Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidragets størrelse Tilslutningsbidrag for boligejendomme mv Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme m.v Dispensation fra standardtilslutningsbidrag Supplerende tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme Tilslutningsbidrag ved frastykning af ejendomme Privat byggemodning Kommunal byggemodning Fælles private spildevandsanlæg Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende fælles private spildevandsanlæg Tilslutning af ejendomme uden for kloakopland Tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt 3.2 Vandafledningsbidrag Vandafledningsbidragets fastsættelse Bidragspligtig vandmængde Beregning af vandafledningsbidraget, trappemodel Bidragsfritagelse for vandafledningsbidrag Bestemmelser for vandmålere m.v Særbidrag Opkrævning af vandafledningsbidrag, ikrafttræden 3.3 Vejbidrag Statslige veje Kommunale veje og private fællesveje 4. BIDRAG FOR EJENDOMME MED SAMLETANKE 5. ÆNDRING AF TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT 5.1 Bidragsforhold ved ophævelse af tilslutningsret og -pligt 5.2 Bidragsforhold ved generhvervelse af tilslutningsret og -pligt 6. KONTRAKTLIGT MEDLEMSKAB FOR EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 7. FÆLLES BESTEMMELSER 8. IKRAFTTRÆDEN

3 FORORD Brønderslev Spildevand A/S er et datterselskab under holdingselskabet Brønderslev Forsyning A/S, som desuden omfatter datterselskaberne Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Varme A/S. Brønderslev Spildevand A/S, også i denne vedtægt kaldet spildevandsforsyningen, ejer og driver spildevandsanlæg i Brønderslev Kommune, tidligere betegnet det offentlige kloakanlæg. I denne vedtægt er anlæggene benævnt almene spildevandsanlæg. Lovgrundlag: I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med ændringerne i Lov nr. 902 af 4. juli 2013 har Brønderslev Spildevand A/S udarbejdet denne betalingsvedtægt, som Byrådet i Brønderslev Kommune efterfølgende har godkendt. Ligeledes er Bek. nr af 2. september 2013 gældende. Betalingsvedtægten er gældende for ejendomme, der er eller bliver tilsluttet spildevandsanlæg ejet og drevet af Brønderslev Spildevand A/S, samt ejendomme som på anden måde er knyttet til spildevandsanlægget, jf. kapitel 3 og 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) og bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen). Betalingsvedtægten er desuden udarbejdet i overensstemmelse med lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Vedtægten erstatter: Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S, januar 2008.

4 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE Vedtægten gælder for eksisterende og kommende almene spildevandsanlæg (ejet af Brønderslev Spildevand A/S) samt andre spildevandsanlæg, der er tilsluttet spildevandsforsyningens anlæg. Vedtægten gælder for områder, som til enhver tid er omfattet af en vedtaget spildevandsplan. Vedtægten gælder endvidere for privatejede spildevandsanlæg, hvor ejendommene kontraktligt er tilknyttet spildevandsforsyningen. Ved et spildevandsanlæg forstås: Ethvert anlæg og enhver ledning åben som lukket, der tjener til transport, rensning og/eller udledning af spildevand, herunder regnvand og opspædt spildevand. Det almene ledningsnet afsluttes ved skel til den enkelte ejendom. Ledninger i offentligt areal, der fungerer som en ejendoms interne afløbssystem, er ikke en del af det almene spildevandsanlæg. I sådanne tilfælde betragtes tilslutningspunktet også som en del af det private anlæg, og tilslutningspunktet danner grænsen mod det almene kloaksystem. Ved tilslutning af private spildevandsanlæg afsluttes det almene ledningsnet ved områdeafgrænsningen eller ved et af spildevandsforsyningen defineret tilslutningspunkt. I nye områder, herunder byggemodningsområder og tidligere fælleskloakerede områder, hvor ledningsanlægget separeres, afsluttes som udgangspunkt med tilslutningsbrønde (skelbrønde), én for regnvand og én for spildevand, umiddelbart inden for skel. Tilsvarende etableres der skelbrønd(e) på eksisterende anlæg, såfremt spildevandsforsyningen skønner det hensigtsmæssigt. En skelbrønd defineres som en tilslutningsbrønd med ét tilløb og ét afløb, og med en maksimal afstand til matrikelskel på 2 meter. Fremtidig drift og vedligeholdelse af skelbrønde inkl. dæksel og tilslutningen til stikledning på det almene kloaksystem påhviler lodsejer. Anlæg til vejafvanding, herunder rendestensbrønde med stik, samlinger og evt. grenrør, i forbindelse med tilslutning til spildevandsforsyningens anlæg henhører under vejanlæg. Anlæg, drift og vedligehold af disse er ikke en del af spildevandsforsyningens ansvarsområde. Alle grundejere inden for kloakopland har pligt til at tilslutte deres ejendomme til det almene spildevandsanlæg, når der er mulighed for det, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser.

5 Enkeltliggende ejendomme uden for kloakoplandet kan tilsluttes det almene spildevandsanlæg efter særskilt aftale. I sådanne tilfælde bortfalder lodsejerens krav på afledning af spildevand ved gravitation fra stueplan. Rørlagte vandløb. Rørlagte vandløb, som inden for et i spildevandsplanen defineret opland modtager spildevand eller overfladevand, men ikke er optaget som et spildevandsteknisk anlæg i spildevandsplanen, er at betragte som et vandløb og administreres efter vandløbslovens bestemmelser. Uvedkommende vand. Vand, som ikke er omfattet af definitionen af spildevand eller ikke på anden vis har ret til afledning til spildevandssystemet, må ikke afledes til spildevandssystemet uden særlig tilladelse fra såvel Brønderslev Kommune som Brønderslev Spildevand A/S. Såfremt dette sker, er Brønderslev Spildevand A/S berettiget til at opkræve afgift for den tilledte mængde. Brønderslev Spildevand A/S kan kræve, at der på lodsejerens bekostning etableres et arrangement til måling af den tilledte mængde. Målearrangementet skal godkendes af Brønderslev Spildevand A/S. Alternativt kan Brønderslev Spildevand A/S fastsætte de afledte mængder ved skøn. Angående bestemmelser for tømning af private septiktanke og lignende henvises til særskilt regulativ herom. 2. BUDGET OG REGNSKAB Bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for spildevandsforsyningens indtægter og udgifter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om forventede indtægter og udgifter. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet omfatter udgifter til bl.a. drift, vedligeholdelse, udførelse og administration af det almene spildevandsanlæg og af de privatejede spildevandsanlæg i det åbne land, der kontraktligt er tilknyttet spildevandsforsyningen (efter lovens 7a), samt indtægter fra bl.a. ny tilsluttede ejendomme, afledere af spildevand og vejbidrag.

6 3. INDTÆGTER Spildevandsforsyningens udgifter dækkes af følgende bidrag: Tilslutningsbidrag Vandafledningsbidrag Vejbidrag Eventuelt særbidrag for høj forurening. Eventuel lånoptagelse Tilslutningsbidraget er et engangsbidrag, der betales ved tilslutningsmulighed, når der er ført et stik frem til grundgrænse, skel eller nærmere aftalt afledningspunkt. Vandafledningsbidrag og vejbidrag er årlige bidrag, der opkræves løbende. 3.1 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales af følgende ejendomme ved tilslutningsmulighed til alment spildevandsanlæg: a. Nye ejendomme, der udstykkes i områder, der ikke tidligere har været inddraget under et alment spildevandsanlæg. b. Ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller som ikke har betalt tilslutningsbidrag til et alment spildevandsanlæg. c. Nye ejendomme, der udstykkes fra boligejendomme, hvis de nye parceller efter frastykningen ikke er tilsluttet, men hvor disse ved fremføring af stikledning til skel opnår tilslutningsmulighed til det almene spildevandsanlæg. Dette gælder også såfremt den nye, ikke tilsluttede, ejendom bibeholder det oprindelige matrikelnummer ved udstykningen. Ved udstykning fra en erhvervsejendom kan der i visse tilfælde opkræves tilslutningsbidrag. d. Ved forøgelse af en erhvervsejendoms beregningsgrundlag opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Tilslutningsmulighed foreligger, når der er ført stikledning frem til grundgrænse, skel eller nærmere aftalt afledningspunkt.

7 Tilslutningsbidrag betales endvidere af ejendomme i det åbne land, der indgår aftale om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Tilslutningsbidragets størrelse Tilslutningsbidraget fastsættes ud fra et indeksreguleret standardbidrag, der er uafhængigt af de faktiske udgifter ved kloakering og tilslutning. Standardbidraget udgør kr. ekskl. moms, svarende til indeks på 805 pr. juni Standardbidraget reguleres hvert år pr. 1. januar svarende til stigningen i Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, delindeks for jordarbejder fra september foregående år til september sidste år. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, beregnes tilslutningsbidraget ud fra 60 % af standardbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Bidraget kan kun opkræves fra ejendomme, der har betalt tilslutningsbidrag efter 1. januar Standardbidragets størrelse fremgår af det til enhver tid gældende takstblad Tilslutningsbidrag for boligejendomme mv. Under boligejendomme m.v. hører ejendomme, der alene anvendes til beboelse, samt sommerhuse og tilsvarende ejendomme. Landbrugsejendomme, uden afledning af spildevand/regnvand fra driftsbygninger til almen kloak, beregnes som boligejendomme. For boligejendomme m.v. fastsættes tilslutningsbidraget til 1 standardbidrag pr. boligenhed. En boligenhed svarer beregningsmæssigt til en lejlighed. Antallet af boligenheder fastsættes til det højeste antal af: a. det antal boligenheder, som grunden i henhold til kommunens planlægning er udlagt til, b. grundens faktiske, tilladte antal boligenheder.

8 3.1.3 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme m.v. Som erhvervsejendom m.v. regnes alle ejendomme, som ikke er indrettet til beboelse alene, såsom industrier, håndværksvirksomheder, skoler, institutioner, hoteller, kontorer, blandet bolig og erhverv m.fl. Endvidere beregnes jordbrugsejendomme, der afleder spildevand og eller regnvand til almen kloak fra driftsbygninger som erhvervsejendom. For erhvervsejendomme fastsættes tilslutningsbidraget til 1 standardbidrag pr. 800 m 2 påbegyndt grundareal. Ved beliggenhed i landzone beregnes ejendomme ud fra et tillagt grundareal, beregnet ud fra en bebyggelsesprocent på 25, og 1 standardbidrag pr. 800 m 2 påbegyndt grundareal. Ved beregningen medregnes det bebyggede areal af de bygninger, der har afledning af spildevand og eller regnvand til almen kloak. Ovenstående indføres i overensstemmelse med vejledningen til betalingsreglerne for at sidestille erhvervsejendomme i landzone med ejendomme i byzone. Ved tilslutning af ubebyggede erhvervsejendomme i landzone fastsættes et bebygget areal efter Brønderslev Spildevand A/S s skøn Dispensation fra standardtilslutningsbidrag Brønderslev Spildevand A/S kan fastsætte et lavere tilslutningsbidrag i tilfælde, hvor reglerne om standardtilslutningsbidrag vil føre til tilslutningsbidrag, der er helt ude af proportioner med de faktiske omkostninger ved kloakeringen og den faktiske afledning fra ejendommen, hvis det samtidigt betyder, at ejendommen stilles ringere end andre sammenlignelige ejendomme under forsyningsområdet. I disse tilfælde kan der i det konkrete tilfælde fraviges fra reglerne om standardtilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan dog ikke sættes lavere end de faktiske udgifter til detailledningsanlægget Supplerende tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme Ved forøgelse af en erhvervsejendoms grundareal i byzone opkræves supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som følger: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen.

9 Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet det almene spildevandsanlæg. Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal Tilslutningsbidrag ved frastykning af ejendomme Boligejendomme Ved frastykning af en eller flere ejendomme fra en boligejendom opkræves der tilslutningsbidrag for disse i henhold til pkt , hvis de nye parceller efter frastykningen ikke er tilsluttet, men hvor disse ved fremføring af stikledning til skel opnår tilslutningsmulighed til det almene spildevandsanlæg. Erhvervsejendomme Ved frastykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter 1. januar 1999, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgang. Tilslutningsbidraget kan kun opkræves, når den eller de frastykkede parceller ikke er forsynet med stik ved udstykningen, men hvor kloakforsyningen fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor

10 en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Ved frastykning af en erhvervsejendom i landzone opkræves tilslutningsbidrag for denne i henhold til pkt Privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning som forventes tilsluttet alment spildevandsanlæg kræver tilladelse fra Brønderslev Spildevand A/S. Tilladelsen omfatter såvel de tekniske vilkår som projektets økonomi. Uanset størrelsen af projekt og økonomisk overslag kan spildevandsforsyningen beslutte, at spildevandsforsyningen selv skal forestå kloakarbejdets udførelse. Hvis anlægget umiddelbart efter færdiggørelsen forudsættes overtaget af Brønderslev Spildevand A/S, træffes der i forbindelse med tilladelsen til privat byggemodning aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved overtagelse af anlægget. Hvis Brønderslev Spildevand A/S overtager spildevandsanlægget, betaler udstykkeren tilslutningsbidrag for området, beregnet efter de i pkt og anførte regler. Spildevandsforsyningen yder udstykkeren økonomisk kompensation for spildevandsanlæggets værdi i henhold til aftale herom. Af hensyn til spildevandsforsyningens budget kan spildevandsforsyningen vælge, at vente med at betale økonomisk kompensation for spildevandsanlæggets værdi indtil et nyt budgetår. Den økonomiske kompensation kan modregnes i tilslutningsbidraget. Brønderslev Spildevand A/S fastlægger principperne for overtagelse. Der skal være enighed imellem Brønderslev Spildevand A/S og Brønderslev Kommune om overtagelsen, før en sådan kan godkendes af byrådet og gennemføres via kommunens spildevandsplan. Brønderslev Spildevand A/S kan forlange, at detailspildevandsanlægget dimensioneres og udformes således, at det er forberedt for tilslutning af opstrøms oplande. Merudgiften afholdes af Brønderslev Spildevand A/S efter særskilt aftalt. Såfremt en byggemodning kræver, at Brønderslev Spildevand A/S etablerer tilslutningsanlæg uden for byggemodningens område inden tilslutningsmulighed foreligger, kan Brønderslev Spildevand A/S for-

11 lange at bygherren stiller med en tilfredsstillende bankgaranti eller lign. svarende til tilslutningsbidraget. Hvis kloakanlægget ikke overtages af Brønderslev Spildevand A/S, betales tilslutningsbidrag i henhold til pkt Kommunal byggemodning. Kommunal udstykning og byggemodning foretages efter samme bestemmelser, som er gældende ved privat byggemodning, jf. pkt Fælles private spildevandsanlæg Fælles private spildevandsanlæg omfatter private anlæg, der er fælles for flere ejendomme eller forskellige ejere inden for en stormatrikel. For fælles private spildevandsanlæg, som opretholdes som private anlæg, men tilsluttes spildevandsforsyningens anlæg, betaler de omfattede ejendomme tilslutningsbidrag beregnet ud fra 30 % af standardbidraget, dog mindst svarende til udgiften til detailledning frem til området samt vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. De ejendomme, der er tilsluttet anlægget, varetager gennem et spildevandslaug udførelse, drift og vedligeholdelse af det private spildevandsanlæg og afholder udgifterne hertil. I tilfælde af uenighed mellem interessenterne om udgiftsfordeling, træffer byrådet afgørelse herom jf. lovbekendtgørelsens 5 stk Spildevandsforsyningens overtagelse af eksisterende fælles private spildevandsanlæg Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om private spildevandsanlægs overtagelse som almene. Spildevandsforsyningen fastlægger principperne for overtagelse. Der skal være enighed mellem Brønderslev Spildevand A/S og Brønderslev Kommune om overtagelsen, før en sådan kan godkendes af byrådet og gennemføres via kommunens spildevandsplan. Hvis det private spildevandsanlæg ikke er tilsluttet det almene spildevandsanlæg, skal de berørte ejendomme betale tilslutningsbidrag i henhold til nærværende vedtægt.

12 Hvis det private spildevandsanlæg er tilsluttet det almene spildevandsanlæg, opkræves ikke tilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget betales vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. Spildevandsforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi efter særskilt aftale, hvis anlæggets stand tilskriver det Tilslutning af ejendomme uden for kloakopland Enkeltliggende ejendomme uden for det almene spildevandsanlægs kloakopland kan af forsyningen tillades tilsluttet efter særskilt aftale. Denne ordning gælder ikke for ejendomme, som tilbydes kontraktligt medlemskab jf. kap. 6. Ejendommen betaler tilslutningsbidrag efter vedtægtens regler, dog mindst svarende til spildevandsforsyningens udgifter ved tilslutningen. Efter tilslutning er ejendommen pligtig til at betale i henhold til vedtægtens bestemmelser Tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til kontant betaling, når der foreligger tilslutningsmulighed. Forfaldstidspunkt for ejendomme i det åbne land, der kontraktligt er tilknyttet Brønderslev Spildevand A/S, fremgår af kapitel 6, pkt. b. 3.2 Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der omfattes af vedtægten og er fysisk tilsluttet et alment spildevandsanlæg, skal betale vandafledningsbidrag. Bidraget er et enhedsbidrag og dækker såvel anlægs- som driftsudgifter. Ejendomme i det åbne land, som efter kapitel 6 er kontraktligt tilknyttet spildevandsområdet, betaler ligeledes vandafledningsbidrag Vandafledningsbidragets fastsættelse Bidraget fastsættes af bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af spildevandsforsyningens budget. Bidragets størrelse fremgår af det til enhver tid gældende takstblad. Vandafledningsbidraget beregnes principielt som et bidrag pr. m 3 målt vandforbrug, dog med efterfølgende nærmere bestemmelser.

13 3.2.2 Bidragspligtig vandmængde For boligenheder (enkeltvis eller for samlet bebyggelse) samt erhvervsejendomme, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. Spildevand, der tilledes alment anlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal måles og er bidragspligtigt. Brønderslev Spildevand A/S skal have adgang til målerinstallationen. Såfremt dette ikke er muligt fastsætter Brønderslev Spildevand forbruget ved et skøn. Forsyningen kan ved indgåelse af privatretlige aftaler benytte vandmålere under private vandværker som afregningsgrundlag. Ved tilledning af filterskyllevand, kølevand, genanvendt tagvand, afværgevand og tilsvarende til alment spildevandsanlæg er disse vandmængder principielt bidragspligtige. Der henvises dog til sidste afsnit om bidragsnedsættelse. For afledning af tag- og overfladevand, der ikke genanvendes, og vand fra omfangsdræn fra kloakerede bygninger betales ikke vandafledningsbidrag Beregning af vandafledningsbidraget, trappemodel Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m 3 om året, kan fra 1. januar 2014 få rabat på vandafledningsbidraget. Trappemodellen er opdelt i tre trin, og rabatten indfases gradvist over en periode på 4 år. Den rabat som gives på trin 2 og 3, skal i princippet finansieres ved at hæve taksten for trin 1 tilsvarende. Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m 3 om året. Trin 2 er vandforbrug over 500 m 3 og op til og med m 3 om året. Trin 3 er vandforbrug over m 3 om året Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m ³ målt eller skønnet vandforbrug. Kubikmetertaksterne som følge af trappemodellen skal fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20% lavere end takst 1, og takst 3 er 60% lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden , som følger:

14 Reduktion af takst 2 i procent af takst 1 Reduktion af takst 3 i procent af takst Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Vandafledningsbidraget pr. m 3 fastsættes af Brønderslev Spildevand A/S på baggrund af budgettet for spildevandshåndtering og under hensyn til prisloftet. Bidragets størrelse fremgår af det til enhver tid gældende takstblad. Vandafledningsbidraget desuagtet ejendommens anvendelse - opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Brønderslev Spildevand A/S. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt medlem af Brønderslev Spildevand A/S, efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug. 1. Boligenheder For boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug multipliceret med kubikmetertaksten for trin 1. Bidrag kan afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt vandforbrug fra den førstkommende 1. januar efter, at Brønderslev Spildevand A/S skriftligt har godkendt den installerede vandmåler. Brønderslev Spildevand A/S skal have adgang til målerinstallationen. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år.

15 2. Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug under hensynstagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3. Eksempel: En ejendom med et årligt vandforbrug på m 3 betaler for de første 500 m 3 efter den højeste takst (takst 1), for de næste m 3 betales efter den mellemste takst (takst 2) og for de resterende m 3 betales efter den laveste takst (takst 3). Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler godkendt af Brønderslev Spildevand A/S. 3. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, kan ligeledes opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. Vilkår nævnt under punkt 2 finder anvendelse. 4. Ejendomme med blandet anvendelse For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til

16 trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. Eksempel: Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er m 3. Ejendommens ejer har ved trappetilmeldingen opgivet, at 40 % af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, der opererer på markedsvilkår. Ejendommen opkræves a conto således: m 3 afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m 3 afregnes efter takst 1, og m 3 afregnes efter takst m 3 afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m 3 afregnes efter takst 1, og m 3 afregnes efter takst 2. Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til m 3, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet foretager en endelig afregning. Ejendommens endelige afregning bliver således: m 3 afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m 3 afregnes efter takst 1, og m 3 afregnes efter takst m 3 afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m 3 afregnes efter takst 1, og m 3 afregnes efter takst 2. Den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den andel af det samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, anvendes som udgangspunkt ved den endelige afregning. Ejere af ejendomme, der ønsker at få beregnet den variable del af vandafledningsbidraget efter trin 2 eller trin 2 og trin 3, jf. 3-6, skal angive dette ved brug af et elektronisk tilmeldeskema, som Naturstyrelsen almengør på deres hjemmeside. Det er ejerens eget ansvar at denne indberetning sker rettidigt.

17 Såfremt Brønderslev Spildevand A/S vurderer, at indberetningen åbenlyst er i modstrid med intentionerne i lovbekendtgørelse nr af 2. september 2013, er Brønderslev Spildevand A/S berettiget til at afregne ejendommens samlede forbrug efter takst 1, indtil ejeren har dokumenteret indberetningens rigtighed Bidragsfritagelse for vandafledningsbidrag Virksomheder, hvor en del af vandforbruget medgår i virksomhedens produktion eller af anden grund ikke tilledes det almene spildevandsanlæg, kan efter forudgående ansøgning herom til spildevandsforsyningen få bidragsfritagelse for denne vandmængde. Spildevandsforsyningen kan stille krav om, at der på ejendommens bekostning opsættes bimåler, eller at der på anden måde skaffes dokumentation for størrelsen af vandmængden. Brønderslev Spildevand A/S kan efter en konkret vurdering nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpninger og grundvandssænkning, såfremt tilledningen indebærer færre omkostninger for Brønderslev Spildevand A/S end tilledning af almindeligt spildevand, og når samfundsmæssige og miljømæssige hensyn taler herfor. Brønderslev Spildevand A/S kan efter en konkret vurdering nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand og kølevand, såfremt tilledningen indebærer færre omkostninger for Brønderslev Spildevand A/S end tilledning af almindeligt spildevand, og når miljømæssige hensyn taler herfor. Brønderslev Spildevand A/S kan efter en konkret vurdering nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg, hvis det opsamles og anvendes i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af lov om vandforsyning, og når miljømæssige hensyn taler herfor. For at opnå bidragsfritagelse eller -nedsættelse skal grundejeren fremsende skriftlig ansøgning herom med fyldestgørende oplysninger til behandling af sagen. Bestemmelser for vandmålere m.v. Opstår der utætheder eller andre fejl ved en vandmåler eller i tilfælde af ledningsbrud, er grundejeren pligtig til uopholdeligt at give Brønderslev Spildevand A/S meddelelse herom. Vandforbruget vil i så fald blive

18 fastsat efter Brønderslev Spildevand A/S skøn samt på grundlag af de seneste års vandforbrug Særbidrag Ejendomme, der tilleder særligt forurenet spildevand til det almene spildevandsanlæg, skal efter lovens 2a, stk. 8, pålignes særbidrag, såfremt tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med anlæggets etablering og drift. Bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S træffer beslutning om, at der skal opkræves særbidrag som et forureningstillæg for virksomheder, der afleder spildevand med stoffer, der kan medføre ekstraomkostninger i forbindelse med spildevandsrensningen. Spildevandsforsyningen har behov for kendskab til afløbsmængder og stofindhold i spildevand fra virksomheder, der tilsluttes kloaknettet. Spildevandsforsyningen kan i forbindelse med meddelelse af kommunens tilslutningstilladelser for virksomheder forlange, at der inden tilslutning til kloaknettet indrettes anlæg i et omfang, der er nødvendigt af hensyn til sikring af tilstrækkelig prøvetagning, f.eks. måleoverfald, gennemløbsbrønde eller andre anlæg. Spildevandsforsyningen skal høres i forbindelse med alle tilslutningstilladelser. Spildevandsmyndigheden skal stille resultater af analyser til rådighed for spildevandsforsyningen. Virksomhederne betaler selv anlægs- og driftsudgifterne til de foranstaltninger, der er nødvendige at foretage på virksomhedens eget areal. Virksomheder med varierende afløbsmængder eller stofmængder kan pålægges at foretage foranstaltninger til udjævning af de afledte vandog stofmængder over døgnet. Dette sker i virksomhedens tilslutningstilladelse til spildevandsforsyningens kloaknet, som udarbejdes af kommunen. Spildevandsforsyningen stiller i høringssvar til tilladelsen, om nødvendigt, krav til udjævning. Spildevandsforsyningen kan inden for det almene anlæg etablere foranstaltninger, som sikrer anlæggets funktion i forbindelse med ovennævnte varierende afløbsmængder.

19 3.2.6 Opkrævning af vandafledningsbidrag, ikrafttræden Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor spildevandsanlægget kan tages i brug af ejendommen. 3.3 Vejbidrag Som betaling for afledning af overfladevand fra veje til almene spildevandsanlæg ydes der bidrag fra følgende typer vejarealer: a. Statslige veje. b. Kommunale veje og private fællesveje Statslige veje For de vejarealer, hvorfra der tilledes spildevand til det almene spildevandsanlæg, betales i henhold til lovens 2 stk. 5 et årligt vandafledningsbidrag for en vandmængde, der beregnes til 0,12 m 3 pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes spildevandsanlægget og ud fra den under pkt fastsatte takst Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betales et samlet kommunalt bidrag til forsyningen på 8% af de hvert år faktisk afholdte anlægsudgifter til spildevandsledningsanlæggene. Til spildevandsledningsanlæggene henhører også udgifter til etablering af opstuvningsbassiner, pumpestationer samt til etablering af anlæg for rensning af regnvand og overløb fra overløbsbygværker samt renovering af spildevandsledningsanlæggene. 4. Bidrag for ejendomme med samletank Alle ejendomme med samletank skal betale et bidrag for aflevering og behandling af spildevand på et af spildevandsforsyningen anvist renseanlæg. Grundejeren skal selv forestå tømning og transport til renseanlæg og afholde udgifterne hertil. Bidraget fastsættes af bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S og fremgår af takstbladet. Bidragets størrelse skal svare til omkostningerne ved modtagelse og behandling af spildevand samt administration i forbindelse hermed. 5. Ændring af tilslutningsret og pligt Spildevandsforsyningen kan efter vurdering af miljømæssige og

20 tekniske forhold af økonomisk betydning for forsyningen give tilladelse til, at en ejendom, der er tilsluttet et alment spildevandsanlæg, får ophævet sin tilslutningsret og -pligt helt eller delvist og dermed udtræde helt eller delvist af et kloakopland. Sager om udtræden af spildevandsforsyningsselskabet behandles efter spildevandsbekendtgørelsens regler. Reglerne om udtræden er især aktuelle i forbindelse med områder, hvor regnvand frakobles med henblik på nedsivning eller i forbindelse med spildevand fra virksomheder, hvor rensning og afledning kan gennemføres mest hensigtsmæssigt af virksomheden selv. Spildevandsforsyningen kan give tilladelse til, at en ejendom generhverver sin tilslutningsret og -pligt. 5.1 Bidragsforhold ved ophævelse af tilslutningsret og -pligt Hvis der i forbindelse med kommunens spildevandsplan udpeges oplande, hvor spildevandsforsyningen er indstillet på at ophæve tilslutningsret og -pligt, og der kan indgås aftale herom med grundejerne inden for de pågældende oplande, kan spildevandsforsyningen foretage tilbagebetaling af et beløb ved ophævelse af en ejendoms tilslutningsret og tilslutningspligt til et alment spildevandsanlæg. Tilbagebetalingsbeløbet kan højst fastsættes til det tilslutningsbidrag, som ejendommen ville kunne opkræves på tilbagebetalingstidspunktet, såfremt den skulle tilsluttes. Ejendomme, der alene udtræder for tag- og overfladevand, kan maksimalt få tilbagebetalt 40% af det tilslutningsbidrag, som ejendommen ville kunne opkræves på tilbagebetalingstidspunktet, såfremt den skulle tilsluttes for både overfladevand og spildevand. Tilbagebetalingen er betinget af etablering af alternativ lovlig bortskaffelse. Hvis spildevandsforsyningen har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en ejendoms spildevand, og disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan spildevandsforsyningen kræve økonomisk kompensation ved ejendommens udtræden.

21 Spildevandsforsyningen kan fastsætte en frist for accept af tilbud om tilbagebetaling. Bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S kan fastsætte nærmere regler angående bidragsforhold ved ophævelse af tilslutningsret og -pligt 5.2 Bidragsforhold ved generhvervelse af tilslutningsret og - pligt En ejendom, der generhverver tilslutningsret og -pligt til alment spildevandsanlæg, pålignes tilslutningsbidrag i henhold til pkt Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de af spildevandsforsyningen afholdte udgifter i forbindelse med gentilslutningen. Tilslutningsbidraget skal dog mindst udgøre det beløb, som ejendommen eventuelt måtte have fået tilbagebetalt ved frakobling fra det almene spildevandsanlæg, indeksreguleret som gældende for standardtilslutningsbidrag jf. pkt Kontraktligt medlemskab for ejendomme i det åbne land Ejendomme til helårsbeboelse i det åbne land, for hvilke byrådet i medfør af miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 4 har udstedt påbud om forbedret spildevandsrensning, kan opnå kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen. Tilbuddet om kontraktligt medlemskab vedrører kun enkeltejendomsanlæg hos helårs-ejendomme og tilsvarende ejendomme, herunder stuehuse ved landbrugsejendomme. Tilbuddet vil normalt ikke omfatte afledning af regnvand. Sommerhuse har ikke mulighed for at opnå kontraktligt medlemskab. a. Udførelse, drift og vedligeholdelse Spildevandsforsyningen forestår udførelsen af selve anlægget og afholder omkostningerne hertil.

22 Ved anlægget forstås selve renseløsningen herunder nedsivningsanlæg samt eventuelle ledninger fra bundfældningstank og frem til den valgte renseløsning. Grundejeren forestår udførelsen af ledninger, eventuelle bundfældningstanke m.v. og afholder omkostningerne hertil. Ønsker grundejeren et mere omkostningskrævende anlæg end det af byrådet påbudte, må ejeren selv bekoste differencen. Spildevandsforsyningen forestår drift og vedligeholdelse af anlægget og afholder omkostningerne hertil. Grundejeren leverer og betaler elektricitet og vand til anlæggets drift og forestår drift og vedligeholdelse af ledninger og pumper frem til og med bundfældningstank. Spildevandsforsyningen foretager tømning af bundfældningstank. Grundejeren er forpligtet til at anvende samt at tilse anlægget efter spildevandsforsyningens instrukser. Grundejeren er ansvarlig for omkostninger til udbedring af skader på anlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra ejerens, dennes husstands eller dennes ansattes side. Grundejeren er forpligtet til at holde anlægget forsikret. Grundejeren er forpligtet til at give spildevandsforsyningen - eller den som spildevandsforsyningen måtte antage hertil - adgang til ejendommen i fornødent omfang. b. Betaling Grundejeren betaler tilslutningsbidrag, beregnet i henhold til pkt Tilslut-ningsbidraget forfalder til kontant betaling ved kontraktens indgåelse. Ejendommen opkræves vandafledningsbidrag i henhold til pkt. 3.2 fra anlæggets ibrugtagning.

23 c. Ejerforhold m.v. Anlægget er, så længe det er tilsluttet ejendommens spildevandssystem, en del af ejendommen og tilhører ejeren af ejendommen. Ved etablering af anden spildevandsløsning, hvor anlægget ikke benyttes, fjerner spildevandsforsyningen vederlagsfrit anlægget i overensstemmelse med lovgivningens regler, idet ejendomsretten til anlægget ligeledes vederlagsfrit overgår til spildevandsforsyningen. Et efterfølgende nyt påbud om forbedret spildevandsrensning følges op af et tilbud om kontraktligt medlemskab, som indbefatter betaling af et nyt tilslutningsbidrag. Kontrakten tinglyses af spildevandsforsyningen på ejendommen. d. Kontrakt Den indgåede kontrakt er uopsigelig fra spildevandsforsyningens side, bortset fra tilfælde, hvor ejendommens spildevandsløsning ændres, eller hvor lovgrundlaget ændres. Fra grundejerens side kan kontrakten opsiges med 1 års varsel. Ved en sådan opsigelse skal grundejeren til spildevandsforsyningen tilbagebetale den del af anlægsudgifterne, der ligger ud over tilslutningsbidraget og som ved opsigelsen ikke er afskrevet. Anlægsudgifterne afskrives lineært over 20 år fra anlægget er taget i brug. Det betalte tilslutningsbidrag tilbagebetales ikke. Bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S kan fastsætte nærmere vilkår for kontraktligt medlemskab af forsyningen, herunder udarbejde en standardkontrakt. 7. Fælles bestemmelser Ved en ejendom forstås i overensstemmelse med udstykningslovens 2 ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet.

24 Spildevandsforsyningens forsyningspligt omfatter én stikledning (én for spildevand og én for regnvand ved separatsystem) pr. ejendom. Udgangspunktet er, at stikledninger frem til grænsen for forsyningsområdet udføres i dimensionen ø 160 mm, både for overfladevand og spildevand. Brønderslev Spildevand A/S kan beslutte at udføre stikledningen med en anden dimension, såfremt særlige forhold gør sig gældende. Ved private anlæg og fællesprivate anlæg etableres kun et sæt stikledninger. Etablering af stikledningerne sker under hensyntagen til opfyldelse af forsyningspligten (afledning ved gravitation fra stueplan). Stikledningerne indføres som udgangspunkt som parallelle ledninger samme sted. Spildevandsforsyningens forsyningspligt er, i den administrative praksis og i vejledningen til betalingsreglerne, fastlagt som afledning af spildevand ved gravitation fra stueplan. Denne pligt danner udgangspunktet for placering af afløbsledningerne og der kan derfor opstå situationer, hvor man kan få problemer med at aflede spildevandet fra kældre og nedsænkede bygningsdele, som ligger lavere end stueplan. I sådanne tilfælde er det grundejerens eget ansvar at sikre korrekt afledning til skelbrønden eller stikledningen. I områder, der tidligere var fælleskloakeret, men hvor ledningssystemet separeres, eller på anden måde renoveres, kan den nye spildevands- og/eller regnvandsledning - under hensyntagen til forsyningspligten - ligge højere end den oprindelige fællesledning. I sådanne tilfælde er det ligeledes lodsejerens eget ansvar at sikre afledning til skelbrønden eller stikledningen. Dette gælder også afledning fra evt. kælder. Afledning herfra bør som udgangspunkt ske ved at etablere en pumpe. I tilfælde, hvor bygninger er opført på lejet grund, påhviler tilslutningsbidrag ejeren af grundarealet, hvorimod vandafledningsbidrag kan opkræves hos ejerne af bygningerne på lejet areal. I tilfælde, hvor en ejer af en grund med tilhørende bygninger udlejer bygningerne, pålignes grundejeren såvel tilslutningsbidrag som vandafledningsbidrag. Forholdet mellem ejer og lejer er forsyningen uvedkommende.

25 Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. Såfremt en virksomheds spildevand indeholder giftstoffer, tungmetaller, syrer eller andre for ledningsanlæg, renseanlæg eller recipient skadelige stoffer, skal virksomheden fjerne disse, inden afløbet tilsluttes det almene spildevandsanlæg. Skader, der måtte opstå, som følge af tilledning af skadelige stoffer, skal erstattes af ejeren af den ejendom eller virksomhed, hvorfra udledningen er sket. Erstatningen udgør alle afledte udgifter, herunder de afledte omkostninger til spildevandsforsyningens egne medarbejdere m.m. Bestyrelsen kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. 8. Ikrafttræden Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2014, og samtidig ophæves den tidligere Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S, januar Vedtaget i Brønderslev Byråd den 18. december 2013.

26 Brønderslev Forsyning A/S Virksomhedsvej Brønderslev Tlf

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG 2 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3 3.1.2

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Administrativ praksis Den administrative praksis refererer til den gældende betalingsvedtægts kapitalnumre, og der henvises hertil.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning November 2006 30.11 2006 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 2 af 11 I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Energi Viborg Vand A/S Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens anvendelsesområde... 2 Kapitel 2 Selskabets budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Bidrag... 3 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere