Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte februar 2015 Stockholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm"

Transkript

1 Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte februar 215 Stockholm Nøgletal for Danmark Januar 215 Forventet BNP-udvikling i 215 1,4 % Forventet Inflation i 215,8 % Forventet Ledighed 215 4,5 % Nationalbankens diskonto, % Befolkning (1.) Boliginvesteringer 2,5 % NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer

2 Økonomisk udvikling Danmarks Statistik offentliggjorde 23. december 214 reviderede nationalregnskabstal for 3. kvartal 214. Tallene viste en pæn fremgang i BNP på,4 pct. og en samlet fremgang set over de tre første kvartaler på,9 pct. Det viser tabel 1. Det danske BNP er nu steget fem kvartaler i træk. Tabel 1. BNP-vækst, efterspørgsel samt arbejdsmarked kvt kvt kvt kvt. 14 AE sep14 Rev. Rev realvækst pct BNP,4,9 1, - Privat forbrug (inkl. NPISH), -,1 1, - Offentligt forbrug,1 1,2 1,3 - Offentlige investeringer -,4 1, 1,8 - Boliginvesteringer, 6,8 3,5 - Erhvervsinvesteringer -,3,5 2,1 - Lagerinvesteringer mv. (1) -,1,2,2 Eksport, 3,5 2,8 Import,4 3,8 4, ændring 1. personer Beskæftigelse inkl. orlov, 16, Offentligt -2,2-3,2 3 - Privat 2,3 19,8 2 (1) inkl.. Investeringer i værdigenstande vækstbidrag i pct. af BNP Anm.: Kvartalstallene er alle baseret på de sæsonkorrigerede tal. NPISH er Non-profit institutioner. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik og AE s septemberprognose. Det kan umiddelbart være svært at se, hvad der forklarer væksten i 3. kvartal 214. De fleste efterspørgselskomponenter lå nemlig enten uændret eller havde et lille fald, og samtidig steg importen mere end eksporten, hvorfor udenrigshandlen bidrog svagt negativt til væksten. Forklaringen er, at den officielle sæsonkorrigerede BNP-vækst opgøres fra produktionssiden (tilgangssiden). Det sæsonkorrigerede BNP, der også kan opgøres fra efterspørgselssiden, giver ikke nødvendigvis samme vækst. Danmarks Statistik angiver, at det sæsonkorrigerede BNP fra produktionssiden er mere stabilt end det er fra efterspørgselssiden. Forskellen mellem de to opgørelser, der udgøres af den såkaldte statistiske diskrepans, skal ifølge Danmarks Statistik opfattes som en usikkerhed ved fordelingen af BNP-væksten på de endelige anvendelser. Kigger man på udviklingen de første tre kvartaler af 214 sammenlignet med samme periode sidste år, har der være fremgang for alle efterspørgselsparametre undtagen det private forbrug, jf. nedenfor. Det er især boliginvesteringerne, men også det offentlige forbrug, erhvervsinvesteringerne samt lagrene, der trækker. Eksporten er også vokset pænt (især tjenesterne), men da importen er vokset mere end eksporten, trækker udenrigshandlen lidt ned i væksten. - 2

3 At det private forbrug udvikler sig fladt har været noget overraskende i lyset af de ellers lidt bedre økonomiske forhold. Forklaringen ligger imidlertid i det private forbrug af energi og brændsel (ekskl. benzin og diesel til køretøjer), der er faldet meget markant ind i 214. Det viser figur 1. Det er givet, at det varme vejr i 214 er en medvirkende årsag til dette billede, men at det skulle forklare det hele er noget usikkert. Renses det private forbrug for el og brændsel, får man således en markant anderledes og mere positiv udvikling i det private forbrug. Det viser figur 2. Det private forbrug renset for el og brændsel er således steget med knap 1,4 pct. de første tre kvartaler af 214 sammenlignet med samme periode sidste år, mens det samlede private forbrug til sammenligning som nævnt lå uændret. Figur 1. Det private forbrug af el og brændsel Figur 2. Det samlede private forbrug med og uden el og brændsel ma.21-kr FOrbrug el- og brændsel, kædede værdier, SK Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. ma.21-kr Den underliggende udvikling i det private forbrug er langt mere i tråd med det generelle billede af dansk økonomi, hvor der er kommet mere gang i arbejds- og boligmarked, forbrugertilliden er steget, og reallønnen er nu steget mange kvartaler i træk. Med de senere måneders olieprisfald løftes reallønnen yderligere, og samtidig bliver renten ved med at sætte nye bundrekorder. Det burde være befordrende for forbrugslysten, herunder via boligpriserne, der traditionelt har været en vigtig indikator for forbrugslysten. På det nuværende datagrundlag ventes BNP-væksten for 214 som helhed at lande mellem,7 til,9 pct. Det er på linje med eller lidt under det forventede fra vores prognose fra september sidste år en forskel, der især må ses i lyset af det private forbrug. Beskæftigelsen er med de seneste nationalregnskabstal nedjusteret med ca. 1. personer frem mod 2. kvartal 214, så fremgangen ind i 214 har været lidt mindre, end hvad de tidligere tal viste. De nye tal ændrer imidlertid ikke på, at beskæftigelsen fortsat viser mærkbar fremgang efter i flere år at have ligget underdrejet. Det viser figur 3. Der var i 3. kvartal 214 en opbremsning, der dog dækker over en fortsat fremgang i den private beskæftigelse, mens den offentlige beskæftigelse trak ned. Den private beskæftigelse er samlet steget med 26. personer siden 1. kvartal 213, mens den offentlige beskæftigelse i samme periode er faldet med 4. personer. Mens den private beskæftigelse er steget nogenlunde som forventet, så har faldet i den offentlige beskæftigelse været overraskende, jf. også tabel ma.21-kr privat forbrug, kædede værdier, SK (venstre akse) privat forbrug ekskl. el og brændsel, SK ma.21-kr

4 Figur 3. Beskæftigelsen på kvartaler Figur 4. Udvikling i arbejdsløsheden 1. pers. 1. pers fuldtidspers Registreret buttoledighed AKU-ledige 1. personer Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Den positive udvikling på arbejdsmarkedet i 214 kan også aflæses i arbejdsløshedstallene. Både den registrerede arbejdsløshed og den stikprøvebaserede (internationalt sammenlignelige) AKU-arbejdsløshed er således faldet ind i 214. Det viser figur 4. Når det er sagt, så har tendensen i arbejdsløsheden været noget ujævn ind i 214. Det skyldes formentlig dels ændringer i forhold til registreringen af arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere, og dels at arbejdsstyrken også har været stigende. Konjunkturindikatorer faldet lidt tilbage i slutningen af 214 Industriens konjunkturbarometer endte 214 i det mærkbart negative spektrum, som man skal flere år tilbage for at finde lavere. Det viser figur 5. Udviklingen har især været trukket af en faldende eksportordrebeholdning, der er styrtdykket til et niveau langt under det historiske gennemsnit. Samtidig er vurderingen af lagrene steget et tegn på, at der produceres til lagre - og på det seneste er også produktionsforventningerne faldet tilbage. Når det er sagt, så er det svært at konstatere samme negative udvikling i andre af industriens indikatorer. Industriens produktionsindeks har således udvist en flad tendens de seneste måneder. Det dækker endda over en negativ tendens for den vigtige danske medicinalindustri, mens tendensen i den øvrige industriproduktion fortsat har været positiv. Det viser figur 6. Produktionsindekset for medicinalindustrien svinger utroværdigt meget et problem Danmarks Statistik arbejder på at løse i øjeblikket. Ligeledes viser eksporten af industrivarer frem til og med november 214 ikke tegn på faldende tendens, men tværtimod en lille stigning. Industriens sløje konjunkturbarometer bør derfor ikke overdramatiseres. Bygge- og anlægssektorens konjunkturindikator har ikke rykket sig nævneværdigt de seneste måneder. Efter en markant stigning i starten af 214 givet en følge af stormene Allan og Bodil samt den milde vinter sidste år er den faldet tilbage igen og befinder sig fortsat klart i det negative spektrum. Som det fremgår af figur 5, har indikatoren dog været kronisk negativ efter krisen, så niveauet skal ikke overfortolkes. - 4

5 Figur 5. Konjunkturbarometre industri og bygge- og anlæg Figur 6. Industriens produktionsindeks nettotal, pct B&A Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Industri nettotal, pct Industriproduktion, 3 mdr Indikatorerne for både de private serviceerhverv (ekskl. detailhandel) og for detailhandlen er faldet tilbage hen mod slutningen af 214. Niveauet for begge indikatorer er dog stadig klart positivt, og indikatoren for de private serviceerhverv ligger fortsat på noget af det mest positive, vi har set gennem krisen. Det viser figur =1 Industriproduktion ekskl. medicin, 3 mdr 25= Figur 7. Konjunkturbarometre Privat service og detailhandel Figur 8. Forbrugertillid nettotal, pct. nettotal, pct Privat service Detailhandel nettotal nettotal (pct.) (pct.) Forbrugertillid, sk Anm.: En ny opgørelse af barometret for privat service kan gøre det vanskeligt at sammenligne indikatoren tilbage i tid på dette område. Det samme gælder detailhandlens indikator, der er sat sammen af en opgørelse fra Eurostat og en fra Danmarks Statistik. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik og Eurostat. Forbrugertilliden svingede noget op og ned i efteråret 214, men de seneste måneder er det gået op igen. Efter sæsonkorrektion var der således en fortsat stigning ind i januar 215 til et niveau, der ikke er set højere på denne side af krisen. Der er flere indikatorer, der peger på en pæn vækst i det private forbrug i 4. kvartal 214. Der var således en mærkbar positiv udvikling i både dankortomsætningen, detailomsætningsindekset og i bilsalget rettet mod husholdningerne. Udviklingen i det underliggende private forbrug (jf. figur 2) er sammen med forbrugertilliden et tegn på, at den økonomiske usikkerhed er aftagende. Samtidig lover niveauet for tillidsindikatoren godt for det private ind i 215. Indikatorerne for arbejdsmarkedet blev lidt mere mudrede hen mod slutningen af 214. Der er fortsat tegn på flere jobåbninger (nye jobopslag på internettet), men samtidig er joblukningerne (de varslede fyringer) på det danske arbejdsmarked også øget. Det viser figur

6 Figur 9. Varslede fyringer og nye jobopslag på internettet antal nyopslag antal stillinger Varslede fyr., SK trend (ha.) Jobindex, SKtrend Anm.: Der er tale om trenden fra sæsonkorrektionen. Kilde: AE pba. Jobindex og Jobindsats. Vurderingen af den faktiske beskæftigelsesudvikling i de private hovederhverv (fra i konjunkturbarometrene) pegede umiddelbart på en positiv afslutning på 214. Den nye månedlige beskæftigelsesindikator for lønmodtagere viste med en fremgang på 2.85 personer fra september til oktober en positiv start på 4. kvartal 214. Samlet tegner indikatorerne et billede af dansk økonomi, der er i bedring, men som fortsat ikke er inde i nogen stærk positiv udvikling. Der er fortsat bedre tegn fra hjemmemarkedet, herunder ikke mindst det private forbrug, mens vi på eksportfronten synes mere udfordret. Arbejdsmarkedet har udviklet sig positivt siden starten af 213, og der er tegn på en positiv afslutning på 214, om end kadencen nok er gået lidt ned. Forudsætningerne for fortsat fremgang på arbejdsmarkedet vil være stærkest, hvis der endelig kommer noget mere gang i den hjemlige efterspørgsel. Med de senere måneders markante fald i olieprisen og de nye lave bundrekorder for renterne har vi fået positive stimulanser på netop dette område. Boligmarkedet Boligpriser Boligpriserne svinger en del fra måned til måned, men tendensen har været klart positiv gennem hele 214 og flugter fint med AE s prognose fra september 214. Det viser figur 1. Her blev der skønnet en stigning i huspriserne i år på 3 pct. i 214 og 4 pct. i

7 Figur 1. Huspriserne. Figur 11. Hushandler 26=1 26= AEs september-prognose Måned, Sæsonkorr antal salg per md Enfamiliehuse - Korrigeret serie antal salg per md Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Selvom boligpriserne har haft en opadgående tendens gennem nogen tid, er boligmarkedet fortsat skrøbeligt. Der er fortsat mange boliger til salg, handelsaktiviteten har kun været svagt stigende og ligger fortsat på et relativt lavt niveau. Det viser figur 1. Boligbyggeriet og boliginvesteringer Boliginvesteringer lå stort set uændret fra 2. til 3. kvartal 214 efter sæsonkorrektion ifølge de seneste nationalregnskabstal. Dermed har boliginvesteringerne ligget uændret de seneste kvartaler efter en stor stigning i slutningen af 213. Det viser figur 12. Det er helt givet hovedreparationer, der har holdt hånden under boliginvesteringerne i 214, mens nybyggeriet derimod har trukket ned. Det påbegyndte boligbyggeri (der er omfattet af stor usikkerhed) har således haft en nedadgående tendens indtil det seneste kvartal, hvor der tilsyneladende var en stigning. Da det påbegyndte boligbyggeri først gradvist og med forsinkelse slår ud i stigende boliginvesteringer er der altså umiddelbart tegn på, at nybyggeriet vil trække ned i 4. kvartal 214, mens det så modsat vil trække op i starten af 215. De senere års øgede gab mellem det påbegyndte boligbyggeri og boliginvesteringerne som ses i figur 12 afspejler et stigende renoveringsomfang i den almene boligsektor, aktivitetseffekter fra den såkaldte bolig-jobordning samt det seneste år reparationerne efter stormene Bodil og Allan. Med bortfaldet af bolig-jobordningen i 215 og med en forventet aftagende aktivitet i forhold til renoveringerne i den almene sektor kommer der et nedadgående pres på boliginvesteringerne, hvis ikke nybyggeriet begynder at tage fart. - 7

8 Figur 12. Boliginvesteringer og påbegyndelser af beboelsesbygninger etage m Påbegyndt boligbyggeri fremrykket to kvartaler Boliginvesteringer (højre akse) Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. etage m Figur 13. Øvrige bygge- og anlægsinvesteringer og påbegyndelser af erhvervsbyggeri etage m2 etage m Påbegyndelser, ikke-bolig Byggeinvesteringer ekskl. bolig og anlæg (højre akse) Kigger man på de øvrige bygge- og anlægsinvesteringer (ekskl. boliger og anlæg), viser nationalregnskabet en svag stigning de seneste kvartaler. Udviklingen de senere år ligger nogenlunde på linje med den udvikling, der er set i det påbegyndte erhvervsbyggeri. Det viser figur 13. Det er umiddelbart svært at se nogen større effekt fra stormskadereparationerne sidste år her. Samtidig peger det påbegyndte erhvervsbyggeri umiddelbart ned i 4. kvartal 214. Som det fremgår af figuren, ligger aktiviteten fortsat ekstremt lavt. Udsigterne for dansk økonomi ifølge regeringens nye prognose Væksten er nu endelig ved at vende tilbage i dansk økonomi. Det er forudsigelsen i regeringens prognose fra slutningen af 214. Ifølge prognosen er grundlaget for fremgang i dansk økonomi generelt blevet stærkere, og BNP-væksten ventes derfor at tiltage til knap 1½ pct. i år og 2 pct. til næste år efter en vækst på ¾ pct. i 214. Det ses af tabel 2. Væksten ventes at trække en beskæftigelsesfremgang på personer om året i 215 og 216. Dermed ligger regeringens prognose på det overordnede plan på linje med De Økonomiske Vismænd, der offentliggjorde prognose i starten af oktober 214. Det nye er, at den indenlandske efterspørgsel i 215 forventes at komme op i gear. Den indenlandske efterspørgsel begyndte i 214 at vise mere positive takter efter i flere år at have ligget underdrejet. Den mere positive udvikling forventes at fortsætte i år og næste år med tiltagende styrke, om end der fortsat ikke er tale om nogen buldrende fremgang. - 8

9 Tabel 2. Nøgletal fra regeringens prognose, december Realvækst i pct. BNP,7 1,4 2, Indenlandsk efterspørgsel,9 1,7 2,1 - Privat forbrug,1 1,5 1,6 - Offentligt forbrug,9 1,5,1 - Faste bruttoinvesteringer, heraf 2,4 2,6 4,9 - Boliginvesteringer 4,5 2,5 5,5 - Øvrige bygge- og anlæg (1) -1,7 2,7 3,7 Eksport 2,2 4, 4,7 Import 2,6 4,8 5,3 1. personer Beskæftigelse, heraf bygge og anlæg (2) Boligpriser 3, 3,5 3,5 Pct. Pct. af BNP Betalingsbalancen 6,9 6,9 6,7 Formue (netto) i udlandet 44,8 5,6 55,5 Offentlig saldo 1,8-2,5-2,6 Offentlig nettogæld,9 3,4 5,9 (1) ADAM samt baglænsberegnet pba. tabel b.9 i Økonomisk Redegørelse, dec. 14. (2) Beskæftigelsen i er aflæst af figur Kilde: AE på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriet (Økonomisk Redegørelse, december 214) Det private forbrug har ligget underdrejet gennem flere år. I 214 blev det som nævnt holdt nede af et styrtdyk i forbruget af el og brændsel. Både i år og næste forventes det private forbrug at vokse med omkring 1½ pct. Det øgede forbrug skyldes dels, at den udbredte usikkerhed, der fulgte først finanskrisen, dernæst gældskrisen, nu er på retræte. Forbrugertilliden har været i klar bedring siden sommeren 213. For det andet har et stort antal husholdninger konsolideret privatøkonomien oven på en periode før krisen med et uholdbart højt, lånefinansieret forbrug. Konsolideringsprocessen vurderes nu for manges vedkommende at være tilendebragt, hvilket vil give plads til fremgang i forbruget. Endelig har boligmarkedet bedret sig, huspriserne er steget. Arbejdsmarkedet har også udviklet sig positivt. Grundet den lave inflation er reallønnen steget. Samtidig er renterne ekstremt lave. Det offentlige forbrug stiger mærkbart i 215 som følge af øgede udgifter til asylansøgere. Det ekstraordinære løft er en årsag til, at det offentlige forbrug så ikke forventes at stige i 215. Investeringerne forventes at vokse 2¼ pct. i år, stigende til 5 pct. til næste år. I forhold til tidligere opsving er der tale om en relativt afdæmpet vækst. Det afspejler bl.a., at der - 9

10 fortsat er ledig kapacitet i økonomien. Ledig kapacitet lægger en naturlig dæmper på investeringsbehovet, selvom renterne er ekstremt lave. Den store mængde ledig kapacitet afspejler, at Danmarks økonomi, trods fremadrettet vækst, endnu er langt fra normale tilstande. Der er tabt mange arbejdspladser gennem krisen, og samtidig øger de senere års mange reformer arbejdsudbuddet i dansk økonomi markant både i omfang og ud i tid. Der kan derfor gå flere år, før vi er tilbage i noget, der minder om normale tilstande, hvad angår kapaciteten på både arbejdsmarkedet og i økonomien som helhed. Boliginvesteringerne forventes at vokse 2½ pct. i 215 og 5½ pct. i 216. Sidste år skønnede regeringen en vækst på 4½ pct. Hovedreparationer har som nævnt holdt hånden under boliginvesteringerne de senere år. Dette var særlig markant i 214: For det første trak reparationer efter stormskaderne fra Allan og Bodil. For det andet skønnes renoveringen af almene boliger at have toppet netop i 214. For det tredje gav lukningen af bolig-jobordningen måske anledning til en hamstringseffekt frem mod slutningen af 214, hvor ordningen ophørte. Med fortsat stigende boligpriser er det forventningen, at nybyggeriet begynder at røre på sig. I samme retning trækker en forventet stigning i nybyggeriet af almene boliger. Investeringerne i anlæg og øvrige bygninger ventes at vokse 2,7 pct. i 215 og 3,7 pct. i 215. I 214 var der en stort set uændret aktivitet. Med spirende fremgang i dansk økonomi er der udsigt til en mindre vending i det underliggende erhvervsbyggeri, der har ligget ekstremt lavt de senere år. Det store antal ledige erhvervslokaler lægger dog en naturlig dæmper på behovet for at bygge nyt, og erhvervslivets bygge- og anlægsinvesteringer ventes derfor underliggende kun at vokse en smule. Derudover trækker en række store offentligt kontrollerede anlægsprojekter op i erhvervsinvesteringerne. Det drejer sig bl.a. om Femern Bælt-forbindelsen og Metro- Cityringen. Eksporten forventes også at være en væsentlig drivkraft for dansk økonomi de kommende år. Med en stærk lønkonkurrenceevne og en stærkere efterspørgsel på de europæiske markeder forventes eksporten at vokse 4, pct. i år og 4,7 pct. til næste år. Som det fremgår af tabel 2, venter regeringen i både 215 og 216 et offentligt underskud tæt på 2½ pct. af BNP. I det lys er der ikke noget råderum for nye finanspolitiske lempelser. At vi kommer fra et overskud på den offentlige saldo i 214 på 1,8 pct. til et så stort underskud i år og næste år skal ses i lyset af et ekstraordinært provenu fra den fremrykkede beskatning af kapitalpensioner samt ekstraordinært store indtægter fra pensionsafkastskatten (PAL) i 214. Den offentlige nettogæld forventes at forblive relativ lav omkring 3½-6 pct. af BNP. Samlet står dansk økonomi stærkt. Der har de senere år været rekordstore overskud på vores betalingsbalance. Den situation ventes at fortsætte i 215 og 216, hvor der ventes overskud på knap 7 pct. af BNP, svarende til mia. kr. Vi er gennem krisen gået fra at have en udlandsgæld på mere end 15 mia. kr til sidste år at have formue over for udlandet på næsten 8 mia. kr. Regeringen forventer, at vores formue i udlandet vil vokse til knap 1.1 mia. kr., svarende til 55½ pct. af BNP ved udgangen af 216. Det er således fortsat ikke penge, der mangler i dansk økonomi. Tabel 3 viser regeringens seneste skøn for inflation samt renter. Som det fremgår, forventes inflationen fortsat at ligge lavt i 215, mens den derefter begynder at nærme sig - 1

11 et lidt mere normalt niveau. Renterne forventes også at ligge rekord lavt i 215, for derefter at stige relativt behersket. Tabel 3. Forventninger til inflation og renteudvikling Inflation,8,6,8 1,5 Obligationsrente realkredit 1 år,2,2,2,3 Obligationsrente stat 1 år 1,8 1,4 1,3 1,6 Obligationsrente, realkredit 3 år 3,5 3,1 3, 3,2 Kilde: AE og Økonomisk Redegørelse december 214. Boligpolitik Efterårets forhandlinger er overstået, og vi venter på valg, der skal komme senest i efteråret. For tiden behandles et lovforslag i Folketinget, som giver anledning til diskussion om den almene sektors rolle og beboersammensætning. Det er et forslag, som skal give adgang til at udlægge almene boliger i lokalplanen med det formål, at grundpriserne på jord til almene boliger bliver lavere. For grunde i de større byer, der allerede er lokalplanlagt, vil kommunen kunne give et ekstra tilskud. Forslaget vil styrke mulighederne for at bygge almene boliger København og andre byer med høje grundpriser, og forventes vedtaget af den nuværende regering. Hvis vi får en borgerlig regering efter valget må vi forvente, at den nye mulighed tages op til diskussion igen. Det er i den kommende periode en prioriteret indsats i BL at sætte fokus på det samfundsansvar, vi løfter som led i udførelsen af vores kerneopgave, og som er en del af vores dna. Vi bygger boliger, driver dem og lejer dem ud men som led i den opgave skaber vi også beskæftigelse, uddannelse, handicaptilgængelighed, energi- og miljøvenlige løsninger, vi styrker vores beboeres muligheder, det sociale liv i bydelene, forebygger kriminalitet osv. Vi arbejder på at understøtte alle vores medlemmer i at blive bedre til at fortælle denne historien om de opgaver, vi løser for samfundet. Socialøkonomisk virksomhed og praktikpladser er særlige indsatsområder. Vi har i et par år arbejdet for, at vores medlemmer skal stille krav om praktikpladser på alle større renoveringssager, og vores indsats har skabt gode resultater og politisk opmærksomhed. På samme måde arbejder vi for at udvikle en model for etablering af socialøkonomisk virksomhed i almene boligområder for at skabe et lokalt arbejdsmarked og beskæftigelse og flere funktioner i boligområderne. Der er desuden som led i vores overenskomst med HK sat midler af til en medarbejder, der arbejder for at vores boligorganisationer selv uddanner flere kontorelever. - 11

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Økonomisk prognose - september 212 Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk

Læs mere

Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt

Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt Økonomisk prognose - oktober 9 Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt 1 Resumé af prognosen Dyb krise i dansk økonomi 3 Behov for politisk handling 4 Appendix Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Økonomisk prognose, december 2013

Økonomisk prognose, december 2013 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Økonomisk prognose, juli 2013

Økonomisk prognose, juli 2013 Økonomisk prognose, juli 2013 AF ERHVERVSØKONOMISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere