STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK"

Transkript

1 STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK - en undersøgelse Indledning Andreas Røhl, Banestyrelsen g Peter Feilberg Schjødt, Trafikministeriet Banestyrelsen g Trafikministeriet gennemførte i 2. halvår af 2001 en undersøgelse af statinsstrukturen i Danmark. Årsagen til undersøgelsen var Trafikministeriets ønske m at få et bedre grundlag til at tage stilling til fte frekmmende ønsker m statinsåbninger. Trafikministeriet ønskede endvidere et bedre grundlag fr at vurdere, m det kunne være relevant at lukke statiner med henblik på at pnå rejsetidsfrbedringer fr nuværende rejsende g eventuelt ledig banekapacitet til alternativ anvendelse. Undersøgelsens resultater kan danne grundlag fr en priritering af, hvilke strækninger der bør analyseres nærmere, hvis det plitisk ønskes at tilvejebringe et grundlag fr knkrete beslutninger m at lukke eller åbne statiner. Undersøgelsens verrdnede niveau indebærer dg, at den ikke alene kan udgøre grundlaget fr beslutninger m at åbne g/eller lukke statiner. En styregruppe med deltagere fra DSB g Amtsrådsfreningen fulgte arbejdet. Dette paper giver et resumé af undersøgelsesresultaterne: I første afsnit beskrives de benyttede metder. Andet afsnit indehlder en gennemgang af resultaterne med fkus på de strækninger, hvr ændringer i statinsstrukturen frekmmer mest perspektivrige. I tredje afsnit diskuteres undersøgelsens perspektiver. 1 Undersøgelsesmetde I undersøgelsen af statinsstrukturen er benyttet en fremgangsmåde, der via 3 faser gradvist reducerer antallet af ptentielle statinsåbninger/-lukninger: Fase 1 består i en gennemgang af statsbanenettet eksklusiv hvedstadsmrådet. På baggrund af en vurdering af passagertal er de bymråder identificeret, hvr åbning/lukning af statiner bør undersøges nærmere. Sm en knsekvens af det stre antal undersøgte ptentielle nye statiner (68 steder) er der benyttet en frhldsvis simpel metde til at beregne passagertallet. Af samme årsag bør resultaterne betragtes sm grve skøn. Første skridt i beregningen af passagerptentialet er en vurdering af statinernes pland. Oplandet til statiner, hvis pland udgør et selvstændigt bymråde (fx Langeskv på Fyn), er defineret sm antallet af indbyggere i den by, hvri den ptentielle statin ligger. Oplandet til statiner, hvis pland indgår sm en del af et større bymråde (fx Klding Nrd), er defineret Trafikdage på Aalbrg Universitet

2 sm antallet af indbyggere + indpendlere inden fr en radius af 1 km fra den ptentielle statin. Derefter er plandets størrelse mregnet til ptentielle tgpassagerer ved hjælp af en såkaldt tgrejseprcent. Tgrejseprcenten er beregnet ved at sætte antallet af daglige passagerer ved en række eksisterende statiner i frhld til plandet til de pågældende statiner. Tgrejseprcenten giver således en grv indikatin af, hvr mange daglige påstigere plus afstigere der kan frventes, hvis et pland består af et givent antal persner. Der er beregnet t tgrejseprcenter: Én på baggrund af data fra statiner i mindre byer g én på baggrund af data fra statiner i større allerede banebetjente byer. At der skelnes mellem de t typer af statiner skyldes, at tgrejseprcenten generelt er lavere i større sammenhængende bymråder, frmentlig bl.a. frdi knkurrencen fra bus g cykel her er større. Fælles fr de eksisterende statiner der er benyttet ved beregningen af tgrejseprcenten, er en betjening på mindst 1 g højest 1½ tgafgang i dagtimerne uden fr myldretiden samt højest 2 afgange i timen i myldretiden. Fr eksisterende statiner beliggende i mindre byer (indbyggertal ) er den gennemsnitlige tgrejseprcent 15% med en standardafvigelse på 7% På den baggrund er det valgt gså at perere med et lavt g et højt passagerskøn svarende til gennemsnittet på 15% plus/minus standardafvigelsen (henhldsvis 8% g 22%). Sm eksempel på en eksisterende statin med en tgrejseprcent nær gennemsnittet kan nævnes Børkp (mellem Vejle g Fredericia), der har ca indbyggere g ca. 400 daglige passagerer - altså en tgrejseprcent på knap 14%. Fr eksisterende statiner med et pland der indgår sm en del af større bymråder, er den gennemsnitlige tgrejseprcent 7,6%, det lave skøn 1,3% g det høje skøn 13,9% På grund af et lavt antal referencestatiner er denne tgrejseprcent behæftet med endnu større usikkerhed end tallet fr de selvstændige bymråder. Bedømt ud fra referencestatinerne er der en tendens til at j større by, j lavere tgrejseprcent. Fase 2 bestd i at udarbejde køreplanseksempler baseret på en åbning af de mest lvende ptentielle statiner g en lukning af de mindst benyttede statiner. Udgangspunktet fr køreplanseksemplerne er DSB s køreplansvisin fr 2006 Gde Tg til Alle (GTA). Vurderingen af m det kan være relevant at verveje en åbning eller lukning, er udver passagertal baseret på, hvr mange gennemrejsende der vil få frkrtet/frlænget rejsetid sm en knsekvens af den pågældende ændring. Vurderingen af eventuelle ændringers betydning fr eksisterende rejsende med hensyn til rejsetid betyder, at der stilles højere krav til passagertallet fr en ny statin på en strækning med mange rejsende end til en statin på en strækning med få rejsende. Desuden er der taget højde fr behvet fr kapacitet til fjerntg g gdstg på den pågældende strækning. 2 Trafikdage på Aalbrg Universitet 2002

3 I fase 3 er der fretaget en grv vurdering af indtægter g udgifter ved at realisere de udarbejdede køreplaner. At der er tale m køreplanseksempler indebærer, at de faktiske køreplaner i en eventuel driftssituatin kan se væsentligt anderledes ud. Dette vil i givet fald kunne få str indflydelse på mkstningerne ved at betjene de pågældende strækninger. Figur 1: Statinsåbninger g lukninger sm på baggrund af (frventet) passagertal er undersøgt nærmere Trafikdage på Aalbrg Universitet

4 2 Undersøgelsesresultater 68 ptentielle nye statiner g 43 eksisterende mindre benyttede statiner blev undersøgt i den første fase af arbejdet. De tal blev efterfølgende på baggrund af passagervurderingerne reduceret til 41 ptentielle nye statiner g 12 mindre benyttede statiner (jf. figur 1). Undersøgelsen er baseret på analyser af knkrete strækninger, hvr det kunne vervejes at åbne eller lukke en eller flere statiner. De undersøgte ændringer spænder fra åbning eller lukning af blt en enkelt statin til strækninger, hvr der er undersøgt indtil flere samtidige åbninger g lukninger. Sm eksempel på undersøgelsens resultater gennemgås i det følgende strækningerne Skanderbrg Fredericia Lunderskv samt Fredericia Odense Nybrg. Undersøgelsen peger på, at ændringer på disse strækninger er blandt de mest interessante g mfattende. Skanderbrg - Lunderskv På strækningen Skanderbrg Lunderskv er der p til 7 lkaliteter, hvr det er relevant nærmere at undersøge ptentialet. Af kapacitetsmæssige årsager bør der dg maksimalt åbne 4-5 nye statiner på strækningen. De 7 muligheder fremgår af tabel 1. På undersøgelsestidspunktet var der frudsat en genåbning af Hedensted statin. Hedensted indgår derfr ikke i undersøgelsen. Sm følge af finanslven fr 2002 er der ikke aktuelt midler til en åbning af Hedensted statin. Hedensted ville med metden i denne undersøgelse få det største passagerskøn på denne strækning. Passagervurderinger Eventuelle nye statiner Opland (persner) Passagerskøn Mellem Lavt Højt Hvedgård Hatting Løsning Bredballe (Vejle N) Margrethehallen (Fredericia N) Strandhuse (Klding N) Seest (Klding V) Tabel 1 Passagerskøn (daglige påstigere plus afstigere) fr eventuelle nye statiner på strækningen Skanderbrg-Lunderskv Fr Hvedgård, Hatting g Løsning er det lave passagerskøn frmentlig mest realistisk i en pstartsfase med 1 tg i timen suppleret med myldretidstg. Det lave skøn fr selvstændige byer er sm nævnt baseret på en tgrejseprcent på 7%, g til sammenligning kan det nævnes at den nu 4 år gamle statin i Hinnerup lidt nrd fr Århus har en tgrejseprcent på knap 6%. Hvad de fire øvrige statiner angår der alle er statiner i udkanten af allerede banebetjente byer er det lave skøn nk fr knservativt. Det sandsynlige passagerptentiale i en pstartsfase g med en betjening med 1 tg i timen suppleret med myldretidstg ligger frmentlig et sted mellem det lave skøn g mellemskønnet. Denne vurdering er bl.a. baseret på erfaringer fra eksisterende statiner i udkanten af Århus (Vestre Strandallé g Thrsøvej). 4 Trafikdage på Aalbrg Universitet 2002

5 Disse t statiner har en tgrejseprcent på 3-4%. Bredballe (Vejle N) må frventes at ligge nærmest mellemskønnet eftersm en statin dette sted i højere grad end statiner i Fredericia N, Strandhuse g Seest vil betjene et selvstændigt bymråde. Mellemskønnet vurderes at være udtryk fr passagerptentialet på sigt (5-10 år), hvis der sikres en rimelig myldretidsbetjening (minimum 2 tg i timen), gd krdinering med bustrafikken samt tilstedeværelsen/åbningen af andre statiner, der gør det relevant at fretage lkale rejser med tg. En anden faktr, der kan medvirke til en høj tgrejseprcent er bligeller arbejdspladsintensiv bebyggelse nær statinen. Esbjerg Nrd g Børkp er sammenlignelige eksisterende statiner med en tgrejseprcent svarende til mellemskønnet. Køreplanseksempler Den enkleste måde at betjene de 5 nye statiner på er ved at lade det i GTA-køreplanen planlagte tg mellem Århus g Esbjerg stppe de pågældende steder. Derved vil statinerne få timedrift. Figur 2 viser et mere ambitiøst køreplanseksempel fr betjening af 5 nye statiner på strækningen. Betjeningen er baseret på, at de nye statiner betjenes af et nyt tgsystem, der kører på strækningen Vejen/Vamdrup - Hrsens i ½-times drift med stp ved alle statiner. Det direkte tg mellem Århus g Esbjerg kan så sm en knsekvens af det nye system undlade stp i Taulv, Børkp, Brejning (g Hedensted hvis etableret), hvilket indebærer 6-8 minutter krtere rejsetid mellem Århus g Esbjerg. Løsning / Hedensted Bredballe Århus Skanderbrg Hrsens Brejning Børkp Margrethe Hallen Taulv Strandhuse Vejle Klding Fredericia Odense Vejen Lunderskv Seest Esbjerg Padbrg Vamdrup Lyn IC Reginal Figur 2 Køreplanseksempel fr strækningen (Århus-) Skanderbrg-Lunderskv (-Esbjerg) Trafikdage på Aalbrg Universitet

6 Øknmi Køreplanseksempel/ nøgletal Driftsøknmi, ændring i frhld til GTA (mi. kr. pr. år) Materiel, ændring i frhld til GTA (årlig afskrivning. mi. kr.) Anlæg af statiner (mi. kr.) Øvrig infrastruk tur (mi. kr.) Værdi af reduceret/ frøget rejsetid (mi. kr. pr. år) 1) 5 nye statiner betjent af IC-tg 4,4 0, ,0 Esbj-Årh, timedrift 2) 5 nye statiner betjent af nyt -19,6 8, ,0 tgsystem Vamdrup/ Vejen - Hrsens, ½-times drift. IC-tg Esbjerg - Århus ikke stp Taulv, Børkp, Brejning (g Hedensted) Tabel 2 Øknmiske nøgletal (grft skøn) fr betjening af 5 nye statiner på strækningen (Århus-) Skanderbrg-Lunderskv (-Esbjerg) Betjening af de 5 nye statiner med det planlagte tg mellem Århus g Esbjerg, har en frnuftig driftsøknmi, nemlig et årligt verskud på 3-6 mi. kr. alt efter m beregningen er baseret på lavt, mellem eller højt passagerskøn. Den største ulempe ved dette alternativ er en frøget rejsetid mellem Århus g Esbjerg på ca. 10 minutter. En rejsetidsfrøgelse af denne størrelse vil skønsvist kste de eksisterende rejsende på strækningen 5 mi. kr. årligt i frøget rejsetid ved en tidsværdi på 41 kr./time (jf. tabel 2). Sm det fremgår af tabel 2 er driftsøknmien dårlig fr en betjening af de 5 nye statiner med et nyt tgsystem i halvtimesdrift. Og det uanset hvilket passagerskøn der benyttes sm udgangspunkt. I den pågældende beregning er der ikke taget hensyn til de ekstra passagerer, sm vil følge af, at frbindelserne mellem Klding, Fredericia, Vejle g Hrsens vil blive væsentligt frbedret. Frdelen ved alternativ 2 er udver den højere frekvens, at der pnås en reduceret rejsetid mellem Århus g Esbjerg på 6-8 minutter. En sådan tidsgevinst vil mregnet til krner indebære en samfundsøknmisk gevinst på ca. 4 mi. årligt. Fredericia Odense - Nybrg På strækningen Fredericia-Odense-Nybrg er der 5 steder, hvr det kan være relevant nærmere at undersøge ptentialet i at åbne nye statiner. Dertil kmmer t eksisterende statiner sm bør vervejes lukket. Passagervurderinger Eventuelle nye statiner Opland (persner) Passagerskøn Mellem Lavt Højt Erritsø Blbr (Odense V) Krsløkke Langeskv Ullerslev Eventuelle lukninger Nuværende passagertal Kavslunde Hlmstrup Tabel 3: Passagerskøn (daglige påstigere plus afstigere) fr eventuelle nye statiner på strækningen Fredericia-Odense- Nybrg 6 Trafikdage på Aalbrg Universitet 2002

7 Udgangspunktet fr passagervurderingen af Erritsø er, at Erritsø er et selvstændigt bymråde. Imidlertid er Erritsø nærmest vkset sammen med Fredericia. Eftersm supplerende statiner i større byer nrmalt har en lavere tgrejseprcent end statiner i selvstændige byer, er det lave skøn fr Erritsø frmentlig det mest realistiske på sigt (5-10 år) under frudsætning af, at der sikres en rimelig myldretidsbetjening g gd krdinering med bustrafikken. Hvad de t eventuelle nye statiner i udkanten af Odense angår, er det lave passagerskøn muligvis fr knservativt. Det sandsynlige passagerptentiale i en pstartsfase ligger frmentlig et sted mellem det lave skøn g mellemskønnet, dg nk tættest det lave skøn (jf. bemærkninger venfr vedrørende bystatiner i udkanten af Vejle g Klding). Tgrejseprcenten blandt de nuværende statinsbyer på Vestfyn er høj. Således er gennemsnittet (eksklusiv Hlmstrup g Kavslunde) 19% med Nørre Åby sm tpscrer med 24% g Skalbjerg sm bundskraber med stadig respektable 16%. Sikres der en rimelig myldretidsbetjening (minimum 2 tg i timen) samt gd krdinering med bustrafikken virker det på den baggrund sandsynligt, at Langeskv g Ullerslev inden fr 5-10 år vil nå et passagertal, der svarer til mellemskønnet. Passagertal i nærheden af det høje skøn er muligvis pnåeligt på det lange sigt. Det gælder særligt, hvis tgbetjeningen medfører en stigning i antallet af tilflyttere med arbejde i andre statinsbetjente mråder g/eller en stigning i blig- /arbejdspladsintensiv bebyggelse nær statinen. Køreplanseksempler Vestfyn, dvs. strækningen Odense-Fredericia er hårdt belastet. Frsinkelser på strækningen frplanter sig derfr let i køreplanen. På den baggrund kræver åbninger af nye statiner på denne strækning, at der sm minimum lukkes et tilsvarende antal. Der er undersøgt en række muligheder på denne strækning. En løsning er at åbne Erritsø g samtidig lukke de t mindste statiner på strækningen Fredericia-Odense. Dette vil samlet set frmentlig øge passagertallet på strækningen, reducere rejsetiden fr mange rejsende g samtidig frbedre kapaciteten på en central hvedstrækning. Ønskes gså betjening af Østfyn hvr flere ptentielle statiner ser lvende ud passagermæssigt er én mulighed at frlænge systemet fra Vestfyn, en anden at etablere et selvstændigt system, der udelukkende betjener Østfyn. Nedenfr er illustreret et køreplanseksempel der indebærer 5 nye samt t lukkede statiner på strækningen Fredericia- Odense-Nybrg. Trafikdage på Aalbrg Universitet

8 Århus Fredericia Nørre Åby Ejby Gelsted Aarup Bred Skalbjerg Tmmerup Blbr (Ny) Odense Øst (Ny) Langeskv (Ny) Ullerslev (Ny) Klding Esbjerg Erritsø (Ny) Padbrg Middelfart Odense Nybrg Lyn IC Reginal K ø b e n h a v n Figur 3 Køreplanseksempel fr strækningen Fredericia-Odense-Nybrg Øknmi Køreplanseksempel/ nøgletal 1) Kun ændringer på Vestfyn: Nyt stp i Erritsø. Kavslunde g Hlmstrup nedlægges, timedrift 2) Tgsystemet der betjener Vestfyn frlænges til Nybrg, 5 nye stp, 2 stp nedlægges, timedrift Driftsøknmi, ændring i frhld til GTA (mi. kr. pr. år) Materiel, ændring i frhld til GTA (årlig afskrivning. mi. kr.) Anlæg af statiner (mi. kr.) Øvrig infrastruk tur (mi. kr.) Værdi af reduceret/ frøget rejsetid (mi. kr. pr. år) 5,2 0, ,9 7,9 3, ,0 Tabel 4 Øknmiske nøgletal (grft skøn) fr betjening af strækningen Fredericia-Odense-Nybrg Alternativ 1 (jf. tabel 4) mfatter udelukkende Vestfyn. Driftsøknmien er baseret på mellemskønnet, hvad angår passagerantal, men gså baseret på det lave passagerskøn er der tale m et psitivt resultat, nemlig et årligt plus på 2-3 mi. kr. En væsentlig frdel ved alternativ 1 er, at det frigiver banekapacitet på Vestfyn. Alternativ 2 er et mere ambitiøst plæg, der indehlder 5 nye statiner, heraf tre på Østfyn, samt lukning af Kavslunde g Hlmstrup. Det driftsøknmiske resultat, der fremgår af tabel 4, er fr ptimistisk, eftersm det er baseret på mellemskønnet fr passagertal, hvilket særligt på krt sigt er urealistisk, hvad angår statiner i Erritsø, Odense Ø g Odense V. Nedjusteres passagertallene til det lave skøn fr Erritsø g til et par hundrede daglige rejsende fr statinerne mkring Odense, er der dg stadig tale m et driftsøknmisk plus på knap 1 mi. En fremtidsscenarie er en udbygget betjening, kmbineret med en byudvikling der understøtter de 5 nye statiner. Det frekmmer ptimistisk, men ikke umuligt at et sådant scenarie vil resultere i passagertal ca. midt i mellem det lave g det mellemste skøn, hvad angår Erritsø, Odense Ø g Odense V samt passagertal mellem det mellemste g høje skøn fr Ullerslev g Langeskv. Der kan således være et vist ptentiale fr ændringer i statinsstrukturen på strækningen Fredericia Odense Nybrg, sm kan være interessante 8 Trafikdage på Aalbrg Universitet 2002

9 at undersøge nærmere. Banekapaciteten på Fyn er imidlertid begrænset. Besluttes det plitisk, at der skal arbejdes videre med at realisere tankerne m en ændring af statinsstrukturen på denne strækning, er en vigtig del af et sådant arbejde derfr en afvejning af frdelen ved at åbne nye statiner versus frdelene ved anvendelse af kapaciteten til fjern- eller gdstrafik. Øvrige strækninger Herning-Skjern g Struer-Thisted er blandt de øvrige strækninger, hvr ændringer frekmmer relevante at undersøger nærmere. Dels kan det være relevant mere grundigt at undersøge en åbning af en regelmæssigt betjent statin ved Herning Messecenter, dels er der gde argumenter fr nærmere at undersøge m et par af de mindste statiner på strækningen Struer-Thisted bør lukkes. Ptentialet fr ændringer i statinsstrukturen på Sjælland frekmmer begrænset, men et par muligheder er der dg. En mulighed er en ny statin i Kalundbrg Øst. Statinen bør i givet fald placeres ca. 2,5 kilmeter øst fr Kalundbrg st. nær Nv Nrdisk fabrik, der er placeret umiddelbart ved siden af banen. Der er planer m at øge antallet af medarbejdere ved den pågældende fabrik til Med en sådan udvidelse i antallet af medarbejdere kan det eventuelt være relevant at etablere et standsningssted på dette sted. Det kan vervejes, m et sådant standsningssted i givet fald kun skal betjenes ved nrmal arbejdstids begyndelse g phør. 3 Undersøgelsens perspektiver Undersøgelsen har afdækket et antal standsningssteder, der kan være relevante at se på, hvis man ønsker at åbne nye statiner eller lukke eksisterende. En undersøgelse af denne art kan naturligvis ikke i sig selv danne grundlag fr beslutninger m at åbne eller lukke statiner, sm først g fremmest må være et plitisk spørgsmål m den ønskede trafikplitik g i det hele taget m pririteringen af ffentlige midler. Dertil kmmer, at en vurdering af nye statiners ptentiale rent metdisk er ganske vanskeligt. Det har været et ønske med undersøgelsen at gennemføre en screening af hele landet uden fr hvedstadsmrådet. Derfr var det nødvendigt at anvende en relativt simpel metde til vurdering af passagerptentialet ved de undersøgte muligheder. Det giver naturligvis den svaghed, at der må vurderes at være ganske str usikkerhed ved de enkelte skøn. De væsentligste usikkerhedsfaktrer fremgår af bksen på næste side. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i, at betjeningen af enkelte standsningssteder skal ses i sammenhæng med den eksisterende betjening på den strækning, hvr standsningsstedet ligger. Det indebærer, at nye standsningssteder med samme passagerptentiale bliver vurderet vidt frskelligt, alt afhængig af beliggenheden. Omkstningerne ved betjening af nyt et standsningssted på en strækning med mange passagerer er typisk langt højere end på en strækning med få passagerer. På en strækning med mange passagerer vil det enten være nødvendigt at påføre de eksisterende passagerer betydelige tidstab, eller der skal indføres et Trafikdage på Aalbrg Universitet

10 helt nyt g dermed både dyrt g kapacitetskrævende tgsystem. De mindst prblematiske statinsåbninger vil derfr typisk være på steder, hvr der enten kun er få eksisterende passagerer, eller hvr et nyt standsningssted kan betjenes blt ved at frlænge et eksisterende tgsystem. Der er dg gså på visse strækninger mulighed fr at gennemføre mere ambitiøse ændringer, der indebærer åbning af en række nye standsningssteder. Undersøgelsen har endvidere vist, at det på visse strækninger kan vervejes at lukke statiner. Lukning af helt små statiner kan faktisk føre til en stigning i passagertallet, frdi øvrige passagerer på strækningen får en hurtigere tgdrift. Undersøgelsens udgangspunkt i frm af analyser af strækninger giver et gdt indtryk af de øknmiske g Prblemer ved vurdering af passagerptentialet ved nye standsningssteder: Metden vurderer ikke hensigtsmæssigheden af statinens placering i lkalmrådet i relatin til pland g i relatin til andre transprtfrmer. Metden vurderer ikke fremtidige planer fr byudvikling med videre. Metden vurderer ikke præcist attraktiviteten ved tgbetjeningen med hensyn til karakteren af nærliggende rejsemål med tg, tgbetjeningens frekvens g rejsehastighed mv. Der kan være usikkerhed ved kategrisering sm enten selvstændig by eller bydel. Tgrejseprcenten ved eksisterende statiner er stærkt svingende. Metden vurderer ikke relevant pland uden fr plandsznen. Der er usikkerhed mkring, på hvr krt sigt nye standsningssteder kan nå p på samme tgrejseprcent sm eksisterende. Alternative metder giver i visse tilfælde afvigende resultater. betjeningsmæssige vilkår fr åbning af bestemte standsningssteder. Metden rummer imidlertid den svaghed, at man er ganske afhængig af eksisterende køreplaner. Ændringer i køreplaner g betjeningsmfang på enkelte strækninger kan betyde, at knklusiner vedrørende et enkelt standsningssted ændres væsentligt. Selvm der således er visse frbehld g usikkerheder knyttet til undersøgelsen, er det vres vurdering, at undersøgelsen giver et gdt udgangspunkt fr eventuelle videre vervejelser m statinsåbninger eller -lukninger. Udver mere detaljerede vurderinger af ptentielle standsningssteder vil der gså på visse strækninger være behv fr at verveje den samlede anvendelse af banekapaciteten. Etablering af nye standsningssteder kan give en uheldig påvirkning af trafikafviklingen, gså selvm kapaciteten ikke er helt mbrugt. Ledig kapacitet giver mere rbusthed verfr driftsfrstyrrelser g større frihed til at frbedre den eksisterende trafik. Det skal bemærkes, at undersøgelsen fkuserer på den statslige del af jernbanenettet. Investeringer i nye standsningssteder g nye tgsystemer er derfr nrmalt først g fremmest et statsligt anliggende. Imidlertid har den lkale g reginale hldning gså ganske str betydning. Ved etablering af nye standsningssteder vil det nrmalt frventes, at de lkale instanser finansierer adgangsveje mv. Fr at et nyt standsningssted kan blive en succes, vil det endvidere være nødvendigt, at man fra lkal side mlægger g tilpasser busruter g tilpasser bystrukturen, så fremtidig byudvikling kan understøtte nye statiner. 10 Trafikdage på Aalbrg Universitet 2002

Aalborg Nærbane. - passagerernes benyttelse og tilfredshed

Aalborg Nærbane. - passagerernes benyttelse og tilfredshed Aalbrg Nærbane - passagerernes benyttelse g tilfredshed Maj 2004 Aalbrg Nærbane - passagerernes benyttelse g tilfredshed Maj 2004 Dkument nr.: 3.0 Udgivelse: maj 2004 Udarbejdet: LM Kntrlleret: PBA/LM

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage Flere jb i ydermråderne giver unge lyst til at flytte hjem Det er udsigten til et jb, der skal få fraflyttere fra Danmarks ydermråder til at verveje at flytte tilbage. Omkring tre ud af fire persner, sm

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2011 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Forslag til øget anvendelse af velfærdsteknologi

Forslag til øget anvendelse af velfærdsteknologi 29. ktber 2015 Frslag til øget anvendelse af velfærdsteknlgi I frbindelse med vedtagelsen af budgettet fr 2016 g verslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at der skal indarbejdes en driftsbesparelse

Læs mere

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Hovedstadsområdets Trafikselskab Denne artikel er publiceret i det elektrniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalbrg Universitet (Prceedings frm the Annual Transprt Cnference at Aalbrg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Høringssvar vedr. Trafikplan 2012-27 fra borgere på Vestfyn 1 Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Vi har med interesse læst Trafikstyrelsens

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn Ishøj Kmmune Analyse af støtten til de mindste børn 1. maj 2013 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 1. Baggrund g metde Familiecentret i Ishøj Kmmune henvendte sig i nvember 2012 til

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 12. februar 2013

Virksomhedsplan 2013 12. februar 2013 Virksmhedsplan 2013 12. februar 2013 Oprettelsesdat: 12. februar 2013 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2013 1. Indledning g præsentatin Dette er virksmhedsplan 2013 fr hldingselskabet

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Postkort fra borgerne

Postkort fra borgerne Pstkrt fra brgerne Brgerne kunne på dagen sende plitikerne i Reginsrådet et pstkrt, hvis de havde nget på hjertet, sm de ikke havde fået sagt. - 3 Limfjrdsfrbindelse ver Eghlm bør afskærmes g flyttes,

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Midtvejsevaluering. af forsøget med at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordningerne i Randers Kommune. Februar

Midtvejsevaluering. af forsøget med at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordningerne i Randers Kommune. Februar Februar 2014 Midtvejsevaluering af frsøget med at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdningerne i Randers Kmmune 1. Indledning Fra plitisk side har der været et ønske m at undersøge, hvrvidt den nuværende

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK - en undersøgelse oktober 2001 Styregruppe: Kurt Steenberg, Amtsrådsforeningen Martin Munk Hansen, Banestyrelsen Susanne Hejlesen, Ove Dahl Kristensen, DSB Kåre Clemmesen,

Læs mere

Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012

Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012 Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012 Kære patruljeleder Nu er der ikke mange dage, til vi mødes på Væbnermesterskabets stre Finale 2012. Dette deltagerbrev indehlder alle de praktiske infrmatiner,

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

KAP 1: Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen af infrastrukturen?

KAP 1: Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen af infrastrukturen? REDEGØRELSE FOR sammenhængen mellem den fremtidige udvikling g den statslige g kmmunale planlægning fr infrastruktur Redegørelse i frbindelse med Reginal UdviklingsPlan fr Regin Syddanmark KAP 1: Er der

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Koordinationsøvelser med bold

Koordinationsøvelser med bold Krdinatinsøvelser med bld Gribe, kaste g drible er i høj grad med til at udvikle barnets øje/håndkrdinatin g bldbanegenkendelse. At have en gd øje/håndkrdinatin g at kunne genkende bldens bane er grundlaget

Læs mere

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012 031212 Behandling på væresteder Afsluttende evaluering af prjektet på Blå Krs Danmarks væresteder Prjektperide 2008-2012 Indhldsfrtegnelse: 0. Resumé s. 3 1. Prjekt Behandling på væresteder s. 7 2. Behandling

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Katalog over tiltag til reduktion af effekten fra klimaændringer på afløbssystemer

Katalog over tiltag til reduktion af effekten fra klimaændringer på afløbssystemer Katalg ver tiltag til reduktin af effekten fra klimaændringer på afløbssystemer Tillægsrapprt Dr. Ole Mark DHI Institut fr Vand g Miljø Dr. Jens Jørgen Linde PH-Cnsult Miljøprjekt Nr. 1124 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte 2016-2020 Nybrg - Danmarks Riges Hjerte Idékatalg Bsætningsstrategi Flere sammen m det gde liv i Nybrg Kmmune Indhld Indledning 3 Frslag målrettet tiltrækning g mdtagelse af tilflyttere 3 Direkte markedsføring

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 13. februar 2014

Virksomhedsplan 2014 13. februar 2014 Virksmhedsplan 2014 13. februar 2014 Oprettelsesdat: 13. januar 2014 / rev. 13. februar 2014 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2014 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g præsentatin af

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Fokusgruppe- og minigruppeinterview med vejledere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Fokusgruppe- og minigruppeinterview med vejledere Vejledning m valg af uddannelse g erhverv Fkusgruppe- g minigruppeinterview med vejledere Vejledning m valg af uddannelse g erhverv Fkusgruppe- g minigruppeinterview med vejledere 2007 Vejledning m valg

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere