BE Ad pkt. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BE 25.2.2014- Ad pkt. 5"

Transkript

1 BE Ad pkt. 5

2 Carsten Koch-udvalget Carsten Koch-udvalgets rapport med anbefalinger blev drøftet på bestyrelsens møde den 21. januar 2014 og efterfølgende sendt i høring hos medlemsorganisationerne og drøftet i Den centrale følgegruppe. Den 12. februar 2014 Sag.nr Dok.nr jm/db Med det udgangspunkt har Akademikerne udarbejdet og afleveret et partsindlæg til Carsten Koch-udvalget den 30. januar Vedlagt Akademikerne har endvidere deltaget i et partsmøde med ekspertgruppen den 28. januar, hvor det blev klart, at langt de fleste parter var indstillet på at give Koch-udvalget den fornødne ro til at gennemgå parternes indlæg og først offentliggøre dem sammen med den officielle offentliggørelse af Carsten Koch-rapporten omkring 25. februar. Som konsekvens heraf bedes Akademikernes partsindlæg behandles som fortroligt materiale indtil offentliggørelsen. På mødet i partsgruppen gav Akademikerne i overskriftsform udtryk for de samme synspunkter, som fremgår af det endelige høringssvar, og fremhævede bl.a. det manglende akademikerspor i beskæftigelsesindsatsen. Dette resulterede i, at ekspertgruppen efterfølgende har kontaktet Akademikerne og bedt os om at uddybe dette synspunkt i høringssvaret. I den videre proces efter offentliggørelsen af Koch-rapporten er det planen at komme i dialog med alle relevante politiske beslutningstagere og betydende organisationer m.h.p. at fremføre Akademikernes synspunkt på et nyt beskæftigelsessystem. I denne proces vil etablering af et akademikerspor i beskæftigelsesindsatsen efter den model, som er beskrevet i høringssvaret, have højeste prioritet. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter indholdet af Akademikerens partsindlæg til Carsten Koch-rapporten og tager stilling til prioriteringen af de enkelte elementer, som skal indgå i den videre politiske proces.

3 Akademikernes partsindlæg til Carsten Koch-rapporten Den 29. januar 2014 Sag.nr Dok.nr jm/db Indledning Akademikerne ser positivt på Koch-udvalgets opgør med den nuværende beskæftigelsesindsats og beskæftigelsessystemet og ser positivt på intentionerne om et paradigmeskift i indsatsen, som bygger på gensidig tillid og inddragelse af den enkelte ledige i en behovsorienteret indsats. Indsatsen rummer også elementer af frit valg for den enkelte, kombineret med et større ansvar for selv at tage styringen i forhold til at komme i beskæftigelse så hurtigt som muligt. En lang række af de konkrete anbefalinger peger i samme retning som paradigmeskiftet, men der er dog nogle, som peger i modsatte retning, som vi uddyber længere nede i teksten. Valgfrihed og større ansvar til den enkelte er positivt, men det undrer os, at det kun gælder for dem over 30 år. Det er vores opfattelse, at dem under 30 år også er ansvarlige og brænder for at finde det rigtige job så hurtigt som muligt. Det er positivt med et meget større fokus på den ordinære virksomhedskontakt og udviklingen af et større kendskab til virksomhederne hos medarbejderne i jobcentre, men hvorfor stoppe her. Der findes mange andre virksomhedsrådgivere, som med fordel kan inddrages i et samarbejde omkring identificeringen af virksomhedernes erkendte og ikke-erkendte behov for rekruttering af arbejdskraft. Det drejer sig bl.a. om konsulenter fra kommunale erhvervsservicecentre, væksthuse, universiteter og karrierecentre som allerede i dag besøger virksomheder med henblik på at afdække deres udviklingsbehov og i den sammenhæng ofte støder på behovet for at få løst specifikke opgaver via rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. I den sammenhæng er det positivt, at ekspertgruppen lægger op til et tættere samarbejde i TAR (Tværregionale Arbejdsmarkedsråd), hvor man også inddrager vækstfora og uddannelsesinstitutioner. Den idé fortjener også at blive udfoldet på det operative plan, hvor den rigtigt implementeret vil bidrage til at skabe helt nye jobs. Idéen med profiling som screeningsmodel er god, men udmøntes ikke med tilstrækkelig konsekvens i de konkrete anbefalinger. Eksempelvis skal de "stærke" ledige møde op til lige så mange samtaler de første måneder af ledighedsperioden som alle de andre.

4 På mangelsiden har vi noteret os, at der ikke er blevet plads til et særligt akademikerspor, selv om det er demonstreret gennem Akademikerkampagnen, at en særlig akademikerindsats rykker afgørende i forhold til at skabe nye job på arbejdsmarkedet, og at der fortsat er behov for over de næste år at skabe mange flere nye jobs på det private arbejdsmarked. Side 2 af 13 Endelig synes vi, at det er en mangel, at skabelse af eget job og iværksætteri er fuldstændig fraværende i rapporten. Flere og flere skal søge deres beskæftigelse via skabelsen af eget job - enten som iværksætter, freelancer eller projektnomade, som skiftevis er ansat og selvstændig. Det er et voksende arbejdsmarked, som et beskæftigelsessystem også skal være gearet til at kunne håndtere.

5 Sølje A: En mere individuel og jobrettet indsats for forsikrede ledige Side 3 af 13 Manglende harmonisering af redskaber Principperne om mere tillid og valgfrihed er gode, men udmøntes ikke i de konkrete forslag. Rapporten har en indbygget problematisk selvmodsigelse, i og med der på den ene side fokuseres på, at de lediges valgfrihed bør øges, mens der på den anden side anbefales en række tiltag, som indebærer en øget kontrol, pligt og styring. Akademikerne mener, at fokus i de endelige anbefalinger bør vægte selvbestemmelse højere, end i rapportens oplæg. Der lægges op til fra udvalgets side at bruge et profileringsværktøj til at identificere stærke og svage ledige, men værktøjet benyttes ikke til andet end placering af de over 30-årige i enten jobcenter eller a-kasse. På trods af udvalgets anbefalinger om profiling af de ledige med henblik på at prioritere indsatsen omkring personer med størst behov, og på trods af anbefalingerne om at tage udgangspunkt i den enkelte ledige, anbefaler udvalget alligevel en række begrænsninger i anvendelsen af aktiveringsredskaber baseret på bl.a. alder, ledighedslængde, uddannelsesbaggrund o.a. Det positive i brugen af et profileringsværktøj vil være at kunne identificere såkaldt stærke ledige, hvor indsatsen tager udgangspunkt i, at den ledige i høj grad selv kan tilrettelægge sit ledighedsforløb og vælge, hvilke tilbud der har mest værdi for den pågældende. Udover at sikre at indsatsen på den måde opfattes som meningsfuld og relevant for den enkelte, opnår man den yderligere gevinst, at der dermed ikke bruges unødvendige ressourcer på ledige, der selv kan finde en hurtig vej til job. Den vej har udvalget desværre ikke valgt at gå. Uhensigtsmæssig opdeling af ledige over og under 30 år Det er uhensigtsmæssigt, at en skillelinje på 30 år er afgørende for, om enten a-kassen eller jobcentret skal være ansvarlig for indsatsen. En skillelinje på 30 år vil betyde, at en stor del af dimittenderne fra universiteterne skal tilknyttes jobcentrene. Der er her tale om en gruppe, som har et markant behov for hjælp og vejledning indenfor deres specialiserede område. A-kassen vil ofte være den mest specialiserede aktør på dette område, og det vil derfor være naturligt, at også de stærke ledige under 30 år får mulighed for at vælge, om de vil tilknyttes a-kasse eller jobcenter. Ansvarsfordelingen i rådighedsvurderingerne er uklar Man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorfor jobcentrene skal gives mere indsigt i a-kassernes rådighedsvurderinger og adgang til at klage. Transparens er fint, men da den anbefalede transparens vil kræve en betydelig investering og indebære en risiko for øget administration, må det tydeliggøres, hvilken gevinst man forventer at få ud af investeringen. Det fremstår i forslaget som endnu en tilsynsmyndighed. A-

6 kasserne er i forvejen under tilsyn fra myndighederne, og a-kassernes egne revisorer er pålagt at gennemføre meget grundige tilsyn. Gives jobcentrene større muligheder for at klage over a-kassernes rådighedsvurderinger, må man forudse et potentielt stort ressourceforbrug i dialogen mellem a-kasser og jobcentre om den enkelte lediges rådighedsvurdering. Side 4 af 13 Det er endvidere uklart, hvordan a-kasserne skal rådighedsvurdere medlemmer, der er under 30 år og medlemmer, der har været ledige mere end seks måneder, når a-kasserne ikke systematisk er i kontakt med disse medlemmer. Er det alene den nationale joblog, der skal være instrumentet, som a-kasser og jobcentre potentielt skal diskutere tolkningen af? Brug for fælles it-platform for at undgå øget bureaukratisering Akademikerne er enig i udvalgets anbefalinger om, at der skal etableres en fælles landsdækkende IT-platform, som kan understøtte samarbejdet mellem de forskellige aktører i indsatsen. Der kan forudses udfordringer med at få etableret en national joblog, der kan spille sammen med alle kommuners og a-kassers it-systemer. Hvis en national joblog ikke er integreret med aktørernes it-systemer, må der forventes et øget administrativt ressourcetræk hos både a- kasser og jobcentre. Herudover er det en nødvendig forudsætning for etablering og drift af en fælles landsdækkende IT-platform, at ansvaret placeres hos en central myndighed. Dette fremgår ikke klart af rapporten. Manglende fokus på de ledige, der skal skabe deres eget job En effektiv beskæftigelsesindsats må også have fokus på jobskabelse. Derfor undrer det, at Koch-udvalget, med sit fokus på ansvar og valgfrihed ikke kommer med anbefalinger til, hvordan beskæftigelsessystemet kan gøres mere tidssvarende ved at fjerne barrierer for ledige, der forsøger at skabe deres eget job. Rigide regler stiller barrierer op for ledige, som befinder sig i gråzonen mellem ordinær beskæftigelse og selvstændig virksomhed. Det gælder både dem, der er ansat på tidsbegrænsede kontrakter i projekter, gruppen af freelancere og gruppen bestående af egentlige iværksættere. Harmonisering af reglerne for løntilskud Akademikerne ser positivt på udvalgets anbefalinger om harmonisering af offentlig og privat løntilskud og kan anbefale, at man tager skridtet fuld ud og harmoniserer den offentlige løntilskudssats helt med den private løntilskudssats.

7 Søjle B: Målrettet uddannelse og opkvalificering for ledige i beskæftigelsessystemet Side 5 af 13 Udvalgets anbefalinger vedr. uddannelsesmuligheder for ledige i beskæftigelsessystemet fokuserer primært på uddannelse af ufaglærte. Det er der fin ræson i. Men det er samtidig meget afgørende, at højtuddannede også har mulighed for uddannelse i beskæftigelsessystemet. Det gælder både dimittender, som kan have behov for korte, jobnære og virksomhedsrettede kurser og for ledige med høj anciennitet, som oplever ledighed. Også for den erfarne ledige akademiker kan der være behov for uddannelse i form af korte opkvalificerings- og certificeringsforløb, målrettet specifikke aktuelle IT-værktøjer eller metodetilgange. Uddannelsesretten for såvel dimittender som erfarne akademikere kan i mange tilfælde være den korteste vej mod varig beskæftigelse - f.eks. i forbindelse med et brancheskifte eller et konkret jobtilbud. Akademikerne støtter, at uddannelse skal ses i en konkret sammenhæng med den enkelte lediges behov og de behov, der er på et givent tidspunkt på et relevant arbejdsmarked. Dermed må retten til uddannelse ikke frafalde men skal tilpasses den enkelte, gerne med et konkret jobsigte og samtidig være selvvalgt. Akademikerne anbefaler derfor, at ledige akademikere bibeholder uddannelsesretten under ledighed. Samtidig støtter Akademikerne også, at der rettes fokus på erhvervs- og målrettede uddannelser, der opkvalificerer den ledige akademiker på specifikke kompetencer, der efterspørges i de brancher, hvor der er konkrete jobåbninger. Uddannelse og vejledning for ledige med iværksætterplaner Flere og flere ledige skal søge deres beskæftigelse via skabelsen af eget job enten som iværksætter, freelancer eller projektnomade, som skiftevis er ansat og selvstændig. Det er et voksende arbejdsmarked, som beskæftigelsessystemet også skal være gearet til at håndtere og støtte op om. Akademikerne mener, at det er en mangel, at fokus på lediges skabelse af eget job og iværksætteri er fuldstændig fraværende i rapporten. Det at starte op som selvstændig er at sammenligne med et omfattende brancheskifte fra lønmodtager til selvstændig og flere erfaringer viser, at det er en stor udfordring for en nystartet virksomhed at overleve det første år. Der er mange overvejelser og mange administrative regler og pligter, der skal holdes styr på samtidig med at kundegrundlaget skal opbygges og produktet leveres. Akademikerne anbefaler derfor, at der rettes fokus på at støtte op med vejledning og rådgivning til ledige, der ønsker at starte op som iværksættere, freelancere eller ser gode beskæftigelsesmuligheder som projektnomader.

8 Akademikerne foreslår helt konkret, at der i beskæftigelsessystemet tilbydes ledige med iværksætterplaner korte, målrettede uddannelsesforløb, der kan klæde dem på til at håndtere de udfordringer der ligger i at starte egen virksomhed. Forløbene kan evt. udbydes som pilotprojekter med videnindsamling om hvilke faktorer i opkvalificeringen, der virker fremmende på iværksætterlysten hos ledige. Side 6 af 13

9 Søjle C: Styrket fokus på virksomhedernes behov Side 7 af 13 Akademikerne har gennem Akademikerkampagnen haft et særligt tæt og godt samarbejde om den virksomhedsopsøgende indsats med jobcentre landet over. I disse 2 år har Akademikerne derfor opnået en god indsigt i hvordan jobcentrene arbejder på dette vigtige område og vi er helt enige i udvalgets konklusioner: 1. Der er stor diversitet i jobcentrenes varetagelse af virksomhedskontakten 2. jobcentrenes konsulenter har manglende kompetencer vedr. Viden om arbejdsmarkedet og branchernes særkende Viden om virksomhedernes behov Kompetencer til at kunne rekruttere It-understøttelse til den virksomhedsrettede opgave og match Det konkluderes i rapportens kap. 10, at jobcenterkonsulenterne bør opkvalificeres til at kunne varetage en professionel virksomhedskontakt. Det er Akademikerne helt enige i. Akademikerne støtter derfor, at der udarbejdes en sammenhængende plan for opkvalificering af jobcenterkonsulenterne på landsplan, så virksomhederne sikres en ensartet og kvalificeret virksomhedsindsats overalt i landet. I kraft af Akademikernes kursus i professionalisering af virksomhedskontakten, har vi gjort os gode og positive erfaringer med hvilke elementer, der bør indgå i opkvalificeringen af jobcenterkonsulenterne og vil derfor meget gerne bidrage med denne viden. Manglende fokus på virksomhedernes uerkendte behov Akademikerne støtter Koch-udvalgets erklæring om, at jobcentrene skal have en strategi for den opsøgende virksomhedskontakt baseret på data og analyser af efterspørgslen. Virksomhedsopsøgende arbejde skal være en væsentlig del af beskæftigelsessystemets indsats. Dog mener Akademikerne, at rapporten mangler fokus på den del af det virksomhedsopsøgende arbejde, der handler om at opdyrke og skabe nye job ude i virksomhederne. Dialog om virksomhedernes uerkendte behov er en afgørende del af det virksomhedsrettede arbejde, og det bør opprioriteres som en del af den samlede indsats. En vigtig del af den virksomhedsrettede indsats på akademikerområdet er i høj grad også at rådgive virksomhederne omkring deres fremtidige mål med udgangspunkt i den aktuelle situation, virksomheden befinder sig i - og hvilke kompetencebehov, de har for at kunne nå disse fremtidige mål. Det er på denne måde, en konsulent skaber konkrete nye jobåbninger i en virksomhed og det kræver en specifik viden om virk-

10 somhedernes vilkår og behov. Det kræver også en specifik viden og erfaring at oversætte disse behov til konkrete stillinger. Side 8 af 13 Opkvalificering af Jobcentermedarbejdere Akademikerne er helt enig i rapportens initiativ til at oprette et landsdækkende efteruddannelsesmodul, hvor de opkvalificeres på arbejdsmarkeds- og brancheforhold, typiske rekrutteringsmetoder, matchning samt overvågning af arbejdsmarkedet. Ud over generel opkvalificering af jobcentermedarbejdere vil der også være behov for at rekruttere flere jobkonsulenter, der har en har erfaring med virksomhedsudvikling og gerne en baggrund som selvstændig eller ansat i en privat virksomhed. På baggrund af Akademikerkampagnens erfaringer og resultater af den virksomhedsopsøgende indsats i tæt samarbejde med landets jobcentre, anbefaler Akademikerne desuden, at jobcenterkonsulenterne opkvalificeres på viden og kompetencer til at: opdyrke nye jobåbninger og identificere potentielle opgaveområder rådgive både virksomhederne og de ledige akademikere om akademiske kompetencer og deres relevans i specifikke brancher. På den måde kan de samtidig medvirke til at løse paradoksproblematikker på visse delarbejdsmarkeder. På akademikerområdet er det afgørende for jobskabelsen, at virksomhederne gennem en professionel dialog med konsulenten får afdækket behovet i kraft af identificering af opgaver/funktioner, der tilsammen kan formuleres til en konkret jobåbning specielt i brancher der traditionelt set ikke beskæftiger akademikere. Vide hvornår og have kendskab til hvilken instans en virksomhed skal henvises til, hvis konsulenten erfarer, at virksomhedens problemstillinger ligger udenfor Jobcenterets rådgivningskompetence. Desuden anbefaler Akademikerne, at jobcentrene både skal have mulighed for og gensidig forpligtelse til at dele jobåbninger på tværs af jobcentre. Tilsvarende bør gælde mellem jobcentre og a-kasser. Vi ved af erfaring fra Akademikerkampagnen, at videreformidling af jobåbninger ikke sker af sig selv. Akademikerbasens funktioner For at kunne levere en professionel og troværdig service til virksomhederne, som modsvarer virksomhedernes forventning til tidshorisont og tidsforbrug på en rekruttering, bør jobcentrene have adgang til en pro-

11 fildatabase, der modsvarer de kriterier, man som rekrutteringskonsulent foretager udsøgninger på. Side 9 af 13 Det er Akademikerkampagnens erfaring, at det sjældent er afgørende for et godt match, hvilken uddannelse en ansøger besidder, med mindre der er tale om en specialistuddannelse. Mere afgørende er det, hvilke arbejdsopgaver og hvilke kompetencer der skal matches på grundlag af. Udsøgning og matchning på baggrund af disse to meget enkle og specifikke kriterier på Akademikerbasen har vist sig gennem flere år at gøre rekrutteringsopgaven både overskuelig, hurtig og kvalitetsfyldt og er et relativt enkelt værktøj at benytte for de jobkonsulenter, der skal opkvalificeres til at foretage professionel virksomhedsservice. Akademikerne anbefaler derfor, at denne udsøgningsmetodik fra Akademikerbasen overføres til den IT-platform, som jobcentrene skal benytte i deres virksomhedsarbejde.

12 Søjle D: Styrkede økonomiske incitamenter for beskæftigelsessystemet og mindre bureaukrati og færre proceskrav Side 10 af 13 Akademikerne ser meget positivt på forslaget om, at det nuværende refusionssystem gentænkes, så kommunerne får de stærkest mulige incitamenter til at arbejde for, at de ledige kommer hurtigt ud af dagpengesystemet og over i meningsfuld og varig beskæftigelse. Som Akademikerne tidligere har påpeget, så har tanken om, at man kan dosere den mest effektive indsats via differentierede økonomiske incitamenter, hvor visse aktiviteter udløser større refusion til kommunerne i forhold til andre, vist sig at være for firkantet. Det nuværende refusionssystem fører i værste fald til, at kassetænkning overtrumfer det rette indsatsvalg. Kommunerne skal honoreres for at vælge den bedste langsigtede løsning for den enkelte og for samfundet. Det kræver større fleksibilitet i finansieringsmodellen i forhold til at designe en relevant indsats til den enkelte ledige. Principperne bag færre proceskrav og mindre bureaukrati ser vi også meget positivt på. Ud fra en samlet vurdering kan det dog være svært at få øje på væsentlig nedbringelse af bureaukrati og proceskrav i de konkrete forslag, som udvalget kommer med.

13 Søjle E: Ny tværgående organisering og interessentinddragelse Side 11 af 13 Det tværgående samarbejde mellem jobcentre og de øvrige aktører på området bør styrkes (erhvervsservicecentre, væksthuse, uddannelsesinstitutioner, a-kasser og Andre Aktører). I rapporten er der lagt op til, at de nuværende LBR ere og RBR ere nedlægges og erstattes med 8-12 tværregionale arbejdsmarkedsråd, som får en række tværgående opgaver og sammensættes, så den rummer repræsentanter fra såvel de regionale erhvervsfora som uddannelsesinstitutioner. Akademikerne finder, at forslaget er et godt skridt på vejen til at skabe en meget bedre sammenhængende arbejdsmarkedsindsats på tværs af kommunegrænser, fagområder og a-kasser, og med inddragelse af uddannelsesinstitutioner og aktører indenfor erhvervspolitikken er der også skabt mulighed for at høste gevinster af den synergi, som dette samarbejde vil kaste af sig i form af øget vækst og beskæftigelse. Det er uklart i rapportens analyse og konklusion, hvad der skal drive og motivere jobcentrene til både at samarbejde på tværs af jobcentre og samarbejde på tværs af organisationer. Mål, rammer og incitamenter bør eksemplificeres for at dette tværgående samarbejde skal kunne realiseres. Et særligt akademikerspor i beskæftigelsesindsatsen Akademikernes arbejdsmarked er under voldsom udvikling nu og i en lang årrække fremover. Alene det at der de næste mange år er en nettotilvækst på akademikere hvert år gør, at der skal skabes nye jobs om året for at ledigheden ikke skal stige. Hovedparten af disse job skal skabes i den private sektor enten som lønmodtagerjobs i virksomheder eller som jobs, som bliver skabt af akademikerne selv (selvstændig, freelance, midlertidige projekter m.v.) Udfordringen forstærkes af, at hovedparten af alle landets akademikere uddannes og dermed bor i landets fire største byer. Da akademikernes arbejdsmarked samtidig er nationalt er der behov for at sikre at beskæftigelsessystemet er gearet til at håndtere at ledige i en del af landet kan matches med en virksomhedskontakt i en anden del. Til at tackle denne udfordring anbefaler Akademikerne et særligt akademikerspor i arbejdsmarkedsindsatsen, som bør være regionalt forankret f.eks. med udgangspunkt i organiseringen af de 8-12 arbejdskraftoplande suppleret med en central styregruppe, som sikrer koordinering af indsatsen på tværs af TAR-områderne og videns- og erfaringsopsamling på landsplan. Styregruppen kunne endvidere få til opgave at koordinere indsatsen for at afhjælpe geografiske flaskehalsproblemer, som ikke kan løses via den regionale organisering.

14 Konkret kan man organisere indsatsen med det jobcenter, som har flest ledige akademikere(dimittender) som tovholder og regional koordinator af indsatsen. Dette jobcenter skal dels råde over konsulenter gerne i samarbejde med a-kasser og andre aktører, som har særlig viden om akademikerarbejdsmarkedet og dels kan stå for en koordinering af den virksomhedsopsøgende indsats med henblik på at afdække jobåbninger i virksomhederne og få lavet det rigtige match mellem virksomhederne og de ledige akademikere. I en række kommuner findes der erhvervsservicecentre, som også laver virksomhedsbesøg, hvor hovedformålet er at tale om virksomhedens udviklingsbehov og udviklingsstrategier. Side 12 af 13 Ofte resulterer disse besøg i, at der identificeres et behov for tilførsel af viden på højt niveau. Her bør det også være jobcentrets ansvar at etablere det nødvendige netværk til disse virksomhedskonsulenter, således at de kan træde hjælpende til i forbindelse med rekruttering af de relevante medarbejdere, så man også kan få det rigtige match her. Enkelte kommuner har sat samarbejdet mellem jobcenter og erhvervsservice i system f.eks. vækstakademikerkonceptet i Københavns Kommune. Jobcentrene har endvidere ansvaret for bl.a. gennem den viden, som de får via virksomhedsbesøgene og rekrutteringsopgaverne, løbende at sørge for at tilvejebringe de relevante jobrettede kursustilbud til de ledige akademikere. Det er vigtigt, at alle konsulenter, som arbejder med akademikerindsatsen, får adgang til og lærer at bruge Akademikerbasen eller en tilsvarende landsdækkende profildatabase, jf. beskrivelse af Akademikerkampagnens erfaringer med brug af Akademikerbasen nedenfor. En optimal profildatabase er afgørende for det gode match Akademikerbasens principper bør implementeres i det kommende IT system, som den landsdækkende virksomhedsrettede indsats skal benytte til rekruttering af profiler til jobåbninger i virksomhederne. På baggrund af Akademikerkampagnens tætte samarbejde med jobcentrene i har Akademikerne erfaret, at tilgangen til en optimal profildatabase med en brugbar udsøgningsmetodik og en population af aktive og relevante profiler, er afgørende for, at konsulenterne kan levere en professionel og effektiv rekrutteringsservice og dermed opbygge samt fastholde en god kontakt til virksomhederne. Konsulenternes erfaring er, at de med meget lidt øvelse kan foretage formidling af relevante kandidater, der ligger i Akademikerbasen, hvilket har været særdeles vanskeligt med jobcentrenes nuværende registrering af ledige og deres kompetencer. Akademikerne anbefaler derfor, at IT platformen for den kommende landsdækkende beskæftigelsesindsats implementerer Akademikerbasens optimale opbygning af søgekriterier på både opgave- og kompetencebeskrivelser. Akademikerne vil gerne levere den nødvendige viden og erfa-

15 ring til at viderefører Akademikerbasens principper til den landsdækkende rekrutterings- og matchindsats. Side 13 af 13

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Grundlag AC har gennem Akademikerkampagnen arbejdet målrettet med at få flere akademikere i job i små og mellemstore

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk JOBCENTERCHEFSEMINAR Den 4. og 5. marts 2014 Hotel

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige Punkt 8. Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på højtuddannede ledige.

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation 2 En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Jørgen

Læs mere

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med Aktivitet intention Indhold Målrettet Afsender Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i 2012-13 Dimittendernes udfordringer 13.000 nye LVU ere om året 4.000 LVU ere trækker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Baggrund København har i en årrække haft en højere ledighed blandt akademikere end de øvrige uddannelsesbyer.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER

BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER Ulrik Petersen * September 2017 Dynamisk arbejdsmarked Stor offentlig sektor Arbejdsstyrken 2.700.000 75 % af 16 64 årige Jobåbninger pr år 800.000 Offentligt

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Benspænd for borgere og virksomheder

Benspænd for borgere og virksomheder Benspænd for borgere og virksomheder Virksomhederne mangler arbejdskraft Over en halv million borgere udenfor arbejdsmarkedet Danmark har brug for et effektivt beskæftigelsessystem, som kan levere individuelt

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice Dialogkortene er lavet for, at jeres jobcenter kan omsætte anbefalingerne fra metodehåndbogen om god virksomhedsservice i praksis. Dialogkortene kan bruges til at sætte struktur på dialogen om, hvor der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Proces vedr. resultatmål, beskæftigelsesplan og implementeringsplan I dag: Opfølgning på resultatmål for 2015 Beskæftigelsesplan for 2016 m. oplæg til 2016-mål

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland August 2012 2. udgave J.nr.: 2012-0005641/bdk Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Vejledning om koordineret tværkommunal virksomhedsservice

Vejledning om koordineret tværkommunal virksomhedsservice VEJ nr 9610 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09403 Senere

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Februar 2013 Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. I dag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017.

Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017. Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017. Virksomhedsrettede indsatser /gul/rød Bemærkninger Alle kommuner skal aktivt medvirke

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015 Samarbejde mellem virksomheder og kommuner d. 26. og 27. februar 2015 Oplæggets indhold 1. Den ny beskæftigelsesreform: Nyt fokus i virksomhedsindsatsen? 2. Virksomhedssamarbejdet i Ikast-Brande Kommune:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere