Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte februar 2015 Stockholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm"

Transkript

1 Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte februar 215 Stockholm Nøgletal for Danmark Januar 215 Forventet BNP-udvikling i 215 1,4 % Forventet Inflation i 215,8 % Forventet Ledighed 215 4,5 % Nationalbankens diskonto, % Befolkning (1.) Boliginvesteringer 2,5 % NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer

2 Økonomisk udvikling Danmarks Statistik offentliggjorde 23. december 214 reviderede nationalregnskabstal for 3. kvartal 214. Tallene viste en pæn fremgang i BNP på,4 pct. og en samlet fremgang set over de tre første kvartaler på,9 pct. Det viser tabel 1. Det danske BNP er nu steget fem kvartaler i træk. Tabel 1. BNP-vækst, efterspørgsel samt arbejdsmarked kvt kvt kvt kvt. 14 AE sep14 Rev. Rev realvækst pct BNP,4,9 1, - Privat forbrug (inkl. NPISH), -,1 1, - Offentligt forbrug,1 1,2 1,3 - Offentlige investeringer -,4 1, 1,8 - Boliginvesteringer, 6,8 3,5 - Erhvervsinvesteringer -,3,5 2,1 - Lagerinvesteringer mv. (1) -,1,2,2 Eksport, 3,5 2,8 Import,4 3,8 4, ændring 1. personer Beskæftigelse inkl. orlov, 16, Offentligt -2,2-3,2 3 - Privat 2,3 19,8 2 (1) inkl.. Investeringer i værdigenstande vækstbidrag i pct. af BNP Anm.: Kvartalstallene er alle baseret på de sæsonkorrigerede tal. NPISH er Non-profit institutioner. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik og AE s septemberprognose. Det kan umiddelbart være svært at se, hvad der forklarer væksten i 3. kvartal 214. De fleste efterspørgselskomponenter lå nemlig enten uændret eller havde et lille fald, og samtidig steg importen mere end eksporten, hvorfor udenrigshandlen bidrog svagt negativt til væksten. Forklaringen er, at den officielle sæsonkorrigerede BNP-vækst opgøres fra produktionssiden (tilgangssiden). Det sæsonkorrigerede BNP, der også kan opgøres fra efterspørgselssiden, giver ikke nødvendigvis samme vækst. Danmarks Statistik angiver, at det sæsonkorrigerede BNP fra produktionssiden er mere stabilt end det er fra efterspørgselssiden. Forskellen mellem de to opgørelser, der udgøres af den såkaldte statistiske diskrepans, skal ifølge Danmarks Statistik opfattes som en usikkerhed ved fordelingen af BNP-væksten på de endelige anvendelser. Kigger man på udviklingen de første tre kvartaler af 214 sammenlignet med samme periode sidste år, har der være fremgang for alle efterspørgselsparametre undtagen det private forbrug, jf. nedenfor. Det er især boliginvesteringerne, men også det offentlige forbrug, erhvervsinvesteringerne samt lagrene, der trækker. Eksporten er også vokset pænt (især tjenesterne), men da importen er vokset mere end eksporten, trækker udenrigshandlen lidt ned i væksten. - 2

3 At det private forbrug udvikler sig fladt har været noget overraskende i lyset af de ellers lidt bedre økonomiske forhold. Forklaringen ligger imidlertid i det private forbrug af energi og brændsel (ekskl. benzin og diesel til køretøjer), der er faldet meget markant ind i 214. Det viser figur 1. Det er givet, at det varme vejr i 214 er en medvirkende årsag til dette billede, men at det skulle forklare det hele er noget usikkert. Renses det private forbrug for el og brændsel, får man således en markant anderledes og mere positiv udvikling i det private forbrug. Det viser figur 2. Det private forbrug renset for el og brændsel er således steget med knap 1,4 pct. de første tre kvartaler af 214 sammenlignet med samme periode sidste år, mens det samlede private forbrug til sammenligning som nævnt lå uændret. Figur 1. Det private forbrug af el og brændsel Figur 2. Det samlede private forbrug med og uden el og brændsel ma.21-kr FOrbrug el- og brændsel, kædede værdier, SK Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. ma.21-kr Den underliggende udvikling i det private forbrug er langt mere i tråd med det generelle billede af dansk økonomi, hvor der er kommet mere gang i arbejds- og boligmarked, forbrugertilliden er steget, og reallønnen er nu steget mange kvartaler i træk. Med de senere måneders olieprisfald løftes reallønnen yderligere, og samtidig bliver renten ved med at sætte nye bundrekorder. Det burde være befordrende for forbrugslysten, herunder via boligpriserne, der traditionelt har været en vigtig indikator for forbrugslysten. På det nuværende datagrundlag ventes BNP-væksten for 214 som helhed at lande mellem,7 til,9 pct. Det er på linje med eller lidt under det forventede fra vores prognose fra september sidste år en forskel, der især må ses i lyset af det private forbrug. Beskæftigelsen er med de seneste nationalregnskabstal nedjusteret med ca. 1. personer frem mod 2. kvartal 214, så fremgangen ind i 214 har været lidt mindre, end hvad de tidligere tal viste. De nye tal ændrer imidlertid ikke på, at beskæftigelsen fortsat viser mærkbar fremgang efter i flere år at have ligget underdrejet. Det viser figur 3. Der var i 3. kvartal 214 en opbremsning, der dog dækker over en fortsat fremgang i den private beskæftigelse, mens den offentlige beskæftigelse trak ned. Den private beskæftigelse er samlet steget med 26. personer siden 1. kvartal 213, mens den offentlige beskæftigelse i samme periode er faldet med 4. personer. Mens den private beskæftigelse er steget nogenlunde som forventet, så har faldet i den offentlige beskæftigelse været overraskende, jf. også tabel ma.21-kr privat forbrug, kædede værdier, SK (venstre akse) privat forbrug ekskl. el og brændsel, SK ma.21-kr

4 Figur 3. Beskæftigelsen på kvartaler Figur 4. Udvikling i arbejdsløsheden 1. pers. 1. pers fuldtidspers Registreret buttoledighed AKU-ledige 1. personer Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Den positive udvikling på arbejdsmarkedet i 214 kan også aflæses i arbejdsløshedstallene. Både den registrerede arbejdsløshed og den stikprøvebaserede (internationalt sammenlignelige) AKU-arbejdsløshed er således faldet ind i 214. Det viser figur 4. Når det er sagt, så har tendensen i arbejdsløsheden været noget ujævn ind i 214. Det skyldes formentlig dels ændringer i forhold til registreringen af arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere, og dels at arbejdsstyrken også har været stigende. Konjunkturindikatorer faldet lidt tilbage i slutningen af 214 Industriens konjunkturbarometer endte 214 i det mærkbart negative spektrum, som man skal flere år tilbage for at finde lavere. Det viser figur 5. Udviklingen har især været trukket af en faldende eksportordrebeholdning, der er styrtdykket til et niveau langt under det historiske gennemsnit. Samtidig er vurderingen af lagrene steget et tegn på, at der produceres til lagre - og på det seneste er også produktionsforventningerne faldet tilbage. Når det er sagt, så er det svært at konstatere samme negative udvikling i andre af industriens indikatorer. Industriens produktionsindeks har således udvist en flad tendens de seneste måneder. Det dækker endda over en negativ tendens for den vigtige danske medicinalindustri, mens tendensen i den øvrige industriproduktion fortsat har været positiv. Det viser figur 6. Produktionsindekset for medicinalindustrien svinger utroværdigt meget et problem Danmarks Statistik arbejder på at løse i øjeblikket. Ligeledes viser eksporten af industrivarer frem til og med november 214 ikke tegn på faldende tendens, men tværtimod en lille stigning. Industriens sløje konjunkturbarometer bør derfor ikke overdramatiseres. Bygge- og anlægssektorens konjunkturindikator har ikke rykket sig nævneværdigt de seneste måneder. Efter en markant stigning i starten af 214 givet en følge af stormene Allan og Bodil samt den milde vinter sidste år er den faldet tilbage igen og befinder sig fortsat klart i det negative spektrum. Som det fremgår af figur 5, har indikatoren dog været kronisk negativ efter krisen, så niveauet skal ikke overfortolkes. - 4

5 Figur 5. Konjunkturbarometre industri og bygge- og anlæg Figur 6. Industriens produktionsindeks nettotal, pct B&A Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Industri nettotal, pct Industriproduktion, 3 mdr Indikatorerne for både de private serviceerhverv (ekskl. detailhandel) og for detailhandlen er faldet tilbage hen mod slutningen af 214. Niveauet for begge indikatorer er dog stadig klart positivt, og indikatoren for de private serviceerhverv ligger fortsat på noget af det mest positive, vi har set gennem krisen. Det viser figur =1 Industriproduktion ekskl. medicin, 3 mdr 25= Figur 7. Konjunkturbarometre Privat service og detailhandel Figur 8. Forbrugertillid nettotal, pct. nettotal, pct Privat service Detailhandel nettotal nettotal (pct.) (pct.) Forbrugertillid, sk Anm.: En ny opgørelse af barometret for privat service kan gøre det vanskeligt at sammenligne indikatoren tilbage i tid på dette område. Det samme gælder detailhandlens indikator, der er sat sammen af en opgørelse fra Eurostat og en fra Danmarks Statistik. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik og Eurostat. Forbrugertilliden svingede noget op og ned i efteråret 214, men de seneste måneder er det gået op igen. Efter sæsonkorrektion var der således en fortsat stigning ind i januar 215 til et niveau, der ikke er set højere på denne side af krisen. Der er flere indikatorer, der peger på en pæn vækst i det private forbrug i 4. kvartal 214. Der var således en mærkbar positiv udvikling i både dankortomsætningen, detailomsætningsindekset og i bilsalget rettet mod husholdningerne. Udviklingen i det underliggende private forbrug (jf. figur 2) er sammen med forbrugertilliden et tegn på, at den økonomiske usikkerhed er aftagende. Samtidig lover niveauet for tillidsindikatoren godt for det private ind i 215. Indikatorerne for arbejdsmarkedet blev lidt mere mudrede hen mod slutningen af 214. Der er fortsat tegn på flere jobåbninger (nye jobopslag på internettet), men samtidig er joblukningerne (de varslede fyringer) på det danske arbejdsmarked også øget. Det viser figur

6 Figur 9. Varslede fyringer og nye jobopslag på internettet antal nyopslag antal stillinger Varslede fyr., SK trend (ha.) Jobindex, SKtrend Anm.: Der er tale om trenden fra sæsonkorrektionen. Kilde: AE pba. Jobindex og Jobindsats. Vurderingen af den faktiske beskæftigelsesudvikling i de private hovederhverv (fra i konjunkturbarometrene) pegede umiddelbart på en positiv afslutning på 214. Den nye månedlige beskæftigelsesindikator for lønmodtagere viste med en fremgang på 2.85 personer fra september til oktober en positiv start på 4. kvartal 214. Samlet tegner indikatorerne et billede af dansk økonomi, der er i bedring, men som fortsat ikke er inde i nogen stærk positiv udvikling. Der er fortsat bedre tegn fra hjemmemarkedet, herunder ikke mindst det private forbrug, mens vi på eksportfronten synes mere udfordret. Arbejdsmarkedet har udviklet sig positivt siden starten af 213, og der er tegn på en positiv afslutning på 214, om end kadencen nok er gået lidt ned. Forudsætningerne for fortsat fremgang på arbejdsmarkedet vil være stærkest, hvis der endelig kommer noget mere gang i den hjemlige efterspørgsel. Med de senere måneders markante fald i olieprisen og de nye lave bundrekorder for renterne har vi fået positive stimulanser på netop dette område. Boligmarkedet Boligpriser Boligpriserne svinger en del fra måned til måned, men tendensen har været klart positiv gennem hele 214 og flugter fint med AE s prognose fra september 214. Det viser figur 1. Her blev der skønnet en stigning i huspriserne i år på 3 pct. i 214 og 4 pct. i

7 Figur 1. Huspriserne. Figur 11. Hushandler 26=1 26= AEs september-prognose Måned, Sæsonkorr antal salg per md Enfamiliehuse - Korrigeret serie antal salg per md Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Selvom boligpriserne har haft en opadgående tendens gennem nogen tid, er boligmarkedet fortsat skrøbeligt. Der er fortsat mange boliger til salg, handelsaktiviteten har kun været svagt stigende og ligger fortsat på et relativt lavt niveau. Det viser figur 1. Boligbyggeriet og boliginvesteringer Boliginvesteringer lå stort set uændret fra 2. til 3. kvartal 214 efter sæsonkorrektion ifølge de seneste nationalregnskabstal. Dermed har boliginvesteringerne ligget uændret de seneste kvartaler efter en stor stigning i slutningen af 213. Det viser figur 12. Det er helt givet hovedreparationer, der har holdt hånden under boliginvesteringerne i 214, mens nybyggeriet derimod har trukket ned. Det påbegyndte boligbyggeri (der er omfattet af stor usikkerhed) har således haft en nedadgående tendens indtil det seneste kvartal, hvor der tilsyneladende var en stigning. Da det påbegyndte boligbyggeri først gradvist og med forsinkelse slår ud i stigende boliginvesteringer er der altså umiddelbart tegn på, at nybyggeriet vil trække ned i 4. kvartal 214, mens det så modsat vil trække op i starten af 215. De senere års øgede gab mellem det påbegyndte boligbyggeri og boliginvesteringerne som ses i figur 12 afspejler et stigende renoveringsomfang i den almene boligsektor, aktivitetseffekter fra den såkaldte bolig-jobordning samt det seneste år reparationerne efter stormene Bodil og Allan. Med bortfaldet af bolig-jobordningen i 215 og med en forventet aftagende aktivitet i forhold til renoveringerne i den almene sektor kommer der et nedadgående pres på boliginvesteringerne, hvis ikke nybyggeriet begynder at tage fart. - 7

8 Figur 12. Boliginvesteringer og påbegyndelser af beboelsesbygninger etage m Påbegyndt boligbyggeri fremrykket to kvartaler Boliginvesteringer (højre akse) Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. etage m Figur 13. Øvrige bygge- og anlægsinvesteringer og påbegyndelser af erhvervsbyggeri etage m2 etage m Påbegyndelser, ikke-bolig Byggeinvesteringer ekskl. bolig og anlæg (højre akse) Kigger man på de øvrige bygge- og anlægsinvesteringer (ekskl. boliger og anlæg), viser nationalregnskabet en svag stigning de seneste kvartaler. Udviklingen de senere år ligger nogenlunde på linje med den udvikling, der er set i det påbegyndte erhvervsbyggeri. Det viser figur 13. Det er umiddelbart svært at se nogen større effekt fra stormskadereparationerne sidste år her. Samtidig peger det påbegyndte erhvervsbyggeri umiddelbart ned i 4. kvartal 214. Som det fremgår af figuren, ligger aktiviteten fortsat ekstremt lavt. Udsigterne for dansk økonomi ifølge regeringens nye prognose Væksten er nu endelig ved at vende tilbage i dansk økonomi. Det er forudsigelsen i regeringens prognose fra slutningen af 214. Ifølge prognosen er grundlaget for fremgang i dansk økonomi generelt blevet stærkere, og BNP-væksten ventes derfor at tiltage til knap 1½ pct. i år og 2 pct. til næste år efter en vækst på ¾ pct. i 214. Det ses af tabel 2. Væksten ventes at trække en beskæftigelsesfremgang på personer om året i 215 og 216. Dermed ligger regeringens prognose på det overordnede plan på linje med De Økonomiske Vismænd, der offentliggjorde prognose i starten af oktober 214. Det nye er, at den indenlandske efterspørgsel i 215 forventes at komme op i gear. Den indenlandske efterspørgsel begyndte i 214 at vise mere positive takter efter i flere år at have ligget underdrejet. Den mere positive udvikling forventes at fortsætte i år og næste år med tiltagende styrke, om end der fortsat ikke er tale om nogen buldrende fremgang. - 8

9 Tabel 2. Nøgletal fra regeringens prognose, december Realvækst i pct. BNP,7 1,4 2, Indenlandsk efterspørgsel,9 1,7 2,1 - Privat forbrug,1 1,5 1,6 - Offentligt forbrug,9 1,5,1 - Faste bruttoinvesteringer, heraf 2,4 2,6 4,9 - Boliginvesteringer 4,5 2,5 5,5 - Øvrige bygge- og anlæg (1) -1,7 2,7 3,7 Eksport 2,2 4, 4,7 Import 2,6 4,8 5,3 1. personer Beskæftigelse, heraf bygge og anlæg (2) Boligpriser 3, 3,5 3,5 Pct. Pct. af BNP Betalingsbalancen 6,9 6,9 6,7 Formue (netto) i udlandet 44,8 5,6 55,5 Offentlig saldo 1,8-2,5-2,6 Offentlig nettogæld,9 3,4 5,9 (1) ADAM samt baglænsberegnet pba. tabel b.9 i Økonomisk Redegørelse, dec. 14. (2) Beskæftigelsen i er aflæst af figur Kilde: AE på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriet (Økonomisk Redegørelse, december 214) Det private forbrug har ligget underdrejet gennem flere år. I 214 blev det som nævnt holdt nede af et styrtdyk i forbruget af el og brændsel. Både i år og næste forventes det private forbrug at vokse med omkring 1½ pct. Det øgede forbrug skyldes dels, at den udbredte usikkerhed, der fulgte først finanskrisen, dernæst gældskrisen, nu er på retræte. Forbrugertilliden har været i klar bedring siden sommeren 213. For det andet har et stort antal husholdninger konsolideret privatøkonomien oven på en periode før krisen med et uholdbart højt, lånefinansieret forbrug. Konsolideringsprocessen vurderes nu for manges vedkommende at være tilendebragt, hvilket vil give plads til fremgang i forbruget. Endelig har boligmarkedet bedret sig, huspriserne er steget. Arbejdsmarkedet har også udviklet sig positivt. Grundet den lave inflation er reallønnen steget. Samtidig er renterne ekstremt lave. Det offentlige forbrug stiger mærkbart i 215 som følge af øgede udgifter til asylansøgere. Det ekstraordinære løft er en årsag til, at det offentlige forbrug så ikke forventes at stige i 215. Investeringerne forventes at vokse 2¼ pct. i år, stigende til 5 pct. til næste år. I forhold til tidligere opsving er der tale om en relativt afdæmpet vækst. Det afspejler bl.a., at der - 9

10 fortsat er ledig kapacitet i økonomien. Ledig kapacitet lægger en naturlig dæmper på investeringsbehovet, selvom renterne er ekstremt lave. Den store mængde ledig kapacitet afspejler, at Danmarks økonomi, trods fremadrettet vækst, endnu er langt fra normale tilstande. Der er tabt mange arbejdspladser gennem krisen, og samtidig øger de senere års mange reformer arbejdsudbuddet i dansk økonomi markant både i omfang og ud i tid. Der kan derfor gå flere år, før vi er tilbage i noget, der minder om normale tilstande, hvad angår kapaciteten på både arbejdsmarkedet og i økonomien som helhed. Boliginvesteringerne forventes at vokse 2½ pct. i 215 og 5½ pct. i 216. Sidste år skønnede regeringen en vækst på 4½ pct. Hovedreparationer har som nævnt holdt hånden under boliginvesteringerne de senere år. Dette var særlig markant i 214: For det første trak reparationer efter stormskaderne fra Allan og Bodil. For det andet skønnes renoveringen af almene boliger at have toppet netop i 214. For det tredje gav lukningen af bolig-jobordningen måske anledning til en hamstringseffekt frem mod slutningen af 214, hvor ordningen ophørte. Med fortsat stigende boligpriser er det forventningen, at nybyggeriet begynder at røre på sig. I samme retning trækker en forventet stigning i nybyggeriet af almene boliger. Investeringerne i anlæg og øvrige bygninger ventes at vokse 2,7 pct. i 215 og 3,7 pct. i 215. I 214 var der en stort set uændret aktivitet. Med spirende fremgang i dansk økonomi er der udsigt til en mindre vending i det underliggende erhvervsbyggeri, der har ligget ekstremt lavt de senere år. Det store antal ledige erhvervslokaler lægger dog en naturlig dæmper på behovet for at bygge nyt, og erhvervslivets bygge- og anlægsinvesteringer ventes derfor underliggende kun at vokse en smule. Derudover trækker en række store offentligt kontrollerede anlægsprojekter op i erhvervsinvesteringerne. Det drejer sig bl.a. om Femern Bælt-forbindelsen og Metro- Cityringen. Eksporten forventes også at være en væsentlig drivkraft for dansk økonomi de kommende år. Med en stærk lønkonkurrenceevne og en stærkere efterspørgsel på de europæiske markeder forventes eksporten at vokse 4, pct. i år og 4,7 pct. til næste år. Som det fremgår af tabel 2, venter regeringen i både 215 og 216 et offentligt underskud tæt på 2½ pct. af BNP. I det lys er der ikke noget råderum for nye finanspolitiske lempelser. At vi kommer fra et overskud på den offentlige saldo i 214 på 1,8 pct. til et så stort underskud i år og næste år skal ses i lyset af et ekstraordinært provenu fra den fremrykkede beskatning af kapitalpensioner samt ekstraordinært store indtægter fra pensionsafkastskatten (PAL) i 214. Den offentlige nettogæld forventes at forblive relativ lav omkring 3½-6 pct. af BNP. Samlet står dansk økonomi stærkt. Der har de senere år været rekordstore overskud på vores betalingsbalance. Den situation ventes at fortsætte i 215 og 216, hvor der ventes overskud på knap 7 pct. af BNP, svarende til mia. kr. Vi er gennem krisen gået fra at have en udlandsgæld på mere end 15 mia. kr til sidste år at have formue over for udlandet på næsten 8 mia. kr. Regeringen forventer, at vores formue i udlandet vil vokse til knap 1.1 mia. kr., svarende til 55½ pct. af BNP ved udgangen af 216. Det er således fortsat ikke penge, der mangler i dansk økonomi. Tabel 3 viser regeringens seneste skøn for inflation samt renter. Som det fremgår, forventes inflationen fortsat at ligge lavt i 215, mens den derefter begynder at nærme sig - 1

11 et lidt mere normalt niveau. Renterne forventes også at ligge rekord lavt i 215, for derefter at stige relativt behersket. Tabel 3. Forventninger til inflation og renteudvikling Inflation,8,6,8 1,5 Obligationsrente realkredit 1 år,2,2,2,3 Obligationsrente stat 1 år 1,8 1,4 1,3 1,6 Obligationsrente, realkredit 3 år 3,5 3,1 3, 3,2 Kilde: AE og Økonomisk Redegørelse december 214. Boligpolitik Efterårets forhandlinger er overstået, og vi venter på valg, der skal komme senest i efteråret. For tiden behandles et lovforslag i Folketinget, som giver anledning til diskussion om den almene sektors rolle og beboersammensætning. Det er et forslag, som skal give adgang til at udlægge almene boliger i lokalplanen med det formål, at grundpriserne på jord til almene boliger bliver lavere. For grunde i de større byer, der allerede er lokalplanlagt, vil kommunen kunne give et ekstra tilskud. Forslaget vil styrke mulighederne for at bygge almene boliger København og andre byer med høje grundpriser, og forventes vedtaget af den nuværende regering. Hvis vi får en borgerlig regering efter valget må vi forvente, at den nye mulighed tages op til diskussion igen. Det er i den kommende periode en prioriteret indsats i BL at sætte fokus på det samfundsansvar, vi løfter som led i udførelsen af vores kerneopgave, og som er en del af vores dna. Vi bygger boliger, driver dem og lejer dem ud men som led i den opgave skaber vi også beskæftigelse, uddannelse, handicaptilgængelighed, energi- og miljøvenlige løsninger, vi styrker vores beboeres muligheder, det sociale liv i bydelene, forebygger kriminalitet osv. Vi arbejder på at understøtte alle vores medlemmer i at blive bedre til at fortælle denne historien om de opgaver, vi løser for samfundet. Socialøkonomisk virksomhed og praktikpladser er særlige indsatsområder. Vi har i et par år arbejdet for, at vores medlemmer skal stille krav om praktikpladser på alle større renoveringssager, og vores indsats har skabt gode resultater og politisk opmærksomhed. På samme måde arbejder vi for at udvikle en model for etablering af socialøkonomisk virksomhed i almene boligområder for at skabe et lokalt arbejdsmarked og beskæftigelse og flere funktioner i boligområderne. Der er desuden som led i vores overenskomst med HK sat midler af til en medarbejder, der arbejder for at vores boligorganisationer selv uddanner flere kontorelever. - 11

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 214 Stockholm Nøgletal for Danmark februar 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 %

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-20 november 2015 Oslo

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-20 november 2015 Oslo Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-2 november 21 Oslo Nøgletal for Danmark oktober 21 Forventet BNP-udvikling i 21 1,7 % Forventet Inflation i 21 1, % Forventet Ledighed 21 4,6 % Nationalbankens

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1.-11. marts 216 Stockholm Nøgletal for Danmark marts 216 Forventet BNP-udvikling i 216 1,1 % Forventet Inflation i 216 1,1 % Forventet Ledighed 216,5 % Nationalbankens

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 26.27. maj 2015 Thorshavn

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 26.27. maj 2015 Thorshavn Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 26.27. maj 21 Thorshavn Nøgletal for Danmark Januar 21 Forventet BNP-udvikling i 21 1, % Forventet Inflation i 21,8 % Forventet Ledighed 21, % Nationalbankens

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 26. maj 2016 Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 26. maj 2016 Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 26. maj 216 Reykjavik Nyckeltal för Danmark Folkmängd 5,7 mill Förväntad BNP-utveckling 1,1 % Inflationstakt,7 % Arbetslöshet 4,2 % Styrränta -,1 % Bostadsbyggande

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 14-15. november 2013 Danmark

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 14-15. november 2013 Danmark Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 14-15. november 2013 Danmark Nøgletal for Danmark November 2013 Forventet BNP-udvikling i 2014 1,6 % Forventet Inflation i 2014 1,5 % Forventet Ledighed 2013

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Nøgletal for Danmark november 2012 Forventet BNP-udvikling i 2012 0,25 % Inflation i september (årligt) 2,5 % Ledigheden september

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 17. juni 2013 Island

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 17. juni 2013 Island Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 17. juni 2013 Island Nøgletal for Danmark juni 2013 Forventet BNP-udvikling i 2013 0,5 % Forventet Inflation i 2013 1,1 % Forventet Ledighed 2013 6,0 % Nationalbankens

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen De nye nationalregnskabstal har reduceret faldet i BNP fra 0,5 procent til 0,1 procent i 1. kvartal 2011. Det mindre fald i BNP i 2011 skal dog ses i

Læs mere

Stigende arbejdsløshed

Stigende arbejdsløshed Nye arbejdsløshedstal oktober 21 Stigende arbejdsløshed tredobling i langtidsledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 fuldtidspersoner fra september til oktober 21. Dermed udgør bruttoledigheden nu samlet

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 15 De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre 15 ser ud til at blive året, hvor væksten i privatforbruget endelig tager fat igen efter krisen. Efter syv magre år,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN ARBEJDSMARKEDET. 18. juni Resumé:

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN ARBEJDSMARKEDET. 18. juni Resumé: 1. juni af Louise Hansen og Martin Madsen (33771) Resumé: INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN Konjunkturerne er toppet, selvom ledigheden fortsat falder. Tendenserne er særligt tydelige på boligmarkedet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Vækstpause med lysere tider forude

Vækstpause med lysere tider forude DI ANALYSE september 2014 Vækstpause med lysere tider forude Dansk økonomi er medio 2014 ramt af en vigende eksport, som dog forventes at være midlertidig. Der ventes fortsat tiltagende vækst i euro-landene

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI-

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- 27. juni 21 Af Lise Nielsen PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- Resumé: TUATION De økonomiske indikatorer har i det seneste halve år peget snart i den ene, snart i den anden retning. På

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET 29. januar 9 Af Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen tlf. 33 55 77 12 eller 28 42 42 72 Resumé: 1. ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET Dagens tal for december 8 viste en stigning på næsten

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

21.000 flere private job frem mod 2015

21.000 flere private job frem mod 2015 Arbejdsmarkedsprognose for de tre private hovederhverv, september 213 21. flere private job frem mod 215 De seneste måneders nøgletal tyder på bedre tider i dansk økonomi. AE s arbejdsmarkedsprognose peger

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag

Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag oktober Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag Bygge- og anlægssektoren er fortsat meget hårdt ramt af den økonomiske krise. Rekordmange boliger er til salg og rekordmange erhvervslokaler

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Ledighedstal januar 010 Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Selvom arbejdsløsheden lå stort set uændret fra december 009 til januar 010, tyder intet endnu på, at nedturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere