DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN Opgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene, som fortrinsvis skete hos kunsthandler Celvin Cedergren. Ask og Bøgh blev derfor enige om, at det var lettest for alle parter, dersom Cedergren modtog følgende skrivelse:»1/ Hermed skal jeg for en ordens skyld over for Dem bekræfte, at jeg har meddelt kunstmuseumsinspektør Boris Bøgh fuldmagt til i mit navn at indkøbe malerier malet af Peter Vardes hos Dem. De købte malerier kan udleveres til inspektør Bøgh. Med venlig hilsen Asbjørn Ask«. Ask overrakte Bøgh skrivelsen i en kuvert påført Cedergrens navn med besked om at overgive kuverten til Cedergren. Den 2. marts faldt Bøgh hos kunsthandler Didrik Dam over et maleri af Peter Vardes til kr. Bøgh foreviste skrivelsen fra Ask for Dam og købte i Asks navn maleriet, som han straks fik med sig. Senere samme dag den 2. marts afleverede Bøgh skrivelsen fra Ask til Cedergren. Forinden havde Bøgh dog taget en fotokopi af skrivelsen. Den 4. marts hørte Ask et rygte om, at Bøgh led af ludomani og var på fallittens rand. Ask, der ikke længere var tryg ved situationen, sendte samme dag sålydende brev til Cedergren, som Cedergren modtog den 5. marts med morgenposten:»4/ Kære Cedergren. Jeg tilbagekalder hermed fuldmagten til kunstmuseumsinspektør Bøgh. Med venlig hilsen Ask«. Den 5. marts hidkaldte Ask Bøgh og fortalte ham, at han havde tilbagekaldt fuldmagten. Bøgh, der var forberedt på, at hans elendige økonomi kunne blive afsløret og volde ham problemer, havde på forhånd fremstillet nogle falske papirer, hvoraf fremgik, dels at hans økonomi var tip-top, dels at det ikke var ham, men hans broder, der led af ludomani. Bøgh overbeviste hermed Ask om, at der var sket en forveksling. Ask afsendte straks med 1

2 »Cykelbudene«, der ansås for at være et forsvarligt transportmiddel, sålydende brev:»5/ Kære Cedergren. Jeg skal hermed give meddelelse om, at min skrivelse af gårs dato er tilbagekaldt. Med venlig hilsen Ask«. Det cykelbud, der havde fået overgivet beskeden, blev imidlertid involveret i et trafikuheld, og i den efterfølgende tumult var der ingen, der umiddelbart tog sig af brevet til Cedergren. Brevet kom derfor først frem til Cedergren den 10. marts. Forinden havde Bøgh den 7. marts hos Cedergren købt et Vardes-maleri til kr. Da Cedergren havde spurgt, om Bøgh fortsat havde fuldmagt hertil, havde Bøgh set oprigtigt forbløffet ud. Herefter havde han berettet om den angivelige forveksling med broderen og om, at Ask havde rettet misforståelsen ved en besked til Cedergren afsendt med»cykelbudene«allerede den 5. marts. Cedergren var herefter blevet overbevist om, at Bøgh fortsat havde fuldmagt, og Bøgh havde fået maleriet med sig med det samme. Den 12. marts fandt Ask ud af sagens rette sammenhæng. Han tilbagekaldte omgående fuldmagten ved en telefaxmeddelelse til Cedergren og kontaktede politiet. Den 13. marts købte Bøgh endnu et Vardes-maleri hos Didrik Dam denne gang til kr. Bøgh foreviste fotokopien af fuldmagten, og Dam bemærkede ikke, at der nu var tale om en kopi og ikke en original. Bøgh fik maleriet med sig, da han forlod forretningen. Da politiet den 14. marts arresterede Bøgh, viste det sig, at han havde solgt de tre indkøbte malerier til ukendte, udenlandske aftagere og forbrugt alle pengene. Hvorledes er retsstillingen mellem på den ene side Ask og på den anden side henholdsvis Cedergren og Dam? 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Retsstillingen mellem Ask og Cedergren (maleriet til kr.) Ask har udfærdiget en (AFTL) 13-fuldmagt, som giver Bøgh en fuldmagt til at indkøbe Vardes-malerier i Asks navn, og som planmæssigt er kommet Cedergren i hænde. Aftalen om maleriet til kr. indgås mellem Bøgh og Cedergren den 7. marts, d.v.s. efter at Cedergren har modtaget tilbagekaldelsen af 13-fuldmagten, som er et påbud, der har virkning fra dets fremkomst den 5. marts. (Selv om 13-fuldmagten også kan bruges som 16-fuldmagt, jf. nedenfor, kan Cedergren ikke påberåbe sig dette, når tilbagekaldelsen er kommet frem til ham, jf. AFTL 12, stk. 2). Tilbagekaldelsen kommer som nævnt frem den 5. marts, mens tilbagekaldelsen af tilbagekaldelsen først kommer frem den 10. marts. På tidspunktet for aftaleindgåelsen den 7. marts har Bøgh altså ingen fuldmagt. Spørgsmålet er, om den sidste tilbagekaldelse kan anses for en ratihabition af aftalen om maleriet til kr. eller anderledes udtrykt: om den sidste tilbagekaldelse kan tillægges tilbagevirkende kraft. Før man diskuterer spørgsmålet om ratihabition, må man tage stilling til, om den sidste tilbagekaldelse overhovedet er gyldig. Det fremgår klart af opgaveteksten, at Bøgh har udvist svig over for Ask for at formå ham til at udfærdige tilbagekaldelsen. Svig er en svag ugyldighedsgrund, som Ask ikke kan gøre gældende over for den godtroende Cedergren, jf. AFTL 30, stk. 1. Spørgsmålet, om den sidste tilbagekaldelse indebærer en ratihabition af aftalen, må besvares benægtende. Ratihabition forudsætter i almindelighed, at fuldmagtsgiver ved, hvilken konkret aftale han ratihaberer. Mens ratihabition kan siges at have en vis tilbagevirkende kraft, gælder dette ikke for retshandler i almindelighed, hvor udgangspunktet er det modsatte. En tilbagekaldelse har kun virkning for fremtiden, og det må gælde, hvad enten der er tale om en»ren«tilbagekaldelse eller en tilbagekaldelse af en tilbagekaldelse. (Fra retspraksis kan henvises til U H, der støtter resultatet). (Den omstændighed, at den sidste tilbagekaldelse er dateret den 5. marts, og den omstændighed, at Bøgh i overensstemmelse med sandheden den 7. marts forklarer, at Ask har afsendt en tilbagekaldelse af tilbagekaldelsen, kan ikke ændre herved. At tilbagekaldelsen hidrører fra den 5. marts, er grunden til, at ratihabition må diskuteres, men ikke i sig selv et argument herfor. At fuldmægtigen forklarer noget, som er rigtigt, men som ligger helt uden for fuldmagten, kan ikke give tredjemand en bedre retsstilling, end han ellers ville have). Da tilbagekaldelsen af tilbagekaldelsen af fuldmagten overværes af Bøgh, er der ingen tvivl om, at Bøgh har fået en ny bemyndigelse, dvs. en 18-fuldmagt. Denne er imidlertid opnået ved hjælp af svig og dermed ugyldig. Konklusion: Ask er ikke bundet over for Cedergren vedrørende maleriet til kr. og skal altså ikke betale dette beløb til Cedergren. 2. Retsstillingen mellem Ask og Dam 3

4 2.1. Maleriet til kr. Ask har overgivet Bøgh en fuldmagt, som Bøgh skal overgive til Cedergren. Meningen er, at det skal være en 13-fuldmagt (jf.»over for Dem«,»hos Dem«og kuverten påført Cedergrens navn). Problemet er imidlertid, at fuldmagten overgives til fuldmægtigen (Bøgh) og ikke kun er bestemt til dennes eget brug, således som en 18-fuldmagt er det. Der er altså tale om en 13-fuldmagt, der over for en anden end den tiltænkte modtager anvendes som en 16-fuldmagt. Formuleringen af fuldmagten udelukker ikke denne brug, idet fuldmagten ikke er stilet til en bestemt tredjemand (Cedergren). Mens en 18-fuldmagt forbliver en 18-fuldmagt, selv om den bliver vist frem, kan det ikke antages, at en 13-fuldmagt, som fuldmægtigen viser frem for en anden end den tiltænkte tredjemand, forbliver en 13-fuldmagt. Dam må kunne støtte ret på formuleringen af den fuldmagt, der forevises for ham af Bøgh som fuldmægtig. Fuldmagten falder ikke uden for ordlyden af AFTL 16. Konklusion: Ask er bundet over for Dam vedrørende maleriet til kr. og må altså betale dette beløb til Dam Maleriet til kr. Bøgh har her forevist en kopi af fuldmagten ikke den originale fuldmagt for Dam. Det er umuligt for fuldmagtsgiver at gardere sig imod, at en fuldmægtig tager kopier af fuldmagtsdokumentet. Det er derimod muligt omend efter omstændighederne uhyre vanskeligt for tredjemand at se, om der er tale om en original eller en kopi. Dam kan derfor ikke støtte ret på fotokopien af fuldmagten, der må sidestilles med en falsk fuldmagt i en situation, hvor fuldmagten er tilbagekaldt på rette måde. Selv om fuldmagten tidligere har været anvendt som en 16-fuldmagt, kræves det ikke til tilbagekaldelse, at fuldmagten tilintetgøres eller tilbagegives til fuldmagtsgiveren. Meddelelsen til Cedergren er lige så sikker som en tilbagegivelse til fuldmagtsgiveren, idet Cedergren naturligvis ikke kan udlevere fuldmagten til andre end Ask selv. Konklusion: Ask er ikke bundet over for Dam vedrørende maleriet til kr. og skal altså ikke betale dette beløb til Dam. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 117 f., s. 120 ff., s. 153 ff., s. 289 f., s. 290 f., s. 305 f., s. 313 f. og s

5 Opgave 2 Tirsdag den 6. april 2004 blev Anders Andersen under en cykeltur pludselig ramt af et epileptisk anfald og i forbindelse hermed stødte han ind i en forankørende cyklist, Børge Brandt. Anders væltede herefter selv ud på vejen og direkte ind i siden på en forbipasserende bil. Anders havde haft epilepsi siden 1994, men tog regelmæssigt medicin og havde derfor været anfaldsfri siden Ved det kraftige og uventede stød fra Anders cykel væltede Børge ind mod fortovskanten. Børges cykel blev ved faldet påført en skade, som beløb sig til kr. Den forbipasserende bil blev ført af Dan Dam, der ikke havde nogen mulighed for at undvige Anders. Bilen tilhørte Dans nabo, Carl Carlsen, der havde brækket benet, hvorfor Dan mod lån af Carls bil havde påtaget sig at foretage indkøb til den forestående påske for dem begge. Anders cykel blev ved sammenstødet med Carls bil påført en skade, som beløb sig til kr. Anders blev ikke selv skadet ved sammenstødet. Carls bil, der var ansvars- og kaskoforsikret uden selvrisiko i forsikringsselskabet Helsikring, blev påført en skade på højre bagdør. Skaden beløb sig til kr. Umiddelbart efter at Anders havde ramt Carls bil, ville Dan standse bilen. Dan var imidlertid stærkt påvirket af hændelsen, og da han samtidig i bilens bakspejl kunne se Anders krampeanfald, som så voldsomt ud, mistede han et øjeblik koncentrationen og trådte på bilens speeder i stedet for bremsen. Dan mistede herved herredømmet over bilen, der endte i Erik Eriksens isbod. Ved sammenstødet med isboden blev forpartiet på Carls bil beskadiget. Skaden beløb sig til kr. Bilen forårsagede et stort hul i isboden. Erik fik samme dag oplyst, at reparationsudgiften på isboden beløb sig til kr., og at det ville tage 7 dage at få reparationen udført. Erik, der med henblik på det erfaringsmæssigt gode salg af is i påsken netop havde indkøbt is til en salgsværdi af kr., lejede samme dag en isbod af en isfabrik. Lejen for isbod i 7 dage inkl. flytning af islageret beløb sig til kr. Erik sikrede sig herved, 5

6 at han kunne opretholde sin omsætning og fortjeneste på i alt kr. i de 7 dage, reparationen varede. Erik havde sin isbod og varelager forsikret i forsikringsselskabet Fuldsikring. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på Børges cykel (1.000 kr.) Ifølge opgaveteksten vælter Børge på grund af det kraftige og uventede stød fra Anders cykel. Det følger videre af opgaveteksten, at det epileptiske anfald var uventet for Anders, der havde været anfaldsfri i 6 år. Anders har derfor ikke forvoldt skaden ved culpøs adfærd, og Børge må selv bære tabet (Lærebog s. 86/4. udgave s. 81). 2. Skaden på Anders cykel (2.000 kr.) Skaden på Anders cykel dækkes umiddelbart af bilens lovpligtige ansvarsforsikringsselskab Helsikring, jf. FL 101, stk. 1, jf. 108, stk. 1, eftersom skaden er sket ved et»sammenstød«(lærebog s. 170 og 175/4. udgave s. 198 og 203). Dan er ikke selvstændig bruger af bilen, eftersom kørslen (også) delvis foretages i ejeren Carls interesse. Jf. FL 104, stk. 1, er det Carl, der bærer det objektive ansvar (Lærebog s. 164/4. udgave s. 193). Dan er ifølge FL 104, stk. 2, som fører ansvarlig efter lovgivningens almindelige regler, dvs. den almindelige culparegel (Lærebog s. 163/4. udgave s. 192). Dan har ikke i relation til skaden på Anders cykel handlet culpøst og er derfor ikke ansvarlig. Anders har ikke udvist egen skyld, jf. FL 101, stk. 3 (Lærebog s. 170/4. udgave s. 198 f.). 3. Skaden på højre bagdør på Carls bil (5.000 kr.) Skaden dækkes umiddelbart af kaskoforsikringsselskabet Helsikring. Af de grunde, der er nævnt ovenfor pkt. 1, har Anders heller ikke for så vidt angår skaden på bagdøren på Carls bil handlet culpøst. Føreren af bilen, Dan, har heller ikke handlet culpøst i relation til denne skade. Dan er heller ikke objektivt ansvarlig, jf. DL 5-8-1, eftersom lånet af bilen ikke udelukkende var i hans interesse (Lærebog s. 111 f./4. udgave s. 161 f.). Eftersom der ikke findes nogen ansvarlig skadevolder, placeres tabet på kr. endeligt hos kaskoforsikringsselskabet Helsikring. 4. Skaden foran på Carls bil (7.000 kr.) Skaden dækkes umiddelbart af kaskoforsikringsselskabet Helsikring. Jf. i øvrigt pkt. 3 er Dan heller ikke objektivt ansvarlig for skaden foran på Carls bil efter bestemmelsen i DL Dan har imidlertid i relation til denne skade handlet culpøst (Lærebog s. 60 ff./4. udgave s. 56 ff.). Eftersom skaden er dækket af en tingsforsikring, og eftersom Dan i den konkrete situation kun har udvist simpel uagtsomhed, har kaskoforsikringsselskabet Helsikring ikke regres mod Dan, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 19, stk. 1 (Lærebog s. 347 ff. og 358/4. udgave s. 325 ff. og 336). 5. Skaden på Eriks isbod m.v. Skaden på isboden ( kr.) dækkes umiddelbart af forsikringsselskabet Fuldsikring, som herefter har regres mod bilens ansvarsforsikringsselskab Helsikring, jf. EAL 22, 7

8 stk. 1, og 21, samt FL 101, stk. 1, og 108, stk. 1 (Lærebog s. 160 f. og 357 ff./4. udgave s. 190, 335 og 336). Carl er ansvarlig, jf. FL 104, stk. 1, og Dan er ansvarlig, jf. FL 104, stk. 2, jf. i øvrigt ovenfor pkt. 2. For at undgå et»driftstab«(fortjenesten) på kr. samt for at sikre sit islager til en salgsværdi af kr. har Erik haft en udgift på kr. Denne udgift kan Erik kræve erstattet af ansvarsforsikringsselskabet Helsikring, jf. FL 101, stk. 1, og 108, stk. 1 (Lærebog s. 245 og 251/4. udgave s. 207 og 213). Pensum:»Lærebog«er Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog i erstatningsret, 5. udgave (2003).»4. udgave«er Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner, Lærebog i erstatningsret, 4. udgave (1999). 8

9 Opgave 3 Mellem slagteriejer Søren Sivertsen som sælger og kødgrossist Karl Kold som køber blev der den 16. februar 2004 indgået en skriftlig aftale, hvori der var anført følgende punkt:»kvantum: Cirka 20 tons hakket Herefordkød«. Der var tale om økologisk kød af en særlig luksuskvalitet, som var vanskeligt at skaffe. Kold tænkte, at han hellere måtte sikre sig en leverance på 20 tons, og han forlangte derfor følgende sætning indføjet i aftalen:»garanti for kvantum«. Prisen aftaltes til 20 kr. pr. kg, svarende til kr. for den samlede leverance. Det aftaltes, at levering skulle ske i uge 10 i dagene mellem den 1. og 5. marts, og at betaling skulle ske kontant. Den 27. februar ringede Sivertsen til Kold og meddelte, at han på grund af forsyningsvanskeligheder kun kunne skaffe i alt 19 tons af det specielle kød. Kold afviste definitivt at aftage dette kvantum, og han henviste herved til, at han allerede havde videresolgt 20 tons til en udenlandsk kødgrossist. Kold tog samtidig forbehold for erstatning i videst muligt omfang. Sivertsen sagde, at han fastholdt købet. Mandag den 1. marts sendte Sivertsen en telefax til Kold, hvoraf fremgik, at leverancen på de 19 tons nu var klar til afhentning. Sivertsen forlangte i telefaxen, at Kold skulle hente kødet senest torsdag den 4. marts. Kold foretog sig imidlertid intet. Under en brand i Sivertsens slagterivirksomhed natten til den 5. marts gik 9 tons af kødleverancen til grunde, mens de resterende 10 tons forblev uskadt. Branden var påsat af en ungdomsbande, der hærgede egnen. Den 5. marts om morgenen sendte Sivertsen en telefax til Kold og underrettede ham om branden. I samme telefax meddelte Sivertsen, at han hævede købet for så vidt angik de 10 tons kød, som var i behold. Senere samme dag solgte Sivertsen de 10 tons til en supermarkedskæde, der betalte kr. herfor svarende til 18 kr. pr. kg. Sivertsen underrettede ved brev af 6. marts Kold om salget til supermarkedskæden. Sivertsen krævede i brevet for det første kr. for den ødelagte del af kødleverancen, svarende til 20 kr. pr. kg for de 9 tons. Sivertsen krævede for det andet kr. i erstatning svarende til differencen mellem den med Kold aftalte pris på 20 kr. pr. kg og den faktisk opnåede pris på 18 kr. pr. kg ved salget af de 10 tons til supermarkedet. 9

10 Kold svarede i et brev dateret den 12. marts. For det første bestred Kold begge Sivertsens krav, idet han gjorde gældende, at branden og salget til supermarkedet var ham uvedkommende. For det andet krævede Kold på sin side erstatning for det tab, han havde lidt ved ikke at kunne opfylde aftalen med den udenlandske kødgrossist, som havde indvilget i at betale 22 kr. pr. kg for leverancen. Kold opgjorde sit erstatningskrav til kr. svarende til en mistet fortjeneste på 2 kr. pr. kg for 20 tons oksekød. Ingen af parterne ville bestride størrelsen af de priser, der var lagt til grund ved beregningen af de respektive krav, som var rejst. Hvorledes er retsstillingen mellem Sivertsen og Kold? 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 Der er tale om handelskøb, jf. KBL 4, der har karakter af genuskøb, jf. KBL 3. Det aftalte kvantum Det fremgår af opgaveteksten, at parterne har indgået en skriftlig aftale med klausulen:»kvantum: Cirka 20 tons hakket Herefordkød«. Kold tænker, at han hellere må sikre sig en leverance på 20 tons, og han forlanger, at en garanti for kvantum indføjes i kontrakten. Kold har imidlertid herved ikke opnået andet end en garanti for cirka 20 tons, hvilket indebærer et spillerum i sælgerens favør på 5 %, jf. KBL 66, stk. 2, og Lærebogen s. 49 (2. udgave s. 52). Sivertsen kan altså opfylde aftalen ved at levere 19 tons. De 9 tons, som er gået til grunde Vedrørende de 9 tons oksekød, som går til grunde ved den påsatte brand der i forholdet mellem parterne er en hændelig begivenhed er spørgsmålet, om Kold eller Sivertsen bærer risikoen herfor. Udgangspunktet er, at risikoen går over ved levering, jf. KBL 17, stk. 1. Da det ikke er aftalt, at varen skal sendes, foreligger der et afhentningskøb, jf. KBL 9. Udgangspunktet er derfor, at risikoen påhviler sælgeren. I det foreliggende tilfælde er det imidlertid køberens forhold, der har bevirket, at der ikke er leveret i rette tid, jf. KBL 37. Se Lærebogen s. 67 f. (2. udgave s. 71 f.): Der er fastsat et spillerum for leveringstiden, og det er Sivertsen, der bestemmer, hvornår der skal ske levering inden for spillerummet, jf. KBL 13. Der er ingen momenter, der taler for, at valgretten skulle tilkomme Kold, hvorimod den omstændighed, at der er tale om en vare, som er svær at skaffe, underbygger, at valgretten tilkommer Sivertsen. Se lærebogen s. 41 f. (2. udgave s. 45 f.). Det var således berettiget, at Sivertsen mandag den 1. marts fastsatte leveringstidspunktet til senest torsdag den 4. marts. Kold, der véd, at han skal afhente i dagene mellem den 1. og 5. marts, har fået et tilstrækkeligt varsel, idet han den 1. marts bliver anmodet om at hente kødet senest den 4. marts. Det er en betingelse for risikoens overgang ifølge KBL 37, at der ved genstande bestemt efter art er foretaget en udskillelse, som viser, at den vare, som er gået til grunde, var bestemt for køberen. Denne betingelse er opfyldt i opgavens situation, hvor Sivertsen kun kunne skaffe 19 tons i alt af den pågældende type oksekød (der således ikke har kunnet være blandet sammen med andet tilsvarende kød). Det kan konkluderes, at Kold i medfør af KBL 37 bærer risikoen for kødets undergang. Han må således betale købesummen på kr., selv om han intet modtager. De 10 tons, som er solgt til supermarkedet Kold er den 5. marts i forsinkelse, idet han skulle have betalt for kødet senest dagen før. I handelskøb er som udgangspunkt enhver forsinkelse væsentlig, jf. KBL 28, stk. 1, 3. pkt. I den foreliggende situation, hvor Kolds forsinkelse er på mindre end ét døgn Sivertsen hæver den 5. marts om morgenen kan det dog overvejes, om forsinkelsen er af en så helt underordnet betydning, at Sivertsen ikke har hæveadgang, jf. Lærebogen s. 169 (2. udgave s. 172). Dette må dog afvises. Således oplyses det i opgaveteksten, at Kold 11

12 allerede den 27. februar»definitivt«afviste at aftage mindre end 20 tons oksekød, hvilket er udtryk for væsentlig, anteciperet forsinkelse fra Kolds side, jf. Lærebogen s. 170 (2. udgave s. 172 f). Der er følgelig utvivlsomt tale om en væsentlig, hævebegrundende forsinkelse, således at Sivertsens ophævelse af 5. marts er berettiget. Sivertsen har ifølge KBL 30 ret til erstatning for den opgjorte prisdifference, i alt kr (Det følger af det anførte, at det er uden betydning for besvarelsen, om betingelserne for retten til såkaldt bortsalg ved fordringshavermora, jf. KBL 34, er opfyldt. Reglerne om fordringshavermora har kun betydning, så længe sælgeren fastholder købet, og i den foreliggende situation er købet netop berettiget ophævet for så vidt angår de 10 tons). Kolds krav Det fremgår af det ovenstående, at Kold bærer risikoen for undergangen af de 9 tons, og at han er erstatningsansvarlig for Sivertsens tab vedrørende de 10 tons. Kolds krav kan herefter ikke tages til følge. Pensum:»Lærebogen«er Lars Hedegaard Kristensen m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udgave (2004).»2. udgave«er Nils Elmelund m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave (1996). 12

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Arne Abel drev en trykkerivirksomhed, der havde behov for at udvide produktionskapaciteten. Abel ringede derfor den 14. marts 2005 til en leverandør af trykkerimaskiner,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold:

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave 1 Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: Fremtidig arv skal være

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000 Opgave 1 Til det årlige loppemarked i Krejlerstorp medbragte Arne Als et større skuffedarium, et maleri og en kommode, som han havde arvet efter en tante, der ofte havde

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren

Læs mere

1. Der ønskes en begrundet vurdering af, om menighedsrådet er bundet af den indgåede aftale.

1. Der ønskes en begrundet vurdering af, om menighedsrådet er bundet af den indgåede aftale. DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 11943 Erhvervsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Ved årsskiftet 2005/06 blev Søren Snild ansat som konsulent

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne, idet

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert.

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert. Handelshøjskolen i Århus BA-ØKONOMI HA(jur.) HA(jur.) i skat. 2. DEL VINTEREKSAMEN 2007/2008 Skriftlig prøve i: 25042 Formueret II Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Hovedentreprenør Hans Ebert (HE)

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. kørt for langt - og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 600 kr. kørt for langt - og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0248 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. kørt for langt

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 8. december 2015 blev der i sag 294 2014-9727 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] og CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail 3. november

Læs mere

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 22. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lærebog i dansk og international køberet 4. udgave Lars Hedegaard Kristensen Anne-Dorte Bruun Nielsen Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14296 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 27223397 Andersen Trading ApS Malmparken 6 2750 Ballerup Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Abel Ask drev en byggevirksomhed med 15 ansatte, deriblandt lærlingen Brian Busk. I foråret 2002 var Abels virksomhed i gang med opførelse af 34»klyngehuse«i

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0019 Klageren: Indklagede: xx på vegne yy DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 17 kontrolafgifter á 750 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. Klip på SMS-klippekort ikke gyldigt.

Kontrolafgift 750 kr. Klip på SMS-klippekort ikke gyldigt. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0188 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. Klip på SMS-klippekort ikke gyldigt. Ankenævnets

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 2. januar 2015

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomsmæglerfirmaet Jan Samuelsen ApS Frederiksborgvej 4 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for

Læs mere

Klager. København, den 17. marts 2009 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby

Klager. København, den 17. marts 2009 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Sagen angår spørgsmålet, om der var indgået en gyldig formidlingsaftale mellem klager og indklagede,

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0133 li/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0133 li/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft Hadsundvej 59, Vejgaard 9000 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 10. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009 Opgave 1 Revisoren Mikkel og klinikassistenten Helle bliver gift i 2000. De opretter forinden ægteskabet en formgyldig ægtepagt, hvorefter alt, hvad de ejer ved

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Klagerne. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Stig Aaes Jensen Rådhuscentret 43 6500 Vojens

Klagerne. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Stig Aaes Jensen Rådhuscentret 43 6500 Vojens 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Stig Aaes Jensen Rådhuscentret 43 6500 Vojens Nævnet har modtaget klagen den 3. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D.

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D. DOM Afsagt den 11. juni 2013 i sag nr. BS SKSd-1099/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande C afgik ved døden den 21. november 2011. Boet behandles som et bobestyrerbo. Sagen drejer sig om,

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL

DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL Sommereksamen 2008 Skriftlig prøve i: 11943 Erhvervsjura Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle NB! I bedømmelsen af besvarelsen vægter OPGAVE 1 med 2/3 og

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0260 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort samt godtgørelse af klippekort brugt i perioden efter kontrolafgiften.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort samt godtgørelse af klippekort brugt i perioden efter kontrolafgiften. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0341 Klageren: XX på vegne YY 8400 Ebeltoft Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt 100 kr. i rykkergebyr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt 100 kr. i rykkergebyr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0154 Klageren: XX 2820 Gentofte Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 24. april 2012. Klagen angår

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere