2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet"

Transkript

1 NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære sundhedsvæsen, g mere specifikt m kmmunens varetagelse af sammenhæng fr brgerne på tværs af hele den kmmunale pgaveprtefølje. Sundhed & Omsrg har med dette afsæt bedt Rambøll Management Cnsulting (Rambøll) m at udarbejde et prjektplæg med henblik på sammen at få udarbejdet et debatplæg på vegne af Udvalget. Dat Rambøll Olf Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F Baggrund Det brgernære sundhedsvæsen er på dagsrdenen i Esbjerg Kmmune frvaltningen fr Sundhed & Omsrg er pt. ved at udarbejde et debatplæg fr det brgernære sundhedsvæsen fremadrettet. Ét ben i frbindelse med realisering af det brgernære sundhedsvæsen er at finde i frhld til Esbjerg Kmmunes varetagelse af sammenhæng fr brgerne på tværs af kmmunen. Udvalget fr Sundhed & Omsrg har i den frbindelse ladet sig inspirere af mdeller herfr fra andre kmmuner, bl.a. Nrrtälje i Sverige. Udvalget har med dette afsæt ønsket at rejse en debat m den fremtidige håndtering af disse pgaver i Esbjerg Kmmune. 1.2 Frmål Udvalget fr Sundhed & Omsrg ønsker helt krt udarbejdet et krt debatplæg, fx på 4-8 sider, sm skitserer de væsentligste prblemstillinger (emner) g lægger p til debat g priritering. Debatplægget skal være Udvalgets eget, dvs. at tilgang g beskrivelse skal tage afsæt i den frståelse, sm Udvalget har. Debatplægget skal indehlde casebeskrivelser i frm af beskrivelser af brgerfrløb, sm illustrerer, hvad det er fr frskellige dilemmaer der er i den nuværende pgavevaretagelse. 1/10 Rambøll Management Cnsulting A/S CVR-NR

2 Sm debatplæg skal ntatet kunne inspirere andre; der skal stilles spørgsmål, g der kan gives svar, men svarene bør balancere mellem frskellige vinkler fr netp at inspirere g fremme den efterfølgende debat i Byrådet g de øvrige udvalg. Det er frmålet, at der ud af debatten kan etableres en knsensus m den fremtidige, helhedsrienterede g tværgående pgaveløsning i Esbjerg Kmmune. 2. Eksempler på udfrdringer fr brgere i mødet med systemet Fr at illustrere muligheder g barrierer fr en helhedsrienteret sammenhængende indstats er der i det følgende udarbejdet en række casebeskrivelser. Beskrivelserne er baseret på aktuelle brgerfrløb, der er indsamlet af Sundhed g Omsrg i Esbjerg Kmmune. Eksemplerne rejser en række spørgsmål g dilemmaer, sm kan danne udgangspunkt fr en plitisk debat af temaet. Der er udvalgt i alt fem eksempler på brgere i vidt frskellige situatiner. Samtidig illustrerer eksemplerne en række prblemstillinger g udfrdringer i frhld til at planlægge g krdinere kmmunes pgavevaretagelse ver fr den enkelte brger. Nedenstående tabel giver en krt præsentatin af de frskellige eksempler, der er beskrevet mere udførligt i det følgende afsnit. Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 En familie med meget kmplekse prblemstillinger. Mderen er svært vervægtig g plaget af stærke smerter sm følge af gigt g dårlig ryg. Faderen er næsten blind g har fr nyligt mistet sit jb. Parrets t døtre er svært vervægtige. Et af familiens aktuelle prblemer er, at mderen sm følge af en rygperatin ikke længere kan følge døtrene i skle. En ung mand på 29 år, der er udviklingshæmmet g samtidig har spastisk lammelse. Han br på en scial institutin, hvr persnalet er pædaggisk uddannet. Hans plejebehv stiger med tiden, g han får derfr behv fr nye plejemetder g hjælpemidler. Spørgsmålet er, hvrdan kmmunen kan sikre, at han får den frnødne støtte. Pige på 13 år med spastisk lammelse. Hun har været igennem en række peratiner i hften g har i den frbindelse behv fr fysiterapeutisk træning. Kmmunen har mdtaget pigens genptræningsplan, g målsætningen er, at hun skal mdtage træning i nærmiljøet. Men hverken btilbud eller skle kan levere træningen, g pigens frløb trækker derfr i langdrag, g hun ender med at mdtage træning fra en række frskellige fysiterapeuter. En 55-årig mand, der er aktiv misbruger af alkhl, medicin g hash. Han er uhelbredeligt syg af kræft g har været indlagt på hspitalet. Han er fr svag til at b i egen blig, men det er ikke muligt at få en plads h i Sundhed g Omsrgs midlertidige bliger, da han ikke er i målgruppen. Der kan heller ikke findes en plads i Brger & Arbejdsmarkeds tilbud. Ved udskrivelsen er der derfr tvivl m, hvr han skal b. 57-årig erhvervsaktiv mand, der br med sin hustru. Pådrg sig januar 2011 en hjerneskade sm følge af bldprp i hjernen g hjertestp. Det skal afklares m han med den rette støtte kan blive bende i eget hjem. Det bliver dg klart, at han har behv fr så meget støtte, at det er nødvendigt at han flytter i et særligt btilbud til hjerneskadede. 2/10

3 2.1 Eksempel 1: Støtte til en familie med kmplekse prblemstillinger Første eksempel handler m en familie med meget kmplekse prblemstillinger. Mderen er svært vervægtig g plaget af stærke smerter sm følge af gigt g dårlig ryg. Faderen er næsten blind g har fr nyligt mistet sit jb. Parrets t døtre er svært vervægtige. Et af familiens prblemer er, at mderen sm følge af en rygperatin ikke længere kan følge døtrene i skle. Mren er 38 år er tilkendt førtidspensin. Hun har tidligere vejet 200 kg, men er efter en indsnøring af mavesækken kmmet ned til ca. 120 kg. Hun er dg vægtmæssigt på vej p igen. Hun beskriver, at hun har smerter i led g muskler, herunder skulderprblemer, sm man har afstået fra at perere. Derudver har hun gigtprblemer, bl.a. i knæene, g en dårlig ryg. Hun er derfr præget af massive smerter - g spiser mange smertestillende præparater. Faren er 39 år g er meget svagtseende. Han har fasthldt sit arbejde indtil nu, frdi han kendte rutiner g placering af arbejdsredskaber på arbejdspladsen. Det har været en str præstatin at fasthlde arbejdet g han har til gengæld ikke været vant til at bidrage med pgaver i hjemmet. Faderen mister synet næsten ttalt i 2011 g mister herefter gså jbbet. Parret har t piger på 3 g 4 år, der går i børnehave. Begge børnene er vldsmt vervægtige, g vejer ver 35 kg. De er derfr tilknyttet diætist. Den ene er sprgligt meget dårligt fungerende g ender i et specialtilbud i Børnene fremtræder lidt frsømte. Familien anmder i marts 2010 m hjælpemidler g handicapbil, idet mderen netp har gennemgået en rygperatin, g derved ikke kan varetage de praktiske pgaver i familien, herunder at transprtere børnene til g fra børnehave g sprt. Familien bevilges praktisk hjælp i en midlertidig peride da de samlede ressurcer i familien vurderes begrænsede. Derudver frmidler visitatr kntakt til kvindens egen læge, der henviser til Gråsten Gigthspital til et rehabiliteringsphld. Kvinden føler dg ikke, hun prfiterer af phldet, g tager hjem før tid. Da der i juni 2010 ikke er truffet afgørelse vedrørende handicapbilen, søger familien m et elkøretøj til mderen fr at få dækket familiens transprtbehv. Kmmunen vurderer, at dette vil være en væsentlig lettelse fr mderen. Et elkøretøj dækker behvet fr at følge børnene til børnehave. Der skal dg affjedring i pga. den dårlige ryg - g tages højde fr hendes vægt på ca. 120 kg. Dette løser ikke familiens øvrige transprtbehv. Dette mfatter at kunne følge børnene til kntrl på sygehuset g diætist. Her bliver der sm en midlertidig løsning bevilget taxakørsel g børnene bliver desuden igennem en længere peride transprteret i taxa til g fra børnehave g til diverse andre ting. Familieafdelingen bevilger praktisk støtte i hjemmet (en hjemmehs er), der henter g bringer børnene til børnehave. Mderen bruger derfr primært elkøretøjet til at handle ind. Fa- 3/10

4 deren er i gang med træning med blindeknsulent, der evt. kan lede til, at han kan varetage en række mindre praktiske pgaver i hjemmet. Herved kan der evt. reduceres i hjælpen til rengøring. I september 2011 gives afslag på ansøgningen m handicapbil. Kmmunen meddeler derudver, at den ikke kan hjælpe familien med at finde en ny blig uden trapper. Dilemmaer Rehabilitering af en sådan familie kræver en helhedsafdækning på tværs af hele kmmunen. Hvem skal have verblikket i disse sager, der går på tværs af af hele kmmunen? Og hvrdan kan kmmunen sikre at der er en fælles plan fr den hjælp brgeren skal have? Hvrdan kan kmmunen støtte børnene til at mestre deres liv sm vksne? Kunne man have fasthldt faderen på arbejdsmarkedet på nedsat tid? Tildeling af elkøretøj er blandt andet begrundet i behv fr at følge børn i skle. Scialfrvaltningen tildeler imidlertid medarbejderstøtte (hjemmehs er) til denne pgave. Hvrdan sikres det at frskellige afdelinger arbejder i samme retning? 2.2 Eksempel 2: Frebyggelse g sygepleje til ung mand med udviklingshæmning g spastisk lammelse Det næste eksempel handler m en ung mand på 29 år, der er udviklingshæmmet g samtidig har spastisk lammelse. Han br på en scial institutin, hvr persnalet er pædaggisk uddannet. Hans plejebehv stiger med tiden g han får derfr behv fr nye plejemetder g hjælpemidler. Spørgsmålet er, hvrdan kmmunen kan sikre, at han får den frnødne støtte. Den unge mand er udviklingshæmmet g har samtidig spastisk lammelse. Dette betyder, at han er kørestlsbruger g har behv fr hjælp i hverdagen til at kmme ud af sengen, samt til tiletbesøg, badning, mv. Han br på en scial institutin g har str glæde af bfællesskabet med andre ligestillede. Hans situatin udvikler sig negativt hen ver smmeren 2011, g hans funktinsevne bliver væsentligt frringet. Han kan ikke vende sig i sengen eller kmme selvstændigt ud af sengen. Hans ståfunktin er manglende, g han risikerer at falde på gulvet under frflytninger. Situatinen er akut, g det er nødvendigt, at der bevilges hjælpemidler, der gør frflytningerne sikkerheds- g sundhedsmæssigt fuldt frsvarlige. Samtidig er det væsentligt, at der er fkus på en frebyggende indsats, så hans funktinsniveau ikke bliver endnu dårligere. Dette stiller nye krav til persnalet på institutinen, der alle er pædaggisk uddannede. Btilbuddet, der hører under Scial g Tilbud, retter derfr henvendelse til Sundhed & Omsrg fr at drøfte mulighederne fr at kunne købe sundhedsfaglig assistance ud ver syge- 4/10

5 pleje. Henvendelsen strander dg på spørgsmålet m finansiering. Btilbuddet er ansvarlig fr at levere den hjælp brgeren har brug fr, g Sundhed & Omsrg kan ikke bevilge bistanden. Institutinens leder fremsætter på den baggrund ønske m, at brgeren flyttes midlertidigt til Esbjerg døgnrehabilitering eller til aflastning på et plejehjem. Dilemmaer: Brgerens behv udvikler sig, så han har behv fr nye pleje g træningsmetder g hjælpemidler. Hvrdan kan kmmunen sikre at han får den frnødne hjælp? Hvrdan sikres det at kmmunens samlede kmpetencer kan anvendes på tværs af rganisatriske enheder? Hvrdan sikrer kmmunen, at der er fkus på frebyggelse, så flest brgere frtsat er selvhjulpne g fasthlder funktinsniveau? Hører den unge mand på 29 år hjemme på et midlertidigt phld i en plejeblig, g er det i hans interesse at blive flyttet fra trygge rammer, hvr han nrmalt fungerer gdt? Er det acceptabelt, at der er frskel på mulighederne fr vejledning af persnalet i frbindelse med udførelsen af den daglige støtte, træning g pleje i henhldsvis Scial & Tilbud g Sundhed & Omsrg? 2.3 Eksempel 3: Træning til børn Pige på 13 år med spastisk lammelse. Hun har været igennem en række peratiner i hften g har i den frbindelse behv fr fysiterapeutisk træning. Kmmunen har mdtaget pigens genptræningsplan, g målsætningen er, at hun skal mdtage træning i nærmiljøet. Men hverken btilbud eller skle kan levere træningen, g pigens frløb trækker derfr i langdrag, g hun ender med at mdtage træning fra en række frskellige fysiterapeuter. Pigen går i flkeskle g br til dagligt på et btilbud fr handicappede. Hun har behv fr genptræning, g det vurderes væsentligt, at denne træning fregår i nærmiljøet, så hun lærer strategier fr hvrdan, hun kmmer mkring g løser daglige pgaver i hhv. skle g btilbud. Oplægget fra Sundhed & Omsrg er derfr at genptræningen bør varetages af den terapeut, der er tilnyttet btilbuddet. Btilbuddet vurderer imidlertid at genptræningen bedre kan varetages i skletiden g indstiller derfr, at genptræningen varetages på sklen. 5/10

6 Herefter fremsendes frespørgsel til pigens flkeskle, der ligeledes har en lkalt ansat terapeut. Den pågældende terapeut har på daværende tidspunkt ikke mulighed fr at varetage genptræningen, g sklen melder således tilbage, at denne løsning ikke er mulig. Samtidig tilbyder sklen dg, at en ekstern terapeut er velkmmen til at anvende sklens lkaler til genptræningen. Det er ikke muligt at finde en leverandør, der har ressurcer til at løse pgaven. Efter en peride med stilstand i sagen bliver pigen pereret g indstilles igen til individuel træning. Fysiterapeuten på btilbuddet har nu tid til at varetage genptræningen, sådan at pigen kan trænes i nærmiljøet af persnale, hun kender. Dilemmaer Skal kmmunen sikre, at der er relevante træningstilbud i nærmiljøet? Hvr lange ventetider er det rimeligt at acceptere? Hvad er til brgerens bedste? Er det brgeren, der er i centrum, eller er det lvgivningen g finansieringsgrundlaget? Pigen er meget utryg ved fremmede. Hvilket serviceniveau skal der være på mrådet? Hvr meget vil vi betale fr at frkrte ventetider? Kan der gøres nget fr at sikre mere fleksibel træning? 2.4 Eksempel 4: Midlertidigt btilbud til 55-årig misbruger En 55-årig mand, der er aktiv misbruger af alkhl, medicin g hash. Han er uhelbredeligt syg af kræft g har været indlagt på hspitalet. Han er fr svag til at b i egen blig, men det er ikke muligt at få en plads h i Sundhed g Omsrgs midlertidige bliger, da han ikke er i målgruppen. Der kan heller ikke findes en plads i Brger & Arbejdsmarkeds tilbud. Ved udskrivelsen er der derfr tvivl m, hvr han skal b. Brgeren har i en peride været indlagt på lungemedicinsk afdeling, men både afdeling g mandens støttekntaktpersn er frbehldne ver at lade ham udskrive til egen blig. Vurderingen er, at situatinen i hjemmet er uhldbar, da mandens lejlighed nrmalt er samlingspunkt fr en del misbrugere. Det vil derfr være hensigtsmæssigt, at han i en peride kmmer væk fra miljøet. Hans fysiske g psykiske tilstand er ustabil, g det vurderes, at han ikke kan være i eget hjem i hans nuværende situatin. Han er imidlertid ikke decideret behandlingskrævende, g på den baggrund er han udskrivningsklar fra lungemedicinsk afdeling. Scial & Tilbud har imidlertid ikke et relevant phldstilbud til manden, g man freslår derfr, at han i stedet tildeles et phld i et af Sundhed & Omsrgs midlertidige aflastningspladser. Dette indtil han kan kmme på Det Alternative plejehjem, der er et tilbud under Scial & Tilbud. Derudver freslås Hspicephld sm en alternativ løsning. 6/10

7 Man arbejder videre med Hspiceløsningen. Her er brgerens misbrug dg en væsentlig frhindring fr, at han kan blive indskrevet på hspicet. Hvis han ikke verhlder restriktinerne m max. fem øl m dagen, vil han blive udskrevet. Brgeren er uafklaret m situatinen g sine pririteringer. På den ene side vil han gerne have lv at "hygge" derhjemme, men på den anden side vil han gerne være et sted, hvr der er ngen han kan tale med i den sidste tid. Sagen ender derfr med at brger skrives p til en plads på Det Alternative Plejehjem, g samtidig pririteres til en aflastningsplads samme sted. I mellemtiden må han udskrives til egen blig, g kmmunen vil her kunne bevilge g iværksætte praktisk g persnlig hjælp i hjemmet. Dilemma: Er det set fra brgerens rimeligt, at målgruppedefinitiner g alderskriterier afgørende fr, hvr han kan få et midlertidigt phld? Hvem har leveringsfrpligtigelsen i frhld til uhelbredeligt syge brgere med misbrug? Kan g skal kmmunen gøre mere fr at hjælpe brgere med misbrug, der typisk ikke kan leve p til kravene på kmmunens almindelige tilbud? Scial & Tilbud har ikke relevante tilbud til brgere i denne gruppe g ønsker derfr at benytte tilbud i Sundhed & Omsrg (midlertidige pladser), selvm brgeren ikke er en del af målgruppen fr de midlertidige bliger 2.5 Eksempel 5: Hjerneskademrådet 57-årig erhvervsaktiv mand, der br med sin hustru. Pådrg sig januar 2011 en hjerneskade sm følge af bldprp i hjernen g hjertestp. Det skal afklares m han med den rette støtte kan blive bende i eget hjem. Det bliver dg klart, at han har behv fr så meget støtte at det er nødvendigt at han flytter i et særlig btilbud til hjerneskadede. Manden har dels fysiske prblemer i frm af usikker gang. Derudver kan han ikke synke - g det er således frbundet med str fare, hvis han frsøger at spise nget. Han får derfr sndemad. Dette er kmbineret med stre kgnitive prblemer i frm af nedsat hukmmelse g indsigt i egen situatin. Der er tvivl m, hvrvidt hustruen kan magte situatinen. Hun arbejder 26 timer i ugen g har svært ved samtidig at varetage mandens behv. Hun har desuden en række udfrdringer i frhld til deres fælles øknmi, idet mandens frsørgelsesgrundlag skal afklares. Sagsbehandlingen varetages af sygedagpengeafdelingen i jbcenteret, g her er en del papirarbejde, sm hun gså må hlde styr på. Sundhed & Omsrg vurderer, at det er nødvendigt at afklare, m brgeren kan hjælpes g blive bende i hjemmet, eller m der er behv fr en anden bfrm. I første mgang tildeles derfr hjemmehjælp g en række hjælpemidler, der kan støtte ham i hjemmet. Der udarbejdes derfr frløbsplan fr brgeren, hvrefter hjælpemidler i en peride installeres, afprøves, g justeres. Det viser sig dg, at hans funktinsniveau er meget svingende, g det 7/10

8 anbefales derfr, at han fremver br et sted, hvr der er persnale mkring ham, da han knstant har behv fr guidning g tilrettelæggelse i frhld til daglige aktiviteter. Både brger g ægtefælle er enige i dette. Kmmunen iværksætter derfr ansøgning m et særlig btilbud til hjerneskadede, hs Scial & Tilbud. I mellemtiden bliver brgeren færdigmeldt fra sygehuset, hvrefter kmmunen skal betale en særlig takst fr at brgeren bliver på sygehuset i periden til der er plads på btilbuddet. Fremadrettet er vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt, at der bevilges ergterapeutiske genptræning til brgeren. Fr at genptræniningen kan implementeres i dagligdagen, skal Sundhed g Omsrg købe ydelser af Scial & Tilbud. Dette betyder, at der skal verføres midler fra den ene frvaltning til den anden frvaltning g mvendt fr henhldsvis ergterapi g sygepleje. Dilemmaer Der er diskussin g uklarhed internt i kmmunen mkring frsyningsfrpligtigelsen mkring btilbud til brgere under 65 år, sm i denne case. Og der er prblemer med at have btilbud nk med de nødvendige kmpetencer. Han er færdigmeldt fra sygehuset så Sundhed & Omsrg betaler fr, at han ligger der men det er Scial & Tilbud, der skal tage ham hjem til et egnet tilbud. Der er etableret velfungerende samarbejdsprcedurer mellem myndighedsafdelingerne i Sciale Tilbud g Sundhed & Omsrg mkring udskrivninger fra sygehus. Men erfaringen er, at det er ressurcekrævende, da der deltager tre medarbejdere fra frskellige afdelinger mvendt sikrer det en bred behvsafklaring. 8/10

9 3. Perspektivering Eksemplerne venfr viser ngle af de kmplikatiner, sm kan pstå i kmplekse brgerfrløb. Frløbene er bevidst beskrevet frsimplet g uden detaljer fr at fasthlde fkus på helheden g herunder de dilemmaer, sm pstår. Det skal understreges, at der ikke er tilsigtet en placering af ansvar hs den ene eller den anden del af kmmunen i beskrivelsen, men alene at vise, hvrdan der kan pstå situatiner, hvr det faglige ansvar ender med at gå på tværs. Eksemplerne venfr peger hver fr sig på en række udviklingsptentialer i frhld til varetagelsen af sammenhæng fr brgerne. Samtidig understreges behvet fr at der fremadrettet udvikles en plitisk visin g ambitin fr den fremtidige håndtering af disse frhld i Esbjerg kmmune. Debatplægget skal sm nævnt indledningsvist skitsere de væsentligste temaer g lægge p til debat g priritering. Debatten er verrdnet centreret m følgende spørgsmål: Hvrdan sikres en helhedsrienteret g tværgående håndtering af sammenhæng fr brgerne i Esbjerg Kmmune? Vi har med dette afsæt valgt at fremhæve nedenstående arbejdsspørgsmål til nærmere drøftelse i Udvalget d. 22. december. Arbejdsspørgsmålene skitserer en række af de verrdnede dilemmaer i frhld til at sikre tværgående samarbejde m myndighedspgaverne. Det er hensigten, at der tages en drøftelse af spørgsmål frud fr at fastlægge, hvilke knkrete dilemmaer eller temaer, Udvalget gerne vil have med i det endelige debatplæg: 1. Sammenhæng fr brgeren Hvrnår er det særligt vigtigt, at brgerne plever en helhedsrienteret g krdineret indsats? Er tværgående samarbejde g krdinering vigtigere fr ngle brgergrupper end andre? Hvr går grænsen mellem bedre krdinering g øget bureaukrati? Skal pengene følge brgeren, så der leveres skræddersyede indsatser eller skal vi hlde fast i rganisering efter faglighed g udnyttelse af strdriftsfrdele? Hvem skal have verblikket g krdinere kmplicerede sager, der går på tværs af kmmunen? Kan kmmunens på en gang have stærke fagmiljøer g samtidig sikre et helhedsfkus på brgeren? 2. Fælles tilgang til fælles udfrdringer Er medarbejdernes frskellige perspektiver på brgeren en styrke eller en svaghed ifht. til at sikre en helhedsrienteret indsats? Hvrdan afklares evt. uenigheder hvem har det verrdnede frsyningsansvar? Kan g skal der skabes enighed på tværs af faggrænser g kulturer m tilgangen til brgeren? 9/10

10 Skal der fx i højere grad være fælles fkus rehabilitering g mestring i hele kmmunen? 3. Krdinering af tilbud g kapacitet Skal der etableres specialiserede tilbud til målgrupper med særlige behv eller skal de eksisterende tilbud gøres mere rummelige? Hvr meget vil vi betale fr krtere ventetider? Fx til btilbud g træning fr brgere med særlige behv (handicap, psykiatri, misbrug) Skal kmmunen anvende specialiserede tilbud i andre kmmuner, eller pbygge kapaciteten lkalt sm kan sælges? 4. Effektiv udnyttelse af kmmunens ressurcer Er det rimeligt at sektrgrænser g finansieringsdiskussiner afgør m brgere fr den frnødne indsats? Skal medarbejderne varetage enkelte specialiserede pgaver fr brgeren, eller kan flere dele af indsatsen varetages af samme medarbejder? Hvrdan sikrer kmmunen, at der er fkus på frebyggelse, så flest brgere frtsat er selvhjulpne g fasthlder funktinsniveau? 5. Priritering af velfærden Kan kmmunen blive ved med at levere velfærd på samme niveau, eller er der behv fr en fælles priritering g standarder fr indsatsen på tværs af kmmunen? Skal brgerne i stigende grad selv tage ansvar fr en række velfærdsydelser? 10/10

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012 031212 Behandling på væresteder Afsluttende evaluering af prjektet på Blå Krs Danmarks væresteder Prjektperide 2008-2012 Indhldsfrtegnelse: 0. Resumé s. 3 1. Prjekt Behandling på væresteder s. 7 2. Behandling

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Tabel- og bilagsoversigt

Tabel- og bilagsoversigt Tabel- g bilagsversigt Indhld Tabelversigt... 3 1 Bilag A Beskrivelse af datakilder... 4 1.1 Kvantitative baggrundsdata... 4 1.1.1 Tids- g individperspektiv... 4 1.1.2 Datarensning... 5 1.2 Kvalitative

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Ældre- og Sundhed 28. april 2011

Ældre- og Sundhed 28. april 2011 Ældre- g Sundhed Ntat vedrørende samling af midlertidige pladser på Østergården Indledning Sm led i udmøntningen af budget 2011 besluttede Scial- Ældre- g Sundhedsudvalget på møde 2.2.2011 at der udarbejdes

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere