Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab"

Transkript

1 Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab

2 Dokumenthistorik Dato Version Beskrivelse Forfatter Udkast Dennis Hansen/LXP Opdateret med ændringer fra CBS jf. mail af 25/ Opdateret på baggrund af fælles administrationsmøde den 18/ Dennis Hansen/LXP og Lise Damsgaard Jørgensen/CBS Dennis Hansen/LXP Side 2 af 26

3 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION ANVENDTE FORKORTELSER OG DEFINITIONER BEKENDTGØRELSE, RETNINGSLINJER OG ØVRIGE KRAV KRAV FRA EBST VIA GODKENDT ANSØGNING KRAV FRA EBST VIA BEVILLINGSTILSAGNET BEKENDTGØRELSE OG RETNINGSLINJER ANVENDELSE AF LOGOER PROJEKTMEDARBEJDERE PERSONDATALOVEN, STILLINGSBESKRIVELSER OG FULDTIDSANSÆTTELSER I PROJEKTET TIMEREGISTRERING FOR PROJEKTMEDARBEJDERE DOKUMENTATION AF LØN INDKØB, KONTERING OG BETALING AF EKSTERNE PROJEKTUDGIFTER STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OG IKKE-STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER PRINCIPPET OMKRING KOSTPRIS INDKØB OG SPARSOMMELIGHED INDGÅELSE AF AFTALE MED EKSTERNE LEVERANDØRER GODKENDELSE, KONTERING, BOGFØRING OG BETALING AF FAKTURAER INDIREKTE OMKOSTNINGER UPLOAD AF REGNSKABSMATERIALE TIL DEN EKSTERNE ADMINISTRATION OG UDARBEJDELSE AF PROJEKTREGNSKAB REGNSKABSMATERIALE OPBEVARING TIL ÅR PROCEDURER FOR OPDATERING AF BUDGET Side 3 af 26

4 1. Introduktion CBS, Københavns Universitet og DTU har ansøgt om og fået bevilget socialfondsprojekt CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab. Den bevilgende myndighed er Erhvervs- & Byggestyrelsen (EBST). Den støtteberettigede projektperiode, hvori projektet skal gennemføres, omfatter perioden 1. juni 2011 til og med 31. december CIEL - Copenhagen Innovation & Entrepreneurship Lab, sigter på at skabe nye rammer for kreativitet, entreprenørskab og innovation gennem nye samspil mellem forskning, undervisning og erhvervsliv. CIEL vil styrke hovedstadsregionens innovationskapacitet og internationale konkurrencekraft. CIEL vil styrke innovationspotentialet i regionens virksomheder og skabe nye mødesteder for teori og praksis. CIEL repræsenterer et nyt og grænseoverskridende samarbejde mellem tre af landets førende vidensinstitutioner med forsknings- og uddannelsesmæssig kapacitet i topklasse. For udførlig beskrivelse projektets formål mv. henvises til den oprindelige ansøgning. Projektet består af følgende hovedaktiviteter / delprojekter: 1. Forskning 2. Uddannelse 3. Ekstracurriculære aktiviteter 4. Organisation (projektledelse og administration) Under disse hovedaktiviteter er der skitseret en række underaktiviteter/milepæle. For en uddybende gennemgang af disse henvises til den oprindelige ansøgning. CBS er tilsagnsmodtager og er dermed ansvarlig for gennemførelse af projektet over for EBST. Dette omfatter også den halvårlige rapportering til EBST, som danner grundlag for udbetaling af midler. I projektet er der endvidere en række partnere, som skal være med til at sikre gennemførelsen af CIEL-projektet. Følgende virksomheder/institutioner er pr. 1/ optaget som partner i projektet: Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Side 4 af 26

5 Mikkel Trym Andersen er overordnet projektleder. Mikkel Trym Andersen har følgende kontaktinformation: Mikkel Trym Andersen CIEL, Green Lighthouse Tagensvej 16, 2200 København N Telefon: Mail: CIEL-projektet er fysisk placeret på ovenstående adresse. Projektet er godkendt med følgende budget i den oprindelige tilsagnsskrivelse fra EBST dateret 27. juni 2011: Kto.nr. Kontonavn Budget (kr.) 20 Projektledelse ,00 30 Administrativt personale ,00 40 Andet (Løn) ,00 50 Internt undervisningspersonale ,00 55 Eksternt undervisningspersonale ,00 70 Indirekte omkostninger ,00 80 Husleje ,00 90 Annoncering og erfaringsudveksling , Rejser, kost og logi , Materialer og forbrugsartikler , Ikke refunderbar moms , Køb af inventar og udstyr , Indretning af bygning , Køb af eksterne tjenesteydelser , Revisionsudgifter ,00 Udgifter i alt ,00 Finansiering EU-Socialfondsstøtte ,00 EBST finanslovsbevilling , Kontante regionale tilskud , Heraf off.ligennde egenfinansiering ,00 Finansiering i alt ,00 Som det fremgår af ovenstående er projektet bevilget en EU-socialfondsstøtte på maksimalt kr EU-tilskuddet vil dog højst kunne udgøre 50 % af de Side 5 af 26

6 godkendte støtteberettigede udgifter. CIEL-projektet har udover tilsagn fra Socialfonden modtaget tilsagn fra: Region Hovedstaden (Regionale udviklingsmidler). Det maksimale støttebeløb er kr og udgør således 13,89 % af det samlede projektbudget. Erhvervs- og Byggestyrelsen (Finanslovsbevilling). Det maksimale støttebeløb er kr og udgør således 13,89 % af det samlede projektbudget De resterende 22,22 % af finansieringen skal komme fra partnerne i projektet, dvs. enten i form af kontante tilskud eller i form udgifter der afholdes i projektet, som den enkelte partner ikke vil modtage kompensation for. Der henvises til det internt udarbejdede projektbudget, hvoraf det fremgår, hvilke medfinansieringsforudsætninger, der ligger bag ovenstående. Som juridisk ansvarlig for projektet har CBS valgt at udlicitere de administrative opgaver til en ekstern leverandør. Efter udbud er LXP Consulting valgt til at varetage denne opgave. Opgaven opfatter blandt andet: Udarbejdelse af projektmanual, skabeloner og vejledninger mv. Kontrol og behandling af timeregistreringer for alle medarbejder i projektet Kontrol og behandling af lønsedler for alle medarbejder i projektet, herunder beregning af bruttoløn og timesats Kontrol af behandling af direkte udgifter afholdt i projektet Udarbejdelse af halvårlige perioderegnskaber til EBST, herunder indtastning af timer og løn for medarbejdere i de af EBST udviklede værktøjer Håndtering af kommunikation med EBST og PwC i forbindelse med godkendelse af perioderegnskaber Udarbejdelse af månedsrapporter til tilsagnsmodtager og partnere, hvori der løbende følges op på projektets økonomiske fremdrift ift. budget og hvor der kommenteres på den fremsendte regnskabsdokumentation Sparring med tilsagnsmodtager og partnere i projektet vedrørende regnskabsregler Assistance i forbindelse med opdatering af budgetter LXP Consulting har følgende kontaktinformation: LXP Consulting Ørestads Boulevard 61F, 3. th København S Telefon: Kontaktperson: Dennis Hansen Side 6 af 26

7 2. Anvendte forkortelser og definitioner Anvendte forkortelser Forkortelse Fuldt navn Rolle Involvering EBST Erhvervs- & Byggestyrelsen PwC ESF VFH CBS Partnere Ekstern administration PriceWaterhous ecoopers Den Europæiske Socialfond Vækstforum Hovedstaden Copenhagen Business School De under afsnit 1 nævnte partnere LXP Consulting Kontrollerende (og teknisk bevilgende) myndighed Revisor på projektregnskaber Overordnet betegnelse for den del af EU s strukturfond, som bevillingen finansieres af Bevilgende myndighed via mandat fra Region Hovedstaden Tilsagnsmodtager (og støttemodtager) Partner i projektet (og støttemodtager) Varetager udarbejdelse af projektregnskabet Kontrollerer at projektet udføres som beskrevet i ansøgningen. Dette gøres via dels 1) udfærdigelse af tilsagn inkl. vilkår for projektet, dels 2) Gennemgang af perioderegnskaber og statusrapporter fra projektet i marts og september. Behandler og godkender projektændringer og budgetændringer i eventuel samarbejde med Region Hovedstaden. Kontrollerer projektets perioderegnskaber i forhold til tilsagn og gældende regler Fastsætter de gældende regnskabsregler for socialfondsprojekter. I Danmark repræsenteres ESF af EBST. Gennemgår og godkender projektansøgning og indstiller til EBST, at VFH vil tildele bevilling til projektet ud deres samlede rammebudget til ESF projekter. Vurderer og behandler anmodninger om projektændringer på indholdssiden og på budgetsiden, hvis dette vurderes relevant af EBST. Er den juridiske person, som har modtaget bevillingen og som overfor EBST er ansvarlig for at projektet udføres som beskrevet i ansøgningen samt de efterfølgende ændringer EBST har godkendt. Medansvarlig for gennemførelse af projektet. Først når en juridisk enhed er optaget som partner i projektet, vil denne på vegne af projektet kunne afholde og betale udgifter, som kan indgå i projektregnskabet og dermed danne grundlag for udbetaling af støtte. Leverer i henhold til indgået kontrakt med CBS økonomistyring af projektet, herunder support og assistance i forhold til at alle partnere i projektet så det sikres, at gældende regnskabsregler overholdes. Udarbejder projektregnskab og tilhørende styringsfiler. Udarbejder månedlig rapport til projektets partnere og til CBS om økonomistatus og status på regnskabsdokumentation. Side 7 af 26

8 Definitioner Begreb Definition Relevant regnskabsdokumentation Projektmedarbejder En medarbejder hos enten tilsagnsmodtager eller partner, som leverer en arbejdsindsats for projektets drift og gennemførsel. Erklæring vedr. persondatalov, timeregistrering (månedlig), lønseddel (månedlig) samt evt. projektstillingsbeskrivelse og ansættelseskontrakt. Projektudgifter Socialfondsstøtte Regionale udviklingsmidler Finanslovsmidler Egenfinansiering Projektregnskab En udgift som afholdes og betales hos tilsagnsmodtager eller partner. Fx lønudgifter projektmedarbejder, indirekte omkostninger eller en udgift til en ekstern leverandør i projektet. Er opgjort i bevilling (tilsagn) som en procentsats og som en max sum i overensstemmelse med projektbudgettet. Udbetales hvert halve år fra EBST på baggrund af godkendt perioderegnskab. Bevilling fra Region Hovedstaden til projektet. Er opgjort som en procentsats og som en max sum. Udbetales typisk i forbindelse med udbetaling af socialfondsstøtte efter socialfondsrevisionen har godkendt regnskabet. Typisk vil tilsagnsmodtager (CBS) skulle fremsende faktura til Region Hovedstaden på det godkendte beløb. Særskilt bevilling fra EBST til CIEL-projektet. Udbetales hvert halve år fra EBST på baggrund af godkendt perioderegnskab. Er en beregnet størrelse som EBST anvender i den finansieringsopgørelse de laver for projektet. Egenfinansieringen svarer til forskellen mellem projektudgifter og socialfondsstøtte, regionale udviklingsmidler samt finanslovsmidler Projektregnskabet kaldes perioderegnskab, når der refereres til de halvårlige (marts og september) indrapporteringer til EBST. Projektregnskabet kaldes det endelige projektregnskab, når Projektmedarbejder timeregistrering (månedlig) og lønseddel (månedlig), opgørelse af indirekte omkostninger samt fakturaer inkl. time- eller beløbsspecifikation m.m. fra eksterne leverandører. Dokumentation på tilbudsindhentning samt indgåede kontrakter med eksterne leverandører. N/A N/A N/A N/A N/A Side 8 af 26

9 Statsstøtte projektet er slut. Det endelige projektregnskab er det sidste perioderegnskab, da disse er akkumulerende. Et begreb som EU anvender ved overførsel af statsmidler til ikke statslige enheder. Bevillingen til CIEL-projektet udgør som udgangspunkt ikke statsstøtte jf. tilsagnsskrivelse fra EBST. N/A Side 9 af 26

10 3. Bekendtgørelse, retningslinjer og øvrige krav Dette afsnit beskriver overordnet de forskellige dokumenter, der tilsammen udgør de regler, der gælder for CIEL-projektet 3.1 Krav fra EBST via godkendt ansøgning Det ligger sig til strukturen for socialfondens finansiering af projekter, at tilsagnsmodtageren og projektpartnere selv har udtænkt og formuleret, hvad projektet skal bestå af. Således er det ene krav til projektet, at udføre de aktiviteter og inden for de økonomiske rammer, som er beskrevet i den godkendte projektansøgning. Det er som sådan ikke et krav, at projektet bliver en succes, men givetvis et håb og en forventning. Såfremt projektet ønsker at ændre på det indholdsmæssige i projektet, vil dette altid skulle godkendes af bevilgende myndighed inden sådanne ændringer iværksættes. De enkelte partnere i projektet er hver især eller i fællesskab ansvarlig for gennemførelse af en lang række forskellige aktiviteter i projektet. Alle partnere bør gennemgå ansøgning og gældende budget grundigt og sikre, at uklarheder bliver afdækket og at gennemførelse af aktiviteter bliver dokumenteret. Dvs. at selve processen og resultater bliver dokumenteret. Denne dokumentation opbevares hos den enkelte partner frem til projektafslutning. Såfremt en partner ikke har modtaget kopi af ansøgning, kan denne rekvireres hos projektleder Mikkel Trym Andersen. 3.2 Krav fra EBST via bevillingstilsagnet Bevillingstilsagnet understreger kravet i ovenstående punkt 3.1, men præciserer samtidig, at der findes en række regnskabsmæssige regler inden for hvilke projektet kan og skal rapportere de afholdte udgifter til projektet for at få udløst den bevilgede socialfondsstøtte. Den eksterne administration (LXP) assisterer projektet med at efterleve disse regnskabsmæssige regler. Dette dokument er udgangspunktet for at sikre en ensartet og korrekt tilgang til dokumentation og registrering af projektudgifter. Opmærksomheden skal dog også henledes til det i punkt 35 i tilsagnsbrevets vilkår, hvor følgende er beskrevet: 35. Det forudsættes, at Institutionerne i videst muligt omfang i forbindelse med projektet medvirker til at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet. Såfremt en partner ikke har modtaget kopi af tilsagn og vilkår, kan dette rekvireres hos projektleder Mikkel Trym Andersen. 3.3 Bekendtgørelse og retningslinjer Følgende bekendtgørelse indeholder gældende regler for socialfondsprojekter i Danmark: Side 10 af 26

11 Bekendtgørelse nr. 207 af 05/03/2010 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Endvidere har EBST udgivet følgende retningslinjer, som indeholder detaljeret gennemgang af regler for socialfondsprojekter: Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter pr Alle projektpartnere i CIEL-projektet anbefales at gennemlæse ovennævnte to dokumenter. 3.4 Anvendelse af logoer Da projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond og Region Hovedstaden, skal alle projektpartnere være opmærksomme på, at der er krav om, at logoer for disse påføres det materiale, der udarbejdes og udgives til eksterne parter. Eksempler herpå er udarbejdede rapporter, præsentationer, hjemmesider, visitkort, annoncer osv. Informationskrav og EU-logo kan ses her: Er projektpartnere i tvivl om hvorvidt eller hvordan logoer skal anvendes, anbefales det at kontakte projektleder Mikkel Trym Andersen eller LXP Consulting. Projektudgifter kan blive afvist af kontrolmyndigheder, såfremt informationskrav ikke vurderes opfyldt. Side 11 af 26

12 4. Projektmedarbejdere I dette afsnit redegøres for de procedurer og forretningsgange, der gælder for medarbejdere, der arbejder på CIEL-projektet. 4.1 Persondataloven, stillingsbeskrivelser og fuldtidsansættelser i projektet Alle projektmedarbejdere skal underskrive en erklæring om, at de har modtaget og læst en informationsskrivelse om Socialfonden og Persondataloven (udarbejdet af EBST) før projektet kan registrere projektmedarbejderen i projektregnskabet. Årsagen hertil er at der i rapporteringsværktøjerne registreres personfølsomme oplysninger. CIEL-projektet har udarbejdet en erklæringsskabelon, som ligger på Skabelonen hedder: CIEL - Medarbejderoplysninger - PDL Det er en forudsætning for indrapportering af timer og løn for en medarbejder, at erklæringen vedrørende udlevering af informationsskrivelse om persondataloven foreligger. For de projektmedarbejdere, der ikke arbejder fuld tid på CIEL-projektet, skal der endvidere udarbejdes en beskrivelse af de arbejdsopgaver, den enkelte medarbejder forventes at skulle udføre i projektet. CIEL-projektet har udarbejdet en skabelon til en sådan stillingsbeskrivelse, som ligger på Skabelonen hedder: CIEL - Stillingsbeskrivelse For de projektmedarbejdere, der er ansat 100% i CIEL-projektet, dvs. anvender al sin arbejdstid på projektet, skal ovennævnte stillingsbeskrivelse som udgangspunkt ikke udfyldes. Der skal i stedet foreligge ansættelseskontrakt eller tillæg til ansættelseskontrakt, hvori arbejdets art, tidsforbrug og aflønning er beskrevet. Medarbejdere, for hvem dette krav er opfyldt, skal ikke registrere timer som beskrevet nedenfor i afsnit 4.2. Det skal dog understreges, at medarbejderen skal være 100% tilknyttet projektet i en længere periode og arbejdets art skal være beskrevet udførligt i ansættelseskontrakt eller tillæg hertil. Endvidere skal ansættelseskontrakten eller tillæg hertil være dateret før medarbejderen starter sin fuldtidsansættelse i projektet. Løn udbetalt før dateringstidspunktet er ikke støtteberettiget. Som for al andet dokumentationsmateriale, er hver enkelt partner ansvarlig for at uploade ovennævnte, herunder også kopi af ansættelseskontrakter og tillæg for fuldtidsansatte på projektet. Dokumentationen uploades til som beskrevet i afsnit 6. Side 12 af 26

13 4.2 Timeregistrering for projektmedarbejdere Alle medarbejdere, der bruger timer i CIEL-projektet og som ikke tilknyttet projektet 100% af sin arbejdstid, skal løbende udarbejde timeregistreringer, der viser den forbrugte tid. CIEL-projektet har udarbejdet en skabelon til registrering af forbrugte timer for medarbejdere og den findes på Skabelonen hedder: CIEL Timeregistrering for medarbejdere skabelon CIEL-projektet har endvidere udarbejdet en vejledning til udfyldelse af timeregistrering, som med fordel kan udleveres til hver medarbejder i projektet i forbindelse med opstart af timeregistrering. Vejledningen findes på og hedder: 4.2.A - CIEL - Vejledning til timeregistrering for medarbejdere Som for al andet dokumentationsmateriale, er hver enkelt partner ansvarlig for at uploade ovennævnte til beskrevet i afsnit Dokumentation af løn På baggrund af udfyldte timeregistreringer vil der kunne medtages andel af afholdt løn i perioderegnskabet. For at kunne beregne timesats for hver enkelt medarbejder, skal tilsagnsmodtager og partnere uploade kopi af lønseddel til som beskrevet i afsnit 6. Som udgangspunkt skal der foreligge kopi af lønseddel for alle de måneder, hvori en medarbejder har brugt timer. Har en medarbejder således ikke forbrugt timer i en given måned, vil det ikke være nødvendigt at uploade kopi af lønseddel. For medarbejdere der tilknyttet projektet på fuld tid skal der uploades kopi af lønseddel hver måned. For at en udgift, herunder også lønudgifter, er støtteberettiget, gælder det som udgangspunkt, at de skal kunne dokumenteres betalt. Der skal være tale om ekstern betalingsdokumentation. EBST har dog skrevet følgende i vejledning: I forbindelse med kontrol af lønomkostninger og lønudbetalingen, vil lønsedlen som udgangspunkt i sig selv være tilstrækkelig dokumentation. Der vil dog i særlige tilfælde kunne være behov for yderligere betalingsdokumentation, således at alle lønkomponenter der indgår i støttegrundlaget(skat, arbejdsmarkedsbidrag, pension, ATP, etc.) skal dokumenteres på medarbejderniveau, ligesom det skal kunne dokumenteres, at beløbet faktisk er udbetalt/ afregnet overfor medarbejderen. Det er støttemodtagers ansvar at denne betalingsdokumentation opbevares frem til udgangen af 2020, dog altid mindst i 5 år Side 13 af 26

14 efter projektets endelige afregning. Tilsagnsmodtager (CBS) og projektpartnerne (DTU og KU) skal være opmærksom på formuleringen om, at lønudgifter i særlige tilfælde skal kunne dokumenteres betalt. Den eksterne administration (LXP) vil ikke i forbindelse med den løbende kvalitetssikring og behandling af løndokumentation forlange ekstern betalingsdokumentation for lønudgifter. Det skal bemærkes, at den enkelte partner ikke skal beregne bruttoløn eller timesats på lønsedlerne. Denne opgave varetages af den eksterne administration (LXP), for at sikre en ensartet og korrekt udregning, som altid følger gældende retningslinjer. Side 14 af 26

15 5. Indkøb, kontering og betaling af eksterne projektudgifter I bilag 1 er personer, der er godkendt til at foretage indkøb, godkende, bogføre og betale projektudgifter i CIEL-projektet oplistet. Listen er udfærdiget på baggrund af modtagne oplysninger fra hver enkelt projektpartner og vil løbende blive opdateret. Såfremt en projektpartner har ændringer eller rettelser til listen i bilag 1, bedes disse fremsendt til den eksterne administration (LXP) eller til projektleder Mikkel Trym Andersen. Udgangspunktet for den eksterne administrations kvalitetssikring af uploadet regnskabsmateriale, er den i bilag 1viste liste med personer og rettigheder/ansvar. 5.1 Støtteberettigede udgifter og ikke-støtteberettigede udgifter Jf. gældende regler, vil udgifter kun være støtteberettiget såfremt følgende er dokumenteret: Udgiften skal være relevant / nødvendig for projektet Udgiften skal være betalt, inden den kan indregnes Udgiften skal være afholdt i projektperioden Udgiften skal være omfattet af gældende budget Der skal være udvist økonomisk sparsommelighed I relation til det første punkt ovenfor er det vigtigt at relevansen/nødvendigheden af en udgift tydeligt fremgår af selve bilaget eller er påført bilaget. I den forbindelse anbefales det at anvende det fakturaforklæde, som er udarbejdet til CIEL-projektet. Fakturaforklæde findes på Her er der mulighed for øverst på formularen, at beskrive formål yderligere. Ethvert bilag, der fremsendes til den eksterne administration (LXP) og som projektpartner ønsker skal indgå i projektregnskabet, skal således kunne stå alene. En udefrakommende, skal kunne få en overbevisning om, at en konkret udgift vedrører CIEL-projektet og at der er tale om en nødvendig udgift. Praksis har vist, at kontrollerende myndigheder altid kigger nærmere på følgende udgiftsposter: 1. Gaver 2. Restaurationsregninger 3. Udenlandske rejser 4. Taxakørsel 5. Indkøb af udstyr Ad 1) Jubilæumsgaver, afskedsgaver, julegaver mv. er som udgangspunkt ikke Side 15 af 26

16 støtteberettiget, da projektet ikke modtager en modydelse. Ved gaver der gives til fx oplægsholdere, der vederlagsfrit, deltager i konferencer eller lignende, vil udgift kunne være støtteberettiget. Det kræver dog et dokument hvorpå 1) gaven beskrives, 2) hvorfor gaven ydes, 3) modtagerens navn og adresse fremgår og 4) underskrift og dato fra modtageren på modtagelse af gaven. Ad 2) Ved restaurationsbesøg skal der altid udvises sparsommelighed og på selve kvitteringen eller på særskilt dokument, skal der fremgå anledning og hvem (navn og ansættelsessted) der deltog. Bemærk i den forbindelse, at interne arrangementer for medarbejderne på projektet fx julefrokoster eller sommerfester etc., ikke er støtteberettiget. Ad 3) Til udgiftsbilag vedrørende udlandsrejser skal der altid påføres eller vedlægges dokument, der beskriver anledning samt fx konferenceprogram eller lignende der dokumenterer relevansen i forhold til projektet. Ad 4) Ved taxakørsel skal kvittering altid påføres anledning samt til og fra adresse. For de medarbejdere, der laver timeregistreringer i forbindelse med deres deltagelse i projektet, skal der være en overensstemmelse mellem registrerede timer og beskrivelse af det udførte arbejde og så den taxakvittering der fremsendes. Ad 5) I særdeleshed ved indkøb af IT-udstyr og telefoner, skal opmærksomheden henledes på punktet omkring sparsommelighed. Nødvendigheden af de nyeste/største modeller indenfor smartphones, tablets og laptops skal altid dokumenteres særskilt. Følgende udgifter bliver altid i et socialfondsprojekter betragtet som ikke-støtteberettiget jf. bekendtgørelse: Renter af gæld Refunderbar moms Afskrivninger på bygninger 5.2 Princippet omkring kostpris Der skal altid være tale om kostpris og derfor bør alle projektpartnere være opmærksomme på interne udgifter, som typisk ikke er eller kan dokumenteres til kostpris, fx: Trykkeriudgifter i eget trykkeri Support fra intern IT-afdeling, som bliver afregnet efter en intern sats Forplejningsbilag fra egen kantine Afregning af intern husleje vedrørende bygninger som projektpartner selv ejer Endvidere skal projektpartnere være opmærksom på de situationer, hvor der købes Side 16 af 26

17 ydelser eller varer hos andre projektpartnere eller hvor partnere viderefakturerer udlæg internt. Her gælder kravet om kostpris ligeledes. I forbindelse med fremsendelse af faktura, vil der som bilag til faktura skulle være fx lønsedler og timeregistreringer, oprindelige fakturaer og betalingsdokumentation, som dokumenterer, at viderefakturering sker uden avancetillæg. 5.3 Indkøb og sparsommelighed Den enkelte partner vil inden for det til enhver tid gældende budget kunne indkøbe varer eller tjenester hos en ekstern leverandør. Bemærk i den forbindelse, at midler budgetteret på konto 10 til 50 ikke kan anvendes ved indkøb af eksterne varer og tjenesteydelser. Disse konti er forbeholdt interne lønudgifter. Større indkøb, som i CIEL-projektet er vurderet til indkøb over kr , foretages efter indhentning af tilbud, hvor minimum tre potentielle tilbudsgivere anmodes om tilbud på den beskrevne opgave i forhold til oplyste tildelingskriterier. Når tilbuddene (minimum 1) er indkommet laves der en gennemgang heraf, som sammenfattes i et notat, hvor tilbud vægtes i forhold til de oplyste tildelingskriterier. Herefter kan der indgås aftale med den i notatet valgte tilbudsgiver. Notat og dokumentation på tilbudsindhentning opbevares altid som del af regnskabsdokumentation. Indkøb i projektet på mindre end kr fordrer ikke indhentning af flere tilbud, men fordrer stadig udvisning af sund økonomisk fornuft, hvor det sikres, at prisen for den indkøbte vare eller ydelse står i mål med selve varen eller ydelsen. Ved større indkøb i projektet (over kr ), skal man være opmærksom på tilbudsloven og EU-udbudsdirektiv kan være gældende. Det anbefales derfor altid, at kontakte projektleder Mikkel Trym Andersen eller Dennis Hansen (LXP) ved større indkøb. 5.4 Indgåelse af aftale med eksterne leverandører Det aftales med projektets leverandører, at fakturering skal ske med tydelig reference til projektet, fx ved at CIEL fremgår i adressefelt, som reference eller i selve fakturateksten. Ved større indkøb, bør der indgås kontrakt. Såfremt der er tale om levering af timer fra ekstern leverandør, bør det aftales, at der sammen med faktura fremsendes specifikation af forbrugt tid. Dette muliggør en vurdering af hvorvidt den leverende ydelse står i et fornuftigt forhold til den betalte pris. Indgåede aftaler uploades til og opbevares sammen med den øvrige regnskabsdokumentation hos hver enkelt partner. 5.5 Godkendelse, kontering, bogføring og betaling af fakturaer Alle eksterne fakturaer skal være påført godkendelse, dvs. underskrift. Se bilag 1 for Side 17 af 26

18 personer, som kan godkende udgifter i CIEL-projektet. Endvidere skal hver enkelt faktura være påført det kontonummer og det bilagsnummer, som er anvendt hos projektpartneren i eget bogholderi. Anvender en projektpartner elektronisk fakturahåndtering og elektronisk godkendelse af fakturaer, bør der som udgangspunkt udskrives en kopi af bilag, hvorpå der anføres godkendelse (underskrift), kontering og bilagsnummer i eget bogholderi. Alternativt kan der ved elektronisk godkendelse, udskrives skærmbillede, der viser godkendelse og kontoring. Anvendelse denne alternative dokumentation for godkendelse og kontering, skal dog godkendes særskilt af den eksterne administration (LXP). Ved småanskaffelser, som betales kontant, skal kvittering / bon gemmes og skal kopieres og uploades på samme måde som beskrevet nedenfor for almindelige eksterne fakturaer. Har medarbejdere haft udlæg som refunderes via kassefunktionen eller har medarbejderen fået et forskud fra kassen, skal kopi af kassebilag med underskrifter vedlægges. Refunderes udlæg via lønseddel skal medarbejderens lønseddel vedlægges som betalingsdokumentation. Refunderes medarbejdere direkte via overførsel af udlæg til medarbejdes bankkonto, skal overførslen dokumenteres på samme måde som ved betaling af eksterne fakturaer. Dette er beskrevet nedenfor. Den enkelte partner er ansvarlig for at sikre, at man i eget bogholderi har oprettet særskilt dimension, projektnummer, afdeling, gruppering eller lignende, hvor udgifter vedrørende CIEL-projektet registreres. Registrering af udgifter skal som minimum ske med samme detaljeringsgrad, som er anvendt i det godkendte budget. Dvs. det ikke er tilstrækkeligt at registrere alle afholdte udgifter på én konto i eget bogholderi, såfremt der i budgettet er anvendt flere konti. Ved afslutning af hver måned skal alle afholdte og betalte fakturaer uploades til som beskrevet i afsnit 6. Såfremt en faktura ikke er påført godkendelse, kontering og bilagsnummer, vil fakturaen ikke kunne medtages i projektregnskabet. Det anbefales, at projektpartnerne anvender det fakturaforklæde, som er udviklet i CIEL-projektet og som sikrer, at de nødvendige oplysninger vedrørende det enkelte bilag er tilstede i forbindelse med upload. Fakturaforklæde findes på Ved afslutning af hver måned skal der endvidere uploades en transaktionsliste/posteringsliste for måneden samt en resultatopgørelse (råbalance) for projektet. Disse anvendes i forbindelse med den eksterne administrations (LXP) afstemning af perioderegnskab til EBST og de hos partnerne registrerede eksterne udgifter. Det gælder, at alle udgifter skal være afholdt og betalt. I relation til dokumentation af betaling, skal hver partner sammen med fakturaerne uploade ekstern betalingsdokumentation. Som ekstern betalingsdokumentation anses kopi af kontoudtog Side 18 af 26

19 fra bank eller udskrift fra netbank, hvoraf hævning fremgår. Det anbefales, at den enkelte partner opretter en særskilt bankkonto, hvorfra eksterne fakturaer betales. Dette vil lette dokumentationsbyrden væsentligt. Såfremt en partner vurderer, at det ikke er muligt at fremskaffe ekstern betalingsdokumentation som beskrevet ovenfor, bør partneren hurtigst muligt kontakte den eksterne administration (LXP) for rådgivning og eventuel etablering af alternativ løsning for ekstern dokumentation af betaling. 5.6 Indirekte omkostninger Projektet er berettiget til at medtage en udgift i projektregnskabet, som modsat ovenstående ikke skal dokumenteres med fakturaer og betalingsdokumentation. Denne udgift benævnes indirekte omkostninger. Størrelsen af de indirekte omkostninger beregnes på baggrund af seneste eksterne årsrapport og specifikationer, hvorved en procentsats fremkommer. Denne procentsats kan anvendes på alle direkte udgifter i projektregnskabet og på den baggrund bogføres som en udgift i projektregnskabet. I projektbudgettet er en indirekte standardsats på 20% af de direkte udgifter anvendt. For alle projektpartnere er der i budgettet afsat indirekte udgifter og den eksterne administration (LXP) vil varetage beregningen og dokumentation heraf. Projektpartnerne vil blive kontaktet direkte af den eksterne administration (LXP) i forbindelse med udarbejdelse af perioderegnskabet hvert halve år. Side 19 af 26

20 6. Upload af regnskabsmateriale til den eksterne administration og udarbejdelse af projektregnskab Den eksterne administration (LXP) varetager udarbejdelse af projektregnskabet. Projektregnskabet udarbejdes månedligt på baggrund af uploadet regnskabsmateriale til webplatformen Hver projektpartner har på førnævnte webadresse et område, som kun den enkelte projektpartner, den overordnede projektleder og den eksterne administration (LXP) har adgang til. Er man som partner i projekt ikke blevet oprettet som bruger, skal man rette henvendelse til Mikkel Trym Andersen. Det anbefales, at der hos hver enkelt partner udpeges en medarbejder, som er ansvarlig for upload af regnskabsdokumentation og som kan fungere som kontaktperson for den eksterne administration (LXP). Der henvises i øvrigt til særskilt dokument, benævnt CIEL - Vejledning til månedlig rapportering ver. 1.0 som findes på Dette dokument indeholder en oversigt over det typiske regnskabsmateriale (projektdata), der skal afleveres hver måned. Det anbefales, at de dokumenter der er blevet uploadet til webplatformen, gemmes i en særskilt mappe hos den enkelte projektpartner. Disse dokumenter må under ingen omstændigheder smides ud. Er der spørgsmål i forbindelse med upload af regnskabsmateriale kan den eksterne administration (LXP) kontaktes. Der gælder følgende deadline for upload af månedsmateriale: Senest den 12. i måneden efter månedsafslutning uploades Regnskabsdokumentationen fra CBS Senest den 16. i måneden efter månedsafslutning uploades Regnskabsdokumentationen fra KU og DTU På baggrund af det modtagne regnskabsmateriale udarbejder den eksterne administration (LXP) en månedsrapport til hver enkelt partner og en samlet rapport til tilsagnsmodtager. Disse rapporter viser status på projektøkonomi (regnskab ctr. budget) samt dokumentationsstatus på det modtagne regnskabsmateriale. Dokumentationsstatus er relevant, da regnskabsmateriale, som ikke opfylder de gældende regnskabsregler for Socialfondsprojekter, ikke indarbejdes i projektregnskabet. En afhjælpning af eventuelle mangler ved dokumentationen vil medføre, at regnskabsmaterialet bliver indarbejdet i Side 20 af 26

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning Udlæg Tillæg Vederlag Bonus og lignende...må ikke medtages i lønberegning. Medregn kun de tillæg, der kan dokumenteres at være givet

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Kontrakt for produktudvikling af andekød Kontrakt for projekter i Differentieringspuljen

Kontrakt for produktudvikling af andekød Kontrakt for projekter i Differentieringspuljen Kontrakt for produktudvikling af andekød Kontrakt for projekter i Differentieringspuljen Juni 2011/GB 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Projektets navn er: Produktudvikling af andekød og forløber fra 1.8.2011

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration Projekthåndbog - for lokal projektadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Download værktøjerne... 3 1.2. Systemforudsætninger (makro-sikkerhed)... 3 2. Medarbejderværktøj... 4 2.1. Værktøjets

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Indledning Nærværende retningslinjer er gældende for administration af eksterne

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Landbrug & Fødevarer undersøgelse af udvalgte EU-støttede projekter

Landbrug & Fødevarer undersøgelse af udvalgte EU-støttede projekter www.pwc.dk Click icon to add picture Landbrug & Fødevarer undersøgelse af udvalgte EU-støttede projekter 2014 v/ René Søeborg og Henrik Steffensen, Revision. Skat. Rådgivning. s arbejde med gennemgang

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 31. marts 2014-2014-02-11 506.docx Side: 1 af 7 for lån via Version 506 gældende pr. 11. februar 2014 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere