At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den Forrige tilsyn udført den Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Anmeldt Deltagere ved tilsynet Forstander Tina Bill, Mads Holm, Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk. Kontaktperson på tilbuddet (mail og telefonnummer) Tina Bill, et med tilsynet At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At virksomheden er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende love og regler for virksomheden At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene. Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan tilsynsansvarlig kontaktes. Der er udarbejdet en kortfatte vejledning til denne tilsynsrapport. 1

2 Tilsynets overvejelser og bemærkninger generelt i forbindelse med tilsynet: Tilsynet mødte som på tidligere tilsyn stor åbenhed om problematiske emner og overvejelser om fremtiden og driften af tilbuddet. Søndbjerggård mærker som andre tilbud, at kommunerne gør sig overvejelser om alternative tilbud til eleverne. Nogle elever trækkes hjem til kommunerne til andre tilbud i kommunalt regis. Søndbjerggård har aktuelt oplevet problemer med misbrug hos en elev. Tilbuddet har straks kontaktet misbrugsrådgivningen i Holstebro for at få hjælp og rådgivning til den pågældende elev og desuden til at rådgive personalet, således at de bedst muligt kan støtte eleven i at stoppe misbruget. Tilbuddets målgruppe er ikke misbrugere, men misbrug kan være en form for selvmedicinering for nogle elever. Hvor der er foretaget tilføjelser i rapporten nedenfor siden sidste tilsyn, er det markeret med fed. Henstillinger Der er ikke givet henstillinger på dette tilsyn. Der er ingen henstillinger fra sidste tilsyn at følge op på. Påbud Der er ikke givet påbud på dette tilsyn. Der er ingen påbud fra sidste tilsyn at følge op på. 2

3 Lovgrundlag, økonomi, belægning og politikker Mulige emner Efter hvilke regler visiteres til tilbuddet, og hvor mange pladser er der? Giver tilbuddets budget og regnskab anledning til bemærkninger? et er at vurdere lovgivne rammer og det økonomiske fundament Der visiteres efter servicelovens 107, som lyder: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Der er 14 pladser. Siden sidst: Den økonomiske konsulent bemærker, at hun gerne vil have regnskab for 2011 ellers er der ingen bemærkninger. På sidste tilsyn blev det beskrevet, at der var overvejelser om at hæve taksten for STU eleverne. Søndbjerggård har fravalgt muligheden bl.a. ud fra overvejelser om, at kommunerne så måske vil søge 3

4 billigere pladser til STU-elever andetsteds. Hvad er belægningsprocenten og er den i overensstemmelse med det budgetlagte? Efterleves kommunens værdigrundlag? (gælder kun kommunens egne tilbud) Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud På sidste tilsyn var der overvejelser om ansættelse af en håndværker i løntilskudsjob. Der har i et halvt år været ansat en mekaniker i løntilskud. Han har fungeret som pedel og har udført mange opgaver for huset. Det har desværre ikke været muligt at finde plads i budgettet til at ansætte ham efter løntilskudsperiodens udløb. Siden sidst: Der er 13 elever og dermed en ledig plads, idet Søndbjerggård er normeret til 14 pladser. Vesthimmerlands Kommune har valgt at trække de 4 unge hjem, som har pladser på Søndbjerggård. Kommunen vil fremover selv tilbyde pladser til eleverne. Forløbet har ikke været problemfrit, og alle aftaler er ikke på plads endnu. Ikke alle 4 elever var lige klar til at komme videre. I løbet af 2012 er flere andre elever færdige med deres forløb på Søndbjerggård og rejser. Der er løbende henvendelser fra interesserede kommuner, men der er ikke nogen faste aftaler om elever endnu. UU vejlederen i Holstebro, Struer og Lemvig, som vejleder unge, som tilhører målgruppen, om STU tilbud på Søndbjerggård, har henvendt sig om to konkrete elever. Søndbjerggård har deltaget i visitationsmøde i Struer Kommune for at præsentere stedets tilbud. Søndbjerggård har udarbejdet sit eget værdigrundlag og arbejder herefter. Ingen OK 4

5 Tilbuddets fysiske rammer Mulige emner Fællesarealer (inden-og udendørs). et er at vurdere tilbuddets fysiske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og brugernes trivsel Siden sidst: Ansøgningen om at ændre værkstedet til beboelse er klar. Badeværelset er renoveret, og der er gjort klar til tekøkken. Der er ikke behov for pladsen aktuelt, men det vil ikke tage lang tid at gøre lejligheden klar til beboelse. Der er en ekstra plads i det lille udslusningshus. Lejligheden på 1. sal er renoveret med nyt køkken og gulv. Søndbjerggård vil købe en husstandsmølle, den kan levere mere end halvdelen af elforbruget. Den skal placeres i nærheden af hovedhuset. Bad og toiletforhold. Personalet har eget bad og toilet. Der er 8 badeværelser til 14 elever. Hvordan er rengøringsstandarden på stedet bl.a. på beboernes værelser op på fællesarealer? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Tilsynet har ingen bemærkninger til rengøringsstandarden. Søndbjerggård har en ansat rengøringsmedarbejder på 25 timer ugentligt. Rengøringsmedarbejderen rengør også elevbadeværelserne som supplement til elevernes egen rengøring. Eleverne deltager i rengøringen hver dag. Hver elev har eget område. Eleverne holder selv deres egne værelser. Personalet hjælper efter behov og følger op på, hvad der evt. yderligere skal gøres. Hovedrengøring foretages en gang månedligt. Ingen OK 5

6 Henstilling Påbud 6

7 Regler om personfølsomme oplysninger, tavshedspligt og magtanvendelse Mulige emner Opbevares personfølsomme oplysninger på papir og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Opbevares personfølsomme oplysninger på IT og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Alle skal have kendskab til Persondataloven, reglerne om magtanvendelse og reglerne om tavshedspligt, derfor skal reglerne udleveres, og der skal indhentes underskrift på kendskab. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Det skal tilses, at tilbuddet opbevarer personfølsomme oplysninger på hensigtsmæssig og lovmedholdelig måde Ja, de er låst inde. Ja, med pauseskærm og login. Der er ingen ændringer siden sidste tilsyn. Søndbjerggård anvender det elektroniske journalprogram BB, som er godkendt af datatilsynet. De ansatte kan koble sig på hjemmefra. Oplysningerne er lagret på firmaets server. Underskrifterne samles i personalemapperne, som ligger i hovedkontoret i København. Alle ansatte har skrevet under på kendskab til reglerne om magtanvendelse. Ved ansættelsen skriver den enkelte under på tavshedspligt. Personalet bliver gjort bekendt med persondatalovens regler. Da beboerne er myndige, kan pårørende kun få oplysninger med samtykke fra beboeren. Det anbefales, at få skriftligt samtykke. Ingen OK Siden sidst: På sidste tilsyn oplyste Tina, at Søndbjerggård skulle holde pædagogisk dag i september 2011, hvor der bl.a. skulle arbejdes med et kodeks om håndtering af personoplysninger, som tilsynet har anbefalet stedet at få udarbejdet. Tina 7

8 fortalte om dagen. Emnet er ikke færdigbehandlet og vil skulle tages op løbende. Bl.a. er der sat fokus på, at flere medarbejdere har flere roller i forhold til eleverne, når de som f.eks. Tina er kasserer i den lokale rideklub, hvor eleverne kommer. Der er behov for at drøfte og klarlægge, hvordan medarbejderne skal agere i situationer, hvor de har flere roller. Følgende kodeks er vedtaget: Håndtering af personfølsomme oplysninger på Søndbjerggård. Alle fortrolige dokumenter er låst inde på kontoret. De må kun fjernes i tilfælde af møde i eller uden for huset, og de SKAL lægges tilbage straks efter. Gennemlæsning af dokumenter foregår på kontoret og efter brug lægges de tilbage i skuffen. De ting vi skriver i BBjournal, skriver vi naturligvis i en respektfuld tone. Da vi bor i et lille samfund, oplever vi af og til at nogle af os møder eleverne i fritiden f.eks. på rideskolen. Her er det meget vigtigt at vi holder os vores tavshedspligt klar, så der ikke bliver sagt noget som ikke er på sin plads. Hvis vi ser et formål med at fortælle f.eks. undervisere eller andre om den pågældende elev, skal det være ud fra en ide om at det vil gavne eleven. Snakken tages først efter at eleven har givet sin tilladelse dertil. Henstilling Påbud Studerende: Ved brug af dokumenter til beskrivelser osv må hverken navn eller cpr nr fremgå i det beskrevne. 8

9 Brugerbetaling og administration Mulige emner Hvor stor er brugerbetalingen, og hvad omfatter den? Udbydes der servicepakker, hvad koster de, hvordan er de sammensat og kan de evt. vælges fra? Sker der administration af brugernes økonomi? Foreligger der en standard for administration og er den udleveret til brugerne? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at tilse eventuelle økonomiske administrationsordninger for brugerne Brugerbetalingen varierer fra elev til elev. De fleste kommuner sørger for, at hver elev har et rådighedsbeløb på ca kr., brugerbetalingen fastsættes derefter. Månedstaksten er sat op fra kr. til kr. og omfatter alt undtagen medicin, hjemrejse og lommepenge. De unge får kontanthjælp. Der udbydes ikke servicepakker. Siden sidst: På baggrund af sager om tyveri på flere plejehjem, hvor ansatte har været anklaget for tyveriet, har ledelsen taget en drøftelse med de elever, hvor personalet hjælper med at administrere økonomien. Ikke alle elever kan sætte sig ind i problematikken. Ledelsen er meget opmærksom på problemstillingen og arbejder med netbank og fuldmagter. Nej. Der er fortsat 4 elever, der får hjælp til økonomien. De instrueres mundtligt om, hvordan administrationen foregår. Ingen OK 9

10 Inddragelse af pårørende i tilbuddet Mulige emner Hvordan fungerer samarbejdet med de pårørende? I hvilken grad er det formaliseret? Er der en politik for inddragelse af pårørende, og hvordan fungerer den? Er der er et pårørenderåd? Er der lavet tilfredshedsundersøgelser? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende Siden sidst: Den årlige sommerfest holdes som et marked, hvor de pårørende inviteres. Samarbejdet med de pårørende fungerer godt. Samarbejdet er ikke formaliseret. Stedet kontakter aldrig pårørende uden først at have aftalt det med eleven. Der er ikke en politik for inddragelse. Det vil blive nødvendigt, hvis stedet udvider til under 18årige. Nej Nej. Ingen OK 10

11 Klager Mulige emner Er der indgivet klager siden sidste tilsynsbesøg? Overholdes procedurer for indgivelse, modtagelse og behandling af klager i henhold til lovgivning? Hvordan orienteres klager og pårørende om afgørelse? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Det skal tilses, at klager behandles i henhold til lovgivningen Nej. Proceduren er kendt. Det vil ske skriftligt. Ingen OK 11

12 Medicinadministration Mulige emner Hvordan håndteres medicin konkret i tilbuddet? Herunder hvordan opbevares, udleveres, optælles, bortskaffes og fordeles medicinen, og hvordan indtages den? Hvordan sikres det, at personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin? Herunder kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler og Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Har personalet kendskab til relevant medicin på området? et er at tilse, at bestemmelserne for medicinadministration følges og procedurer overholdes. Siden sidst: Den medicinansvarlige sygeplejerske på Søndbjerggård har arbejdet rigtig meget med forbedring af medicinhåndteringen, så dokumentation af forbrug er sat ind i et overskueligt system med målinger, kalender og dokumentation af indtag af medicin. Det nye system fungerer rigtig godt og det giver grundlag for gode samtaler med eleverne. Det er nu muligt at følge med i, om manglende indtagelse af medicin f.eks. har effekt på evnen til at komme op om morgnen. Søndbjerggård har en medarbejder, der er sygeplejerske og medicinansvarlig. Herudover er der yderligere tre medarbejdere, der har været på kursus i psykofarmaka hos Jes Gerlach og deltager omkring medicinen. Medicinskabet er indrettet, så hver enkelt elev har sin egen hylde markeret med navn og cpr. nr. Der er kontrolskema med initialer for udlevering. Medicinkortene er i BBjournalen. Søndbjerggård har en sygeplejerske ansat, og lederen har de kurser, der kræves. Ja der er kendskab. Ja. Det drøftes, hvad den enkelte elev får, og hvilke bivirkninger, der er. Når psykiateren har været der en gang i måneden, drøftes evt. ændringer på hvert 12

13 personalemøde. Foreligger der en standard for medicinudlevering? Ja, den sidder i personalemappen. Opfølgning på tidligere tilsyn Ingen Generel vurdering OK Råd og vejledning Henstilling Påbud 13

14 Sundhedsmæssige foranstaltninger og hygiejne Mulige emner Kommer brugerne jævnligt til læge og tandlæge? Har brugerne mulighed for at pleje deres personlige hygiejne i form af frisør, tøjindkøb, badefaciliteter mm? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning et er at tilse brugernes generelle hygiejneforhold og mulighed for at pleje personlig fremtoning Ja. Der arbejdes i prævention enkeltvis. Emnet tages ikke op i plenum, da mange af eleverne er meget forlegne over det. Eleverne står af og til med store tandlægeregninger, så Søndbjerggård må bistå med afbetalingsordninger hos tandlægen og ansøgning om midler i hjemkommunen. Der er stor forskel på de midler, eleverne har til rådighed, idet nogle af eleverne er førtidspensionerede og dermed har flere midler til sig selv hver måneden. Siden sidst: Med hensyn til muligheden for at få en brandøvelse på Søndbjerggård med elevinvolvering henviser brandchefen i Struer Kommune Søndbjerggård til at henvende sig til brandstationslederen på Thyholm, der er orienteret om Søndbjerggårds ønsker. Det skulle være muligt at arrangere en øvelse fra den lokale station. Ja. Eleverne har fri hver torsdag eftermiddag, så de kan varetage den slags. Hygiejne er dagligt et indsatsområde, for der er stor forskel individuelt på elevernes standard. De ansatte tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer i forhold til de krav, de stiller. Ingen OK 14

15 Henstilling Påbud 15

16 Alkohol og stofmisbrug Mulige emner Er der formuleret en misbrugspolitik i tilbuddet? et er at vurdere omfanget af misbruget og indsatsen for at hjælpe brugere med misbrugsproblemer Der er nu udarbejdet en skriftlig misbrugspolitik: Der må ikke forefindes alkohol på elevernes værelser eller på skolens område med undtagelse af depotet, hvor elevernes eventuelle alkohol, øl osv. skal være låst inde og evt. kan udleveres ved hjemrejse. På depotet står også skolens vin, øl og alkohol. Der skal låses af når der ikke er medarbejdere på stedet samt til nat. Ved festlige lejligheder er det i orden at nyde et par genstande, når medarbejderne har givet tilladelse. Det være sig ved højtider, mærkedage, bestyrelsesmiddage eller til en god middag i weekenden. På ture medbringer vi ofte vin og øl, og det er igen i orden at nyde et par genstande. Dette gælder både for elever og medarbejdere. Det er ikke acceptabelt at nogen bliver berusede. Skulle det blive tilfældet alligevel, gør ledelsen de nødvendige tiltag alt efter om det er en elev eller en medarbejder det handler om. Eleven kommer til samtale om hændelsen. Det samme gør medarbejderen, og sagen vurderes af ledelsen ud fra et helhedsbillede af den pågældende medarbejder. 16

17 I hvilket omfang finder der misbrug sted af alkohol, hash, hårde stoffer (heroin, kokain, speed), medicin (ketogan, stesolid m.m.)? Og hvad gøres der for at begrænse misbruget? Hjælper personalet med afgiftning, vedligeholdelse, afhjælpning af skadevirkninger. Gives der tilbud om behandling? Hvem koordinerer behandlingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud De unge skal lære at håndtere alkohol, og bliver ikke smidt ud for indtagelse af alkohol. Ved visitationen gøres det meget klart, at misbrug ikke tolereres. Siden sidst: Der er netop opdaget hashmisbrug hos en af eleverne og en anden elev har forsøgt sig. Elevernes hjemkommuner er kontaktet for bevilling af misbrugsbehandling, og der er taget kontakt til Misbrugsrådgivningen, som skal yde bistand til både elever og personale. Eleverne bliver ikke smidt ud men forsøges hjulpet tilbage på ret kurs. Det ser ud til, at der er tale om forsøg på selvmedicinering ved hjælp af hashen. Der indvisiteres ikke misbrugere. Det vil ske i samarbejde med Misbrugsrådgivningen. Ingen OK 17

18 Tilbuddets målgruppe et er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets målgruppe og aktuelle brugere Mulige emner Målgruppe. Målgruppen er ikke ændret siden sidst. Der er tale om personer med aspergersyndrom og lignende lidelser i alderen år. Skrøbelige unge, nogle med selvskadende adfærd mm. Søndbjerggård har et lille udslusningshus og en lejlighed til botræning. Søndbjerggård tilbyder STU-forløb til målgruppen. Det drøftes løbende, hvad Søndbjerggård kan rumme. Stedet mærker ikke udvikling i tungere retning umiddelbart. Men der bliver flere unge med diagnosen GUA (gennemgribende udviklingsforstyrrelser af anden art), som anvendes, når lægerne ikke kan finde en egentlig diagnose. Siden sidst: Der er fortsat overvejelser om at sænke målgruppens alder fra 18 ned til år. Det har betydning for STU eleverne fordi de, hvis de først kan starte på Søndbjerggård som 18årige, kommer til at skulle vente på et tilbud et år eller mere, fordi mange er færdige i deres skoleforløb som 16-17årige. Som følge af de ledige pladser på Søndbjerggård har der igen været drøftet muligheden for at udvide målgruppen på andre områder end alder, men der er enighed om at holde fast ved den nuværende sammensætning og ved højskoletankegangen. Udvidelsen af målgruppen skal ikke ske for at få flere elever, men ud fra ønsket om at dække en bredere målgruppe. 18

19 Nuværende brugergruppe. Er der overensstemmelse mellem de to ovenstående? Hvordan er visitations- og revisitationsproceduren? Er brugerne velplacerede, og hører de fortsat ind under målgruppen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Siden sidst: En enkelt elev er rejst, fordi pågældende ikke kunne rummes. De nuværende 13 elever passer i målgruppen. Ja. Nogle elever får ændret diagnosen, mens de er på stedet, men de passer som regel fortsat ind i målgruppen. Visitations- og revisitationsproceduren er som hidtil. Når Søndbjerggård får en henvendelse, holdes der møde med sagsbehandleren, eleven indbydes til at besøge Søndbjerggård og skal vurdere, om han vil være på stedet. Nogle gange afvises elever. Der er et system af elevsamtaler, hvor det hele tiden vurderes, om opholdet fortsat er relevant for eleven. Der er udarbejdet en skabelon for selve mødet. Der holdes faste møder hver 3. måned, men er der behov, sker det hyppigere. En måned efter indflytning er der en elevsamtale, hvor fremtiden kan vurderes. Nye brugere har mulighed for at komme i praktik i en periode for at se, om de passer til stedet. Henvendelser om nye unge kommer ofte fra tidligere brugerkommuner og kommunale medarbejdere, der kender Søndbjerggård. For STU eleverne kommer henvendelsen fra UU-vejledningen f.eks. i Holstebro. Søndbjerggård arbejder løbende med problematikken om revisitation. For STU elever er der helt faste forløb, og det fungerer rigtig godt. Jobcentrene er også blevet bedre til at følge op og med. Ja. Ellers flytter de. Ingen OK 19

20 Påbud 20

21 Tilbuddets pædagogik og metode Mulige emner Overordnet pædagogik. et er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets brugergruppe og tilbuddets pædagogik Siden sidst: Samtlige medarbejdere er i gang med et KRAP kursus. Der er afholdt 4 ud af 6 dage. Underviseren kommer på Søndbjerggård. Der er plads til 25 på holdet, så Søndbjerggård har bl.a. solgt pladser til Hvidbjerghus. Det har været en stor succes. For medarbejderne har det været rigtig godt at opleve, at tilbuddets værdigrundlag og anvendte pædagogik i stor stil ligner KRAP med hensyn til bl.a. den anerkendende tilgang. Når alle er af sted på de samme kurser giver det en fælles referenceramme, som betyder rigtig meget i hverdagen. Der er behov for at arbejde med værdigrundlaget igen. Der er kommet mange nye medarbejdere, og der er sket mange ting. Det diskuteres tit om det er højskole eller behandling og hvad behandling er. Så der kan godt komme til at mangle fælles forståelse. Det kommer rigtig godt i forlængelse af KRAP uddannelsen. KRAP, som står for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik, er det pædagogiske fundament, man arbejder ud fra på Søndbjerggård. Den overordnede pædagogik er uændret siden sidst. Der er tale om anerkendende pædagogik med tilpasning til den enkeltes behov. Eleverne er meget forskellige og har meget forskellige behov. Højskoletanken ligger som en grundtanke bag det pædagogiske arbejde og i 21

22 Hvordan udmøntes den overordnede pædagogiske metode i dagligdagen med brugerne? Hvilke holdninger ligger der bag pædagogikken? Dækker pædagogikken brugergruppens behov? Arbejdes der med kvalitetsudvikling? forbindelse med udarbejdelsen af Søndbjerggårds værdigrundlag er det blevet slået fast, at der skal holdes fast ved højskoletanken som base. Der er stor opmærksomhed på den enkeltes behov, og der tages udgangspunkt i den enkeltes aktuelle problemer. Detaljerne i den enkeltes opmærksomhedspunkter sikres i elevsamtalerne, og det er gjort let tilgængeligt for personalet, så alle hele tiden kan følge med i hvad der skal ske. Et anerkendende menneskesyn, alle skal behandles forskelligt efter behov. Grundlæggende betragtes eleverne som raske, der som alle andre har muligheder og begrænsninger. Kommer rundt om alle livets aspekter og tager udgangspunkt i det hele menneske. Ja. Siden sidst: Alle er blevet bedt om at arbejde med, hvad elever på STU skal igennem i forløbet og hvad enkeltdelene af STU en skal kaldes, så der kan sættes struktur og titel på delene. Det skal bruges til at dokumentere elevernes forløb og færdigheder efter endt forløb og til at give eleverne bevis på de ting de har været igennem. Et STU-forløb på stedet består af flere forskellige kursusforløb, på forskellige niveauer, således at hver elev får et bevis på hvert kursusforløb eleven har gennemført. Den enkelte placeres på et niveau som han/hun har forudsætning for at fuldføre. Der skal være temadag om resultatdokumentation og effektmål arrangeret af hovedorganisationen KFBU. Ledelsen er opmærksom på, at resultatdokumentation fylder mere og mere, men det er svært at finde metoder til at måle effekten af, at en elev f.eks. bliver bedre til at komme op om morgnen. 22

23 Er der opstillet succeskriterier for kvalitetsudviklingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Siden sidst: Det er kvalitetsudvikling at der nu laves kurser med kursusbevis. Et succeskriterium kunne være, at niveauet på kursernes niveau 1 er sådan, at alle elever har mulighed for at bestå. Ingen OK 23

24 Magtanvendelse i tilbuddet Mulige emner Drøftelse af det foregående års magtanvendelser, herunder antal og art. Hvordan er udviklingen i antallet af magtanvendelser? Hvilken indsats gøres der for at undgå/reducere brugen af magt? Hvordan sikres brugerens ret til at klage over magtanvendelsen/evt? inddragelse af pårørende? Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse fulgt, og hvordan håndterer tilbuddet magtanvendelser og indberetning heraf? Bliver der udarbejdet handleplaner i forbindelse med magtanvendelse? Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse? Har der været episoder med magtanvendelse, der har givet anledning til særlige tiltag? Hvordan håndteres vold og overgreb mellem brugere og brugere og personale? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind før problemerne udvikler sig. Søndbjerggård har ikke haft magtanvendelser de sidste 8 år. Procedurerne er kendte og er beskrevet i en proceduremappe på stedet. Der har ikke været voldsindberetninger siden sidste tilsyn. Ingen OK 24

25 Arbejdet med brugernes handleplaner Mulige emner Foreligger der handleplaner for hver enkelt bruger? Handleplaner gennemgås stikprøvevis. Er der i handleplanen taget udgangspunkt i en helhedsvurdering af brugerens samlede behov? Hvordan arbejdes der med handleplanerne og hvor hyppigt? Hvordan er samarbejdet med andre instanser? Fastsættes der succeskriterier for indsatsen på lang og på kort sigt? Hvordan forberedes modtagelsen af nye brugere, og hvordan planlægges indkøringsperioden? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering et er at vurdere om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for brugeren Planerne er mest sammenlignelige med specialskoleplaner dog med tilføjelser i punktform vedr. daglig livsførelse i øvrigt. Planerne er meget forskellige alt efter elevernes behov. Nogle skal nærmest kun lære at stå op, andre har langt flere mål. Det er meget forskelligt, hvad kommunerne kræver. Det der fungerer bedst, er den skabelon, den lokale UU vejledning anvender, og som Søndbjerggård skal udfylde. Ja, eleven bidrager selv og man kommer hele vejen rundt om den enkelte. Hver 3. måned revideres elevplanen, men det kan være hyppigere efter konkret behov. Kravene fra kommunerne er vidt forskellige. Nogle følges op hver uge. Generelt er der et godt samarbejde med andre instanser. Ja, både på kort og lang sigt. Der er en fast personale til at modtage, værelset er sat i stand, de andre elever er gode til at hjælpe. Nogle gange lykkes det at få en af de aktuelle elever til at fungere som mentorelev, men det afhænger af dagsformen, om det lykkes. Ingen OK 25

26 Råd og vejledning Henstilling Påbud 26

27 Brugerens trivsel og dagligdag i tilbuddet. Mulige emner Er der afholdt trivselssamtaler med brugere? Hvordan afholdes disse? Hvordan er kontakten mellem brugere og personale? Eventuelle kommentarer fra socialkonsulenterne et er at vurdere, hvordan brugerne trives i tilbuddet og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt Der holdes elevsamtaler. Der er faste intervaller, første gang efter en måned og herefter mindst hvert 3. måned. Der er mange uformelle snakke om trivsel i dagligdagen. Der kan være individuelle aftaler og behov, der bevirker meget hyppigere intervaller. Kontakten er god. Søndbjerggård har en beslutning om ikke at være venner med nuværende elever på Facebook. Den enkelte medarbejder vælger selv, om hun vil være ven på Facebook med tidligere elever. Siden sidst: Eleverne er glade for at være på Søndbjerggård. Men vinteren har været sej at komme igennem i år. Vinterperioden er generelt hård for målgruppen. Det smitter, når der er nogle stykker, der er svære at få ud af sengen. Det er ved at vende nu, og der er igen ved at være aktivitet om aftenerne og i weekenderne, hvor eleverne kan lokkes til at deltage i spil og ikke kun i spisning. Humøret stiger og stemningen er god imellem dem. Der er god harmoni i gruppen. I 2012 har der været skitur til Norge. Der er studietur til Tjekkiet sidste uge i august. Forud for turen arbejder eleverne med temaer om landet. Der skal også være en tur til Tyskland i år i uge 47. Der er ingen kommentarer fra socialkonsulenterne. 27

28 omkring generelle problemstillinger på brugerniveau. Eventuelle kommentarer fra pårørende. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Der er tilfredshed fra de forældre, der er aktive. Nogle ringer for at få en forklaring på forskellige forhold, oftest blandt de elever, hvor de pårørende ikke er tæt på i det daglige. Ingen OK 28

29 Brugerindflydelse i tilbuddet Mulige emner Hvilke områder har brugerne indflydelse på? et er at vurdere, om brugerne har indflydelse på deres tilværelse Siden sidst: Elevrådet er netop startet op igen. Eleverne har fået information om elevråd, omkring sammensætning og funktion, og Tina er blevet valgt til kasserer. Det er ikke helt på plads, hvordan rådet er sammensat. Tidligere elevråd har haft foretræde for bestyrelsen og formanden har også deltaget i en del af personalemøderne. Elevønsker efterkommes, når det er foreneligt med de unges behov. For nogle af eleverne er der særlige ordninger. Dagen er meget styret fra 8-16 som på enhver anden skole. Der spises kl. 18, og eleverne skal være på værelset senest kl. 23. Kosten skal være sund. Disse regler kan der ikke ændres ved. Eleverne bestemmer stort set selv over fritiden. De har daglige valg, som forsøges påvirket af de ansatte i den mest hensigtsmæssige retning. De fleste vælger fra ikke til. Hvilke områder har brugerne ikke indflydelse på? Hvordan har brugerne indflydelse? Er der brugerråd? Hvad er dets funktion, og Der er udarbejdet retningslinjer for bemanding og ophold på Søndbjerggård. Det er besluttet, at elever i udslusning må være på stedet alene. Det stemmer overens med, at de er i gang med at lære at bo alene. Elever i hovedhuset må ikke være alene, der skal være en medarbejder til stede og telefonisk back up. De overordnede regler og ansættelser og afskedigelser. Dagligt. F.eks. på it, mad, fødselsdage, ture. Nej. Der er morgensamling hver dag med program for 29

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere