Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole"

Transkript

1 Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole

2 Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag... 4 Rekruttering... 5 Introduktion... 5 Udvikling og uddannelse... 7 Seniorforhold... 8 Afskedigelser og fratrædelse... 9 Løn- og arbejdsforhold Intern information og kommunikation Specifikke ansættelsesforhold/regler Bilag A: Ansættelsesprocedure Bilag B: Eksempler på udviklingsaktiviteter Bilag C: Sundhedspolitik Bilag D: Informationspolitik Bilag E: Normalprocedure for elevklager Side 2 af 22

3 Aalborg Handelsskoles personalepolitik Forord Aalborg Handelsskoles personalepolitik, således som den præsenteres her, er blevet til i en proces, der kort kan beskrives således: I foråret 1996 blev der i forlængelse af formuleringen af skolens overordnede charter og deraf følgende introduktion af charter for lærer-/elevrelationen m.v. af projektgruppen (Poul Søe Jeppesen, Poul Hedemann, Finn Blomhøj og Steen Schubert) udarbejdet et oplæg til skolens overordnede personalepolitik. Dette oplæg indeholder både de grundlæggende principper for skolens personalepolitik og en bestemmelse om, at disse skal uddybes og konkretiseres gennem detaljerede beskrivelser af de enkelte elementer. Oplægget blev vedtaget i samarbejdsudvalget medio I november 1996 blev der afholdt et seminar i et udvidet samarbejdsudvalg med det formål at konkretisere og uddybe den vedtagne overordnede personalepolitik. Som ekstern proceskonsulent deltog direktør Ejvind Nielsen fra EN Team Udvikling ApS. Personalepolitikken blev vurderet ud fra et værdisynspunkt. Resultatet af drøftelserne på seminaret blev sammenfattet i et udkast til personalepolitik. Dette udkast blev behandlet på et møde i det udvidede samarbejdsudvalg i april Behandlingen resulterede i nogle justeringer, som blev indarbejdet i udkastet. Herefter blev udkastet forelagt den samlede medarbejderstab med henblik på debat og eventuel yderligere justering. Aalborg Handelsskoles personalepolitik er således resultatet af en demokratisk proces, hvor enhver medarbejder i overensstemmelse med skolens grundlæggende værdier og målsætninger har haft mulighed for at give sine meninger til kende og dermed øve indflydelse på resultatet. Netop derved bliver personalepolitikken et værdifuldt og centralt element i skolens dagligdag. Personalepolitikken blev vedtaget på samarbejdsudvalgsmøde og trådte i kraft november Forord til 2. udgave Den foreliggende udgave er bragt i overensstemmelse med skolens planer på strategisk niveau samt den kendsgerning, at en række praktiske forhold har ændret sig siden 1. udgaven af Aalborg Handelsskoles personalepolitik blev til. Revisionen har haft karakter af et eftersyn. Der er således i højere grad tale om ajourføring end gennemgribende nytænkning, hvad angår personalepolitikkens indhold. Opdateringen, som i øvrigt også i et vist omfang er præget af STATENS PERSONALE- OG LE- DELSESPOLITIK 2003, er udført af Poul Hedemann, Henrik Vestergaard, Peter Altenborg, Berit Lyngholm Olesen og Ole Kortegaard. Personalepolitikken, som den nu fremtræder, er vedtaget på samarbejdsudvalgs-møde og træder i kraft september Revideret den 28. november 2006 med bl.a. Informationspolitik. Forord til 3. udgave Den foreliggende udgave er bragt i overensstemmelse med Aalborg Handelsskoles strategiplan , og desuden er der sket en faktuel ajourføring og tilretning. Den ajourførte personalepolitik er vedtaget af Samarbejdsudvalget. Side 3 af 22

4 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik Personalepolitikken tager sit udgangspunkt i skolens vision og værdier. Af skolens vision og værdier fremgår bl.a. Skolens vision Med afsæt i en stadig udvikling af viden og kompetencer vil Aalborg Handelsskole fremstå som en handlekraftig udbyder af udfordrende erhvervsrettede uddannelser. Skolens værdier Samarbejde Handlekraft Ansvarlighed Respekt Engagement Værdigrundlag Efterfølgende personalepolitiske værdier er aftalt for at understøtte medarbejdernes og ledelsens muligheder for og forpligtelser til at sikre skolens elever, studerende, kursister og erhvervsvirksomheder den bedst mulige baggrund for at kunne fungere i et samfund under stadig forandring. Derfor er det værdifuldt, at vi som medarbejdere og ledere: handler loyalt ud fra skolens vision og værdier, mål og strategier betragter mangfoldighed blandt medarbejdere og ledere som en nødvendig forudsætning for en effektiv opgaveløsning er af den opfattelse, at den enkelte har noget særligt at bidrage med uanset køn, alder, familiemæssig status, uddannelsesmæssig baggrund, erhvervs-erfaring, etnisk oprindelse, arbejdsevne eller andre kendetegn medvirker ansvarligt og fleksibelt i tilrettelæggelsen af skolens hverdag i et tillidsfuldt samarbejde, hvor individuelle forskelle respekteres og bruges kon-struktivt med opgaven i centrum altid søger den mest effektive arbejdsform til sikring af kvaliteten og til sikring af en effektiv ressourceudnyttelse i det daglige arbejde udviser gensidig tillid, åbenhed og loyalitet ved at give hinanden opbakning og tale direkte om tingene oplever tryghed og værdsættelse gennem en direkte tilbagemelding om, hvordan hverdagen lykkes opnår en meningsfyldt, udviklende og tilfredsstillende hverdag ved at have direkte indflydelse på egen arbejdssituation og ved at have handlefrihed - og handlepligt - inden for aftalte rammer bidrager positivt til udvikling og vedligeholdelse af et fællesskab, hvor vi kan have det rart med hinanden oplever, at skolens virksomhed foregår i tilfredsstillende rammer, og at vi medvirker til udvikling og vedligeholdelse af disse Side 4 af 22

5 handler hjælpsomt og tolerant og med gensidig hensyntagen ved langvarig sygdom og eventuelle misbrugsproblemer ved strategiske ændringer deltager aktivt i den forudgående debat. Rekruttering Det er værdifuldt, at hver ansættelse af en ny medarbejder eller leder betragtes som en investering i at sikre skolens fremtid at der i ansættelsesprocessen tages højde for opnåelse af en faglig og pædagogisk fleksibilitet, og ligeledes at alder, køn og menneskelige værdier og holdninger hos den nye, der skal ansættes, passer godt til skolen at de, der skal fungere tæt sammen med den nyansatte, er med i udvælgelsen, således at der fra starten skabes et godt grundlag for det fremtidige samarbejde at rekrutteringen og annonceringen ses som en væsentlig del af skolens imageskabende markedsføring af sig selv som en attraktiv og velorganiseret arbejdsplads Derfor vil vi konkret gøre følgende: bestyrelsen/ledelsen træffer efter vurdering af interne udviklingsønsker beslutning om ansættelse af ny leder/medarbejder, og tager herefter initiativ til at få nedsat et ansættelsesudvalg rekrutteringsforløbet tilrettelægges således, at ansættelsesudvalget/ledelsesrepræsentanter og relevante medarbejdergrupper foretager en bedømmelse af ansøgeren og afgiver en prioriteret indstilling til bestyrelsen/ledelsen vedrørende ansættelsen i særlige situationer, ved ansættelse af vikarer, funktionsbesættelser, timelærer med begrænset timetal mv. kan ledelsen undlade nedsættelse af ansættelsesudvalg ved ansættelse følges den i bilag A beskrevne procedure Introduktion Det er værdifuldt, at introduktionsforløbet for nyansatte medarbejdere og ledere ses som en investering i, at den nyansatte så hurtigt som muligt bliver dus med skolens vision og værdier, og dermed på en effektiv og værdifuld måde kan virke til glæde for både skolen og sig selv Side 5 af 22

6 Derfor vil vi konkret gøre følgende: Før tiltrædelsen: introduktionen tilrettelægges individuelt ud fra, hvilket job der er tale om og ud fra den nyansattes egne jobmæssige erfaringer den nyansatte inviteres enten inden første arbejdsdag eller på første arbejdsdag til samtale med de nærmeste kolleger. Her bliver der lejlighed til at hilse på kolleger, og den nyansatte bliver introduceret til, hvordan skolens hverdag fungerer den nyansatte gøres bekendt med skolens vision og værdier, personalepolitik samt øvrige relevante materialer og personalehåndbogen der indgås aftaler med den tutor/adm. vejleder, den nyansatte får som direkte samtalepartner i den første tid på skolen lederen tager et par dage før den nyansattes første arbejdsdag kontakt til vedkommende for at afklare eventuelle spørgsmål samt for at udtrykke den forventning, der er til den ansatte Ved tiltrædelsen: første dags program gennemføres ud fra den aftalte plan med bl.a. velkomst (leder/tutor/adm. vejleder), hilsen på de øvrige kolleger, og hvad der i øvrigt er aftalt. den mere generelle introduktion til skolen i øvrigt gennemføres af den enkelte afdeling i løbet af den første tid efter ansættelsen og omfatter bl.a. orientering om: - skolens direktion og bestyrelse - ledergruppen, SU og andre fællesfunktioner - de øvrige undervisningsområder hver enkelt nyansat præsenteres for skolens løn og personaleadministration samt direktør inden for det første halve år. Opfølgning på ansættelsen: af hensyn til såvel den nyansattes introduktion til skolen og de nye arbejdsopgaver som til den nyansattes og skolens mulighed for at vurdere en fortsat ansættelse, er det vigtigt, at der i den første tid efter tiltrædelsen gennemføres opfølgningssamtaler mellem den nyansatte, hans tutor og den daglige leder den daglige leder gennemfører i god tid før prøvetidens udløb en samtale med det specifikke formål at fastlægge, om den nyansatte kan/vil fortsætte i jobbet. Ved kvota-/timelæreransættelser drøftes også muligheden for den nyansatte for at kvalificere sig til evt. senere fast ansættelse Side 6 af 22

7 Udvikling og uddannelse Det er værdifuldt: at enhver ansat - leder såvel som medarbejder - løbende drøfter sin fortsatte uddannelse og udvikling med sin nærmeste foresatte at drøftelserne tager udgangspunkt i, hvorledes hverdagen fungerer, og om der i fremtiden vil blive stillet nye og anderledes krav til den ansatte at enhver ansat tager ansvaret for egen udvikling at den foresatte støtter den ansatte i dennes udvikling, såvel fagligt som personligt - herunder evnen til samarbejde at iværksatte uddannelses-/udviklingsaktiviteter skal have værdi for både den ansatte og skolen at der er plads til personlig udvikling, hvor den enkelte kan fordybe sig. Derfor vil vi konkret gøre følgende: Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) der gennemføres en MUS mellem hver ansat og dennes foresatte. Intervallet for samtalerne aftales i SU. MUS er en planlagt og forberedt samtale mellem den ansatte og dennes foresatte. Samtalen skal være en ligeværdig og åben dialog og foregå på et tidspunkt og et sted, hvor parterne ikke forstyrres. Den foresatte indkalder til MUS, men den ansatte kan til enhver tid ønske en MUS og selv tage initiativ hertil begge parter kan tage alle emner og forhold op i en MUS. Dog kan såvel den ansatte som den foresatte afvise at tale om et givet emne med henvisning til, at det er så privat, at det ikke ønskes drøftet MUS skal gennem en dialog: - afdække, i hvilken grad de ansatte trives på arbejdspladsen - afdække, hvorledes samarbejdet mellem ansatte og foresatte fungerer - bidrage til, at de ansatte kender forventningerne til deres arbejde nu og i fremtiden - sikre, at der er en sammenhæng mellem skolens strategiske mål og de ansattes kompetenceudvikling - danne grundlag for opsummering af kompetenceudviklingsbehov og dermed indgå i den overordnede planlægning af de ansattes udvikling Side 7 af 22

8 MUS afsluttes med en konklusion. Den ansatte og dennes foresatte udfylder i fællesskab de elektroniske konklusionsskemaer i kompetencesystemet. Skemaerne underskrives og opbevares af parterne. I kompetencesystemet kan konklusions-skemaerne læses af den ansatte og dennes foresatte samt lederen af udviklings-afdelingen. Den ansatte og dennes foresatte har i fællesskab ansvar for, at der inden for 3-6 måneder sker en opfølgning på aftalte udviklingsmål. Parterne kan aftale at, udvik-lingsmålene gøres operationelle ved at den ansatte og dennes foresatte udviklingsafdelingen sammen udarbejder en konkret plan for at nå de aftalte udviklingsmål. Fællessamtaler Organisationsbestemte udviklings- og uddannelsesforløb ud over de individuelt definerede behov, der afdækkes igennem MUS, kan der ske en tilrettelæggelse af andre udviklings-/uddannelsesforløb, som nogle/alle medarbejdere har behov for I bilag B er nævnt eksempler på udviklings-/uddannelsesaktiviteter til dækning af såvel de individuelt definerede behov som de organisatorisk betingede. Seniorforhold Det er værdifuldt, at medarbejdere og ledere igennem hele deres ansættelsesforløb kan bruge sig selv optimalt til gavn både for skolen og for sig selv. Dette betyder, at den enkeltes udvikling kan tage nye retninger som for eksempel nedgang i tid eller ændring i ansvarsområde eller job at seniormedarbejdernes specielle ressourcer og erfaring udnyttes til gavn for skolen og for medarbejderen, og det anerkendes, at såvel den ansatte som skolen kan have brug for, at der sker en glidende overgang til pension at der bevares en god kontakt med fratrådte medarbejdere, således at også disse kan medvirke til en positiv markedsføring af skolen Derfor vil vi konkret gøre følgende: gøre forsøg med udvikling og etablering af nye arbejdsområder, således at der skabes mulighed for overgang til andre jobfunktioner inden pensionering og for fortsat tilknytning til skolen efter pensionering planlægge fratrædelse, nedtrapning og overgang til andet job i god tid og inddrage disse forhold som et naturligt element i MUS, så der også fra skolens side lægges vægt på, at planlægningen sker i god tid yde støtte til seniorklubben og andre senioraktiviteter tilbyde kurser og/eller orienteringsaktiviteter vedrørende forberedelse af den 3. alder til interesserede ansatte og evt. deres ægtefælle/samlever orientere om aktiviteter på skolen Side 8 af 22

9 Afskedigelser og fratrædelse Det er værdifuldt, at afskedigelser betragtes som sidste mulighed at der er så stor åbenhed som muligt i forhold til de øvrige medarbejdere at den fratrædendes værdighed og personlige integritet bevares Derfor vil vi konkret gøre følgende: Her skelnes mellem individuelle afskedigelser, som følge af at en ansat ikke yder en tilfredsstillende indsats, og afskedigelser som følge af aktivitetsnedgang for skolen. Individuelle afskedigelser alle realistiske muligheder for efteruddannelse og omplacering skal være udtømte afskedigelsen skal være godkendt mindst to ledelsestrin op og minimum af direktøren ledelsen indkalder til en samtale mellem medarbejder, tillidsrepræsentant og ledelse. På mødet skal årsagssammenhængen lægges klart frem, og de praktiske ting omkring fratrædelsen aftales Afskedigelse som følge af aktivitetsnedgang så snart en aktivitetsnedgang forventes, foretager ledelsen en vurdering af omfanget og orienterer SU om de beskæftigelsesmæssige konsekvenser heraf afskedigelserne sker efter en vurdering af kvalifikationer set i forhold til skolens fremtidige behov. Hvis der ikke er væsentlige forskelle, afskediges medarbejdere på grundlag af en helhedsvurdering af de aktuelle medarbejderes forhold skriftlig meddelelse om afskedigelse overbringes om muligt personligt, og der tages i hvert enkelt tilfælde stilling til, hvornår fratrædelse skal ske. Øvrige medarbejdere orienteres umiddelbart efter, at opsigelserne har fundet sted der ydes positiv hjælp, støtte og rådgivning ved fratrædelsen og evt. overgang til anden beskæftigelse Frivillig fratrædelse ved frivillig fratrædelse gennemfører den daglige leder en fratrædelsessamtale med medarbejderen Side 9 af 22

10 Løn- og arbejdsforhold Det er værdifuldt, at de ressourcer, der afsættes til løn, anvendes således, at der opnås mest mulig kvalitet både udadtil og indadtil at der er en gennemskuelig, forståelig og tilfredsstillende sammenhæng mellem indsats og aflønning at der sikres alle medarbejderne et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, se bilag C at der etableres en sikkerhedsorganisation, som tilser, at skolen til enhver tid lever op til gældende arbejdsmiljøbestemmelser at alle medarbejdere tildeles opgaver, der både svarer til og medvirker til udvikling af de faglige kvalifikationer Derfor vil vi konkret gøre følgende: nøje følge de tendenser og signaler (med tilhørende frihedsgrader), som lader sig identificere på centralt plan, hvad angår aflønning i den offentlige sektor med passende mellemrum overveje, om - og evt. i hvilket omfang - sådanne tendenser/signaler bør omsættes til konkrete handlinger/aftaler på lokalt plan til enhver tid holde os for øje, at aflønningsprincipper er et følsomt emne, hvilket indebærer, at evt. ændringer heri fordrer omhyggelige overvejelser og bred opbakning give medarbejderne rådgivning og medindflydelse i forbindelse med indretning af den fysiske arbejdsplads bestræbe os på at stille opholdsarealer og arbejdsplads til rådighed i dertil velegnede lokaler, for den enkelte medarbejder eller gruppe af medarbejdere give medarbejderne mulighed for at udvikle nye opgaver og videreudvikle metoder til forbedring af de nuværende arbejdsopgaver normalt bestræbe os på at få medarbejdere, der "privat danner par", adskilt arbejdsmæssigt, fx på forskellige afdelinger Side 10 af 22

11 Intern information og kommunikation Det er værdifuldt, at enhver medarbejder er godt vidende om eget arbejdsområde og har kendskab til skolens øvrige områder, således at skolen opfattes som en helhed og at eventuelle misforståelser, rygtedannelser mv. forebygges at formålet med informationen styrer informationsmetoden, således at overinformation undgås og relevant information ikke drukner i mængden at enhver ansat gives - henholdsvis søger selv - nødvendig information til at udfylde sit job kvalificeret og i overensstemmelse med skolens kvalitetsnormer Derfor vil vi konkret gøre følgende: I den daglige dialog: tale sammen på en sådan måde i den daglige arbejdsproces, at fejl på grund af manglende information og misforståelser undgås, og at aftalte opgaver mv. forløber som aftalt/forventet give den ansvarlige leder/igangsætter ved start af nye opgaver/aktiviteter den nødvendige handlingsinformation til alle berørte parter deltage aktivt, positivt og seriøst (og gerne med et strejf af humor) i møder, debatter og almindelige arbejdsopgaver og således vise medansvar for, at skolen lever op til sine mål Vedrørende møder: inden indkaldelsen vurdere den aktuelle dagsorden mv., således at vi kun afholder relevante og nødvendige møder, herunder sikre at alle relevante personer indkaldes indkalde i god tid og med tydelig formål/dagsorden og evt. nødvendige materialer afholde møder på en sådan måde, at enhver under hensyntagen til dagsordenen får mulighed for at deltage i debatten således, at konklusioner mv. træffes i fællesskab udsende mødereferater hurtigst muligt efter mødet og udforme referaterne på en sådan måde, at de - alt efter mødets formål - indeholder en beskrivelse af og eventuelle forudsætninger for trufne beslutninger, vedtagne handlinger, ansvarlige personer mv., samt sikre, at mødedeltagerne får mulighed for efterfølgende at udtale sig om referatet følge op på - og efterfølgende informere om - gennemførelsen af vedtagne handlinger Side 11 af 22

12 Vedrørende informationssystemet: foretage hurtig og omhyggelig postjournalisering, -sortering og -omdeling sikre at alle medarbejdere får mulighed for at benytte , Internettet samt interne kommunikationssystemer aktivt medvirke til, at skolens interne informationsmidler fungerer som attraktive fora for både information og debat sikre, at nødvendige opslagstavler/video-info-skærme løbende ajourføres og fremtræder i let og overskuelig stand, idet der for hver tavle/skærm udpeges en ansvarlig vedligeholder Specifikke ansættelsesforhold/regler Det er værdifuldt, at der, hvor der er mulighed for lokale aftaler, handles i overensstemmelse med skolens vision og værdier og personalepolitik Derfor vil vi konkret gøre følgende: sørge for, at aftaler, gældende regler mv. til enhver tid findes frit tilgængelige i skolens personalehåndbog sørge for, at nye regler og aftaler præsenteres i de(t) relevante af skolens interne informationsmedier afhængigt af emne/målgruppe Side 12 af 22

13 Bilag A: Ansættelsesprocedure En ansættelse ved Aalborg Handelsskole følger under normale omstændigheder følgende procedure: Nedsættelse af ansættelsesudvalg Der nedsættes snarest et ansættelsesudvalg med deltagelse af de relevante personer, f.eks. leder, kolleger, med henblik på at udvalget bedst muligt kan være behjælpelig med ansættelsen. Ved funktionsbesættelser vurderer ledelsen, om der eventuelt er behov for at nedsætte et ansættelsesudvalg. Udarbejdelse af job- og personprofil Ansættelsesudvalget udarbejder både en personprofil og en jobprofil, hvor der tages højde for skolens nuværende personales erfarings- og uddannelsesmæssige baggrund, således at der kan opnås så stor fleksibilitet som muligt. Ud fra jobprofilen opstilles en ideal personprofil bestående af Uddannelsesmæssige/ faglige krav Joberfaringsmæssige/ faglige krav personlige egenskaber På grundlag heraf fastlægges, hvilke af de definerede krav, der er ønskelige, og hvilke der skal lægges afgørende vægt på, når udvælgelsen skal foretages. Den forberedende fastlæggelse af job- og personprofilen er ansættelsesudvalgets fælles grundlag for den senere vurdering, og dermed grundlaget for den prioriterede indstilling. Opslag og annoncering Med udgangspunkt i bl.a. job- og personprofilen udarbejder den aktuelle leder et opslag, hvoraf det tydeligt fremgår, hvad der ligger i jobfunktionen, således at mulige ansøgere realistisk kan vurdere sig selv i forhold til denne. Opslag foretages normalt eksternt og i henhold til gældende regler herom. Funktionsbesættelser dog normalt alene efter internt opslag. Opslaget udformes således, at det giver ansøgerne et godt billede af jobbet og samtidig markedsfører skolen som en attraktiv arbejdsplads. Udvælgelse blandt ansøgerne Når ansøgningerne modtages, bekræftes modtagelsen hurtigst muligt med angivelse af, hvornår vedkommende vil høre fra os igen. Ansættelsesudvalget fastsætter selv sin procedure for gennemgangen af ansøg-ningerne, herunder udvælgelse og prioritering af de ansøgere, der kan inviteres til samtale. Herefter udsendes der invitation til dem, der skal til ansættelsesinterview, herunder alle interne ansøgere, og afslag kan sendes til de ansøgere, hvis kvalifikationer helt åbenlyst ikke stemmer overens med de stillede krav. Side 13 af 22

14 Ansættelsesudvalget gennemfører samtaler med ansøgerne, således at det sikres, at udvalget får et godt indtryk af ansøgerne, og at ansøgerne får et godt indtryk af jobbet og skolen. Afhængig af de konkrete omstændigheder (jobbet, ansøgeren mv.) vurderer ansættelsesudvalget, om der skal indhentes straffeattest forinden ansættelse. Umiddelbart efter samtalen med hver ansøger vurderes, hvordan vedkommende matcher job- og personprofilen. Ansættelse og afslag Ansættelsesudvalget opstiller en prioriteret liste over de bedst kvalificerede ansøgere, hvorefter der træffes endelig afgørelse. Der fremsendes ansættelsesaftale til den udvalgte ansøger til bekræftelse. Aftalen skal indeholde betingelserne for ansættelsen, herunder løn og prøvetid. Samtidig indbydes den ansatte til et møde, hvor de sidste praktiske ting sættes på plads, og hvor start og introduktion aftales. Efter ansøgerens accept af stillingen sendes begrundet afslag til dem, der ikke fik jobbet, formuleret så good-will skabende for skolen som muligt. Personlige papirer returneres, og eventuelt opfordres ansøgeren til at søge igen ved fremtidige opslag. Side 14 af 22

15 Bilag B: Eksempler på udviklingsaktiviteter ophold i virksomheder for at deltage i det daglige arbejde supervision af hinanden i et godt pædagogisk makkerskab etablere erfagrupper - f.eks. med personer fra virksomheder eller fra andre skoler jobrotation inden for skolens forskellige uddannelsesretninger, TAP-området, ledelse og koordinering projektdeltagelse internationale og nationale job-swap deltagelse i interne personalepolitiske aktiviteter som fx - medarbejdersamtaler - ansættelsesudvalg - tutor/adm. vejlederordning Side 15 af 22

16 Bilag C: Sundhedspolitik Formål med sundhedspolitik På Aalborg Handelsskole vil vi hele tiden bestræbe os på at gøre vores arbejdsdag og arbejdsplads sundere, ikke blot til gavn for os selv, men også til gavn for vore elever og kursister. En sund arbejdsplads involverer en lang række forhold, ikke mindst fysiske så som rygning, motion, kost og indeklima sociale så som engagement, empati og omgangstone individuelle så som arbejdsglæde, personlig og faglig succes Sundhed skal således tænkes ind i mange sammenhænge, og vores sundhedspolitik er fokuseret omkring KRAMS: Kost Rygning Alkohol Motion Stress/Trivsel Indenfor hvert område har vi tilbud til alle vores medarbejdere, elever og kursister, så de har mulighed for at tage det sunde valg. De konkrete tilbud er for medarbejdernes vedkommende baseret på frivillig deltagelse, og vi ønsker at motivere til flest mulige deltagere til en sund livsstil. For elevernes vedkommende vil nogle aktiviteter være obligatoriske at deltage i som en del af undervisningen andre tilbud er baseret på frivillig deltagelse. Formålet med skolens indsats er At øge livskvalitet for medarbejdere og elever, studerende og kursister At øge trivsel og arbejdsglæde At motivere til en sundere livsstil At gøre Aalborg Handelsskole til en endnu mere attraktiv arbejdsplads og en endnu mere attraktiv skole Organisering af sundhedsarbejdet Sundhedsarbejdet på Aalborg Handelsskole er organiseret med henblik på at medinddrage de kræfter på skolen, der i forvejen har indsigt og erfaring med elever og medarbejderes sundhed, kost, trivsel m.v., d.v.s.: Arbejdsmiljøorganisationen, Samarbejdsudvalget, herunder TR, Elevråd/elevdemokrati på alle 4 afdelinger Kantinebestyrelsen Personaleforeningen Side 16 af 22

17 I praksis er skolens arbejde med sundhedsfremme varetaget af en sundhedsansvarlig koordinator, der er udpeget fra skolens ledergruppe. Den sundhedsansvarlige koordinator samarbejder efter behov med skolens HR-funktion. De enkelte sundhedsaktiviteter, f.eks. motion, rygestop, sundhedsarrangementer m.v. kan organiseres varigt, midlertidigt eller ad hoc i mindre udvalg eller grupper af medarbejdere/ elever, der således efter nærmere aftale varetager afviklingen af den pågældende sundhedsaktivitet. De forskellige tilbud og aktiviteter vil være synlige på skolens intranet for medarbejderne. Sundhedsbudget Skolen udarbejder årligt et sundhedsbudget, opgjort på flg.: Kantinetilskud Medarbejderordninger, opgjort pr. aktivitet Elevordninger, opgjort pr. aktivitet Forbrug af interne ressourcer KRAMS-indsatsen Kost Vi vil motivere medarbejdere og elever og kursister til at have gode kostvaner, baseret på kostrådene, og dermed inspirere til en sund livsstil. På alle 4 afdelinger er der en kantine, hvor der tilbydes sund og varieret kost, så enhver kan træffe et sundt valg. Rygning Tobaksrygning og passiv rygning er sundhedsskadeligt, og skolen vil overordnet søge at reducere rygning blandt medarbejdere og elever. Skolen vil bestræbe sig på at hjælpe medarbejdere med at stoppe rygning eller ryge mindre, ligesom skolen vil bestræbe sig på at sikre, at medarbejdere ikke udsætte for passiv rygning på skolens område. Skolen er derfor totalt røgfri for alle, og rygning må kun finde sted uden for matriklen. Dette gælder også for e-cigaretter. Alkohol og andre rusmidler Indtagelse af alkohol og andre rusmidler på skolen i dennes åbningstid er ikke foreneligt med de krav og forventninger, skolen har til sine medarbejdere. Det samme gælder under arbejde uden for skolen, når dette indebærer samvær med elever, studerende eller kursister. Undtagelser kan gøres ved specielle lejligheder, f.eks. jubilæer eller andet, der er arrangeret eller godkendt af skolen. Eventuelle misbrugsproblemer er ikke en privatsag for den enkelte medarbejder, og både ledelse og kolleger har ret og pligt til at gribe ind, såfremt misbrug konstateres. Side 17 af 22

18 Misbrug sidestilles med sygdom, og relevant og vellykket behandling vil normalt være en forudsætning for fortsat ansættelse. Motion Skolen vil motivere til en sund livsstil med mulighed for motion, bevægelse og fysisk aktivitet. Vi ønsker at fremme medarbejdernes sundhed og forebygge livsstilssygdomme og problemer i bevægeapparatet. Gennem motions- og bevægelsesaktiviteter styrker vi det sociale fællesskab og medvirker til at fastholde hinanden i en sund livsstil. Stress/trivsel Skolen ønsker at forebygge stress og at have et sundt og godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Ved MUS-samtalen er det naturligt at drøfte medarbejderens trivsel, arbejdsopgaver og balance mellem arbejdsliv og familieliv. Målet er at alle medarbejdere tager medansvar for det psykiske arbejdsmiljø og er bevidste om de faktorer, der kan forårsage negativ og skadelig arbejdsbetinget stress. Både ledelse og kolleger har medansvar for at hjælpe hinanden og være opmærksomme på, om en medarbejder eller kollega viser tegn på stress. For at identificere evt. arbejdsbetinget stress, gennemføres en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) hvert 3. år og en ArbejdsPladsVurdering (APV) hvert 3. år. Side 18 af 22

19 Bilag D: Informationspolitik og brugen af IT-systemer Mål At alle oplever, at de har den rigtige information til rådighed på det rette tidspunkt At informationerne er lette at dele og lette at finde At der er klare kommunikationskanaler At mulighederne i de tilgængelige systemer udnyttes til gavn for elever og ansatte Ledelsens minimumskrav til ansattes brug af skolens it systemer Outlook Mail tjekkes alle hverdage Alle møder indkaldes via Outlook kalenderen, hvor også mødeindkaldelser accepteres eller afvises Alle aftaler mellem 8-16 indtastes i Outlook kalenderen. Det gælder også private aftaler Elevplan Fravær føres i Elevplan Alle lektier skrives i Elevplan Karakterer afgives i Elevplan Alle afleveringsopgaver stilles i Elevplan Materialer anvendt i undervisningen placeres i Elevplan eller Sharepoint Intra.ah.dk (Sharepoint) Nyheder på Intra tjekkes alle hverdage Referater fra team- og faggruppemøder placeres på Intra Yammer Yammer anvendes til kommunikation, diskussion og koordinering indenfor generelle emner og i specifikke teams. Side 19 af 22

20 Forventninger til elevernes kommunikation via skolens it systemer At mobiltelefonnumre indtastes i Elevplan, og at evt. omdirigering af skol ligeledes indtastes i Elevplan - senest 14 dage efter skolestart og med det samme ved ændringer. At Elevplan og sms tjekkes dagligt At tjekkes på opfordring At infoskærme tjekkes dagligt At fraværslog føres i Elevplan umiddelbart efter fravær Kommunikation mellem ansatte og elever Elevplan og Sharepoint Elevplan er elevens digitale indgang til skolen. Skema Skemaer ses i Elevplan sammen med lektierne på de enkelte skemabrikker. Der kan vedhæftes dokumenter og indskrives links på skemabrikkerne. Undervisningsmaterialer Materialer anvendt i undervisningen placeres til eleverne i Elevplan eller på Sharepoint Fravær Fravær registreres i Elevplan. Der vil løbende blive bedre muligheder for at få detaljer om den enkelte elevs fravær. Eleverne kan selv se deres fravær, og de begrunder al registreret fravær i en elektronisk fraværslog. Karakterer Eleverne ser deres karakterer i Elevplan. Elever under 18 år får sendt et karakterblad hjem til forældrene. Underviserne indskriver karakterer direkte i Elevplan, hvor man kan se billeder af eleverne ud for hvert karakterfelt. Afleveringer Alle afleveringsopgaver stilles i Elevplan. Når opgaven er stillet, vises den på elevernes forside. Eleverne afleverer enten opgaven elektronisk eller markerer i systemet, at de nu har afleveret opgaven til underviseren. Plagiat-systemet Urkund er koblet sammen med Elevplan, så en opgave afleveret i Elevplan automatisk kontrolleres i Urkund. Klasselæreren kan på tværs af fag og hold se sine elevers fravær og manglende afleveringer, ligesom det vil være muligt at se, om opgaverne er afleveret for sent. Manglende aflevering af opgaver vil også blive tydeliggjort for den enkelte elev, da de vil fremgå af en samlet oversigt på elevens side. Orientering til elever Informationer/beskeder til eleverne kan gives direkte i Elevplan. Fortrolige breve til eleven placeres i elevfolderen i Elevplan. Side 20 af 22

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Personalepolitik i PensionDanmark

Personalepolitik i PensionDanmark Internt notat PensionDanmark 19. august 2009 MJO Personalepolitik i PensionDanmark PensionDanmark har en kort historie. Selskabet blev etableret i 1992, da arbejdsmarkedets parter blev enige om, indenfor

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 11. august 2008 Sagsnummer 2007021344A Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør 26.09.2014. Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør Job- og personprofil Læsø Forsyning A/S Læsø Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Spildevand

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere