POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK"

Transkript

1 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: DATO: JOURNALNUMMER K TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for TROIA, Anlægsvej 8, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 27. september 2013 Forrige tilsyn udført den Dette er det første tilsyn på TROIA Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Anmeldt Deltagere ved tilsynet Jeanette Berit Jensen, Lotte Mose, Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk. Kontaktperson på tilbuddet (mail og telefonnummer) Jeanette Berit Jensen et med tilsynet At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At virksomheden er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende love og regler for virksomheden At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene. Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan tilsynsansvarlig kontaktes. Der er udarbejdet en kortfatte vejledning til denne tilsynsrapport. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 37

2 Tilsynets overvejelser og bemærkninger generelt i forbindelse med tilsynet: Dette er første tilsynsrapport for TROIA. Tilsynet fik et godt indtryk af TROIA. Der er arbejdet meget med at gøre stedet venligt og hjemligt. Beboerne har egne værelser på 1. og 2. sal. I stueetagen er der dagtilbud, Værestedet Troia, hvor TROIAs beboere kan opholde sig og deltage i fælles aktiviteter bl.a. deltage i madlavning, spise morgenmad og andre måltider sammen og i det hele taget deltage i socialt samvær. Psykisk syge og psykisk sårbare, der bor selvstændigt i kommunen, kan også gøre brug af værestedet. Adgangsforholdene er fine, så også borgere med bevægelseshandicap selvstændigt kan færdes ude og inde. Der er mulighed for både at sørge for egen forplejning og for at købe sig til madordning. Tilsynet blev mødt meget imødekommende. Da tilbuddet er helt nystartet, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at få et dækkende indtryk af kultur og pædagogik, men ledelsen har gode og relevante overvejelser om uddannelse, anvendelse af pædagogik, medarbejderkompetencer og menneskesyn. Tilsynet har ikke oplevet noget, der kan give anledning til bekymring og påbud. Der er givet en enkelt henstilling. Henstillinger Påbud Der er givet en henstilling på dette tilsyn. Der er ikke givet påbud på dette tilsyn. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 37

3 Lovgrundlag, økonomi, belægning og politikker et er at vurdere lovgivne rammer og det økonomiske fundament Mulige emner Efter hvilke regler visiteres til tilbuddet? Der visiteres efter almenboliglovens 105, stk. 2 og 115, stk. 2 og 4 samt servicelovens 107 vedrørende aflastningspladsen. Bestemmelserne lyder: 105. Stk. 2. Regionerne eller kommunerne kan overlade til selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 115 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne agtes etableret, kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til kommunale almene ældreboliger og til selvejende institutioner til etablering af almene ældreboliger, herunder almene ældreboliger, der indrettes særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der etableres ved 1) nybyggeri, TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 37

4 2) ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor et regionsråd på grundlag af den årlige rammeaftale med regionens kommuner skal etablere almene ældreboliger, der indrettes særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til disses etablering ved 1) nybyggeri, 2) ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende institutioner, som er etableret efter den tidligere bistandslovs 112, 92 i den tidligere lov om social service og 108 i lov om social service Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktions- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 37

5 evne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Giver tilbuddets budget og regnskab anledning til bemærkninger? Hvad er belægningsprocenten og er den i overensstemmelse med det budgetlagte? Efterleves kommunens overordnede målsætning for området? (gælder kun kommunens egne tilbud) Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Der er 14 faste pladser og en aflastningsplads. Kommunens økonomiafdeling har ikke løbende tilsyn med de kommunale tilbud, og der er derfor ingen bemærkninger. Der er 14 faste pladser og en aflastningsplads. Der er aktuelt i alt 16 personer, fordi der bor et par i en af lejlighederne. Akutpladsen er ofte belagt. Der har været så stort pres på akutpladsen, at personalet har haft for travlt med at gøre lejligheden rent til næste beboer. Det er nu lagt økonomi ind i budgettet til, at der kan gøres rent ved eksternt firma 12 gange om året i akut lejligheden, så personalet ikke skal bruge tiden på det. Der har været 3 beboere siden opstarten, den 1. juni Tilbuddet er indrettet fleksibelt, så der kan redes op i et af NADA behandlingsrummene, så der kan tages borgere med akut behov ind til en overnatning. Da behandlingsrummene befinder sig i stueetagen, får borgeren et nødkald og nattevagten kan komme efter få minutter. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 37

6 Henstilling Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 37

7 Tilbuddets fysiske rammer Mulige emner Fællesarealer (inden-og udendørs). Bad og toiletforhold. et er at vurdere tilbuddets fysiske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og brugernes trivsel Der er arbejdet meget med at gøre stedet venligt og hjemligt. Beboerne bor i 2 værelses lejligheder på 1. og 2. sal. I stueetagen er der dagtilbud, hvor TROIAs beboere kan opholde sig og deltage i fælles aktiviteter bl.a. deltage i madlavning, spise morgenmad og andre måltider sammen og i det hele taget deltage i socialt samvær. Der er adgang til et gårdmiljø med borde og stole og grønne arealer. Adgangsforholdene er fine og der er mulighed for både at sørge for egen forplejning og for at købe sig til den i ældreområdets kantine. Vi drøftede, at der på yderdørene er opsat en besked om, at gennemgang til andre tilbud via TROIA er forbudt. Målgruppen er sårbar og har ret til privatliv i tilbuddet. Det er derfor helt på sin plads at opsætte klare retningslinjer herom på de relevante døre, så gennemgangen kan stoppes. Ældre hjemmeboende borgere der ønsker at spise i ældreområdets kantine skal benytte den anden indgang. Alle beboer har eget toilet og bad og køkken med to kogeplader og køleskab. Der kan lånes ekstra TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 37

8 Hvordan er rengøringsstandarden på stedet bl.a. på beboernes værelser op på fællesarealer? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud kogeplader ved behov. Alle beboere får pædagogisk hjælp til rengøring. To beboere har særlige ordninger med ekstra rengøring fra et rengøringsfirma. Der er separate rengøringsartikler for lejlighederne. Der er indgået kontrakt med MidtVest rengøring, og det er aftalt, at det er den samme person, der kommer hver gang af hensyn til beboerne. Hun melder sig på kontoret inden hun går i gang og får en vagttelefon med, så hun kan ringe ved behov. Nogle af beboerne betaler sig fra rengøringen. Det er også muligt at købe hjælp til tøjvask i nabotilbuddet. Beboerne kan også selv klare vasken i det lille vaskeri på hver etage. Nogle beboere har valgt at være på fuld forplejning i ældreområdets kantine, nogle køber enkelte måltider. Oldfruen går en runde med medicin kl. 8, og beboerne kan komme med ned i køkkenet i stueetagen. Nattevægteren er her til 7.15, dagmedarbejderen møder ind kl. 7, så der er mulighed for et kvarters overlap. De beboere, der kommer med ned, er på morgenforplejning fra kantinen. Det er nattevægteren, der dækker morgenbordet, maden er i køleskabet. På TROIA kaldes medarbejderne, der arbejder om natten for nattevægtere, fordi der ikke er behov for vagter på stedet. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 37

9 Regler om personfølsomme oplysninger, tavshedspligt og magtanvendelse Mulige emner Opbevares personfølsomme oplysninger på papir og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Opbevares personfølsomme oplysninger på it og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Alle skal have kendskab til Persondataloven, reglerne om magtanvendelse og reglerne om tavshedspligt, derfor skal reglerne udleveres, og der skal indhentes underskrift på kendskab. Det skal tilses, at tilbuddet opbevarer personfølsomme oplysninger på hensigtsmæssig og lovmedholdelig måde Alle hjemmevejlederne har haft arkivskabe med papirmateriale. De er næsten færdige med at scanne materialet ind i Bosted. Papirerne makuleres efterhånden, det har taget et halvt år ind til nu. Der er stadig lidt i arkivet, og døren er altid låst. Der er også lidt på papir kontoret på 2. sal. Det er låst inde. Bosted er ikke så godt til medicindelen, og der skal købes et nyt modul, hvor der kan kommunikeres direkte med lægen. Det koster kr. og det er en stor lettelse for medarbejderne. Alle kontorer er altid aflåst. Koderne kan sættes, så de altid går i lås, når man går. Ja, der anvendes log-in og password. Det er endnu ikke alle medarbejdere, der har læst og underskrevet det hele, men det er på vej. Der er et faneblad til underskrift for hvert område i mappen. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 37

10 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Ingen OK Jeanette sørger inden næste tilsyn for, at alle medarbejdere har skrevet under på, at de har kendskab til reglerne om magtanvendelse, tavshedspligt og persondataloven. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 10 af 37

11 Brugerbetaling og administration Mulige emner Hvor stor er brugerbetalingen, og hvad omfatter den? Udbydes der servicepakker, hvad koster de, hvordan er de sammensat og kan de evt. vælges fra? Sker der administration af brugernes økonomi? et er at tilse eventuelle økonomiske administrationsordninger for brugerne På aflastningen betaler man ikke husleje. Permanente beboere betaler husleje bestemt efter indkomst. Der betales for kost og andre ydelser af de beboere, der har valgt at købe dem udefra. Der er ingen servicepakker. Alle bor i egen lejlighed og betaler og køber selv ind. Når man flytter ind er der mulighed for at vælge kostordning fra kantinen, og så kan det lægges ind i budgettet med det samme. Det er vigtigt, at den enkelte står for så meget som muligt selv, derfor tilbydes ikke flere pakker. Vask kan købes ved behov. Hvis det vurderes at være et problem, at personalet skal bruge meget tid på tøjvask eller det stresser beboeren, får beboeren tilbuddet. Det samme gælder for rengøringen. Der er en fast takst pr. måltid, ved fuld forplejning gives der en lille rabat. Hver kontaktperson har det som ansvarsområde, at økonomien fungerer, at der er en budgetkonto, og at der er overblik over økonomien. Det kan være en lang proces. Rådighedsbeløb pr. uge kan være en måde at hjælpe på. Der er safety-bokse i alle lejligheder, hvor beboerne kan opbevare egne værdigenstande. Personalet hjælper og vejleder beboerne, så penge- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 11 af 37

12 Foreligger der en standard for administration og er den udleveret til brugerne? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud ne f.eks. rækker til hele måneden, men beboerne har forståelse for penges værdi og er ikke under økonomisk værgemål og administrerer derfor selv økonomien. I beredskabsplanen er der et afsnit om omgang med beboernes midler og et regnskabsregulativ. Det er meget detaljeret. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 12 af 37

13 Inddragelse af pårørende i tilbuddet Mulige emner Hvordan fungerer samarbejdet med de pårørende? I hvilken grad er det formaliseret? Er der en politik for inddragelse af pårørende, og hvordan fungerer den? Er der er et pårørenderåd? Er der lavet tilfredshedsundersøgelser? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende Pårørendearbejdet vægtes højt. Der skal være en god kontakt mellem personale og pårørende, og der kan læres meget om beboerne af samarbejdet. Det er et stort professionelt arbejde at have kontakt med de pårørende. Mange af beboerne er afvisende over for kontakt med pårørende, men personalet er alligevel imødekommende selvfølgelig uden at bryde tavshedspligten. Inddragelsen er ikke formaliseret på nuværende tidspunkt. Nej. Nej. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 13 af 37

14 Klager Mulige emner Er der indgivet klager siden sidste tilsynsbesøg? Overholdes procedurer for indgivelse, modtagelse og behandling af klager i henhold til lovgivning? Hvordan orienteres klager og pårørende om afgørelse? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Det skal tilses, at klager behandles i henhold til lovgivningen Nej. Tilbuddet skal spørge ind til, om der er tale om en officiel klage. Hvis det er tilfældet skal klagen gøres skriftlig enten fra klageren selv eller med hjælp fra tilbuddet. Og der skal gives et skriftligt svar. Det vil ske skriftligt. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 14 af 37

15 Medicinadministration Mulige emner Hvordan håndteres medicin konkret i tilbuddet? Herunder hvordan opbevares, udleveres, optælles, bortskaffes og fordeles medicinen, og hvordan indtages den? Hvordan sikres det, at personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin? Herunder kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af læ- et er at tilse, at bestemmelserne for medicinadministration følges og procedurer overholdes. På kontoret er der et aflåst skab, hvis det er nødvendigt at opbevare medicinen for beboeren. Det er meningen, at beboerne har medicinen i lejligheden. Den opbevares i orange bokse med hængelås. Der skal installeres lås på alle overskabe i lejlighedernes køkkener, så medicinen kan opbevares dér, så der skal opbevares så lidt medicin på kontoret som muligt. Der er en mappe med procedurer for bestilling af medicin. Praktiserende læge og distriktspsykiatrien er ansvarlige for den enkeltes medicindoseringer. Alle medarbejder kender til procedurerne. Assistenterne har det overordnede ansvar og doserer frem i ferieperioder for at undgå fejl. Kasseret medicin afleveres til apoteket og opbevares aflåst. I proceduremapperne er der udførlige beskrivelser af medicinhåndtering. Der foreligger meget udførlige retningslinjer for medicinadministration, håndtering og medicingivning. Det er kun assistenterne der håndterer medicinen, og de er uddannede til det. Der er kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledninger. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 15 af 37

16 gemidler og Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Har personalet kendskab til relevant medicin på området? Foreligger der en standard for medicinudlevering? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Ja. Assistenterne har ansvaret. Ved ny medicin orienteres hele personalegruppen om årsager, bivirkninger og andre behov. Ja, der er beskrevet rutiner for hver enkelt beboer om håndtering af den konkrete medicin. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 16 af 37

17 Sundhedsmæssige foranstaltninger og hygiejne Mulige emner Kommer brugerne jævnligt til læge og tandlæge? Har brugerne mulighed for at pleje deres personlige hygiejne i form af frisør, tøjindkøb, badefaciliteter mm.? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at tilse brugernes generelle hygiejneforhold og mulighed for at pleje personlig fremtoning Beboerne er selvstændige, nogle får hjælp til at sætte struktur på den personlige hygiejne. Det er ikke altid personalets standard, der skal være gældende. Der er et stort pædagogisk arbejde omkring den personlige hygiejne, det handler også om den enkelte beboers værdighed. Stort set alle beboere skal have hjælp. Der ydes hjælp og støtte til alt inden for kost, personlig hygiejne, helbredsmæssige forhold, ledsagelse til læge, stofbehandling mm. Personalet hjælper med kosten ud fra sundheds- og forebyggelsesperspektiver. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 17 af 37

18 Alkohol og stofmisbrug Mulige emner Er der formuleret en misbrugspolitik i tilbuddet? I hvilket omfang finder der misbrug sted af alkohol, hash, hårde stoffer (heroin, kokain, speed), medicin (ketogan, stesolid m.m.)? Og hvad gøres der for at begrænse misbruget? et er at vurdere omfanget af misbruget og indsatsen for at hjælpe brugere med misbrugsproblemer Ja, man må ikke være påvirket i væresteds-delen. I lejlighederne kan alkohol ikke forbydes, men stoffer er forbudt. Personalet forsøger at hjælpe med alkoholindtaget, så det f.eks. begrænses til weekends. Der er beboere, der er stærkt alkoholiserede. Her arbejder personalet med at nedbringe indtaget, at passe på den enkelte og sørge for, at beboeren ikke generer nogen, og at vedkommende får sin medicin. Der arbejdes på det lange perspektiv - nogle har været alkoholikere i mange år. Nogle har behandlingsdom, og stedet er nu godkendt som afsoningssted. Udgangspunktet er at man arbejder hen imod, at man ikke misbruger og hvis man er misbruger, at det så reduceres. Stoffer er forbudte. Der er ingen, der har stofmisbrug. Der visiteres ikke misbrugere. Der er beboere, der har alkoholmisbrug. Stofmisbrug finder ikke sted. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 18 af 37

19 Hjælper personalet med afgiftning, vedligeholdelse, afhjælpning af skadevirkninger. Gives der tilbud om behandling? Hvem koordinerer behandlingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Ja og i samarbejde med Misbrugsrådgivningen. Embedslægen inddrages ved behov. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 19 af 37

20 Tilbuddets målgruppe et er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets målgruppe og aktuelle brugere Mulige emner Målgruppe. Nuværende brugergruppe. Er der overensstemmelse mellem de to ovenstående? Hvordan er visitations- og revisitationsproceduren? Er brugerne velplacerede, og hører de fortsat ind under målgruppen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Målgruppen består af psykisk syge og psykisk sårbare personer nogle med dobbeltdiagnoser, der ikke kan klare sig selv i egen bolig men har behov for hjælp i en grad, så de skal bo et sted med døgnbemanding. Der er psykisk syge, to beboere med behandlingsdom og nogle med dobbeltdiagnose. Ja. Visitationen og revisitation foregår fra det tværsektorielle visitationsudvalg i Struer Kommune. Der er tre indskrivningstakster, og det kan blive aktuelt at revisitere til en anden takst efter en tids ophold, hvis det bliver tydeligt, at beboerens behov har ændret sig eller er anderledes end vurderet. Ja. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 20 af 37

21 Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 21 af 37

22 Tilbuddets pædagogik og metode Mulige emner Overordnet pædagogik. et er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets brugergruppe og tilbuddets pædagogik TROIA står for Træning, Rehabilitering, Omsorg, Identitet og Anerkendelse. TROIA arbejder ud fra et holistisk menneskesyn, hvor arbejdet handlet om det hele menneske, og om at ethvert menneske kan udvikle sig gennem hele livet uanset livsvilkår. Der arbejdes med at tage ansvar for eget liv. Der anvendes anerkendende pædagogik, for det er anerkendelse, der virker. Personalet anerkender frustrationer, og at beboerne siger fra og er utilfredse, for det er sundhedstegn. Det anerkendes, at det ikke altid er personalet, der ved bedst, beboerne ved selv mest om eget liv. Der er tre forskellige faggrupper ansat, og det giver et klart billede af, at der ikke kun er en tilgang og et sæt normer, der gælder. Det giver meget, når mange tilgange kommer i spil. Hele miljøet anvendes terapeutisk, der tændes stearinlys, man er velkommen, der skabes miljø på gangene så godt det kan lade sig gøre på grund af brandhensynet. Det er beboernes hjem og miljøet skal bruges til at give gode oplevelser og meningsfulde opgaver for den enkelte. Drivkraften skal findes og det arbejdes der meget på. Mange TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 22 af 37

23 Hvordan udmøntes den overordnede pædagogiske metode i dagligdagen med brugerne? Hvilke holdninger ligger der bag pædagogikken? Dækker pædagogikken brugergruppens behov? Arbejdes der med kvalitetsudvikling? Er der opstillet succeskriterier for kvalitetsudviklingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud er ramt på initiativ og drive. Det er det holistiske menneskesyn. Ja. Ja. Det blev drøftet, at der fremover vil blive lagt større og større vægt på skriftlighed om kvalitetsudviklingen. Et af de forhold, der arbejdes med, er at få beboerne til at komme ud og deltage i noget socialt og bruge miljøet i stueetagen. Et succeskriterium kunne være, at flere end de aktuelle 5-6 stykker deltager. Nu laves der fælles mad et par gange i måneden. Et kriterium kunne være at flere deltog på egne præmisser. Der arbejdes også på at få et beboerråd op at stå. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 23 af 37

24 Magtanvendelse i tilbuddet Mulige emner Drøftelse af det foregående års magtanvendelser, herunder antal og art. Hvordan er udviklingen i antallet af magtanvendelser? Hvilken indsats gøres der for at undgå/reducere brugen af magt? Hvordan sikres brugerens ret til at klage over magtanvendelsen/evt. inddragelse af pårørende? Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse fulgt, og hvordan håndterer tilbuddet magtanvendelser og indberetning heraf? Bliver der udarbejdet handleplaner i forbindelse med magtanvendelse? Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse? Har der været episoder med magtanvendelse, der har givet anledning til særlige tiltag? et er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind før problemerne udvikler sig. Der har ikke været magtanvendelse i 2013 ind til nu. Der har været forespørgsler i forhold til en trædemåtte, men da trædemåtten blev indført efter ønske fra borgeren og dermed er en frivillig ordning, så falder den uden for magtanvendelsesområdet. Der vil blive talt individuelt med beboerne om klagemulighederne. Der er kendskab til reglerne. I tilfælde af magtanvendelse ja. Nej. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 24 af 37

25 Hvordan håndteres vold og overgreb mellem brugere og brugere og personale? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 25 af 37

26 Arbejdet med brugernes handleplaner Mulige emner Foreligger der handleplaner for hver enkelt bruger? Handleplaner gennemgås stikprøvevis. Er der i handleplanen taget udgangspunkt i en helhedsvurdering af brugerens samlede behov? Hvordan arbejdes der med handleplanerne og hvor hyppigt? Hvordan er samarbejdet med andre instanser? Fastsættes der succeskriterier for indsatsen på lang og på kort sigt? Hvordan forberedes modtagelsen af nye brugere, og hvordan planlægges indkøringsperioden? et er at vurdere om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for brugeren Handleplanerne skrives i Bosted. Når en borger visiteres til TROIA, beskriver socialkonsulenten en række indsatsmål, som tilbuddet skal arbejde med. På TROIA arbejdes der ad pædagogisk vej med borgeren for at nå indsatsmålene. Når socialkonsulenten følger op, er det indsatsmålene, der måles på. Ofte vil der være hindringer, der skal arbejdes med, inden der kan være plads til at arbejde med de indsatsmål, der er opstillet. Så der kan være omveje for at nå det overordnede indsatsmål. Det vil blive drøftet på næste anmeldte tilsyn. Det vil blive drøftet på næste anmeldte tilsyn. Det vil blive drøftet på næste anmeldte tilsyn. Det vil blive drøftet på næste anmeldte tilsyn. Det vil blive drøftet på næste anmeldte tilsyn. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 26 af 37

27 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 27 af 37

28 Brugerens trivsel og dagligdag i tilbuddet. et er at vurdere, hvordan brugerne trives i tilbuddet og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt Mulige emner Er der afholdt trivselssamtaler med brugere? Trivsel er kerneområdet for beboernes ophold i TROIA, så der er hele tiden samtaler om trivsel. Hvis en borger ikke trives, sættes der ind. Når en ny beboer flytter til TROIA er pågældende i mistrivsel og opgaven er at ændre dette. Hvordan afholdes disse? Det sker kontinuerligt med jeg-støttende samtaler. Intensiteten vil afhænge af den enkelte borgers aktuelle situation. Alt personale har overordnet ansvar for alles trivsel, men kontaktpersonen har den konkrete borgers trivsel som hovedmål. Hver borger har to kontaktpersoner. Der noteres hvor meget kontakt der har været med beboerne, så der kan sikres jævnlig kontakt med alle beboere. Der anvendes et ark med personale- og beboernavne, så man kan se, hvem der har haft kontakt med personalet igennem døgnet. Oversigten giver også indtryk af intensiteten af behovet og om taksten er den rigtige. Det giver god dokumentation for indsatsen, og overblik. Målingen har været anvendt siden opstarten. Hvordan er kontakten mellem brugere og Den anerkendende tilgang anvendes. Det personale, der er ansat, er vant til at arbejde med personale? rela- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 28 af 37

29 Eventuelle kommentarer fra socialkonsulenterne omkring generelle problemstillinger på brugerniveau. Eventuelle kommentarer fra pårørende. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud tions-arbejdet. I forbindelse med opstarten af TROIA var alle medarbejdere på et 14 dages kursus med et program bestående af bl.a. temaer om relations-arbejdet, konfliktnedtrapning, forebyggelse af vold mm. Medarbejderne bliver løbende klædt på. Alle skal have NADA uddannelsen, så beboerne kan få behandling med nåle, når de har behov. Ingen. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 29 af 37

30 Brugerindflydelse i tilbuddet Mulige emner Hvilke områder har brugerne indflydelse på? Hvilke områder har brugerne ikke indflydelse på? Hvordan har brugerne indflydelse? Er der brugerråd? Hvad er dets funktion, og hvordan fungerer det? Arbejdes der løbende med udvikling af brugerindflydelsen og hvordan? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at vurdere, om brugerne har indflydelse på deres tilværelse I værestedsdelen er der brugermøder. Her skal beboerne fra TROIA også gerne indgå, så de kan få så meget indflydelse som muligt. Jo større indflydelse og aktivitet i forhold til eget liv, jo større succes. Fest, høj musik, reglerne for bebyggelsen, hvor beboerne skal overholde de samme regler som i et alment boligselskab. Ansættelse, vagtplanen. I dagligdagen og via valg. To medarbejdere arbejder på at starte et brugerråd op. Ja, der bliver lyttet til beboernes ønsker og behov. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 30 af 37

31 Hjælpemidler i tilbuddet Mulige emner Hvilke hjælpemidler benyttes i tilbuddet? Hvordan benyttes de? Hvordan sikres det at brugerne har de nødvendige og relevante hjælpemidler f.eks. kommunikationshjælpemidler, IT, personlige hjælpemidler m.v.? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at vurdere om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for brugeren Der blev drøftet en konkret situation omkring en beboer, der drikker meget og falder omkuld. Pågældende kan ikke samarbejde om at komme op igen, og der er efter samarbejde med kommunens arbejdsmiljøkonsulent, Gitte Pagter, udarbejdet en forflytningsvejledning, så borgeren kan lejres korrekt på stedet. En enkelt beboer benytter kørestol, og lejligheden er indrettet med greb. Borgeren kan forflytte sig selv. Der er mulighed for kørestolsadgang via elevator, og der er også adgang til haven. En kugledyne kunne overvejes. Der er en forflytningsvejleder, der bistår med fremgangsmåden. Personalet vurderer om der er behov, og kontakter relevante konsulenter. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 31 af 37

32 Ledelse og personale i tilbuddet Mulige emner Hvilke uddannelser/kompetencer har personalet? I hvilket omfang svarer disse til brugernes behov? Hvordan arbejdes der med uddannelse og kompetenceudvikling? et er at vurdere om personalets kompetencer svarer til brugernes behov, og om personalet trives herunder vurdere det psykiske arbejdsmiljø Personalet består af social og sundhedsassistenter, to pædagoger, en fysioterapeut og tre ufaglærte. Afløserne er ergoterapeutstuderende og en pædagog. Det svarer rigtig godt til brugernes behov. Der er plejeopgaver, som kun assistenterne kan tage sig af og der er pædagogiske arbejde Alle har kendskab til psykiatri og misbrug. Det er erfarne medarbejdere. I opstarten var der et 14 dages introprogram for alle medarbejdere også nattevægterne. Programmet er journaliseret til sagen. Programmet var et vigtigt led i opstarten af TROIA, så alle kunne starte med en fælles forståelse af begreber, pædagogik og regler. Alle medarbejdere skal kunne give øreakupunktur, NADA, fordi det er et tilbud, som beboerne skal have, når behovet opstår. Der er dokumentation for, at behandlingen gør en forskel, idet der måles på den enkeltes behandlinger og udvikling inden for forskellige målbare områder. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 32 af 37

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gaderummet Tilsynsførende Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen Tilsynet udført d. 2. juni og 15. august 2006 Forrige tilsyn udført d. Ingen tidligere tilsyn Tilsynet var

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere