NORRBOM VINDING Videnregnskab 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORRBOM VINDING Videnregnskab 2005"

Transkript

1 NORRBOM VINDING Videnregnskab 200 Hermed præsenterer vi vort videnregnskab for 200. Årets videnregnskab er det tredje i rækken. Videnregnskabet for 200 er i al væsentlighed opbygget på samme måde som videnregnskabet for 2004 og er i lighed med sidste år udarbejdet under hensyntagen til de af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fastlagte retningslinjer. 1. Indledende bemærkninger Norrbom Vindings vision Det er vores vision at være et unikt og internationalt specialistfirma, som er kendt for kvalitet, optimal faglig kompetence og et højt serviceniveau. Vi ønsker, at Norrbom Vinding er det naturlige første valg som samarbejdspartner for private såvel som offentlige virksomheders HRfunktion, og vores målsætning er dermed at være markedsleder inden for arbejds og ansættelsesret i Danmark. Hovedmålsætninger i 200 Ovenstående vision er grundlaget for Norrbom Vindings videnledelse. Videnregnskabet er udtryk for, hvorledes vores videnledelse og dermed vores vision er blevet konkretiseret i 200. Ikke alle udfordringer på videnområdet kan prioriteres lige højt, hvorfor vi i 200 især har fokuseret på følgende fire hovedmålsætninger: 1. Procesudvikling 2. Kompetenceudvikling 3. Uddybning og udvikling af relationer med klienter og samarbejdspartnere 4. Internationalisering

2 Procesudvikling dækker over en række både internt og eksternt rettede målsætninger om at forbedre delingen af viden og information samt at eksplicitere vores fælles faglige viden. At udarbejde et decideret videnregnskab er således et led heri. Kompetenceudvikling er naturligvis en helt central ledelsesudfordring for en advokatvirksomhed. I 200 har det, i lighed med 2004, været en målsætning at udvikle vores kompetencer både i bredden, ved at følge med omverdenens øgede fokus på en række juridiske discipliner, og i dybden ved at udvikle vores interne uddannelse og viden. Samtidig er det en målsætning, at Norrbom Vinding til stadighed formår at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. I et stadigt mere konkurrencepræget marked er tætte relationer til klienter og samarbejdspartnere af stor betydning. Det har derfor også i 200 været en væsentlig målsætning for Norrbom Vinding at uddybe og bevare sådanne relationer. Endelig er internationalisering en klar målsætning, naturligvis ikke mindst i regi ius laboris. Det er derfor en ledelsesudfordring at have de nødvendige kompetencer til at gennemføre dette samt at opnå så høj en grad af eksponering internationalt som muligt. Som det fremgår, er målsætningen produktudvikling til forskel fra 2003 og 2004 ikke en del af videnregnskabet for 200. Dette skyldes, at produktudvikling ikke har været et særskilt indsatsområde i 200, idet året har været præget af konsolidering efter meget omfattende udviklingsprojekter i 2003 og En række initiativer, der tidligere var en del af videnregnskabets afsnit om produktudvikling, er flyttet til andre afsnit, fordi indsatsområderne ikke længere er i produktudviklingsfasen men er overgået til at være en integreret del af Norrbom Vindings drift. 3. Data Nedenfor følger videnregnskabets data. I venstre kolonne er angivet de indsatser, hovedmålsætningerne har konkretiseret sig i. Herefter er, fra venstre mod højre, angivet følgende data: Resultat i 2004 Resultat i 200 Ændring i procent Som indledning til dataafsnittet er opregnet vore videnressourcer. Som afslutning er angivet årets resultat. 2

