KonjunkturNYT - uge 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 17"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene i april: Uændret for industrien, byggeriet og serviceerhvervene, men mindre fald i detailhandlen Lille stigning i udlån til erhverv i marts Internationalt USA: Stigning i BNP i. kvartal, faldende boligsalg og stigende boligpriser Euroområdet: Fald i erhvervstilliden Storbritannien: Fald i BNP i. kvartal Sverige: Fald i ledigheden Japan: Uændret ledighed og højere industriproduktion Fald i verdenshandlen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Bank of Japan og Federal Reserve fastholder deres renter Uensartet udvikling på de internationale aktiemarkeder Stigende oliepriser Dansk Økonomi / Makropolitik Henvendelse rettes til

2 Side af DANSK KONJUNKTURNYT Mindre fald i bruttoledigheden i marts Bruttoledigheden faldt med 6 personer i marts og er nu på 6. personer eller 6, pct. af arbejdsstyrken. Nettoledigheden steg med.4 personer, jf. figur.. Forskellen i udviklingen i brutto- og nettoledigheden skyldes et fald i aktiveringen. Samtidigt med, at Danmarks Statistik har lavet den første opgørelse af ledighedstallene for marts, har Danmarks Statistik revideret ledigheden for januar og ruar ned. Den nye opgørelse viser nu en bruttoledighed, der har været stort set uændret fra efteråret til i dag. Bruttoledigheden i marts er ca. 9. lavere end lagt til grund i Økonomisk Redegørelse, december. Bruttoledigheden faldt både for mænd og kvinder i marts. Der er i forbindelse med den nye opgørelse af ledighedsprocenterne anvendt nye oplysninger om arbejdsstyrken. Den nye arbejdsstyrke er lavere end den arbejdsstyrke, der tidligere blev anvendt, hvilket rent teknisk har hævet ledighedsprocenten med ca., pct.- point. Figur. Ledigheden. personer. personer Bruttoledighed, ØR december Nye bruttoledighedstal Nettoledighed, ØR december Nye nettoledighedstal Kilde: Danmarks Statistik og Økonomisk Redegørelse, december.

3 Side 3 af Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Antallet af nyregistrerede personbiler i husholdningerne var 7.39 i marts, hvilket er,8 pct. flere end i ruar, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. De månedlige tal for antallet af nyregistreringer skal i øvrigt tages med et vist forbehold, da tallene ofte bliver revideret efterfølgende. Gennemsnittet i. kvartal ligger godt ¾ pct. højere end niveauet i 4. kvartal. Sammenlignet med marts sidste år er der et fald i antallet af nyregistrerede personbiler i husholdningerne på ¼ pct. (sk). De ændrede regler vedrørende afgifter på leasing- og demobiler, som blev indført den 8. ruar, har ikke betydet så meget for nyregistreringerne i husholdningerne, men har til gengæld haft stor betydning for nyregistreringerne i erhvervene i ruar og marts. I Danmarks Statistiks opgørelse af nyregistrerede motorkøretøjer bliver leasing af biler i husholdningerne regnet som en nyregistrering i erhvervene, jf. konjunkturnotits om erhvervenes bilkøb. I Økonomisk Redegørelse, december, skønnes husholdningernes bilkøb (på NRbasis) at falde med,4 pct. i. Antallet af nyregistrerede motorkøretøjer er en antalsbaseret opgørelse, mens bilkøbet i nationalregnskabet er en værdibaseret opgørelse, hvorfor de to opgørelser blandt andet kan afvige, hvis der sker ændringer i sammensætningen af bilforbruget. Figur. Udvikling i nyregistrerede personbiler i husholdningerne Antal Antal Kilde: Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har korrigeret nyregistreringerne i marts for en forventet opregulering på pct. som følge af få arbejdsdage i motorkontorerne i første halvdel af april. I denne offentliggørelse er tallet for ruar opjusteret med pct., mens tallene for de sidste måneder i gennemsnit er blevet opjusteret med,6 pct. i forhold de første offentliggjorte tal. Justeringerne skyldes forsinkede registreringer hos Skat.

4 Side 4 af Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Antallet af nyregistrerede erhvervskøretøjer faldt i marts med 43½ pct. i forhold til måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og antallet ligger nu på niveau med december 9, jf. figur.3. Det kraftige fald dækker over, at antallet af nyregistrerede personbiler i erhvervene faldt godt 5 pct. i marts og således ligger på niveau med medio 9. Leasing af personbiler behandles som en nyregistrering af personbiler i erhverv, og faldet skal ses i lyset af afgiftsændringen for leasing- og demobiler, der blev indført 8. ruar, og som medførte en betydelig fremrykning af antallet af leasingbiler til ruar, hvor nyregistreringerne steg med 5 pct. Antallet af nyregistrerede varebiler faldt 8 pct. i. kvartal i forhold til 4. kvartal, mens antallet af nyregistrerede lastbiler steg med 4 pct. i. kvartal. I faktiske tal blev der i marts registreret 6793 nye erhvervskøretøjer, herunder 443 personbiler, 98 varebiler og 388 lastbiler. Det vægtede indeks for nyregistrerede erhvervsbiler er i. kvartal faldet med 4½ pct. i forhold til kvartalet før, jf. figur.4. Nyregistrerede personbiler i erhverv, vare- og lastbiler indgår i materielinvesteringer i nationalregnskabet 3. I Økonomisk Redegørelse, december skønnes materielinvesteringerne at stige,8 pct. i. Figur.3 Udviklingen i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer (3 mdr. glidende gns., sk.) Figur.4 Udviklingen i det vægtede indeks for erhvervskøretøjer og materialeinvesteringer (sk.) Antal 4. Antal 4. Vægtet indeks (5=) 5 Mia. kr., 5-priser, kædede værdier Erhverskøretøjer i alt Personbiler i erhverv Marts, i alt Marts, personbiler Nyregistrerede personbiler i erhverv, vare- og lastbiler Materielinvesteringer ekskl. boreplatform (højre akse) Anm.: I figur.3 angiver prikkerne for marts de faktiske tal og ikke et 3 mdr. gl. gns. for marts. Det vægtede indeks i figur.4 vægter de forskellige køretøjskategorier med gennemsnitsvægt for erhvervskøretøjerne. Indekset viser det gennemsnitlige månedsindeks i et kvartal. Materialeinvesteringerne er vist som kvartalstal. Egen sæsonkorrektion. Danmarks Statistik har korrigeret de sæsonkorrigerede antal nyregistrerede personbiler i erhvervene i marts for en forventet opregulering på pct. som følge af få arbejdsdage i motorkontorerne i første halvdel af april. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Erhvervskøretøjer udgør ca. -5 pct. af materielinvesteringerne.

5 Side 5 af Konjunkturbarometrene i april: Uændret for industrien, byggeriet og serviceerhvervene, men mindre fald i detailhandlen Konjunkturbarometeret for industrien steg fra i marts til 4 i april (sk.), jf. figur.5. Det er forventninger til produktionen og færdigvarelagre, som påvirker udviklingen i indikatoren positivt. I byggeriet faldt indikatoren marginalt fra -5 til -4, jf. figur.5. Udviklingen skyldes et svagt fald i beskæftigelsesforventningerne, mens ordrebeholdningerne var uændrede. Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhvervene var ligeledes stort set uændret, idet indikatoren steg fra -7 i marts til -6 i april, jf. figur.6. Udviklingen skyldes både en stigning i forventninger til omsætningen og i vurderingen af den faktiske omsætning og forretningssituation. Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen (som Danmarks Statistik ikke sæsonkorrigerer) faldt fra 7 i marts til i april, jf. figur.6. Dog viser egen sæsonkorrektion af indikatoren et mindre fald fra omkring nul til godt -. Blandt underkomponenterne bidrog især vurderingen af den faktiske omsætning negativt. Derimod bidrog forventningerne til omsætningen i de kommende tre måneder positivt. Stigningen i forventningerne kan være forårsaget af, at butikkerne har en forventning om, at en del af udbetalingen af efterlønsbidraget, som startede i april, vil blive brugt på øget forbrug. Figur.5 Sammensatte konjunkturbarometer Figur.6 Sammensatte konjunkturbarometer Pct. (Nettotal) Industri Pct. (Nettotal) Bygge- og anlægsvirksomhed Pct. (Nettotal) Pct. (Nettotal) Serviceerhverv Detailhandel Detailhandel fra EU Anm.: Alle serier med undtagelse af opgørelsen for detailhandel er sæsonkorrigeret. Den sammensatte konjunkturbarometer for detailhandel viser tal fra Danmarks Statistik fra til nu, mens tallene før er fra den statistik fra EU, som Danmarks Statistik har videreført, dog har de bl.a. udvidet stikprøven. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

6 Side 6 af Lille stigning i udlån til erhverv i marts Pengeinstitutternes samlede udlån til erhverv steg med cirka mia. kr. eller,5 pct. (sk.) i marts i forhold til måneden før. Pengeinstitutternes udlån til erhverv har ligget stort set uændret siden december efter at være faldet gennem det meste af. Samlet set er pengeinstitutternes udlån til erhverv faldet med 5 mia. kr. eller knap pct. siden marts sidste år, jf. figur.7. Omvendt har realkreditinstitutterne gennem det seneste år forøget deres udlån til erhverv. I marts var forøgelsen på,4 pct. ift. ruar og godt 4, pct. ift. samme periode sidste år. Samlet set er udlånene til erhverv øget med, pct. ift. ruar, men faldet med knap 3 pct. på årsbasis. Udviklingen i erhvervslånene falder godt i tråd med Nationalbankens udlånsundersøgelse for første kvartal. Den viste, at realkreditinstitutterne oplevede stigende efterspørgsel efter erhvervslån, mens særligt de mellemstore pengeinstitutter var udsat for vigende efterspørgsel. Det samlede udlån til husholdningerne voksede i marts med 4 mia. kr. eller, pct. ift. ruar. Væksten var jævnt fordelt på udlån fra både penge- og realkreditinstitutter, jf. figur.8. Over det seneste år er det samlede udlån til husholdningerne steget med cirka, pct. Væksten er trukket af stigende udlån fra realkreditinstitutterne i og med, at pengeinstitutterne i den periode har reduceret deres udlån til husholdningerne. Udviklingen i marts ændrer ikke umiddelbart ved billedet af udviklingen de seneste tre år, hvor der har været en tendens til, at såvel erhverv som husholdninger omlægger deres finansiering fra penge- til realkreditinstitutterne. Figur.7 Udlån til erhverv Figur.8 Udlån til husholdninger Mia.kr. Mia.kr. Mia.kr. Mia.kr Udlån fra pengeinstitutterne Udlån fra pengeinstitutterne Udlån fra realkreditinstitutterne Udlån fra realkreditinstitutterne (h. akse) Anm.: Tallene er sæsonkorrigerede. Kilde: Danmarks Nationalbank

7 Side 7 af INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Den foreløbige opgørelse af det amerikanske nationalregnskab viste en stigning i BNP på,5 pct. i. kvartal i forhold til det forudgående kvartal, jf. figur.. Sammenlignet med. kvartal er BNP steget, pct. I. kvartal var det især fremgang i privatforbruget og eksporten, som trak efterspørgslen op, mens udviklingen i det offentlige forbrug bidrog negativt, jf. figur.. Det samlede boligsalg i USA faldt med,9 pct. fra ruar til marts, jf. figur.3. Udviklingen afspejler et fald i salget af eksisterende boliger på,6 pct. og i salget af nye boliger på 7, pct. Boligpriserne i de største byer i USA målt ved Case Shiller-indekset steg med, pct. fra januar til ruar i år, jf. figur.4. Det er første gang siden ust, at indekset stiger. I forhold til ruar året før faldt indekset med 3,4 pct. Ifølge FHFA-indekset steg boligpriserne med,3 pct. i ruar. På årsbasis var der en stigning på,4 pct. Figur. BNP-vækst, USA Figur. BNP-vækstbidrag, USA Pct. (k/k) Pct. (k/k) Pct.-point Pct.-point Kilde: Reuters Ecowin og BEA Privatforbrug Offentligt forbrug Eksport Faste investeringer Lagerændringer Import -4

8 Side 8 af Figur.3 Boligsalg, USA Figur.4 Boligpriser, USA. boliger. boliger Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h.akse) Kilde: Reuters Ecowin. Indeks (jan. =) Indeks (jan. =) FHFA Case Shiller C Euroområdet Den samlede PMI-indikator for erhvervstilliden i euroområdet (foreløbig opgørelse) faldt,6 indeksenheder til indeks 47,4 i april. Det er tredje måned i træk med et fald i indikatoren, der dermed stadig ligger under indeksværdien 5, der markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet i økonomien. Nedgangen var forårsaget af et fald i PMI-indikatoren for både fremstillings- og servicesektoren på henholdsvis,7 og,3 indeksenheder, jf. figur.5. PMI-indikatoren anses traditionelt for en god indikator for BNP-væksten, jf. figur.6. Figur.5 Erhvervstillid (PMI), euroområdet Figur.6 BNP-vækst og erhvervstillid, euroområdet Indeks Indeks Indeks Pct. (k/k) PMI fremstilling PMI service BNP-vækst (h.akse) PMI Kilde: Reuters Ecowin. Storbritannien Den første opgørelse af nationalregnskabet for. kvartal viste et fald i BNP på, pct. (sæsonkorrigeret) i forhold til kvartalet forinden, jf. figur.7. I forhold til samme kvartal året før var BNP uændret. Det er andet kvartal i træk med fald, som kommer efter en stigning på,6 pct. i 3. kvartal.

9 Side 9 af Sverige AKU-ledigheden udgjorde i marts 7,3 pct. af den samlede arbejdsstyrke, jf. figur.8. Det er et fald på, pct.-point i forhold til ruar, og ledigheden er dermed faldet to måneder i træk. Figur.7 BNP, Storbritannien Figur.8 Ledighed, Sverige Pct. (k/k) Pct. (k/k) Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken Kilde: Reuters Ecowin. Japan Ledigheden udgjorde i marts 4,5 pct. af arbejdsstyrken og er dermed uændret i forhold til måneden forinden, jf. figur.9. Siden jordskælvet i marts og frem til januar har ledigheden haft en stigende tendens, som dog nu ser ud til at være fladet ud. Industriproduktionen steg med, pct. fra ruar til marts, jf. figur.. Industriproduktionen udviser en del udsving fra måned til måned, men der har været en opadgående tendens i andet halvår og de første måneder i år overordnet set. Industriproduktionen er nu omtrent tilbage på niveauet fra før jordskælvene i marts sidste år. Figur.9 Ledighed, Japan Figur. Industriproduktion, Japan Pct. (sk.) 6, Pct. (sk.) 6, Indeks (jan. 8=) Indeks (jan. 8=) 5,5 5,5 5, 5, 9 9 4,5 4, 4,5 4, 8 8 3,5 3, , , Kilde: Reuters Ecowin.

10 Side af Verdenshandlen Ifølge CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) faldt verdenshandlen med,3 pct. i ruar efter en stigning på,3 pct. i januar (revideret op fra,9 pct. i den første opgørelse), jf. figur.. Set over perioden decemberruar steg verdenshandlen,5 pct. i forhold til den forudgående tremåneders periode. Væksten i verdenshandlen ser dermed overordnet ud til at tage til igen efter en svag udvikling i andet halvår. Udviklingen er især drevet af fremgang både på import- og eksportsiden i emerging markets, mens udviklingen i industrialiserede lande er mere afdæmpet, men dog positiv. Figur. Verdenshandel Indeks (jan. 8 = ) Indeks (jan. 8 = ) Kilde: Reuters Ecowin.

11 Side af RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Bank of Japan besluttede den 7. april at fastholde den pengepolitiske rente på, pct., jf. tabel 3.. Federal Reserve (FED) besluttede ligeledes den 5. april at fastholde den pengepolitiske rente (FED funds target rate) i intervallet mellem og ¼ pct. Det danske, japanske og britiske aktiekursindeks er faldet siden sidste fredag, mens det amerikanske og europæiske er steget, jf. tabel 3.. Olieprisen (i USD) er steget knap pct. siden sidste fredag. Tabel 3. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag 7/4 sidste fredag 7/4 Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: 3-md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,45 -,3 pct.point USA (federal funds rate),5, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,67 -, pct.point Sverige (repo),5, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,64 -,6 pct.point Storbritannien (repo),5, pct.point Langt realkreditlån 3,86, pct.point Danmark (udlånsrenten),7, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,75, pct.point USA,95 -, pct.point Indskud på folio,5, pct.point Japan,9 -, pct.point Indskudsbeviser,3, pct.point Tyskland,69 -, pct.point Udlån,7, pct.point Storbritannien, -,8 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (3-md.),33 -,4 pct.point USD/JPY 3 8, -,65 pct. Langt (-årigt) -,, pct.point GBP/USD 6,74,3 pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD 3,8 -, pct. OMXC (3/7-89 = ) 456,98 -,3 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P5 4,56 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei ,4 pct. EUR/DKK 743,89, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 563,,4 pct. indeks 34,55 pct. SEK/DKK 83,8 -,39 pct. Storbritannien, FTSE ,4 pct. NOK/DKK 98,7 -,3 pct. GBP/DKK 9,7,37 pct. Oliepriser: JPY/DKK 6,95,7 pct. Brent (USD) 8,99, USD Effektiv kronekurs- Brent (DKK) 67 7, DKK indeks (98 = ),66 -,5 point ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

12 Side af Figur 3. Pengepolitisk rente Figur 3. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct.-point 7 7 4,, ,5 3,,5,,8,6,4,, ,5,,5, -, -,4 -,6 -,8 -, USA Danmark Euroområdet -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk 3-mdr., rentespænd (h.a.) 3-mdr., dansk Kilde: Reuters Ecowin Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3.4 Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point Euro Dollar Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur 3.5 Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser USD/EUR USD/JPY 4 4,9 3 3, ,8,75, , ,6 75 Eurostoxx OMX C Nikkei 5 S&P 5 Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonkturNYT - uge 8. februar. februar Indhold: Dank Stigende forbrugertillid i februar Fald i husholdningernes bilkøb i januar Nyregistrerede erhvervskøretøjer i januar Fortsat fald i pengeinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge. november 9. november Danmark Fremgang i BNP i. kvartal Ny metode opjusterer opgørelsen af offentlig produktion Bruttoledigheden er stort set uændret i oktober Stigende beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. august Danmark Bruttoledigheden faldt svagt i juni Fremgang i konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel, uændret for bygge og anlæg og fald i industrien Stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere