barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen"

Transkript

1 barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen

2 Forord Hermed foreligger den reviderede udgave af Studenterrådgivningens barselspjece. Det er vort ønske, at denne pjece må komme mange studerende til gode, ligesom vi gerne modtager kommentarer eller bemærkninger, som med fordel kan medtages i kommende udgaver. Studerende, som har behov for yderligere information, råd eller vejledning, end der er tilgængelige i denne lille pjece, er velkomne til at rette telefonisk eller personlig henvendelse til Studenterrådgivningen. De enkelte rådgivningers adresser og telefonnumre findes bag i pjecen. Pjecen er redigeret af socialrådgiver Lise Kristensen, KUA og socialrådgiver Nana Storm, RUC. Leder af Studenterrådgivningen Else-Marie Stilling Efterår

3 Indhold Indledning SU-fødselsklip Barselsorlov og barselsdagpenge Andre indkomstmuligheder Kontanthjælp under orlov fra uddannelsen Hjælp til barselsudstyr Faderskab Børnebidrag Fødselsbidrag Børnefamilieydelse Børnetilskud Børnepasning Indtægtsbestemt friplads nedsat betaling? Orlov til børnepasning Nyuddannede Studenterrådgivningen

4 Indledning SU-fødselsklip Formålet med denne pjece er at give dig overblik over dine sociale rettigheder som studerende i forbindelse med graviditet og barsel. Pjecen er skrevet, så den primært henvender sig til den kvindelige part, men som det vil fremgå af teksten, er barnets far omfattet af en del af reglerne. Som lovgivningen er i dag, er det hovedreglen, at studerende på barsel skal bevare status som studerende, med de rettigheder det giver. Du skal altså ikke søge orlov i forbindelse med barsel, men fortsat være indskrevet på dit uddanelsessted. Du skal være særdeles opmærksom på, hvor lang tid du eventuelt kan risikere ikke at kunne følge studiet grundet manglende børnepasningsmulighed. Du kan nemlig ikke få tildelt ekstra SU-klip pga. manglende børnepasningsmulighed, når fødselsklippene er opbrugt. Ikke mindst når du skal have barn, er det væsentligt, at de ydre rammer er så trygge som muligt at du sikrer dig de bedst mulige vilkår. Forhåbentlig kan oplysningerne i denne pjece hjælpe dig på vej. Hvis du får et barn, mens du går på en videregående uddannelse, der berettiger til uddannelsesstøtte, kan du få tillagt 12 ekstra SU-klip pga. fødsel. Du skal derfor ikke søge orlov fra studiet i forbindelse med barsel, idet du så vil miste dine rettighedder i SU-systemet. Du skal selv søge om fødselsklip på SU-kontoret på dit uddannelsessted. Du skal dér fremvise vandrejournal, fødselsattest el.lign. Du bestemmer selv, hvornår du vil have fødselsklip udbetalt. Du kan dog tidligst få fødselsklip udbetalt 2 måneder før forventet fødsel. Du skal være studieaktiv i måneden før, du skal have fødselsklip udbetalt. Du betragtes som studieaktiv, når du ikke er erklæret studieinaktiv af SU-kontoret. Du kan søge fødselsklip, selvom du ikke har flere SU-klip tilbage i klippekortet. I den periode, hvor du kun får fødselsklip udbetalt, behøver du ikke at være studieaktiv. Du har lov til at blive hjemme og passe dit barn og altså være fraværende fra uddannelsen, men du skal fortsat være indskrevet på uddannelsen, og du må i den periode ikke modtage anden offentlig støtte, der udelukker SU eller være i lønnet praktik. Reglerne er beskrevet, som de er pr. 1. januar Takster m.v. kan du finde på under takster. Du kan vælge at få fødselsklip udbetalt på følgende måder: som enkeltklip, således at du forlænger din uddannelsestid med op til 12 måneder. som dobbeltklip bestående af 2 fødselsklip om måneden i op til 6 måneder, således at du forlænger din uddannelsestid med op til 6 måneder. som miksklip bestående af 1 fødselsklip og 1 almindeligt klip om måneden i op til 12 måneder. Vær opmærksom på, at du skal opfylde de almindelige betingelser om studieaktivitet ved denne udbetalingsform. Vælger du at dobbeltklippe, bliver både stipendiet og eventuelt studielån fordoblet. Du behøver ikke at vælge samme udbetalingsform for alle klippene. Du kan vælge at give indtil 6 af dine fødselsklip til barnets far. Betingelsen er, at han også er i gang med en videregående uddannelse. 6 7

5 Hvis du skifter til en anden videregående uddannelse, mens du er på barsel, bevarer du retten til fødselsklip i den nye uddannelse. måneder. Vær opmærksom på, at de almindelige betingelser om studieaktivitet skal opfyldes i hele udbetalingsperioden, hvis du benytter denne udbetalingsform. Hvis fødslen finder sted indenfor 12 måneder før, du begynder på en videregående uddannelse, kan du alligevel få nogle fødselsklip. Antallet af fødselsklip reduceres med de måneder, der ligger mellem fødslen og uddannelsens start. Der er her ikke krav om, at du skal være studieaktiv i måneden før udbetalingen. Har du orlov i en periode omkring fødslen, reduceres antallet af fødselsklip på samme måde som ved fødsel før uddannelsens start. Har du i en tidligere uddannelse og i forbindelse med samme fødsel fået dobbelte fødselsklip eller dobbelt SU udenfor klippekort, sættes antallet af fødselsklip ned svarende til det antal måneder, du allerede har fået dobbeltklip i. Barnets far Barnets far kan få tillagt 6 ekstra SU-klip, hvis han ved fødslen er i gang med en videregående uddannelse, der berettiger til uddannelsesstøtte. Det er ikke en betingelse, at moderen er uddannelsessøgende. Faderen skal selv søge om fødselsklip på SU-kontoret på uddannelsesinstitutionen. Han skal fremvise fødselsattest, faderskabserklæring eller anden dokumentation for faderskabet, men kan tidligst få udbetalt fødselsklip fra den måned fødslen sker. Han kan herefter selv bestemme, hvornår han vil have sine fødselsklip udbetalt. Han skal dog være studieaktiv, måneden før han skal have fødselsklippene udbetalt. Faderen kan vælge at få fødselsklippene udbetalt på følgende måder: som enkeltklip, således at uddannelsestiden forlænges med op til 6 måneder. som dobbeltklip bestående af 2 fødselsklip om måneden i op til 3 måneder, således at uddannelsestiden forlænges med 3 måneder. som miksklip bestående af 1 fødselsklip og 1 almindeligt klip om måneden i op til 6 Hvis faderen overtager fødselsklip fra moderen, kan disse ekstra klip udbetales på samme måde som hans egne fødselsklip. Faderen behøver ikke at vælge samme udbetalingsform for alle klippene. Hvis fødslen finder sted indenfor 6 måneder før, barnets far påbegynder sin uddannelse, kan han alligevel få nogle fødselsklip. Antallet af fødselsklip reduceres med det antal måneder, der ligger mellem fødslen og uddannelsens start. Der er ikke her krav om, at han skal være studieaktiv i måneden før udbetalingen. Hvis fødslen finder sted, mens faderen har orlov fra uddannelsen, sker en tilsvarende reduktion. Har barnets far i en tidligere uddannelse og i forbindelse med samme fødsel fået dobbelte fødselsklip eller dobbelt SU udenfor klippekortet, reduceres antallet af fødselsklip svarende til det antal måneder, han allerede har fået dobbeltklip eller dobbeltrater udenfor klippekortet. Forhøjelse af fribeløb Får du barn, forhøjes dit fribeløb automatisk, idet SU-styrelsen i forbindelse med indkomstkontrollen indhenter oplysning herom. Fribeløbet forhøjes med det fulde beløb, uanset hvornår på året du får barn. Fribeløbet forhøjes for begge barnets forældre. Du må tjene det samme, uanset hvilken udbetalingsform på fødselsklippene, du vælger enkelt-, dobbelt- eller miksklip. Du kan modtage fødselsklip samtidig med barselsdagpenge, hvis du opfylder betingelserne for at modtage barselsdagpenge. Læs mere om dette på næste side. Du får ikke højere støtte, fordi du får barn. Om du får tid til at tjene mere, er en anden sag. Vær opmærksom på, at du kan søge om særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre. Se særskilt afsnit på side 25 i denne pjece. Du kan læse mere om SU-fødselsklip, fribeløb på og under takster. 8 9

6 Barselsorlov og barselsdagpenge Indledning De følgende afsnit om barselsdagpenge og barselsorlov fra erhvervsarbejde er kun interessante for dig, hvis du har haft/har job sideløbende med din uddannelse, hvis du har afsluttet uddannelse eller er i lønnet praktik. Folketinget vedtog i marts 2002 (med ikrafttrædelse 1. januar 2002) at forlænge barselsorloven til 1 år, og samtidig åbne mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af orlovs- og dagpengemulighederne. Reglerne om udbetaling af barselsdagpenge findes i Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Reglerne om orlov i forbindelse med barsel findes i Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v. Reglerne er udformet således, at du, når du har ret til barselsdagpenge, da også altid har ret til orlov fra arbejdet i samme periode. Derimod har du ikke nødvendigvis ret til barselsdagpenge, fordi du har ret til orlov. Barselsdagpenge Du har ret til barselsdagpenge, når du: 1 har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før barselsorlovens start og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer. Du må gerne have flere ansættelsesforhold, men det er et krav, at du er beskæftiget umiddelbart før orlovens start. Betingelserne for at modtage barselsdagpenge skal være opfyldt senest ved fødslen, eller 2 ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesgodtgørelse eller etableringsydelse i henhold til Lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik eller kursusgodtgørelse efter Lov om arbejdsmarkedsuddannelser, ydet som en erstatning for arbejdsløshedsdagpenge, såfremt fraværet pga. barsel m.v. ikke fandt sted, eller 3 indenfor den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, eller 4 afslutter en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed efter fødslen, men inden for den almindelige barselsorlov (46 uger efter fødslen). Du har i dette tilfælde ret til barselsdagpenge fra det tidspunkt, hvor du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse og altså ville have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, såfremt du ikke havde fået barn (denne bestemmelse er trådt i kraft 1. Januar 2003), eller 5 er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov. F.eks. vil pædagogstuderende være omfattet af loven og dermed være fritaget for at opfylde det almindelige krav om 13 ugers tilknytning til arbejdsmarkedet for at kunne modtage barselsdagpenge. Du skal være opmærksom på, at når du modtager barselsdagpenge på grundlag af lønnet praktik, vil du fortsat være berettiget til dagpenge efter praktikperiodens ophør, såfremt du ikke deltager i undervisning eller genoptager arbejdet i barselsperioden. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du få barselsdagpenge, hvis du ved orlovens begyndelse og indenfor de sidste 12 måneder har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang (dvs. svarende til mindst halvdelen af normal ugentlig arbejdstid) i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for fraværsperioden. Faderens dagpengerettigheder fungerer uafhængigt af, om moderen er berettiget til dagpenge eller ej. Beregning af dagpenge Dagpengene beregnes på grundlag af din timeindtægt efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag, eller den gennemsnitlige indtjening indenfor de seneste 4 uger før orlovens start. Der er dog et loft over, hvor meget dagpengene kan udgøre. Se under takster. Er du selvstændig erhvervsdrivende, beregnes dagpengene på grundlag af arbejdsfortjenesten ved erhvervsvirksomheden. Er du nyuddannet, svarer barselsdagpengene til dimmitendsatsen. Deltagelse i undervisning og eksamen Der kan ikke stilles krav om, at du framelder dig uddannelsen eller melder orlov fra denne for at modtage barselsdagpenge. Intentionerne i Dagpengeloven er imidlertid at sikre samværet mellem mor/far og barn der er derfor ingen begrænsning i, hvad du kan foretage dig med hensyn til undervisning etc. inden fødslen. I de første 14 uger efter fødslen må du

7 ifølge reglerne derimod kun deltage i undervisning og lignende med erhvervsmæssigt formål af begrænset varighed. Deltagelse i undervisning eller eksamen f.eks. 1 dag pr. uge vil kunne anses for at være af begrænset varighed. Dagpengene bortfalder for de dage, hvor du deltager i undervisning eller eksamen. Hvis deltagelse er under 1 dags varighed, ydes nedsatte dagpenge. Efter de første 14 uger efter fødslen, er der ingen begrænsning med hensyn til varighed af deltagelse i undervisning og lignende med erhvervsmæssigt formål. Barselsdagpenge og fødselsklip Du kan modtage barselsdagpenge og fødselsklip samtidig, svarende til at du kan have lønindkomst og SU-klip samtidig. Du skal være opmærksom på, at barselsdagpenge også indgår i fribeløbet. Du kan ikke modtage barselsdagpenge svarende til 37 timer pr. uge og samtidig modtage fødselsklip. Ansøgningsfrist Ansøgning om dagpenge ved graviditet og fødsel skal indgives til social- og sundhedsforvaltningen i din kommune inden 9 måneder efter fødslen. Hvis ansøgningen ikke er indgivet inden denne frist, bortfalder din ret til dagpenge. Det klogeste er dog, at du inden barselsorloven kontakter socialforvaltningens dagpengekontor med henblik på at få udleveret ansøgningsskema og få afklaret beregningsgrundlaget således, at eventuelle tvistigheder herom kan afklares, inden barselsperioden starter. Klage Socialforvaltningens afgørelse om barselsdagpenge kan inden 4 uger efter afgørelsens modtagelse indklages for det sociale nævn. Det sociale nævns afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Den Sociale Ankestyrelse kan dog optage en sag til behandling, når Ankestyrelsen skønner, at den har principiel eller generel betydning. Socialforvaltningen skal oplyse dig om dine klagemuligheder og vejlede dig i, hvordan du klager. Barselsorlov fra erhvervsarbejde Forældre, der får børn 27. marts 2002 og fremefter, er omfattet af de nye regler om fleksibel barselsorlov. For forældre til børn, der er født før denne dato, gælder de gamle regler om barsel- og børnepasningsorlov. Det betyder, at man som forældre fortsat kan søge børnepasningsorlov. Disse regler er beskrevet på side 31. Forældre har efter de nye regler tilsammen ret til 52 ugers barselsorlov med fulde dagpenge. Som kvindelig lønmodtager har du som minimum ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet og barsel fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. I tilfælde hvor din læge skønner, at graviditeten har et forløb, der vil medføre risiko for dig eller fosteret, hvis du arbejder frem til normal barselsorlov, vil du være berettiget til barselsorlov allerede fra det tidspunkt. Det samme gælder, hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret, eller hvis du på grund af offentligt fastsatte bestemmelser er forhindret i at varetage dit arbejde, og arbejdsgiveren ikke kan anvise dig anden passende beskæftigelse. Efter fødslen har moderen pligt til fravær i 2 uger, og faderen har ret til fravær i 2 uger. Efter den 14. uge efter fødslen har forældrene tilsammen ret til orlov i 32 uger med fulde dagpenge. Se nedenstående skema: Før fødsel Efter fødsel Samlet Mor Mor Far Fælles Ialt Ugers ret til dagpenge Forældrene kan vælge at holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. Faderen kan påbegynde de 32 ugers orlov sideløbende med (eller i stedet for), at moderen holder sin 14 ugers orlov. Orloven kan, hvis forældrene ønsker det, forlænges til 40 uger. Retten til dagpenge er dog fortsat 32 uger. Forældrene får således i de 40 uger udbetalt et beløb, der svarer til 32 ugers fulde dagpenge

8 Beskæftigede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende har ret til at forlænge orloven med yderligere 6 uger, til i alt 46 uger, fra barnet er 14 uger gammelt. Det gælder fortsat, at der i perioden udbetales et beløb, der svarer til 32 ugers fulde dagpenge. Forældrene har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af orloven til et senere tidspunkt, dog inden barnet fylder 9 år. Orloven skal holdes i én sammenhængende periode. Hvis du skifter job, bibeholdes retten overfor den nye arbejdsgiver. Der er også mulighed for at aftale med sin arbejdsgiver at udskyde op til 32 uger af orloven, som kan holdes i mindre bidder, indtil barnet bliver 9 år. Hvis du skifter job, skal du indgå en ny aftale med den nye arbejdsgiver. Det er ligeledes muligt, efter aftale med arbejdsgiveren, at genoptage arbejdet delvist og samtidig forlænge orloven på 32 uger svarende til den tid, du arbejder. Det betyder f.eks., at du kan arbejde på halv tid og forlænge orloven til 64 uger. Du skal i forbindelse med barsel være opmærksom på, at der er en række forskellige tidsfrister for underretning af din arbejdsgiver. En kvindelig lønmodtager skal med 3 måneders varsel underrette arbejdsgiveren om forventet fødsel, og om hun ønsker at udnytte sin ret til fravær før fødslen. En mandlig lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær ved fødslen, skal med 4 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om forventet tidspunkt for fraværets begyndelse og længden heraf. Inden 8 uger efter fødslen skal arbejdsgiveren undererttes om, hvornår arbejdet genoptages. Såfremt moderen/faderen vælger at udskyde dele af sin orlovsret efter den 14.uge efter fødslen, skal arbejdsgiveren ligeledes inden 8 uger efter fødslen, underrettes om dette. Forlængelse eller udsættelse af fraværsretten i forbindelse med barnets indlæggelse på hospital Bliver barnet indlagt på hospital indenfor de første 46 uger efter fødslen, kan fraværsretten forlænges eller udsættes. Begge forældre, der ønsker orlov, skal uden unødigt ophold underrette arbejdsgiveren om indlæggelse eller udskrivning, hvis I ønsker orlovsperioden udsat eller forlænget. Fraværet kan forlænges med indlæggelsesperioden dog max. 3 måneder. Retten til at forlænge orlovsperioden gælder dog ikke faderens ret til fravær i de 2 første uger. Oplysningspligt Ifølge retssikkerhedsloven har man som forældre pligt til at informere kommunen under barselsorloven, såfremt der sker ændringer i personlige og arbejdsmæssige forhold, som vil få konsekvenser for orloven og dermed for udbetalingen af dagpenge. Det drejer sig f.eks. om tilfælde, hvor arbejdet genoptages helt eller delvist, hvor den anden forælder tager orlov, eller hvor forældrene holder orlov samtidig. Også i tilfælde, hvor du modtager løn fra arbejdsgiveren, skal kommunen orienteres, idet kommunen udbetaler refusion til arbejdsgiveren. Hvis forældrene giver kommunen forkerte eller mangelfulde oplysninger, kan det medføre krav om tilbagebetaling. Arbejdsgiveren må ikke afskedige dig på grund af graviditet og barsel Afskediges du på grund af graviditeten, eller fordi du ønsker at udnytte orlovsretten, skal afskedigelsen underkendes, såfremt du nedlægger påstand herom, med mindre det efter en afvejning af parternes interesser findes åbenbart urimeligt at kræve ansættelsesforholdet opretholdt eller genoprettet. Ved uberettiget opsigelse kan du klage til Ligestillingsnævnet. Hvis du er medlem af en fagforening, skal du i første omgang henvende dig til den. Ligestillingsnævnet kan kontaktes i Skindergade 38, 2., 1159 København K. tlf Du kan også indsende klagen via hvor der også forefindes klagevejledning

9 Andre indkomstmuligheder Kontanthjælp under orlov fra uddannelsen Som studerende kan du have andre muligheder for indkomst end SU-fødselsklip og dagpenge under barsel. Vær opmærksom på, om du kan være omfattet af nogle af de muligheder, som bliver omtalt i det følgende. Løn under Barsel I nogle tilfælde vil du være berettiget til løn fra din arbejdsgiver under barselsorloven. Undersøg hos din arbejdsgiver, om det er tilfældet i din situation. Hvis du er medlem af a-kasse Er du i slutningen af graviditeten, har orlov og er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, har du i stedet for arbejdsløshedsdagpenge ret til barselsdagpenge i barselsperioden. Tal med din a-kasse om dine muligheder. Studerende har kun i særlige tilfælde ret til kontanthjælp i forbindelse med barsel. Har du orlov fra uddannelsen, kan du kun få kontanthjælp, hvis du ikke ville have været berettiget til SU, såfremt du var indskrevet på uddannelsen. Er du ikke SU-berettiget, og tager du orlov fra uddannelsen, er du berettiget til kontanthjælp efter Aktivlovens 25, såfremt du ikke har indtægt, formue eller ægtefælle, du kan forsørges af. Du kan højest modtage kontanthjælp på grund af barsel i 32 uger. I forbindelse med barsel er der 2 kontanthjælpsniveauer, der kan komme på tale. Et som ikkeforsørger og et som forsørger. Ikke-forsørger er du, indtil du har født. Du kan se taksterne for henholdsvis ikke-forsørger og forsørger på under takster. Kontanthjælp udbetales bagud. Det betyder, at du skal søge kontanthjælp en måned før, du har brug for den. Har du indkomst, modregnes din bruttoindkomst krone for krone dog skal bruttoindkomsten nedsættes med det beløb, der svarer til de udgifter, du har til transport m.v. til indkomstens erhvervelse. Er du gift, skal kontanthjælpen beregnes til jer som ægtepar. Overstiger din ægefælles indkomst hans eget kontanthjælpsniveau, vil hans indtægt nedsætte din kontanthjælp. En undtagelse fra denne regel gælder, hvis din ægtefælle ikke er kontanthjælpsberettiget. Er du f.eks. gift med en studerende, der lever af stipendier, lån eller anden offentlig forsørgelsesydelse, skal kontanthjælpen beregnes til dig, som var du enlig. Kun hvis din ægtefælle (som er studerende) har indkomst over sit kontanthjælpsniveau, skal overskuddet alligevel fratrækkes din kontanthjælp

10 Hjælp til barselsudstyr Supplerende, særlig støtte i forbindelse med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde Hvis du opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp og har særligt høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, er du måske berettiget til støtte til dækning af noget af boligudgiften i henhold til Lov om aktiv socialpolitik 34. Ved boligudgift forståes husleje (fratrukket boligsikring), el, gas, vand samt afdrag på boliglån. Som udgangspunkt vil du som studerende ikke være berrettiget til økonomisk hjælp i forbindelse med at få et barn. Hvis du er i en økonomisk, særlig vanskelig situation, kan du undersøge på socialforvaltningen, om du vil kunne få hjælp til enkeltudgifter i henhold til Aktivlovens 81. Som eksempel herpå kan nævnes barnevogn og det mest nødvendige babytøj. Der er fastsat forskellige minimumsgrænsebeløb på, hvor høj en boligudgift skal være, før du kan søge støtte, afhængig af om du er ikke-forsørger eller forsørger. Grænsebeløbet nedsættes for hvert barn, du måtte have udover det første. Du kan se disse grænsebeløb på under takster. Det vil kun kunne gives i tilfælde, hvor det vil være af helt afgørende betydning for dig og din familie, at du får hjælp. Det er op til socialforvaltningen at skønne, hvorvidt du er i en sådan situation. I forbindelse med ansøgning om enkeltydelser skal du aflevere dokumentation for dine indtægter og udgifter. Unge under 25 år, som modtager kontanthjælp efter ungesatserne, samt personer, der modtager orlovsydelse i forbindelse med børnepasningsorlov, kan ikke få særlig støtte i henhold til

11 Faderskab Børnebidrag Hvis faderskabet til et barn ikke registreres ved fødslen det sker automatisk, hvis man er gift eller anerkendes overfor statsamtet i København Overpræsidiet (det har man mulighed for at gøre på en særlig blanket, når man ikke er gift) vil statsamtet bede moderen om at oplyse, hvem der kan være far til barnet. Hun kan ikke fritages for denne pligt. Oplyser moderen, hvem der er eller kan være far til barnet, inddrager statsamtet den eller de pågældende mænd i sagen. Efter Lov om børns retsstilling er forældrene forpligtet til at forsørge barnet. Så længe I lever sammen som forældre, og begge bidrager til barnets forsørgelse, vil børnebidrag ikke komme på tale. Ved ophør af samliv kan den af jer, som alene forsørger barnet, begære den anden pålagt bidrag til barnets forsørgelse, medmindre han/hun frivilligt betaler det beløb, der ville blive pålagt af statsamtet/overpræsidiet. Oplyser moderen ikke, hvem der er eller kan være barnets fra, vejleder statsamtet moderen om, hvilken betydning dette kan få for hende og barnet. Hvis moderen stadig ikke oplyser, hvem der er eller kan være far til barnet, vil sagen normalt blive sendt i retten. Når faderskabet er fastslået, har barnet ret til bidrag fra sin far, ret til navn og arveret efter ham. Børnebidragets størrelse fastsættes under hensyn til jeres økonomiske situation. Der vil i de fleste tilfælde være tale om fastsættelse af et normalbidrag. Du kan se mere om størrelsen på normalbidrag og fastsættelse af forhøjet bidrag samt fastsættelse af bidrag ved flere børn på under takster. Retningslinier for fastsættelse af forhøjet bidrag er alene vejledende, og der bør ved bidragsfastsættelsen ske et konkret skøn over samtlige omstændigheder for den enkelte. Er bidraget fastsat, og betaler den bidragspligtige ikke, kan du gennem social- og sundhedsforvaltningen få et beløb svarende til normalbidraget forskudsvis udbetalt. Børnebidrag er skattemæssigt fradragsberettiget for den, der betaler bidraget. Fradraget sker i den skattepligtige almindelige indkomst. Det gælder, hvad enten bidraget er fastsat af en offentlig myndighed eller ved aftale. Skattefradrag kan kun foretages, når bidragene er forfaldne og også betalt. Hvis aftalte børnebidrag åbenbart overstiger, hvad statsamtet/ Overpræsidiet ville kunne fastsætte, kan skattemyndighederne dog begrænse fradragsretten. Har I fælles forældremyndighed, er dette ikke til hinder for, at der kan opnås skattefradrag for børnebidrag. Fradrag kan foretages hos den af jer, der ikke har barnet boende også selv om barnet i et vist omfang opholder sig der. Det er dog en forudsætning, at barnet i overvejende grad opholder sig hos den anden forælder

12 Fødselsbidrag Der er derimod ikke skattefradragsret for nogen del af børnebidraget, hvis barnet opholder sig lige meget hos jer begge, og dette gælder uanset, om kun den ene af jer eller begge har del i forældremyndigheden. Er du ikke gift, kan du i henhold til Lov om børns retsstilling kræve faderen pålagt krav til udgifterne ved fødslen. Der er tale om et engangsbidrag. Til dit underhold kan du kræve faderen pålagt krav om betaling i 2 måneder før og 1 måned efter fødslen. Børnebidrag er skattemæssigt set indtægt for barnet, men barnet beskattes kun af den del, der overstiger normalbidraget. Hvis faderskabet ikke kan fastslås, kan du i stedet få særligt børnetilskud som kompensation. Det svarer til normalbidraget. Det udbetales uden ansøgning af social- og sundhedsforvaltningen i den kommune, hvor du bor. Du kan læse mere om særligt børnetilskud i kapitlet om Børnetilskud. Beløbenes størrelse se under takster Under særlige omstændigheder, navnlig hvis du bliver syg som følge af svangerskab eller fødsel, kan faderen pålægges bidrag til dit underhold i op til 4 mdr. før og 9 mdr. efter fødslen. Ønsker du, at faderen skal betale disse bidrag, skal du kontakte statsamtet/overpræsidiet. Hvis faderen ikke kan eller vil betale, kan du få pengene forskudsvis udbetalt gennem social- og sundhedsforvaltningen. Beløbene er skattepligtig indkomst for dig. Modtager du kontanthjælp efter Aktivloven, vil bidragene blive modregnet i kontanthjælpen

13 Børnefamilieydelse Børnetilskud Uden hensyn til indtægter udbetales en skattefri børnefamilieydelse. Der findes følgende 5 former for børnetilskud: Børnefamilieydelsen udbetales automatisk i det kvartal, som følger efter barnets fødsel. Ydelsen udbetales til barnets mor, medmindre det kun er faderen, der har forældremyndigheden. Har I fælles forældremyndighed over barnet, og bor I ikke sammen, udbetales ydelsen til den af jer, hvor barnet har sin folkeregisteradresse. Børnefamilieydelse udbetales kvartalsvis. Se taksten på under takster. særligt børnetilskud til uddannelsessøgende ordinært børnetilskud ekstra børnetilskud flerbørnstilskud særligt børnetilskud Alle 5 former for børnetilskud er skattefri. Børnetilskud kan ikke modregnes i eventuel kontanthjælp efter Aktivloven. Du kan hente ansøgningsskemaer og yderligere oplysninger om børnetilskud i din kommune eller på Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre Pr. 1. januar 2001 trådte en ny lov i kraft, som giver uddannelsessøgende forældre mulighed for et særligt børnetilskud. Tilskuddet udbetales kun efter ansøgning og tidligst i det kvartal, der følger efter ansøgningstidspunktet. Der kan højest udbetales ét tilskud pr. forælder og højest ét tilskud pr. barn. Det særlige børnetilskud til uddannelsessøgende er indkomstafhængigt. Tilskuddet nedsættes ved stigende indkomst. Se indkomstgrænserne på takstblad under takster. Hvis dine indtægtsforhold ændres i løbet af året, har du pligt til at oplyse om dette. Børnetilskuddet reguleres herefter for de følgende kvartaler. Tilskuddet søges i din bopælskommune. Du skal udfylde en særlig blanket (kan hentes på og aflevere den i din kommune sammen med dokumentation for, at du

14 er tilmeldt en uddannelse og dokumentation for dine/jeres aktuelle indtægtsforhold. Du kan læse mere om det særlige børnetilskud til uddannelsessøgende på Ordinært børnetilskud Ordinært børnetilskud udbetales kvartaltsvis. Det udbetales kun efter ansøgning og kun til reelt enlige dvs. at du ikke må leve i ægteskabslignende forhold. Har I fælles forældremyndighed uden at bo sammen, kan det ordinære børnetilskud kun udbetales, hvis den af jer, der har barnet folkeregistreret hos sig, er reelt enlig. Børnetilskud udbetales for det kvartal, som følger efter barnets fødsel. Ordinært børnetilskuds størrelse se under takster. Ekstra børnetilskud Ekstra børnetilskud udbetales kvartalsvis. Ekstra børnetilskud ydes kun efter ansøgning og kun, hvis du også er berettiget til ordinært børnetilskud. Det ekstra ydes altså som ét ekstra oven i det ordinære, uanset antallet af børn. Særligt børnetilskud Særligt børnetilskud udbetales kvartalsvis og ydes oven i eventuelle andre børnetilskud, hvis: faderskab til barnet ikke er fastslået, eller hvis kun den ene af forældrene lever, eller hvis barnet, efter at forældremyndighedens indehaver er død, adopteres af dennes ægtefælle eller af enlig person, eller hvis en eller begge forældre modtager social pension, eller hvis social pension til en eller begge af 2 pensionsberettigede forældre ikke udbetales, fordi vedkommende er anbragt i pleje, på institution eller i fængsel, eller hvis der ifølge overenskomst med andre stater ikke er mulighed for at udfærdige bidragsresolution, der kan danne grundlag for forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Særligt børnetilskud udbetales uden ansøgning. Hvis kommunen har glemt det, kan det ydes med tilbagevirkende kraft. Særligt børnetilskudsstørrelse på under takster. Ekstra børnetilskudsstørrelse se under takster. Flerbørnstilskud Flerbørnstilskud udbetales kvartalsvis pr. barn, indtil børnene fylder 7 år. Tilskuddet ydes kun ved flerbørnsfødsler dvs. f.eks. ved fødsel af tvillinger eller trillinger. Flerbørnstilskuddet ydes uden ansøgning for det kvartal, som følger efter børnenes fødsel. Det udbetales til moderen, medmindre faderen har hel eller delvis forældremyndighed og har børnene folkeregistreret hos sig. Flerbørnstilskuddet ydes oven i eventuelle andre børnetilskud. Flerbørnstilskuddets størrelse se under takster

15 Børnepasning Hvis du ønsker vuggestue eller kommunal dagpleje, kan du skrive barnet op til en sådan. I nogle kommuner kan du først få barnet skrevet op, når det er født. Kommunerne har i henhold til Serviceloven pligt til at skaffe det nødvendige antal pladser, men ventetiden kan dette til trods alligevel være lang. Du kan kontakte den lokale pladsanvisning og høre nærmere om ventetid i netop dit lokalområde. Pladsanvisningen er forpligtet til at tage særlige hensyn til: børn med særlige pædagogiske eller sociale behov børn der er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge Kommunerne kan supplere ovenstående kriterier med behovskriterier ud fra lokale forhold og hensyn. Oplysninger om de kriterier, som kommunen fastsætter, skal være tilgængelige for forældre. Alternativer til vuggestue og dagpleje Med det formål at begrænse kommunernes udgifter til daginstitutioner, er der i Serviceloven 138 mulighed for, at Socialministeren kan tillade, at der for en forsøgsperiode oprettes andre socialpædagogiske tilbud for børn end de traditionelt kendte. I Socialministeriets vejledning af 6. marts 1998 om dagtilbud m.v. til børn efter Lov om socialservice nævnes en række eksempler på alternative foranstaltninger, der kan tænkes etableret som forsøg. Det drejer sig primært om mere eller mindre privat arrangerede ordninger, som får tilskud og eventuelt også lokaler stillet til rådighed. Du eller en anden forælder kan eksempelvis lønnes for pasning af eget og andres børn i en periode eller passe på skift med andre forældre, som du selv finder sammen med. Ofte kan sundhedsplejersken være behjælpelig med at skaffe kontakt til andre forældre med tilsvarende små børn. Tilskud til pasning af egne børn Med det formål at give kommunerne og forældrene større frihed til at tilbyde/vælge pasningsmulighed er der vedtaget en ændring i Lov om social service, 26a. Fra 1. juli 2002 kan kommunerne beslutte at give forældrene mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte daginstitution/dagpleje. Da der er tale om en mulighed og ikke en pligt for kommunerne, må du undersøge, om den kommune, du bor i, vil benytte sig af muligheden. Tilskuddet kan udbetales fra det tidspunkt, hvor barnet normalt ville få tilbudt plads i et dagtilbud og til det tidspunkt, hvor børn optages i børnehaveklasse. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvornår deres pladsgaranti gælder fra. Tilskuddet kan ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og højest 1 år pr. barn. For at modtage tilskuddet er det en betingelse, at du ikke har arbejdsindkomst eller modtager en form for offentlig overførselsindkomst ved siden af tilskuddet. (SU, dagpenge, kontanthjælp). Tilskuddets størrelse kan højest udgøre 85% af den billigste nettoudgift i et dagtilbud i kommunen. Det vil således variere, hvor stort et tilskud de forskellige kommuner kan tilbyde. På under takster kan du se et overslag på, hvilket niveau du kan forvente. Der kan højest udbetales 3 tilskud til samme husstand, og det samlede tilskud kan ikke overstige, hvad der svarer til de maksimale dagpenge. Du kan overveje denne tilskudsmulighed, hvis du ikke kan få passet dit barn og eventuelt ikke har flere fødselsklip og ikke mindst hvis du kan klare dig økonomisk med tilskuddet, da du ikke må have andre indtægter, medens du modtager dette tilskud. Du kan få vejledning om de forskellige pasningsmuligheder hos din sundhedsplejerske

16 Indtægtsbestemt friplads nedsat betaling? Orlov til børnepasning Forældrebetalingen varierer meget fra kommune til kommune. Du kan få oplysninger om forældrebetalingen ved at henvende dig til din kommune. Der er mulighed for at søge om bortfald eller nedsat betaling på baggrund af din/jeres indkomst. Du kan se indtægtsgrænserne på under takster.. Mange kommuner giver på deres hjemmeside mulighed for, at du selv regner ud, hvad du skal betale for dit barns pasning. Ved opgørelse af den aktuelle indtægt tages der udgangspunkt i den aktuelle skattepligtige husstandsindtægt. Studielån medregnes altså ikke. Er du gift, eller lever du i ægteskabslignende forhold, lægges jeres samlede indtægter til grund også selvom I ikke begge er forældre til barnet. Har I fælles forældremyndighed uden at bo sammen, fastsættes betalingen på grundlag af husstandsindkomsten hos den af jer, hos hvem barnet er folkeregistreret. Barnets egne indtægter er uden indflydelse på betalingen. Ydelse af hel eller delvis friplads sker fra begyndelsen af den måned, der følger efter datoen for ansøgningen eller ved nyoptagelse fra datoen for barnets start i dagtilbud. Søskenderabat Ved betaling for daginstitution ydes søskenderabat. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskenderabatten udgør 50% af betalingen for de øvrige pladser. Kommunerne har mulighed for at beslutte, at søskenderabatten skal være større end de 50%. Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af jer, hvor de er tilmeldt folkeregisteret. Friplads af sociale eller pædagogiske grunde Hvor det må anses for særligt påkrævet af pædagogiske eller sociale grunde, kan socialforvaltningen ansøges om fritagelse for betalingen, såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør, at barnet optages eller forbliver i dagtilbud. Dette afsnit gælder kun for dig, som har født, før den nye lov om fleksibel barselsorlov trådte i kraft pr. 1. januar Du skal samtidig have tilknytning til arbejdsmarkedet. Studerende, som udelukkende lever af SU, har altså ikke ret til børnepasningsorlov. Orlov til børnepasning (egne børn) gælder for forældre med børn i alderen 0 8 år. Du må ikke deltage i uddannelse. Dvs., at du skal have orlov fra uddannelsen, medens du har børnepasningsorlov, og du må ikke modtage anden offentlig forsørgelsesydelse herunder SU, medens du har orlov til børnepasning. Information om ordningen fås på arbejdsformidlingen eller i a-kassen. Ansøgningsskema om børnepasningsorlovsydelse fås på arbejdsformidlingen. Orlovsydelsens størrelse se under takster. Betingelserne for at opnå børnepasningsorlov er: at du har erhvervsarbejde i et sådant omfang, at du er berettiget til dagpenge under sygdom som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Dvs. at du f.eks. som lønmodtager skal have været beskæftiget i mindst 13 uger, inden du søger orlov og i den periode have arbejdet mindst 120 timer sammenlagt, eller at du er berettiget til at modtage af arbejdsløshedsunderstøttelse. Hvis du har opsagt dit arbejde, skal du have modtaget arbejdsløshedsunderstøttelse i sammenlagt 4 uger, inden du får orlov til børnepasning, eller at du er modtager af kontanthjælp efter Aktivloven og er omfattet af den personkreds, som socialministeren har fastsat. Personkredsen findes beskrevet i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 126 af 24. februar Du har ret til orlov til at passe egne børn i en sammenhængende periode på mindst 8 uger og højst 13 uger. Du har dog ret til orlov i op til 26 uger, hvis barnet ikke er fyldt et år på det

17 Nyuddannede tidspunkt, hvor du påbegynder orloven. Derudover har du adgang til at aftale yderligere op til 26 ugers orlov med din arbejdsgiver eller arbejdsformidlingen, hvis du er ledig. Du kan således maksimalt få orlov til børnepasning i 52 uger. Begge forældre har ret til orlov enten hver for sig eller samtidig. Ønsker du som lønmodtager at bruge din ret til orlov, skal du meddele dette til din arbejdsgiver mindst fire uger i forvejen, med mindre længere frist er aftalt ved overenskomst eller individuel aftale. Arbejdsgiveren kan ikke udsætte en orlov, du har varslet til afholdelse i forlængelse af barselsorlov. Er orloven ikke i forlængelse af barselsorlov, kan arbejdsgiveren udsætte din orlov i op til 26 uger, hvis arbejdsgiveren ikke kan skaffe anden arbejdskraft. Arbejdsgiveren må ikke fyre dig pga. orlov til børnepasning. Har du orlov til at passe et barn under tre år, må barnet ikke benytte offentlig pasningsordning. Er barnet mellem tre og otte år, må det benytte halvdagsplads. Hvis du føder, efter du har afsluttet din uddannelse, opnår du, umiddelbart efter du har afsluttet din uddannelse, ret til barselsdagpenge, såfremt du er indmeldt i a-kasse. Barselsdagpenge har samme størrelse som den arbejdsløshedsunderstøttelse, du ellers ville have været berettiget til (dimittendsats). Husk at indmeldelse i a-kasse som nyuddannet skal ske senest 14 dage efter uddannelsens afslutning. Forældre til børn født efter den 27. marts 2002 kan få barselsdagpenge, selv om barnet er født før afslutningen på uddannelsen. Den sædvanlige dagpengekarantæneregel gælder også vedrørende barselsdagpenge. I praksis vil du dog umiddelbart være berettiget til barselsdagpenge i denne situation, idet du har ret til barselsdagpenge fra 4 uger før fødslen, såfremt du havde opfyldt betingelserne for at modtage dagpenge. Se mere om dette i afsnittet Barselsorlov og barselsdagpenge på side 10. Du skal være opmærksom på, at du fra det tidspunkt, du afslutter din uddannelse, ikke længere er berettiget til SU-fødselsklip. Orlovsydelsen svarer til max. 60% af dagpengenes højeste beløb. Det har betydning for ydelsens størrelse, hvor mange timer pr. uge, du har arbejdet, og dermed om du ville være berettiget til at blive fuldtids- eller deltidsforsikret i en a-kasse. Ydelsen til kontanthjælpsmodtagere svarer til den kontanthjælp, man er berettiget til (dog altid max. 60% af dagpengenes højeste beløb)

18 Studenterrådgivningen Du er velkommen til at kontakte Studenterrådgivningen, hvis du har yderligere spørgsmål om barsel. Studenterrådgivningen giver gratis social-, psykologisk- og psykiatrisk rådgivning til studerende på statsanerkendte videregående uddannelser. Rådgivningspersonalet består af socialrådgivere, psykologer og psykiatere. Samtlige medarbejdere har tavshedspligt dette gælder også i forholdet til offentlige myndigheder. Studenterrådgivningen arbejder med et bredt udsnit af problemer, der opstår for uddannelsessøgende. Se også Studenterrådgivningen er en selvejende institution under Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling med en bestyrelse som øverste myndighed. KØBENHAVN OG OMEGN DTU Studenterrådgivningen i Kompagnistræde Anker Engelundsvej 1, bygn. 101F, 1 Kompagnistræde 21, Lyngby 1208 København K ROSKILDE Handelshøjskolen i København RUC Njalsgade 80, lokale Universitetsvej 1, bygn. 1, 4000 Roskilde 2300 København S ODENSE KUA Studenterrådgivningen i Odense Njalsgade 80, lokale Hinderupgård, Niels Bohrs Alle København S 5230 Odense M ÅRHUS Studenterrådgivningen i Århus Ryesgade 23, Århus C AALBORG Studenterrådgivningen i Aalborg Vesterbro 50, Aalborg C HJØRRING Studenterrådgivningen i Hjørring Skolevangen Hjørring ESBJERG Studenterrådgivningen i Esbjerg Kongensgade 77, 2th 6700 Esbjerg HOVEDKONTOR OG SEKRETARIAT Sekretariat Kompagnistræde 21, København K DU FINDER OS OGSÅ PÅ NETTET Hvis du vil læse mere om Studenterrådgivningen, kan du finde os på Her kan du bl.a. downloade vores pjecer, læse mere udførlige beskrivelser om de problemer, vi kan hjælpe med samt finde råd og ideer til at komme videre

19 Studenterrådgivningen Studenterrådgivningen 36

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Revalidering og handicaptillæg

Revalidering og handicaptillæg Revalidering og handicaptillæg Studenterrådgivningen Ansvarshavende redaktør: Else-Marie Stilling Tekst: Layout: Claus Bonde og Mette Rosenvel Ulla Halskov Studenterrådgivningen maj 2009 Studenterrådgivningen

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Revalidering og Handicaptillæg

Revalidering og Handicaptillæg og - studerendes muligheder, rettigheder og pligter Studenterrådgivningen Indledning I denne brochure kan du læse om støttemulighederne og. og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning

Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1202 af 27. december 1993 Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning I henhold til 3, stk. 3, 4, stk. 2, 6, stk. 6, 10, stk. 2, og 21, stk. 5

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Nr juni Lov om orlov

Nr juni Lov om orlov Nr. 435. 30. juni 1993. Lov om orlov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel l Formål og

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2015 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning

Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning Nr. 526. 2726 20. juni 1994. Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning I henhold til 3, stk. 3, 4, stk. 2, 6, stk. 6, 10, stk. 2, 18, stk. 2 og 21, stk. 6 og 7 i lov om orlov, jf.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? JANUAR 2017 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Når du har fået kon tanthjælp i et år 9 Kan jeg få støtte? 10

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer.

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. Vedr. ansøgning om socialpædagogisk friplads Dato: I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. For at kunne

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD DPT Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD 1) Indhold 1. Børns forsørgelse 2. Normalbidraget 3. Forhøjet børnebidrag 4. Uddannelsesbidrag 5. Konfirmations- og beklædningsbidrag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Samsø Kommune Ø - SU

Samsø Kommune Ø - SU Samsø Kommune Ø - SU Skoleåret 2017-2018 Side 2 Ø - SU Samsø Kommune Side 3 Forord 4 Hvem kan få Ø-SU? 5 Ø-SU'en består af 5 Der ydes Ø-SU til følgende ungdomsuddannelser 5 Rejsestøtte 6 Opholdsstøtte

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej?

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Kørt fast i studiet? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Har du problemer af psykisk eller social karakter,

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? FEBRUAR 2016 Indhold Kontanthjælp Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Kan jeg få støtte? 9 Hvor og hvornår skal jeg søge?

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem August 2016 Plejeorlov og -vederlag Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere