Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen"

Transkript

1 Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen De nye nationalregnskabstal har reduceret faldet i BNP fra 0,5 procent til 0,1 procent i 1. kvartal Det mindre fald i BNP i 2011 skal dog ses i lyset af en nedrevision af væksten i 2010 på 0,4 pct.enheder til nu 1,7 procent. Niveauet for BNP i 1. kvartal 2011 er dermed ikke ændret i nævneværdig grad. Beskæftigelsen steg marginalt i 1. kvartal 2011, men arbejdsløsheden steg med fuldtidspersoner fra april til maj måned af stud.polit Anders P. Nielsen Arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted & chefanalytiker Frederik I Pedersen 1. juli 2011 Analysens hovedkonklusioner BNP faldt 0,1 pct. i 1. kvartal Det mindre fald ind i 2011 sker dog på baggrund af en svagere udvikling i 2010, idet væksten her er revideret ned fra 2,1 pct. til 1,7 pct. Niveauet for BNP er i 1. kvartal 2011 derfor ikke ændret nævneværdigt, og vi er stadig nede med 5 pct. (mere end 90 mia.2011-kr.) sammenlignet med toppunktet før nedturen satte ind. Regeringens finanspolitiske opstramning med lavere offentligt forbrug og investeringer suger isoleret set omkring 0,7 pct.enheder ud af væksten i første kvartal 2011, og samlet har den offentlige økonomi givet en markant reduktion af væksten de seneste fem kvartaler. Beskæftigelsen er steget med personer. Der er dog tvivl om vendingen i beskæftigelsen er reel, idet andre statistikker peger den anden vej. Arbejdsløsheden steg således også med fuldtidspersoner i april. Samlet giver de nye tal tal indtryk af, at dansk økonomi stadig hænger fast i krisen i modsætning til mange andre af de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er en farlig vej regeringen har valgt ved at stramme finanspolitikken allerede nu. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil Kommunikationsmedarbejder Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 BNP revideret op i 1. kvartal 2011, men ned i 2010 De nye nationalregnskabstal har givet en revision af væksten i 1. kvartal 2011 fra minus ½ til minus 0,1 pct. Da væksten stadig var negativ i 4. kvartal 2010 er der stadig tale om to kvartaler i træk med negativ vækst og dermed teknisk recession. Det mindre fald i BNP ind i 2011 skal dog ses i lyset af en nedrevision af væksten i 2010 på 0,4 pct.enheder. De foreløbige tal viste således en BNP vækst på 2,1 pct. fra , mens det reviderede tal viser en vækst på 1,7 pct. Niveauet for BNP er i 1. kvartal 2011 derfor samlet set ikke ændret nævneværdigt, og vi er stadig nede med omkring 5 pct. (svarende til mere end 90 mia.2011-kr.) sammenlignet med toppunktet i slutningen af 2007 før nedturen satte ind i dansk økonomi. Derfor er der fortsat meget lang vej tilbage for dansk økonomi, hvilket fremgår af figur 1, hvor de nye reviderede tal sammenlignes med de foreløbige (nu gamle) tal. Figur 1. Udvikling i BNP mia. kæde 2000-priser mia. kæde 2000-priser BNP, Nye BNP, Gamle Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Tabel 1 viser væksten i forsyningsbalancens enkelte poster samt i BNP det seneste kvartal og det seneste år. I parentes er angivet revisionen i pct.enheder sammenlignet med de foreløbige tal offentliggjort i forbindelse med 1. kvartal Udviklingen ind i 1. kvartal 2011 dækker over modsatrettede forhold. Ned i væksten trak et fald i det private forbrug på 0,9 pct., et fald i det offentlige forbrug på 0,1 pct., et fald i maskininvesteringer, software mv. på 15,2 pct, ligesom bygninger og anlæg ex. bolig faldt med 2,2 pct. I positiv retning trak lagrene (inkl. statistiks diskrepans) med et vækstbidrag på 0,1 pct.enheder, boliginvesteringerne med en vækst på 2,7 pct., ligesom nettoeksporten bidrog pænt positiv til væksten i 1. kvt. Eksporten steg således med 4,8 pct., mens importen steg 1,9 pct. Ligesom i de foreløbige tal er investeringerne påvirket negativt af et fald i de offentlige investeringer på næsten 20 pct. Salget af en boreplatform (for ca. 3½ mia.kr.) har ligeledes trukket godt ned i maskinin- 2

3 vesteringerne, men modsat tilsvarende op i eksporten. Salget af boreplatformen har således ingen påvirkning på væksten. Korrigeret for boreplatformen er der stadig et stort fald i maskininvesteringerne, ligesom eksporten stadig stiger pænt. Tabel 1. Forsyningsbalancen (revision siden sidste offentliggørelse i parentes), sæsonkorrigeret 4.kvt kvt kvt kvt.2011 Pct. (revision pct.enheder) Privat forbrug -0,9 (-0,1) -0,7 (0,0) Offentligt forbrug -0,1 (0,7) -0,7 (0,4) Boliginvesteringer 2,7 (0,0) 8,7 (2,4) Maskininvesteringer, software mv. -15,2 (2,3) -8,2 (2,2) Bygninger og anlæg ex. bolig -2,2 (0,1) 0,0 (0,1) Lagerinv. ekskl. diskrepans 0,4 (0,1) 1,4 (0,0) Lagerinv. Inkl. diskrepans 0,1 (-0,2) 0,4 (-0,4) Eksport 4,8 (0,5) 10,7 (0,3) - varer 7,3 (1,7) 12,1 (1,7) Import 1,9 (-0,1) 8,2 (-0,1) - varer 2,3 (0,5) 11,1 (1,1) BNP -0,1 (0,4) 1,9 (0,6) Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Det lidt mindre fald i BNP ind i 2011 skal som sagt ses i lyset af en nedrevision af væksten i Samlet er BNP-væksten for 2010 nedrevideret fra 2,1 pct. til 1,7 pct. Som man kan se af tabel 2 dækker nedrevisionen over en mindre vækst i det offentlige forbrug, men især at importen er blevet kraftigt opjusteret (på især tjenestesiden), hvorfor vækstbidraget fra udenrigshandlen sidste år er blevet revideret noget ned fra knap ½ pct.enhed til godt 0,1 pct.enhed. På positivsiden er der modsat opjusteret for investeringerne i boliger og Maskiner, software mv. Tabel 2. Forsyningsbalancen samt revision forel rev Revision Pct. pct.enheder Privat forbrug 2,3 2,2 0,1 Offentligt forbrug 0,7 1,0-0,3 Boliginvesteringer -9,0-9,4 0,4 Maskininvesteringer, software mv. 5,7 4,5 1,2 Bygninger og anlæg ex. bolig -14,0-13,9-0,1 Lagerinv. 0,9 0,9-0,1 Eksport 3,8 3,6 0,2 - varer 5,1 5,0 0,1 Import 3,9 2,9 1,0 - varer 4,6 4,5 0,1 BNP 1,7 2,1-0,4 Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 3

4 Kigger man på de seneste fem kvartaler har den offentlige økonomi i form af udviklingen i det offentlige forbrug og de offentlige investeringer trukket ned i de fire. En simpel beregning viser således, at BNP renset for de offentlige investeringer og det offentlige forbrug er steget 4,2 pct., mens faktisk BNP til sammenligning er steget 2½ pct. Det er derfor helt tydeligt at den offentlige økonomi har lagt en mærkbar bremse på den økonomiske vækst den seneste tid, og uden den offentlige nedtur ville økonomien ikke være recession. Figur 2. Vækst i BNP med og uden bidrag fra det offentlige seneste 5 kvartaler pct K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 Akk vækst sidste 5 kvartaler pct BNP BNP eksl. offentligt forbrug og investeringer Anm.: Der er tale om en simpel rensning pba. kædede størrelser. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. Beskæftigelsen steg lidt i 1. kvartal 2011 Beskæftigelsen steg det seneste kvartal med ca personer. Det dækker over, at den private beskæftigelse er steget med personer, mens den offentlige beskæftigelse er faldet med personer (begge tal er ekskl. orlov). Sammenlignet med de foreløbige tal er der tale om oprevision på ca personer. Samlet er beskæftigelsen siden 4. kvartal 2008 faldet med knap personer. Det dækker over en nedgang i den private beskæftigelse på godt personer og en stigning i den offentlige beskæftigelse på lidt mere end personer. Stigningen i beskæftigelsen er umiddelbart overraskende i lyset af, at det såkaldte Arbejdstidsregnskab (ATR), der er hovedkilden til det reviderede nationalregnskab (NR), viste et beskæftigelsesfald på næsten personer (inklusive personer på orlov) ind i 1. kvartal Der foretages imidlertid oven på arbejdstidsregnskabet nogle korrektioner for personer på orlov, grænsependlere, sort arbejde mv. Sammenlignet med den foreløbige opgørelse er antallet af grænsependlere opjusteret, så der nu er en stigning i den udenlandske arbejdskraft på personer ind i 1. kvartal 2011, hvilket forklarer noget af forskellen til ATR-tallene. Men samtidig er der tilsyneladende en forskel i sæsonmønstret mellem ATR og NR, idet ATR generelt er mere negativ end NR i 1. kvartal i hvert år, mens ATR så er mere positiv de efterfølgende kvartaler. 4

5 Det er noget overraskende, at der er sæsonmæssig forskel mellem Arbejdstidsregnskab og Nationalregnskabet. Figur 3 sammenholder NR-beskæftigelsen med ATR-beskæftigelsen, hvor sidstnævnte er korrigeret for personer på orlov og grænsependlere. Figur 3. Udviklingen i beskæftigelse personer personer ATR+grænsepend+Orlov NR besk Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Samlet stiller de nye tal spørgsmålstegn ved, om der reelt har været en vending i beskæftigelsen. Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) samt indikatoren for lønmodtagerbeskæftigelsen fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register viste begge fald i beskæftigelsen i 1. kvartal 2011, og sidstnævnte indikator peger dertil på fortsat nedgang ind i april Det ville ellers være glædeligt om den private beskæftigelse igen var begyndt at vokse. Indikatorerne for den private sektor giver stadig håb om fremgang i den private beskæftigelse ind i 2. kvartal 2011, om end stigningen kan være truet af de seneste kvartalers sløje vækst. Det kan også være det, de nye arbejdsløshedstal afspejler. Arbejdsløsheden stiger igen Efter en periode med aftagende bruttoledighed er der fra april til maj 2011 kommet flere bruttoledige. Samlet er der nu knapt arbejdsløse, hvilket svarer til en arbejdsløshedsprocent på 5,9 pct. Det viser figur 4. Den seneste måneds udvikling dækker over, at nettoarbejdsløsheden er steget med godt mens antallet af aktiverede, er faldet med ca fuldtidspersoner, 5

6 Figur 4. Udviklingen i arbejdsløsheden (brutto) Pct. af arbejdstyrken 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Pct. af arbejdstyrken 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2, ,0 Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. På trods af stigning er arbejdsløsheden ikke vokset til de højder mange frygtede. Det afspejles dog desværre ikke i beskæftigelsestallene, som igennem krisen er faldet mere end dobbelt så meget, som arbejdsløsheden er steget. Samlet er beskæftigelsen siden 4. kvartal 2008 faldet med næsten personer, mens arbejdsløsheden kun er steget med knap personer, hvorfor ca personer har forladt arbejdsstyrken. Det fremgår af figur 5. Figur 5. Udviklingen i beskæftigelse, ledighed og arbejdsstyrke Personer Nettoledighed Beskæftigelse Arbejdsstyrke Personer kvt kvt Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 6

7 Normalt omsættes ca. 70 pct. af faldet i beskæftigelsen til arbejdsløshed, men under denne krise har det været under halvdelen. Hvor de personer er blevet af vides ikke med sikkerhed. Der er en del udenlandsk arbejdskraft, som er rejst hjem igen, og der er givetvis blevet flere studerende, ligesom der er en del usynlige arbejdsløse, som hverken modtager dagpenge eller kontanthjælp, hvorfor de ikke er registret som ledige. Stigningen i arbejdsløsheden har derfor i virkeligheden været større, hvorfor faldet i arbejdsstyrken er overvurderet. Desværre er der også den mulighed, at flere af de svage grupper har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet. Bl.a. har der siden krisens udbrud været en stigning i antallet kontanthjælpsmodtagere udenfor arbejdsstyrken på ca fuldtidspersoner, hvilket kan være en indikation af, at flere af de svage grupper har forladt arbejdsstyrken. Alt i alt har den faldende arbejdsstyrke været med til at holde arbejdsløsheden nede under denne krise. Samlet er beskæftigelsen fra 3.kvartal 2010, hvor arbejdsløsheden begyndte at falde lidt, faldet med ca Det betyder, at den aftagende tendens vi har været vidner til i arbejdsløsheden siden 3.kvt fortrinsvist skyldes, at flere har forladt arbejdsstyrken. Beskæftigelsen falder i industrien og i det offentlige Tabel 3 viser beskæftigelsesudviklingen fordelt på erhverv. Som det fremgår, er flere blevet beskæftiget indenfor den private sektor siden 4. kvt Denne udvikling er egenhændigt trukket af Handel mv., Transport og kommunikation, der i seneste kvartal har oplevet en beskæftigelsesfremgang på personer. I modsætning hertil er færre personer blevet beskæftigede i Finansiering mv., boligbenyttelse, udlejning og forretningsservice siden 4 kvt Beskæftigelsen i disse private serviceerhverv er hver oprevideret personer. Trods en mindre oprevidering falder beskæftigelsen i industrien, inkl. råstofudvinding, og energi, fortsat. Således er færre beskæftigede indenfor dette erhverv relativt 4. kvt Beskæftigelsen indenfor bygge- og anlægssektoren ser ud til at have fundet et stabilt leje, idet denne har stabiliseret sig på personer de seneste tre kvartaler. Til sidst fortsætter den offentlige beskæftigelse med at falde, som følge af faldet i det offentlige forbrug, hvilket således trækker det seneste kvartals samlede beskæftigelsesfremgang ned på personer. Tabel 3. Beskæftigelse på erhverv 1. kvt. 2011, revideret Revision Siden krisens udbrud I alt ,6 Landbrug mv ,8 Råstofudvinding, industri og energi ,2 Bygge- og anlæg ,2 Handel mv., transport og kommunikation ,1 Finansiering mv., boligbenyttelse, udlejning og forretningsservice ,5 Offentlig forvaltning og service (memopost) ,5 Privat beskæftigelse ,4 Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. - i pct. 7

8 Krav om høj vækst resten af året for at ramme vækstprognose På det nuværende datagrundlag og med normal vækst på ca. ½ pct. per kvartal gennem resten af 2011 lander BNP i 2011 med en vækst på kun 1,3 pct. Det er 0,4 pct.enheder mindre end ventet. Vi skal op omkring ¾ pct. i vækst per kvartal for at ramme AEs martsprognose. Det er en relativ høj vækst. Kommer der ikke et vækstmæssigt rebound i 2. kvartal 2011, bliver det dog sværere at nå i mål. Vi har endnu for få hårde indikatorer, der rækker ind i 2. kvartal 2011 til at sige noget kvalificeret om væksten. De bløde konjunkturindikatorer peger dog på, at væksten kan blive kraftig i 2. kvartal Når det er sagt så er en økonomisk vækstrate på kun godt 1,3 pct. til 2 pct., som er det konsensusbillede, der tegner sig i prognoserne i øjeblikket på ingen måder prangende hverken ift. det vi har set historisk eller i lyset af den krise vi har været igennem. Og det er slet ikke nok til at give en mærkbar vending på arbejdsmarkedet. Samlet giver de nye tal indtryk af, at dansk økonomi stadig hænger fast i krisen i modsætning til mange andre af de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er en farlig vej regeringen har valgt ved at træde på den finanspolitiske bremse allerede nu. 8

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

private jobs tabt under krisen

private jobs tabt under krisen 199.000 private jobs tabt under Dagens nationalregnskab bekræfter, at der fortsat var nedgang på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2010. På trods af en stagnerende arbejdsløshed faldt beskæftigelsen med 13.000

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Arbejdsstyrken er faldet mere markant under denne krise end under tidligere kriser. Normalt bliver 7 pct. af et beskæftigelsesfald til arbejdsløshed.

Læs mere

Positive tegn for dansk økonomi

Positive tegn for dansk økonomi De nye tal for nationalregnskabet 4. kvartal 2010 giver ingen større overordnede justeringer af vækst og beskæftigelse. I lyset af betydelige nedrevisioner af det offentlige forbrug og de offentlige investeringer

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

Økonomisk rapport, juni 2011

Økonomisk rapport, juni 2011 Økonomisk rapport, juni 211 Analysen giver en status på den aktuelle situation i dansk økonomi med særligt fokus på byggeog anlægssektoren. af Arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted, stud.polit. Niels Storm

Læs mere

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Arbejdsløsheden steg med 600 fuldtidspersoner i januar 011 og ligger nu på 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Det betyder, at der stadig er ca.

Læs mere

Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet

Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet Antallet af såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere stiger fortsat og med forstærket styrke. Inden for det sidste år er der kommet

Læs mere

Svag underliggende vækst i det private forbrug

Svag underliggende vækst i det private forbrug Svag underliggende vækst i det private forbrug Nationalregnskabet for første halvår 20 har vist flotte stigninger i det private forbrug. En ekstraordinær kold vinter og forår har dog givet en markant stigning

Læs mere

Stigende bruttoledighed i 9 ud af 10 a-kasser

Stigende bruttoledighed i 9 ud af 10 a-kasser Stigende bruttoledighed i 9 ud af 1 a-kasser ud af 8 af landets a-kasser har siden årsskiftet oplevet et fald i den registrerede arbejdsløshed. Ser man på bruttoledigheden, hvor der også tages højde for

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Nye tal for varslede fyringer og ledige stillinger Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Der var i oktober måned en stor stigning i antallet af varslede fyringer. Stigningen ser ikke ud

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Det danske arbejdsmarked er hårdt ramt af krisen. Når man måler på tværs af 16 sammenlignelige lande viser det sig, at Danmark har det tredjestørste

Læs mere

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Det danske arbejdsmarked har været blandt de hårdest ramte under den økonomiske krise, kun overgået af gældsplagede lande som Irland, Spanien og Grækenland.

Læs mere

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden 62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse viser, at der er en stor gruppe på 62.000 arbejdsløse, som ikke regnes med i den officielle registrerede

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektoren befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Stigende arbejdsløshed

Stigende arbejdsløshed Nye arbejdsløshedstal oktober 21 Stigende arbejdsløshed tredobling i langtidsledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 fuldtidspersoner fra september til oktober 21. Dermed udgør bruttoledigheden nu samlet

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Ledighedstal januar 010 Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Selvom arbejdsløsheden lå stort set uændret fra december 009 til januar 010, tyder intet endnu på, at nedturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Nyrup fik 10 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke

Nyrup fik 10 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Udviklingen i ledigheden fra 198 og frem til i dag Nyrup fik 1 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Der har de seneste dage hersket uklarhed i debatten om, hvordan udviklingen i ledigheden

Læs mere

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Siden krisen brød ud, er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steget med 16.2 fuldtidspersoner. I januar 211 var således ca. 44. unge under 3 år på kontanthjælp.

Læs mere

Færre danskere er på offentlig forsørgelse

Færre danskere er på offentlig forsørgelse Færre danskere er på offentlig forsørgelse Antallet af danskere på overførselsindkomst er siden 21 faldet med 113. fuldtidspersoner. Dermed udgør antallet af danskere på overførselsindkomst ca. 622. fuldtidspersoner,

Læs mere

Krisen sænker den danske velstand

Krisen sænker den danske velstand Krisen sænker den danske velstand Den økonomiske krise har påvirket dansk økonomi meget markant, og Danmark kæmper stadig med at få genoprettet økonomien. Det betyder blandt andet, at de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Nationalregnskab 4. kvartal 2012

Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Tilbagegang i BNP i 4. kvartal 2012 28. februar 2013 BNP faldt med 0,9 pct. fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Finanspolitikken på farlig kurs

Finanspolitikken på farlig kurs Dansk økonomi står fortsat på bunden af den største økonomiske vækstkrise i nyere tid. Selvom det vækstmæssigt begynder at gå den rigtige vej igen, vil der være massiv overkapacitet i økonomien mange år

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn let af varslede fyringer har siden 2. kvartal 212 overordnet haft en faldende tendens og ligger i dag på et relativt lavt niveau. Dermed er presset på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Frygt for flaskehalse er overdrevet

Frygt for flaskehalse er overdrevet Den registrerede bruttoledighed er aktuelt på ca. pct. og relativt tæt på sit strukturelle niveau. Det har udløst bekymring for om arbejdsmarkedet allerede nu står over for flaskehalsproblemer. Bruttoledigheden,

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er vokset med 27. under krisen 1. på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i dag er ca.

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Historisk lav produktivitetsvækst

Historisk lav produktivitetsvækst Produktiviteten har udviklet sig sløjt gennem flere år, men har udvist deciderede fald i 2007 og 2008. Analysen viser, at nedgangen ikke kan henføres til nogen enkeltstående faktor. Den længerevarende

Læs mere

Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau

Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau Den offentlige beskæftigelse er faldet så markant efter gennemførelsen af VKO s såkaldte Genopretningspakke, at den nu ligger på niveau med, hvad

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1.-11. marts 216 Stockholm Nøgletal for Danmark marts 216 Forventet BNP-udvikling i 216 1,1 % Forventet Inflation i 216 1,1 % Forventet Ledighed 216,5 % Nationalbankens

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV 22. oktober 2008 af Louise Hansen og Erik Bjørsted direkte tlf. 33 55 77 15 AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV AErådets seneste prognose

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser 1. maj 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen (33 55 77 12 eller 28 42 42 72) Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser Den økonomiske krise har for

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Den økonomiske krise har været hård ved det danske arbejdsmarked, og stort set hele den fremgang, der var under højkonjunkturen, risikerer at blive tabt

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

Flere svage kontanthjælpsmodtagere: Et loft er nytteløst

Flere svage kontanthjælpsmodtagere: Et loft er nytteløst Flere svage kontanthjælpsmodtagere: Et loft er nytteløst Nye tal viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger relativt stabilt omkring 157.000 fuldtidspersoner. Antallet af kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere