DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter til forretningen, eller som anvendte forretningen som mellemmand ved køb og salg. Mandag den 1. november 2004 henvendte Bente Bak sig til Arild og bad ham sælge en sjælden mønt fra Arild hev straks sålydende, fortrykte»salgsaftale«frem:»1. (herefter kaldet kunden) overgiver hermed forretningen følgende effekter:, som forretningen påtager sig at sælge for kundens regning. 2. Effekterne sælges i forretningen på linje med forretningens egne varer, og køberen erhverver intet krav mod kunden, ligesom kunden ikke erhverver noget krav mod køberen. 3. Der tilkommer forretningen en provision på 10 % af den opnåede salgssum. 4. Det er aftalt, at der skal opnås en mindstepris på kr.«formularen, der var på gennemslagspapir, blev udfyldt og underskrevet. Bente forlangte»mindst kr.«for mønten, men Arild kom til at skrive beløbet noget gnidret i punkt 4. Bente fik originalen udleveret, mens Arild selv beholdt gennemslaget. Bente havde ikke 1876-mønten med sig, men udpegede den for Arild i»siegs Møntkatalog«, hvor dens omtrentlige værdi var angivet til kr. Bente ville komme forbi og aflevere mønten torsdag den 4. november om morgenen. Onsdag den 3. november skulle Arild besøge sin syge moster i Brønderslev, og han havde derfor overladt det til Curt Crone at passe forretningen, som det var sket flere gange tidligere. Arild havde pålagt Curt kun at sælge forretningens egne varer og forbudt ham at befatte sig med salgs- og købsaftalerne vedrørende andres ting. Curt syntes imidlertid, at det var spændende at snuse i, hvad Arild var blevet bedt om at købe og sælge for andre. Curt fandt og læste aftalen med Bente, men tydede det gnidrede»27.000«som»21.000«og trak herefter dette beløb op med en rød kuglepen på gennemslagspapiret. Senere samme dag indfandt Dudda Dam sig i forretningen, hvor hun aldrig havde 1

2 været før. Da Dudda viste en særlig interesse for gamle mønter, fortalte Curt hende, at Arild netop havde modtaget en sjælden mønt fra Curt foreviste»salgsaftalen«for Dudda, men de var ikke i stand til at finde mønten i forretningen. Curt mente, at den nok ville dukke op igen, og Dudda, der i lang tid havde været på jagt efter netop denne mønt, bød på stedet kr. for den. Curt sagde, at det tilbud havde han sikkert»fuldmagt til at tage imod«, alt imens han glædede sig over at få kr. mere end mindsteprisen. Torsdag den 4. november om morgenen kom Bente forbi Arilds forretning og afleverede mønten til Arild, der var kommet tilbage fra Brønderslev aftenen før. Samme dags aften gik Dudda på café. Hun kunne ikke undgå at bemærke, at der i et hjørne af cafeen sad en kvinde, som havde fået lidt rigeligt at drikke, og som glædesstrålende fortalte alle og enhver, at hun skulle på et krydstogt, så snart det lykkedes Arild Arnt at sælge hendes mønt fra 1876 for kr. Dudda hørte, at hele cafeen råbte»god rejse, Bente!«efter kvinden, der ved midnatstid vaklede hjemad. Fredag den 5. november indfandt Dudda sig i Arilds forretning og krævede mønten udleveret mod betaling af kr. Curt var gået til bekendelse over for Arild aftenen før, og Arild mente, at det var bedre at tage en konflikt med Bente end med Dudda. Herefter fik Dudda overgivet mønten mod betaling af kr. Da alting kom for en dag, krævede Bente mønten tilbage fra Dudda. Til støtte herfor gjorde hun blandt andet gældende, at hun ikke havde givet Curt nogen salgsfuldmagt, at Dudda var i ond tro om»både det ene og det andet«, og at Curts fejlskrift i øvrigt var en stærk ugyldighedsgrund, idet hun Bente ikke kunne have garderet sig herimod. Dudda ville ikke levere mønten tilbage. Både Bente og Dudda ville have erstatning af Arild, hvis de ikke havde ret til mønten. Arild bestred ethvert erstatningskrav. Hvorledes er retsstillingen mellem Arild, Bente og Dudda? 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Hvilken slags mellemmand er Arild? Der foreligger et kommissionsforhold mellem Arild og Bente. Arild er kommissionær, Bente kommittent. Nærmere bestemt foreligger der salgskommission, og Arild må betegnes som handelskommissionær. 2. Hvilken slags mellemmand er Curt? Når Arild overlader det til Curt at passe forretningen, har Curt fuldmagt til at gøre alt, hvad der hører til den daglige drift. En kunde, der kommer ind i en en-mands-forretning, må kunne gå ud fra, at alle aftaler, der hører til den sædvanlige drift, kan indgås med dén person, der står og passer forretningen. Curts fuldmagt kan enten betegnes som en stillingsfuldmagt eller en adfærdsfuldmagt. Det forbud, Arild har pålagt Curt, er en begrænsning i forhold til den fuldmagt, Curt har, og denne begrænsning kan kun gøres gældende over for en tredjemand i ond tro om begrænsningen. Dudda er tydeligvis i god tro om begrænsningen, som hun hverken kender eller bør kende. 3. Under hvilke betingelser kan Dudda vinde ret til mønten? Tredjemand kan for det første vinde ret til mønten, hvis kommissionæren sælger mønten til hende i overensstemmelse med aftalen med kommittenten. Duddas problem er, at Arild (ved Curt) har solgt til under det limitum, som er aftalt med Bente. Selv om Arild har handlet i strid med aftalen med Bente, kan Dudda imidlertid vinde ret til mønten, dersom hun kan eksstingvere Bentes ejendomsret. Eksstinktion kræver, at betingelserne herfor i KMSL 54 er opfyldt. Eksstinktion betyder, at Bentes ejendomsret udslukkes, og at Dudda bliver ejer. Dudda får derimod ikke noget aftalekrav mod Bente i kraft af eksstinktionen Dudda har fortsat kun en aftale med Arild. 4. Er eksstinktionsbetingelserne ifølge KMSL 54 opfyldt? Efter KMSL 54 skal tredjemand være i god tro om kommissionærens tilsidesættelse af kommittentens interesser. Det kræves ikke som ellers for at kunne eksstingvere at tredjemand har fået genstanden i sin besiddelse. Derimod skal genstanden have været i kommissionærens besiddelse ved aftaleindgåelsen. Den sidstnævnte betingelse er ikke opfyldt efter ordene i kommissionsloven, idet Arild (ved Curt) ikke havde fået mønten i sin besiddelse. Den førstnævnte betingelse er derimod opfyldt, idet Dudda ved aftaleindgåelsen hverken vidste eller burde vide, at Arild (ved Curt) solgte til under limitum. Dudda kommer ikke i ond tro ved at se en»salgsaftale«, hvorpå der er rettet et tal med rød kuglepen: dette kunne være sket af så mange grunde, f.eks. en senere telefonisk aftale mellem kommittent og kommissionær. Spørgsmålet er, om tredjemand kan eksstingvere kommittentens ejendomsret, uanset at begge betingelser ikke er opfyldt ved aftaleindgåelsen, når de dog begge bliver opfyldt på et senere tidspunkt. 3

4 Der kan argumenteres pro et contra på dette punkt. På den ene side er eksstinktionsreglen i KMSL 54 især begrundet i behovet for at sikre tredjemands retserhvervelse, når tredjemand får forevist genstanden (og i øvrigt betaler kontant). Baggrunden for reglen er, at kommissionærens besiddelse af genstanden så at sige forlener ham med en slags faktisk legitimation. På den anden side løber kommittenten risiko for at blive udsat for eksstinktion, så snart han overgiver genstanden til kommissionæren, og KMSL 54 stiller hverken krav om forevisning af genstanden eller kontant betaling for samme. Synspunktet om, at en 16-fuldmagt ikke behøver at være forevist for tredjemand ved aftaleindgåelsen, taler med styrke for, at genstanden ikke behøver at være i kommissionærens besiddelse ved aftaleindgåelsen. Hertil kommer, at KMSL 54 sidestiller kommissionærens besiddelse med tredjemandens egen besiddelse (som er den normale betingelse ved eksstinktion), og hvis Dudda selv havde fået genstanden i sin besiddelse på det tidspunkt, hvor kommissionæren modtog den, ville hun utvivlsomt opfylde eksstinktionsbetingelsen. Det er klart, at der skal være et tidspunkt, hvor såvel betingelsen om kommissionærens besiddelse som betingelsen om tredjemands gode tro er opfyldt. Dette tidspunkt foreligger i opgaven fra torsdag den 4. november om morgenen (hvor Bente afleverer mønten til Arild) til samme dags aften (hvor Dudda kommer i ond tro under sit cafébesøg). Det bemærkes, at det ikke er afgørende, om den studerende i sin besvarelse når frem til, at Dudda kan eksstingvere Bentes ejendomsret til mønten eller ej, men at den studerende ser problemet vedrørende de to betingelser i KMSL 54, og at dette problem forandres undervejs i opgaven (først: ikke i kommissionærens besiddelse, men god tro; dernæst: i kommissionærens besiddelse og god tro; til sidst: i kommissionærens besiddelse, men ond tro). 5. Foreligger der en ugyldighedsgrund, der forhindrer tredjemands retserhvervelse? Curt har anført beløbet i»salgsaftalen«til , der fremstod noget gnidret. Der er tale om en fejlagtig rettelse, idet der skulle have stået Som anført ovenfor giver den foretagne rettelse ikke i sig selv Dudda anledning til at tro, at der er noget galt, og Dudda er således i god tro. Spørgsmålet er herefter, om Bente kan komme igennem med, at den fejlagtige rettelse må anses for en stærk ugyldighedsgrund. Det, Bente må sigte til, er, at der foreligger en fejl, som kan sidestilles med de fejl, der fremgår af AFTL 32, stk. 2 (telegrafforvanskning eller fejlagtig mundtlig gengivelse fra et buds side). Det er imidlertid ikke tilfældet. Der foreligger muligvis en fejl, som Bente ikke kunne have garderet sig imod (hun fik dog originalen og kunne f.eks. have forlangt, at tallet blev skrevet tydeligere eller angivet med bogstaver såvel som med tal), men det er uden betydning. Sagen er den, at kommittenten aldrig kan gardere sig imod, at kommissionæren begår en fejl og foretager et salg til under det aftalte limitum. Bentes ret til mønten ville endog blive eksstingveret, selv om Arild med vilje havde solgt til under limitum (blot køberen var i god tro). 4

5 6. Kan Bente kræve erstatning af Arild? Efter almindelige regler må Bente i hvert fald kunne kræve, at Arild betaler hende en erstatning på kr., idet hun kun får kr. for en mønt, der er kr. værd. (Arild skal naturligvis ikke have provision af et salg, der sker til under limitum). Efter KMSL 18 kan Bente kræve, at Arild betaler hende en erstatning på kr. svarende til forskellen mellem den aftalte pris ( kr.) og limitum ( kr.). Der kan argumenteres for, at det egentlige limitum er på kr. ( kr. med fradrag af 10% i provision), og at Bente derfor kun skal have kr. i erstatning. Det kræves ikke, at den studerende omtaler (bevis)reglen i KMSL 18, men kun at det ses, at Arild har pådraget sig ansvar, og at Bente har et krav imod ham i den anledning (på minimum kr.). 7. Konklusion Den samlede konklusion bliver, at Dudda vinder ret til mønten, og at Bente har ret til erstatning af Arild. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 291, s. 338 ff., s. 340 og s

6 Opgave 2 Aksel Andersen, der ejede et elektrikerfirma, havde 10 ansatte elektrikere. Torsdag den 25. november 2004 købte Aksel 10 nye ens bærbare PC er til en samlet købesum på kr. PC erne blev installeret i Aksels 10 varebiler med det formål, at Aksel skulle kunne dirigere sine elektrikere rundt til kunderne. Aksel havde over for sine elektrikere indskærpet, at de bærbare PC er ligesom værktøj m.v. på grund af risikoen for tyveri skulle fjernes fra varebilerne, når bilerne ved arbejdstids ophør blev parkeret på firmaets gårdsplads. Fredag den 26. november ved arbejdstids ophør parkerede en af de ansatte elektrikere Thor Thomsen den varebil, han havde kørt i, på firmaets gårdsplads. I overensstemmelse med Aksels ordrer tømte Thor bilen for PC, værktøj m.v., men da han ville bære tingene ind i firmaets lagerhal, snublede han ved et øjebliks uopmærksomhed, og herved gled PC en fra ham og gik i stykker. PC en kunne ikke repareres. Aksel havde forsikret de nye PC er i forsikringsselskabet Fuldsikring med en samlet forsikringssum på kr. Efter uheldet med PC<en anbragte Thor nøglen til varebilen i det nøgleskab i lagerhallen, hvor nøglerne til varebilerne altid blev opbevaret. Samme aften skulle Thor og hans kone Karen til fest hos Thors søster, hvor de samtidig skulle hente en antik kommode, som Thor netop havde arvet efter sine meget velhavende forældre. Thor blev klar over, at kommoden ikke kunne være i hans egen bil, og derfor kørte han ind til Aksels elektrikerfirma, hvor han i strid med alle regler tilegnede sig nøglen til en af varebilerne, som han og Karen herefter drog til fest i. Ved ankomsten til Thors søster blev kommoden anbragt i varebilen. Festen udviklede sig, og Thor og Karen blev enige om, at ingen af dem skulle gå glip af de overdådige mængder rødvin, der serveredes, og at de derfor kunne tage en taxa hjem og hente varebilen næste dag. Kl. ca. 23 følte Karen sig meget træt, hvorfor hun meddelte Thor, at hun ville lægge sig til at sove i varebilen, som var det eneste sted, der var ro, og at han blot kunne væk- 6

7 ke hende, når de skulle hjem. Kl. ca forsøgte Thor forgæves at vække Karen. Thor, der helt havde mistet fornemmelsen af sin egen spirituspåvirkethed, opgav at få liv i Karen og besluttede, at det var lettest at køre i varebilen hjem. Kort efter kørslens påbegyndelse mistede Thor på grund af træthed og en spirituspromille på 1,49 herredømmet over varebilen, der endte i et hus, som tilhørte Bo Berthelsen. Skaden på Aksels varebil, der var ansvars- og kaskoforsikret uden selvrisiko i forsikringsselskabet Helsikring, beløb sig til kr. Skaden på Bos hus beløb sig til kr. Huset var forsikret i forsikringsselskabet Sikkerhed. Karen pådrog sig en hjernerystelse og var herefter sygemeldt i 4 uger. Hun havde i den anledning et løntab på kr. Thors kommode, der havde en salgsværdi på kr., blev skadet og måtte repareres for kr. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? Der skal ikke tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadeerstatninger. 7

8 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på Aksels PC ( kr.) Da PC en, der blev totalskadet, er nyindkøbt, udgør Aksels erstatningskrav kr., jf. princippet i FAL 37, stk. 1 (Lærebogen s. 247). Den forsikring, som Aksel har tegnet i forsikringsselskabet Fuldsikring, giver ikke fuld dækning for tabet, eftersom forsikringssummen ( kr.) er mindre end PC ernes værdi ( kr.). Da Aksel således har underforsikret, hæfter forsikringsselskabet Fuldsikring kun efter forholdet mellem forsikringssummen og PC ernes værdi, jf. FAL 40. Forsikringsselskabet Fuldsikring hæfter derfor med kr./ kr., det vil sige med ½ eller med kr. (Lærebogen s. 13, 18 og 348) Den forsikringsdækkede del af skaden (5.000 kr.) Thor har som led i udførelsen af sit arbejde for Aksel ved simpel uagtsomhed (»snublede han ved et øjebliks uopmærksomhed«) forvoldt en skade på sin arbejdsgivers PC. For så vidt angår den forsikringsdækkede del af skaden (5.000 kr.) foreligger der derfor ansvarsfrihed for Thor, jf. EAL 19, stk. 3 (Lærebogen s. 360 f.). Forsikringsselskabet Fuldsikring har derfor ikke regres mod Thor, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 19, stk. 3 (Lærebogen s. 358) Den ikke-forsikringsdækkede del af skaden (5.000 kr.) Da Thor har forvoldt skaden ved simpel uagtsomhed, jf. ovenfor pkt. 1.1, mens han udførte sit arbejde for Aksel, må bestemmelsen i EAL 23, stk. 3, jf. stk. 1, føre til, at Thors erstatningsansvar i hvert fald nedsættes og formentlig helt bortfalder (Lærebogen s. 117 ff.). 2. Skaden på Aksels varebil ( kr.) Skaden dækkes umiddelbart af kaskoforsikringsselskabet Helsikring. Da Thor, der uberettiget har gjort brug af varebilen, ikke har forvoldt skaden på Aksels bil som led i udførelsen af sit arbejde for Aksel, finder bestemmelsen i EAL 19, stk. 3, ikke anvendelse. Kaskoforsikringsselskabet Helsikring kan rette et regreskrav mod Thor, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 19, stk. 2, nr. 1, eftersom Thor ved uretmæssigt at have sat sig i besiddelse af varebilen og kørt denne i træt og betydelig spirituspåvirket tilstand har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed (jf. afgørelsen U H og Lærebogen s. 352). (Under hensyntagen til regreskravets størrelse ( kr.), til den af Thor udviste uagtsomhed, og til at Thor netop har arvet»sine meget velhavende forældre«, er der ikke holdepunkter for at lempe Thors erstatningsansvar i medfør af EAL 24, stk. 1, 1. led (Lærebogen s. 364 ff.)). 3. Skaden på Bos hus ( kr.) Skaden dækkes umiddelbart af forsikringsselskabet Sikkerhed, som herefter har regres mod varebilens ansvarsforsikringsselskab Helsikring, jf. EAL 22, stk. 1, og 21 samt 8

9 FL 101, stk. 1, og 108, stk. 1 (Lærebogen s. 155 ff. og 357 ff.). Thor, der benytter varebilen»uberettiget«, er selvstændig bruger og følgelig den, der bærer ansvaret ifølge FL 104, stk. 1 (Lærebogen s. 166). Da Thor er en ikke-sikret person, har ansvarsforsikringsselskabet Helsikring herefter en ubetinget og fuld regres til Thor (Lærebogen s. 175 og 177). (Der er heller ikke for så vidt angår denne skade holdepunkter for at lempe Thors erstatningsansvar i medfør af EAL 24, stk. 1, 1. led, jf. nærmere ovenfor pkt. 2). (Aksel er selvsagt ikke ansvarlig for skaden hverken efter FL s erstatningsregler eller efter DL , eftersom Thor jf. ovenfor er selvstændig bruger, og eftersom Thors skadegørende handling ikke har tilknytning til tjenesten (Lærebogen s. 109 f.)). 4. Skaden på Karen Karen kan få dækket sine krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. EAL 2, og godtgørelse for svie og smerte, jf. EAL 3, af ansvarsforsikringsselskabet Helsikring, jf. FL 101, stk. 1, og 108, stk. 1. Selv om Karen vidste, at Thor på grund af spirituspåvirkethed var ude af stand til at føre bil på betryggende måde, skal hendes personskadeerstatningskrav ikke nedsættes, jf. FL 101, stk. 2, eftersom hun slet ikke véd, at hun er passager (Lærebogen s. 54, note 15, og s. 168 f.). Ansvarsforsikringsselskabet har herefter en fuld og ubetinget regres til Thor, jf. nærmere ovenfor pkt. 3. (Der er heller ikke for så vidt angår denne skade holdepunkter for at lempe Thors erstatningsansvar i medfør af EAL 24, stk. 1, 1. led, jf. nærmere ovenfor pkt. 2). 5. Skaden på kommoden Kommoden tilhører Thor, som bærer færdselsansvaret, hvorfor varebilens ansvarsforsikringsselskab Helsikring ikke dækker tabet vedrørende skaden på kommoden (Lærebogen s. 161 og 177).»Lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 5. udgave (2003). 9

10 Opgave 3 Karl Karlsen drev i Århus en trykkerivirksomhed, fortrinsvis med tryk af kuverter og brevpapir til små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Karlsen havde sådan set rigeligt med trykkekapacitet, men som engageret fagmand var han altid på udkig efter nyt og mere avanceret udstyr. Den 22. september læste Karlsen i fagbladet»trykkeren«en annonce, der var indrykket af Søren Sivertsen, der i København drev virksomhed med salg af trykkerimaskiner. I annoncen hed det bl.a:»computerstyret minitrykkerimaskine»colour Magic«med kapacitet til fotografisk kvalitet. [ ] Særlig egnet til tryk på brevpapir og kuverter. [ ] Normalprisen er kr., men maskinen sælges nu for kr. [ ] Tager alle papirformater. [ ] Eneforhandling på maskine og tilbehør i Europa [ ]«. Karlsen tænkte, at han kunne anvende den lille maskine til diverse småopgaver. Han ringede derfor samme dag til Sivertsen og afgav bestilling på et stk.»colour Magic«. Straks efter telefonsamtalen modtog Karlsen fra Sivertsen en telefax med en ordrebekræftelse, der bl.a. gengav annoncens ordlyd. Maskinen blev som aftalt leveret med vognmand på Karlsens virksomhedsadresse den 29. september. Samme dag betalte Karlsen købesummen på de kr. ved en overførsel af beløbet til Sivertsens konto i Danske Bank. Karlsen afprøvede straks maskinen ved at lade den trykke brevhoved på et mindre parti brevpapir i format A4, som en advokatvirksomhed havde afgivet bestilling på. Maskinen fungerede upåklageligt, og i de kommende 14 dage anvendte Karlsen maskinen til nogle få og små trykkeopgaver, hver gang på brevpapir i format A4. Under et af disse arbejder kom Karlsen på grund af uopmærksomhed til at støde så kraftigt til maskinen, at papirindføringsbakken til A4- papir fik en revne. Torsdag den 13. oktober havde Karlsen særlig travlt, og han besluttede derfor at anvende»colour Magic«til tryk af et stort parti kuverter i format A5. Maskinen var imidlertid ikke i stand til at udføre denne opgave, men afgav en fejlmelding på sit display. 10

11 Karlsen kontaktede straks Sivertsen og informerede ham om problemet. Sivertsen sagde, at forklaringen helt enkelt var den, at man som tilbehør måtte købe et særligt computerprogram for at få maskinen til at trykke i andre formater end A4, og at dette program kostede kr. Karlsen krævede under henvisning til annoncen og ordrebekræftelsen at få programmet udleveret gratis. Dette nægtede Sivertsen pure, idet han henviste til, at såvel annoncen som ordrebekræftelsen forudsatte, at anvendelse af maskinen til særlige opgaver kunne forudsætte køb af»tilbehør«. Karlsen meddelte herefter, at han hævede købet af maskinen. Sivertsen bestred på det kraftigste, at han var forpligtet til at tage maskinen tilbage. I forlængelse heraf nægtede Sivertsen at deltage i ydelsernes tilbagegivelse. Karlsen fik den følgende dag en vognmand til at fragte trykkerimaskinen tilbage til Sivertsen. Til trods for at maskinen var forsvarligt emballeret, fik indføringsbakken til papir i format A5 en revne under transporten. I et brev dateret den 13. oktober krævede Karlsen dels tilbagebetaling af købesummen på kr., dels en erstatning på kr. svarende til differencen mellem markedsprisen på kr. og tilbudsprisen på kr. I et brev dateret den 14. oktober bestred Sivertsen, at ophævelsen var berettiget. Sivertsen gjorde gældende, at Karlsen havde reklameret for sent, at de to indføringsbakker til papir i format A4 og A5 til en værdi af henholdsvis kr. og kr. var revnet og måtte udskiftes, at Karlsen havde haft nytte af maskinen i en periode på ca. 14 dage, og at de kr. for det ekstra programmel var et bagatelagtigt beløb set i forhold til det tab, Sivertsen ville lide, hvis han skulle sælge maskinen som brugt, i hvilket tilfælde han højst kunne få kr. for den. Der anmodes om en redegørelse for retsstillingen mellem Karlsen og Sivertsen, idet det lægges til grund, at parterne ikke bestrider hinandens beløbsopgørelser. 11

12 Løsningseksempel til opgave 3 Der er tale om handelskøb, jf. KBL 4, stk. 1, jf. stk. 2, der har karakter af genuskøb, jf. KBL 3. Mangelsbedømmelsen Der foreligger utvivlsomt en mangel ved maskinen, der ikke som angivet i aftalegrundlaget annoncen og ordrebekræftelsen kan trykke i andre papirformater end A4 (medmindre der købes ekstra tilbehør). Manglen kan uden videre karakteriseres som væsentlig og er dermed som udgangspunkt hævebegrundende, jf. KBL 43, stk. 1, og Lærebogen s Sivertsens påstand om, at programmellet er»tilbehør«(som der må betales ekstra for), er grebet ud af den blå luft: Dels må man forvente, at en trykkerimaskine til brevpapir og kuverter kan håndtere papir i andre formater end A4 (og maskinen har da også bakker til formaterne A4 og A5), dels er det i annonce og ordrebekræftelse udtrykkeligt oplyst, at maskinen håndterer alle papirformater. Spørgsmålet om Karlsens reklamation Sivertsen gør i første række gældende, at Karlsens ophævelseserklæring er for sen. Karlsen modtager trykkerimaskinen den 29. september og hæver købet den 13. oktober. Da der er tale om handelskøb, skal Karlsen reklamere»straks«, jf. KBL 52, stk. 1. Da Karlsen vil hæve købet, skal han endvidere»uden ugrundet ophold«give Sivertsen meddelelse om ophævelsen, jf. KBL 52, stk. 2. Der kan dog først kræves en reklamation fra Karlsens side, når han har opdaget eller burde have opdaget manglen, jf. Lærebogen s I det foreliggende tilfælde har Karlsen ikke tilsidesat sin pligt til at foretage»sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug kræver«, jf. KBL 51: Dels har Sivertsen udtrykkelig lovet, at maskinen kan håndtere alle papirformater, og det må anses for tilstrækkeligt, at Karlsen afprøver maskinen ved anvendelse af papir i format A4. Dels hæver Karlsen købet allerede under telefonsamtalen den 13. oktober, straks efter at manglen er opdaget, og Sivertsen har afslået at afhjælpe. De to indføringsbakker Karlsen er ikke berettiget til at få købesummen tilbage, medmindre han tilbageleverer trykkerimaskinen i væsentlig samme stand som ved leveringen, jf. KBL 57. En uvæsentlig forringelse af genstandens kvalitet som i det foreliggende tilfælde afskærer med andre ord ikke køberen fra at hæve købet, jf. Lærebogen s Hvad angår skaden på indføringsbakken til papir i format A4 har Karlsen handlet culpøst og er dermed erstatningsansvarlig for de kr. over for Sivertsen. Hvad angår skaden på indføringsbakken til papir i format A5 er Karlsen ligeledes forpligtet til at yde Sivertsen en erstatning, som her udgør kr. Således har Karlsen ikke været berettiget til at tilbagesende maskinen til Sivertsen uden holdepunkter i aftale, kutyme m.v., jf. Lærebogen s Dette gælder også i det foreliggende tilfælde, hvor Sivertsen har nægtet at deltage i ydelsernes tilbagegivelse. Samlet må Karlsen altså tåle, at der fradrages kr. i det krav, han har mod Sivertsen. 12

13 Karlsens nytte af maskinen i 14 dage Karlsens brug af maskinen i de 14 dage fra levering til ophævelseserklæring afgives, hindrer ikke, at ophævelsen er berettiget, selv om maskinen herefter kun kan sælges af Sivertsen som brugt, jf. herved Lærebogen s Sivertsen kan heller ikke kræve, at Karlsen betaler vederlag for nytte, han har haft af maskinen: Således havde Karlsen inden købet af maskinen»rigelig trykkekapacitet«, hvorfor han ikke har haft nogen økonomisk fordel af at kunne råde over maskinen i de 14 dage fra levering til ophævelse. Prisen på programmellet sammenholdt med maskinens værdi som brugt Sivertsen gør endelig gældende, at kr. er et bagatelagtigt beløb set i forhold til det tab på kr. ( kr.), som Sivertsen vil lide ved at skulle sælge maskinen som brugt. Det er for så vidt korrekt, at de kr. er et lille beløb i sammenhængen, men der er ingen tvivl om, at maskinen skulle kunne håndtere alle papirformater uden afholdelse af den ekstra udgift. De kr. er forskellen på at have ret og tage fejl, og som anført handler Sivertsen klart retsstridigt ved at kræve et beløb ud over købesummen for at bringe maskinen i aftalemæssig stand. Sivertsen nægter»pure«d.v.s. definitivt at udlevere programmellet gratis, og Karlsen er ikke forpligtet til at betale et højere beløb end den aftalte købesum, uanset hvor ringe en merpris sælgeren forlanger. Karlsen er med andre ord ikke forpligtet til at»redde«sivertsen fra at lide et (langt) større tab end kr. ved at måtte sælge maskinen som brugt. Sivertsen er nærmest til at redde sig selv ved at præstere en aftalemæssig ydelse og levere programmellet gratis. Karlsens erstatningskrav Sivertsen har klart handlet ansvarspådragende (forsætligt) og er erstatningsansvarlig, uden at det er nødvendigt at drøfte erstatningsbetingelserne i KBL 43, stk. 3, jf. KBL 24. Karlsen kræver prisdifferenceerstatning, jf. KBL 45, jf. KBL 25, svarende til differencen mellem tilbudsprisen på kr. og markedsprisen på kr. Da Karlsens beløbsopgørelse ikke bestrides, kan det uden videre lægges til grund, at Karlsen kan kræve kr. i erstatning. Se Lærebogen s Konklusion Karlsen, der berettiget har hævet købeaftalen, har tilbageleveret trykkerimaskinen og har dermed krav på tilbagebetaling af købesummen på kr., jf. KBL 57. Karlsen har i tillæg hertil et prisdifferenceerstatningskrav på kr., jf. KBL 45, jf. KBL 25. Sivertsen kan forlange, at der i beløbet på i alt kr. foretages et fradrag på kr. i anledning af skaderne på de to indføringsbakker. Sivertsen skal således betale Karlsen kr.»lærebogen«er: Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Torsten Iversen: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udgave (2004). 13

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen og Claus Prehn Hovedgaden 14 3460 Birkerød Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere