ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER Ingen stabilitet uden gode samlinger Undgå udeluftventilerede krybekældre Niveaufri adgang uden problemer God rumventilation fjerner fugten Ventilationen var utilstrækkelig Større overskuelighed på

2 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning af byggeskader at bidrage til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet til byggeriets parter med henblik på at forebygge byggeskader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet Herudover kan fonden med socialministerens godkendelse deltage i øvrige aktiviteter, der har til formål at fremme byggeriets kvalitet og effektivitet. Der foretages både et 1-års eftersyn (svigt) og et 5-års eftersyn (kontrol). Ved eftersynene vurderes bygningernes tilstand og eventuelle skader registreres. Fonden kan yde støtte til dækning af indtil 95 % af bygningsejerens ud gifter til udbedring af skader, som har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Fonden yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleve rings- eller skæringsdato. Byggeskadefonden blev oprettet ved lov i Siden 1. juli 1986 er der i forbindelse med nybyggeri af almene boliger, ungdoms boliger, lette kollektivboliger, ældreboli ger, private andelsboliger og kollektive bofællesskaber indbetalt 1% af anskaffelsessummen til Byggeskadefonden. Ind betalingerne anvendes til dækning af fondens forpligtelser. BERETNING 2005 Layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Foto: Byggeskadefonden og Jens V. Nielsen Tryk: Vilhelm Jensen & Partnere Oplag: Byggeskadefonden 2006 Grundlaget for Byggeskadefondens virksomhed er kapitel 11 i lov om almene boliger m.v. Fonden omfattes af samme regler som offentlige forvaltningsorganer, herunder tilsyn fra Socialministeriet og kontrol af Rigsrevisionen. Yderligere oplysninger kan findes på:

3 BYGGESKADEFONDEN Byggeskadefonden 2005 Skadedækning Retsafgørelser Erfaringsformidling Ny lovgivning 1-års eftersyn 5-års eftersyn Regnskabets hovedtal Bestyrelse og medarbejdere Midtersider Udvalgte temaer 2005: Erfa 2 Erfa 4 Erfa 6 Erfa 8 Erfa 10 Erfa 12 Ingen stabilitet uden gode samlinger Undgå udeluftventilerede krybekældre Niveaufri adgang uden problemer God rumventilation fjerner fugten Ventilationen var utilstrækkelig Større overskuelighed på 1

4 Marieparken, Hørsholm 36 almene familieboliger. Bygningsejer: Hørsholm almene Boligselskab. Bebyggelser omfattet af fonden Bebyggelser Bebyggelser Boliger Boliger primo 2005 primo 2006 primo 2005 primo 2006 Almene familieboliger Integrerede ungdomsboliger Integrerede ældreboliger Private andelsboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Lette kollektivboliger Bofællesskaber I alt

5 Byggeskadefonden 2005 Optimisme på skadeområdet Både skadedækninger og nye anmeldelser holdt sig i 2005 på samme lave niveau som de foregående par år. Skaderne vedrører fortsat primært byggerier fra før Nye analyser viser, at både frekvens, antal og omfang af skader i disse ældste byggerier er langt større end i nyere byggerier. Mange af disse skader drejer sig om materialefejl, som ikke længere optræder. Det lover godt for fremtiden, og fonden skønner derfor, at skadedækninger og anmeldelser ikke stiger. - også på eftersynsområdet Der var kun væsentlige svigt i 4 % af de over 360 byggerier med knap boliger, der blev foretaget 1-års eftersyn af i Det er samme lave niveau som de sidste 3-4 år, og det er ikke realistisk at forvente, at det bliver lavere. At kvaliteten af almene boligbyggerier stiger støt, fremgår også af, at stadig flere bygningsdele er helt uden svigt ved 1-års eftersynene. Det fremgår af hjemmesidens Statistik, der rummer alle ca byggerier, fonden har foretaget 1-års eftersyn af siden Knap 80 % af alle eftersete bygningsdele i 2005 var helt uden svigt. For bare 5 år siden var det kun godt 70 %. Bedre opfølgning på eftersyn Ved 5-års eftersynene registreres desværre fortsat en del også væsentlige svigt, der allerede blev registreret ved 1-års eftersynene. Det lykkes tilsyneladende ikke bygningsejerne at få de ansvarlige entreprenører og projekterende til at udbedre disse fejl, selvom de er detaljeret beskrevet i fondens rapporter og breve. Det er klart utilfredsstillende, og fonden foretager derfor en opfølgning mellem 1- og 5-års eftersynet. Udvidelse af fondens formål og opgaver Byggeskadefondens generelle formålsbestemmelse blev i 2005 udvidet. Fonden skal herefter bidrage til en bredere formidling vedrørende såvel byggeprocessen som produktet (det færdige byggeri) med henblik på at begrænse byggeskader og i det hele taget medvirke til at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. Udvidelsen er sket i forbindelse med, at Socialministeriet ønsker at indføre krav om, at bygherrer skal indberette mangler ved afleveringer af almene byggerier til fonden, som derefter skal formidle erfaringerne til byggeriets parter med henblik på at forebygge mangler ved fremtidige byggeriers afleveringer, ligesom fonden i mange år med succes har formidlet erfaringer om svigt ved eftersyn af byggerier 1 og 5 år efter afleveringen. Endvidere har fonden fået mulighed for at deltage i øvrige aktiviteter, der har til formål at fremme kvaliteten og effektiviteten i byggeriet. Derved kan fonden bl.a. indtræde i DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS, der har til formål at sikre information om korrekt valg og brug af undertagsprodukter. Fonden forventer, at der fremover bliver væsentlig færre svigt og skader i undertage som følge af ordningen, der er frivillig og finansieres af gebyrer, som producenter og leverandører betaler for at få produkter klassificeret. Fornyelse af hjemmesiden Hjemmesiden er fornyet med nyt design og større overskuelighed for brugeren specielt i den byggetekniske erfaringsformidling. Byggeskadefonden April

6 Skadedækning Skadedækningen holder de senere års nedadgående niveau. Materialeskader udgør en stigende andel af skadesagerne. Skadedækning holder lavt niveau Der blev afsluttet 209 skadesager i Endeligt byggeregnskab blev godkendt i 144 sager, hvor skaderne er udbedret, og 59 sager blev afvist fra dækning. Hertil kommer endelig afslutning af 6 langvarige ansvarssager, hvor byggeregnskabet var blevet afsluttet i tidligere år. Der blev dermed afsluttet 32 sager mere end de 177 nye anmeldelser. Den gennemsnitlige skadedækning i de 144 afsluttede byggeregnskaber i 2005 var ca kr. Det svarer til tallene i , men er væsentligt mindre end i , hvor den gennemsnitlige skadedækning var ca kr. Den faldende skadedækning skyldes, at de gennemsnitlige udbedringsomkostninger er faldet 25 % i de afsluttede sager siden 2002, og at bygningsejernes gennemsnitlige egenbetalinger er steget fra 15 % til 38 % af udbedringsomkostningerne. Skadedækningen på 64 mio. kr. svarer til 62 % af de samlede udgifter. Bygningsejerne betalte dermed selv 38 % svarende til 39 mio. kr. Udover 5 % selvrisiko skyldes forskellen især fradrag for opbrugt levetid på nedbrudte tegl- og eternittage, som naturligvis stiger, når de fleste sager fortsat drejer sig om de ældste byggerier under fonden. De samlede egenbetalinger stiger også, fordi materialeskaderne udgør en stigende andel af skadesagerne. Antal anmeldelser på samme niveau Der blev anmeldt 177 byggeskader i 2005, hvilket var på samme niveau som 2004, hvor der blev anmeldt 171. Dermed var antallet af anmeldelser også i 2005 i underkanten af de ca. 200 anmeldelser om året, som har været niveauet de sidste 6-8 år. 1/3 af anmeldelserne afvist Af de 180 afgørelser, der blev truffet i 2005, blev 121 anerkendt som dækningsberettigede og 59 blev afvist. I mange af de anerkendte sager er der også anmeldt forhold, som er blevet afvist. De 59 afvisninger svarede til 33 % af afgørelserne i 2005, og afvisningerne skyldtes, at bekendtgørelsens betingelser for skadedækning ikke var opfyldt. I 2003 og 2004 udgjorde afvisningerne henholdsvis 38 % og 40 % af de trufne afgørelser. Fortsat færrest skader i ungdomsog ældreboliger Der blev anmeldt forholdsmæssigt færrest skader vedrørende ungdoms- og ældreboliger, da kun 28 % af anmeldelserne vedrørte disse byggerier, der tilsammen udgør 41 % af alle de byggerier, der er omfattet af fonden. Der blev anmeldt forholdsmæssigt flest skader i byggerier med private andelsboliger, da 45 % af alle anmeldelserne vedrørte disse byggerier, som udgør 23 % af alle de byggerier, der er omfattet af fonden. Flest anmeldelser i de ældste byggerier 2/3 eller 112 anmeldelser vedrørte skader i de mere end 10 år gamle byggerier, der blev afleveret Den resterende 1/3 eller 65 anmeldelser i 2005 vedrørte byggerier afleveret siden 1996, men omkring halvdelen af disse anmeldelser blev afvist, da de ikke opfyldte bekendtgørelsens betingelser for dækning. Indtægter efter regres Efter skadebekendtgørelsens 16 indtræder fonden i bygningsejerens ret til erstatning eller anden kompensation, herunder forsikringsdækning, mod bygningsejerens aftaleparter eller forsikringsselskaber. Fonden har således ret til at gøre regres mod de ansvarlige for skaderne. Der blev iværksat regres i 30 sager i Regresbestræbelserne blev afsluttet endeligt i 36 tilfælde. Ved udgangen af 2005 var regres ikke afsluttet i 82 sager. 4

7 Skadedækning Status over skadesager ultimo 2005 Anmeldelsesår Anmeldelser i alt Igangværende sager Afsluttede sager heraf afviste Afvisningsprocent Note: Bemærk, at afvisningsprocenten for 2005 vil stige, når alle anmeldelser er afgjort. Ungdoms- og ældreboligerne har færrest skader. Skadeanmeldelser fordelt på boligtyper Antal % Antal % Antal % Almene familieboliger Private andelsboliger Ungdomsboliger Ældreboliger/lette kollektivboliger I alt /4 af skaderne falder inden for seks skadetyper. Skadeanmeldelser fordelt på skadetyper Antal % Antal % Antal % Stabilitet Tegltagsten Eternitplader Ydervægge Vinduer, døre Rør mv Øvrige I alt

8 Skadedækning Udbetalte og reserverede skadedækninger Beløb ej pristalregulerede i mio. kr. inklusiv moms Byggeårgange Antal byggerier Anerkendte skader, antal Anerkendte skader, procent af antal byggerier Anskaffelsessummer Skadedækninger Skadedækninger, procent af anskaffelsessum 1,7 0,8 0,2 0,8 Note: Bemærk, at anerkendte skader og skadedækninger i de nyeste årgange vil stige forholdsvis mere end Den største skadedækning sker i de Udgifter og erstatninger Beløb i ca. mio. kr. inklusiv moms ældste byggerier Udbedringsudgift Gennemsnitlig udbedringsudgift pr. sag 0,68 0,75 0,74 Udbetalt skadedækning Gennemsnitlig skadedækning pr. sag 0,44 0,47 0,44 Bygningsejers andel af udbedringsudgift Gennemsnitlig andel pr. sag 0,24 0,27 0,27 Skadedækningsprocent 65% 63% 62% Indvundne erstatninger Værdi af udbedring ved ansvarlig for skade Advokatudgifter m.v. i regressager Den økonomiske effekt i fonden af regresudøvelsen er dels, at de ansvarlige betaler erstatninger, dels at de foretager udbedringer af skader uden beregning. Opgørelsen af indtægter (se tabel ovenfor) omfatter kun sager, fonden har gjort regres i. Opgørelsen af udgifter i tabellen omfatter både advokatudgifter, syn og skøn og diverse afgifter til rets- og voldgiftssager. Udgifterne vedrører alle regressagerne og ikke kun de sager, der fører til erstatning m.v. Fondens administrationsudgifter og særlige teknikerudgifter i regressager er ikke medregnet. Reservationsbeløb Reservationsbeløbene opgøres som omkostninger til tekniske rådgivere, håndværkere, byggestyring, byggelånsrenter, revision m.v. Reservationsbeløbet i den enkelte sag udgår, når skaderne er udbedret, og fonden har udbetalt sin dækning til bygningsejeren. Det gennemsnitlige reservationsbeløb pr. sag var i 2005 ca kr. Det er en mindre stigning i forhold til , som primært skyldes højere licitationsbud. 6

9 Retsafgørelser På side Erfa 10 er omtalt endnu en retsafgørelse en sag om rumventilation. En sag om levetid for tegltage: Skøn for levetid godkendt og æstetiske hensyn afvist En voldgiftsret godkendte i oktober 2005 fondens praksis på flere punkter, mens byggeprogrammet blev ændret på ét punkt. 3 private andelsboligforeninger i Sønderjylland udtog i 2004 klageskrift ved byggeriets voldgiftsnævn mod Byggeskadefonden. Boligforeningerne omfatter 50 boliger tilsammen og blev afleveret i 1993 og Som led i en meget kompliceret sag med 4 boligforeninger og en række anerkendte skader havde fonden bl.a. anerkendt at dække nedbrudte tagsten af tegl i de 3 boligforeninger. Tagfladerne var nedbrudt i meget forskelligt omfang. Fondens program for udbedringer varierede derfor fra reparationer af tagflader på 2 blokke til udskiftninger af hele tagflader på 3 blokke. Ved udskiftninger af hele tagflader på de 3 blokke, blev der foretaget fradrag for opbrugt levetid, ligesom tagbelægningen i byggeprogrammet blev ændret til betontagsten, fordi taghældningen kun var 20 grader. Undertaget (Monarfol-banevare) skulle repareres, hvor det var hullet. På alle tagflader skulle der etableres undertagsunderlag af krydsfiner ved rørgennemføringer. De 3 boligforeninger var ikke tilfredse med fondens byggeprogram. Deres væsentligste indvendinger gik på, at de ville have tegl på tagene igen, have udskiftet samtlige tagflader og have et andet undertag. De ville ikke acceptere fradrag for opbrugt levetid. Boligforeningernes endelige påstand lød således: Klagerne, A/B... har påstået indklagede, Byggeskadefonden, tilpligtet at anerkende, at den dækning af udbedringsomkostninger ved udskiftning af tag på klagernes ejendomme..., som fonden har accepteret ved breve af..., skal udvides til at omfatte følgende omkostninger: 1. Total udskiftning af tegltagsten med tilsvarende, subsidiært total udskiftning af tagsten med ens type for alle boligblokke hos de 3 andelsboligforeninger, mere subsidiært med ens type tagsten for alle boligblokke inden for den enkelte forening. 2. Håndværksmæssig forsvarlig udskiftning af undertag til typen ICO-BOARD eller lignende samt håndværksmæssig forsvarlig udskiftning af lægter og afstandslister. Byggeskadefonden skal endvidere anerkende, at der i forbindelse med beregning af fradrag i erstatning til totaludskiftning af tagfladerne for opbrugt levetid maksimalt skal ske fradrag med 8/45, subsidiært med et af Voldgiftsretten fastsat, andet forholdstal, større end 8/25. Byggeskadefondens påstand lød på frifindelse. Voldgiftsrettens kendelse frifandt fonden på alle punkter, bortset fra kravet om total udskiftning af alle tagflader. Retten tiltrådte således fondens byggeprogram med den ændring, at der skulle nye betontagsten på yderligere 2 blokke. Retten skønnede ikke, at det ville være forsvarligt kun at reparere defekte sten på disse tagflader. Retten lagde herved vægt på, at de gamle tagsten af tegl ikke var frostfaste som følge af lerets beskaffenhed, at teglstenene var af typen økonomiteglsten, hvor mellemrummene er større, og sollys derfor kan nedbryde undertagene af Monarfol, og at tegltagene i strid med almindelige forskrifter var oplagt med en hældning på 20 grader og med for tynde afstandslister. 7

10 Retsafgørelser Voldgiftsretten afviste andelsboligforeningernes krav om, at der fortsat skulle være tagsten af tegl. Retten begrundede afvisningen med, at en byggeskade efter bekendtgørelsen om skadedækning ikke vedrører bygningers udseende. Foreningerne kunne derfor ikke ud fra æstetiske hensyn stille krav om anvendelse af bestemte materialer. Herefter og under hensyn til bygningernes lave taghældning skulle udskiftning derfor ske til betontagsten med tætningssystem. Da tagflader med en sådan tagbeklædning er lystætte, tiltrådte retten, at Monarfol-undertagene ikke skulle udskiftes, men alene repareres. Efter omstændighederne herunder fondens forpligtelse til efter bekendtgørelsen at foretage udbedring for det lavest mulige beløb fandt retten det endvidere forsvarligt efter udskiftning af tagfladerne at bevare lægterne og afstandslisterne, selv om afstandslisterne ikke opfylder kravene. Voldgiftsretten afviste endelig andelsboligforeningernes krav om, at annullere eller ændre fondens afgørelse om fradrag for opbrugt levetid. Hvis retten ikke ville annullere fradraget, ønskede foreningerne, at fradraget i stedet for en skønnet, normal levetid på 25 år blev beregnet ud fra en normal levetid på 45 år. Retten afviste begge påstande og stadfæstede derved fondens skønnede levetiden på 25 år. Retten lagde i den forbindelse vægt på fondens forklaring om de faktorer, der ligger bag levetidsberegningerne, navnlig oplysninger om tagenes konstruktive forhold, herunder taghældningen og de særlige teglsten, der har været anvendt (lerets beskaffenhed og typen økonomitegl). Forinden voldgiftssagen blev anlagt havde fonden indgået forlig med den oprindelige sælger om betaling af erstatning og med teglstensleverandøren om levering af gratis tagsten til udbedringsarbejderne. Udbedring vil ske i En sag om sælgeransvar: Ansvaret var ikke begrænset til 5 år I marts 2005 indgik fonden ved Vestre Landsret forlig med en bygherre, der i 1989 havde opført og solgt en andelsboligbebyggelse med 21 boliger på et skøde. Ved forliget frafaldt sælgeren sin påstand om, at hans ansvar var forældet efter 5 år. Bebyggelsens skalmure var opført af rosa teglsten og var meget udsat for vejrliget. Trods sælgerens bekostelige udbedringsarbejder 5 år efter ibrugtagelsen fortsatte nedbrydningen af murværket, og i 2003 måtte fonden og andelsboligforeningen foretage en gennemgribende udbedring. Samtlige skalmure blev fjernet og erstattet af nyt murværk, konstruktive svigt blev udbedret, og der blev monteret ny tagdug og etableret tagudhæng for at beskytte murværket. 8

11 Retsafgørelser Før renovering Efter renovering I en skadesag var skalmuren stærkt nedbrudt som følge af forkert materialevalg og svigt i konstruktionen (foto og snit til venstre). Efter udbedring er murværket udskiftet med hårdtbrændte sten og sikret med tagudhæng (foto og snit til højre). Sælgers ansvar for denne udbedring var ikke begrænset til 5 år. Sælgerens advokat gjorde under sagen bl.a. gældende, at der ikke kunne gøres ansvar for skjulte mangler gældende mod sælgeren, fordi der var gået mere end 5 år efter afleveringen, da kravene blev rejst. Advokaten henviste til, at der i 1986 blev indført en 5-årig ansvarsbegrænsning for parterne i det støttede nybyggeri, og at Byggeskadefonden blev oprettet samtidigt. Fondens advokat henviste bl.a. til, at sælgere efter 1986 fortsat har et 20-årigt ansvar efter reglerne i Danske Lov, da ansvarsreglerne i 1986 blev indført ved generelle aftaler mellem byggeriets forskellige parter, og da der ikke i den forbindelse blev indgået aftaler med ejendomssælgere eller disses repræsentanter om begrænsning af sælgeransvaret til 5 år. Fonden har gennem årene haft mange skadesager, hvor sælgere har påstået, at mangelansvaret var forældet efter 5 år, men denne sag er den første, der er blevet rejst ved domstolene. Det skal bemærkes, at der i sagen var en række andre juridiske momenter, og at retsforliget blev indgået uden præjudice for andre sager, det vil sige, at den pågældende sælger ikke har fraskrevet sig muligheden for at bruge samme argumentation i andre sager, hvor Byggeskadefonden rejser krav om erstatning mod denne sælger. 9

12 Erfaringsformidling Kurser og undervisning udgør en stigende del af fondens erfaringsformidling. Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer Der blev afholdt 5 orienteringsmøder med ca. 210 deltagere fra knap 120 eftersynsfirmaer. Ud over en almen orientering om udviklingen i skadesagerne og eftersynssagerne blev der orienteret om Socialministeriets planer om nøgletal for almene byggerier og om, hvordan eftersynsrapporterne kan forbedres. De byggetekniske emner drejede sig om fugt- og stabilitetsskader i facader og vinduespartier m.m. på en træbebyggelse med udsat beliggenhed, ligesom de drejede sig om ventilations- og fugtproblemer i krybekældre under pavillonbyggerier af træ. Der blev endvidere orienteret om DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS. De juridiske emner drejede sig om udbud af arbejder vedrørende skadeudbedringer med fokus på den reviderede tilbudslov. Endelig var der i samarbejde mellem SBi og fonden et større indlæg om fejl, mangler og sikkerhed i byggeriet med fokus på sikkerheden i eksisterende og nyt byggeri, de risikobehæftede forhold, og hvad bør der gøres. Indlægget blev suppleret med eksempler fra SBi og fonden. Orienteringsmøder for almene bygherrer Der blev afholdt 2 møder i henholdsvis København og på Haraldskær i Vejle med i alt ca. 100 deltagere. Emnerne var stort set de samme som ved orienteringsmøderne for eftersynsfirmaerne. De juridiske emner blev dog ændret til at dreje sig om bygherrens ansvar for aftaler og dokumentation i forbindelse med byggeprocessen, ligesom indlægget om eftersynsrapporternes kvalitet blev erstattet med et indlæg om bygherrens forpligtelser i forbindelse med fondens eftersyn. Øvrige møder og kurser Fonden har medvirket på kurser, på undervisningsinstitutioner og i en række temamøder rundt i landet. Temamøderne og undervisning har været arrangeret af Dansk Byggeri ( Lær af Fejlene ), af Byggeteknisk Højskole Vitus Bering i Horsens, Entreprenørskolen i Ebeltoft, DTU ( Kvalitetsstyring ), FUT Foreningen for Unge Trælastfolk, Byggesocietetet i Næstved, Bygma i Sønderjylland, Kuben i Kolding, DBF- Dansk Bygningsinspektørforenings lokaludvalg i Vestsjællands amt og af BYG- ERFA ( Snublesten i byggeriet ). Herudover har fonden medvirket i større kurser arrangeret af følgende: COK - Den Kommunale Højskole ( Videregående Byggesagsbehandling og Fra Sokkel til Kip ) og Boligselskabernes Landsforening ( Driftslederkursus ) BYG-ERFA Fonden deltager i BYG-ERFA s bestyrelse og teknikergruppe. Omkring 4000 faste abonnenter modtager årligt ca. 20 nye blade om byggetekniske erfaringer. BYG-ERFA har derudover et betydeligt løssalg af gamle og nye blade. Fonden anvender i vid udstrækning BYG-ERFA s blade som vejledning til bygningsejere i eftersyns- og skadesager. Medarbejdere fra fonden har været forfattere på 2 blade om Utætte ydervægge ved gulv under døre og vinduer og om Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. DUKO Dansk Undertagsklassificeringsordning Fonden deltager i DUKO s bestyrelse og teknikergruppe. 17 undertagsprodukter er indtil nu blevet klassificeret i 3 af de 4 klasser. Det er fondens erfaring fra eftersyn, at DUKO s hjemmeside nu i vid udstrækning anvendes af projekterende til at vælge det rigtige undertag. Artikler Fonden har i årets løb leveret artikler til bl.a. tidsskriftet Tegl om den gode metode. 10

13 BYGGETEKNISK ERFARINGSFORMIDLING Udvalgte temaer 2005 Ingen stabilitet uden gode samlinger Undgå udeluftventilerede krybekældre Niveaufri adgang uden problemer God rumventilation fjerner fugten Ventilationen var utilstrækkelig Større overskuelighed på Erfa 1

14 Erfaringsformidling Ingen stabilitet uden gode samlinger Spærfodsfastgørelse til lejlighedsskel. Afstandsklodsen placeret ved siden af bolten. Foto i lav opløsning Fonden har de senere år konstateret en markant nedgang i væsentlige svigt inden for de bærende og stabiliserende konstruktioner. Det er en glædelig udvikling. Samtidig ses fortsat en del svigt, som ikke er så omfattende, at de dækkes af fonden, men alligevel er så væsentlige, at de skal udbedres. Det handler ofte om samlingerne mellem de enkelte dele i konstruktionen. Projekt, udførelse og kontrol Det er vigtigt, at der foreligger et projekt, som detaljeret og entydigt anviser, hvordan samlinger og fastgørelser skal udføres. Projektet skal nøje følges, og udførelsen efterfølgende kontrolleres. Samling mellem tag og ydervægge Der ses ofte svigt ved fastgørelsen mellem de afstivede loftskiver og de stabiliserende vægge. Tagremmene skal fastgøres til facadebagvæggene, så der kan overføres de normmæssige belastninger fra vind mod facader, vind mod gavle og vindsug på tage. Stabiliserende gavle / lejlighedsskel Gavle og lejlighedsskel indgår ofte i boligernes stabiliserende systemer af tværvægge. Da de er længere og måske også tykkere end de øvrige tværvægge, er deres andel af lasten også større. Samlingen mellem loftskiverne og gavle/ lejlighedsskel udføres ofte med bolte fastgjort gennem spærfødderne og limet ind i vægelementerne i gavle og lejlighedsskel. Hvis spærene ikke er placeret tæt op ad væggene, skal der monteres afstandsklodser i mellemrummene, og klodserne skal sidde stramt og være tilstrækkeligt store af hensyn til kantafstande. Det er vigtigt, at boltene går gennem afstandsklodserne. Hvis afstandsklodserne er placeret ved siden af boltene, skal boltene overføre kræfterne ved bøjning i boltenes skafter, hvilket de ikke er beregnet til. Resultatet af mangelfuld fastgørelse af loftskiverne til gavle og lejlighedsskel vil ofte være revner i væggene. Boltene er ofte ikke tilstrækkeligt fastspændte, eller de er forsynede med for små underlagsplader. Forhold der gør, at samlingerne ikke har de tilsigtede styrker. Ligeledes ses vinkelbeslag med utilstrækkelig sømning og ukorrekt placering af sømmene. Endvidere skal boltsamlinger Erfa 2

15 efterspændes i fornødent omfang, når træet har opnået en fugtmæssig ligevægtstilstand. Det vil være naturligt at indarbejde dette i projektet og i driftsplanen. De indvendige vægge fastgøres oftest foroven til loftskiven, så væggene står fast. Indgår væggene som afstivende elementer i det stabiliserende system, er det vigtigt, at de også er fastgjort, så de aktuelle belastninger kan overføres til dem. Afstivning af loftskiven gangbroen Afstivningerne af loftskiverne udføres ofte med stive gangbroer opbygget af krydsfiner med fastskruede planker (stringere) langs kanterne. Fonden har gode erfaringer med denne type afstivninger. Skal afstivningen fungere efter hensigten, er det vigtigt, at samlingerne både mellem stringernes enkelte planker og indbyrdes mellem krydsfinerpladerne i gangbroen er udført forsvarligt. Mangelfulde samlinger medfører, at gangbroer ikke har den forudsatte styrke og stivhed, og at belastninger ikke bliver fordelt mellem de stabiliserende vægge som forudsat. Nogle vægge bliver overbelastede og kan revne. Afstivning af tagfladerne Afstivning af tagfladerne kan ske på flere forskellige måder. Træbranchens Oplysningsråd har udgivet håndbogen TRÆ 52 Træspær 2, som giver anvisninger på en række muligheder for afstivning af gitterspær og hanebåndsspær. Fonden konstaterer afstivning udført med lægter med utilstrækkelige samlinger, og andre med vindtrækbånd, der ikke er stramme. Generelt er det ikke muligt at placere det nødvendige antal søm i én lægte til afstivning af tagfladen, og vindtrækbåndene kan ikke strammes op under byggeprocessen, hvis der ikke er udført de nødvendige konstruktioner til modhold og fordeling som f.eks. kiplægte. Utilstrækkeligt afstivede tagflader kan bevæge sig og give mulighed for utætheder i tagbelægninger eller revner i murede gavltrekanter. Fotos: FORCE Tagfladen er afstivet med vindtrækbånd, men båndet er ikke strammet op. Foto i lav opløsning Fastholdelse af gavltrekanter Revner i de murede gavltrekanter kan også opstå, hvis gavltrekanterne ikke er fastgjort tilstrækkeligt til de bagvedliggende konstruktioner. Her kan der være tale om murbindere, der ikke er rette, ikke er fastgjort godt nok eller ikke har solide konstruktioner at blive fastgjort til. Normalt er det ikke tilstrækkeligt alene at lade gavltrekanterne afstive af påmurede murpiller. Utilstrækkelig samling af stringere i en gangbro af krydsfiner. Erfa 3

16 Erfaringsformidling Undgå udeluftventilerede krybekældre Kig ind i en ca. 200 mm høj krybekælderlignende konstruktion med rusten stålbjælke og gulvelement med beklædning af krydsfiner og sand i bunden. Fonden ser ved sine eftersyn flere forskellige typer af krybekældre i nye byggerier. Fælles for dem alle er, at de er udeluftventilerede og utilgængelige, og at der befinder sig organiske materialer i krybekælderen. Sådanne krybekældre bør undgås, da der er stor sandsynlighed for svigt og byggeskader. Dette budskab understøttes i SBI anvisningerne 178 og 189 samt i BYG-ERFA blad fra 2002, hvor der advares mod at have organiske materialer i et fugtigt krybekældermiljø. Ældre krybekældre uden fugtproblemer Krybekældre var tidligere en normal byggemåde, som ikke medførte fugtproblemer. Bygninger med krybekældre blev hævet over jorden, hvorved utilsigtet opfugtning af bygningsdele i gulve og facader blev undgået. Samtidig var det praktisk at kunne trække, vedligeholde og udskifte installationer i krybekælderen. Temperaturen i krybekældre i ældre bygninger var betydeligt højere end i nye bygninger, da gulvkonstruktionerne mod kældrene var ringere isoleret end i nutidige bygninger. Fritliggende træbjælker skulle isoleres mod krybekælderen med en isolering, der svarede til 1/3 af bygningens samlede varmeisolering. Nye former for krybekældre Det lette træbyggeri vinder frem. Byggerierne opføres enten som rumstore færdige træunits eller som færdigproducerede facade-, gulv- og tagelementer af træ. De færdige gulv- og facadeelementer monteres ofte på en krybekælder eller en krybekælderlignende konstruktion. Formålet hermed er at sikre elementerne mod grund- og terrænfugt. Men i modsætning til traditionelt opbyggede krybekældre ligger de nye krybekældre under terræn. Det skyldes bygningsreglementernes bestemmelser om tilgængelighed til boligerne, der medfører, at terrændækket lægges i niveau med terrænet. Når krybekældre er reduceret til cm høje hulrum, hvor inspektion og vedligeholdelse af bygningsdele ikke er mulig, kan der sættes spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er tale om krybekældre. Erfa 4

17 Fugtproblemer i lave krybekældre I de nye lave krybekældre kan der komme fugt fra både kælderbunde og randfundamenter, diffusion gennem dæk og fra ventilationsluften fra det fri. Hvis den fugtige kælderluft ikke ventileres bort, er der stor sandsynlighed for, at fugten kondenserer på kølige overflader. Derefter kan overflader af træ angribes af råd og svamp, og ubeskyttede stålflader kan ruste. Ventilationsproblemer i nutidige krybekældre under højisolerede huse forværres af, at luften her er forholdsvis kold og derfor i modsætning til varm luft kun kan indeholde små mængder fugt. Når hele kælderfundamentet ligger under terræn kan der ikke monteres ventilationsspalter direkte til det fri i kælderydervæggene. Der skal i stedet etableres ventilationsforbindelser på anden måde, f.eks gennem forkrøppede kanaler til det fri langs kælderydervæggene. Disse ventilationsforbindelser virker ofte dårligt eller slet ikke bl.a. fordi de under byggeriets opførelse og montering afbrydes af tilstødende bygningsdele på grund af manglende omhu, omtanke eller simpelthen fordi det ikke er en bygbar metode. Ved placering af lavt beliggende krybekældre er der desuden sandsynlighed for, at revner eller manglende tæthed i en krybekældersokkel vil lede vand ind i kælderen, hvorfra det ikke kan ledes væk, da der sjældent projekteres eller udføres afløb. Registrerede svigt Ved 1-års eftersyn af byggerier med lave krybekældre har fonden udover forhøjet fugtindhold i trædele registreret følgende svigt: ventilationsriste mangler, og højtliggende terræn dækker for ristene, afløb fra kælderbund mangler, utætte dampspærrer ved inspektionslemme, utætte membraner og mangler ved udstøbning af kælderbunde, korrosionsbeskyttelse i klasse 4 af ståldele mangler, isolering af krydsfinerloft (risiko for råd og svamp) mangler. Ved 5-års eftersynene af disse byggerier vil fonden fokusere på fugtforholdene i krybekældrene og i den forbindelse undersøge, om de organiske materialer i krybekældrene er blevet angrebet af skimmeleller af trænedbrydende svampe. Gulvelementet er åbnet for undersøgelse af fugt i krybekælderen. Det er ikke ualmindeligt, at alle installationerne ligger i gulvelementerne af træ, og at installationerne kun kan inspiceres via et hul i bunden af et garderobeskab. Erfa 5

18 Erfaringsformidling Niveaufri adgang uden problemer Tagudhæng og tilbagetrækning af indgangsdøre kan midske vandpåvirkning på facader, døre og vinduer. Støttede boliger skal have niveaufri adgang til alle indgangsdøre, herunder terrasse- og altandøre. Det kræver en byggeteknisk forsvarlig løsning på sammenstødet mellem sokkel og terræn. Fonden kan pege på to sikre og velafprøvede løsninger på problemet: Adgang via en rampe eller adgang via en rist over en voldgrav. Grundlæggende krav til sokler En sokkel på en bygning skal bl.a. sikre, at facaden holdes fri af terræn. Byggeteknisk robuste løsninger skal sikre, at regn, sne, overfladevand, grundvand, jordfugt og luftfugtighed ikke trænger ind i bygningen og medfører fugtskader og fugtgener. Facaden bør altid holdes fri af terræn, uanset om den består skalmur, eternit, træ eller lignende. Ved højtliggende terræn er der stor sandsynlighed for, at facaden nedbrydes hurtigt af den hyppige opfugtning, når vandet sprøjter op på facaden. Det forværres yderligere, hvis omfangsdrænet fungerer dårligt eller mangler helt, hvis faskinerne er underdimensionerede, eller hvis jorden dræner dårligt på grund af traktose. En lav sokkel og et lavtliggende terrændæk i forhold til det omliggende terræn vil altid være en byggeteknisk risikobehæftet disposition uanset tiltag med vandtætnende sokkelpuds eller omfangsdræn. Organiske materialer i ydervægge eller gulve bør ikke placeres i eller under terrænniveau. Når adgangen skal være niveaufri Det fremgår af bygningsreglementet, at der skal være niveaufri adgang til alle indgangsdøre herunder terrasse- og altandøre. Det betyder, at der ikke må være trin mellem terrænniveau og gulvets niveau i bygningen. I mange tilfælde etableres den niveaufri adgang ved at hæve terrænet op til samme niveau som gulvet. Det er ikke god byggeskik, da soklen samt fugtspærren i for- og bagmur derved kommer til at ligge i eller under terrænniveau, hvorved overfladevand kan trænge ind og opfugte organiske materialer i ydervægge og gulve. Hvis bagmure og gulve er af organiske materialer (f.eks træ), vil der være stor sandsynlighed for, at der opstår skimmelsvampevækst, råd og angreb af trænedbrydende svampe. Fonden ser et stigende antal skader af denne type. Fonden kan pege på to byggeteknisk tilfredsstillende løsninger, som både opfylder kravet om niveaufri adgang, og som samtidig er byggeteknisk robuste løsninger. Løsning med rampe - gulv i bygning over terrænniveau Niveauforskellen mellem terrænet og gulvet i bygningen udlignes med en rampe eller ved at terrænet partielt trækkes op til indgangsdøren. Rampen skal udføres med en hældning på 1:20 eller mindre. En galvaniseret stålrist mellem rampe / terræn og yderdøre kan forebygge opsprøjt på indgangsdøren. Erfa 6

19 Niveaufri adgang via rampe med repos Niveaufri adgang med rist over voldgrav En sådan traditionel sokkelløsning med en rampe og et repos hævet cm over terræn er en sikker og velafprøvet konstruktion. Løsning med voldgrav - gulv i bygning og terræn i samme niveau Voldgravsløsningen består i, at der langs bygningens facader og gavle udføres ca. 30 cm dybe stensenge, hvis bunde bør ligge under niveauet for undersiden af terrændækkets betonplade. Stensengene skal drænes eller have afløb, og bundene skal fyldes med strandsten. Over voldgravene ved indgangspartierne etableres galvaniserede stålriste, som reducerer opsprøjt. ges og indrettes, så unødig kørsel med store maskiner på opholdsarealer undgås. Terrænet bør grubes eller efterbehandles, hvis der konstateres traktose. Der bør være et fald væk fra bygningen på mindst 2 cm pr. m i mindst 3 m s afstand fra bygningen. Placering af fugtspærrer SBI anvisning 189 foreskriver, at fugtspærren skal placeres minimum 15 cm over udvendigt terræn. I sammenbygningen mellem fundament, ydervæg med skalmur og terrændæk skal der normalt placeres 3 fugtspærrer. Det bør sikres, at yderbeklædning på facader holdes helt fri af terrænnet, således at opfugtning fra opsprøjt undgås. Afstanden bør være fra 10 til 30 cm alt efter beklædningsmaterialet jf. anvisningerne i BYG- ERFA blad Voldgravsløsningen kræver regelmæssige tilsyn og oprensninger, så renderne holdes fri for plantevækst og lignende. Ordentlige drænforhold For begge løsninger gælder, at der i langt de fleste tilfælde bør anlægges omfangsdræn. Kun i de tilfælde, hvor en jordbundsanalyse kan dokumentere, at jorden er veldrænende, kan omfangsdræn undlades. Byggeriet og byggepladsen bør planlæg- Den ene fugtspærre skal placeres på oversiden af fundamentet og skal sikre mod opstigende fugt i for- og bagmur. Den anden fugtspærre skal placeres under skalmuren og monteres op ad bagmuren, således at slagregn bliver ledt ud ved overkant af sokkelpuds. En tredje fugtspærre skal, når der er trægulv, placeres på oversiden af terrændækket og skal hindre, at opstigende grundfugt og byggefugt når trægulvet, ligesom den kan fungere som radonspærre. Erfa 7

20 Erfaringsformidling God rumventilation fjerner fugten Et godt indeklima forudsætter en velfungerende rumventilation. Ved fondens eftersyn registreres ofte, at bygningsreglementernes bestemmelser om rumventilation ikke er opfyldt. Der skal ventileres døgnet rundt med et luftskifte på minimum 0,5 gange i timen. Det er især to bestemmelser, som ikke er opfyldt. Der er utilstrækkelig mekanisk udsugning eller naturlig ventilation fra bad og køkken, og der er utilstrækkelig tilførsel af erstatningsluft. Bestemmelserne i bygningsreglementerne er tilsyneladende vanskelige at forstå. Fugten skal ud af bygningen Kravene til rumventilation er skærpet i takt med kravene om bedre isolering og større tæthed af boliger. Fonden har derfor fokus på ventilationsforholdene, da svigt i ventilationen kan medføre forhøjet luftfugtighed og dermed risiko for skimmeldannelser, hvis fugten kondenserer på kølige indvendige overflader som f.eks. ydervægge og lofter. Den fugtige rumluft kan også brede sig og medføre skadelig opfugtning af tilgrænsende bygningsdele, hvis dampspærrerne ikke er tætte. Det kan f.eks. være i tagrum, tagkassetter, ydervægge, dæk og etageadskillelser. Skimmel på fuge omkring vindue på grund af dårlig ventilation. Selv om ventilationsforholdene er i orden, kan beboeres overdrevne varmebesparelse eller uheldige brugervaner som f.eks. indendørs tøjtørring medføre, at der kan være et fugtniveau, som overstiger de gældende bestemmelser om højst 10 g vand/m 3 rumluft. Flest problemer i tæt-lav boliger Der registreres sjældent svigt i rumventilationen ved eftersyn i etageboliger. Det hænger sammen med, at ventilationsanlæggene her oftest projekteres og udføres som et fælles anlæg for flere boliger og med konstant udsugning. Her er typisk en installationsingeniør involveret til beregning og projektering af anlægget. Ved eftersyn i tæt-lave bebyggelser registreres derimod ofte svigt i rumventilationen. Svigtene drejer sig især om manglende tilførsel af erstatningsluft samt om, at der ikke er konstant udsugning. Erfa 8

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013 årsberetning 2013 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer at yde

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang

byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang Byggeteknisk erfaringsformidling 2009 byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang heloverdækning facadebeklædning vindue Erfaringsformidling Planlæg byggeprocessen undgå fugt Manglende

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Galten. Udløbsdato 14-10-2015. Lb. nr. H-15-01182-0073. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Galten. Udløbsdato 14-10-2015. Lb. nr. H-15-01182-0073. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mette Lundkær Dam dresse Samsøvej 35 Postnr. 8464 Dato 14-04-2015 y Galten Udløbsdato 14-10-2015 H-15-0-0073 Kommunenr./Ejendomsnr. 746-2558 Matrikel/Ejerlav: 6DC Skovby y, Skovby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere