LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Byplanudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Onsdag den 19. januar 2011 kl. 08:15 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen: Liss Kramer Mikkelsen (A) deltog ved punkt 2 Endvidere deltog: Teknisk direktør Bjarne Holm Markussen, sekretariatschef Regin Atterdag Nordentoft, bygningsinspektør Sidsel Poulsen, bygningschef Bent Ellegaard og souschef Jørgen Olsen Ved punkt 2 deltog direktør Per Nyborg, ICP A/S

2 Byplanudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Hjortekærbakken 12 - pavilloner - midlertidig placering 3 02 Detailhandelsundersøgelse Opførelse af dagligvarebutik på Kongevejen 166 / Bredevej Fremtidig anvendelse af ejendommene Kongevejen Lokalplan 224, den nordlige del af Hjortekær Orientering til Byplanudvalget

3 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.3 Hjortekærbakken 12 - pavilloner - midlertidig placering 1. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at der meddeles dispensation til opstilling af midlertidige kontorpavilloner som ansøgt i en periode på op til 5 år. Sagsfremstilling Plangrundlag og naturbeskyttelse Ejendommen er omfattet af Kommuneplanens enkeltområde (Renseanlæg Lundtofte). Anvendelsen er fastsat til Tekniske Anlæg, Rensningsanlæg. Der fastsættes bl.a. max. bebyggelsesprocent 40. Placering og udformning af nye bygninger samt udvidelse af eksisterende skal ske under hensyntagen til eksisterende værdier i området; det være sig kulturhistoriske, bygningsarkitektoniske eller landskabelige værdier. Ejendommen er omfattet af lokalplanerne "95 Mølleåkloakværket, Renseanlæg Lundtofte i de grønne hovedtræk", "142 Lokalplan for udbygning af Renseanlæg Lundtofte i landskabsområdet" og "221 for Renseanlæg Lundtofte". Ejendommen er omfattet af fredning iht. naturbeskyttelsesloven. Endvidere er ejendommen omfattet af beskyttelseslinjer iht. Naturbeskyttelseslovens 16 og 17 - å- og skovbeskyttelse. Ansøgning Der er søgt om tilladelse til at opsætte midlertidig kontorpavillon i en periode på op til 5 år. Pavillonen er i dag opstillet på Lyngbygårdsvej 2. Pavillonen er i en etage med fladt tag, ca. 400 m 2. Pavillonen ønskes opsat på område nær areal der i dag benyttes til oplag. Pavillonen ønskes opsat for at samle forsyningsselskabets administration og herved sikre synergi. I perioden ønskes endvidere afklaret, hvorledes behovet for administrationslokaler kan løses på længere sigt. Evt. permanent udbygning ved Renseanlæg Lundtofte, dette kræver i så fald formodentlig ny lokalplan. Det ansøgte kræver dispensation fra gældende lokalplaner, i det bygningen placeres udenfor områder til bebyggelse. På baggrund heraf, er ansøgning udsendt i høring hos DTU der ejer en ejendom indenfor lokalplanområdet samt grundejerforeningen i villaområdet syd for den omhandlede ejendom. Der er ikke foretaget høring af enkeltejere i villaområdet, da bygningen tænkes placeret mere end 100 m fra boligområdet. Det ansøgte kræver dispensation fra gældende fredning. Ansøgningen er videresendt til Miljøcenter Roskilde og Fredningsnævnet, idet nævnet er myndighed på området.

4 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.4 Det ansøgte kræver dispensation fra å- og skovbeskyttelseslinier. På baggrund heraf, er ansøgning udsendt i høring hos skovejere og hos Danmarks Naturfredningsforening. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der kan meddeles dispensation fra gældende lokalplaner samt å- og skovbeskyttelseslinier, i det der er tale om en midlertidig foranstaltning med en placering nær areal der i dag benyttes til oplag. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at dispensation fra fredning kan anbefales, i det der er tale om en midlertidig foranstaltning med en placering nær areal der i dag benyttes til oplag. Vedr. dispensation fra lokalplaner skal nævnes, at der ikke kan meddeles dispensation fra en lokalplans principper. Det vil normalt sige, at der ikke kan meddeles dispensation fra en lokalplans formål og anvendelsesbestemmelser. Herudover kan en lokalplans tekniske bestemmelser, som f.eks. udlæg af byggefelter, også i visse tilfælde indgå som en del af planens principper. I den omhandlede sag, er der imidlertid tale om en midlertidig dispensation til opstilling af kontorpavillon til et begrænset antal ansatte på et område nær areal der i dag benyttes til oplag. Forvaltningen finder derfor, at der vil kunne meddeles dispensation iht. planlovens bestemmelser. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling. Beslutningskompetence Fredningsnævnet for København har kompetencen til at træffe afgørelse vedr. dispensation fra fredning. Teknik- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe afgørelse om kommunens udtalelse til Fredningsnævnet vedr. dispensation fra fredning. Teknik- og Miljøudvalget har kompetencen til at træffe afgørelse om dispensation iht. Naturbeskyttelseslovens 16 og 17 (å- og skovbeskyttelse). Byplanudvalget har kompetencen til at træffe afgørelse vedr. dispensation fra gældende lokalplaner. Byplanudvalget den 19. januar 2011: Godkendt. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

5 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.5 Detailhandelsundersøgelse Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at 1. detailhandelsanalysens konklusioner og anbefalinger drøftes på et fællesmøde mellem Byplanudvalget og Udviklings- og Strategiudvalget, 2. fællesmødet vurderer den fremtidige detailhandelsudvikling i kommunen, specielt i Kgs. Lyngby, 3. fællesmødet vurderer fortætningsmulighederne i Kgs. Lyngby og muligheden for at tilgodese både den ønskede detailhandelsudvikling og den strategiske byudvikling i relation til "Lyngby-Taarbæk som Vidensby". Sagsfremstilling Teknisk Forvaltning har bedt ICP A/S om at udarbejde en analyse af detailhandlen i Lyngby-Taarbæk kommune. Den tidligere analyse er fra 1998 og dermed forældet. Analysen er udarbejdet som en uddybning og overbygning til 3 detailhandelsrapporter, der er udarbejdet og finansieret i forbindelse med 3 konkrete projekter. Ultimo 2010 var der i alt 370 butikker i kommunen fordelt på 100 dagligvarebutikker og 270 udvalgsvarebutikker. Foruden butikkerne er der ca. 70 andre kundeorienterede funktioner i stueplan - spisesteder, ejendomsmæglere, frisører, kliniker m.v. Kgs. Lyngby er kommunens hovedcenter med i alt 260 butikker fordelt på ca. 30 dagligvarebutikker og 230 udvalgsvarebutikker. I Kgs. Lyngby er der ca. 30 spisesteder, hvilket er vigtigt, da disse betyder at man opholder sig længere i byen. Den samlede detailhandelsomsætning i kommunen var i 2009 knap 5 mia. kr, hvoraf ca. 2/3 var udvalgsvareomsætning. I Kgs. Lyngby var omsætningen ca. 4 mia. kr, hvoraf ca. 3 mia. kr. var udvalgsvareomsætning. På dagligvaresiden var forholdet mellem omsætning og forbrug 105%, mens det tilsvarende forhold på udvalgsvaresiden var 215%. Det svarer til, at kun knap halvdelen af omsætningen af udvalgsvarer forbruges af kommunens enge borgere. Det betyder, at udvalgsvarehandlen er særdeles betydningsfuld for kommunens handel, dog med en vigende betydning over de sidste 12 år. I samme periode har udvalgsvarehandlen haft en stigende betydning for andre centre i regionen. ICP A/S giver i rapporten en række vurderinger og anbefalinger, hvor de vigtigste er:

6 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.6 - Det overordnede mål bør være at fastholde og styrke Kgs. Lyngby's rolle i markedsområdet. - Kgs. Lyngby bør derfor være det primære udviklingsområde. - Kombinationen af strøggade, stormagasin og storcenter er forsat vigtig. - Gasværksvejprojektet vil være til stor gavn for både Lyngby Storcenter og Lyngby Hovedgade. - Kommunen bør aktivt følge, hvilke koncepter og butikstyper der rykker og få dem etableret i Kgs. Lyngby. - Der bør arbejdes for et aktivt bymiljø med attraktive byrum og helhedsoplevelser med kultur, bespisning og underholdning. - Der bør ske en fortsat udbygning centralt i Kgs. Lyngby - et varehus på m2 vil komplettere det attraktive butiksudbud. - Firskovvejområdet kan inddrages i Kgs. Lyngby til etablering af storbutikker. - Der bør fortsat arbejdes for at sikre en god, decentral dagligvareforsyning. - Især Sorgenfri Torv og Virum Torv/Geels Plads bør styrkes, så de bedre udfylder deres rolle som attraktive indkøbssteder. - Projektet på Sorgenfri Torv vil bedre kunne betjene bydelen med især et attraktivt udbud af dagligvarer. Økonomiske konsekvenser Ingen Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget og Byplanudvalget. Byplanudvalget den 19. januar 2011: Godkendt punkterne 1-3. Under punktet deltog direktør Per Nyborg, ICP A/S.

7 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.7 Opførelse af dagligvarebutik på Kongevejen 166 / Bredevej 1 3. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at 1. detailhandelsrapporten og trafikrapporten drøftes og vurderes, 2. de trafikale spørgsmål oversendes til endelig vurdering i Trafik- og Miljøudvalget, 3. der skal ske en væsentlig arkitektonisk bearbejdning af projektet, inden der tages endelig stilling til projektet. Sagsfremstilling Fornyet behandling Sagen blev senest behandlet på Byplanudvalgets møde d. 7. december 2010, hvor udvalget udsatte sagen med henblik på på yderligere undersøgelser. Udvalget ønskede dels en vurdering af trafikken til og fra butikken, dels en samlet detailhandelsvurdering set i lyset af de øvrige projekter, der er i nærområdet, Sorgenfri Torv og Kongevejen/Frederiksdalsvej. Der foreligger nu dels en samlet detailhandelsundersøgelse for hele Lyngby-Taarbæk kommune (se særskilt sag herom), dels en rapport, der konkret behandler konsekvenserne ved etablering af en ny dagligvarebutik på Bredevej 1. Begge er udarbejdet af ICP A/S. Det er ICP's vurdering, at det vil være en markant forbedring for borgerne i området øst for Kongevejen, at der etableres et moderne dagligvarebutik ved Kongevejen. ICP vurderer det, at den nye dagligvarebutik vil få en omsætning på 55 mio. kr. Knap halvdelen af denne omsætning hentes i Kgs. Lyngby og i butikker uden for kommunen. Alle omkringliggende centerområder dog vil miste omsætning og få dårligere driftsvilkår, men ICP vurderer, at ingen butikker vil være lukningstruede. Der foreligger endvidere en rapport om trafikforholdene, der er udarbejdet af COWI A/S. Ud fra et trafikalt og sikkerhedsmæssigt synspunkt vurderer COWI, at det vil være acceptabelt at etablere en ny ind- og udkørsel til et nyt parkeringsanlæg på hjørnet af Kongevejen / Bredevej. Dog bør er etableres et højresvingsbane på Kongevejen for at mindske risikoen for bagendekollisioner og for at give højresvingende bilister bedre mulighed for at orientere sig i forhold til cyklister. Denne højresvingsbane vil dog ikke kunne opnå en optimal længde på grund af den korte afstand til Bredevej. COWI anbefaler endvidere, at der etableres en information om ledige pladser i kælderen, da parkeringskapaciteten er begrænset. Ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt anbefaler COWI at længdeparkeringen på

8 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.8 Kongevejen fjernes. Netto A/S oplyser i brev af 23. december 2010, at der på baggrund af trafikrapporten er sket en bearbejdning af projektet, så rapportens anbefalinger - bortset fra fjernelsen af længdeparkeringen på Kongevejen - er indarbejdet. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Byplanudvalget for så vidt angår lokalplanlægningen. Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår de trafikale ændringer. Byplanudvalget den 19. januar 2011: Drøftet punkt 1 og godkendt punkterne 2-3. Det Konservative Folkeparti kan fortsat ikke godkende forslaget, dels pga. øget trafik og uhensigtsmæssig parkering i lokalområdet, og dels fordi Det Konservative Folkeparti ikke mener, at lokalområdet har behov for en forretning her. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

9 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.9 Fremtidig anvendelse af ejendommene Kongevejen Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at Byplanudvalget drøfter de 3 forskellige anvendelsesmuligheder med tilhørende trafikløsninger. Sagsfremstilling Resumé Lyngby-Taarbæk Kommune modtog en ansøgning fra MT Højgaard d. 26. august 2010, hvor man anmoder om lokalplanlægning på baggrund af et medsendt projektforslag. Der ønskes etableret et nybyggeri på ca m2, som skal kunne anvendes til erhverv. Erhvervet ønskes at kunne spænde fra administration til kontor, liberalt erhverv, IT-software produktion, klinikker, herunder sundhedscenter, lægehus, fitnesscenter og biludstilling. I stueetagen ønsker man en servicestation og mulighed for dagligvarebutik. Projektforslaget blev behandlet i Byplanudvalget d. 14. september 2010, hvor sagen blev udsat, idet man ønskede udarbejdet en trafikanalyse før endelig stillingtagen til projektet. Trafikanalyse Der er blevet udarbejdet en ny trafikanalyse efter Byplanudvalgets sidste behandling, "Trafikanalyse Kongevejen 205". Trafikanalysen er vedlagt som bilag. Trafikanalysen har bl.a. som fast forudsætning, at krydset Kongevejen/Frederiksdalsvej udføres med bundne venstresving. Dette kan klares signalteknisk i eksisterende signal. Trafikanalysen konkluderer, at følgende tiltag er nødvendige for at kunne afvikle trafikken på en trafikalt forsvarlig måde i forhold til de forskellige anvendelsesmuligheder: Uden byggeprojekt. Servicestation: Ingen nødvendige anlægsinvesteringer. Hovedforslag 1. Servicestation og kontor: Ombygning på Frederiksdalsvej. Hovedforslag 2. Servicestation, kontor og dagligvarebutik: Ombygning på Frederiksdalsvej. Nord for det eksisterende kryds anlægges et nyt signalkryds.

10 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.10 Hovedforslag 2 - variant. Servicestation, kontor, dagligvarebutik og fitnesscenter: Ombygning på Frederiksdalsvej. Nord for det eksisterende kryds anlægges et nyt signalkryds (som Hovedforslag 2). Trafiksikkerhed Trafikanalysen vurderer: Et byggeri på projektområdet vil forringe trafiksikkerheden fordi trafikken forventes at stige, men samlet set kan der opnås en forbedring af trafiksikkerheden, såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune etablerer bundne venstresving i krydset Kongevejen/Frederiksdalsvej og såfremt der i forbindelse med byggeriet gennemføres justeringer i krydset på Frederiksdalsvej og i forhold til cykelstien langs Kongevejen. Teoretisk set vil der ske ca. 1 uheld om året i et nyt signalkryds på Kongevejen. Detailhandelsundersøgelse for projektet Efter seneste udvalgsbehandling er der udarbejdet "Detailhandelsundersøgelse Kongevejen 205", som beskriver konsekvenserne ved etablering af en dagligvarebutik. Rapporten er lagt på sagen. Rapportens hovedkonklusion er, at såfremt der etableres en dagligvarebutik, vil dette betyde en omsætningsreduktion i centerområderne Sorgenfri Torv, Lyngby Bymidte, Virum Bymidte, Virum/Sorgenfri bydele i øvrigt samt i en eventuel ny dagligvarebutik på Kongevejen 166. Omsætningsnedgangen vil ikke lukningstrue nogen butikker, men medføre dårligere driftsvilkår. Kommuneplan Projektet forudsætter ændret anvendelse fra erhverv/bolig til erhverv/detailhandel og ændret maksimalt etageantal. Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen på disse punkter, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen. Hvis anvendelsen omfatter en dagligvarebutik, skal der udlægges et nyt lokalcenter på projektområdet. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling. Beslutningskompetence Byplanudvalget for så vidt angår lokalplanlægningen. Økonomiudvalget for så vidt angår den ændrede anvendelse til detailhandel. Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår de trafikale ændringer. Byplanudvalget den 19. januar 2011: Udvalget anbefaler hovedforslag 1, og at højden på byggeriet reduceres.

11 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.11 Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

12 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.12 Lokalplan 224, den nordlige del af Hjortekær 5. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at ændringer som beskrevet i notat af 2. december 2010 fremsendes i en fornyet høring i området. Sagsfremstilling Lokalplanforslag 224 for den nordlige del af Hjortekær har været fremlagt i offentlig høring fra den 2. juli til den 10. september I løbet af høringsperioden indkom der 24 henvendelser, hvoraf de fleste indeholdt flere forslag eller indsigelser til lokalplanforslaget. Én indsigelse er indkommet efter høringsperiodens udløb, og er alene lagt på sagen. Som de væsentligste indsigelser skal nævnes: 1. Indsigelse mod for restriktive bevaringsbestemmelser for delområde 4 - Kunstnerbyen. 2. Indsigelse mod mindstegrundstørrelse på 900 m² pr. bolig. 3. Indsigelse mod, at der ikke sker en udpegning af bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi Indsigelse mod en bebyggelsesprocent på 30. Alle indsigelser og bemærkninger er lagt i kopi på sagen, de er desuden refereret og kommenteret i indsigelsesnotat af 1. november 2010, som er fremsendt til udvalgets medlemmer. I notat af 2. december 2010 er Teknisk Forvaltnings forslag til rettelser samlet i ét dokument. I notatet redegøres også for baggrunden for rettelserne. Bygningskultur Foreningen har gjort indsigelse mod, at bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 4 ikke udpeges i lokalplanen. Teknisk Forvaltning har på baggrund af indsigelsen afholdt en række møder med foreningen. På møderne er områdets bygninger med nuværende bevaringsværdi 4 gennemgået for at validere afgrænsningen mellem bevaringsværdi 3 og 4. Udpegningen af de "nye 3 ere" er sket ud fra to aspekter: Dels at bygninger med en særlig arkitektonisk kvalitet udpeges, dels at bygninger med en særlig kulturhistorisk værdi udpeges. Bygningerne vil herefter blive markeret som bevaringsværdige i lokalplan 224, og deres bevaringsværdi vil blive opgraderet i Kulturarvsstyrelsens database for bevaringsværdige bygninger.

13 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.13 I vedlagte oversigt af 1. december 2010 er der gennemgået 9 bygninger, som foreslås udpeget som bevaringsværdige, samt en ældre mur langs en mindre del af Hjortekærsvej. Økonomiske konsekvenser Ejere af bygninger, der er omfattet af nedrivningsforbud, kan i henhold til Planlovens 49 forlange ejendommen overtaget mod erstatning. Dette gælder dog kun, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af nedrivningsforbud. Beslutningskompetence Byplanudvalget ved fornyet høring af lokalplanforslag. Byplanudvalget den 19. januar 2011: Godkendt. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

14 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.14 Orientering til Byplanudvalget Svarbrev fra DTU vedr. protokol fra Byplanudvalgets møde 7. december 2010 DTU, Campus Service har i brev af 22. december 2010 fremsendt DTU's kommentarer til Byplanudvalgets beslutning om grundlaget for lokalplan 228 for DTU, Campus Lyngby. I brevet kommenteres på emnerne: - Energiklasse for nye bygninger - Fremtidig parkeringsnorm - Uddybning af form og arkitektonisk udtryk i fortætningszonerne. Der henvises til DTU's brev af 22. december 2010, der er lagt på sagen. Byplanudvalget den 19. januar 2011: Punkt 6.1 "Svarbrev fra DTU vedr. protokol fra byplanudvalgets møde 7. december 2010" ophøjes til sag på dagsordenen. Taget orienteringen til efterretning, herunder forslag til formulering vedrørende bebyggelsens placering i fortætningszonerne af 13. januar 2011 og brev fra DTU af 18. januar 2011 vedrørende lavenergiklasse 2015 (tidligere energiklasse 1). Udvalget ønsker, at lokalplanen udarbejdes med udgangspunkt i lavenergiklasse 2015, idet der henvises til bygningsreglementet stk. 2, inklusiv vejledningsteksten, idet denne tager højde for de særlige forhold bl.a. vedrørende procesenergi. Udvalget ser frem til fortsat dialog med DTU. Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

15 Ansøger oplyser at krav fra DN overholdes og fremsender ny skitse til Fredningsnævnet Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Sidsel Poulsen Modtaget Modtaget Emne: Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Ansøger oplyser at krav fra DN overholdes og fremsender ny skitse til Fredningsnævnet Journalnøgle(r): Besked: P25 Lokalplanlægning, Dispensationer P25 Beskyttelseslinjer, Dispensationer P25 Fredning, Dispensationer gert juhl/teknisk/ltk E-post: Per Plannthin Tekst: Fra: Per Plannthin Dato: :11:39 Til: Kopier til: Emne: SV: Fra Fredningsnævnet København, kan DNs krav opfyldes? Til Fredningsnævnet for København Hans Chr. Poulsen Forsyningsselskabet har anmodet om at placere kontorfaciliteter på et areal omkring Hjortekærbakken 18. I den forbindelse har undertegnede foretaget en besigtigelse sammen Hans Nielsen fra DN

16 Lokalafdeling i Lyngby. Formålet med denne samling og placering er at samle Selskabet personale, for derved at gøre vores aktiviteter mere effektive. Under denne besigtigelse er der nået enighed om placeringen af de omtalte pavilloner, som var på et af de nedlagt fire slambede. I forbindelse med sagsbehandlingen i kommune, har undertegnede fejlagtigt fået afleveret en skitse, hvor disse pavilloner er placeret syd for skillevejen. Den korrekte placering var og er på det nordlige og slambed og nærmest det øvrige kontorbyggeri, som oplyst af Hans Nielsen. Dette har jeg meddelt Hans Nielsen i mail den Jeg skal beklage den opståede fejl og vedlægger en ny skitse, der angiver det slambed, hvor på selskabets pavilloner var aftalt/er tænkt placeret. Venlig hilsen Per Plannthin Direktør Lyngby-Taarbæk Forsyning Lyngbygårdsvej Kgs. Lyngby

17 Telefon: (Omstilling) Telefon: (Direkte) Telefon: (Mobil) E-post: E-post: Fra: Sendt: 12. december :49 Til: Per Plannthin Cc: Emne: Vs: Fra Fredningsnævnet København, kan DNs krav opfyldes? Til Lyngby-Taarbæk Forsyning

18 Se vedlagte fra Fredningsnævnet København. Jeg vil foreslå, at jeres udtalelse og evt. nyt rids sendes direkte til Fredningsnævnet med kopi til kommunen samt DN Venlig hilsen Sidsel Poulsen Bygningsinspektør NYHED: Lyngby-Taarbæk Kommune Plan & Byg Rådhuset 2800 Kongens Lyngby Telefon: Telefon: (Rådhuset) (Direkte) E-post: Sagsreference: Fra: Dato: :38:40

19 Til: Emne: Midlertidig kontorpavillon Vedhæftede udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening fremsendes, idet det bedes oplyst, om den ønskede betingelse kan accepteres. I så fald bedes med almindelig post fremsendt et rids, som viser bygningens rette placering. Såfremt betingelsen ikke kan accepteres, vil der blive indkaldt til besigtigelse. Med venlig hilsen Hans Chr. Poulsen Formand Return-Path: Delivered-To: Received: (qmail invoked by uid 399); 9 Dec :49: Received: from mail6.surf-town.net (HELO mailgw11.surf-town.net) ( ) by with ESMTP; 9 Dec :49: X-Originating-IP: Received: by mailgw11.surf-town.net (Postfix, from userid 65534) id C18341AD42E; Thu, 9 Dec :49: (CET) Received: from localhost (localhost [ ]) by mailgw11.surf-town.net (Postfix) with ESMTP id 9D8FA1AD40C for Thu, 9 Dec :49: (CET) X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at mailgw11.surf-town.net X-Spam-Score: X-Spam-Level: X-Spam-Status: No, score=0.001 tagged_above=-999 required=7 tests=[html_message=0.001, RCVD_IN_DK=0.001, SPF_PASS=-0.001] Received: from mailgw11.surf-town.net ([ ]) by localhost (mailgw11.surf-town.net [ ]) (amavisd-new, port 10024) with LMTP id Ok3wsd5ZNp3j for Thu, 9 Dec :49: (CET) X-Greylist: domain auto-whitelisted by SQLgrey Received: from pfepa.post.tele.dk (pfepa.post.tele.dk [ ]) by mailgw11.surf-town.net (Postfix) with ESMTP id EDF5A1AD3A2 for Thu, 9 Dec :49: (CET) Received: from HansNielsen (webmail.ecocouncil.dk

20 [ ]) by pfepa.post.tele.dk (Postfix) with SMTP id 72547A50029 for Thu, 9 Dec :49: (CET) Message-ID: From: To: =?iso ?q?fredningsn=e6vnet_for_k=f8benhavn?= Subject: =?iso ?q?bem=e6rkninger_vedr._opstilling_af_kontorpavill on_p=e5_hjo?= =?iso ?q?rtek=e6rbakken_12?= Date: Thu, 9 Dec :49: MIME-Version: 1.0 X-Priority: 3 X-MSMail-Priority: Normal Importance: Normal X-Mailer: Microsoft Windows Live Mail X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V Content-Type: multipart/mixed; boundary="----=_nextpart_000_0031_01cb978e.c710fa80" Til Fredningsnævnet for København Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Lyngby-Taarbæk fremsender hermed sin bemærkninger til opstilling af kontorpavillon på Hjortekærbakken 12. FRS. nr.: 60/10 sum Med venlig hilsen Hans Nielsen Kastanievej 4 B, st. mf Kgs. Lyngby /arb This has been scanned by the MessageLabs Security System. For more information please visit - Placering af midlertidige pavilloner.pdf

21 Lyngby-Taarbæk Kommune Kort& Matrikelstyrelsen, Lyngby-Taarbæk Kommune Målforhold 1:1000 Dato 14/

22 Fra Lyngby-Taarbæk Forsyning: Ansøgning Sagsnummer: Oprettet: Dokumentejer: Maiken Nielsen Modtaget E-post Emne: Fra Lyngby-Taarbæk Forsyning: Ansøgning Oprettet: Dokumentdato: Fysisk placering: Afsender Journalnøgle(r): Besked: P25 Lokalplanlægning, Dispensationer P25 Beskyttelseslinjer, Dispensationer P25 Fredning, Dispensationer E-post: Sidsel Poulsen/Teknisk/LTK Tekst: Fra: Sidsel Poulsen/Teknisk/LTK Dato: :18:32 Til: Emne: Vidr.: ansøgning Videresendt af Sidsel Poulsen/Teknisk/LTK den : Per Planthinn :49 Til cc Emne ansøgning Kære Sidsel Poulsen I forbindelse med etablering af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har administrationen hidtil været placeret i en midlertidig bebyggelse på Lyngbygårdsvej 2. Pr. 1. juli 2010 er Mølleåværket overgået til Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at skabe nemmere adgang mellem den del af administrationen der sidder på Mølleåværket og den del

23 der pt. er placeret på adressen Lyngbygårdsvej 2. I en overgangsperiode - 5 år - søges der derfor om tilladelse til at placere den hidtidige midlertidige bebyggelse på en ny placering ved Mølleåværket. Dette vil løse det akutte behov for etablering af tættere relationer/synergi i forsyningsselskabets administration. Samtidig vil en periode på 5 år åbne mulighed for at Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S får overblik over pladsbehovet til administration på længere sigt, således at der f.eks. ved nedrivning af eksisterende bebyggelse på Dybendalsvej 28 og 28A kan skabes plads til en udvidelse af etagearealet ved Mølleåværket. En sådan udvidelse vil evt. kræve en revision af Lokalplan 221. Der vedlægges oversigtstegning vedr. midlertidig placering ved Mølleåværket samt kopi af byggetilladelse med tilhørende plantegning og fotos vedr. placeringen på Lyngbygårdsvej 2. Når der er meddelt planmæssig tilladelse, vil der blive fremsendt egentlig ansøgning om byggetilladelse inkl. projekt for vand og kloak. Venlig hilsen Per Plannthin Direktør Lyngby-Taarbæk Forsyning Lyngbygårdsvej Kgs. Lyngby Telefon: (Omstilling) Telefon: (Direkte) Telefon: (Mobil) E-post: E-post:

24 Lyngby-Taarbæk Kommune Pavillon placeres på p areal ved Hjortekærbakken, markeret ved prik Målforhold 1:2000 Dato 14/ Signaturforklaring Lyngby-Taarbæk Kommune, Kort & Matrikelstyrelsen

25 Midlertidig pavillon opstillet på Lyngbygårdsvej 2 Denne pavillon ønskes flyttet og midlertidigt opsat ved Mølleåværket

26

27

28

29

30

31 Lyngby-Taarbæk kommune Detailhandelsanalyse December 2010

32 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Lyngby-Taarbæk kommune Befolknings- og forbrugsforhold i Lyngby-Taarbæk kommune Handelsbalance Den fremtidige konkurrencesituation 37 Bilag 1: ICP s branchefortegnelse og -gruppering

33 Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3

34 Konklusion, vurderinger og anbefalinger Indledning ICP er af Lyngby-Taarbæk Kommune blevet bedt om at gennemføre en detailhandelsanalyse. Analysen giver en status for detailhandelen og vurderer udviklingsmulighederne i Lyngby-Taarbæk kommune. ICP A/S har på baggrund af oplysningerne i denne rapport udarbejdet 3 rapporter omkring detailhandelsprojekter i Lyngby-Taarbæk kommune og disses omsætningsmæssige konsekvenser for den eksisterende detailhandel. Alle 3 rapporter er udarbejdet i november Der er tale om følgende rapporter: Kongevejen 205, Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Sorgenfri Torv: Konsekvenser ved en udvidelse Netto, Kongevejen 166, Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Analyserne ICP har ultimo 2010 foretaget en rekognoscering af alle butikker i Lyngby-Taarbæk kommune, herunder opgjort de enkelte butikkers bruttoareal samt indsamlet informationer om omsætningen i Der er endvidere foretaget en beregning af det nuværende og fremtidige forbrug af detailhandelsvarer i kommunen. Butikkerne I Lyngby-Taarbæk kommune var der ultimo butikker. Heraf ligger mere end 260 i Kgs. Lyngby. Kommunens næststørste udbudspunkt er området omkring Virum Torv og Geels Plads, hvor der ligger 24 butikker. I alt er der ca. 100 dagligvarebutikker i hele kommunen, heraf ligger de ca. 30 i Kgs. Lyngby. Ca. 230 af kommunens ca. 270 udvalgsvarebutikker ligger i Kgs. Lyngby. I Kgs. Lyngby er den gennemsnitlige attraktion blandt butikkerne på noget over middel. Dette dækker over en vis spredning, men mere end 35 % af alle butikker i Kgs. Lyngby vurderes at have en attraktion, der er højere end middel. Mere end 60 % af alle butikker i Kgs. Lyngby er medlemmer af et frivilligt kædesamarbejde eller en kapitalkæde. Dette bekræfter antagelsen om, at Kgs. Lyngby er et meget attraktivt sted at placere sig for de mest professionelle operatører i detailhandelen. Samlet set er der i kommunen et bruttoareal til detailhandel på ca m 2. Den samlede detailhandelsomsætning i kommunen i 2009 var på knap 5 mia. kr. incl. moms. Ca. 2/3 af omsætningen var udvalgsvareomsætning. Ca. 4 mia. kr. udgør omsætningen i bymidten. Heraf er de 3 mia. udvalgsvareomsætning. Således udgør udvalgsvareomsætningen i bymidten ca. 60 % af den samlede detailhandelsomsætning i kommunen, hvilket understreger Kgs. Lyngbys position som et overordentligt betydeligt indkøbssted. Foruden butikkerne er der ca. 70 andre kundeorienterede servicefunktioner i stueplan. Der er tale om spisesteder, banker, ejendomsmæglere, frisører, klinikker o.l. Der er ca. 30 spisesteder i Kgs. Lyngby, hvilket er væsentligt, da disse betyder, at kunderne vil opholde sig længere i bymidten. 4

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 18-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ballerup kommune. Analyse af detailhandelen

Ballerup kommune. Analyse af detailhandelen Ballerup kommune Analyse af detailhandelen April 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Ballerup kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning Amtstue Allé Detailhandelsmæssig betydning Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Betydningen af en åbning af Amtstue Allé 3 2. Detailhandelen i Ringsted bymidte 7 Betydningen af en åbning af Amtstue Allé

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen Furesø Kommune Analyse af detailhandelen Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Furesø kommune 2013 12 3. Udviklingen i detailhandelen i Furesø kommune 22 4.

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

Nyborg kommune. Detailhandelsanalyse

Nyborg kommune. Detailhandelsanalyse Nyborg kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Nyborg kommune 18 3. Befolknings- og forbrugsforhold 29 4. Indkøbsmønsteret

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 15-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN Hummeltoftevej 14. LOKALPLAN 269 Hummeltoftevej 47

LOKALPLAN Hummeltoftevej 14. LOKALPLAN 269 Hummeltoftevej 47 LOKALPLAN 261 - Hummeltoftevej 14 LOKALPLAN 269 Hummeltoftevej 47 HUMMELTOFTESKOLEN 9. MAJ 2016 Program 19:00 Velkomst v. Simon Pihl Sørensen 19:10 Lokalplan 268 Hummeltoftevej 47 v. Jørgen Olsen, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Høje-Taastrup kommune Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion 3 2. Forhandlere af særligt pladskrævende varegrupper

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Greve kommune. Detailhandelsanalyse

Greve kommune. Detailhandelsanalyse Greve kommune Detailhandelsanalyse Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Greve kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance

Læs mere

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø Lejre Kommune Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø 24. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og arealudlæg 3 2. Detailhandel i Hvalsø bymidte 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen

Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen Silkeborg kommune Analyse af detailhandelen December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Silkeborg kommune 13 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse Rudersdal Kommune Detailhandelsanalyse August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Rudersdal kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

Ikast-Brande kommune. Analyse af detailhandelen

Ikast-Brande kommune. Analyse af detailhandelen Ikast-Brande kommune Analyse af detailhandelen December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Ikast-Brande kommune 14 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Haderslev kommune. Analyse af detailhandelen

Haderslev kommune. Analyse af detailhandelen Haderslev kommune Analyse af detailhandelen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Haderslev Kommune 18 3. Befolknings- og forbrugsforhold 26

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse Gladsaxe Kommune Detailhandelsanalyse 15. maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Gladsaxe kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Værløse Bymidte. Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen

Værløse Bymidte. Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen Værløse Bymidte Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udvikling af detailhandelen i Værløse 3 2. Detailhandelen i Værløse 18 3. Nuværende og fremtidig konkurrencesituation

Læs mere

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen Ballerup Kommune Analyse af detailhandelen Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og udvikling af Skovlunde bymidte 3 2. Detailhandelen i Ballerup kommune 2013 18 3. Detailhandelen i Ballerup kommune

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Viborg Kommune har anmodet KL om en juridisk vurdering af sag vedrørende planforhold for ejendommen Lundborgvej 2a, 8800 Viborg.

Viborg Kommune har anmodet KL om en juridisk vurdering af sag vedrørende planforhold for ejendommen Lundborgvej 2a, 8800 Viborg. N OTAT Viborg Kommune - jagt- og fiskeriforretning - planretlige forhold Viborg Kommune har anmodet KL om en juridisk vurdering af sag vedrørende planforhold for ejendommen Lundborgvej 2a, 8800 Viborg.

Læs mere

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Denne indstilling er en opfølgning på muligheden for at etablere

Læs mere

Tønder kommune. Analyse af detailhandelen

Tønder kommune. Analyse af detailhandelen Tønder kommune Analyse af detailhandelen Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Tønder kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

Skive kommune. Analyse af detailhandelen

Skive kommune. Analyse af detailhandelen Skive kommune Analyse af detailhandelen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Skive Kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre December 2005 1. Interviewanalyser For at belyse i hvor stort et omfang, der er synergieffekter imellem større

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer Lyngby-Taarbæk kommune Analyse og vurdering af Bilka-placeringer April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende konkurrencesituation 21 3. Befolknings- og forbrug i markedsområdet

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Virum Sorgenfri Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse Frederikssund Kommune Detailhandelsanalyse November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Frederikssund Kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen Allerød kommune Analyse af detailhandelen Marts 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 9 3. Statistisk bymidteafgrænsning 18 4. Forbrug

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Solrød Kommune. Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser

Solrød Kommune. Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser Solrød Kommune Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Anbefalinger - udviklingsmuligheder 3 Vurderinger og konsekvenser 7 Detailhandelen i Solrød kommune 27 Befolknings-

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Ishøj kommune. Analyse af detailhandelen

Ishøj kommune. Analyse af detailhandelen Ishøj kommune Analyse af detailhandelen April 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Ishøj kommune 13 3. Forbrug i Ishøj kommune 22 4. Handelsbalance

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde.

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Med henblik på en fastlæggelse af planlægningsprincipperne for detailhandel med særlig pladskrævende varer i Farum Erhvervsområde redegøres

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Aalborg kommune. Analyse af detailhandelen

Aalborg kommune. Analyse af detailhandelen Aalborg kommune Analyse af detailhandelen Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Aalborg kommune 30 3. ICP Shopping Index 44 4. Befolknings- og

Læs mere

Der er indkommet i alt 31 høringssvar heraf fra 21 kommuner, 4 ministerier, 4 virksomheder, 1 kommunesamarbejde og 1 forening i høringsperioden.

Der er indkommet i alt 31 høringssvar heraf fra 21 kommuner, 4 ministerier, 4 virksomheder, 1 kommunesamarbejde og 1 forening i høringsperioden. Byer J.nr. BLS-100-00082 Ref. JESHA-BLS Den 4. juni 2008 HØRINGSNOTAT Vedrørende høringssvar til Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til

Læs mere

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Pkt.nr. 3 Ørestad City Center: Indsigelse mod VVMredegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at principgodkende

Læs mere

Dette notat er forvaltningens vurdering af og kommentarer til Bech-Bruuns notat af 12. februar 2014 vedr. Jafi, Lundborgvej 2A i Viborg.

Dette notat er forvaltningens vurdering af og kommentarer til Bech-Bruuns notat af 12. februar 2014 vedr. Jafi, Lundborgvej 2A i Viborg. Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk www.viborg.dk Notat Vurdering af Bech-Bruun notat af 12. februar 2014 Dato: 02.april 2014 Sagsbehandler: vpbbp Direkte tlf.:

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 25-10-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 15:30 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsens spisestue. Medlemmerne

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere