DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN Opgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer Bent Bjerg, og Aslak blandede sig meget sjældent i driften. I efteråret 2003 syntes Aslak dog, at salget gik noget trægt, og for at sætte lidt gang i det skrev han den 1. oktober 2003 to enslydende breve til to faste kunder,»carls Carparts«ved Carl Carlsen og»dennis Dyt-Bix«ved Dennis Dam:»1/ Jeg tilbyder hermed et stk. original Folkevognscabriolet-kaleche til ,- kr. Dette tilbud er først bindende, når accepten er tiltrådt af mig. Venlig hilsen Aslaks Autoparts. P.S. Jeg tilbyder endvidere 100 stk. RZO 15" alu-fælge for 199,- kr. pr. stk. Svar senest den 3. oktober 2003 kl «. Den 3. oktober kl rejste Aslak til en biludstilling i Detroit, hvorfra han planmæssigt ville vende tilbage den 6. oktober. Aslak forbød inden sin afrejse Bjerg at befatte sig med salg af kalechen. Fra»Carls Carparts«fremkom der med morgenposten den 3. oktober sålydende svar:»2/ Jeg accepterer hermed tilbuddet om køb af kalechen og 100 stk. alufælge. Hilsen Carlsen«. Endnu samme dag den 3. oktober fremkom der kl en telefax fra»carls Carparts«, hvoraf fremgik, at accepten vedrørende alu-fælgene blev tilbagekaldt. Bjerg, der som sædvanlig havde åbnet og gennemgået morgenposten, læste telefaxen med det samme og lagde den herefter ind til den øvrige post, han havde sorteret fra til Aslak, så telefaxen lå klar sammen med brevet, når Aslak kom tilbage. For at Carlsen ikke også skulle forsøge at tilbagekalde accepten vedrørende kalechen, skrev Bjerg straks sålydende telefax til Carlsen: 1

2 »3/ Kære Carlsen. Vi modtog dit brev med morgenposten kl og din fax her kl Jeg kan ikke overskue situationen lige nu. Din accept vedrørende kalechen tiltræder jeg herved på vegne Aslak. Venlig hilsen Bjerg«. Fra»Dennis Dyt-Bix«fremkom der med morgenposten den 4. oktober sålydende svar:»3/ Grundet udlandsrejse så jeg først dit brev i går aftes. Jeg accepterer begge tilbud. Hilsen Dam«. Bjerg afsendte endnu samme dag sålydende svarbrev til Dam:»4/ Din accept vedrørende alu-fælgene er kommet for sent frem, men vi vil gerne godtage den alligevel. Hilsen Bjerg«. På grund af postvæsenets fejl kom Bjergs svarbrev ikke frem til Dam før den 13. oktober. Dam, der var skuffet over, at han i lang tid intet havde hørt fra Aslak, foretog sig intet i den anledning. I Detroit havde Aslak brækket benet som følge af et trafikuheld, og han kom først hjem den 21. oktober om aftenen, hvor han straks satte sig i forbindelse med Bjerg, Carlsen og Dam, og alt kom for dagens lys. Aslak, der selv havde solgt kalechen til en medpassager i flyet på vejen hjem, hævdede, at han ikke var bundet over for Carlsen eller Dam, når det gjaldt kalechen, hvorimod både Carlsen og Dam måtte være bundet over for ham, når det gjaldt alu-fælgene. Carlsen og Dam indtog det modsatte standpunkt. Hvorledes er den aftaleretlige stilling mellem Aslak på den ene side og Carlsen henholdsvis Dam på den anden? (Købeloven skal ikke inddrages i besvarelsen). 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Retsstillingen mellem Aslak og Carlsen 1.1. Kalechen Bjerg har på Aslaks vegne tiltrådt Carlsens accept af at købe kalechen. Spørgsmålet er, om Bjerg kan handle på Aslaks vegne. Spørgsmålet er i første række, om Bjerg handler inden for sin stillingsfuldmagt. Det oplyses i opgaven, at Bjerg er bestyrer, og at Aslak sjældent blander sig i forretningens drift. Der er derfor ikke tvivl om, at salg af en kaleche hører ind under, hvad bestyreren kan binde indehaveren til. Bjerg har altså handlet inden for sin stillingsfuldmagt, jf. AFTL 10, stk. 2. Derimod har han klart handlet uden for sin bemyndigelse, idet Aslak har forbudt ham at befatte sig med kalechen. Afgørende bliver derfor, om Carlsen er i god eller ond tro om bemyndigelsesoverskridelsen. Dette afhænger af, hvad der lægges i ordene»tiltrådt af mig«, jf. straks nedenfor. Spørgsmålet er i anden række, om Bjergs bemyndigelse kendeligt for Carlsen er indskrænket, således at han ikke kan tage stilling til accepten vedrørende kalechen, jf. ordene»tiltrådt af mig«. Dette kan ikke antages. Meningen må være, at accepten skal tiltrædes af Aslak eller én, der kan handle på hans vegne, jf. også at brevet er underskrevet»aslaks Autoparts«. Hvis det havde været meningen, at accepten skulle tiltrædes af Aslak personligt, kunne og burde det have været udtrykt klarere. Konklusion: Carlsen har krav på kalechen eller på erstatning for positiv opfyldelsesinteresse Alu-fælgene Carlsens accept af køb af alu-fælgene er rettidig, idet den kommer frem den 3. oktober inden kl Også tilbagekaldelsen kommer frem inden kl , men det gør den ikke i sig selv rettidig. Afgørende er ifølge AFTL 7, at tilbagekaldelsen kommer frem senest samtidig med, at tilbuddet kommer til kundskab. Herved bliver det afgørende, om det er Aslaks kundskab eller Bjergs hans fuldmægtigs kundskab, det kommer an på. Bjerg har naturligvis som bestyrer stillingsfuldmagt til at læse posten og tage stilling til tilbud og accepter. Det må derfor være Bjergs kundskab, der er afgørende, og det vil sige, at Carlsens tilbagekaldelse ikke er rettidig. Det fremgår af opgaven, at Bjerg ikke vil tage stilling til, om der foreligger en aftale eller ej. Det bør ikke komme Aslak til skade, at Bjerg ikke tager stilling til den usædvanlige situation i hvert fald ikke, når Bjerg oven i købet orienterer Carlsen om fremkomsttidspunkterne for Carlsens skrivelser. Aslak kan derfor»stå på sin ret«og kræve, at Carlsen betaler for alu-fælgene. Princippet i AFTL 39 kan næppe bringes i anvendelse. Konklusion: Carlsen er bundet af købet af alu-fælgene. 3

4 2. Retsstillingen mellem Aslak og Dam 2.1. Kalechen Dam har accepteret at købe kalechen, og accepten er rettidig, idet fristen til den 3. oktober kl kun gik på alu-fælgene ikke på kalechen. Accepten er derimod ikke tiltrådt af Aslak, og Bjerg har ikke omtalt kalechen i sit svar til Dam. Spørgsmålet er, om Aslak bliver bundet, fordi han ikke uden ugrundet ophold har reklameret over for Dams accept. Situationen svarer ganske til den situation, der er behandlet i AFTL 9: Aslak har sendt en henvendelse, der ellers ville være et tilbud, men forsynet den med et forbehold om tiltræden fra sin side. Henvendelsen har affødt et svar inden rimelig tid fra én, henvendelsen var rettet til, og svaret må af Aslak antages at være fremkaldt ved henvendelsen. Da Aslak ikke har reklameret, må svaret anses for tiltrådt af ham, og han er således bundet over for Dam. Det ændrer ikke herved, at Aslak har været bortrejst og er blevet kørt ned. Princippet i AFTL 39 kan næppe bringes i anvendelse, om end det netop anførte kunne pege i denne retning. Konklusion: Dam har krav på kalechen eller på erstatning for positiv opfyldelsesinteresse Alu-fælgene Dams accept af at købe alu-fælgene er kommet for sent frem, og den er i overensstemmelse med hovedreglen i AFTL 4, stk. 1, at anse for et nyt tilbud. Accepten er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i AFTL 4, stk. 2, da Dam ikke er gået ud fra, at accepten ville være rettidig. Bjerg accepterer (underforstået: på Aslaks vegne) Dams tilbud ved skrivelsen af 4. oktober. Beskeden om, at man vil godtage den for sene accept, svarer naturligvis til, at man vil acceptere det nye tilbud, jf. ovenfor om AFTL 4, stk.1. Bjergs accept bliver imidlertid forsinket i posten og kommer først frem den 13. oktober, hvor den legale acceptfrist må anses for at være udløbet. Bjerg går imidlertid ud fra, at accepten er rettidig, og Dam må indse dette, jf. AFTL 4, stk. 2. Alligevel foretager han sig intet, før tingene kommer for en dag den 21. oktober om aftenen. Dam, der ikke har reklameret uden ugrundet ophold, er således bundet af den forsinkede accept. Konklusion: Dam er bundet af købet af alu-fælgene. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 41 ff., s. 53 f., s. 65 ff. og s. 306 ff. 4

5 Opgave 2 Aksel Andersen, der ejede et større landbrug, havde et ca. 25 meter højt træ, som han gerne ville have fældet. På den ene side af træet var en stor græsmark, og på den anden side en 3 meter bred, grusbelagt parkeringsplads, der grænsede op til fortov og vej. Da Aksel ikke selv turde give sig i kast med at fælde et så stort træ, rettede han henvendelse til Tom Thomsen, der i telefonbogen annoncerede med speciale i træfældning. Aksel og Tom aftalte, at Tom skulle fælde træet. Mandag den 1. marts 2004 kl. 8 mødte Tom som aftalt. Tom påbegyndte straks træfældningen. Toms plan var at vælte træet ned på græsmarken, men han glemte imidlertid at tage højde for vindretningen med den følge, at træet væltede ned på parkeringspladsen og videre ud på fortov og vej. I faldet ramte træet en uindregisteret campingvogn, som tilhørte Aksel, og som forsvarligt var parkeret på den grusbelagte parkeringsplads ved siden af et cykelskur. Ved træets fald blev campingvognen påført en stor bule, ligesom træktøjet blev beskadiget. Skaden på træktøjet medførte, at bremsen på campingvognen løsnede sig, hvorefter campingvognen satte sig i bevægelse og kørte ud over fortovet, videre over vejen og ind på genboen David Davidsens grund, hvor den stødte ind i Davids drivhus. Skaden på campingvognen beløb sig til kr. Campingvognen var tingsforsikret i forsikringsselskabet Helsikring. Skaden på Davids drivhus beløb sig til kr. Netop som træet væltede, kom Oda Olsen gående på fortovet sammen med sit 5- årige barnebarn, som hun skulle bringe i børnehave. Træet væltede ud over fortovet ca. 10 meter foran Oda og barnebarnet. Oda fik et chok og var som følge heraf sygemeldt fra sit job som frisør i 4 uger. Oda havde i den anledning et løntab på kr. Da Tom efter dagens mange strabadser ville stige ind i sin bil, som han havde parkeret i en græsrabat ved siden af en indhegnet mark, som tilhørte David, opdagede han, at en af Davids heste, som gik på den forsvarligt indhegnede mark, havde gnavet i bilen, hvorved der var sket lakskader på bilen for kr. Det viste sig, at hesten ved at strække sin lange hals havde kunnet nå bilen. Tom havde sin bil ansvars- og kaskoforsikret i 5

6 forsikringsselskabet Fuldsikring, hvor bl.a. følgende bestemmelse fandtes i forsikringsbetingelserne:»6. Selvrisiko. A. Forsikringstageren betaler den første del af enhver ansvars- og kaskoskade med selvrisikobeløbet [som udgør kr.]. B. Forsikringstageren betaler ikke selvrisiko, hvis skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og 24«. Tom havde endvidere tegnet en erhvervsansvarsforsikring i forsikringsselskabet Fuldsikring, der dækkede følgende:»forsikringen dækker sikredes [Toms] erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed [træfældning]«. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? Der skal ikke tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadeerstatninger. 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på Aksels campingvogn ( kr.) Skaden dækkes umiddelbart af Aksels tingsforsikring i forsikringsselskabet Helsikring. Tom har handlet culpøst, da han som professionel selvsagt skulle have taget højde for vindretningen (Lærebog s. 80 ff./4. udgave s. 75 ff.). Da Tom har forvoldt skaden under udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed, har forsikringsselskabet Helsikring regres mod ham (og i overensstemmelse med FAL 95, stk. 1 hvis betingelserne er opfyldt mod erhvervsansvarsforsikringsselskabet Fuldsikring) (Lærebog s. 372 med note 1/4. udgave s. 350 med note 1), jf. EAL 22, stk. 1, jf. 19, stk. 2, nr. 2 (Lærebog s. 355 ff. og 358/4. udgave s. 333 f. og 336). (Aksel har ikke udvist egen skyld (Lærebog s. 317 ff./4. udgave s. 295 ff.)). 2. Skaden på Davids drivhus ( kr.) Aksel er ikke ansvarlig for skaden. Aksel har ikke handlet culpøst, eftersom det store træ ikke i sig selv udgjorde en fare (smh. Lærebog s. 72 f./4. udgave s. 66 f.), og eftersom campingvognen var»forsvarligt«parkeret. Aksel har endvidere overladt arbejdet til en professionel og er ikke ansvarlig som hvervgiver (Lærebog s. 128 ff./4. udgave s. 106 ff.). Skaden på Davids drivhus er forvoldt af en campingvogn, som ikke i sig selv er et motordrevet køretøj, hvorfor skaden heller ikke er omfattet af det objektive ansvar i færdselslovens 101, stk. 1 (Lærebog s. 158 med note 3/4. udgave s. 188 med note 3). Jf. ovenfor pkt. 1 har Tom handlet culpøst, og han er derfor ansvarlig for skaden på drivhuset, der må anses som en adækvat følge. Skaden dækkes i øvrigt i overensstemmelse med FAL 95, stk. 1 (hvis betingelserne er opfyldt) af Toms erhvervsansvarsforsikring i forsikringsselskabet Fuldsikring. 3. Personskaden på Oda ( kr.) Spørgsmålet er, om Oda er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. EAL 2. Jf. ovenfor pkt. 1 og 2 har Tom handlet culpøst. Der er imidlertid tale om en»ren«chokskade.erstatning for en chokskade tilkendes sjældent i retspraksis (Lærebog s. 233 f./4. udgave s. 283 f.). Hverken Oda selv eller barnebarnet var impliceret i ulykken. Hertil kommer, at træet væltede i 10 meters afstand fra Oda/barnebarnet, og derfor udgjorde træets fald over fortovet ikke nogen fare for Oda/barnebarnet. Under hensyntagen hertil er Oda ikke berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 4. Skaden på Toms bil (6.000 kr.) For at fastlægge omfanget af dækningen på kaskoforsikringen i forsikringsselskabet Fuldsikring skal der først tages stilling til, om der er»en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og 24«, jf. forsikringsbetingelserne pkt. 6, B. Da der er tale om en tingsskade, er David ikke ansvarlig efter bestemmelsen i DL Ifølge opgaveteksten har David haft sin hest gående bag en forsvarlig indhegning, hvorfor han heller ikke er ansvarlig efter culpareglen (Lærebog s. 181 f./4 udgave s. 173 f.). Da der således ikke er en ansvarlig skadevolder, og dermed 7

8 heller ikke en skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af EAL 19, må Tom selv betale selvrisikoen på kr., hvorimod»restbeløbet«på kr. betales af kaskoforsikringen i forsikringsselskabet Fuldsikring. Pensum:»Lærebog«er Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog i erstatningsret, 5. udgave (2003).»4. udgave«er Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner, Lærebog i erstatningsret, 4. udgave (1999). 8

9 Opgave 3 Mandag den 15. marts 2004 indgik hvidevaregrossist Søren Stær og forretningsindehaver Kurt Kold, begge Århus, en aftale om Kolds køb af 100 vaskemaskiner af mærket»vaks«. Vaskemaskinerne blev indkøbt med henblik på videresalg i Kolds hvidevareforretning i Århus midtby. Det aftaltes, at Stær personligt skulle levere maskinerne på Kolds forretningsadresse mandag den 22. marts 2004 om formiddagen, og at prisen var kr. pr. stk., svarende til en købesum på i alt kr. Kold betalte straks hele købesummen med en check. Mandag den 22. marts om morgenen var Stær sygemeldt på grund af influenza. Han var derfor ikke i stand til at køre vaskemaskinerne hen til Kold. Stær aftalte i stedet med den vognmand, han normalt brugte, Vagn Vognsen, at denne skulle hente vaskemaskinerne på Stærs lager i løbet af formiddagen og aflevere dem hos Kold. Vognsen og Stærs ansatte hjalp hinanden med at læsse Vognsens lastbil, og kl. 11 kørte Vognsen af sted. På vejen hen til Kolds forretning kørte Vognsen ind på en tankstation for at købe kaffe. Mens han var inde i forretningen, blev hans forsvarligt aflåste lastbil brudt op, og det lykkedes ukendte tyve at stikke af med 1 vaskemaskine. Vognsen ringede straks for at orientere den sengeliggende Stær, som sagde, at Vognsen så blot måtte nøjes med at aflevere de 99 vaskemaskiner, der var tilbage. Da Vognsen ankom til Kolds forretning, hjalp Kolds ansatte med at læsse de 99 vaskemaskiner af lastbilen. Vognsen omtalte ikke den stjålne vaskemaskine for Kold, men overgav ham blot en følgeseddel fra Stær, hvoraf det fremgik, at der var leveret 100 vaskemaskiner. Senere på dagen ville Kold se nærmere på de leverede maskiner. Han opdagede ved den lejlighed, at der manglede 1. Kold satte sig straks ned og skrev et brev til Stær, hvori Kold principalt forlangte at få tilbagebetalt hele købesummen på kr. mod tilbagelevering af de 99 vaskemaskiner. Subsidiært mente Kold sig berettiget til at få tilbagebetalt kr., svarende til købesummen for den vaskemaskine, der manglede i leverancen. Kold krævede endvidere erstatning af Stær. Principalt krævede han kr. Erstatningskravet var udregnet som 100 vaskemaskiner à 700 kr., svarende til forskellen mellem videresalgs- 9

10 prisen i Kolds butik, nemlig kr. pr. maskine, og kr. pr. maskine, som Kold i overensstemmelse med sandheden oplyste, at tilsvarende vaskemaskiner kostede hos en anden grossist end Stær. Subsidiært krævede Kold et mindre beløb i erstatning. Kold overlod mandag den 22. marts om eftermiddagen brevet til en af sine ansatte, den 55-årige bogholder Bente Busk, som gennem de seneste 25 år samvittighedsfuldt havde hjulpet Kold i forretningen. Bente skulle på 2 ugers ferie samme dags aften og lovede at cykle forbi Stærs lager med brevet på vejen hjem. Lige før Bente nåede frem til Stær, blev hun påkørt af en bus. Bente blev indlagt på Amtssygehuset med mindre skrammer. Kolds brev var og blev forsvundet. Først onsdag den 31. marts hørte Kold om Bentes tilskadekomst, og han blev da klar over, at hans brev ikke var blevet afleveret til Stær. Kold ringede derfor straks til Stær og fremsatte de krav, der fremgik af det forsvundne brev. Stær afviste at tilbagebetale nogen del af købesummen overhovedet og afviste ethvert erstatningskrav. Hvorledes er retsstillingen mellem Stær og Kold? 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 Der er tale om et handelskøb, jf. KBL 4, som har karakter af et genuskøb, jf. KBL Er Kold berettiget til at hæve købet? Der må først og fremmest tages stilling til, hvem der bærer risikoen for den vaskemaskine, der er blevet stjålet. Der er aftalt pladskøb med udbringelsespligt, jf. KBL 11 (eller eventuelt en analogi heraf, da det er aftalt, at Stær selv skal forestå transporten). Stær vælger p.g.a. sygdom at benytte sig af en selvstændig fragtfører (Vognsen), men det ændrer ikke på, at Stær bærer risikoen, indtil varerne er kommet i Kolds besiddelse, jf. KBL 17, stk. 1, jf. 11 (Lærebogen s. 44/2. udgave s. 47 f.). Kolds reklamation, som afsendes den 22. marts, er ikke overgivet til befordring med»forsvarligt befordringsmiddel«, jf. KBL 61 (Lærebogen s. 106//2. udgave s. 110, og Aftaler og mellemmænd s. 67). Kold bærer derfor selv risikoen for, at reklamationsskrivelsen ikke er kommet frem; selv om Bente er en samvittighedsfuld medarbejder, kan befordring med egne folk ikke bevirke, at risikoen for reklamationsskrivelsens fremkomst går over på adressaten (Stær). Kold kan derfor først anses for at have reklameret onsdag den 31. marts. Der foreligger delvis forsinkelse med hensyn til den vaskemaskine, der ikke er leveret. Stær er godt klar over, at han ikke leverer hele den aftalte mængde (jf. Vognsens orientering), og det leverede er derfor ikke»ment«at skulle tjene til fuldstændig opfyldelse, sml. KBL 50. Det har heroverfor naturligvis ingen betydning, at følgesedlen lyder på 100 vaskemaskiner (Lærebogen s. 77 f./2. udgave s. 81 f.). Spørgsmålet er herefter, om forsinkelsen er hævebegrundende. Udgangspunktet er, at enhver forsinkelse er væsentlig og dermed hævebegrundende i handelskøb, jf. KBL 21, stk. 3. Dette gælder dog ikke, når forsinkelsen kun vedrører»en ringe del af det solgte«, jf. 21, stk. 3, in fine (Lærebogen s. 85 f./2. udgave s. 89 f.). Det må antages, at den vaskemaskine, der ikke er leveret, udgør en ringe del af en samlet leverance på 100 maskiner. Endvidere reklamerer Kold for sent, jf. KBL 27, som kræver reklamation»straks«(lærebogen s. 108/2. udgave s. 111 f.). Kold er derfor afskåret fra at hæve købet i dets helhed og får ikke medhold i sit krav om tilbagebetaling af hele købesummen på kr. Forsinkelsen med en del, nemlig den stjålne vaskemaskine, er naturligvis isoleret set væsentlig, og der er ikke en sådan sammenhæng i leverancen, at det vil være urimeligt byrdefuldt for Stær, hvis Kold hæver købet delvis. Kolds reklamation onsdag den 31. marts er rettidig, jf. KBL 26 (Lærebogen s. 107/2. udgave s. 110 f.). Kold får derfor medhold i, at han kan hæve og kræve købesummen på kr. tilbagebetalt for den vaskemaskine, der ikke er leveret. 2. Har Kold krav på erstatning? Kold kan selvsagt ikke kræve erstatning i anledning af de 99 vaskemaskiner, der er leveret, da han ikke er berettiget til at hæve, jf. ovenfor under pkt. 1. Kolds adgang til at kræve erstatning vedrørende den ikke-leverede vaskemaskine 11

12 er ikke fortabt som følge af, at han først reklamerer onsdag den 31. marts, jf. KBL 26 (Lærebogen s. 107/2. udgave s. 110 f.). Der foreligger ikke omstændigheder, som kan begrunde ansvarsfrihed for Stær, sml. KBL 24. Der er selvsagt ikke grundlag for at kræve prisdifferenceerstatning, sml. KBL 25, idet varen efter oplysningerne i opgaveteksten kan fås billigere andetsteds (Lærebogen s. 104 f./2. udgave s. 108 f.). Da varerne er indkøbt med henblik på videresalg, kan Kold principielt kræve erstatning for den mistede avance, svarende til 500 kr. Da det imidlertid oplyses i opgaveteksten, at vaskemaskinerne kan indkøbes hos en anden sælger (oven i købet billigere), har Kold ikke lidt et tab (Lærebogen s. 104 f./2. udgave s. 108 f.). Konklusionen er, at Kold ikke kan kræve erstatning af Stær. Pensum:»Lærebogen«er Lars Hedegaard Kristensen m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udgave (2004).»2. udgave«er Nils Elmelund m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave (1996).»Aftaler og mellemmænd«er Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udgave (2001). 12

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Arne Abel drev en trykkerivirksomhed, der havde behov for at udvide produktionskapaciteten. Abel ringede derfor den 14. marts 2005 til en leverandør af trykkerimaskiner,

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Abel Ask drev en byggevirksomhed med 15 ansatte, deriblandt lærlingen Brian Busk. I foråret 2002 var Abels virksomhed i gang med opførelse af 34»klyngehuse«i

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca. 1.000 m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 Arild Asp var indehaver af den store radio-/tv-forretning»radiostationen«i Århus, hvor der var 25 ansatte ekspedienter. Asp var af den opfattelse, at

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 Arne Ask, Ålborg, var indehaver af et specialværksted, der indkøbte og restaurerede gamle Volkswagen-cabriolet er samt alle Volkswagen-modeller af typen Karmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003 Opgave 1 Alf Arup, Århus, var indehaver af forretningen»arups Antikviteter«, der drev en omfattende handel med»køb og salg af antikke møbler«, som det hed i butiksvinduet.

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2017 Opgave nr. 1 Anton Ask var indehaver af»ask Office Supply«i Risskov ved Aarhus. Firmaet havde kun kunder i Aarhusregionen og kun en enkelt ansat, Bo Bak, som havde titel

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave 1 Alfred Asp, Århus, der ejede de to antikke bornholmerure»lange Ludvig«og»Tykke Marie«, bad den 1. marts 2000 sin ven, boghandler Bent Blum, om at sælge

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort samt godtgørelse af klippekort brugt i perioden efter kontrolafgiften.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort samt godtgørelse af klippekort brugt i perioden efter kontrolafgiften. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0341 Klageren: XX på vegne YY 8400 Ebeltoft Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017 Rettevejledning Problemkatalog Fagets formål fremgår af fagbeskrivelsen og omfatter blandt andet, at de studerende vurderes på deres evne til: 1) at

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0277 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: Gråhundbus/Bornholmerbussen (linje 866) Yderholmen 18 2750 Ballerup Klagen vedrører:

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0032408) Afgift som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000 Opgave 1 Til det årlige loppemarked i Krejlerstorp medbragte Arne Als et større skuffedarium, et maleri og en kommode, som han havde arvet efter en tante, der ofte havde

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0013 Klageren: Indklagede: XX 2820 Gentofte Movia Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti. Taxaregning 83 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at indklagede tilbagebetaler

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert.

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert. Handelshøjskolen i Århus BA-ØKONOMI HA(jur.) HA(jur.) i skat. 2. DEL VINTEREKSAMEN 2007/2008 Skriftlig prøve i: 25042 Formueret II Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Hovedentreprenør Hans Ebert (HE)

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 1999

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 1999 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave 1 Siden 1968 havde de nordjyske kunstnere Alf Antonius, Brit Brutus, Carl Claudius og Dora Domitian levet sammen i kollektivet»roma«, der blev opløst ved Antonius

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0030 Klageren: XX 6950 Ringkøbing Indklagede: Arriva Tog A/S CVRnummer: 12 24 59 04 Klagen vedrører: Parternes krav: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL

DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL Sommereksamen 2008 Skriftlig prøve i: 11943 Erhvervsjura Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle NB! I bedømmelsen af besvarelsen vægter OPGAVE 1 med 2/3 og

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Arild Agn ejede»bakkegården«i Harlev, hvorfra han drev økologisk gartneri og landbrug. Agn havde fem ansatte, heriblandt Børge Bach, som havde titel af»gartner«,

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg 1 København, den KENDELSE (Klager) ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13029 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 28 19 49 27 V.G. Automobiler, Nika Service v/mile Nika Kærhøjgårdsvej 46 3540 Lynge Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret TUN12 1 Disposition Overblik og baggrund Gennemgang af udvalgte ændringer Særligt vedr. udvidet reklamationsret Præsentation af www.tun12.dk 2 Hvorfor nye TUN-salgsbetingelser? TUN 2002 har været gældende

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Aqua-Dam v/jens Kristian Nielsen Toftvej 14 6950 Ringkøbing Den 17. november 2006 J.nr. MKN-200-00008 I

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere