Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store gevinster ved sundhedsforsikringer"

Transkript

1 Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private virksomheders værdiskabelse, og der bruges derfor betydelige ressourcer på at nedbringe sygefraværet hos medarbejderne. Arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringerne har været et effektivt instrument til dette. Bedre sundhed er et mål i sig selv, men i debatten om sundhedsforsikringer er det ofte overset, at det giver virksomhederne og dermed samfundet en betydeligt økonomisk gevinst. Det mindre sygefravær giver en gevinst i værditilvækst på mellem 1,8 og 2,6 mia. kr. årligt i den private sektor. Skatteindtægter af denne værditilvækst, besparelser på sygedagpenge og sparede offentlige behandlinger medfører også en positiv gevinst for de offentlige kasser i omegnen af 0,86 1,23 mia. kr. årligt. Sundhedsforsikringer er med til at nedbringe sygefraværet. Dette svarer til en årlig værdiskabelse for erhvervslivet på mellem 1,8 og 2,6 mia. kr. Samtidig sparer det offentlige mellem 0,86 og 1,23 mia. kr. årligt Sundhedsforsikringer bidrager med andre ord til en win-win-win situation. Medarbejderne behandles hurtigere, den enkelte virksomhed sparer sygefravær, og nettoeffekten på de offentlige kasser er positiv. Som det fremgår af nedenstående figur, der viser resultatet af en repræsentativ virksomhedsundersøgelse gennemført af Epinion for Dansk Erhverv i august 2011, er syge medarbejderes hurtigere tilbagekomst på arbejde, den primære årsag til at virksomhederne tilbyder medarbejderne sygeforsikringer. Sundhedsforsikringer er en win-win-win situation. Virksomheder, medarbejdere og de offentlige kasser stilles bedre. Figur 1 Hvad er den primære årsag til, at I tilbyder sundhedsforsikringer? Som et medarbejdergode for at fastholde/rekruttere medarbejdere For at sikre at medarbejderne kommer hurtigt tilbage på arbejde efter sygdom Andet 21 pct. 32 pct. 44 pct. Ved ikke 2 pct. Kilde: Epinion for Dansk Erhverv Note: n=545 Dansk Erhvervs Perspektiv 2011 #56

2 Arbejdskraft er omdrejningspunkt for værdiskabelse Medarbejderne er omdrejningspunkt for virksomhedernes værdiskabelse. Stabil og veluddannet arbejdskraft - med både generel og virksomhedsspecifik viden - er derfor helt afgørende for virksomhedernes værdiskabelse. Af dette følger danske virksomheders store opmærksomhed på at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne. Sundhedsforsikringer er i kombination med tilstedeværelsen af privathospitaler et vigtigt instrument til at opnå dette mål. Alene den store interesse for sundhedsforsikringerne vidner om deres effektivitet. Af grafen nedenfor fremgår det, hvorledes sundhedsforsikringerne er gået fra at være forbeholdt relativt få i 2003 til ca arbejdsgiverbetalte forsikringer i 2010 i. 80 pct. af sundhedsforsikringerne var behandlingsforsikringer ii, mens resten var arbejdssundhedsforsikringer uden dækning af behandling samt forebyggelsesordninger. Det er af stor betydning for virksomhederne, at deres medarbejdere hurtigt vender tilbage efter sygdom. Figur 2 Udvikling i antal arbejdsgiver betalte sundhedsforsikringer Kilde: Forsikring og Pension og egne beregninger Sundhedsforsikringer skaber værdi for virksomhederne og samfundet I ovennævnte virksomhedsundersøgelse gennemført af Epinion blev virksomhederne spurgt til, hvor enige de er i, at det har stor betydning for deres virksomhed, at medarbejderne modtager hurtig sundhedsbehandling, så de kan komme tilbage på arbejdet. Som det fremgår af figur 3 nedenfor, svarer hele 82 pct., at de er helt enige i dette udsagn, og 14 pct. er overvejende enige. Det er med andre ord et spørgsmål, der er af af- DANSK ERHVERV 2

3 gørende betydning for virksomhederne, hvilket også forklarer den store interesse, virksomhederne og medarbejderne har vist sundhedsforsikringerne. Figur 3 Hvor enig er du i følgende udsagn: Det er af stor betydning for min virksomhed, at syge medarbejdere modtager hurtig sundhedsbehandling, så de kan komme tilbage på arbejde. Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig 2 pct. 14 pct. 82 pct. 82 pct. af virksomhederne vurderer, at det har stor betydning for deres virksomhed, at syge medarbejdere modtager hurtig sundhedsbehandling, så de kan komme tilbage på arbejde. Helt uenig Ved ikke 1 pct. 1 pct. Kilde: Epinion for Dansk Erhverv Note: n=545 Besparelse ved sundhedsforsikringer - beregningstekniske forudsætninger Det er også muligt at regne på gevinsten ved sundhedsforsikringer. For at vurdere hvor meget sundhedsforsikringer sparer virksomhederne for, må vi først se på, hvor meget kortere tid langtidssygemeldte personer er, hvis de har sygeforsikringer, end hvis de ikke har. Dette skyldes blandt andet, at sundhedsforsikring muliggør hurtigere behandling og forebyggende tiltag. Tal fra Forsikring og Pension viser, at man som langtidssygemeldt årligt i gennemsnit er 1,16 uger kortere tid syg, hvis man har en sundhedsforsikring. Det kan beregnes, at med ca langtidssygemeldinger fra personer med en sundhedsforsikring i 2010, svarer det til en besparelse på ca uger årligt. Statistisk analyse viser, at medarbejdere med sundhedsforsikring er sjældnere og kortere langtidssyge. Herudover har sundhedsforsikringer yderligere effekter, der kan reducere sygdom eller længden af sygdomsforløb. Vi kan skelne mellem tre forhold: 1. Pga. bedre forebyggelse undgås nogle sygdomme helt. Antager vi, at længden af sygdom, som undgås, svarer til gennemsnitsfraværet for en langtidssyg, giver det en besparelse på 17,2 uger. Hertil skal - set fra virksomhedens synsvinkel også lægges de 3 første ugers sygdom, dvs. op til at man bliver langtidssygemeldt. Derfor spares der ca. 20 uger, hvis sundhedsforsikringer medfører, at en person helt undgår en sygdom iii. DANSK ERHVERV 3

4 2. Pga. hurtigere diagnose og behandling varer nogle sygdomsforløb kortere tid og kommer derfor ikke udover den 3 ugers grænse, hvorefter man registreres som langtidssyg. Forkortelsen af forløbet vil være kortere end for et helt undgået sygdomsforløb. Det er dog svært at angive en præcis forkortelse, da længden på det alternative behandlingsforløb ikke kendes. Da der ikke er nogen diagnosegaranti, og man ikke kan regne med, at alle vil have benyttet sig af behandlingsgarantien, kan der ikke opstilles en fast tidgrænse for det alternative forløb. Der regnes med en forkortelse på 1,5 uger. 3. Pga. hurtigere diagnose afklares det hurtigere, at der ikke er behov for behandling. Det kan betyde, at medarbejderen undgår det sygefravær, de ellers ville have haft, mens de ventede på en diagnose. Der regnes med en forkortelse på 1,5 uge. Sundhedsforsikringer forkorter sygefravær gennem forebyggelse samt hurtigere diagnoser og behandling. Ifølge tal fra Forsikring og Pension har man 0,02365 pct. lavere sandsynlighed for at blive langtidssygemeldt over en treårig periode, hvis man har en privat sundhedsforsikring. Det kan ud fra Forsikring og Pensions tal beregnes, at det svarer til, at personer årligt undgår at blive langtidssygemeldt på baggrund af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Men vi kan ikke umiddelbart vide, hvor mange af disse, som ad 1) slet ikke bliver sygemeldte, og hvor mange ad 2) og 3) som bliver sygemeldte, men ikke bliver langtidssygemeldte, dvs. er sygemeldte i under 3 uger. Vi kalder det Type A, når en patient undgår en langtidssygemelding, og i stedet blot er korttidssygemeldt i 1-3 uger, og Type B, når en patient helt undgår et sygdomsforløb, som i gennemsnit ellers ville have været på 20 uger. Det er ikke umiddelbart muligt at finde data, der kan give viden om, hvor stor en andel af de langtidssygemeldinger, man gennemsnitligt set undgår ved at have en sundhedsforsikring, der er type A, og hvor stor en andel der er type B. Derfor giver det mening at operere med et interval. I nedenstående tabel er vist eksempelvise udregninger baseret på forskellige antagelser. Figur 4 Scenarier for undgået sygdom i kraft af sundhedsforsikringer Fordeling typer af årsager Gennemsnit antal uger undgået sygdom iv Type A 33 pct., type B 66 pct. 13,7 Type A 66 pct., type B 33 pct. 7,6 DANSK ERHVERV 4

5 Værditilvækst på 1,8 2,6 mia. kr. Som tidligere nævnt er langtidssygemeldte personer i gennemsnit syge i 1,16 færre uger, hvis de har en sundhedsforsikring. Dertil kommer de personer, som undgår at blive langtidssygemeldte og derfor ikke indfanges af statistikken over langtidssygemeldte, dvs. Type A og Type B. Beregninger ud fra tal fra Forsikring og Pension viser, at det drejer sig om hændelser. Af figur 4 fremgår det, at en rimelig antagelse er, at disse i gennemsnit undgår sygdom af en varighed på mellem 7,6 og 13,7 uger, snarere end helt at undgå de 20 ugers årlige sygedage, en langtidssygemeldt i gennemsnit har. Figur 5 viser en beregning af det samlede antal ugers sygdom, sygeforsikringer i alt sparer de danske virksomheder for. Figur 5 Sparet sygefravær på et givent år på baggrund af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Årsag Undgået sygeperiode i uger interval Antal hændelser Antal uger Færre langtidssyge 7,6 13, v Kortere langtidssygdom 1, vi Sundhedsforsikringer fører til en besparelse på sygefravær på ca uger årligt. Sum Note: udregnet på baggrund af Forsikring og Pension rapport. Er sundhedsforsikrede mindre syge? I ovenstående tabel udregnes virksomhedernes gevinst i værditilvæksten på baggrund af resultaterne i Forsikring og Pensions økonometriske model vii. Resultaterne kan ikke direkte sammenlignes med Forsikring og Pensions udregninger, da disse dels fokuserer på sygedagpenge og derfor ikke medregner de første 3 ugers sygdom og dels medtager alle sundhedsforsikringer i 2009, mens nedenstående udregninger udelukkende medtager de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer i Som vist i figur 5 er der således tale om en samlet besparelse på mellem ca og uger. Ud over dette er der også et skyggetal bestående af sundhedsforsikringernes eventuelle positive effekt på sygdom, der i udgangspunktet, dvs. for personer der ikke har sundhedsforsikring, varer mindre end 3 uger i gennemsnit. Da kun sygefravær over 3 uger er inddraget i undersøgelsen, er en sådan evt. effekt ikke talt med. Værdien af det mindskede sygefravær kan udregnes ved at sammenligne med værdiskabelsen for en gennemsnitlig privatansat viii. Værdien er udregnet på basis af værdiskabelsen for en gennemsnitlig privatansat medarbejder ix. Den ugentlige gennemsnits- DANSK ERHVERV 5

6 værditilvækst er kr. pr. uge. Det betyder med andre ord, at sundhedsforsikringernes positive effekt på sygefraværet bibringer samfundet en ekstra værditilvækst på mellem 1,8 og 2,6 mia. kr. Den øgede værdiskabelse i de private virksomheder vil også komme de offentlige kasser til gode. Den øgede skattebetaling som følge af denne positive effekt vil ligge mellem 880 og mio. kr. x. Dertil skal lægges sparede sygedagpenge og besparelser på behandlinger, som betales af sundhedsforsikringerne. Da sundhedsforsikringer er skattefri, skal der fratrækkes tabt skatteindbetaling svarende til, hvad staten ville have fået i provenu. Et groft estimat over effekterne på de offentlige kasser fremgår af nedenstående tabel, med de usikkerheder der tidligere er nævnt. Figur 6 Offentlig besparelse på grund af sundhedsforsikringer Årsag Øgede skatteindtægter Aflastning af offentligt sundhedssystem Sparede sygedagpenge, korrigeret for skat Skattefrihed for sundhedsforsikringer Estimeret gevinst for offentlige kasser Kilde: Egen beregninger på basis af tal fra Forsikring og Pension og CEPOS. Effekt på offentlig saldo mio. kr. 416 mio. kr. xi mio. kr. xii mio. kr. xiii mio. kr. Det offentlige sparer mellem 860 og mio. kr. på grund af sundhedsforsikringerne. Regnestykket ser positivt ud. Både i forhold til øget værdiskabelse i samfundet, men også i forhold til de offentlige kasser. I den sammenhæng er to afgørende spørgsmål: hvorledes effekterne er blevet opnået, og om effekterne vil falde bort, såfremt fradraget ophæves. Hvorfor så stor effekt og vil den forsvinde? En årsag til, at sundhedsforsikringerne er blevet så populære og derfor også har haft en så betydelig effekt, er, at sundhedsforsikringerne medvirker til, at sundhedssystemet trækkes tættere på dem, der har et behov. Der skabes en tættere kontakt mellem behandlere og patient, og dette ofte med virksomhedens HR-afdeling som mellemmand. Dette er ikke mindst til gavn for den lavt uddannede del af arbejdsstyrken, som måske i mindre grad selv er opsøgende over for det offentlige sundhedsvæsen, og kan have sværere ved at navigere i dette. DANSK ERHVERV 6

7 I forlængelse af dette er det en interessant konklusion, der kan drages ud fra Forsikring og Pensions økonometriske model, at den positive effekt af at have en sundhedsforsikring er størst for personer med et lavt uddannelsesniveau. Det tyder således på, at de private sundhedsforsikringer har potentiale til at mindske den sundhedsmæssige ulighed mellem højt og lavt uddannede på arbejdspladsen. De lavest uddannede vil blive ramt hårdest af en fjernelse af skattefradraget på sundhedsforsikringer. Om effekten af at fjerne fradraget bliver lige så stor, som de positive effekter af at have givet fradraget for sundhedsforsikringer, er uvist. Det afhænger af, i hvor stort et omfang en afskaffelse af skattefradraget vil føre til færre sundhedsforsikringer. Den sikre effekt er, at en ekstra regning i første omgang vil blive skubbet til de lønmodtagere, der gennem en sundhedsforsikring har taget ansvaret for egen sundhed. Nogle vil givetvis vælge det fra. I første omgang vil virksomhederne forsøge at opretholde sundhedsforsikringen, på grund af den gunstige effekt sundhedsforsikringerne har på sygefraværet, men det er muligt, at specielt de lavtlønnede medarbejdere vil være mindre interesserede i at beholde en sundhedsforsikring, når denne skal beskattes. Resultatet vil være øget sundhedsmæssig ulighed på arbejdspladsen. Når sundhedsforsikringernes effekt overstiger det, man vil forvente, man kunne få, såfremt det mistede skatteprovenu blev investeret i det offentlige sundhedsvæsen, skyldes det, at arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er et effektivt instrument til at engagere virksomhederne i medarbejdernes sundhed. Ikke blot fordi virksomheden rent praktisk får en mere aktiv rolle, men også fordi virksomheden bidrager økonomisk, til det der tidligere har været defineret som en ren offentlig opgave. Sundhedsforsikringerne er således et godt eksempel på en win-win-win situation, hvor virksomheder, medarbejdere og de offentlige kasser alle er blevet bedre stillet. Erhvervslivets initiativer og evne til via sundhedsforsikringer at finde løsninger til gavn for både sig selv, medarbejderne og samfundet som helhed har været et vigtigt element i nedbringelsen af ventelister og forkortelse af behandlingsgarantien. DANSK ERHVERV 7

8 OM DENNE UDGAVE Store gevinster ved sundhedsforsikringer er 56 ne nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv. Redaktionen er afsluttet den 2/11. OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag for væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol., underdirektør Søren Friis Larsen, cand. scient. pol., chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon., cheføkonom Bo Sandberg, cand. polit., analysekonsulent Malthe Mikkel Munkøe, cand. scient.pol., Ma, pressekonsulent Lisa Sandager, cand. merc., journalist. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til analysechef Geert Laier Christensen på eller tlf NOTER i Derudover var der ca privattegnede sundhedsforsikringer i 2010 ii Forsikring og Pensions hjemmeside iii Iflg. Forsikring og Pension er de gns. langtidssygeperiode 17,2 uger. Hertil skal fra virksomhedens synsvinkel tillægges de 3 uger, der går forud for langtidssygen. iv De to scenarier er udregnet som henholdsvis 33 pct.*1,5+66 pct.*20 = 13,7 og 66 pct.*1,5+33 pct.*20 =7,6. v Iflg. forsikring og pensions rapport er der 0,02365 pct. mindre risiko for, at blive langtidssyg i løbet af tre år, hvis man har sundhedsforsikring. Med arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer i 2010 giver dette færre langtidssygdomsforløb i et givent år. vi Risiko for langtidssygdom for en sundhedsforsikret er i en treårs periode 0,220. Det svarer til 0,220/3 * = langtidssygdomsforløb. vii Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede?, Forsikring og Pension viii Der kan både argumenteres for et mindre tab pr. fraværstime, end det medarbejderen gennemsnitligt producerer, fordi virksomheden i nogle sammenhænge er i stand til at tilpasse og kompensere for medarbejderens fravær, men også for et endnu større tab, fordi fraværet af nøglemedarbejdere, der er svære at erstatte, eksempelvis kan sætte en stopper for projekter med mange involverede. ix Langt flest forsikringer tegnes i det private. Når den gennemsnitlige værditilvækst for en medarbejder i en privat virksomhed anvendes, fås et mål for medarbejders værdiskabelse med anvendelse af virksomhedens teknologi og kapital. Den gns. værdiskabelser er (55 pct.) højere end lønnen og udgør pr. medarbejder årligt. x Udgangspunktet for beregningen er skattetrykket i 2010 på 48,3 pct. xi Estimatet er udregnet som antal arbejdsgiver betalte sundhedsforsikringer ( ) samt et estimat fra SDU rapport på besparelsen pr sundhedsforsikret på 385 kroner fremskrevet med 11 pct. med udgangspunkt i 2010 sundhedsudbetalingerne. ( Effekten af private sundhedsforsikringer på forbruget af offentligt finansierede sygehusydelser, CAST, 2011). xii Beløbet er udregnet på baggrund af 2010 sygedagpengesats (3.760) og samme antagelse om sammensætning af type A og type B årsager. De tre ugers arbejdsgiverbetalte sygdom er fratrukket. Der er korrigeret for skattebetaling vha. den sammensatte marginalskat for gennemsnitsindkomster, hentet fra OECD, Taxing Wages xiii Det tabte skatteprovenu er udregnet af bruttopræmieindtægterne fra de arbejdsgiverbetalte forsikringer. Da det ikke kan vides med sikkerhed, hvorledes virksomhederne ville have handlet, såfremt sundhedsforsikringer ikke fandtes, anvendes skattetrykket (48,3 pct.) som beskatningsfaktor. DANSK ERHVERV 8

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Hvem har sundhedsforsikringer? Der findes flere rapporter, som har undersøgt karakteristika ved personer med sundhedsforsikringer i. De overordnede resultater er som

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet

Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME I foråret fremlagde Dansk Erhverv sammen med FOA en analyse af de potentielle

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa Danmark er duksen i et gældsplaget Europa AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Hvis eurozonen var et land, så

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Iværksætterskatten stadig et selvmål

Iværksætterskatten stadig et selvmål Iværksætterskatten stadig et selvmål AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret

Læs mere

Nye spilleregler i erhvervslivet

Nye spilleregler i erhvervslivet Nye spilleregler i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG CHEF FOR DIGITALISERING OG IT JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ Den teknologiske udvikling udfordrer det

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL, MAKROØKONOMISKE MEDARBEJDERE ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, BA.POLIT, JONAS SPENDRUP MEYER,

Læs mere

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEKRETARIATSCHEF TOR- BEN E. HOFFMAN ROSENSTOCK, CAND.JUR RESUME Der er et kolossalt potentiale for energibesparelser

Læs mere

Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene

Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene Arbejds timer Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene AF ANALYSECHEF OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN CAND. SCIENT OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUMÉ Den danske skattestruktur

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab. v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard

Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab. v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard 1 Private sundhedsforsikringer Forbrugersamfund vs. medborgerskab v. Ph.d.-stipendiat Thomas Engel Dejgaard 2 Omfang og udvikling Hvad er sundhedsforsikringer? Tre typer: Behandlings-, brugerbetalings-

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Lavere selskabsskat er en god forretning

Lavere selskabsskat er en god forretning Lavere selskabsskat er en god forretning AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MATTHIAS BORRITZ MILFELDT. RESUME Provenuet fra selskabsskatten er særdeles konjunkturafhængigt

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Vikarer kan frigøre økonomi til bedre sundhedsbehandling

Vikarer kan frigøre økonomi til bedre sundhedsbehandling Vikarer kan frigøre økonomi til bedre sundhedsbehandling AF POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Brugen af vikarer

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG FØDEVAREPOLITISK CHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT, HD(O) RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober

Læs mere

Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark

Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der er store forskelle på, hvor meget

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Svensk hjemmeservice er sund fornuft

Svensk hjemmeservice er sund fornuft Svensk hjemmeservice er sund fornuft AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON., OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der foregår sort arbejde for et sted mellem 23 og

Læs mere

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst Milliarder Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL., CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG ANALYSECHEF GEERT

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Der

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Stort potentiale for eksport til USA

Stort potentiale for eksport til USA Stort potentiale for eksport til USA AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA POLITICAL ECONOMY OG INTERNATIONAL CHEF KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Selvom USA er Danmarks tredjestørste

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst

Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D., CAND. SCIENT. OECON.

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Den offentlige

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Samspil mellem offentlig og privat forsikring. Velfærdskommissionens Rapport: kapitel 16

Samspil mellem offentlig og privat forsikring. Velfærdskommissionens Rapport: kapitel 16 Samspil mellem offentlig og privat forsikring Velfærdskommissionens Rapport: kapitel 16 Disposition Resume Kritik Oplæg til diskussion Kommentarer ved Klavs Lindeneg Resume 1 Grundantagelse: Demografisk

Læs mere

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud AF DIREKTØR CHRISTIAN T. INGEMANN, MBA, CAND. JUR. OG CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. RESUME Regeringens forslag

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Udenforskabets pris. Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser. København, september 2014.

Udenforskabets pris. Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser. København, september 2014. Udenforskabets pris Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser København, september 2014 I samarbejde med: Skandia modellen Udenforskabets pris 72,3 milliarder kroner. Det er

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Astrid Kiil, Cand.econ, Ph.d. aski@kora.dk Helseøkonomikonferansen 2013 14. maj, Solstrand Kort om KORA

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

på grund af hurtigere behandling

på grund af hurtigere behandling på grund af hurtigere behandling Resume Analysen identificerer de 10 hyppigst udførte operationer på privathospitaler i 2009 betalt af sundhedsforsikringer som delvis fjernelse af menisk, delvis fjernelse

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, BA.POLIT. Formål Formålet har været

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere