Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab"

Transkript

1 Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab

2 Dokumenthistorik Dato Version Beskrivelse Forfatter Udkast Dennis Hansen/LXP Opdateret med ændringer fra CBS jf. mail af 25/ Opdateret på baggrund af fælles administrationsmøde den 18/ Dennis Hansen/LXP og Lise Damsgaard Jørgensen/CBS Dennis Hansen/LXP Side 2 af 26

3 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION ANVENDTE FORKORTELSER OG DEFINITIONER BEKENDTGØRELSE, RETNINGSLINJER OG ØVRIGE KRAV KRAV FRA EBST VIA GODKENDT ANSØGNING KRAV FRA EBST VIA BEVILLINGSTILSAGNET BEKENDTGØRELSE OG RETNINGSLINJER ANVENDELSE AF LOGOER PROJEKTMEDARBEJDERE PERSONDATALOVEN, STILLINGSBESKRIVELSER OG FULDTIDSANSÆTTELSER I PROJEKTET TIMEREGISTRERING FOR PROJEKTMEDARBEJDERE DOKUMENTATION AF LØN INDKØB, KONTERING OG BETALING AF EKSTERNE PROJEKTUDGIFTER STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OG IKKE-STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER PRINCIPPET OMKRING KOSTPRIS INDKØB OG SPARSOMMELIGHED INDGÅELSE AF AFTALE MED EKSTERNE LEVERANDØRER GODKENDELSE, KONTERING, BOGFØRING OG BETALING AF FAKTURAER INDIREKTE OMKOSTNINGER UPLOAD AF REGNSKABSMATERIALE TIL DEN EKSTERNE ADMINISTRATION OG UDARBEJDELSE AF PROJEKTREGNSKAB REGNSKABSMATERIALE OPBEVARING TIL ÅR PROCEDURER FOR OPDATERING AF BUDGET Side 3 af 26

4 1. Introduktion CBS, Københavns Universitet og DTU har ansøgt om og fået bevilget socialfondsprojekt CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab. Den bevilgende myndighed er Erhvervs- & Byggestyrelsen (EBST). Den støtteberettigede projektperiode, hvori projektet skal gennemføres, omfatter perioden 1. juni 2011 til og med 31. december CIEL - Copenhagen Innovation & Entrepreneurship Lab, sigter på at skabe nye rammer for kreativitet, entreprenørskab og innovation gennem nye samspil mellem forskning, undervisning og erhvervsliv. CIEL vil styrke hovedstadsregionens innovationskapacitet og internationale konkurrencekraft. CIEL vil styrke innovationspotentialet i regionens virksomheder og skabe nye mødesteder for teori og praksis. CIEL repræsenterer et nyt og grænseoverskridende samarbejde mellem tre af landets førende vidensinstitutioner med forsknings- og uddannelsesmæssig kapacitet i topklasse. For udførlig beskrivelse projektets formål mv. henvises til den oprindelige ansøgning. Projektet består af følgende hovedaktiviteter / delprojekter: 1. Forskning 2. Uddannelse 3. Ekstracurriculære aktiviteter 4. Organisation (projektledelse og administration) Under disse hovedaktiviteter er der skitseret en række underaktiviteter/milepæle. For en uddybende gennemgang af disse henvises til den oprindelige ansøgning. CBS er tilsagnsmodtager og er dermed ansvarlig for gennemførelse af projektet over for EBST. Dette omfatter også den halvårlige rapportering til EBST, som danner grundlag for udbetaling af midler. I projektet er der endvidere en række partnere, som skal være med til at sikre gennemførelsen af CIEL-projektet. Følgende virksomheder/institutioner er pr. 1/ optaget som partner i projektet: Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Side 4 af 26

5 Mikkel Trym Andersen er overordnet projektleder. Mikkel Trym Andersen har følgende kontaktinformation: Mikkel Trym Andersen CIEL, Green Lighthouse Tagensvej 16, 2200 København N Telefon: Mail: CIEL-projektet er fysisk placeret på ovenstående adresse. Projektet er godkendt med følgende budget i den oprindelige tilsagnsskrivelse fra EBST dateret 27. juni 2011: Kto.nr. Kontonavn Budget (kr.) 20 Projektledelse ,00 30 Administrativt personale ,00 40 Andet (Løn) ,00 50 Internt undervisningspersonale ,00 55 Eksternt undervisningspersonale ,00 70 Indirekte omkostninger ,00 80 Husleje ,00 90 Annoncering og erfaringsudveksling , Rejser, kost og logi , Materialer og forbrugsartikler , Ikke refunderbar moms , Køb af inventar og udstyr , Indretning af bygning , Køb af eksterne tjenesteydelser , Revisionsudgifter ,00 Udgifter i alt ,00 Finansiering EU-Socialfondsstøtte ,00 EBST finanslovsbevilling , Kontante regionale tilskud , Heraf off.ligennde egenfinansiering ,00 Finansiering i alt ,00 Som det fremgår af ovenstående er projektet bevilget en EU-socialfondsstøtte på maksimalt kr EU-tilskuddet vil dog højst kunne udgøre 50 % af de Side 5 af 26

6 godkendte støtteberettigede udgifter. CIEL-projektet har udover tilsagn fra Socialfonden modtaget tilsagn fra: Region Hovedstaden (Regionale udviklingsmidler). Det maksimale støttebeløb er kr og udgør således 13,89 % af det samlede projektbudget. Erhvervs- og Byggestyrelsen (Finanslovsbevilling). Det maksimale støttebeløb er kr og udgør således 13,89 % af det samlede projektbudget De resterende 22,22 % af finansieringen skal komme fra partnerne i projektet, dvs. enten i form af kontante tilskud eller i form udgifter der afholdes i projektet, som den enkelte partner ikke vil modtage kompensation for. Der henvises til det internt udarbejdede projektbudget, hvoraf det fremgår, hvilke medfinansieringsforudsætninger, der ligger bag ovenstående. Som juridisk ansvarlig for projektet har CBS valgt at udlicitere de administrative opgaver til en ekstern leverandør. Efter udbud er LXP Consulting valgt til at varetage denne opgave. Opgaven opfatter blandt andet: Udarbejdelse af projektmanual, skabeloner og vejledninger mv. Kontrol og behandling af timeregistreringer for alle medarbejder i projektet Kontrol og behandling af lønsedler for alle medarbejder i projektet, herunder beregning af bruttoløn og timesats Kontrol af behandling af direkte udgifter afholdt i projektet Udarbejdelse af halvårlige perioderegnskaber til EBST, herunder indtastning af timer og løn for medarbejdere i de af EBST udviklede værktøjer Håndtering af kommunikation med EBST og PwC i forbindelse med godkendelse af perioderegnskaber Udarbejdelse af månedsrapporter til tilsagnsmodtager og partnere, hvori der løbende følges op på projektets økonomiske fremdrift ift. budget og hvor der kommenteres på den fremsendte regnskabsdokumentation Sparring med tilsagnsmodtager og partnere i projektet vedrørende regnskabsregler Assistance i forbindelse med opdatering af budgetter LXP Consulting har følgende kontaktinformation: LXP Consulting Ørestads Boulevard 61F, 3. th København S Telefon: Kontaktperson: Dennis Hansen Side 6 af 26

7 2. Anvendte forkortelser og definitioner Anvendte forkortelser Forkortelse Fuldt navn Rolle Involvering EBST Erhvervs- & Byggestyrelsen PwC ESF VFH CBS Partnere Ekstern administration PriceWaterhous ecoopers Den Europæiske Socialfond Vækstforum Hovedstaden Copenhagen Business School De under afsnit 1 nævnte partnere LXP Consulting Kontrollerende (og teknisk bevilgende) myndighed Revisor på projektregnskaber Overordnet betegnelse for den del af EU s strukturfond, som bevillingen finansieres af Bevilgende myndighed via mandat fra Region Hovedstaden Tilsagnsmodtager (og støttemodtager) Partner i projektet (og støttemodtager) Varetager udarbejdelse af projektregnskabet Kontrollerer at projektet udføres som beskrevet i ansøgningen. Dette gøres via dels 1) udfærdigelse af tilsagn inkl. vilkår for projektet, dels 2) Gennemgang af perioderegnskaber og statusrapporter fra projektet i marts og september. Behandler og godkender projektændringer og budgetændringer i eventuel samarbejde med Region Hovedstaden. Kontrollerer projektets perioderegnskaber i forhold til tilsagn og gældende regler Fastsætter de gældende regnskabsregler for socialfondsprojekter. I Danmark repræsenteres ESF af EBST. Gennemgår og godkender projektansøgning og indstiller til EBST, at VFH vil tildele bevilling til projektet ud deres samlede rammebudget til ESF projekter. Vurderer og behandler anmodninger om projektændringer på indholdssiden og på budgetsiden, hvis dette vurderes relevant af EBST. Er den juridiske person, som har modtaget bevillingen og som overfor EBST er ansvarlig for at projektet udføres som beskrevet i ansøgningen samt de efterfølgende ændringer EBST har godkendt. Medansvarlig for gennemførelse af projektet. Først når en juridisk enhed er optaget som partner i projektet, vil denne på vegne af projektet kunne afholde og betale udgifter, som kan indgå i projektregnskabet og dermed danne grundlag for udbetaling af støtte. Leverer i henhold til indgået kontrakt med CBS økonomistyring af projektet, herunder support og assistance i forhold til at alle partnere i projektet så det sikres, at gældende regnskabsregler overholdes. Udarbejder projektregnskab og tilhørende styringsfiler. Udarbejder månedlig rapport til projektets partnere og til CBS om økonomistatus og status på regnskabsdokumentation. Side 7 af 26

8 Definitioner Begreb Definition Relevant regnskabsdokumentation Projektmedarbejder En medarbejder hos enten tilsagnsmodtager eller partner, som leverer en arbejdsindsats for projektets drift og gennemførsel. Erklæring vedr. persondatalov, timeregistrering (månedlig), lønseddel (månedlig) samt evt. projektstillingsbeskrivelse og ansættelseskontrakt. Projektudgifter Socialfondsstøtte Regionale udviklingsmidler Finanslovsmidler Egenfinansiering Projektregnskab En udgift som afholdes og betales hos tilsagnsmodtager eller partner. Fx lønudgifter projektmedarbejder, indirekte omkostninger eller en udgift til en ekstern leverandør i projektet. Er opgjort i bevilling (tilsagn) som en procentsats og som en max sum i overensstemmelse med projektbudgettet. Udbetales hvert halve år fra EBST på baggrund af godkendt perioderegnskab. Bevilling fra Region Hovedstaden til projektet. Er opgjort som en procentsats og som en max sum. Udbetales typisk i forbindelse med udbetaling af socialfondsstøtte efter socialfondsrevisionen har godkendt regnskabet. Typisk vil tilsagnsmodtager (CBS) skulle fremsende faktura til Region Hovedstaden på det godkendte beløb. Særskilt bevilling fra EBST til CIEL-projektet. Udbetales hvert halve år fra EBST på baggrund af godkendt perioderegnskab. Er en beregnet størrelse som EBST anvender i den finansieringsopgørelse de laver for projektet. Egenfinansieringen svarer til forskellen mellem projektudgifter og socialfondsstøtte, regionale udviklingsmidler samt finanslovsmidler Projektregnskabet kaldes perioderegnskab, når der refereres til de halvårlige (marts og september) indrapporteringer til EBST. Projektregnskabet kaldes det endelige projektregnskab, når Projektmedarbejder timeregistrering (månedlig) og lønseddel (månedlig), opgørelse af indirekte omkostninger samt fakturaer inkl. time- eller beløbsspecifikation m.m. fra eksterne leverandører. Dokumentation på tilbudsindhentning samt indgåede kontrakter med eksterne leverandører. N/A N/A N/A N/A N/A Side 8 af 26

9 Statsstøtte projektet er slut. Det endelige projektregnskab er det sidste perioderegnskab, da disse er akkumulerende. Et begreb som EU anvender ved overførsel af statsmidler til ikke statslige enheder. Bevillingen til CIEL-projektet udgør som udgangspunkt ikke statsstøtte jf. tilsagnsskrivelse fra EBST. N/A Side 9 af 26

10 3. Bekendtgørelse, retningslinjer og øvrige krav Dette afsnit beskriver overordnet de forskellige dokumenter, der tilsammen udgør de regler, der gælder for CIEL-projektet 3.1 Krav fra EBST via godkendt ansøgning Det ligger sig til strukturen for socialfondens finansiering af projekter, at tilsagnsmodtageren og projektpartnere selv har udtænkt og formuleret, hvad projektet skal bestå af. Således er det ene krav til projektet, at udføre de aktiviteter og inden for de økonomiske rammer, som er beskrevet i den godkendte projektansøgning. Det er som sådan ikke et krav, at projektet bliver en succes, men givetvis et håb og en forventning. Såfremt projektet ønsker at ændre på det indholdsmæssige i projektet, vil dette altid skulle godkendes af bevilgende myndighed inden sådanne ændringer iværksættes. De enkelte partnere i projektet er hver især eller i fællesskab ansvarlig for gennemførelse af en lang række forskellige aktiviteter i projektet. Alle partnere bør gennemgå ansøgning og gældende budget grundigt og sikre, at uklarheder bliver afdækket og at gennemførelse af aktiviteter bliver dokumenteret. Dvs. at selve processen og resultater bliver dokumenteret. Denne dokumentation opbevares hos den enkelte partner frem til projektafslutning. Såfremt en partner ikke har modtaget kopi af ansøgning, kan denne rekvireres hos projektleder Mikkel Trym Andersen. 3.2 Krav fra EBST via bevillingstilsagnet Bevillingstilsagnet understreger kravet i ovenstående punkt 3.1, men præciserer samtidig, at der findes en række regnskabsmæssige regler inden for hvilke projektet kan og skal rapportere de afholdte udgifter til projektet for at få udløst den bevilgede socialfondsstøtte. Den eksterne administration (LXP) assisterer projektet med at efterleve disse regnskabsmæssige regler. Dette dokument er udgangspunktet for at sikre en ensartet og korrekt tilgang til dokumentation og registrering af projektudgifter. Opmærksomheden skal dog også henledes til det i punkt 35 i tilsagnsbrevets vilkår, hvor følgende er beskrevet: 35. Det forudsættes, at Institutionerne i videst muligt omfang i forbindelse med projektet medvirker til at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet. Såfremt en partner ikke har modtaget kopi af tilsagn og vilkår, kan dette rekvireres hos projektleder Mikkel Trym Andersen. 3.3 Bekendtgørelse og retningslinjer Følgende bekendtgørelse indeholder gældende regler for socialfondsprojekter i Danmark: Side 10 af 26

11 Bekendtgørelse nr. 207 af 05/03/2010 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Endvidere har EBST udgivet følgende retningslinjer, som indeholder detaljeret gennemgang af regler for socialfondsprojekter: Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter pr Alle projektpartnere i CIEL-projektet anbefales at gennemlæse ovennævnte to dokumenter. 3.4 Anvendelse af logoer Da projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond og Region Hovedstaden, skal alle projektpartnere være opmærksomme på, at der er krav om, at logoer for disse påføres det materiale, der udarbejdes og udgives til eksterne parter. Eksempler herpå er udarbejdede rapporter, præsentationer, hjemmesider, visitkort, annoncer osv. Informationskrav og EU-logo kan ses her: Er projektpartnere i tvivl om hvorvidt eller hvordan logoer skal anvendes, anbefales det at kontakte projektleder Mikkel Trym Andersen eller LXP Consulting. Projektudgifter kan blive afvist af kontrolmyndigheder, såfremt informationskrav ikke vurderes opfyldt. Side 11 af 26

12 4. Projektmedarbejdere I dette afsnit redegøres for de procedurer og forretningsgange, der gælder for medarbejdere, der arbejder på CIEL-projektet. 4.1 Persondataloven, stillingsbeskrivelser og fuldtidsansættelser i projektet Alle projektmedarbejdere skal underskrive en erklæring om, at de har modtaget og læst en informationsskrivelse om Socialfonden og Persondataloven (udarbejdet af EBST) før projektet kan registrere projektmedarbejderen i projektregnskabet. Årsagen hertil er at der i rapporteringsværktøjerne registreres personfølsomme oplysninger. CIEL-projektet har udarbejdet en erklæringsskabelon, som ligger på Skabelonen hedder: CIEL - Medarbejderoplysninger - PDL Det er en forudsætning for indrapportering af timer og løn for en medarbejder, at erklæringen vedrørende udlevering af informationsskrivelse om persondataloven foreligger. For de projektmedarbejdere, der ikke arbejder fuld tid på CIEL-projektet, skal der endvidere udarbejdes en beskrivelse af de arbejdsopgaver, den enkelte medarbejder forventes at skulle udføre i projektet. CIEL-projektet har udarbejdet en skabelon til en sådan stillingsbeskrivelse, som ligger på Skabelonen hedder: CIEL - Stillingsbeskrivelse For de projektmedarbejdere, der er ansat 100% i CIEL-projektet, dvs. anvender al sin arbejdstid på projektet, skal ovennævnte stillingsbeskrivelse som udgangspunkt ikke udfyldes. Der skal i stedet foreligge ansættelseskontrakt eller tillæg til ansættelseskontrakt, hvori arbejdets art, tidsforbrug og aflønning er beskrevet. Medarbejdere, for hvem dette krav er opfyldt, skal ikke registrere timer som beskrevet nedenfor i afsnit 4.2. Det skal dog understreges, at medarbejderen skal være 100% tilknyttet projektet i en længere periode og arbejdets art skal være beskrevet udførligt i ansættelseskontrakt eller tillæg hertil. Endvidere skal ansættelseskontrakten eller tillæg hertil være dateret før medarbejderen starter sin fuldtidsansættelse i projektet. Løn udbetalt før dateringstidspunktet er ikke støtteberettiget. Som for al andet dokumentationsmateriale, er hver enkelt partner ansvarlig for at uploade ovennævnte, herunder også kopi af ansættelseskontrakter og tillæg for fuldtidsansatte på projektet. Dokumentationen uploades til som beskrevet i afsnit 6. Side 12 af 26

13 4.2 Timeregistrering for projektmedarbejdere Alle medarbejdere, der bruger timer i CIEL-projektet og som ikke tilknyttet projektet 100% af sin arbejdstid, skal løbende udarbejde timeregistreringer, der viser den forbrugte tid. CIEL-projektet har udarbejdet en skabelon til registrering af forbrugte timer for medarbejdere og den findes på Skabelonen hedder: CIEL Timeregistrering for medarbejdere skabelon CIEL-projektet har endvidere udarbejdet en vejledning til udfyldelse af timeregistrering, som med fordel kan udleveres til hver medarbejder i projektet i forbindelse med opstart af timeregistrering. Vejledningen findes på og hedder: 4.2.A - CIEL - Vejledning til timeregistrering for medarbejdere Som for al andet dokumentationsmateriale, er hver enkelt partner ansvarlig for at uploade ovennævnte til beskrevet i afsnit Dokumentation af løn På baggrund af udfyldte timeregistreringer vil der kunne medtages andel af afholdt løn i perioderegnskabet. For at kunne beregne timesats for hver enkelt medarbejder, skal tilsagnsmodtager og partnere uploade kopi af lønseddel til som beskrevet i afsnit 6. Som udgangspunkt skal der foreligge kopi af lønseddel for alle de måneder, hvori en medarbejder har brugt timer. Har en medarbejder således ikke forbrugt timer i en given måned, vil det ikke være nødvendigt at uploade kopi af lønseddel. For medarbejdere der tilknyttet projektet på fuld tid skal der uploades kopi af lønseddel hver måned. For at en udgift, herunder også lønudgifter, er støtteberettiget, gælder det som udgangspunkt, at de skal kunne dokumenteres betalt. Der skal være tale om ekstern betalingsdokumentation. EBST har dog skrevet følgende i vejledning: I forbindelse med kontrol af lønomkostninger og lønudbetalingen, vil lønsedlen som udgangspunkt i sig selv være tilstrækkelig dokumentation. Der vil dog i særlige tilfælde kunne være behov for yderligere betalingsdokumentation, således at alle lønkomponenter der indgår i støttegrundlaget(skat, arbejdsmarkedsbidrag, pension, ATP, etc.) skal dokumenteres på medarbejderniveau, ligesom det skal kunne dokumenteres, at beløbet faktisk er udbetalt/ afregnet overfor medarbejderen. Det er støttemodtagers ansvar at denne betalingsdokumentation opbevares frem til udgangen af 2020, dog altid mindst i 5 år Side 13 af 26

14 efter projektets endelige afregning. Tilsagnsmodtager (CBS) og projektpartnerne (DTU og KU) skal være opmærksom på formuleringen om, at lønudgifter i særlige tilfælde skal kunne dokumenteres betalt. Den eksterne administration (LXP) vil ikke i forbindelse med den løbende kvalitetssikring og behandling af løndokumentation forlange ekstern betalingsdokumentation for lønudgifter. Det skal bemærkes, at den enkelte partner ikke skal beregne bruttoløn eller timesats på lønsedlerne. Denne opgave varetages af den eksterne administration (LXP), for at sikre en ensartet og korrekt udregning, som altid følger gældende retningslinjer. Side 14 af 26

15 5. Indkøb, kontering og betaling af eksterne projektudgifter I bilag 1 er personer, der er godkendt til at foretage indkøb, godkende, bogføre og betale projektudgifter i CIEL-projektet oplistet. Listen er udfærdiget på baggrund af modtagne oplysninger fra hver enkelt projektpartner og vil løbende blive opdateret. Såfremt en projektpartner har ændringer eller rettelser til listen i bilag 1, bedes disse fremsendt til den eksterne administration (LXP) eller til projektleder Mikkel Trym Andersen. Udgangspunktet for den eksterne administrations kvalitetssikring af uploadet regnskabsmateriale, er den i bilag 1viste liste med personer og rettigheder/ansvar. 5.1 Støtteberettigede udgifter og ikke-støtteberettigede udgifter Jf. gældende regler, vil udgifter kun være støtteberettiget såfremt følgende er dokumenteret: Udgiften skal være relevant / nødvendig for projektet Udgiften skal være betalt, inden den kan indregnes Udgiften skal være afholdt i projektperioden Udgiften skal være omfattet af gældende budget Der skal være udvist økonomisk sparsommelighed I relation til det første punkt ovenfor er det vigtigt at relevansen/nødvendigheden af en udgift tydeligt fremgår af selve bilaget eller er påført bilaget. I den forbindelse anbefales det at anvende det fakturaforklæde, som er udarbejdet til CIEL-projektet. Fakturaforklæde findes på Her er der mulighed for øverst på formularen, at beskrive formål yderligere. Ethvert bilag, der fremsendes til den eksterne administration (LXP) og som projektpartner ønsker skal indgå i projektregnskabet, skal således kunne stå alene. En udefrakommende, skal kunne få en overbevisning om, at en konkret udgift vedrører CIEL-projektet og at der er tale om en nødvendig udgift. Praksis har vist, at kontrollerende myndigheder altid kigger nærmere på følgende udgiftsposter: 1. Gaver 2. Restaurationsregninger 3. Udenlandske rejser 4. Taxakørsel 5. Indkøb af udstyr Ad 1) Jubilæumsgaver, afskedsgaver, julegaver mv. er som udgangspunkt ikke Side 15 af 26

16 støtteberettiget, da projektet ikke modtager en modydelse. Ved gaver der gives til fx oplægsholdere, der vederlagsfrit, deltager i konferencer eller lignende, vil udgift kunne være støtteberettiget. Det kræver dog et dokument hvorpå 1) gaven beskrives, 2) hvorfor gaven ydes, 3) modtagerens navn og adresse fremgår og 4) underskrift og dato fra modtageren på modtagelse af gaven. Ad 2) Ved restaurationsbesøg skal der altid udvises sparsommelighed og på selve kvitteringen eller på særskilt dokument, skal der fremgå anledning og hvem (navn og ansættelsessted) der deltog. Bemærk i den forbindelse, at interne arrangementer for medarbejderne på projektet fx julefrokoster eller sommerfester etc., ikke er støtteberettiget. Ad 3) Til udgiftsbilag vedrørende udlandsrejser skal der altid påføres eller vedlægges dokument, der beskriver anledning samt fx konferenceprogram eller lignende der dokumenterer relevansen i forhold til projektet. Ad 4) Ved taxakørsel skal kvittering altid påføres anledning samt til og fra adresse. For de medarbejdere, der laver timeregistreringer i forbindelse med deres deltagelse i projektet, skal der være en overensstemmelse mellem registrerede timer og beskrivelse af det udførte arbejde og så den taxakvittering der fremsendes. Ad 5) I særdeleshed ved indkøb af IT-udstyr og telefoner, skal opmærksomheden henledes på punktet omkring sparsommelighed. Nødvendigheden af de nyeste/største modeller indenfor smartphones, tablets og laptops skal altid dokumenteres særskilt. Følgende udgifter bliver altid i et socialfondsprojekter betragtet som ikke-støtteberettiget jf. bekendtgørelse: Renter af gæld Refunderbar moms Afskrivninger på bygninger 5.2 Princippet omkring kostpris Der skal altid være tale om kostpris og derfor bør alle projektpartnere være opmærksomme på interne udgifter, som typisk ikke er eller kan dokumenteres til kostpris, fx: Trykkeriudgifter i eget trykkeri Support fra intern IT-afdeling, som bliver afregnet efter en intern sats Forplejningsbilag fra egen kantine Afregning af intern husleje vedrørende bygninger som projektpartner selv ejer Endvidere skal projektpartnere være opmærksom på de situationer, hvor der købes Side 16 af 26

17 ydelser eller varer hos andre projektpartnere eller hvor partnere viderefakturerer udlæg internt. Her gælder kravet om kostpris ligeledes. I forbindelse med fremsendelse af faktura, vil der som bilag til faktura skulle være fx lønsedler og timeregistreringer, oprindelige fakturaer og betalingsdokumentation, som dokumenterer, at viderefakturering sker uden avancetillæg. 5.3 Indkøb og sparsommelighed Den enkelte partner vil inden for det til enhver tid gældende budget kunne indkøbe varer eller tjenester hos en ekstern leverandør. Bemærk i den forbindelse, at midler budgetteret på konto 10 til 50 ikke kan anvendes ved indkøb af eksterne varer og tjenesteydelser. Disse konti er forbeholdt interne lønudgifter. Større indkøb, som i CIEL-projektet er vurderet til indkøb over kr , foretages efter indhentning af tilbud, hvor minimum tre potentielle tilbudsgivere anmodes om tilbud på den beskrevne opgave i forhold til oplyste tildelingskriterier. Når tilbuddene (minimum 1) er indkommet laves der en gennemgang heraf, som sammenfattes i et notat, hvor tilbud vægtes i forhold til de oplyste tildelingskriterier. Herefter kan der indgås aftale med den i notatet valgte tilbudsgiver. Notat og dokumentation på tilbudsindhentning opbevares altid som del af regnskabsdokumentation. Indkøb i projektet på mindre end kr fordrer ikke indhentning af flere tilbud, men fordrer stadig udvisning af sund økonomisk fornuft, hvor det sikres, at prisen for den indkøbte vare eller ydelse står i mål med selve varen eller ydelsen. Ved større indkøb i projektet (over kr ), skal man være opmærksom på tilbudsloven og EU-udbudsdirektiv kan være gældende. Det anbefales derfor altid, at kontakte projektleder Mikkel Trym Andersen eller Dennis Hansen (LXP) ved større indkøb. 5.4 Indgåelse af aftale med eksterne leverandører Det aftales med projektets leverandører, at fakturering skal ske med tydelig reference til projektet, fx ved at CIEL fremgår i adressefelt, som reference eller i selve fakturateksten. Ved større indkøb, bør der indgås kontrakt. Såfremt der er tale om levering af timer fra ekstern leverandør, bør det aftales, at der sammen med faktura fremsendes specifikation af forbrugt tid. Dette muliggør en vurdering af hvorvidt den leverende ydelse står i et fornuftigt forhold til den betalte pris. Indgåede aftaler uploades til og opbevares sammen med den øvrige regnskabsdokumentation hos hver enkelt partner. 5.5 Godkendelse, kontering, bogføring og betaling af fakturaer Alle eksterne fakturaer skal være påført godkendelse, dvs. underskrift. Se bilag 1 for Side 17 af 26

18 personer, som kan godkende udgifter i CIEL-projektet. Endvidere skal hver enkelt faktura være påført det kontonummer og det bilagsnummer, som er anvendt hos projektpartneren i eget bogholderi. Anvender en projektpartner elektronisk fakturahåndtering og elektronisk godkendelse af fakturaer, bør der som udgangspunkt udskrives en kopi af bilag, hvorpå der anføres godkendelse (underskrift), kontering og bilagsnummer i eget bogholderi. Alternativt kan der ved elektronisk godkendelse, udskrives skærmbillede, der viser godkendelse og kontoring. Anvendelse denne alternative dokumentation for godkendelse og kontering, skal dog godkendes særskilt af den eksterne administration (LXP). Ved småanskaffelser, som betales kontant, skal kvittering / bon gemmes og skal kopieres og uploades på samme måde som beskrevet nedenfor for almindelige eksterne fakturaer. Har medarbejdere haft udlæg som refunderes via kassefunktionen eller har medarbejderen fået et forskud fra kassen, skal kopi af kassebilag med underskrifter vedlægges. Refunderes udlæg via lønseddel skal medarbejderens lønseddel vedlægges som betalingsdokumentation. Refunderes medarbejdere direkte via overførsel af udlæg til medarbejdes bankkonto, skal overførslen dokumenteres på samme måde som ved betaling af eksterne fakturaer. Dette er beskrevet nedenfor. Den enkelte partner er ansvarlig for at sikre, at man i eget bogholderi har oprettet særskilt dimension, projektnummer, afdeling, gruppering eller lignende, hvor udgifter vedrørende CIEL-projektet registreres. Registrering af udgifter skal som minimum ske med samme detaljeringsgrad, som er anvendt i det godkendte budget. Dvs. det ikke er tilstrækkeligt at registrere alle afholdte udgifter på én konto i eget bogholderi, såfremt der i budgettet er anvendt flere konti. Ved afslutning af hver måned skal alle afholdte og betalte fakturaer uploades til som beskrevet i afsnit 6. Såfremt en faktura ikke er påført godkendelse, kontering og bilagsnummer, vil fakturaen ikke kunne medtages i projektregnskabet. Det anbefales, at projektpartnerne anvender det fakturaforklæde, som er udviklet i CIEL-projektet og som sikrer, at de nødvendige oplysninger vedrørende det enkelte bilag er tilstede i forbindelse med upload. Fakturaforklæde findes på Ved afslutning af hver måned skal der endvidere uploades en transaktionsliste/posteringsliste for måneden samt en resultatopgørelse (råbalance) for projektet. Disse anvendes i forbindelse med den eksterne administrations (LXP) afstemning af perioderegnskab til EBST og de hos partnerne registrerede eksterne udgifter. Det gælder, at alle udgifter skal være afholdt og betalt. I relation til dokumentation af betaling, skal hver partner sammen med fakturaerne uploade ekstern betalingsdokumentation. Som ekstern betalingsdokumentation anses kopi af kontoudtog Side 18 af 26

19 fra bank eller udskrift fra netbank, hvoraf hævning fremgår. Det anbefales, at den enkelte partner opretter en særskilt bankkonto, hvorfra eksterne fakturaer betales. Dette vil lette dokumentationsbyrden væsentligt. Såfremt en partner vurderer, at det ikke er muligt at fremskaffe ekstern betalingsdokumentation som beskrevet ovenfor, bør partneren hurtigst muligt kontakte den eksterne administration (LXP) for rådgivning og eventuel etablering af alternativ løsning for ekstern dokumentation af betaling. 5.6 Indirekte omkostninger Projektet er berettiget til at medtage en udgift i projektregnskabet, som modsat ovenstående ikke skal dokumenteres med fakturaer og betalingsdokumentation. Denne udgift benævnes indirekte omkostninger. Størrelsen af de indirekte omkostninger beregnes på baggrund af seneste eksterne årsrapport og specifikationer, hvorved en procentsats fremkommer. Denne procentsats kan anvendes på alle direkte udgifter i projektregnskabet og på den baggrund bogføres som en udgift i projektregnskabet. I projektbudgettet er en indirekte standardsats på 20% af de direkte udgifter anvendt. For alle projektpartnere er der i budgettet afsat indirekte udgifter og den eksterne administration (LXP) vil varetage beregningen og dokumentation heraf. Projektpartnerne vil blive kontaktet direkte af den eksterne administration (LXP) i forbindelse med udarbejdelse af perioderegnskabet hvert halve år. Side 19 af 26

20 6. Upload af regnskabsmateriale til den eksterne administration og udarbejdelse af projektregnskab Den eksterne administration (LXP) varetager udarbejdelse af projektregnskabet. Projektregnskabet udarbejdes månedligt på baggrund af uploadet regnskabsmateriale til webplatformen Hver projektpartner har på førnævnte webadresse et område, som kun den enkelte projektpartner, den overordnede projektleder og den eksterne administration (LXP) har adgang til. Er man som partner i projekt ikke blevet oprettet som bruger, skal man rette henvendelse til Mikkel Trym Andersen. Det anbefales, at der hos hver enkelt partner udpeges en medarbejder, som er ansvarlig for upload af regnskabsdokumentation og som kan fungere som kontaktperson for den eksterne administration (LXP). Der henvises i øvrigt til særskilt dokument, benævnt CIEL - Vejledning til månedlig rapportering ver. 1.0 som findes på Dette dokument indeholder en oversigt over det typiske regnskabsmateriale (projektdata), der skal afleveres hver måned. Det anbefales, at de dokumenter der er blevet uploadet til webplatformen, gemmes i en særskilt mappe hos den enkelte projektpartner. Disse dokumenter må under ingen omstændigheder smides ud. Er der spørgsmål i forbindelse med upload af regnskabsmateriale kan den eksterne administration (LXP) kontaktes. Der gælder følgende deadline for upload af månedsmateriale: Senest den 12. i måneden efter månedsafslutning uploades Regnskabsdokumentationen fra CBS Senest den 16. i måneden efter månedsafslutning uploades Regnskabsdokumentationen fra KU og DTU På baggrund af det modtagne regnskabsmateriale udarbejder den eksterne administration (LXP) en månedsrapport til hver enkelt partner og en samlet rapport til tilsagnsmodtager. Disse rapporter viser status på projektøkonomi (regnskab ctr. budget) samt dokumentationsstatus på det modtagne regnskabsmateriale. Dokumentationsstatus er relevant, da regnskabsmateriale, som ikke opfylder de gældende regnskabsregler for Socialfondsprojekter, ikke indarbejdes i projektregnskabet. En afhjælpning af eventuelle mangler ved dokumentationen vil medføre, at regnskabsmaterialet bliver indarbejdet i Side 20 af 26

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Administrative procedurer 1. oktober 2008

Administrative procedurer 1. oktober 2008 Administrative procedurer KOMPETENCEmidt De næste par timer vil bl.a. omhandle: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Program Følgende emner vil blive behandlet: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden v. Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Opstartsmøde den 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk Relevante dokumenter Bekendtgørelse nr. 358 af 18.04.07

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering?

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering? Til projektets regnskabs- og PRV-ansvarlige Februar 2015 Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering Nu nærmer tiden sig igen for afrapportering af regional- og socialfondsprojekter. Vi håber derfor, at

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning Udlæg Tillæg Vederlag Bonus og lignende...må ikke medtages i lønberegning. Medregn kun de tillæg, der kan dokumenteres at være givet

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen,

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, EU s strukturfonde Silkeborg, den 25. juni 2012 v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, sukibr@erst.dk Grundvilkår.. Strukturfondsmidler er ikke bare en finansieringskilde, men penge med forpligtelser fordi:

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010 Side 1 af 8 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Accession B20100020705 Entydig dokumentidentifikation AU003943 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV Projektrapporteringsværktøj - PRV Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Godkendt budget... 4 2.1 Maksimer/minimer... 5 2.2 Vis i Excel... 6 2.3 Hent historiske budgetter... 7

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Kontrakt for produktudvikling af andekød Kontrakt for projekter i Differentieringspuljen

Kontrakt for produktudvikling af andekød Kontrakt for projekter i Differentieringspuljen Kontrakt for produktudvikling af andekød Kontrakt for projekter i Differentieringspuljen Juni 2011/GB 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Projektets navn er: Produktudvikling af andekød og forløber fra 1.8.2011

Læs mere

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfonden Juni 2017 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Fjerkræafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for revision

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj

Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne manual er udarbejdet til det elektroniske værktøj til beregning af strukturfondsprojektets

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Når du vil ansøge Uddannelsespuljen... 4 2.1 Hvem kan ansøge og til hvad?... 4 2.2 Uddannelsespuljens

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger 1/6 1. Retningslinjer for administration af projektbevillinger Midler til forskningsprojekter bliver administreret af Sygehus Lillebælt, Sygehusstaben.

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Sygehus Lillebælt attraherer hvert år flere millioner kr. i ekstern støtte til forskning og udvikling. Følgende instruks er udarbejdet med formålet at

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt.

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt. Lene Vestergård Skørpingevej 53 Havnelev 4673 Rødvig Stevns Dato: 26. juni 2015 Tilsagn om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til KLINT et musikalsk/scenisk værk Region Sjælland fremsender hermed

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til busfremkommelighed Denne instruks for regnskab beskriver sammen med

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften

Læs mere