3 Videnressourcer Ændring Medarbejdertal som årsværk antal juristårsværk ,3% Gennemsnitsalder 3,6 3,8 +0,2% Medarbejdererfaring gennemsnitlig erfaring for advokater (forstået som år siden cand. jur.eksamen) 8,7 11,2 +28,7% Viden årsværk alene anvendt på videnindsamling og ledelse 3 3 Målsætning 1: Procesudvikling Ændring Mulighed for hjemmearbejdsplads Antal medarbejdere med hjemmearbejdsplads andel af årsværk andel af advokater andel af ikkejurister 23 7,% 100,0% 7,0% 24 60,0% 100,0% 7,0% +4,4% +2,% Antal hjemmearbejdspladser etableret ,0% Etablere elektronisk videnbank Antal emner tilgængelige andel af alle emner 122 2,0% ,0% +12,3% +8,0% Antal nyoprettede emner i videnbanken ,6% Udarbejde videnregnskab Antal timer benyttet herpå, anslået ,6% Målsætning 2: Kompetenceudvikling og rekruttering Ændring Afholde medarbejderudviklingssamtaler for alle medarbejdere Antal gennemførte medarbejderudviklingssamtaler ,0% andel af planlagte 78,4% 0,0% 3

4 Afholde interne møder for deling af viden Antal afholdte interne møder i alt andel af planlagte 34 70,% Antal gennemførte NorrVindmøder 1 andel af planlagte 3,8% Antal gennemførte advokatmøder andel af planlagte 83,3% Antal gennemførte fuldmægtigmøder 2 andel af planlagte 33,3% Antal gennemførte administrationsmøder 3 andel af planlagte 7,0% Antal gennemførte ITgruppemøder 7 andel af planlagte 87,% Antal gennemførte videndelingsmøder andel af planlagte Synliggøre N&V over for potentielle medarbejdere ,6% 66,4% 4,1% 13 13,3% 72,2% 21,6% 6 +20,0% 66,7% 16,6% 3 +0,0% 2 62,%,6% 7,0% +66,7% 12,% 28,6% 31,% Antal hits på hjemmesidens jobrelaterede sider ,2% Deltage i eksterne netværk Antal medarbejdere, der deltager i eksterne netværk (eksklusiv Joint Practice Groups/ius laboris) andel af alle medarbejdere 20,0% 20,0% Deltage i Joint Pratice Groupsamarbejdet inden for ius laboris Antal advokater, der deltager i en Joint Practice Group andel af alle advokater 66,7% 6,2% +2,% Antal juristtimer benyttet på deltagelse i Joint Practice Groups antal timer i gennemsnit per deltager ,8% 28,6%NOTE Stille aviser, tidsskrifter, faglitteratur og relevante databaser til rådighed for medarbejderne Gennemsnitlig udgift per medarbejder (årsværk) i kr ,0% Stille tidssvarende ITsystemer til rådighed for medarbejderne Gennemsnitlig udgift per medarbejder (årsværk) i kr ,6% 4

5 Uddanne medarbejdere (eksklusiv deltagelse i Joint Practice Groups og intern oplæring/sparring) Samlede udgifter i kr. gennemsnitligt per medarbejder i kr ,0% 7,0% Udgifter til fuldmægtigkurser, i kr ,0% Udgifter til øvrig uddannelse (herunder specifik Norrbom Vinding uddannelse ved eksterne konsulenter, kurser generelt, konferencer, netværk, sprog samt fagspecifikke kurser), i kr ,7% Udgifter til transport i forbindelse med uddannelse, netværk m.v., i kr ,4% Målsætning 3: Uddybning og udvikling af klientrelationer Ændring Publicere faglige nyheder på hjemmesiden Antal faglige nyheder på dansk ,% Antal faglige nyheder på engelsk ,2% Antal juristtimer benyttet på nyhedsskrivning heraf advokattimer heraf fuldmægtigtimer ,2% 16,1% +100,4% Udsende nyhedsmails til klienter og samarbejdspartnere Antal udsendte nyhedsmails på dansk heraf ekstraordinære ,4% 7,0% Antal udsendte nyhedsmails på engelsk heraf ekstraordinære ,0% Antal abonnenter, danske, ultimo ,2% Antal abonnenter, engelske, ultimo ,% Synliggøre Norrbom Vinding via hjemmeside Gennemsnitligt antal unikke besøgende per dag ,6% Undervise eksternt Antal advokattimer benyttet på undervisning Andel af advokater, der har undervist Antal undervisningstimer per advokat i gennemsnit, inklusiv forberedelse 81 1,7% 74, ,7% 106,1 +6,1% +43,3%

6 Deltage i faglige netværk Antal netværk med deltagelse af medarbejder fra Norrbom Vinding 1 1 Målsætning 4: Internationalisering Ændring Internationalisere sagsportefølje Andel af sager for internationale klienter 18,6% 1,7% +1,1% Publicere faglige nyheder på engelsk se ovenfor Synliggøre Norrbom Vinding internationalt via hjemmeside Andel udenlandske besøgende på hjemmesiden 4,6% 4,8% +0,2% Opnå bedst mulig ranking for arbejds og ansættelsesret i Danmark i internationale opslagsværker Ranking, European Legal Ranking i PLC Which Lawyer? 1 1 Have medarbejderstab med international erfaring Andel af medarbejdere med udlandsophold heraf andel af advokater 36,0% 63,0% 31,1% 61,1% 4,% 1,% Andel af medarbejdere med udenlandsk akademisk grad heraf andel af advokater 11,0% 33,3% 11,1% 33,3% +0,1% 6

7 Årets samlede resultat Ændring Udgifter til uddannelse i alt i kr ,0% Udgifter til systeminvesteringer, herunder HR Helper, HR Organiser, intranet og videnbank i alt i kr ,0% Udgifter til aviser, tidsskrifter, faglitteratur, databaser med videre i alt, i kr ,0% Antal juristtimer benyttet på deltagelse i Joint Practice Groups/ius laboris, omregnet til omsætningstab i kr ,1% Antal juristtimer benyttet på publicering af nyheder til hjemmeside, omregnet til omsætningstab i kr ,0% Samlede udgifter relateret til videnledelse i kr ,7% Årsværk benyttet på videnindsamling og ledelse 3 3 Som andel af det samlede antal årsværk 7,% 7,% 4. Bemærkninger og konklusioner Videnressourcer Overordnet set fremviser Norrbom Vindings videnressourcer stabilitet sammenlignet med Procesudvikling Vi har i 200 investeret i forbedringer af vores interne videnbank (konkret forbedret søgefunktionalitet samt indlæggelse af de manglende emner i videnbanken). Dette betyder, at videnbanken ultimo 200 er færdigudviklet konceptmæssigt og herefter blot løbende skal opdateres. Kompetenceudvikling og rekruttering af medarbejdere Vi har ikke gennemført medarbejderudviklingssamtaler i 200, hvilket skyldes en periodeomlægning fra efterår til forår. For så vidt angår interne møder, har vi i absolutte tal gennemført flere møder i 200 end i 2004, men omvendt er den relative gennemførelsesprocent faldet. Dette kan primært forklares ved, at vi i 200 har planlagt flere møder til afholdelse end i

8 Tid benyttet på aktiviteter relateret til ius laboris er faldet, hvilket skyldes, at der i 200 er gennemført en strukturændring inden for ius laboris, således at Joint Practice Groups, hvori en lang række af Norrbom Vindings advokater deltog, er erstattet af International Pratice Groups, som udgør en række mere overordnede fora for videndeling. Disse fora skal herefter etablere ad hoc joint practice groups til konkrete projekter. Omstillingsprocessen blev påbegyndt i 200. De samlede udgifter til databaser, faglitteratur, aviser og tidsskrifter er stabile. Udgifterne til IT er faldet væsentligt sammenlignet med 2004, hvilket skal forklares med periodisering af afskrivninger samt mindre end budgetteret forbrug i anden halvdel af 200. De samlede udgifter til uddannelse er stabile, men tallene dækker over en noget anderledes fordeling af udgifterne end i Således er udgifterne til fuldmægtiguddannelse som forventet steget væsentligt grundet periodisering, mens der er brugt færre penge på øvrig uddannelse. Endelig er antallet af registrerede sygedage per medarbejder steget i 200, hvilket er utilfredsstillende. Klientrelationer Antallet af publicerede (danske) nyheder på hjemmesiden har været meget stabilt sammenlignet med Antallet af abonnenter på vores nyhedsmail har været stigende, og besøgstallene på vores hjemmeside er steget meget væsentligt. Vi har i 200 brugt væsentlig flere ressourcer på at undervise eksternt. Internationalisering 200 fremviser en stigning i antallet af sager for internationale klienter. På de øvrige parametre inden for indsatsområdet internationalisering fremviser 200 stabilitet. Årets resultat I forhold til 2004 fremviser regnskabet for 200 overordnet set et fald i udgifterne til videnområdet på 7,7%. Faldet forklares derved, at der i 200 har været væsentligt færre udgifter til deltagelse i aktiviteter i regi ius laboris. 8

9 . Benyttet regnskabspraksis samt noter Regnskabspraksis Der er i regnskabet benyttet tal og informationer fra følgende kilder: Sags og økonomistyringssystem (tidsregistrering samt regnskabsmæssige oplysninger) Hjemmesidens statistikmodul Interne fildrev Estimater Der regnes overalt i videnregnskabet med en samlet medarbejderstab på 4 (ultimo 200), svarende til 40 fuldtidsårsværk, 20 juristårsværk og 20 ikkejuristårsværk. Det bemærkes, at både det samlede medarbejdertal og årsværktallene er benyttet i regnskabet, alt efter relevans. Noter 1) Resultatet er udtryk for en periodeforskydning, idet medarbejderudviklingssamtalerne af praktiske årsager er flyttet fra efterår til forår, hvilket konkret vil sige gennemførelse i foråret ) Fra og med 200 gennemføres fuldmægtigmøder efter fuldmægtigenes anmodning alene ad hoc, idet der samtidig er sket en opgradering af antal møder med egentlig undervisningsindhold direkte rettet mod fuldmægtigene. 3) Defineret som siderne Om Norrbom Vinding, Ledige job, Kultur, Uddannelse & udvikling og Testimonials. 4) Den store stigning i udgifter til fuldmægtiguddannelse er i al væsentlighed udtryk for periodisering. ) Konkret International Bar Association, Dansk Forening for Arbejdsret, Advokatrådets Erhvervsudvalg, XBHR Global Forum for CrossBorder Human Ressource Experts, International Society for Labor and Social Security Law, European Employment Lawyers Association, netværket VidenDanmark, International Pension and Employee Benefits Lawyers Association, Progress, Center for Ledelse samt diverse erfagrupper (inden for jura, IT og økonomi).

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer Videnregnskabets indhold Videnregnskabets indhold Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer af BDO-professor, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus, professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk,

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Redigeret af Søren Carøe og David

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Tal, der taler. hr i tal. tema

Tal, der taler. hr i tal. tema Tal, der taler De ydre krav til HR har ændret sig markant over de seneste 10 år. Et af de største ændringer er kravet om måling og dokumentationen af effekten af HR - et krav, der generelt er positivt

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Videnregnskabers struktur og indhold?

Videnregnskabers struktur og indhold? Oktober 1999 Videnregnskabers struktur og indhold? Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i København Heine Thorsgaard Larsen, Handelshøjskolen i København Resume Videnregnskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

At analysere et videnregnskab

At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab udgives af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samtidig med publikationen Videnregnskaber den nye guideline. Begge er resultater

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder I spil som faglig specialist, eventmager og koordinator November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013 Bilag 1 27. september 2013 Perspektiver på teknologiområdet Med dette notat afrapporteres Delprojekt 5: Udvikling på teknologiområdet. Notatet indeholder: A. Baggrund og mål med DP 5 B. Særlig bevilling

Læs mere