Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet"

Transkript

1 Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME I foråret fremlagde Dansk Erhverv sammen med FOA en analyse af de potentielle gevinster ved en udredningsgaranti for alle patienter i det danske sundhedsvæsen baseret på PensionDanmarks nuværende ordning for egne medlemmer. I denne analyse fortsætter Dansk Erhverv analysearbejdet ved at se nærmere på regeringens fremlagte lovforslag om differentiering af behandlingsgarantien, således at den maksimale ventetid på 1 måned forlænges til 2 måneder for visse ikke-livstruende sygdomme. Argumentet for dette har været, at man således kan spare et større beløb på de offentlige sygehusudgifter, som vil kunne bruges til at indføre regeringens forslag til en udredningsret. Dansk Erhvervs beregninger viser dog, at forlænges ventetiden med en måned for de 30 hyppigste ikke-livstruende operationer gennemført på personer, der er i beskæftigelse, men er sygemeldte i tilknytning til operationer, vil det betyde et tab i arbejdsudbuddet på årsværk. Det svarer til et tab i BNP på 0,9 mia. og isoleret set en forringelse af de offentlige budgetter på ½ mia. som følge af øgede omkostninger til sygedagpenge og tabte skatteindtægter. Det vil følgeligt være stærkt usandsynligt, at en forringelse af ventetidsgarantien kan bruges til at finansiere en udredningsret. Figur 1 Otte hyppige operationer, hvor på ventelisteperioden muligvis stiger Behandlingsgarantien står til at blive forringet Op. for ingvinalhernie m. implant. af fremm. mat.- operation for lyskebrok Osteotomi i metatarsalknogle- operation i mellemfod Primær indsættelse af ucementeret totalprotese i hofteled- Operation med ny hofte Artroskopisk partiel synovektomi i knæledkikkertundersøgelse af knæ med fjernelse af Kikkertundersøgekse med operation i skulder Dekompression og løsning af nervus medianusoperation for karpaltunnelsyndrom i hænder Total hysterektomi- Fjernelse af livmoder Artroskopisk partiel resektion af menisk i knæled- oversæt til: Kikkertundersøgelse af Antal patienter på sygedagpenge Kilde: Danmarks Statistiks registerdata og Dansk Erhvervs egne beregninger Dansk Erhvervs Perspektiv 2011 #19

2 Et potentielt tab på årsværk På baggrund af en omfattende analyse af Danmarks Statistiks arbejdsmarkedsregister og landspatientregisteret kan det konkluderes, at en forlængelse af ventelisteperioden på én måned for 30 hyppige ikke-livtruende sygdomme, berører godt beskæftigede personer om året, og vil mindske beskæftigelsen med, hvad der svarer til årsværk færre årsværker Eksempelvis var danskere i løbet af 2009 på sygedagpenge, fordi de ventede på en menisk-operation (knæ), hvorfor en forlængelse af ventelisteperioden for denne operation på fire uger alt andet lige ville medføre et arbejdskraftspild svarende til 2233*4/52=172 fuldtidsbeskæftigede (da der er 52 uger på et år). De afspejler altså det samlede antal af årsværk for alle de erhvervsaktive, der i 2009 havde et sygedagpengeforløb, som kan relateres til en af de 30 udvalgte operationstyper, og som efterfølgende er vendt tilbage til beskæftigelse. Foruden disse årsværk vil et ukendt antal danskere være sygemeldt uden at modtage sygedagpenge, mens andre vil modtage behandlinger, der ikke klassificeres som operationer, men ikke desto mindre er af betydning for arbejdsevnen. De årsværk er således minimumstallet for det tab af arbejde, der er tale om. Dertil kommer, at jo længere tid en sygemeldt er fraværende fra sit arbejde, des større risiko er der for, at patienten mister kontakten til arbejdsmarkedet, med et endnu større tab af årsværk til følge. Konservativt estimat I en tid, hvor en forøgelse af arbejdsudbuddet ellers står højt på den politiske dagsorden, er det paradoksalt, at en reform, der både reducerer velfærden og arbejdsudbuddet, alligevel diskuteres. De ramte patienter er kernearbejdskraft Analysen har taget udgangspunkt i beskæftigede, som er sygemeldte og vender tilbage til arbejdsmarkedet igen. Som det fremgår af figurerne nedenfor, er der tale om kernearbejdskraft, der i indkomst og uddannelsesniveau minder om den øvrige arbejdsstyrke. Lønniveauet for de opererede flugter således med lønniveauet for øvrige beskæftigede danskere. Lønspredningen er ganske vist en anelse mindre, men gennemsnitslønnen er identisk, jævnfør figur 2. DANSK ERHVERV 2

3 Konservativt estimat Konservativt estimat Figur 2 Lønindkomst for opererede og ikke opererede (året før operation) 30% 25% Løn for ikke-opererede Løn for opererede De opererede er en del af kernearbejdskraften 20% 15% 10% 5% 0% På tilsvarende vis fordeler de opererede sig over hele spektret af uddannelsesniveauer. Dog indbefatter de årsværk en forholdsvis lille andel af højtuddannede, hvilket sandsynligvis skyldes, at skader i bevægelsesapparatet ikke altid vil nødvendiggøre sygemeldinger for denne gruppe af beskæftigede. For både korte og mellemlange uddannelser er andelene for de to grupper dog praktisk talt identiske, og det er således rimeligt at konkludere, at også personer med en videregående uddannelse over en bred kam drager nytte af behandlingsgarantien. DANSK ERHVERV 3

4 Figur 3 Uddannelsesniveau for opererede og ikke opererede 60% Opereret 50% Ikke-opereret 40% 30% 20% 10% 0% Grundskole Erhvervsfaglig Gymnasial Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående Beskæftigelseseffekterne ved velfærdsreformer giver som oftest kun udslag hos lavproduktive grupper på kanten af arbejdsmarkedet, men reduktionen på hele årsværk, som en forlængelse af ventetiden på de medtagne 30 operationer vil afstedkomme, er modsat fordelt over et bredt spektrum af arbejdsdygtige danskere. Således vil beskæftigelses- og produktivitetseffekterne være større og mindre usikre. Mindsket arbejdsudbud forringer den offentlige balance En permanent reduktion af beskæftigelsen på årsværk, vil dels bevirke, at statens udgifter til forsørgelse stiger, og dels at skatteindtægterne falder. Dette trækker entydigt i retning af at forringe den offentlige balance. En simpel modelberegning viser, at en permanent reduktion af beskæftigelsen på årsværk vil bevirke, at den offentlige saldo forværres med ca. ½ mia. kr. hvert eneste år. Det er dermed overvejende sandsynligt, at nettoresultatet af en differentiering af behandlingsgarantien er negativt. Færre skatteindtægter og flere forsørgelsesudgifter Offentlig saldo forringes med ½ milliard kroner DANSK ERHVERV 4

5 Figur 4 Effekter på den offentlige balance ved en permanent beskæftigelsesreduktion på Mio. kr. om året Forøgelse af forsørgelsesudgifter, netto* 172 Reduktion af skatteprovenu** 345 Total -517 *Fraregnet tilbageløb, dvs. overførsler efter skat **Skatteprovenuet dækker alle former for skatter, herunder indkomstskatter Kilde: Modelberegning, Dansk Erhverv Det er i den forbindelse værd at nævne, at den eventuelle reduktion i behandlingsudgifterne er omgærdet af stor usikkerhed, og end ikke fastlagt i den nyligt indgåede økonomiaftale med regionerne. Under alle omstændigheder vil differentieringen næppe medføre, at antallet af behandlinger falder væsentligt, hvorfor langt størstedelen af behandlingsudgifterne er upåvirket. I økonomiaftalen med regionerne er et af de helt centrale satsningsområder psykiatrien. Hertil afsættes 200 mio. kr. Imidlertid blegner dette beløb ved siden af de 500 mio. kr., som en differentiering af behandlingsgarantien vil koste de offentlige kasser i øgede forsørgelsesudgifter og tabte skatteindtægter omkostninger, der end ikke nævnes. Foruden en potentiel forringelse af den offentlige balance, er det mindskede arbejdsudbud også forbundet med mindsket værdiskabelse og velstand. Således vil en reduktion på de førnævnte årsværk resultere i en BNP-reduktion på ca. 0,9 mia. kr. BNP reduceres med 0,9 mia. kr. Sygefravær er altid til gene for arbejdspladsen. Især i små og mellemstore virksomheder er det vanskeligt at udfylde pladsen for en syg medarbejder. Et forlænget sygefravær vil også kunne mindske den enkeltes mulighed for at vende tilbage på arbejdsmarkedet. Den længere ventelisteperiode vil således ramme både den enkelte, arbejdspladsen og samfundsøkonomien. Sygefravær er til stor gene - især for små virksomheder Usikkerhed om de endelige konsekvenser Det er svært at regne præcist på, hvad en differentiering af behandlingsgarantien vil betyde. For det første har regeringen ikke noget offentligt regnestykke for, hvor meget man mener, man vil kunne spare på dette, og i aftalen med regionerne har man blot skrevet, at det ikke nærmere definerede beløb skal bruges til at indføre udredningsgarantien. i For det andet er det endnu ikke offentliggjort, hvilke operationer der konkret omfattes af den forringede garanti. DANSK ERHVERV 5

6 Der knytter sig også en usikkerhed til, at sammenhæng mellem det registrerede sygefravær og den registrerede operation ikke kan fastslås entydigt i de anvendte data. Sammenknytningen er sket ved at udvælge en række operationer, der typisk medfører et sygefravær, og koble denne operation med et tidsmæssigt sammenfaldende sygefravær for en beskæftiget personen, der er blevet opereret, og efterfølgende vender tilbage til arbejdsmarkedet. Da det således ikke er alle operationer, der er medtaget, er der givetvis et skyggetal i form af operationer, der faktisk har medført sygefravær, men som ikke er medtaget i udregningen. Dertil skal lægges andre behandlinger end operationer. Det er datamæssigt væsentligt sværere at koble disse til sygefravær, hvorfor der kun er lavet beregninger for operationerne, selvom en forsinkelse af andre behandlinger givetvis vil kunne medføre et tabt arbejdsudbud i samme størrelsesorden. Omvendt er det muligt, at der i udregningerne er medtaget et sygefravær, der ikke udelukkende skyldes den operation, der er regnet på. Samlet set er de årsværk dog lavt sat i forhold til det potentielt tabte arbejdsudbud. Øget ventetid koster samfundet penge En udregning af de økonomiske konsekvenser af den differentierede behandlingsgarantien, der ikke tager højde for det mindskede arbejdsudbud, vil under alle omstændigheder være fejlslagen. Der er ingen tvivl om sammenhængen mellem en forøgelse af ventetiden og arbejdsudbuddet: Øget ventetid medfører mindsket arbejdsudbud. Spørgsmålet er, hvilke operationer der omfattes, og hvilke grupper der forsinkes. Da udregningerne peger på store omkostninger ved at forøge ventetiden, må opfordringen lyde på at undlade at indføre en differentieret behandlingsgaranti. Under alle omstændigheder er det i alles interesse, at man ikke forsinker operationer på patienter i et sådant omfang, at nettoresultatet bliver betydelige omkostninger for erhvervslivet og samfundet som et hele. En differentiering af behandlingsgarantien kan blive en bekostelig affære I forbindelse med indførelsen af den differentierede behandlingsgaranti, ønsker regeringen samtidig at indføre en udredningsret. Som førnævnte analyse foretaget af Dansk Erhverv i samarbejde med FOA viser, vil en korrekt designet og implementeret udredningsgaranti, der gælder for alle patienter i det danske sygehusvæsen, kunne medføre en stigning i arbejdsudbuddet, fordi den samlede ventetid mindskes, og dermed en stor gevinst for det danske samfund. Den analyse er foretaget på baggrund af PensionDanmarks ordning for egne medlemmer, ikke med udgangspunkt i regeringens lovforslag til en udredningsret, der alene gælder for patienter, som henvises til sygehusbehandling, og hvis effekter, Dansk Erhverv ikke har regnet på. Da den differentierede behandlingsgaranti må forventes at give et samlet underskud, er det dog stærkt usandsynligt, at man vil kunne finansiere den foreslåede udredningsretten med en forringel- DANSK ERHVERV 6

7 se af behandlingsgarantien, sådan som regeringen har fremlagt ambitioner om. Ønsker man bedre sundhed, sunde offentlige finanser og øget arbejdsudbud, tyder beregningerne derfor på, at man både bør fastholde den nuværende behandlingsgaranti og implementere en effektiv udredningsgaranti for alle patienter uanset henvisningsform og lidelsestype. DANSK ERHVERV 7

8 OM DENNE UDGAVE Behandlingsgarantiens effekter er 19. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv. Redaktionen er afsluttet den 5/10. OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til Analysechef Geert Laier Christensen på eller tlf REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), Chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon., skattepolitisk chef Bo Sandberg, cand. polit., pressekonsulent Lisa Sandager, cand. merc., journalist. NOTER Det datamæssige udgangspunkt er Danmarks Statistiks registerdata. Der er tale om anonymiseret persondata, der dels dækker alle registrerede sygedagpengeforløb. Dels de i landspatiensregisteret optegnede operationer hvad enten disse måtte være udført i privat eller offentligt regi. Analysen tager udgangspunkt i 2009-operationstallene, da disse er de nyeste tal, analysen kunne gennemføres på. i Se eksempelvis Aftale for Regionernes Økonomi 2013 på regioner.dk, eller Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.)på høringsportalen borger.dk. DANSK ERHVERV 8

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Iværksætterskatten stadig et selvmål

Iværksætterskatten stadig et selvmål Iværksætterskatten stadig et selvmål AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst Milliarder Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL., CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG ANALYSECHEF GEERT

Læs mere

Svensk hjemmeservice er sund fornuft

Svensk hjemmeservice er sund fornuft Svensk hjemmeservice er sund fornuft AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON., OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der foregår sort arbejde for et sted mellem 23 og

Læs mere

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Den offentlige

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEKRETARIATSCHEF TOR- BEN E. HOFFMAN ROSENSTOCK, CAND.JUR RESUME Der er et kolossalt potentiale for energibesparelser

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud AF DIREKTØR CHRISTIAN T. INGEMANN, MBA, CAND. JUR. OG CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. RESUME Regeringens forslag

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Lavere selskabsskat er en god forretning

Lavere selskabsskat er en god forretning Lavere selskabsskat er en god forretning AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MATTHIAS BORRITZ MILFELDT. RESUME Provenuet fra selskabsskatten er særdeles konjunkturafhængigt

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere