Idékatalog Hvis du skal etablere, vedligeholde eller ophæve en samarbejdskontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog Hvis du skal etablere, vedligeholde eller ophæve en samarbejdskontrakt"

Transkript

1 Februar 2014 Idékatalog Hvis du skal etablere, vedligeholde eller ophæve en samarbejdskontrakt På finder du altid de nyeste oplysninger i forhold til køb og salg af klinik. Man tag dig også tid til at kigge dette idékatalog igennem. Det blev lavet af en arbejdsgruppe i Københavns Tandlægeforening i 2009 oven på en række mæglingssager. Men indholdet er stadig aktuelt, og derfor findes kataloget nu i en let redigeret 2014-udgave. Før møder med advokat/rådgivere er det godt at finde inspiration i kataloget. Man får kun svar på det, der spørges om, og andet kommer der ikke med i en samarbejdskontrakt! Kataloget kan du også bruge til at genforhandle allerede etablerede samarbejdskontrakter. Det allervigtigste ved køb af klinik/indgåelse af samarbejdskontrakt er at planlægge skilsmissen først! Idékataloget er delt i tre hovedafsnit: 1. Den fysiske ramme: Lokaler, inventar, instrumentarium med mere 2. Økonomi: Patienterne, pengepolitik, finansiering 3. Parterne: Kontraktparterne, personale, rådgivere 1. Den fysiske ramme Kliniklokaler - hvilke forhold er gældende: Ejer? Lejer? Andel? Anpart? Andet - for eksempel forpagtning, partnerskabsmodel? Beliggenhed: Egn, land-/byzone, parkerings- og tilkørselsforhold, offentlige befordringsmidler, tilgængelighed for handikappede og lignende? Er lokalerne egnede til at rumme det samarbejde, der ønskes? Er der mulighed for ekspansion eller minimering af lokaler? 1

2 Vurderinger og jura: Skøde, lejekontrakt, anpartsbevis, forpagtningsaftale, partskontrakt og lignende anbefales udfærdiget af fagfolk (advokat). I kontrakten skal følgende forhold være behandlet: Alle parter påføres kontrakten - eventuelt med fordelingsnøgle. Passus om: Overdragelse til anden part? Udvidelse med ny partner? Forkøbsrettigheder? Tilbagekøbsret/betingelser? Afståelsesret - relateret til hver part. Hvem har retten til lokalerne ved deling/ved en skilsmisse? Lejemålets opsigelsesbetingelser og varsler fra udlejer? Forpligtelser med hensyn til renovering og fælles udgifter på ejendom? Er der anmærkningsfrit skøde? Er der krav eller gæld i ejendom/lokaler/maskiner? Foreligger der sagkyndig vurdering på lokalers stand og lovlig indretning samt tilladelse til erhvervsformål? Forpagtnings-/udlejningsret på lokalerne? Skriv aftaler om: Vurderinger og forholdsdeling ved aftaleophør? Hvorledes kan ny part komme med i klinikfællesskabet? Hvorledes kan en eller alle parter udtræde af ejer-/lejekontrakt? Hvad skal der ske ved ulykke, invaliditet, død? Lige rettigheder/tilgængelighed til behandlingsfaciliteter? Hvordan og af hvem prissættes klinikkens beliggenhed? Aftale om indretnings- og vedligeholdelsesstandard? Aftale om hvorledes beslutninger med hensyn til lokaleforhold træffes, eventuel statusfrekvens, eventuelt med faglig bistand? Inventar: Almindeligt møblement, personalelokale, fællesarealer? Inventar, almindeligt husholdningsinventar? Specialmøbler: Klinikskabe, sterilisation, skranke, kontor med mere? Faginstrumentarium - units, maskiner, kompressor, ventilation, teknikapparatur med mere? Kunstgenstande? Skriv komplet inventarliste svarende til ovenstående. Hvem foretager vurderingen - hvem fortolker den? Skriv aftale og aftal politik med hensyn til kvalitet, profil, vedligeholdelse, nyanskaffelser, leasing, reparation, køb og salg af udstyr. Aftal regelmæssige drøftelser med hensyn til inventaropdatering. Skriv aftale om, hvordan I kommer ud af kontrakten med hensyn til inventar. 2

3 Skriv aftale om vurderinger og forholdsdeling ved aftaleophør, påfør eventuelt rådgivere. Hvorledes skal en eventuel yderligere partner stilles? Skriv aftale om skæve investeringer i for eksempel apparatur, der ønskes/ejes af én part - eventuelt udlejes til anden part. 2. Økonomi: Læg budget, inden kontrakten indgås. Udarbejd budget hvert år indeholdende totalomsætning inklusive faglighed. Benyt for eksempel revisorhjælp. Hvad er klinikkens økonomiske mål for: Indtjening? Omsætning? Udgifter? Handlingsplan udfærdiges, og der aftales evalueringsmøde. Hvad er ejernes personlige holdning til/økonomiske mål for: Indtjening - hvor skal niveauet ligge? Omsætning? Udgifter? Handlingsplan udfærdiges, og der aftales evalueringsmøde. Egenkapital - placering, størrelse, politik? Udviklingshastighed/-plan? Afviklingspolitik - hvornår skal man senest forlade praksis? Udbyttefordeling/fordelingsnøgle? Underskudsfordeling/fordelingsnøgle? Hensættelser/fordelingsnøgle? Likviditet/fordelingsnøgle? Bankforbindelse - vilkår - ansvarlig forhandler? Lånepolitik - køb/salg, etablering, drift og nyanskaffelser? Leasingaftaler? Lønniveau - ansat personale/ejere - ansvarlig forhandler? Hvordan kommer man ud af en samarbejdskontrakt mht. det økonomiske engagement? Aftale om regelmæssig gennemgang af økonomien, for eksempel om denne samarbejdsaftale skal genforhandles om to år? Kontrakten bør udarbejdes, så det er attraktivt at blive i den. Aftale om skæve investeringer - for eksempel ved snarlig pension eller i udstyr, der ikke anvendes ligeligt af alle? Ansvarsfordeling - udlicitering og hjælpepersonaler - validitet af købte rapporter? Pensions- og forsikringsforhold - ansvarlig forhandler? Aftale om kunstinvesteringer - fordelingsnøgle ved udtræden? Patienterne: Aftal målsætning for behandling, omsætning, kvalitet, service, indtjening, signal/klinikprofil. 3

4 Hent professionel hjælp til følgende punkter: Mæglerbeskrivelse - validitet - fortolkning. Ydelsesstatistikker - validitet - fortolkning. Patientunderlag i forhold til for eksempel beliggenhed Behandlingspotentiale vurderet af? Patientsammensætning for eksempel med hensyn til alder, socialgruppe og behandlingsniveau, aktive. Antal patienter opgjort hvornår, efter hvad og af hvem? Hvordan kommer man ud af en samarbejdskontrakt med hensyn til patienterne? Er der patientklausuler ved samarbejdsafbrud? Er der aftaler om omlavninger, erstatninger, ansvar efter ophørt virksomhed i samarbejdsklinikken? Er der aftaler om inddrivelse af tilgodehavender efter ophørt virksomhed i samarbejdsklinikken? Aftale om vurderinger og forholdsdeling ved aftaleophør? Aftale om: Deling af kartotek - efter hvilke kriterier - sanktioner ved mislighold. Forlang personnummer på købte patienter. Tilkaldeprocedure, frekvens, metode? Fordeling af nye patienter - efter hvilke kriterier skal patientønske på behandler respekteres? Tilhører patienterne klinikken eller den enkelte behandler? Journalprocedure? Afregningspolitik - rykkerpolitik - inkassopolitik? Ved køb af patientkartoteker: Hvornår har patienterne været på klinikken sidst? Se på ydelsesstatistikkerne - få professionel hjælp hertil, eventuelt i TF. Se i statistikkerne, om der er et potentiale i klinikken. Få oplyst, hvad statistikkerne fortæller. Klinikregnskabet kan sendes med ind til udtalelse i TF. På TF s findes statistikmoduler, hvor man selv kan taste tallene ind og måle sig med andre. Godt, hvis klinikejere selv taster tallene ind. Samarbejdsform: Der kan være mange former for samarbejdskontrakter. Er der tale om udgiftsfællesskab eller arbejdsfællesskab? Meget afhænger af den samarbejdsform, der vælges. Man skal være enige om at trække på samme hammel - indsatsen skal være sammenlignelig. Èn løsning er totalfællesskab, hvor overskuddet bliver delt ligeligt? Her er den ene god til ordrerne/forhandlingerne/samtalerne, den anden part er måske god til at lede. Derfor kan omsætningen hos de to være skæv, men den enkeltes arbejde respekteres og honoreres gennem overskudsdeling. En anden løsning er et udgiftsfællesskab med mindst muligt samarbejde eller faglig udveksling. 4

5 Totalt fællesskab: Her er man fælles om klinikkens patienter. Der kan være en bestyrelse, der kan tage sig af de beslutninger, der skal træffes. Obs! Parterne kan her være inhabile. Aftal samarbejdsstruktur og funktion. Alle ydelser (ledelse, økonomistyring, personalepleje, administration med mere) skal prissættes. Der skal udarbejdes en organisationsplan for direktør, personalechef, teknisk direktør, og disse skal aflønnes rimeligt, så kan man komme ud over mange problemer. Afgivelse af suverænitet. Fagkompetencer. Der kan være mange former for samarbejdskontrakter. En klinik er en forretning, og man skal tage stilling til, hvilke personalekompetencer der er behov for. Partnerskab: Princippet: Nøgen ind - nøgen ud : Ved partnerskab kan man ikke tage noget med, når man går! Man bidrager med sin arbejdsindsats. Anpartsselskab med lige deling til alle - for eksempel x procent af egen omsætning: Man skal have en forventning til personlig indtjening. Hvad er tidshorisonten? Og gør op, hvordan man arbejder sig hen til den personlige indtjening. Udbytte og budget i forhold til plan og udvikling er meget nødvendigt at se på. Investering: Parternes holdning hertil skal afklares inden køb. Der skal udarbejdes et fuldt investeringsbudget, inden man køber noget som helst! Hvordan stopper man og kommer ud af investeringerne? Aftale om vurderinger og forholdsdeling ved aftaleophør. Der bør aftales en minimumsgrænse ved investering. Skæve investeringer i hardware aftal fordelingsnøgle. Løbende opsparing til inventar / vedligeholdelseskonto. Holder man et højt fagligt niveau på klinikken, bør der være råd til investeringer. Leasing kan overvejes. Efteruddannelse - videreuddannelse: Skal ind i samarbejdskontrakten for begge parter. Tids- og omkostningsniveau fastlægges. Ejere - målbeskrivelse: Hvad er formålet med samarbejdet? Hvad vil man med hinanden, vil man noget? Forventninger forskelle beskrevet og accepteret? Hvornår forventes aftrædelse at ske senest? Eventuelt med mulighed for åremålsforlængelse? Bør ind i samarbejdskontrakten! 5

6 Personlighed: Tag bestik af hinanden. Kan du samarbejde med vedkommende - lyt til din intuition! Få lavet en personlighedstest - tag eventuelt på et kursus. Se på de stærke sider/svage sider. Brug eventuelt dialogkort, som parterne kan afprøve på hinanden. Er parterne under afvikling eller til udvikling? Afstem, hvor I socialt er på vej hen? Den går begge veje. Personlighed - menneskesyn, politisk observans, social indstilling, går man i store eller i små sko - er der gehør/ accept? Personlige problemer/uvaner. Personlige egenskaber, ledertype, konfliktsky/-søgende, dominerende, rethaverisk, ødsel, konstruktiv, idérig, samarbejdsorienteret eller? Tærskelniveau. Konflikthåndtering: Brug af rådgivere - finder selv løsning - undgår at løse. Udviklingspolitik/profil. Efteruddannelsespolitik/kursuspolitik. Ledelsesstruktur: Hvilke kompetencer - hvem bestemmer over hvad, og hvor længe? Hvem leder administrationen/skranken? Administrative opgaver tager tid - det bør der kompenseres for i den fælles økonomi - for eksempel mere ferie/flere kurser - aftal hvordan. Arbejdstidsfordeling inklusive ferier. Tag stilling til ind- og udslusningssystemer. Ansat personale: Mål med de ansatte personer? Krav til ansatte? Attitude til ansatte? Antal ansatte, eventuelt opdelt på faggrupper? Lønniveau? Efteruddannelsesforventninger, politik? Stabilitet og udviklingsforventninger? Kompetencefordeling? Ansvarsområder? Konfliktbehandling? Udviklingsprofil? Køber man en del af en praksis og ønsker den afgrænset, bør der være en konkurrenceklausul på de øvrige tandlæger på klinikken. Behandlingsniveau: Har I samme opfattelse? Forventninger afstemmes mellem parterne. Faglighed: 6

7 Aftal faglige drøftelser med faste intervaller. Medlemskab af TF og andre faglige organisationer, for eksempel ISO. Hvilke materialer ønsker I at bruge, standarder, for eksempel ISO? Ny tandlæge kan for eksempel investere i nyt udstyr, og så kan den ældre for eksempel betale en afgift ved brug. Man kan overveje for eksempel leasing af digital røntgen, hvis der er tre ejere. Tag stilling til indslusnings og udslusningssystemer. Afklarethed, holdning til uenighed. Krav til efteruddannelse: Normer for fagligt engagement. Tid og niveau skal aftales. Efteruddannelse mindste krav/maksimal tid. Ledelsesindstilling og ansvar: Klinikejer er leder og bør gå på lederkursus. Der skal være en tydelig ansvarsfordeling. God ledelse er vigtig og skal drøftes og beskrives. Spidskompetence bør aflønnes. Visioner: Hvor vil vi hen? Læg løbende plan for indgåelse og afslutning af samarbejdet. Lav målsætning, fagligt, personligt - hvordan vurderes det? Aftal møder, drøft det igennem. Hvordan vedligeholdes samarbejdet? Skal vi eventuelt ændre noget? Hav en formulering for udgang af fællesskabet! Plan for faglighed, hvad er indstilling til niveau for behandlinger, kan vi acceptere to forskellige niveauer på klinikken og over for offentligheden? Man kan overveje at arbejde ud fra nogle standarder. Hvordan træffer vi beslutning på klinikken, hvis vi ikke er enige - for eksempel om det faglige? Krav til fagligt engagement: Medlemskab af Tandlægeforeningen er i dag ikke nødvendigt. Men det bør drøftes, da der her blandt andet er minimumskrav til efteruddannelse. Medlemskaber af andre faglige foreninger aftales. Revurder kontrakten hvert 1-2 år! 7

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec.

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec. Københavns Tandlægeforening nr. 1 juni 2009 KTF-INFO Udgives af Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17, 1256 Kbh. K. Tlf. 33 15 48 88 fra 11-14. Fax: 33 32 16 14. Mail: ktf@ktf.dk Website: www.ktf.dk

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder - fordi viden forpligter Indhold: 0.0 Indledning 1.0 Overvejelser om ejerskifte 1.1 Personlige overvejelser 1.2 Økonomisk og juridisk overblik 2.0

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere