Målrettet virksomhedsindsats for arbejdsmarkedsparate ledige. Sådan får vi skabt en god relation og solgt til virksomhederne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målrettet virksomhedsindsats for arbejdsmarkedsparate ledige. Sådan får vi skabt en god relation og solgt til virksomhederne"

Transkript

1 Målrettet virksomhedsindsats for arbejdsmarkedsparate ledige Sådan får vi skabt en god relation og solgt til virksomhederne

2 Program: Hvad er Salg? Canwassing (telefonsalg) Kundepsykologi Salgets faser Træning i salg /cases Mødestyring og personlig kommunikation Personlig handlingsplan

3 Personpræsentation Jan Jessen Født 1964 Officer i flyvevåbnet Personale- og uddannelseschef i DSB, Falck og Hydro Texaco Direktør ejer Training Gallery/Training International Bestyrelsesformand Østfyns erhvervsråd Medlem af LBR Nyborg Medlem af bestyrelse Udvikling Fyn Bestyrelsesformand/medlem forskellige virksomheder

4 Produkter Organisationsudvikling Strategiudvikling Forretningsudvikling Topledercoaching Implementering af nye strukturer, processer og systemer Lederudvikling Værktøjskurser Lederens personlige udvikling Teamudvikling Teambuilding Kommunikation og samarbejde Medarbejderudvikling Medarbejderens personlige udvikling Salg og service Stresshåndtering Konflikthåndtering Personlig effektivitet International leder- og medarbejderudvikling 360 graders ledermålinger

5 Salgets faser Opfølgningsfasen Afslutningsfasen Planlægningsfasen Præsentationsfasen Analysefasen Åbningsfasen Indvendingsfasen

6 Salgets faser Planlægningsfasen

7 Sådan skabes resultater Planlægning Planlægning & prioritering prioritering X Kvantitet Kvantitet X Der Der skal skal være være balance balance Kvalitet Kvalitet = = Resultater = Resultater = P x K x K

8 Forberedelse før telefonsamtalen Hvad vil jeg opnå med samtalen? Er jeg oplagt til samtalen? Hvem skal jeg tale med? Er tidspunktet passende for modtageren? Er telefonnummeret korrekt? Kender jeg lokalnummeret? Hvis den ønskede person ikke er til stede, hvem kan jeg så bede om at tale med? Hvis jeg har sendt et indledende brev, har jeg det så liggende ved siden af for at kunne henvise til det? Har jeg materialer; blyant, papir, PC, brochurer, kataloger, web-adresser o.l., parat? Har jeg åbnet min kalender? Er der passende ro i lokalet? Kan jeg tale frit?

9 Mødeaftaler over telefonen SIGT-metoden S for Skab opmærksomhed I for Interessevækker G for Giv fordele T for Tag aftalen

10 Planlægningsfasen OPGAVE 1: Virksomheden/virksomhedskonsulenterne har et væsentligt spørgsmål? Hvorfor skal jeg få et møde med dig og høre mere om jobrotation? Giv mindst 3 gode årsager :

11 Tilfører I virksomheden værdi? Gruppeopgave Med udgangspunkt i Jeres overvejelser og besvarelser fra opgave 1, skal I besvare følgende spørgsmål: Hvilke muligheder har I i dag for at hjælpe virksomhederne og jobcentrene - hvilken værdi tilfører I dem?

12 Købscentret Beslutningstagere Influenter Købere Brugere Gatekeepers Initiativtagere Personer med kompetence til valg og godkendelse af valg/leverandør. Ved rutinekøb ofte indkøber. Personer med indflydelse på beslutning. Definerer ofte specifikationer og informerer om alternativer. Ofte teknisk personale. Udvælger leverandører, forhandler specifikationer og priser, afslutter aftaler. Daglig bruger af produktet/ydelsen(også konkurrentens). Ofte initiativtager til nyt køb samt hjælper med specifikationer. Informationsvogtere, som kontrollerer/styrer kontakt, kan ofte hindre kontakt med bruger/beslutningstagere Konstaterer at specifikke muligheder/problemer kan løses eller undgås ved at investere i et produkt/ydelse. Kan findes overalt i organisationen.

13 Salgets Faser Åbningsfasen Planlægningsfasen

14 DiSC-modellen D = dominans Primært motiv: Kontrol over/styring... Frygt for: Tab af kontrol Ønsker: Styrke og autoritet Udfordringer Direkte svar Frihed fra direkte kontrol og regler Nye og varierede aktiviteter Mulighed for individuelle præstationer Karakteristika: Selvtillidsfuld/egoistisk Risikovillig Beslutsom Resultatorienteret Kontant/krævende Entydig Begrænsninger: Mangel på omtanke overfor andre Utålmodighed Manglende fokus på kvalitet

15 DiSC-modellen i = (social) indflydelse Primært motiv: Social anerkendelse Frygt for: Social afvisning Ønsker: Klapsalver Popularitet, at være i centrum Ros (du er OK) Gruppeaktiviteter Positive relationer Frihed fra kontrol og detaljer Karakteristika: Optimistisk Tillidsvækkende Følelsesmæssig Involverende med mennesker Udadvendt Entusiastisk/charmeren de Åben Begrænsninger: Impulsiv/uorganiseret Lover for meget Manglende gennemførelse

16 DiSC-modellen S = stabilitet Primært motiv: Stabilitet Frygt for: Forandringer Det uforudsigelige Ønsker: Ægte værdsættelse Samarbejde At arbejde med kendte metoder Sikkerhed Tid til at omstille sig til ændringer Karakteristika: Velovervejet Arbejder støt Samarbejdsorienteret Tålmodig/lyttende Loyal Omsorgsfuld for gruppen Accepterende Begrænsninger: Meget villig Sætter egne behov sidst Modstand mod positive forandringer

17 DiSC-modellen C = competence Primært motiv: Kvalitet/Præcision Frygt for: Fejl Sjuskede metoder Kritik af deres arbejde Følelsesladede situationer Ønsker: At få ret Overblik Ros for opgaver Begrænsede risici Muligheder for at støtte sig til autoriteter Karakteristika: Analytisk og faktuel Opmærksom på standarder og detaljer Samvittighedsfuld Diplomatisk/forsigtig Forretningsmæssig Reserveret Videbegærlig Pålidelig Begrænsninger: Overkritisk overfor sig selv og andre Ubeslutsom Manglende kreativitet

18 Kommunikationsstrategi over for D Kom til sagen hurtigt Giv anerkendelse for resultater Giv direkte svar Vis beslutsomhed Hold dig til sagen Fremlæg kendsgerninger Understreg logikken Brug konkrete eksempler Oprids muligheder Ved uenighed fokuser på fakta og ikke på personen Vær åbenhjertig Tag hurtig afsked

19 Kommunikationsstrategi over for i Læg op til åben dialog Sørg for venligt miljø Ros personen om muligt Socialiser Bed om ideer, meninger, fornemmelser osv. Anvend udtalelser og referencer Fortæl om nyheder Lyt og stil styrende spørgsmål Giv anerkendelse for mødets forløb Giv specielle tilbud

20 Kommunikationsstrategi over for S Vis oprigtig interesse i dem som menneske Find områder af fælles interesse Fremlæg sagen stille og fredeligt Vær loyal Begræns risici Begræns small talk Optræd ubesværet og uformel Hav orden i dine ting Giv tryghed og sikkerhed Giv garantier Yd fuld støtte

21 Kommunikationsstrategi over for C Appeller til personens viden/erfaringer Forbered dig grundigt Vær præcis i aftaler Kom til tiden osv. Vær systematisk og logisk Tal om fakta/data ikke følelser Vær evt. styrende Giv overblik Giv tid til omtanke og eftertænksomhed Besvar tålmodigt spørgsmål Tag afsked, når drøftelsen er til ende uden unødig snak

22 Tag styringen Tag styringen ved brug af en agendaen/dagsorden agenda/dagsorden

23 5x2 0-REG LEN De 20 føor drst e D ef ørs te se 20 ku nd er 2 0cD en ef timørs te ter D ef ørs væ g20 el be D e før ste 2 0 skr idt h e05 5 x 20 = Førstehåndsindtryk De første 20 ord De første 20 centimeter Skabe: Sympati Loyalitet De første 20 bevægelser De første 20 sekunder De første 20 skridt

24 Åbningsfasen Du får kun EN chance til at gøre et godt førstehåndsindtryk Hvor lang tid tager det at vende et negativt førstehåndsindtryk?

25 Salgets Faser Analysefasen Åbningsfasen Planlægningsfasen

26 Analysefasen Målet med analysefasen At komme i dialog med virksomheden for at: 1.Få information 2.Finde behovet, forstå virksomhedens problemer og forstærk det!!!! 3.Finde valgkriterierne: Hvad lægger virksomheden vægt på? 4.Engagere virksomheden 5.Skabe sympati 6.Skabe tillid og loyalitet 7.Skaffe viden til præsentationen 8.Inddrage virksomheden i problemløsningen

27 BEPS - Salgsværktøjet B E P S = Behov = Enighed = Præsentation = Salg Stille spørgsmål, undersøge behov og gøre virksomheden bevidst om disse. Kontroller din opfattelse af, at situationen stemmer overens med virksomhedens. Præsentationen af en løsning ud fra virksomhedens behov og ønsker / problemer. Kontroller og få virksomhedens accept af, at virksomheden kan bruge løsningen og spørg så om aftalen.

28 Den effektive dialog Du Du har har 2 ører ører og og 1 mund Lyt Lyt derfor aktivt. 1. Når virksomheden taler - lyt efter og husk 1. Når virksomheden taler - lyt efter og husk Når Når virksomheden ikke ikke taler: Stil Stil spørgsmål -- Husk svarene Vis Vis interesse Tilstræb en en samtalebalance 60/ Stil Stil spørgsmål Få Fåinformation -- Hvad vil vil virksomheden opnå?? -- Find Find årsagen og og valgkriterierne

29 Spørgsmålstyper FORSKELLIGE SPØRGETYPER? 1. Åbne spørgsmål 2. Lukkede spørgsmål 3. Ledende spørgsmål 4. Alternative spørgsmål

30 3S-Metoden 3S-Metoden : Den effektive sælgers spørgeteknik Situationsspørgsmål Screeningsspørgsmål Sammenfatningsspørgsmål Enighed

31 3S-Metoden, eksempel Situationsspørgsmål --Hvor Hvor mange mange betjener betjener maskinen maskinen i i dag? dag? --Hvor Hvor ofte ofte får får I I leveret? leveret? --Hvordan Hvordan vedligeholder vedligeholder I I den? den? Screeningsspørgsmål --Hvad Hvad lægger lægger personalet personalet vægt vægt på på i i forbindelse forbindelse med med betjening betjening og og drift? drift? --Hvilke Hvilke konsekvenser konsekvenser har har den den lange lange vedligeholdelsestid? vedligeholdelsestid? --Hvad Hvad ville ville en en halvering halvering af af tiden tiden betyde? betyde? Sammenfatningsspørgsmål --Det Det du du altså altsåsiger siger er, er, at at forbedringer forbedringer i i service, service, logistik logistik og og vedligeholdelse vedligeholdelse kan kan give give jer jer et et stort stort løft. løft. Er Er det det rigtigt rigtigt forstået? forstået?

32 3S-Metoden, forklaring Situationsspørgsmål Her Her skal skal vi vi have have et et generelt generelt billede billede af af virksomheden virksomheden og og det det område område i i virksomheden, virksomheden, som som vi vi arbejder arbejder med. med. Screeningsspørgsmål Her Her screener screener vi vi de de faktorer faktorer igennem, igennem, som som vi vi erfaringsmæssigt erfaringsmæssigt ved, ved, giver giver muligheder muligheder // ønsker ønsker // problemer problemer i i virksomhederne, virksomhederne, og og som som vi vi kan kan løse. løse. Sammenfatningsspørgsmål Her Her sikrer sikrer vi vi os os accept accept på, på, at at vi vi har har forstået forstået virksomhedens virksomhedens problem problem og og får får fastholdt fastholdt virksomhedens virksomhedens behov behov hidtil hidtil i i samtalen. samtalen.

33 3S-Metoden, for kunden Situationsspørgsmål Kunden Kunden fortæller fortæller om om sin sin virksomhed virksomhed og og den den aktuelle aktuelle status status --fakta fakta Screeningsspørgsmål Kunden Kunden hjælpes hjælpes til til at at beskrive beskrive de de problemer problemer // ønsker ønsker og og kommende kommende muligheder, muligheder, han han oplever oplever indenfor indenfor vores vores fokusområder. fokusområder. Sammenfatningsspørgsmål Kunden Kunden bliver bliver sikker sikker på, på, at at vi vi har har forstået forstået budskabet budskabet i i hans hans problemer problemer eller eller de de muligheder muligheder han han ønsker ønsker

34 Situationsspørgsmål Situationsspørgsmål Her skal vi have et generelt billede af virksomheden og det område i virksomheden, som vi arbejder med. Eksempler:

35 Screeningsspørgsmål Screeningsspørgsmål Her screener vi de faktorer igennem, som vi erfaringsmæssigt ved, giver muligheder/ ønsker/problemer i virksomhederne, og som vi kan løse. Eksempler:

36 Sammenfatningsspørgsmål Sammenfatningsspørgsmål Her sikrer vi os accept på, at vi har forstået kundens problem/ønske og får fastholdt kundens behov hidtil i samtalen. Eksempler:

37 Salgets Faser Planlægningsfasen Præsentationsfasen Analysefasen Åbningsfasen

38 EFU-Teknikken Varers benævnelse og præsentation kan gøres op i 3 trin : E F U 1. Egenskaber ved varen Data, fakta og features. 2. Fordelene ved egenskaberne. Hvad egenskaberne gør for kunden.. 3. Udbyttet af fordelen, ofte en tidsmæssig eller økonomisk faktor.

39 EFU-Teknikken, eks. Præsentation af løsning Produkt Egenskaber Fordele som gør at.. Fotokopimaskine Ozonfri Ingen giftig luft i lokalet Udbytte..og det betyder for dig.. Sparer penge til udsugningsanlæg Askebægre Hakker i kanten som holder cigaretten Undgår mærker på borde og duge Sparer penge på reparation af borde og indkøb af nye duge Stor teknisk afdeling Faguddannede medarbejdere Hurtig og effektiv reparation Sparer tid (tid er penge) fordi produktets funktion kun skal undværes i begrænset periode

40 Præsentation af løsning - Bilsalg EFU-Teknikken, eks. Produkt Egenskaber Fordele som gør at.. Udbytte..og det betyder for dig.. Bil 16 Ventiler Bedre trækkraft Bedre træk af campingvogn Bil Metallak Større styrke mod stenslag m.v. Bil Metallak Giver bilen en flot glans og udstråling Bil 6 Airbag Beskyttelse til bagsæde passagerer Bedre gensalgsværdi Ser altid pæn og velholdt ud. Sikkerhed for hele familien Bil Turbo Stor acceleration Prestige Hurtigste bil på villavejen

41 Præsentation af løsning Produkt Egenskaber Fordele Udbytte

42 Præsentationsfasen B E P = Behov = Enighed = Præsentation E F U Udbyttet skal matche det afdækkede behov! S = Salg

43 Salgets Faser Planlægningsfasen Præsentationsfasen Analysefasen Åbningsfasen Indvendingsfasen

44 Indvendingsfasen Indvendinger kan være købssignaler Kunden har endnu ikke oplevet udbyttemuligheder nok ved løsningen Pris Alle behov er endnu ikke afdækket Udbytte

45 LAER-Værktøjet L Lyt Hvad er det egentlig kunden siger? Hvilke motiver ligger bag? Den reelle indvending Hvilken situation er kunden i? A Anerkend Aktiv lytning Se sagen fra kundens side Vis at du forstår E Efterforsk Gentag evt. kundens indvending Udtryk ønske om hjælp til forståelse Gentag evt. L-A-E flere gange R Reager Svar på kundens indvending, evt. i form af en anbefaling eller et alternativ Brug EFU Gå evt. tilbage til behovsanalysen

46 Indvendingsfasen Indvendinger kan være købssignaler Kunden har endnu ikke oplevet udbyttemuligheder nok ved løsningen Investering Alle behov er endnu ikke afdækket Udbytte

47 Indvendingsbehandling OPGAVE 1. Behandling af dine 5 typiske indvendinger

48 Salgets Faser Planlægningsfasen Præsentationsfasen Analysefasen Åbningsfasen Afslutningsfasen Indvendingsfasen

49 Afslutningsteknikker Bed om aftalen Gå direkte til sagen, oversete behov samt indvendinger dukker op og misforståelser undgås. Alternativ teknikken Lad kunden selv træffe valget mellem 2 af dig stillede alternativer kunden har stadig styringen. Deadline teknikken Lad dine handler/tilbud være ledsaget af en tidsbegrænsning. Opsamlingsteknikken Opsummer alle accepter èn for èn og få accept på aftalen som helhed

50 Salgets faser Planlægningsfasen Præsentationsfasen Analysefasen Åbningsfasen Opfølgningsfasen Afslutningsfasen Indvendingsfasen

51 Pipeline nye aftaler tager tid!!! Emner Emner Leads Emner Kvalificeret emne Behovsmøde Tilbud Ordre Langsigtet kunde relation

52 Virksomhedspleje: FORMÅL : Opfølgningsfasen 1. Sikre at de valgte løsninger er tilfredsstillende 2. Få suppleringsaftaler 3. Konstatere nye behov og foreslå løsninger 4. Skabe goodwill og loyalitet

53 Kriterier for klare mål Et klart mål er: S pecifikt M ålbart A ttraktivt R ealistisk T idsfastsat Ø kologisk F ormuleret positivt og nedskrevet

54 S pecifikt At et mål er specifikt, betyder at du nøjagtigt og præcist ved, hvad målet er Mange mislykkede målsætninger har rod i at være formuleret i alt for generelle vendinger

55 M ålbart Du skal vide med sikkerhed, du skal kunne måle, hvornår du har nået dit mål Hvad er beviset for, at du har nået dit mål?

56 A ttraktivt Dine mål skal være attraktive for dig Du skal have lyst til at nå lige netop det eller de mål Det handler om motivation

57 R ealistisk Dine mål skal være mulige for dig at nå under de givne omstændigheder Find balancen mellem sund fornuft og det at gøre det umulige muligt

58 T idsfastsat Du skal beslutte, hvornår du vil have nået dit mål Der skal sættes helt eksakt tid på Målsætninger uden tidsfastsættelse bliver udflydende

59 Økologisk At et mål er økologisk betyder, at det indgår i en harmonisk sammenhæng med de øvrige mål, du har i dit liv Ligesom i naturen skal dine mål indgå i et indbyrdes balanceret kredsløb Dine mål skal være i samklang med hinanden og fri for modstridende interessekonflikter

60 F ormuleret positivt og nedskrevet Giv dine mål positiv retning hen imod det, du ønsker at opnå. Det styrker motivationen Ikke-mål er ofte uklare i deres retning, uspecifikke og svære at fastholde Erfaringer viser, at nedskrevne mål virker mere forpligtende

Hvordan får vi hul igennem til virksomhederne? Onsdag den 21. november

Hvordan får vi hul igennem til virksomhederne? Onsdag den 21. november Hvordan får vi hul igennem til virksomhederne? Onsdag den 21. november Program: Præsentation af programmet, instruktøren Hvad er Salg? Salgets faser Hvordan gør vi det i praksis Oplæg til at få iværksat

Læs mere

Gør kunden glad igen - god klagehåndtering

Gør kunden glad igen - god klagehåndtering Gør kunden glad igen - god klagehåndtering Program Intro Service Din virksomhed set udefra Kundetyper Tips @l samtalen Konflikter Tak for i dag Contact Us Drop us a line or give us a ring. We love to

Læs mere

Workshop for tovholdere. den 05. december 2013

Workshop for tovholdere. den 05. december 2013 Workshop for tovholdere den 05. december 2013 Program for workshoppen 08.30 Velkomst og præsentation af program og instruktør Hvad kendetegner en god tovholder i projektet? Hvad er opgaverne for en god

Læs mere

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Dagens første nyhed Vi er forskellige og så forbløffende ens! I dag sætter vi Dem, der sætter andre i kasser Dem, der ikke gør det dem i kasser! Vi tager

Læs mere

Salgets psykologi Salget psykologi. v/ adm.dir. Jens Dalgaard

Salgets psykologi Salget psykologi. v/ adm.dir. Jens Dalgaard Salgets psykologi Salget psykologi v/ adm.dir. Jens Dalgaard En adfærdsmodel og salgsredskab D i C S Vi dømmer hurtigt Donald Trump Dolly Parton Lady Diana Bill Gates Hvordan ville du sælge til dem? 3

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

Virksomhedens ansigt udadtil

Virksomhedens ansigt udadtil Fig. 4.1 Krav til virksomhedens ansigt udadtil. Virksomhedens ansigt udadtil Være positiv, både tidligt om morgenen og efter en lang dag Tage alle henvendelser seriøse Finde frem til den person i virksomheden,

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

Udviklingstiltag - med udgangspunkt i Personprofilanalyse

Udviklingstiltag - med udgangspunkt i Personprofilanalyse Udviklingstiltag - med udgangspunkt i Personprofilanalyse Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er DISC? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af udviklingstiltag? Hvordan kommer vi i gang? Indledning

Læs mere

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek 1 Program Buddy funktionen Joharis vindue Tilpasse forstyrrelser En effektiv feedback model Spørgeteknik Kender du typen? Fra oldtid til nutid

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Motivation giver forandring i soholdet. Ved Tove Goldbeck, Gefion, Carl Skou, Nordkær og Marie Louise Pedersen, VSP

Motivation giver forandring i soholdet. Ved Tove Goldbeck, Gefion, Carl Skou, Nordkær og Marie Louise Pedersen, VSP Motivation giver forandring i soholdet Ved Tove Goldbeck, Gefion, Carl Skou, Nordkær og Marie Louise Pedersen, VSP % af årssøerne til Daka 162.000 søer i 2008 (1.075.000 årssøer) 16 14 156.000 søer i 2009

Læs mere

Henrik Væver,

Henrik Væver, Vejen til forandring og udvikling Forandringsledelse, kommunikation og personlig udvikling Din adfærd Ingen kontrol Indflydelse Kontrol Hvor vælger du at have dit fokus? Henrik Væver, hv@vaver.dk, 24244960

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO KvægKongres 2014 God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO 45 minutter med kommunikation Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO Tlf.: 7658 7530 Mobil: 2362 0184 Mail: aej@lmo.dk

Læs mere

TMS Bagholdet. Salg. Tirsdag den 28. maj 2013 Lars Grandjean Salgsrådgiver Indehaver af Grandjean Nordic og Partner i Mål & Resultater I/S

TMS Bagholdet. Salg. Tirsdag den 28. maj 2013 Lars Grandjean Salgsrådgiver Indehaver af Grandjean Nordic og Partner i Mål & Resultater I/S TMS Bagholdet Salg Tirsdag den 28. maj 2013 Lars Grandjean Salgsrådgiver Indehaver af Grandjean Nordic og Partner i Mål & Resultater I/S Salgsrådgiver Mål & Resultater hjælper virksomheder, der ønsker

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Guide til Medarbejderudviklingssamtale

Guide til Medarbejderudviklingssamtale » Guide til Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Indhold Forord... 2 MUS processen... 3 1. Virksomhedens planer og budgetter... 4 2. Forberedelse... 4 3. Samtalen... 5 3.1 Small talk og introduktion... 6

Læs mere

14-02-2011. www.e-stimate.dk 1. De fire hovedtyper

14-02-2011. www.e-stimate.dk 1. De fire hovedtyper De fire hovedtyper Målrettet Resultatorienteret Selvstændig Risikovillig Energisk Direkte Dristig Beslutsom Konkurrerende Vil styre Vil bestemme Viljestærk Spontan Impulsiv Energisk Synlig Ubekymret Irrational

Læs mere

Reklame har en tendens til at lyve lidt - service lyver aldrig!

Reklame har en tendens til at lyve lidt - service lyver aldrig! Reklame har en tendens til at lyve lidt - service lyver aldrig! Dagens program En familie med 5 børn køber efterskole Vejen for de fleste elever Servicedesign, hvad er det? Imagekontoen 5 serviceværktøjer

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

led kan udelades, hvis det giver mening.

led kan udelades, hvis det giver mening. Etablering af matrixsamarbejde hvordan? Dette er en opsummering af hvordan ØMAS tilbyder en kursusrække for de nuværende, kommende økologiske landmænd og andre landbrugs aktører. Det er et bud på hvordan

Læs mere

Kundepsykologi og telefonbetjening på klinikken. Hvad er god service?

Kundepsykologi og telefonbetjening på klinikken. Hvad er god service? Kundepsykologi og telefonbetjening på klinikken Hvad er god service? Connie Relsted Uddannelseskonsulent ved Business Centret, Århus Købmandsskole Arbejder med organisationsudvikling Underviser i kommunikation,

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

23. maj 2013 Adfærd og netværk

23. maj 2013 Adfærd og netværk 23. maj 2013 Adfærd og netværk v/ Rikke Bech Skougaard Mål At få skabt større bevidsthed og opmærksomhed omkring din adfærd 2 Adfærd Vores adfærd er synlig for andre Vi vurderes/dømmes Det er ikke tanken,

Læs mere

Messesalg. Af Robert Jakobsen

Messesalg. Af Robert Jakobsen Messesalg Af Robert Jakobsen Vær klar forberedelse inden messen Det er vigtigt at gøres sig klart hvad målet er med messen. Lancering af et nyt produkt Styrke vores image Møde nye kunder Få flere kundeemner

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Plan i eget arbejde. 8.30 9.00 Morgenmad

Plan i eget arbejde. 8.30 9.00 Morgenmad Plan i eget arbejde 8.30 9.00 Morgenmad 9.00 9.15 Velkomst, formål og præsentation v/ SK og ledelse 9.15 10.15 Identifikation af egne strategier og forståelser af prioriteringer og tidsstyring. Effektivitet,

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man holder sig de langsigtede mål for øje.

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

brevets styrke 2013 og bliv klogere på danskerne

brevets styrke 2013 og bliv klogere på danskerne Lyt til brevets styrke 2013 og bliv klogere på danskerne Vælg brevet, hvis du vil have opmærksomhed det kan noget særligt Der er forskel på oplevelsen af at få et brev i hænderne og se en på skærmen. Brevet

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Sorø Kommune. Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os?

Sorø Kommune. Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os? Sorø Kommune Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os? Start på vuggestue/børnehave Det er helt nyt land, når man for første gang skal aflevere sit barn til pasning

Læs mere

Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold

Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold Indlæg ved Kompetenceudvikling i Økologisk Bæredygtighed Eva Gleerup Udviklingskonsulent, DLBR Akademiet Livskvalitet/driftsledelse/arbejdsforhold Fokusområder

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Salgsbootcamp 2013 Ivækst, dag 2, februar 2013 v/jørgen S. Lauritsen, Optima x Slide s:

Salgsbootcamp 2013 Ivækst, dag 2, februar 2013 v/jørgen S. Lauritsen, Optima x   Slide s: Salgsbootcamp 2013 Ivækst, dag 2, februar 2013 v/jørgen S. Lauritsen, Optimax www.optimer.dk www.lejensalgschef.nu Slides: www.lejensalgschef.nu/sbc Planen for denne Salgsbootcamp, dag 2 Hvad er Salesmanship?

Læs mere

Ny frontfigur Kom godt fra start som arbejdsleder

Ny frontfigur Kom godt fra start som arbejdsleder Ny frontfigur Kom godt fra start som arbejdsleder De næste 15 minutter: En kort guided tur i at være arbejdsgiver Der er nye administrative ting, du skal håndtere som kontrakter, ansættelsesret, løn..

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Markedspladsen befinder sig ikke på dine hylder, i din gade eller i din by. Men mellem højre og venstre øre på forbrugeren.

Markedspladsen befinder sig ikke på dine hylder, i din gade eller i din by. Men mellem højre og venstre øre på forbrugeren. Salgets Psykologi Indholdsfortegnelse Markedspladsen... 3 Historien bag DiSC - den er ældre end du tror... 4 Elementer der skaber vores adfærd... 7 Behov (mål) Adfærdskonsekvens... 8 Personlig Salgsstil...

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Den Excellente Kontaktmægler

Den Excellente Kontaktmægler Den Excellente Kontaktmægler Kontaktmæglerfunktionen i praksis MEAmidt Laugesens Have - Videbæk den 24. april 2013 Målsætninger: - Opnå et bredere kendskab til Kontaktmæglerfunktionen. - Træne og implementere

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Kompetenceafklaring. Hvordan og hvorfor

Kompetenceafklaring. Hvordan og hvorfor Kompetenceafklaring Hvordan og hvorfor Alice i eventyrland "Søde, lille filurkat," begyndte hun, meget forsigtigt hun vidste jo nemlig slet ikke, om den kunne lide at blive tiltalt på den måde! Men katten

Læs mere

Den sociale kontraktklinikkens

Den sociale kontraktklinikkens klinikkens fremtid! Tandlægeforeningens Årskursus 2012 Bella Center lørdag den 28. april 2012 v/ Jens, CBS Eksempler på cases Lægeklinikken med uenighed om udskrivning af medicin og grundsyn på patienter

Læs mere

HOLISt OG ANALYtIKER I dette hæfte har vi eksperimenteret med at kommunikere til holisterne på højresiderne og til analytikerne på venstresiderne.

HOLISt OG ANALYtIKER I dette hæfte har vi eksperimenteret med at kommunikere til holisterne på højresiderne og til analytikerne på venstresiderne. På uddannelsen Kommunikation med stil læringsstile på arbejdspladsen arbejdede kursisterne konkret med, hvordan vi kan omsætte vores viden om læringsstile til praksis. Hvordan kan vi indrette vores mødelokaler,

Læs mere

Aktiv lytning og spørgeteknik

Aktiv lytning og spørgeteknik Aktiv lytning og spørgeteknik Det økologiske Akademi Niveau 2 Eva Gleerup Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Nu skal I høre! Lytte Hvorfor lytte? For at kende kundens billede af situationen

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 1: Kick Off. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 1: Kick Off. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 1: Kick Off Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst...1 Formål med Kick Off...2 Praktiske forberedelser...3 Mentale modeller...4 Indbydelse...5 Program...6 Du du r til mer...7

Læs mere

Målret samtalen. sygefraværssamtaler med effekt. Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland

Målret samtalen. sygefraværssamtaler med effekt. Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland Målret samtalen sygefraværssamtaler med effekt Fra fravær til fremmøde Moderniseringsstyrelsen 12. december 2012 v/thomas Gedde Højland Resonans A/S Leder- talentudvikling, team- organisationsudvikling

Læs mere

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011 Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler August 2011 Indhold Kan dine medarbejdere matche udfordringerne nu og i fremtiden? MUS et redskab til systematisk og strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

8500 Undervisningsteori

8500 Undervisningsteori Hjemmeværnsskolen 8500 Undervisningsteori Studiemateriale 4 HVS 8500-004-24 FEB 2011 Lektion 4: Instruktørens optræden Vedligeholdelseslektion med forudsætningskontrol Lektionsplan for en vedligeholdelseslektion

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og gør en skelsættende forskel!

Bryd vanen, bøj fisken og gør en skelsættende forskel! Bryd vanen, bøj fisken og gør en skelsættende forskel! Workout den 22. Oktober 2015 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin

Læs mere

Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale

Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning Og serviceinstitutioner Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale 2 Indholdsfortegnelse Arbejdsopgaver...3 Personlige,

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Uddannelsesforbundet April 2011 Malene Rix www.malenerix.dk Mette Rix www.metterix.dk Formål Personlig afklaring omkring egne udfordringer og roller i.f.m. de vanskelige samtaler

Læs mere

Hvad siger kroppen når du taler? - MBK A/S

Hvad siger kroppen når du taler? - MBK A/S Vil du gerne have mere kontrol over de virkemidler din krop og stemme stiller til rådighed? Vil du gerne være mere effektiv og tydelig i dit kropssprog? Kropssproget er vigtigt det er næsten alle enige

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Salgsledelse og salgskultur

Salgsledelse og salgskultur Salgsledelse og salgskultur - en how-to-do bog for salgsledere Bog 1 Salgsplatform og segmentering af kunder 1 Udvikling af virksomhedens og den enkelte sælgers salgsplatform Inspire to exceed expectations

Læs mere

Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen

Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen Hjælpe den anden til: At lytte efter forandringsparathed I den motiverende samtale lytter man efter den andens parathed til at forandre sig selv og/eller forandre sin tilværelse Man lytter efter den andens

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

360 Graders Feedback rapport

360 Graders Feedback rapport 360 Graders Feedback rapport 3. juni 2009 Thomas Thomasen Thomas360 Salg Privat & fortroligt Indhold Introduktion Sådan forstår du din 360-grader feedback rapport Gennemsnit for kompetencer En graf over

Læs mere

Arbejdet med tydeliggørelse af målgrupper, metoder og indsatser i regi af Tilbudsportalen og kvalitetsmodellen

Arbejdet med tydeliggørelse af målgrupper, metoder og indsatser i regi af Tilbudsportalen og kvalitetsmodellen Arbejdet med tydeliggørelse af målgrupper, metoder og indsatser i regi af Tilbudsportalen og kvalitetsmodellen Oplæg ved LOS dialogmøde 21.oktober 2014 v/ Hanne Sognstrup, specialkonsulent, Socialstyrelsen

Læs mere

Kundefokus, forståelse og Salg. Klimaperspektivet

Kundefokus, forståelse og Salg. Klimaperspektivet Kundefokus, forståelse og Salg Klimaperspektivet Indhold Et kort overblik Projektsalgets forløb Struktur for et salgsforløb Forberedelse Er virksomheden parat? Den personlige kontakt Hvordan afdække behov?

Læs mere

Kunsten at forhandle - i en foranderlig verden. Mindset

Kunsten at forhandle - i en foranderlig verden. Mindset Kunsten at forhandle - i en foranderlig verden Mindset René Boisen 49 år 4 børn (3 tøser og 1 knægt) Bosiddende i Oksbøl 12 år i forsvaret (oversergent i hæren) Bosnien i 1993/94 GE Capital, Time Manager

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang Denne første samling handler om det store billede: Guds mission. Hvad er Guds mission og plan med verden? Og hvordan passer integreret mission ind i denne frelsesplan? Luk 4,14-21 Hvordan vil I opsummere

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Advarselssamtalen konstruktiv feedback

Advarselssamtalen konstruktiv feedback ARBEJDSMILJØCENTERET Advarselssamtalen konstruktiv feedback Redskab til advarselssamtaler Hans Jørgen Holmberg, MEM, Arbejdsmiljøauditor 2010 Lederens værktøj til forberedelse, gennemførelse, opfølgning

Læs mere

Mentorsamtale. Støtte, udfordre og fastholde

Mentorsamtale. Støtte, udfordre og fastholde + Mentorsamtale Støtte, udfordre og fastholde + Den unges vigtigste udviklingsopgaver At den unge kender, accepterer, respekter og kan leve op til almindelige samværsregler At den unge kan tage ansvar

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G Til Iversen, som samarbejder med Dirksen 01.10.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Lidt om salgsteknik. Forskellige veje til øget salg

Lidt om salgsteknik. Forskellige veje til øget salg Lidt om salgsteknik & Forskellige veje til øget salg Ydre faktorer: Konjunkturer Lovgivning Markedsforhold Konkurrenter Jeres ønsker om forøgelse Jeres salgsresultat Indre faktorer ( kan påvirkes) Jeres

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Social kapital som arbejdsmiljøværktøj

Social kapital som arbejdsmiljøværktøj Social kapital som arbejdsmiljøværktøj Arbejdsmiljødage 25-26 marts 2015 Hanne V. Moltke & Jens Karlsmose hanne@newstories.dk 30 40 23 60 Program for workshoppen Forventningsafstemning Oplæg om social

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet.

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet. Evalueringsguide til gennemførte IKV-forløb i TUPVAK Evalueringen skal gennemføres af en interviewer som er sat grundigt ind i spørgeguiden og hensigten med de enkelte spørgsmål. Det skal ikke være den

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? - om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? - om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? - om at kommunikere forandringer Når forandringens vinde blæser, er der nogle, der bygger læhegn - og andre, der bygger vindmøller Gammelt kinesisk ordsprog Stik

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere