Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte november 2015 Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-20 november 2015 Oslo"

Transkript

1 Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte november 21 Oslo Nøgletal for Danmark oktober 21 Forventet BNP-udvikling i 21 1,7 % Forventet Inflation i 21 1, % Forventet Ledighed 21 4,6 % Nationalbankens diskonto, % Befolkning (1.).6 Boliginvesteringer 2, % NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer

2 Økonomisk udvikling Ifølge det reviderede nationalregnskab var der fra 1. til 2. kvartal 21 en BNP-vækst på,2 pct., mens beskæftigelsen steg med 7. i samme periode. Det var 8. kvartal i træk med fremgang i både BNP og beskæftigelse. Set over det seneste år er BNP løftet med 1,8 pct., mens beskæftigelsen er steget med 2.1. Selvom væksten i 2. kvartal ikke var så stærk, som man kunne ønske sig, vurderer de fleste, at opsvinget stadig er på sporet. Figur 1. Udvikling BNP Figur 2. Beskæftigelsen mia.211-kr. mia.211-kr Realt BNP Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Som det fremgår af tabel 1, blev væksten i 2. kvartal 21 især trukket op af de faste bruttoinvesteringer, lagrene og udenrigshandlen. For sidstnævnte, fordi importen faldt mere end eksporten. Modsat trak det private forbrug ned i væksten. Faldet i det private forbrug er umiddelbart svært at forstå ud fra fundamentale forhold, og heldigvis tyder de nyeste indikatorer på ny fremgang i 3. kvartal 21. Tabel 1. BNP-vækst samt underkomponenter samt arbejdsmarked 1. kvt. -2. kvt. 21 realvækst, pct kvt kvt BNP,2 1,8 - Privat forbrug (1) -,4 1,8 - Offentligt forbrug, 1,7 - Faste brutto investeringer,7 1,3 - Lagerinvesteringer mv. (2),3 -,7 Eksport -2,,4 Import -2,7-2, Statistisk Diskrepans (3) -,2 - ændring Beskæftigelse inkl. orlov 7, 2,1 1 Inklusive Non-Profit Institutions Serving Households, dvs. idrætsforeninger, private nødhjælpsorganisationer, frie skoler og fagforeninger. (2 og 3) vækstbidrag i pct.-enheder Anm.: Baseret på den sæsonkorrigerede opgørelse. Som følge af overgangen til ESA21 kan tallene ikke sammenlignes 1 pct. med vores septemberprognose. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik

3 Set over det seneste år er det private forbrug vokset med 1,8 pct., de faste bruttoinvesteringer er steget 1,3 pct., mens eksporten er steget,4 pct. Da importen samtidig er faldet med 2, pct., har udenrigshandlen samlet trukket op i væksten. Det er tjenesteeksporten, der er årsag til det på overfladen svage eksportbillede. Endelig trækker lagrene ned i BNP med mere end ¾ pct.enhed set over det seneste år. Samlet ændrede de reviderede nationalregnskabstal ikke nævneværdigt på det samlede vækstbillede sammenlignet med de foreløbige tal, der lå til grund for AE s efterårsprognose. Tabel 2 viser nøgletallene herfra. Tabel 2. Nøgletal fra prognosen 21* 216* Realvækst, kædede værdier, pct. BNP 1,7 2,4 Indenlandsk efterspørgsel 1, 2, - Privat forbrug (inkl. NPISH) 1,9 2,1 - Offentligt forbrug 1,, - Offentlige investeringer -, -3, - Boliginvesteringer -1, 6, - Erhvervsinvesteringer 2,2 6,7 - Lagre 1) -,4, Eksport,3 4,7 Import -1,2 4,3 Ændring, 1. Beskæftigelse 2,3 2, Bruttoledighed -11, -, Årlig stigning i pct. Forbrugerprisindeks,7 1, Boligpriser, enfamiliehuse,8 4, Kilde: AE s efterårsprognose samt arbejdsmarkedsprognose fra oktober 21. I 21 forventes en vækst i Danmark på 1,7 pct., mens der næste år ventes en fremgang på 2,4 pct. Samtidig ventes beskæftigelsen at stige med omkring 2. i 21 og 2. i 216. At beskæftigelsen stiger mindre næste år på trods af en højere økonomisk vækst, skal ses i lyset af, at fremgangen i år tegner stærkere, end hvad væksten kan forklare. Dermed ventes en højere produktivitetsvækst næste år. Væksten i 21 drives delvist af en stigning i det private forbrug og erhvervsinvesteringerne. Dertil kommer en stigning i nettoeksporten som følge af et fald i importen og svag stigning i eksporten. Det er især handlen med tjenester, der er årsag til den svage fremgang i eksporten. Eksporten af varer er vokset mere signifikant. Cirka halvdelen af tjenesteeksporten udgøres af søfart, og det er især faldet i eksport af søfart, som kan forklare den lave vækst i eksporten. Faldet i importen forklares delvist af et fald i importen af tjenester, herunder Søfart, delvist af en meget svag vækst i importen af varer. Den indenlandske efterspørgsel, herunder især en stigning i erhvervsinvesteringerne og boliginvesteringerne, ventes at blive en kilde til den øgede vækst i BNP i 216. Årsagen til - 3

4 den forventede stigning i boliginvesteringerne i 216 er, at der endelig forventes fremgang i nybyggeriet. De seneste par år har nybyggeriet stået stille på et ekstremt lavt niveau. Men der er grund til at tro, at nybyggeriet nu har nået bunden, og at det i 216 vil være på vej op igen. Det er bl.a. udviklingen i de påbegyndte kvadratmetre og den detaljerede bygge- og anlægsbeskæftigelse, der peger i den retning, jf. nedenfor. Væksten i erhvervsinvesteringerne forventes at være relativt lav i 21: Selvom renteniveauet er lavt, er der som følge af økonomisk usikkerhed (først krisen i Ukraine, senere GREXIT-situationen og vækstnedgearingen i vækstlandene) samt en høj grad af overkapacitet ikke rigtigt kommet gang i erhvervsinvesteringerne endnu. Overkapaciteten er dog aftaget betydeligt, og i takt med en mere stabil vækstsituation forventes der mere gang i erhvervsinvesteringerne. Kommer der fornyet økonomisk usikkerhed fra den internationale økonomi, kan genopretningen af investeringerne blive udskudt. Det private forbrug vokser pænt, men ikke prangende næste år, mens den offentlige efterspørgsel ikke ventes at bidrage til væksten i 216. Både import og eksport forventes af stige mere mærkbart i 216. Stigningen i eksporten skal ses som en følge af, at Danmarks konkurrenceevne er stærk, samt at vækstudsigterne for de lande, Danmark handler med, tegner mere positive. Importen gearer op i takt med større fremgang i den hjemlige efterspørgsel. Eftersom både eksport og import forventes at stige i 216, bliver bidraget fra nettoeksporten til BNP-væksten kun svagt positivt. Konjunkturindikatorer i 3. kvartal 21 Beskæftigelsen målt på den nye lønmodtagerstatistik (baseret på e-indkomst-registret) har vist en fortsat stigning ind i de første to måneder af 3. kvartal 21 med i alt godt.. Det viser figur 3. Det er fortsat den private sektor, der trækker, men de seneste måneder har også vist en svagt stigende offentlig beskæftigelse. Set over det seneste år er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 39.. Der har været bred fremgang, hvor kun branchen Finansiering og forsikring har oplevet fald. Det er de private serviceerhverv, særligt Handel og transport mv. samt Erhvervsservice, der har trukket stigningen. Bygge- og anlægssektoren og industrien følger imidlertid også godt med. Figur 3. Lønmodtager beskæftigelsen på måneder Figur 4. Udvikling i arbejdsløsheden fuldtidspers Registreret buttoledighed AKU-ledige Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Den positive udvikling på arbejdsmarkedet ses også i arbejdsløshedstallene, der dog ikke er faldet så meget, som beskæftigelsen er steget. Det er et tegn på en stigende arbejdsstyrke. Som det fremgår af figur 4, ligger den registrerede arbejdsløshed på. - 4

5 fuldtids svarende til en arbejdsløshedsprocent på 4,6 pct., mens den EUharmoniserede stikprøvebaserede arbejdsløshed (AKU) ligger på 18., hvilket svarer til 6,4 pct. Som det fremgår af figuren, har den registrerede ledighed haft en stærkere nedadgående tendens i 21 end AKU-ledigheden. Det kan være et tegn på, at der er flere ledige ressourcer på arbejdsmarkedet, end den registrerede ledighed giver indtryk af. Indikatorerne tegner et fortsat positivt billede af situationen på arbejdsmarkedet i 2. halvår 21, om end der er tegn på, at det måske ikke vil gå lige så hurtigt som tidligere. De nyeste tal for nyopslåede stillinger i dansk økonomi fra Jobindex peger på opbremsning. Det viser figur. Niveauet er stadig pænt om end fortsat langt fra toppen, før krisen satte ind. Det er en indikator for, at der er gang i jobskabelsen, men også at det ikke er blevet ved med at buldre derudad. Kigger man på de varslede fyringer, figur, peger de på en svagt faldende tendens de seneste måneder efter en stigning i årets start. Der lukkes stadig en del jobs, men det er i et relativt lavt omfang. Vurderet ud fra beskæftigelsesindikatorerne i de private byerhverv (industri, privat service og bygge- og anlæg) figur 6, vil beskæftigelsen fortsætte med at stige ind i 3. kvartal 21, idet alle erhverv, bortset fra bygge- og anlægssektoren, har en positiv vurdering af den faktiske beskæftigelsesudvikling. Figur. Nye jobopslag på nettet og varslede fyringer Figur 6. Jobindikatorer antal nyopslag Varslede fyr., SK trend (ha.) antal nyopslag Jobindex, SKtrend Privat service B&A Industri Kilde: AE pba. Jobindex og Jobindsats. På trods af den negative beskæftigelsesindikator er meldingerne om mangel på arbejdskraft som årsag til produktionsbegrænsninger fortsat med at stige de seneste måneder for bygge- og anlægssektoren. Det viser figur 7. Selvom niveauet er det højeste siden slutningen af 28, er det ikke alarmerende højt. Men fortsætter det med at stige, begynder advarselslamperne snart at blinke. -

6 1. halvår 6 2. halvår 6 1. halvår 7 2. halvår 7 1. halvår 8 2. halvår 8 1. halvår 9 2. halvår 9 1. halvår 1 2. halvår 1 1. halvår halvår halvår 2. halvår 1. halvår halvår halvår halvår halvår 1 Figur 7. Arbejdskraftmangel B&A Figur 8. Arbejdskraftmangel industri Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. Indikatorerne for arbejdskraftmangel i industrien er derimod faldet lidt tilbage den seneste måned, og niveauet er præcis det samme som sidste år og altså relativt lavt. Den mest omfattende undersøgelse af rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) fra foråret 21 peger også på et relativt lavt antal rekrutteringsproblemer. Det viser figur 9. Det konkluderes således, at antallet af forgæves rekrutteringer fortsat er begrænset i lyset af omsætningen på det danske arbejdsmarked. Endelig peger den seneste statistik fra 2. kvartal 21 på svagt stigende vækst i lønninger fra et lavt niveau. Det er umiddelbart bygge- og anlægssektoren, der har de højeste lønstigninger. Konjunkturindikatorerne har efter sommerferien 21 haft en svagt opadgående tendens. Både industrien og bygge- og anlægssektorens indikator ligger imidlertid fortsat klart i det negative spektrum et niveau, der er svært at forene med den udvikling, der kan aflæses i de mere hårde tal, herunder beskæftigelsen. For begge opgørelser har der imidlertid været omlægninger af opgørelsen de senere år, hvilket (mest åbenlyst for industrien) kan have ledt til databrud og et for lavt niveau sammenlignet med tidligere. For både industrien og B&A er det især ordrebeholdningen, der ligger lavt. Figur 9. Rekrutteringsproblemer på det danske arbejdsmarked antal antal Figur 1. Konjunkturbarometre industri og bygge- og anlæg B&A Industri Kilde: AE på baggrund af STAR og Danmarks Statistik. - 6

7 Som det fremgår af 11, ligger konjunkturindikatoren for de private serviceerhverv og detailhandel pænt i det positive spektrum. Det er især de seneste måneder, indikatoren er gået op. Det lover positivt for fremtiden, hvis ikke der er tale om en midlertidig fremgang. Figur 11. Konjunkturbarometre Privat service og detailhandel Figur. Forbrugertillid Privat service Detailhandel 3 Anm.: En ny opgørelse af barometret for privat service kan gøre det vanskeligt at sammenligne indikatoren tilbage i tid på dette område. Det samme gælder detailhandlens indikator, der er sat sammen af en opgørelse fra Eurostat og en fra Danmarks Statistik. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik og Eurostat Pct. (å/åvækst) 8 Forbrugertilliden er til gengæld faldet meget markant de seneste måneder. Som det fremgår af figur, voksede forbrugertilliden helt ekstraordinært meget i starten af 21, hvor den nåede op over før-krise-niveau. Den voldsomme stigning i forbrugertilliden kan bl.a. hænge sammen med de rekordlave lange renter, som gjorde det yderst fordelagtigt for forbrugerne at anskaffe større forbrugsgoder. Fra 2. kvartal 21 er forbrugertilliden faldet igen, hvilket ud over stigninger i de lange renter også kan skyldes uro forårsaget af den mulige græske exit fra Euroen, usikkerhed om kinesisk økonomi samt den europæiske flygtningekrise. Således bør man ikke gå i panik over faldet i forbrugertilliden, og flere indikatorer peger på ny fremgang i det private forbrug i 3. kvartal Det private forbrug ekls. Energi Forbrugertillid (fremrykket 1. kvt.) nettotal (pct.) Samlet peger indikatorerne ind i 2. halvår 21 generelt i en positiv retning, selvom der på nogle områder er tegn på stilstand. Fremgangen i dansk økonomi er altså skrøbelig, hvorfor regeringen bør være ekstremt påpasselig med den finanspolitiske bremse, ligesom man bør genoverveje den netop fremlagte finanspolitiske prioritering, hvor usikre skattelettelser er foretrukket frem for sikre investeringer i fremtidens vækst. Boligmarkedet Boligpriser Boligpriserne svinger en del fra måned til måned, men tendensen er fortsat positiv. I AE s efterårsprognose fra september 21 blev stigningen i huspriserne opjusteret med 1¼ pct.enhed til,8 pct. Opjusteringen skyldes dels, at niveauet for boligpriserne i 214 er blevet løftet lidt, så vi gik ind i 21 med et højere niveau, og dels den flotte vækst i boligpriserne i første halvår af 21. I forventningen om en vis stigning i de lange renter ventes væksten i boligpriserne at aftage lidt, så der skønnes en vækst på 4, pct. for 216. De senere måneders tal peger på opbremsning i boligpriserne. - 7

8 Figur 13. Huspriserne. Figur 14. Ejendomshandler 26= = solgte boliger 1 solgte boliger AEs prognose sep1 Måned, Sæsonkorr Parcel-/rækkehus Ejerlejlighed, højre akse Anm.: Alle tal er sæsonkorrigerede. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og realkreditrådet. Som det fremgår af figur 14, er der også tegn på opbremsning i handelsaktivitet det seneste kvartal. Opbremsningen kommer dog efter en stærk fremgang de foregående kvartaler. Som det fremgår af figuren, ligger salget af ejerlejligheder helt på niveau med det, vi så fra før krisen. Det er i det lys, man skal se det lille fald i 2. kvartal 21. Boligbyggeriet og boliginvesteringer Boliginvesteringer er faldet de seneste tre kvartaler og med knap 1 pct. i 2. kvartal 21. Der har ellers været en svagt stigende tendens i det påbegyndte boligbyggeri, et tegn på at bunden er ved at være nået for nybyggeriet. Faldet i de samlede boliginvesteringer afspejler derfor, givet at hovedreparationerne er aftagende. Det er også dem, der har holdt hånden under boliginvesteringerne de senere år, men det hænger også sammen med bortfald af stormskadereparationer efter Bodil og Allan sidste år samt stor aktivitet fra reparationer i den almene sektor. Det påbegyndte boligbyggeri, der som følge af forsinkede indberetninger er omfattet af en enorm usikkerhed, peger lidt ned for nybyggeriet i 2. halvår 21, det viser figur 1. På den anden side viser den stikprøvebaserede opgørelse en fremgang i beskæftigelsen inden for nybyggeri i 3. kvartal 21, så vurderingen er fortsat, at nybyggeriet vil trække i positiv retning. Figur 1. Boliginvesteringer og påbegyndelser af beboelsesbygninger etage m mia. kr. 21- kædede værdier Påbegyndt boligbyggeri fremrykket to kvartaler Boliginvesteringer (højre akse) Figur 16. Øvrige bygge- og anlægsinvesteringer og påbegyndelser af erhvervsbyggeri etage m2 etage m Påbegyndelser, ikke-bolig Byggeinvesteringer ekskl. bolig og anlæg (højre akse) Anm.: Det påbegyndte boligbyggeri er forsøgt korrigeret for forsinkede indberetninger, jf. AE s prognose september 21. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. - 8

9 Kigger man på de øvrige bygge- og anlægsinvesteringer (ekskl. boliger og anlæg), viser nationalregnskabet en lille stigning efter et stort fald i 1. kvartal 21. Det viser figur 16. Samtidig peger det påbegyndte erhvervsbyggeri umiddelbart ned i 2. halvår 21. Som det fremgår af figuren, ligger det påbegyndte erhvervsbyggeri fortsat på et ekstremt lavt. Samlet peger nationalregnskabet til og med 2. kvartal 21 på en relativt sløj udvikling i bolig-, bygge- og anlægsinvesteringerne. Alligevel er beskæftigelsen inden for bygge og anlæg steget pænt ind i 21. Dette paradoks dækker enten en sammensætning i retning af arbejdskrafttunge investeringer, at bygge- og anlægsvirksomhederne er begyndt at hamstre arbejdskraft, eller at aktiviteten reelt er højere end det, Nationalregnskabet viser nu. Det er vores forventning, at bygge- og anlægsaktiviteten vil tiltage i 216, understøttet af den generelle bedring i økonomien, de stigende boligpriser og den fortsat lave rente. I det lys forventes der fortsat fremgang i beskæftigelsen. Tabel 3 viser regeringens seneste skøn for inflation samt renter. Som det fremgår, forventes inflationen fortsat at ligge lavt i 21, mens den derefter begynder at nærme sig et lidt mere normalt niveau. Renterne forventes også at ligge rekordlavt i 21 for derefter at stige relativt behersket Tabel 3. Forventninger til inflation og renteudvikling Inflation,8,6,7 1, Kort rente (pengemarkedsrente),3,3 -,1, Lang rente (stat 1 år) 1,8 1,4,8 1,4 Kilde: AE pba. Økonomisk Redegørelse, august 21. Boligpolitik Som i resten af Norden og Europa er boligplacering af flygtninge højt på dagsordenen. Efter valget har vi fået en ren Venstre mindretalsregering og boligpolitikken er blevet placeret i Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet, hvor det indtil nu har været udlændinge og integration, der mest har optaget ministeren. En anden af regeringens store mærkesager er udflytning af arbejdspladser, og der er truffet beslutning om flytning af over 3. arbejdspladser fra Københavnsområdet til resten af landet. Udflytningerne vil blive effektueret over det kommende år til 1½. I BL igangsætter vi et fremtidsstudie, hvor vi over det kommende 1½ år vil have en debat blandt vores medlemmer om hvordan krav og behov inden for beboerdemokrati, administration/drift og boligtyper ser ud i

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1.-11. marts 216 Stockholm Nøgletal for Danmark marts 216 Forventet BNP-udvikling i 216 1,1 % Forventet Inflation i 216 1,1 % Forventet Ledighed 216,5 % Nationalbankens

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 26. maj 2016 Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 26. maj 2016 Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 26. maj 216 Reykjavik Nyckeltal för Danmark Folkmängd 5,7 mill Förväntad BNP-utveckling 1,1 % Inflationstakt,7 % Arbetslöshet 4,2 % Styrränta -,1 % Bostadsbyggande

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 26.27. maj 2015 Thorshavn

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 26.27. maj 2015 Thorshavn Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 26.27. maj 21 Thorshavn Nøgletal for Danmark Januar 21 Forventet BNP-udvikling i 21 1, % Forventet Inflation i 21,8 % Forventet Ledighed 21, % Nationalbankens

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 214 Stockholm Nøgletal for Danmark februar 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 %

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Nøgletal for Danmark november 2012 Forventet BNP-udvikling i 2012 0,25 % Inflation i september (årligt) 2,5 % Ledigheden september

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 215 Stockholm Nøgletal for Danmark Januar 215 Forventet BNP-udvikling i 215 1,4 % Forventet Inflation i 215,8 % Forventet Ledighed 215 4,5 %

Læs mere

Stigende arbejdsløshed

Stigende arbejdsløshed Nye arbejdsløshedstal oktober 21 Stigende arbejdsløshed tredobling i langtidsledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 fuldtidspersoner fra september til oktober 21. Dermed udgør bruttoledigheden nu samlet

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Nye tal for varslede fyringer og ledige stillinger Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Der var i oktober måned en stor stigning i antallet af varslede fyringer. Stigningen ser ikke ud

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen De nye nationalregnskabstal har reduceret faldet i BNP fra 0,5 procent til 0,1 procent i 1. kvartal 2011. Det mindre fald i BNP i 2011 skal dog ses i

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

private jobs tabt under krisen

private jobs tabt under krisen 199.000 private jobs tabt under Dagens nationalregnskab bekræfter, at der fortsat var nedgang på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2010. På trods af en stagnerende arbejdsløshed faldt beskæftigelsen med 13.000

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 14-15. november 2013 Danmark

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 14-15. november 2013 Danmark Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 14-15. november 2013 Danmark Nøgletal for Danmark November 2013 Forventet BNP-udvikling i 2014 1,6 % Forventet Inflation i 2014 1,5 % Forventet Ledighed 2013

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år DI ANALYSE Februar 1 Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år Efter et lille fald i bygge- og anlægsinvesteringerne i ventes fremgang i år og næste år. Særligt det lave nybyggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i juli til -16 fra -20 i juni. Således har virksomheder i branchen stadig negative forventninger til ordrebeholdningen, om end den negative stemning er blevet mindre i juli.

Læs mere

Frygt for flaskehalse er overdrevet

Frygt for flaskehalse er overdrevet Den registrerede bruttoledighed er aktuelt på ca. pct. og relativt tæt på sit strukturelle niveau. Det har udløst bekymring for om arbejdsmarkedet allerede nu står over for flaskehalsproblemer. Bruttoledigheden,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Ledighedstal januar 010 Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Selvom arbejdsløsheden lå stort set uændret fra december 009 til januar 010, tyder intet endnu på, at nedturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Aktuel Statistik 3/2012 14. september 2012 Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Sommerens nøgletal tegner et billede af fortsat stilstand i dansk økonomi, om end med en stabilisering

Læs mere

Titusindevis af nye job på vej

Titusindevis af nye job på vej Beskæftigelsen er igennem mere end to år vokset måned efter måned, og siden foråret 2013 er der blevet ca. 72.500 flere lønmodtagere. De kommende år er der udsigt til et bredt funderet opsving på det danske

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i august til -10 fra -16 i juli. Således mener et flertal af virksomheder i branchen stadig, at ordrebeholdningen er utilstrækkelig, om end den negative stemning er blevet mindre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Nettotilgangen til ledighed har siden 21 været tæt på nul

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN ARBEJDSMARKEDET. 18. juni Resumé:

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN ARBEJDSMARKEDET. 18. juni Resumé: 1. juni af Louise Hansen og Martin Madsen (33771) Resumé: INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN Konjunkturerne er toppet, selvom ledigheden fortsat falder. Tendenserne er særligt tydelige på boligmarkedet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere