DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer Bent Bjerg, og Aslak blandede sig meget sjældent i driften. I efteråret 2003 syntes Aslak dog, at salget gik noget trægt, og for at sætte lidt gang i det skrev han den 1. oktober 2003 to enslydende breve til to faste kunder,»carls Carparts«ved Carl Carlsen og»dennis Dyt-Bix«ved Dennis Dam:»1/ Jeg tilbyder hermed et stk. original Folkevognscabriolet-kaleche til ,- kr. Dette tilbud er først bindende, når accepten er tiltrådt af mig. Venlig hilsen Aslaks Autoparts. P.S. Jeg tilbyder endvidere 100 stk. RZO 15" alu-fælge for 199,- kr. pr. stk. Svar senest den 3. oktober 2003 kl «. Den 3. oktober kl rejste Aslak til en biludstilling i Detroit, hvorfra han planmæssigt ville vende tilbage den 6. oktober. Aslak forbød inden sin afrejse Bjerg at befatte sig med salg af kalechen. Fra»Carls Carparts«fremkom der med morgenposten den 3. oktober sålydende svar:»2/ Jeg accepterer hermed tilbuddet om køb af kalechen og 100 stk. alufælge. Hilsen Carlsen«. Endnu samme dag den 3. oktober fremkom der kl en telefax fra»carls Carparts«, hvoraf fremgik, at accepten vedrørende alu-fælgene blev tilbagekaldt. Bjerg, der som sædvanlig havde åbnet og gennemgået morgenposten, læste telefaxen med det samme og lagde den herefter ind til den øvrige post, han havde sorteret fra til Aslak, så telefaxen lå klar sammen med brevet, når Aslak kom tilbage. For at Carlsen ikke også skulle forsøge at tilbagekalde accepten vedrørende kalechen, skrev Bjerg straks sålydende telefax til Carlsen: 1

2 »3/ Kære Carlsen. Vi modtog dit brev med morgenposten kl og din fax her kl Jeg kan ikke overskue situationen lige nu. Din accept vedrørende kalechen tiltræder jeg herved på vegne Aslak. Venlig hilsen Bjerg«. Fra»Dennis Dyt-Bix«fremkom der med morgenposten den 4. oktober sålydende svar:»3/ Grundet udlandsrejse så jeg først dit brev i går aftes. Jeg accepterer begge tilbud. Hilsen Dam«. Bjerg afsendte endnu samme dag sålydende svarbrev til Dam:»4/ Din accept vedrørende alu-fælgene er kommet for sent frem, men vi vil gerne godtage den alligevel. Hilsen Bjerg«. På grund af postvæsenets fejl kom Bjergs svarbrev ikke frem til Dam før den 13. oktober. Dam, der var skuffet over, at han i lang tid intet havde hørt fra Aslak, foretog sig intet i den anledning. I Detroit havde Aslak brækket benet som følge af et trafikuheld, og han kom først hjem den 21. oktober om aftenen, hvor han straks satte sig i forbindelse med Bjerg, Carlsen og Dam, og alt kom for dagens lys. Aslak, der selv havde solgt kalechen til en medpassager i flyet på vejen hjem, hævdede, at han ikke var bundet over for Carlsen eller Dam, når det gjaldt kalechen, hvorimod både Carlsen og Dam måtte være bundet over for ham, når det gjaldt alu-fælgene. Carlsen og Dam indtog det modsatte standpunkt. Hvorledes er den aftaleretlige stilling mellem Aslak på den ene side og Carlsen henholdsvis Dam på den anden? (Købeloven skal ikke inddrages i besvarelsen). 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Retsstillingen mellem Aslak og Carlsen 1.1. Kalechen Bjerg har på Aslaks vegne tiltrådt Carlsens accept af at købe kalechen. Spørgsmålet er, om Bjerg kan handle på Aslaks vegne. Spørgsmålet er i første række, om Bjerg handler inden for sin stillingsfuldmagt. Det oplyses i opgaven, at Bjerg er bestyrer, og at Aslak sjældent blander sig i forretningens drift. Der er derfor ikke tvivl om, at salg af en kaleche hører ind under, hvad bestyreren kan binde indehaveren til. Bjerg har altså handlet inden for sin stillingsfuldmagt, jf. AFTL 10, stk. 2. Derimod har han klart handlet uden for sin bemyndigelse, idet Aslak har forbudt ham at befatte sig med kalechen. Afgørende bliver derfor, om Carlsen er i god eller ond tro om bemyndigelsesoverskridelsen. Dette afhænger af, hvad der lægges i ordene»tiltrådt af mig«, jf. straks nedenfor. Spørgsmålet er i anden række, om Bjergs bemyndigelse kendeligt for Carlsen er indskrænket, således at han ikke kan tage stilling til accepten vedrørende kalechen, jf. ordene»tiltrådt af mig«. Dette kan ikke antages. Meningen må være, at accepten skal tiltrædes af Aslak eller én, der kan handle på hans vegne, jf. også at brevet er underskrevet»aslaks Autoparts«. Hvis det havde været meningen, at accepten skulle tiltrædes af Aslak personligt, kunne og burde det have været udtrykt klarere. Konklusion: Carlsen har krav på kalechen eller på erstatning for positiv opfyldelsesinteresse Alu-fælgene Carlsens accept af køb af alu-fælgene er rettidig, idet den kommer frem den 3. oktober inden kl Også tilbagekaldelsen kommer frem inden kl , men det gør den ikke i sig selv rettidig. Afgørende er ifølge AFTL 7, at tilbagekaldelsen kommer frem senest samtidig med, at tilbuddet kommer til kundskab. Herved bliver det afgørende, om det er Aslaks kundskab eller Bjergs hans fuldmægtigs kundskab, det kommer an på. Bjerg har naturligvis som bestyrer stillingsfuldmagt til at læse posten og tage stilling til tilbud og accepter. Det må derfor være Bjergs kundskab, der er afgørende, og det vil sige, at Carlsens tilbagekaldelse ikke er rettidig. Det fremgår af opgaven, at Bjerg ikke vil tage stilling til, om der foreligger en aftale eller ej. Det bør ikke komme Aslak til skade, at Bjerg ikke tager stilling til den usædvanlige situation i hvert fald ikke, når Bjerg oven i købet orienterer Carlsen om fremkomsttidspunkterne for Carlsens skrivelser. Aslak kan derfor»stå på sin ret«og kræve, at Carlsen betaler for alu-fælgene. Princippet i AFTL 39 kan næppe bringes i anvendelse. Konklusion: Carlsen er bundet af købet af alu-fælgene. 3

4 2. Retsstillingen mellem Aslak og Dam 2.1. Kalechen Dam har accepteret at købe kalechen, og accepten er rettidig, idet fristen til den 3. oktober kl kun gik på alu-fælgene ikke på kalechen. Accepten er derimod ikke tiltrådt af Aslak, og Bjerg har ikke omtalt kalechen i sit svar til Dam. Spørgsmålet er, om Aslak bliver bundet, fordi han ikke uden ugrundet ophold har reklameret over for Dams accept. Situationen svarer ganske til den situation, der er behandlet i AFTL 9: Aslak har sendt en henvendelse, der ellers ville være et tilbud, men forsynet den med et forbehold om tiltræden fra sin side. Henvendelsen har affødt et svar inden rimelig tid fra én, henvendelsen var rettet til, og svaret må af Aslak antages at være fremkaldt ved henvendelsen. Da Aslak ikke har reklameret, må svaret anses for tiltrådt af ham, og han er således bundet over for Dam. Det ændrer ikke herved, at Aslak har været bortrejst og er blevet kørt ned. Princippet i AFTL 39 kan næppe bringes i anvendelse, om end det netop anførte kunne pege i denne retning. Konklusion: Dam har krav på kalechen eller på erstatning for positiv opfyldelsesinteresse Alu-fælgene Dams accept af at købe alu-fælgene er kommet for sent frem, og den er i overensstemmelse med hovedreglen i AFTL 4, stk. 1, at anse for et nyt tilbud. Accepten er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i AFTL 4, stk. 2, da Dam ikke er gået ud fra, at accepten ville være rettidig. Bjerg accepterer (underforstået: på Aslaks vegne) Dams tilbud ved skrivelsen af 4. oktober. Beskeden om, at man vil godtage den for sene accept, svarer naturligvis til, at man vil acceptere det nye tilbud, jf. ovenfor om AFTL 4, stk.1. Bjergs accept bliver imidlertid forsinket i posten og kommer først frem den 13. oktober, hvor den legale acceptfrist må anses for at være udløbet. Bjerg går imidlertid ud fra, at accepten er rettidig, og Dam må indse dette, jf. AFTL 4, stk. 2. Alligevel foretager han sig intet, før tingene kommer for en dag den 21. oktober om aftenen. Dam, der ikke har reklameret uden ugrundet ophold, er således bundet af den forsinkede accept. Konklusion: Dam er bundet af købet af alu-fælgene. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 41 ff., s. 53 f., s. 65 ff. og s. 306 ff. 4

5 Opgave 2 Aksel Andersen, der ejede et større landbrug, havde et ca. 25 meter højt træ, som han gerne ville have fældet. På den ene side af træet var en stor græsmark, og på den anden side en 3 meter bred, grusbelagt parkeringsplads, der grænsede op til fortov og vej. Da Aksel ikke selv turde give sig i kast med at fælde et så stort træ, rettede han henvendelse til Tom Thomsen, der i telefonbogen annoncerede med speciale i træfældning. Aksel og Tom aftalte, at Tom skulle fælde træet. Mandag den 1. marts 2004 kl. 8 mødte Tom som aftalt. Tom påbegyndte straks træfældningen. Toms plan var at vælte træet ned på græsmarken, men han glemte imidlertid at tage højde for vindretningen med den følge, at træet væltede ned på parkeringspladsen og videre ud på fortov og vej. I faldet ramte træet en uindregisteret campingvogn, som tilhørte Aksel, og som forsvarligt var parkeret på den grusbelagte parkeringsplads ved siden af et cykelskur. Ved træets fald blev campingvognen påført en stor bule, ligesom træktøjet blev beskadiget. Skaden på træktøjet medførte, at bremsen på campingvognen løsnede sig, hvorefter campingvognen satte sig i bevægelse og kørte ud over fortovet, videre over vejen og ind på genboen David Davidsens grund, hvor den stødte ind i Davids drivhus. Skaden på campingvognen beløb sig til kr. Campingvognen var tingsforsikret i forsikringsselskabet Helsikring. Skaden på Davids drivhus beløb sig til kr. Netop som træet væltede, kom Oda Olsen gående på fortovet sammen med sit 5- årige barnebarn, som hun skulle bringe i børnehave. Træet væltede ud over fortovet ca. 10 meter foran Oda og barnebarnet. Oda fik et chok og var som følge heraf sygemeldt fra sit job som frisør i 4 uger. Oda havde i den anledning et løntab på kr. Da Tom efter dagens mange strabadser ville stige ind i sin bil, som han havde parkeret i en græsrabat ved siden af en indhegnet mark, som tilhørte David, opdagede han, at en af Davids heste, som gik på den forsvarligt indhegnede mark, havde gnavet i bilen, hvorved der var sket lakskader på bilen for kr. Det viste sig, at hesten ved at strække sin lange hals havde kunnet nå bilen. Tom havde sin bil ansvars- og kaskoforsikret i 5

6 forsikringsselskabet Fuldsikring, hvor bl.a. følgende bestemmelse fandtes i forsikringsbetingelserne:»6. Selvrisiko. A. Forsikringstageren betaler den første del af enhver ansvars- og kaskoskade med selvrisikobeløbet [som udgør kr.]. B. Forsikringstageren betaler ikke selvrisiko, hvis skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og 24«. Tom havde endvidere tegnet en erhvervsansvarsforsikring i forsikringsselskabet Fuldsikring, der dækkede følgende:»forsikringen dækker sikredes [Toms] erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed [træfældning]«. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? Der skal ikke tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadeerstatninger. 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på Aksels campingvogn ( kr.) Skaden dækkes umiddelbart af Aksels tingsforsikring i forsikringsselskabet Helsikring. Tom har handlet culpøst, da han som professionel selvsagt skulle have taget højde for vindretningen (Lærebog s. 80 ff./4. udgave s. 75 ff.). Da Tom har forvoldt skaden under udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed, har forsikringsselskabet Helsikring regres mod ham (og i overensstemmelse med FAL 95, stk. 1 hvis betingelserne er opfyldt mod erhvervsansvarsforsikringsselskabet Fuldsikring) (Lærebog s. 372 med note 1/4. udgave s. 350 med note 1), jf. EAL 22, stk. 1, jf. 19, stk. 2, nr. 2 (Lærebog s. 355 ff. og 358/4. udgave s. 333 f. og 336). (Aksel har ikke udvist egen skyld (Lærebog s. 317 ff./4. udgave s. 295 ff.)). 2. Skaden på Davids drivhus ( kr.) Aksel er ikke ansvarlig for skaden. Aksel har ikke handlet culpøst, eftersom det store træ ikke i sig selv udgjorde en fare (smh. Lærebog s. 72 f./4. udgave s. 66 f.), og eftersom campingvognen var»forsvarligt«parkeret. Aksel har endvidere overladt arbejdet til en professionel og er ikke ansvarlig som hvervgiver (Lærebog s. 128 ff./4. udgave s. 106 ff.). Skaden på Davids drivhus er forvoldt af en campingvogn, som ikke i sig selv er et motordrevet køretøj, hvorfor skaden heller ikke er omfattet af det objektive ansvar i færdselslovens 101, stk. 1 (Lærebog s. 158 med note 3/4. udgave s. 188 med note 3). Jf. ovenfor pkt. 1 har Tom handlet culpøst, og han er derfor ansvarlig for skaden på drivhuset, der må anses som en adækvat følge. Skaden dækkes i øvrigt i overensstemmelse med FAL 95, stk. 1 (hvis betingelserne er opfyldt) af Toms erhvervsansvarsforsikring i forsikringsselskabet Fuldsikring. 3. Personskaden på Oda ( kr.) Spørgsmålet er, om Oda er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. EAL 2. Jf. ovenfor pkt. 1 og 2 har Tom handlet culpøst. Der er imidlertid tale om en»ren«chokskade.erstatning for en chokskade tilkendes sjældent i retspraksis (Lærebog s. 233 f./4. udgave s. 283 f.). Hverken Oda selv eller barnebarnet var impliceret i ulykken. Hertil kommer, at træet væltede i 10 meters afstand fra Oda/barnebarnet, og derfor udgjorde træets fald over fortovet ikke nogen fare for Oda/barnebarnet. Under hensyntagen hertil er Oda ikke berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 4. Skaden på Toms bil (6.000 kr.) For at fastlægge omfanget af dækningen på kaskoforsikringen i forsikringsselskabet Fuldsikring skal der først tages stilling til, om der er»en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens 19 og 24«, jf. forsikringsbetingelserne pkt. 6, B. Da der er tale om en tingsskade, er David ikke ansvarlig efter bestemmelsen i DL Ifølge opgaveteksten har David haft sin hest gående bag en forsvarlig indhegning, hvorfor han heller ikke er ansvarlig efter culpareglen (Lærebog s. 181 f./4 udgave s. 173 f.). Da der således ikke er en ansvarlig skadevolder, og dermed 7

8 heller ikke en skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af EAL 19, må Tom selv betale selvrisikoen på kr., hvorimod»restbeløbet«på kr. betales af kaskoforsikringen i forsikringsselskabet Fuldsikring. Pensum:»Lærebog«er Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog i erstatningsret, 5. udgave (2003).»4. udgave«er Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner, Lærebog i erstatningsret, 4. udgave (1999). 8

9 Opgave 3 Mandag den 15. marts 2004 indgik hvidevaregrossist Søren Stær og forretningsindehaver Kurt Kold, begge Århus, en aftale om Kolds køb af 100 vaskemaskiner af mærket»vaks«. Vaskemaskinerne blev indkøbt med henblik på videresalg i Kolds hvidevareforretning i Århus midtby. Det aftaltes, at Stær personligt skulle levere maskinerne på Kolds forretningsadresse mandag den 22. marts 2004 om formiddagen, og at prisen var kr. pr. stk., svarende til en købesum på i alt kr. Kold betalte straks hele købesummen med en check. Mandag den 22. marts om morgenen var Stær sygemeldt på grund af influenza. Han var derfor ikke i stand til at køre vaskemaskinerne hen til Kold. Stær aftalte i stedet med den vognmand, han normalt brugte, Vagn Vognsen, at denne skulle hente vaskemaskinerne på Stærs lager i løbet af formiddagen og aflevere dem hos Kold. Vognsen og Stærs ansatte hjalp hinanden med at læsse Vognsens lastbil, og kl. 11 kørte Vognsen af sted. På vejen hen til Kolds forretning kørte Vognsen ind på en tankstation for at købe kaffe. Mens han var inde i forretningen, blev hans forsvarligt aflåste lastbil brudt op, og det lykkedes ukendte tyve at stikke af med 1 vaskemaskine. Vognsen ringede straks for at orientere den sengeliggende Stær, som sagde, at Vognsen så blot måtte nøjes med at aflevere de 99 vaskemaskiner, der var tilbage. Da Vognsen ankom til Kolds forretning, hjalp Kolds ansatte med at læsse de 99 vaskemaskiner af lastbilen. Vognsen omtalte ikke den stjålne vaskemaskine for Kold, men overgav ham blot en følgeseddel fra Stær, hvoraf det fremgik, at der var leveret 100 vaskemaskiner. Senere på dagen ville Kold se nærmere på de leverede maskiner. Han opdagede ved den lejlighed, at der manglede 1. Kold satte sig straks ned og skrev et brev til Stær, hvori Kold principalt forlangte at få tilbagebetalt hele købesummen på kr. mod tilbagelevering af de 99 vaskemaskiner. Subsidiært mente Kold sig berettiget til at få tilbagebetalt kr., svarende til købesummen for den vaskemaskine, der manglede i leverancen. Kold krævede endvidere erstatning af Stær. Principalt krævede han kr. Erstatningskravet var udregnet som 100 vaskemaskiner à 700 kr., svarende til forskellen mellem videresalgs- 9

10 prisen i Kolds butik, nemlig kr. pr. maskine, og kr. pr. maskine, som Kold i overensstemmelse med sandheden oplyste, at tilsvarende vaskemaskiner kostede hos en anden grossist end Stær. Subsidiært krævede Kold et mindre beløb i erstatning. Kold overlod mandag den 22. marts om eftermiddagen brevet til en af sine ansatte, den 55-årige bogholder Bente Busk, som gennem de seneste 25 år samvittighedsfuldt havde hjulpet Kold i forretningen. Bente skulle på 2 ugers ferie samme dags aften og lovede at cykle forbi Stærs lager med brevet på vejen hjem. Lige før Bente nåede frem til Stær, blev hun påkørt af en bus. Bente blev indlagt på Amtssygehuset med mindre skrammer. Kolds brev var og blev forsvundet. Først onsdag den 31. marts hørte Kold om Bentes tilskadekomst, og han blev da klar over, at hans brev ikke var blevet afleveret til Stær. Kold ringede derfor straks til Stær og fremsatte de krav, der fremgik af det forsvundne brev. Stær afviste at tilbagebetale nogen del af købesummen overhovedet og afviste ethvert erstatningskrav. Hvorledes er retsstillingen mellem Stær og Kold? 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 Der er tale om et handelskøb, jf. KBL 4, som har karakter af et genuskøb, jf. KBL Er Kold berettiget til at hæve købet? Der må først og fremmest tages stilling til, hvem der bærer risikoen for den vaskemaskine, der er blevet stjålet. Der er aftalt pladskøb med udbringelsespligt, jf. KBL 11 (eller eventuelt en analogi heraf, da det er aftalt, at Stær selv skal forestå transporten). Stær vælger p.g.a. sygdom at benytte sig af en selvstændig fragtfører (Vognsen), men det ændrer ikke på, at Stær bærer risikoen, indtil varerne er kommet i Kolds besiddelse, jf. KBL 17, stk. 1, jf. 11 (Lærebogen s. 44/2. udgave s. 47 f.). Kolds reklamation, som afsendes den 22. marts, er ikke overgivet til befordring med»forsvarligt befordringsmiddel«, jf. KBL 61 (Lærebogen s. 106//2. udgave s. 110, og Aftaler og mellemmænd s. 67). Kold bærer derfor selv risikoen for, at reklamationsskrivelsen ikke er kommet frem; selv om Bente er en samvittighedsfuld medarbejder, kan befordring med egne folk ikke bevirke, at risikoen for reklamationsskrivelsens fremkomst går over på adressaten (Stær). Kold kan derfor først anses for at have reklameret onsdag den 31. marts. Der foreligger delvis forsinkelse med hensyn til den vaskemaskine, der ikke er leveret. Stær er godt klar over, at han ikke leverer hele den aftalte mængde (jf. Vognsens orientering), og det leverede er derfor ikke»ment«at skulle tjene til fuldstændig opfyldelse, sml. KBL 50. Det har heroverfor naturligvis ingen betydning, at følgesedlen lyder på 100 vaskemaskiner (Lærebogen s. 77 f./2. udgave s. 81 f.). Spørgsmålet er herefter, om forsinkelsen er hævebegrundende. Udgangspunktet er, at enhver forsinkelse er væsentlig og dermed hævebegrundende i handelskøb, jf. KBL 21, stk. 3. Dette gælder dog ikke, når forsinkelsen kun vedrører»en ringe del af det solgte«, jf. 21, stk. 3, in fine (Lærebogen s. 85 f./2. udgave s. 89 f.). Det må antages, at den vaskemaskine, der ikke er leveret, udgør en ringe del af en samlet leverance på 100 maskiner. Endvidere reklamerer Kold for sent, jf. KBL 27, som kræver reklamation»straks«(lærebogen s. 108/2. udgave s. 111 f.). Kold er derfor afskåret fra at hæve købet i dets helhed og får ikke medhold i sit krav om tilbagebetaling af hele købesummen på kr. Forsinkelsen med en del, nemlig den stjålne vaskemaskine, er naturligvis isoleret set væsentlig, og der er ikke en sådan sammenhæng i leverancen, at det vil være urimeligt byrdefuldt for Stær, hvis Kold hæver købet delvis. Kolds reklamation onsdag den 31. marts er rettidig, jf. KBL 26 (Lærebogen s. 107/2. udgave s. 110 f.). Kold får derfor medhold i, at han kan hæve og kræve købesummen på kr. tilbagebetalt for den vaskemaskine, der ikke er leveret. 2. Har Kold krav på erstatning? Kold kan selvsagt ikke kræve erstatning i anledning af de 99 vaskemaskiner, der er leveret, da han ikke er berettiget til at hæve, jf. ovenfor under pkt. 1. Kolds adgang til at kræve erstatning vedrørende den ikke-leverede vaskemaskine 11

12 er ikke fortabt som følge af, at han først reklamerer onsdag den 31. marts, jf. KBL 26 (Lærebogen s. 107/2. udgave s. 110 f.). Der foreligger ikke omstændigheder, som kan begrunde ansvarsfrihed for Stær, sml. KBL 24. Der er selvsagt ikke grundlag for at kræve prisdifferenceerstatning, sml. KBL 25, idet varen efter oplysningerne i opgaveteksten kan fås billigere andetsteds (Lærebogen s. 104 f./2. udgave s. 108 f.). Da varerne er indkøbt med henblik på videresalg, kan Kold principielt kræve erstatning for den mistede avance, svarende til 500 kr. Da det imidlertid oplyses i opgaveteksten, at vaskemaskinerne kan indkøbes hos en anden sælger (oven i købet billigere), har Kold ikke lidt et tab (Lærebogen s. 104 f./2. udgave s. 108 f.). Konklusionen er, at Kold ikke kan kræve erstatning af Stær. Pensum:»Lærebogen«er Lars Hedegaard Kristensen m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udgave (2004).»2. udgave«er Nils Elmelund m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave (1996).»Aftaler og mellemmænd«er Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udgave (2001). 12

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm)

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm) DOM Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009 B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod Advokat A (advokat Michael Egholm) og BS 13-787/2010 Advokat A (advokat Michael Egholm) mod

Læs mere

JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1

JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1 JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1 Anders Andersen driver en meget velrenommeret fødevarevirksomhed fra Odense, der bl.a. har specialiseret sig i fremstilling og salg af fødevarer.

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Retsstiftende passivitet

Retsstiftende passivitet Retsstiftende passivitet af Ph.D.-stipendiat David Moalem 1. Indledning Den danske obligationsret opdeler traditionelt passivitetslæren i to underbegreber - 1 2 retsstiftende og retsfortabende passivitet.

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Grov uagtsomhed et typebegreb

Grov uagtsomhed et typebegreb Grov uagtsomhed et typebegreb Af adjunkt, ph.d. LISBETH KJÆRGAARD Juridisk Institut, Afdelingen for Privatret Aarhus Universitet Brugen af kriteriet»en så indlysende fare«i forbindelse med begrebet»grov

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere