Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA)"

Transkript

1 Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA) Masteruddannelsen i business administration (MBA) (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne, herunder 4. Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Rådet har på rådsmødet den 4. februar 2011 akkrediteret uddannelsen positivt, jf. akkrediteringslovens 1 7. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 2 samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 1. udgave, 1. marts Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 7. februar 2011 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Akkrediteringsrådet 3. marts 2011 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 24. februar 2011 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. 1 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen).

2 Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Master i business administration (MBA) Master of Business Administration (MBA) Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 60 ECTS-point. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Masteruddannelsen indplaceres på deltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Danmarks Statistik: UDD 8848 AUDD 8848 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Universitetet har af kapacitetsmæssige årsager fastsat maksimumrammen for tilgangen til uddannelsen til 50 studerende. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/3 Tilknytning til censorkorps Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for erhvervsøkonomi. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. 3 i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med den 1. april 2017, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. Adgangskrav Følgende bacheloruddannelse er direkte adgangsgivende til uddannelsen: Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA Den studerende skal desuden dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau, jf. 11 i bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne. Desuden stilles krav om: minimum fire års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen. Kandidaten skal have ledelseserfaring med organisatoriske praksisser og have haft ledelsesmæssigt ansvar for forretningsmæssige resultater

3 Graduate Management Admission Test (GMAT) med en score på 550 eller derover eller CBS MBA-test med en score på 50 eller derover i den skriftlige prøve og 50 eller derover i den mundtlige prøve To anbefalinger fra nuværende og/eller tidligere arbejdsgivere Et interview og en individuel vurdering af kandidatens egnethed baseret på seks færdigheder: o Engelskfærdigheder o Interpersonelle færdigheder o Kommunikationsfærdigheder o Karrieremæssige resultater o Ledelsespotentiale o Motivation Udbudssted Uddannelsen udbydes i København. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om visse masteruddannelser ved universiteterne. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Uddannelsen er engelsksproget, og udbydes også på Aalborg, Aarhus og Syddansk Universitet. Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e- mail: eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

4 Full-time master i business administration Copenhagen Business School Turnusakkreditering

5 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Resumé af kriterievurderingerne... 8 Juridiske opmærksomhedspunkter... 8 Grundoplysninger... 9 Uddannelsens kompetenceprofil Uddannelsens struktur Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Den normerede studietid Eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Legalitet Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Hovedområde Censorkorps Sprog Adgang Adgangsbegrænsning for masteruddannelsen Særlige forhold Uddannelser som kan føre til udøvelse af lovregulerede erhverv Uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser Parallelforløb og fællesuddannelser Andre forhold

7 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 12. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for erhvervsøkonomi Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for erhvervsøkonomi Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for Full-time master i business administration består af: Kernefaglig ekspert Professor Johan Olaisen, Institutt for ledelse og organisasjon, BI Handelshøyskolen, Norge Aftagerrepræsentant Kontorchef Peter Pinkowsky, Handigruppen Studerende Oversygeplejerske og MPA Lone Nørgaard, Aalborg Sygehus Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 1. juli 2010 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 10. september 2010 modtaget supplerende dokumentation ang. kvalitetssikringspolitik, Undervisningsmiljøvurdering, uddannelsens struktur, VIP/DVIP og fagbeskrivelser samt CV er og publikationslister for DVIP er. 5. oktober 2010 modtaget supplerende dokumentation. Revideret kompetenceprofil. 6. oktober 2010 modtaget supplerende dokumentation ang. status på kvalitetssikringspolitik. 14. oktober 2010 modtaget supplerende dokumentation ang. løbende justeringer kvalitetssikringspolitikken. 1. november 2010 modtaget supplerende dokumentation ang. offentliggørelse af undervisningsmiljøvurdering (UMV) og evalueringsresultater. 9. november 2010 modtaget supplerende dokumentation om nedlæggelsen af CBS Learning Lab 17. november 2010 modtaget supplerende dokumentation ang. adgangskrav og studieordning 25. november 2010 modtaget ny studieordning Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 4. oktober 2010 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 16. december

9 Høringssvar modtaget 10. januar 2011 Sagsbehandling afsluttet 21. januar 2011 Bemærkninger 6

10 Indstilling ACE Denmark indstiller Full-time master i business administration til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Full-time master i business administration på Copenhagen Business School indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) Uddannelsen vurderes på delvist tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Behov for uddannelsen (kriterium 1), idet dialogen med aftagere ikke vurderes at være løbende og systematisk og idet det er uklart, hvordan dialogen med aftagere anvendes til at sikre uddannelsens kvalitet og relevans. - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5), idet CBS system for kvalitetssikring kun i nogen grad lever op til de europæiske standarder for universiteternes interne kvalitetssikring. 7

11 Resumé af kriterievurderingerne Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Juridiske opmærksomhedspunkter 8

12 Grundoplysninger Udbudssted København Sprog Uddannelsen udbydes på engelsk Hovedområde Det samfundsfaglige hovedområde Masteruddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år År Optagne Indskrevne Fuldførte

13 Uddannelsens kompetenceprofil 1. Formål MBA uddannelsen har til formål at give de studerende en bredt funderet forståelse for de generelle erhvervsøkonomiske discipliner på et niveau der giver mulighed for at tolke, forstå, og bearbejde avancerede og komplekse erhvervsmæssige problemstillinger. Uddannelsen lægger op til at de studerende skal tilegne sig effektive arbejds- og samarbejdsmetoder og udvikle deres individuelle lederskabskompetencer, der kan gøre dem i stand at få ting til at ske både i kraft af egen indsats såvel som ved at engagere andre mennesker. På sigt skal disse kompetencer forberede de studerende på at varetage betydningsfylde internationale lederhverv. Den indsigt der skabes under uddannelsen har til formål at bibringe de studerende forskellige faglige kompetencer, der gør det muligt at håndtere komplicerede arbejdssituationer og agere mere effektivt under foranderlige globale forretningsvilkår. Programmet tager sigte på at uddanne kompetente fremtidige erhvervsledere, der kan operere i en internationaliseret verden. 2. Erhvervsprofil MBA uddannelsen skal give de studerende generel faglig indsigt og kompetence, som gør det muligt at forstå de mangeartede funktionelle arbejdsopgaver og ansvarsområder i en international organisation. Det er ikke nødvendigvis hensigten at skabe en høj grad af specialiseret faglig viden, men snarere at skabe overblik og dybere forståelse for virksomhedens dynamik og mangfoldige forretningsmæssige udfordringer. Som leder skal man have indsigt i de enkelte faglige områder så virksomhedens problemstillinger kan analysere fra et overordnet økonomisk og organisatorisk perspektiv. MBA uddannelsen lægger således vægt på at anvende både kvantitative og kvalitative fagdiscipliner i konkrete problemanalyser og lægger særlig vægt på helhedsog planlægnings-orienterede aktiviteter. 3. Kompetencer MBA uddannelsen giver et solidt fundament i centrale erhvervsøkonomiske discipliner og kombinere den faglige indsigt med bearbejdning af aktuelle erhvervsorienterede problemstillinger i samarbejde med konkrete organisationer og virksomheder. Aktionsbaseret læring omkring kliniske eksperimenter, rådgivningsarbejde, og strategiprojekter integrerer forskellige former for fag disciplinær indsigt omkring komplekse erhvervsmæssige udfordringer, der skal håndteres gennem kollegialt samarbejde baseret på relevant ekstern ekspertise og information. I disse situationer må de studerende udfordre de traditionelle forståelsesrammer for at skabe nye innovative løsninger på aktuelle komplicerede problemer. Programmet indeholder følgelig længerevarende undervisningsforløb med særlig vægt på entrepreneurship og innovationsledelse samt udvikling af individuelle ledelseskompetencer og mentor seancer med erfarne erhvervsledere. 3.1 Faglige kompetencer De studerende forventes at være funderede i generel matematisk, statistisk og økonomisk analyse, som kan opfriskes i løbet af første uges introduktion. I programforløbet (term 1-4) tilegner MBA kandidaterne indsigt og kompetencer indenfor en række fagområder, herunder: beslutningsprocesser adfærdsteori og personaleforhold organisationsadfærd, struktur og produktion regnskabsvæsen og finansanalyse erhvervsøkonomisk analyse forandringsledelse markedsføring strategi Herudover kan de studerende følge en række supplerende valgfag såsom CSR, M&A, branding, design, forhandlingsteknik, forretningsudvikling og innovationsledelse. 10

14 Dette skal skabe færdigheder i at: opstille analytiske modeller til løsning af erhvervsmæssige problemstillinger vedrørende organisationsoptimering, afsætningsplanlægning, finansieringsforhold, osv. behandle problemstillinger omkring virksomheders personalehåndtering, organisationsstruktur, produktionsforhold, omkostningsstyring, markedsføring, distribution, finansiering, rapportering, strategiske udvikling mm. beskrive, analysere, vurdere og evaluere komplicerede organisatoriske beslutningsforløb ved at kombinere relevant teoretisk indsigt og kritisk tænkning forstå, analysere og håndtere mulige konflikter mellem målsætninger og aktiviteter i forskellige (fag)grupper 3.2 Almene kompetencer MBA kandidaternes generelle kompetencer skal sætte dem i stand til at: løse erhvervsøkonomiske problemstillinger gennem systematisk analyse baseret på relevante teoretiske perspektiver og modeller anvende teoretisk funderede analytiske metoder til at opnå forståelse for og indsigt i komplekse organisatoriske situationer bruge den opnåede indsigt til at formulere løsningsmuligheder under komplicerede erhvervsøkonomiske forhold reflektere kritisk over anvendte teorier og udvikle alternative løsningsmuligheder 3.3 Personlige kompetencer MBA kandidaterne skal udvikle deres personlige lederegenskaber og interpersonelle erfaringer, så at de bliver i stand til at: arbejde målrettet både selvstændigt og i konstruktivt samarbejde påvirke omgivelserne positivt med henblik på at skabe varige konstruktive resultater kommunikere resultater af egne og kollektive overvejelser både skriftligt og mundtligt at tage ansvar både for deres egen såvel som den kollektive læreproces 4 Undervisning og læring MBA uddannelsen gennemføres gennem kombinationer af forelæsninger, klassediskussioner, holdøvelser, case analyser, virksomhedsbesøg, skriftlige analyser, rollespil, selvrefleksion, coaching, mentoring, projektarbejder osv. Anvendelsen af varierede undervisningsmetoder skal forebygge et ensidigt fokus på afgrænsede arbejdsformer og sikre at forskellige aspekter af de almene og personlige kompetencer udvikles mere effektivt. Programmet anvender etablerede forskere fra CBS og andre (internationale) højere læreanstalter som undervisere indenfor deres faglige discipliner med henblik på at sikre et højt fagligt indhold. Samtidig tilstræbes alsidighed i undervisningsformer tilpasset det enkelte fagområde for at sikre en kvalificeret personlig formidling af det faglige indhold fra engagerede eksperter. Det tilstræbes at anvende mange forskellige eksamensformer der kan sikre et alsidigt fokus på tværs af de enkelte fagdiscipliner. Det forventes herunder, at de studerende er i stand til at fremføre overbevisende argumenter i offentlige diskussion og fremlægge analytiske resultater effektivt både mundtligt og skriftligt. Der indgår væsentlige elementer af aktionsbaseret læring under hele programmets afvikling, f. eks. entrepreneurship, A-board, leadership discovery process, mentor program og integrative strategy project. Dette skal medvirke til at udvikle de studerendes lederskabs kompetencer, hvor god formidling af analytiske resultater kun er et første skridt på vejen, medens varige resultater kræver evne til at engagere mennesker omkring effektive handlinger. Disse udfordringer kan ikke kun studeres, men kræver også, at der arbejdes og eksperimenteres med konkrete opgaver og udfordringer. (Supplerende dokumentation af 5. oktober 2010). 11

15 Uddannelsens struktur CBS anfører, at The core business management subjects are covered in 12 core courses offered over four sequential terms (terms 1-4). The students must complete another 6 elective courses out of 8-10 offered during subsequent terms 5 and 6. Integrative course activities (A-Board and Leadership Discovery Process) runs throughout terms 1-4 and terms 1-7 respectively. Finally, the student must complete the Integrative Strategy Project during the final part of the program (terms 5-7). Det skal i den forbindelse bemærkes, at terms ikke skal forstås som semestre, men snarere som forløb, der afhænger af ECTS-vægtiningen. Term Courses title ECTS 1 Managerial Decision Making 2 1 Management Accounting 3 1 Organizational Behavior 3 1 Entrepreneurial Mindset 2 2 Marketing Management 3 2 Economics 3 2 Human Ressource Management 2 3 Financial Accounting 3 3 Change Management 3 3 Multinational Operations 2 4 Corporate Finance 3 4 Strategic Management 3 4 Corporate Branding Advisory Boards Electives á 2 ECTS Leadership Discovery Process Integrative Strategy Project 12 ECTS Total 60 (Supplerende dokumentation af 25. November 2010) 12

16 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Universitetet anfører, at der en løbende dialog med dekanens advisory board, som er det overordnede advisory board på Copenhagen Business School (CBS). Dekanens advisory board mødes fire gange årligt og giver råd om udvikling af nye og eksisterende uddannelser i relation til virksomhedernes og arbejdsmarkedets behov. Deltagerne kommer fra private virksomheder, offentlige institutioner og interesseorganisationer (Dokumentationsrapport, s. 2). Dokumentationsrapporten er vedlagt to referater fra møder i advisory board (Bilag 1), hvoraf det fremgår, at det blandt andet har været diskuteret hvilke initiativer, der kunne sættes i værk for at få de studerende til at blive i Danmark efter endt uddannelse. Af forslag nævnes muligheden for at iværksætte flere initiativer for at udvikle særskilte kursusforløb inden for sprog/kultur/arbejdsmarkedsforståelse evt. i samarbejde med andre partnere (fonde og andre interessenter). (Bilag 1: Referat af møde i Advisory Board for uddannelsesområdet den 18. maj 2010). På besøget gav ledelsen udtryk for, at det primært er de mere overordnede uddannelsespolitiske linjer, der diskuteres i dekanens advisory board. Det anføres i videre dokumentationsrapporten, at både administration og studieledelse løbende har kontakt med potentielle aftagere af fremtidige kandidater i udvalgte danske og internationale virksomheder. Det sker ifølge dokumentationsrapporten, naturligt grundet uddannelsens fokus på aktivitetsbaseret undervisning og et tæt samarbejde med forskellige virksomheder i forbindelse med kursusaktiviteter såsom fagelementerne Integrated Strategy Projects og Advisory Boards, hvor de studerende fungerer som Advisory Committee for mindre virksomheder igennem et 9-måneders forløb. Derudover anføres det, at der er tilknyttet en såkaldt Stakeholder Manager til uddannelsen, hvis opgaver er at sikre en målrettet og vedvarende kontakt til erhvervslivet. Stakeholder Manager kan ifølge CBS, gennem de tætte relationer med aftagerne, levere kvalificeret input til den løbende kvalitetssikring og udvikling af uddannelsen i relation til aftagernes forventninger. Dette giver ifølge CBS, de studerende en solid og vedvarende mulighed for at etablere et netværk og personlige kontakter indenfor de fagområder, hvor de måtte ønske at arbejde i fremtiden, ligesom det giver aftagerne mulighed for at indgå i dialog med MBA uddannelsens administration og studieledelse (Dokumentationsrapport, s. 3). Akkrediteringspanelet vurderer, at dialogen med dekanens advisory board er af mere overordnet karakter, og ikke konkret bruges til at sikre uddannelsens kvalitet og relevans. Panelet vurderer, at uddannelsen har en løbende dialog med aftagere bl.a. gennem uddannelsens fagelementer, men panelet vurderer dog, at det er uklart, hvordan dialogen anvendes til at sikre uddannelsens kvalitet og relevans. Panelet vurderer således at det er uklart, hvordan Stakeholder Manager konkret leverer input til uddannelsesledelsen, som anvendes til at kvalitetssikre og udvikle uddannelsen, idet dialogen med aftagere primært er mellem de studerende og aftagere. 13

17 Dialog med dimittender Ifølge dokumentationsrapporten har dialogen med dimittender i en årrække haft en mere uformel karakter, men er den i den seneste tid blevet mere formel og systematisk. For kandidatdimittender har CBS blandt andet i foråret 2010 gennemført en dimittendundersøgelse, hvis formål er, at tilvejebringe et systematiseret kvantitativt og kvalitativt input fra CBS dimittender, som skal anvendes i det løbende kvalitetsarbejde på den enkelte uddannelse og på CBS samlet set. (Dokumentationsrapport, s. 3f). Universitetet anfører, at det planlægges at gennemføre en tilsvarende undersøgelse i løbet af efteråret 2010/forår 2011 for alle masteruddannelser herunder også Full-time MBA. Det anføres desuden, at administrationen følger alle de studerende det første år efter dimission og systematisk registrerer deres ansættelsesforhold, adresse og . Herefter overgår den løbende kontakt med de studerende til den generelle MBA alumne-administration, som i øjeblikket er under udbygning. På besøget fremgik det, at alumneforeningen for uddannelsen ofte mødes og desuden, at Program Manager en ser og taler med de studerende hver dag. Det medfører ifølge ledelsen en meget tæt kontakt, hvilket betyder, at de studerende holder kontakten med uddannelsen og de øvrige studerende ved lige når de dimitterer. Endelig laver MBA-uddannelsen undersøgelser 3 og 6 måneder efter de studerende er dimitteret, for at have en mere systematisk viden om dimittenderne. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen har en tæt dialog med dimittender, men det er uklart, hvordan denne dialog konkret anvendes i forhold til at sikre uddannelsens kvalitet og relevans, idet CBS ikke har redegjort herfor. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt. Det vurderes, at uddannelsen har en tæt dialog med dimittender, men det er uklart, hvordan denne dialog konkret anvendes i forhold til at sikre uddannelsens kvalitet og relevans. Panelet vurderer, at uddannelsen har en løbende dialog med aftagere bl.a. gennem uddannelsens fagelementer, men panelet vurderer dog, at det er uklart, hvordan dialogen anvendes til at sikre uddannelsens kvalitet og relevans, idet universitetet ikke har redegjort herfor. Dokumentation Ansøgning, s. 1-4 Bilag 1: Referat af møde i Advisory Board for uddannelsesområdet den 18. maj

18 Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Uddannelsen består af en række grundkurser inden for forskellige fagdiscipliner, som ifølge dokumentationsrapporten udgør den basale viden og professionelle indsigt, der kan forventes af en potentiel erhvervsleder. (Dokumentationsrapport, s. 5) Underviserne repræsenterer en række forskellige institutter på CB: Institut for Innovation og Organisationsøkonomi (INO), Institut for Organisation (IOA), Center for Strategi og Globalisering (SMG), Institut for Afsætningsøkonomi (AØ), Institut for Finansiering (FIN), Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ) og Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT). Derudover 15

19 anføres det, at uddannelsen rekrutterer en række prominente forskere fra udlandet (Dokumentationsrapport, s. 4f). Det er akkrediteringspanelets vurdering, på baggrund af en gennemgang af underviserne CV er og publikationer, at der er sammenhæng mellem forskningsområderne knyttet til uddannelsen og uddannelsens fagelementer. Det vurderes videre, at underviserne er aktive forskere inden for de fagområder de underviser i. Forskningens samvirke med praksis CBS anfører, at de har tradition for tæt samarbejde med erhvervslivet på institutionelt, forskningsmæssigt og uddannelsesmæssigt plan. På institutionelt plan har CBS således tilknyttet 25 corporate partners, hvis formål er, at bygge bro mellem uddannelses-/ forskningsverdenen på den ene side og erhvervslivet på den anden. Desuden anføres det, at en stor del af CBS deltidslærerkorps er rekrutteret fra erhvervslivet og samtidig også handelshøjskoleuddannet, og dermed i stand til ved eksempler og casematerialer, at koble praksis og teori sammen til stor gavn for CBS studerende (Dokumentationsrapport, s. 6). Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningen samvirker med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere Ifølge dokumentationsrapporten sikres uddannelsens forskningshøjde ved at ansvaret for de enkelte fag alene varetages af ansatte forskere ved CBS. De fagansvarlige udarbejder forslag til pensa, fagbeskrivelser og læseplaner inden for de enkelte fag, og derefter træffer studienævnet den endelige beslutning om indholdet. Studienævnet har 4 medlemmer, 2 fastansatte forskere ved CBS og 2 studerende, og ifølge universitetet repræsenterer de to forskere i studienævnet, Torben Juul Andersen og Claus Parum, uddannelsens fagområder (Dokumentationsrapport, s. 7). Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af vedlagte CV er og publikationslister for de to VIP er i studienævnet, at uddannelsen tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for fagområder, der er relevante for uddannelsen. VIP/DVIP-ratio Det fremgår af nedenstående tabel, at VIP/DVIP-ratioen på uddannelsen ligger under hovedområdet på landsplan. (Dokumentationsrapport, s. 7) Det fremgår dog af den supplerende dokumentation af 16. september 2010, at størstedelen af underviserne på uddannelsen er aktive forskere og dermed VIP er, men at de udenlandske VIP er er registreret som DVIP grundet deres status og aflønning på CBS. Det vil sige, at de er tilknyttet forsknings- og studiemiljøer på deres egne universiteter, men alene ansat på CBS som undervisere uden forskningsforpligtelse. 16

20 Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at de studerende i udstrakt grad undervises af aktive forskere. Antal studerende pr. VIP Igen anføres det i den supplerende dokumentation af 16. september 2010, at størstedelen af underviserne er VIP er, men at de udenlandske VIP er er registreret som DVIP jævnfør deres status og aflønning på CBS. Ikke desto mindre viser tabellen, at uddannelsen har en lav VIP/studerende-ratio både mål i antal og årsværk og akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at de studerende har mulighed for en tæt kontakt til VIP er. (Dokumentationsrapport, s. 8) Forskningsmiljøets kvalitet CBS har indleveret CV er og publikationslister for tilrettelæggerne samt en række af de eksterne undervisere. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at forskningsmiljøet publicerer aktivt i relevante peerreviewed tidsskrifter og at forskningsmiljøet, som er tilknyttet uddannelsen, er af høj kvalitet. 17

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil).

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil). Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i humanfysiologi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i litteraturvidenskab

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i globalt systemdesign. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere