgås ved ansættelsen. Anette har det overordnede ansvar, men sygeplejersken har det daglige ansvar. Ja 13

14 Sundhedsmæssige foranstaltninger og hygiejne Mulige emner Kommer brugerne jævnligt til læge og tandlæge? Har brugerne mulighed for at pleje deres personlige hygiejne i form af frisør, tøjindkøb, badefaciliteter mm? et er at tilse brugernes generelle hygiejneforhold og mulighed for at pleje personlig fremtoning Ja, en enkelt beboer går hos regionstandplejen, de øvrige går hos almindelig tandlæge. En beboer skal have en kæbeoperation men går ellers til alm. tandlæge. Siden sidst: To beboere har været i sommerhus i en uge i et specialprojekt om at lære at spise pænt. Der var skrevet en udførlig behandlingsplan for ugen. Annette sender kopi af planen til os. Det var en stor succes og har haft rigtig god effekt, med bl.a. vægttab og nye indarbejdede motionsvaner som fortsætter efter hjemkomsten til Hvidbjerghus. Den enkelte borger har været meget inddraget i formålsbeskrivelsen og har haft ønsker om forandring. Arbejdsmetoden er kendt, og der arbejdes intensivt med adfærdsregulering. En uges intensivt arbejde kan nogle gange gøre det ud for mange måneders almindeligt arbejde på et botilbud. Vi drøftede beboerne. En beboer skal opereres i kæben og der er et omfattende arbejde efterfølgende med at holde munden ren og med at give den rigtige kost. En anden beboer har tabt 20 kg ved kostomlægning og motion. Der arrangeres gåture på forskellige steder om på nye ruter f.eks. Thyholm rundt, hvor de ca. 45 km deles op på 4 ture. Beboerne er rigtig glade for turene. Flere af beboerne deltager også i motionsløb. Alle beboere bliver løbetestede og får sko, der passer til den 14

15 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud enkeltes løbestil hos Intersport. Der er gåture for alle hver morgen på tre faste ruter. Beboerne er glade for at gå og går gerne f.eks. til købmanden efter varer. Der arbejdes fortsat på en beredskabsplan, som skal omfatte mere end sygdom og død. Ingen OK 15

16 Alkohol og stofmisbrug Mulige emner Er der formuleret en misbrugspolitik i tilbuddet? I hvilket omfang finder der misbrug sted af alkohol, hash, hårde stoffer (heroin, kokain, speed), medicin (ketogan, stesolid m.m.)? Og hvad gøres der for at begrænse misbruget? Hjælper personalet med afgiftning, vedligeholdelse, afhjælpning af skadevirkninger. Gives der tilbud om behandling? Hvem koordinerer behandlingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at vurdere omfanget af misbruget og indsatsen for at hjælpe brugere med misbrugsproblemer Ja. Alkohol og stoffer tolereres ikke på stedet. Medarbejderne skal have godt kendskab og være meget opmærksomme. Nogle af beboerne kan falde i, når de tager fra huset i forskellige anledninger. I så fald hjælper personalet. Der gives tilbud om behandling. Hvidbjerghus koordinerer med egen læge, misbrugsrådgivningen og distriktspsykiatrien. Ingen OK 16

17 Tilbuddets målgruppe et er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets målgruppe og aktuelle brugere Mulige emner Målgruppe. Nuværende brugergruppe. Er der overensstemmelse mellem de to ovenstående? Hvordan er visitations- og revisitationsproceduren? Målgruppen er fortsat sindslidende, der kan have misbrugsproblematikker og lettere udviklingshæmmede med psykiatrisk diagnose, der kan have misbrugsproblematikker. Gruppen er delt op i to efter godkendelsen af udvidelsen. Så Hvidbjerghus rummer gruppen med lettere psykisk handicap/ udviklingshæmning med en psykiatrisk overbygning og Vesterfjord rummer gruppen med særlige psykiske lidelser/tilstande og udtalt misbrugsbaggrund. Siden sidst: Der er kommet en ny ung mand på Hvidbjerghus i stedet for en anden, der er blevet sluset ud. Han passer i målgruppen og kommer fra Struer Kommune. Der er reelt plads til 6 beboere i huset, og den sidste plads kunne under optimale forhold anvendes til en 6. person fra målgruppen, men det ville være mere sårbart med så mange beboere på grund af husets størrelse. Desuden mener man fra ledelsens side, at den nuværende brugergruppe er for sårbar til at endnu en plads besættes. Ja. Der sker en grundig visitation for at sikre, at nye beboere kan rummes i samspillet med de øvrige beboere. Der er ingen ændringer siden sidst. Ved henvendelse rekvirerer Hvidbjerghus papirer på pågældende. Henvendelsen drøftes med det øvrige fagpersonale på stedet. Så kører leder og souschef ud 17

18 Er brugerne velplacerede, og hører de fortsat ind under målgruppen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud til den eventuelt kommende beboer for at få en snak. Nogle ønsker herefter ikke at komme, og nogle er ikke ønskede. Der skal være en vis grad af motivation, før det kan lykkes. Derudover skal den nye beboer også passe i den eksisterende beboergruppe. Ja. Ingen OK 18

19 Tilbuddets pædagogik og metode Mulige emner Overordnet pædagogik. et er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets brugergruppe og tilbuddets pædagogik Siden sidst: I januar startede 4 medarbejdere og Annette på KRAP uddannelsen (kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik) sammen med medarbejdere fra Søndbjerggård. Annette er rigtig glad for at deltage. Efter at have været af sted til 5 gange undervisning er det blevet klart, at det er en god uddannelse, som alle husets medarbejdere burde have. Hvidbjerghus anvender den anerkendende tilgang i forvejen, men kurset giver rigtig mange konkrete redskaber. Den seneste undervisning handlede om mestring, og det var meget anvendeligt i dagligdagen. Underviseren er dygtig. Der er en gang tilbage 6 gange i alt. Halvdelen af medarbejderne har været af sted. Der anvendes samme pædagogik på Hvidbjerghus og Vesterfjord. Aktuelt er der ikke sket ændringer i den overordnede pædagogik siden sidste tilsyn, men det er på vej med uddannelsen inden for KRAP. Den anerkendende tilgang er meget tilstedeværende i det daglige arbejde. Pædagogikken er som hidtil Learning by doing af John Dewey og anerkendende pædagogik med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. 4 medarbejdere er uddannede inden for øreakupunktur - NADA. NADA-behandling er tænkt både som en hjælp i abstinensbehandling og ved psykiske 19

20 Hvordan udmøntes den overordnede pædagogiske metode i dagligdagen med brugerne? Hvilke holdninger ligger der bag pædagogikken? Dækker pædagogikken brugergruppens behov? Arbejdes der med kvalitetsudvikling? Er der opstillet succeskriterier for kvalitetsudviklingen? problemer som angst, søvnforstyrrelser, aggressioner m.m. men også som en metode, som fremmer recovery og understøtter psykoterapeutisk arbejde og indsigt. NADA-metoden er beregnet til at fungere i et samspil med anden behandling. Selvom metoden kan bruges ved f.eks. akut angst, stoftrang eller uro, virker NADAbehandling bedst over et længere tidsrum sammen med f.eks. psykologisk bistand eller recovery-arbejde. NADA er således også en metode, som gør anden behandling bedre. 2 medarbejdere er uddannede i pædagogisk massage og triggerpointmassage. Og 1 er uddannet kraniosakralterapeut. Alle behandlingsformer bruges meget og har god virkning på brugergruppen. Det afgørende er den enkelte brugers behov. Anerkendende pædagogik og konsekvens anvendes i handleplanen og den daglige omgang. Konflikter kan meget nemt opstå, så det er en stor udfordring at bruge den valgte pædagogik. Der guides og anerkendes. Succeskriteriet er, at kravene er opnåelige. Der må justeres, hvis det viser sig, at beboeren ikke kan leve op til kravene. Alle behandles individuelt. En vigtig betragtning er, om beboerne anser stedet for at være deres hjem. Det er et succeskriterium i sig selv. Det er den pågældende beboers behov, der lægger standarden for den udøvede pædagogik. Grænser kan flyttes begge veje. Ja. Ja. Siden sidst: Ja. I forhold til enkelte beboere kan der anvendes afkrydsningsskemaer for at vurdere, om dagen har været god. Der anvendes belønningssystemer f.eks. i forhold til tandbørstning, som kan være svært 20

21 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud for nogen. Men det er en svær balance at anvende belønning. Det blev drøftet, om de indsatser, der besluttes, flytter noget. Ingen. OK 21

22 Magtanvendelse i tilbuddet Mulige emner Drøftelse af det foregående års magtanvendelser, herunder antal og art. Hvordan er udviklingen i antallet af magtanvendelser? Hvilken indsats gøres der for at undgå/reducere brugen af magt? Hvordan sikres brugerens ret til at klage over magtanvendelsen/evt. inddragelse af pårørende? Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse fulgt, og hvordan håndterer tilbuddet magtanvendelser og indberetning heraf? et er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind før problemerne udvikler sig. Der har ikke været magtanvendelser i 2009 og Der har været en ulovlig magtanvendelse i Siden sidst: Der har ikke været magtanvendelser siden sidste tilsyn. Der har til dato været en enkelt magtanvendelse i Den var ulovlig. Den konkrete magtanvendelse blev drøftet med hensyn til, hvordan den kunne have været tacklet og med hensyn til en strategi for fremtidige situationer. Der er ingen ændring siden sidste tilsyn. Der evalueres efter hver magtanvendelse med henblik på at undgå flere magtanvendelser. Det samme gælder i forbindelse med fremsættelse af trusler beboerne imellem og over for personalet. Der er ingen ændring siden sidste tilsyn. Magtanvendelsen bliver læst op, og der bliver skrevet under. Brugerens reaktioner er med i overvejelserne og skal gerne fremgå af indberetningen. De pårørende inddrages kun, hvis brugeren i samtykkeerklæringen har taget stilling til, om pårørende må inddrages i forbindelse med en magtanvendelse. Ja. Ved magtanvendelse kontaktes lederen. Indberetningen udfyldes af leder og medarbejder, der tilbydes psykologbistand og supervision. Efter 14 dage følges op på, om medarbejderen er ok. 22

23 Bliver der udarbejdet handleplaner i forbindelse med magtanvendelse? Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse? Har der været episoder med magtanvendelse, der har givet anledning til særlige tiltag? Hvordan håndteres vold og overgreb mellem brugere og brugere og personale? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Ja Nej Nej Der anvendes et trusselsskema, hvor hændelsesforløbet beskrives. Skemaet underskrives af de involverede parter. Skemaet behandles i sikkerhedsgruppen. Ingen. OK 23

24 Arbejdet med brugernes handleplaner Mulige emner Foreligger der handleplaner for hver enkelt bruger? Handleplaner gennemgås stikprøvevis. Er der i handleplanen taget udgangspunkt i en helhedsvurdering af brugerens samlede behov? Hvordan arbejdes der med handleplanerne og hvor hyppigt? et er at vurdere om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for brugeren Der foreligger handleplaner for hver enkelt bruger. Der er arbejdet intenst med at udvikle på handleplanerne. Der er efterhånden god overensstemmelse mellem ordlyden i handleplanerne og det faktiske behandlingsarbejde og det pædagogiske arbejde der udføres på stedet. Det er nu blevet tydeligt også på skrift, hvordan den anerkendende pædagogik danner grundlaget for tilgangen til beboerne. Siden sidst: Hvidbjerghus har fået rigtig meget ros fra Guldborgsund Kommune for en konkret handleplan. Kommunen er meget tilfreds med den meget korte og præcise plan med gode beskrivelser. Arbejdet står aldrig stille, der udvikles løbende. Ledelsen har valgt at prioritere en medarbejder til området administrativt, og der er valgt kontaktpersoner, der godt kan skrive. I planner 4you kan der deles op i medicin og døgnrapport og emotionel udvikling osv. Det skal den administrative medarbejder sørge for bliver fordelt i stedet for, at alt står i en samlet beskrivelse fra dagsrapporten. Ja. Der arbejdes løbende, og der udvikles. Handleplanerne ajourføres månedligt. Der arbejdes med en konkret handleplan en gang i måneden på personalemøderne. En fast medarbejder udarbejder handleplanerne 24

25 Hvordan er samarbejdet med andre instanser? Fastsættes der succeskriterier for indsatsen på lang og på kort sigt? Hvordan forberedes modtagelsen af nye brugere, og hvordan planlægges indkøringsperioden? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud sammen med kontaktpersonen og med indspark fra hele personalegruppen. Det fungerer fint. Personalet har generelt gode oplevelser. Der er mål og delmål i handleplanerne på både lang og kort sigt. Der er afsat ekstra ressourcer til at få nye beboere integreret i huset. Ingen OK 25

26 Brugerens trivsel og dagligdag i tilbuddet. Mulige emner Er der afholdt trivselssamtaler med brugere? et er at vurdere, hvordan brugerne trives i tilbuddet og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt Den enkelte kan fortælle om egne problemer i det fælles forum, og der afholdes individuelle samtaler efter behov, men der er ikke deciderede trivselssamtaler. Den enkelte beboer har samtaler med ledelsen indimellem for at afklare diverse problemstillinger. Der holdes fælles beboermøder hver mandag på både Hvidbjerghus og Vesterfjord. Her bliver hver enkelt spurgt, hvordan ugen er gået. Beboerne er glade for møderne. Der er skemaer, hvor man kan melde sig på aktiviteter som f.eks. massage, svømning, badminton, håndbold og mange andre ting. Hver beboer har en projektplan for hver uge. Den ugentlige projektplan viser, hvad hver enkelt beboer skal hver dag i ugen, og det er tilrettelagt efter, hvilke medarbejdere, der er til stede de pågældende dage. Medarbejderne har forskellige kompetencer, så ugeplanens projekter afstemmes herefter. Med planen ved beboere og medarbejdere, hvad de skal lave og ingen behøver at gå og være i tvivl. Siden sidst: Det har været rigtig godt at indføre dagsplaner og struktur for beboerne. Tom bruger megen tid på at finde projekter, der passer til hver enkelt. Alle har en plan. Medarbejderne skal ikke planlægge på samme måde som før. Der udvikles fortsat på sagen. Hvidbjerghus har indledt et samarbejde med Skov og 26

27 Hvordan er kontakten mellem brugere og personale? Eventuelle kommentarer fra socialkonsulenterne omkring generelle problemstillinger på brugerniveau. Eventuelle kommentarer fra pårørende. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud naturstyrelsen om naturpleje i form af bl.a. opfyldning af foldere, oprydning af shelters og skovning. Det foregår to gange ugentligt tirsdag og torsdag fra kl til kl. 14. Alle får brugt kroppen og får frisk luft og der er projekter for alle. De stærke kan f.eks. flytte og stable brænde mens andre hjælper med andre ting og sørger for mad osv. Betalingen er en jakke med logo og brænde til eget forbrug. Siden sidst: Der er fortsat god kontakt og fin tone. Beboere taler gerne med tilsynet og byder velkommen. Drøftet konkrete beboere, og hvordan huset drejer sig om at alle har optimale forhold. Det er vigtigt, at nye beboere kan passe ind blandt de andre. Huset er rummeligt. Ingen. Ingen Ingen OK 27

28 Brugerindflydelse i tilbuddet Mulige emner Hvilke områder har brugerne indflydelse på? Hvilke områder har brugerne ikke indflydelse på? Hvordan har brugerne indflydelse? Er der brugerråd? Hvad er dets funktion, og hvordan fungerer det? Arbejdes der løbende med udvikling af brugerindflydelsen og hvordan? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning et er at vurdere, om brugerne har indflydelse på deres tilværelse Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn. Beboerne har indflydelse på mandagsmøderne og generelt. Møderne holdes om eftermiddagen, så ledelsen kan være med. Her gives også information. Beboerne har i vid udstrækning medindflydelse men ikke medbestemmelse på alting. På stedet er der stor lydhørhed over for beboernes ønsker. Der orienteres samlet om nye tiltag, så alle får den samme information på samme tid. Der er individuelle forskelle beboerne imellem på, hvad den enkelte magter. Siden sidst: Ledelsen fortalte, at nogle gange skriver beboerne breve i stedet for at komme og klage. Det kan være en god måde at bearbejde følelser på og få indflydelse. Ferieture har været svære at arrangere på grund af medindflydelse. Nogle beboere vil meget gerne flyve til sol og stand, andre vil andre ting. I år går sommerferieturen til Sverige. Charter ture er dyre. Ansættelser og afskedigelser. På beboermøder og i dagligdagen. Nej. Ja, på mandagsmøderne giver beboerne deres ønsker til kende, og der arbejdes med ønskerne. Ingen OK 28

29 Henstilling Påbud 29

30 Hjælpemidler i tilbuddet Mulige emner Hvilke hjælpemidler benyttes i tilbuddet? Hvordan benyttes de? Hvordan sikres det at brugerne har de nødvendige og relevante hjælpemidler f.eks. kommunikationshjælpemidler, IT, personlige hjælpemidler m.v.? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at vurdere om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for brugeren Kugledyner. Benyttes som et personligt hjælpemiddel. Beboerne vurderes løbende for at afdække behov for hjælpemidler. Ingen OK 30

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere