Referat. Mødedato: 19. februar Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27"

Transkript

1 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne februar 2015

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 4 2 Ledelsesinformion ultimo januar Budget temamøde 6 4 Låneramme Tilførsel af ekstra ressourcer til integrion i Reform af refusionssystemet - tilpasninger af udligningssystemet 11 7 Udbudsplan for varer og tjenesteydelser Udvikling af bryllupsturismen og traktive vielser 16 9 Frigivelse af midler til nurstier, -formidling og - tilgængelighed Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologipulje Forlængelse af erhvervslejekontrakt med Udlændingestyrelsen vedr. Nr. Løgum Centralskole Forlængelse af erhvervslejekontrakt med Udlændingestyrelsen vedr. Aaløkke Ansøgning om tilskud til erhvervelse af bygninger til ny Løgumkloster Højskole februar

3 14 Etablering af et sønderjysk beredskabssamarbejde Driftsoverenskomst mellem foreningen Skærbæk Fritidscenter f.m.b.a. og Tønder Kommune Henvendelse fra Løgumkloster Fjernvarme om ekspropriion af areal Opløsning af Sydjysk Affaldsvarme I/S Stregi for By- og Landsbyfornyelsen i Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Anmodning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for butik i Toftlund Kvalitetsstyring på nur- og miljøområdet - godkendelse af ledelsens evaluering Kvotefordeling flygtninge Genoptagelse af tidligere ansøgning om fritagelse af ejendomssk vedr, ejendommene Brundtland Allé 3 og 5, samt Tankegangen 40, i Toftlund 43 Lukkede dagsordenspunkter 24 Personsag salgssag Personalesag Momskontrol - aftalegrundlag februar

4 1. Orientering fra borgmesteren P Sagsfremstilling Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. Beslutning 1. Erhvervsprojekter. 2. Rengøringsudbud. 3. Konference om mindretalspolitik i f.m. 60 året for København-Bonn erklæringerne. 19. februar

5 2. Ledelsesinformion ultimo januar P Sagsfremstilling Der udarbejdes ledelsesinformion for Økonomiudvalget pr. 31. januar Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 6 vedrører Økonomiudvalgets område. Da forbrugstallene først er tilgængelige efter den 5. februar 2015, vil ledelsesinformionen blive eftersendt. Lovgrundlag Styrelsesloven. Bilag 0115 Politiskafrapportering_Kommunalbestyrelsen Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, Ledelsesinformion ultimo januar 2015 tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 19. februar

6 3. Budget temamøde S Sagsfremstilling Som en del af den indledende fase i budgetlægningen for 2016 har fagudvalgene drøftet de politiske muligheder og behov for gennemføre strukturændringer, som både kan nedbringe de faste omkostninger og give mulighed for effektivisering af de variable (stordriftsfordele). Overvejelserne fra disse drøftelser samles nu på et fælles temamøde den 26. februar 2015 for hele Kommunalbestyrelsen. Forslag til dagorden og indhold for temamødet fremlægges og drøftes på Økonomiudvalgets møde. Direktionen indstiller, programmet drøftes inden udsendelse. Beslutning Dagsordenen godkendt. 19. februar

7 4. Låneramme G Sagsfremstilling Der er i forbindelse med regnskab 2014 udarbejdet en opgørelse på de områder, hvor kommunen har låneadgang for Låneadgangen er reguleret ved bekendtgørelse nr af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen). Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2015 og lån skal være optaget senest den 30. april Udnyttes adgangen til låneoptagelse ikke inden denne do, bortfalder muligheden for optage lån vedr priser Automisk låneadgang: Kr. Energibesparende foranstaltning Byfornyelse Lån til betaling af ejendomssk Mellemtotal Deponering i forbindelse med lejeaftale Hybler Nørremarksvej Dispension i kr. Lånemulighed i h.t. forbrug i kr. Dispension/deponeringsfritagelse Økonomi- og Indenrigsministeriets dispension af 30/ på det ordinære anlægsområde Økonomi- og Indenrigsministeriets dispension af 30/ til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale I alt for dispensioner Økonomi- og Indenrigsministeriets dispension af 30/ til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner Bloktilskudsfordelt låneadgang 0 0 Låneramme 2014 i alt Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning m.v. Bilag Låneramme februar

8 Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der optages lån på 29,2 mio. kr. Lånet optages med maksimal løbetid på 25 år og iøvrigt i overensstemmelse med Finansiel stregi, borgmesteren bemyndiges til på hjemtagelsestidspunktet vælge det billigste lån i sædvanlig låneinstitution samt, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Direktion, 5. februar 2015, pkt. 4: Indstillingen godkendt med den korrektion direktionen indstiller lånoptagelsen følger budgettets forudsætning om 23 mio. kr. Beslutning Indstillingen anbefales. 19. februar

9 5. Tilførsel af ekstra ressourcer til integrion i G Sagsfremstilling Kommunerne forventes samlet på landsplan, skulle modtage og boligplacere flygtninge i Det svarer til en forhøjelse på flygtninge fra oprindeligt For Tønder Kommune udgør den foreløbige beregnede kvote 120 flygtninge i 2015, hvilket er en stigning fra den oprindeligt meddelte kvote på 44. Udviklingen i Tønder Kommune i antallet af flygtninge under integrionsprogrammet er fordoblet i 2014, fra et løbende antal på ca. 40 i løbet af de senere år til i starten af januar 2015, være nået op på 90 voksne flygtninge. Der er i budgetforliget for 2015 indarbejdet en budgetudvidelse på 0,2 mio. kr. til integrionsafdelingen i forhold til den hidtidige stigning. Det stigende antal flygtninge og herunder særligt den ekstraordinære høje kvote for 2015 betyder, der er behov for flere personaleressourcer i integrionsafdelingen, for kunne håndtere opgaven med modtagelsen og integreringen af de nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. Forvaltningen vurderer, der ved kvoten på 120 flygtninge er behov for tilførsel af minimum 2 årsværk. Ved en større kvote end 120 vil der være behov for yderligere 1 årsværk. Der er behov for tilføre personaleressourcer fra 1. marts Tønder Kommune vil i 2015 med en kvote på 120 flygtninge kunne forvente, få et ekstraordinært tilskud på samlet ca. 2,825 mio. kr., jf. beregninger på baggrund af forståelsen mellem regeringen og KL. Heraf er der et ekstraordinært integrionstilskud på 1,640 mio. kr., der er tiltænkt i forhold til kunne håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Økonomi De ekstraordinære tilskud foreslås tilført integrionsområdet til dækning af udgifter under Arbejdsmarkedsudvalget og administrionsudgifter under Økonomiudvalget. Når den endelige kvote kendes, kan der forelægges en mere præcis vurdering af ressourcebehov, og de bevillingsmæssige forhold kan bringes på plads. De ekstraordinære tilskud i 2015 forventes udgøre ca. 2,825 mio. kr. med en kvote på 120 flygtninge. Heraf udgør det ekstraordinære integrionstilskud vedr. håndtering af flygtninge, herunder sagsbehandling og modtagelse af flygtninge, ca. 1,640 mio. kr. Finansieringen af udgifterne i 2016 afklares i forbindelse med budget 2016, når resultet af forhandlingerne mellem KL og regeringen vedr. kommunernes økonomi for 2016 er faldet på plads. Bilag Præsention Integrionsområdet.ppt 19. februar

10 Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, de ekstraordinære tilskud tilføres til integrionsområdet, de bevillingsmæssige forhold for 2015 bringes på plads, når den endelige kvote foreligger, finansieringen i 2016 afventer budgetlægningen for 2016, og sagen videresendes med anbefaling til Økonomiudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Jens Nissen deltog ikke under behandlingen af dette punkt. Beslutning Indstillingen anbefales, idet udgiftsbevillingen i 2015 til de 2 stillinger fra 1. marts 2015 fastsættes til kr. Finansieringen for 2016 af helårsudgiften på kr. indgår i budgetlægningen for 2016, idet beløbet reserveres til formålet. 19. februar

11 6. Reform af refusionssystemet - tilpasninger af udligningssystemet A Sagsfremstilling Regeringen har i dag indgået aftale med Venstre, Det Konservive Folkeparti og Dansk Folkeparti om en reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Aftalen ligger i forlængelse af forliget om en ny beskæftigelsesindss fra juni 2014, hvor det blev aftalt gennemføre den af regeringen foreslåede refusionsomlægning med virkning fra 1. januar Reformen omfter som udgangspunkt alle forsørgelsesydelser og er dermed den største reform af det kommunale finansieringssystem på beskæftigelsesområdet i en lang årrække. Nedenfor følger en gennemgang af de væsentligste punkter i aftalen. Selve refusionsomlægningen ligger i høj grad i tråd med den tidligere foreslåede model: - Refusionssserne for den stslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er i udgangspunktet ens på tværs af ydelser. Refusionsssen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge og 20 pct. fra efter uge Tidspunktet for nulstilling af refusion, dvs. hvor kommunen igen får 80 pct. refusion, sker efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år. - Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 1. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionsss, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindss. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssser frem til en eventuel revisitering. Ovenstående ændringer svækker imidlertid incitamentet til oprettelse af fleksjob, hvor kommunerne i dag kan hjemtage 65 pct. refusion. Derfor indføres med reformen et særskilt tilskud til kommunerne for understøtte forts oprettelse af fleksjob pr. 1. januar Refusionsomlægningen indebærer endvidere en omftende administriv omlægning af det nuværende system. Det vil bl.a. være kompliceret og tidskrævende udvikle den fornødne itunderstøttelse. Den konkrete understøttelse og implementering vil derfor blive drøftet med KL. Men henblik på mindske utilsigtede byrdefordelingsmæssige virkninger for kommunerne indeholder aftalen en samlet plan for tilpasninger i det kommunale tilskuds- og udligningssystem på kort og på længere sigt: - Med virkning fra 1. januar 2016 foretages en initial tilpasning af udligningssystemet. Det sker ved, udligningsniveauet i landsudligningen øges, mens grænserne for hhv. overudligningsordningen og ordningen for kommuner med højt strukturelt underskud tilpasses. Tilpasningen vil specielt komme yderkommunerne til gode. - Der etableres en midlertidig kompensionsordning, som begrænser kommunernes tab og gevinster til 0,1 procent af beskningsgrundlaget i 2016 og 0,2 procent i 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i Metoden afviger fra den sædvanlige praksis for opgørelser af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser. De har traditionelt været opgjort, så der tages hensyn til kommunens størrelse, og her skal man jo være opmærksom på, et specifikt kronebeløb i en kommune ikke har samme betydning i en anden kommune. De midler, der ligger udover 19. februar

12 loftet, vil blive samlet i en reserve til kommuner, der stilles særligt vanskeligt som følge af refusionsomlægningen. - Slutteligt igangsættes et arbejde i Finansieringsudvalget med henblik på en permanent tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som vil kunne træde i kraft pr. 1. januar Partierne er enige om medvirke til gennemføre udligningsændringer, så der ikke sker utilsigtede forskydninger i kommunernes økonomi som følge af reformen, således disse kan træde i kraft fra KL er repræsenteret i Finansieringsudvalget på embedsmandsniveau. Ovenstående uddybes i den vedhæftede aftaletekst og bilag til aftaleteksten. Desuden vedhæftes kommunefordelte tabeller med virkningen af refusionsomlægningen og tilpasninger i udligningssystemet i 2016 og Det bemærkes, der er tale om foreløbige beregninger, idet det på nuværende tidpunkt ikke er muligt indregne den seneste udvikling, bl.a. virkninger som følge af de seneste reformer på beskæftigelsesområdet mv. Bilag Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystem Bilag 1 Et nyt refusionssystem på beskæftigelsesområdet Bilag 2 Tilpasninger i udligningssystemet på kort og længere sigt Bilag 3 Kommissorium for Finansieringsudvalgets arbejde Refusionsomlægning tabel 2016 Refusionsomlægning tabel 2017 Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, Økonomiudvalget orienteres om reformens indhold og udligningsmæssige konsekvenser. Direktion, 5. februar 2015, pkt. 6: Sagen tages med som orienteringspunkt på næste økonomiudvalgsmøde med en anbefaling om udligningstilskuddet reserveres indtil konsekvensberegning af reformen foreligger Der etableres et samarbejde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget som erhvervsudvalg om igangsætning af initiiver der kan øge beskæftigelsen. 19. februar

13 Beslutning Økonomiudvalget tilslutter sig Direktionens anbefaling af, det foreløbigt opgjorte nettoprovenu til Tønder Kommune af beskæftigelsesreformen og ændringen af udligningsordningen på 5,6 mio. kr. for 2016 og på 10,9 mio. kr. i 2017 reserveres, indtil konsekvensberegning af reformen foreligger. Økonomiudvalget inviterer Arbejdsmarkedsudvalget til fællesmøde om udmøntningen af beskæftigelsesreformen i Tønder Kommune. 19. februar

14 7. Udbudsplan for varer og tjenesteydelser G Sagsfremstilling Udbud & Indkøb har på baggrund af nuværende aftaler indenfor levering af varer og tjenesteydelser til Tønder Kommune, der har kontraktudløb i 2015/16, samt tilkendegivelser fra fagområderne, udarbejdet en udbudsplan for Udbudsplanen er en rammeplan, der har til formål identificere og afsætte ressourcer til de vare- og tjenesteydelsesområder, der skal konkurrenceudsættes gennem udbud i Udkastet til udbudsplanen har været i høring i de enkelte fagområder, og har været behandlet på fagchefmøder med deltagelse af projektejerne. Der er kommet enkelte tilbagemeldinger, som er indarbejdet i den vedhæftede udbudsplan. I Tønder Kommunes udbudsplan er indarbejdet de udbud, der afvikles i fællesskab med Aabenraa Kommune som led i Sønderjysk Udbuds Samarbejde (SUS). Udbudsplan 2015 indeholder i alt 31 udbudsområder, hvoraf langt hovedparten (29) er genudbud af eksisterende aftaler, der udløber i løbet af 2015 eller starten af Derudover bliver enkelte af områderne genudbudt allerede nu på trods af senere kontraktudløb. Dette for synkronisere aftalerne i Sønderjysk Udbuds Samarbejde, så der fremover er kontraktudløb samtidig med Aabenraa Kommune. I det omfang udbudsafdelingen har deltaget i udbud af IT-kontrakter, er disse IT-udbud også medtaget i udbudsplanen. For alle områder med en anslået volumen i kontraktperioden over kr gælder, disse områder skal i EU-udbud i henhold til Udbudsdirektivet. Alle vareindkøb med en anslået volumen i kontraktperioden over kr skal annonceres nionalt efter tilbudsloven. Udbudsplan 2015 kræver flere ressourcer end der er tilstede i Tønder Kommunes udbudsafdeling. Gennemførelsen af de 31 udbud kan således kun opfyldes ved, nogle af udbudene løftes i regi af SUS, ligesom udbudspligten på andre områder løftes ved, Tønder Kommune tilslutter sig nionale forpligtende aftaler gennem SKI - Stens og Kommunernes Indkøbs Service. Der vil i hvert enkelt tilfælde blive foretaget en nærmere vurdering af, hvilken fremgangsmåde der bedst imødekommer Tønder Kommunes behov i henhold til Udbuds- og Indkøbspolitikken. Udbudsplanen for varer og tjenesteydelser er i den henseende en dynamisk plan, hvor der i løbet af året kan ske fravigelser og komme ad hoc udbud til på baggrund af den løbende udvikling i Tønder Kommunes forbrug af varer og tjenesteydelser. I henhold til den af Kommunalbestyrelsen vedtagne kompetenceplan ligger beslutningskompetencen hos Økonomiudvalget. Lovgrundlag Udbudsdirektivet, Direktiv nr. 2004/18/EF, og Tilbudsloven Bilag Udbudsplan for varer og tjenesteydelser februar

15 Fagchefen for Sekretari, IT og HR indstiller, udbudsplan for varer og tjenesteydelser 2015 godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget. Direktion, 5. februar 2015, pkt. 2: Indstillingen godkendt Beslutning Indstillingen godkendt. 19. februar

16 8. Udvikling af bryllupsturismen og traktive vielser G Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har afs kr. i et engangsbeløb til udvikling af bryllupsturismen og Tønder kommune bliver endnu mere traktiv som bryllupssted. Udviklingsmulighederne består i øge antallet af vielser samt skabe grundlag for meromsætning hos erhvervslivet for de udenlandske brudepar, der bliver viet i kommunen. Der arbejdes fra erhvervsfolk i Tønder Kommune på tilbyde bryllupspakker og Rømø-Tønder turistforening har vist interesse for udvikle et bryllupskoncept. Til en idefase vil et godt udgangspunkt være en nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af erhvervsdrivende, Turistforeningen og Borgerservice. Der foreslås en workshop hvor relevante erhvervsdrivende, turistforeningen, Borgerservice deltager og Kalb PR & Kommunikion fungerer som facilitor. Formålet med workshoppen er fremkomme med forslag til tiltag, der kan fremme bryllupsturismen. Workshoppen foreslås afholdt i marts med en beskrivelsesfase i april og maj samt en forventet fremlæggelse for økonomiudvalget i juni måned Som input fra administrionens side til workshoppen foreslås der, der arbejdes videre med etableringen af en vielsesportal, fordi giftefogederne mærker en efterspørgsel fra brudeparrene, som gerne vil vide noget om foto, overnning, blomster osv. før det kommer til Danmark til anmeldelse. En vielsesportal giver brudeparrene mulighed for orientere sig forinden de træffer beslutning om den kommune de ønsker vies i, mods en traditionel brochure på pænt papir som først bliver udleveret når brudeparrene er i Tønder. En vielsesportal vil samle de tilbud som de forskellige aktører har et sted og giver brudeparrene en nem og hurtig adgang til de relevante oplysninger og tilbud der er. Samtidig vil det være et godt redskab for vore giftefogeder i kommunikionen med brudeparrene. Vielsesportalen skal vedligeholdes og driftes hvilket er en nødvendighed for portalen bliver en succes. Økonomi Der er afs et engangsbeløb i 2015 på kr. Bilag Baggrundsnot Attraktive vielser Bryllupsturisme og traktive vielser 19. februar

17 Fagchef for økonomi og borgerservice indstiller, direktionen sender punktet videre til økonomiudvalget til godkendelse. Direktion, 5. februar 2015, pkt. 3: Indstillingen godkendes med den bemærkning, inden workshoppen afholdes, afklares det juridisk hvordan ejerskonstruktion og drift af vielsesportal kan finde sted. Beslutning Indstillingen godkendt. 19. februar

18 9. Frigivelse af midler til nurstier, -formidling og - tilgængelighed P Sagsfremstilling I budget 2015 er der afs anlægsmidler til forbedre borgernes og turisternes adgang til og formidling af bynær nur. Projektet er delt i to faser og strækker sig over årene : Fase 1. Planlægning og registreringer af bynære adgangs- og stimuligheder til nurområder ved de største byområder i Tønder Kommune (2015) Fase 2. Anlægsaktiviteter og formidling ( ) Økonomi Udgiften til fase 1 er budgetteret til kr. Udgiften til fase 2 er budgetteret til 0,8 mio. kr. i hvert af årene Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling til projekt "Nurstier, - formidling og - tilgængelighed" på kr., det i budget 2015 afste rådighedsbeløb til "Nurstier, -formidling og - tilgængelighed" på kr. frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2015, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 19. februar

19 10. Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologipulje P Sagsfremstilling Velfærdsteknologi er et prioriteret stregisk indssområde. Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager til bevare eller udvikle velfærdsydelser. Formålet med afprøvning og implementering af velfærdsteknologi er bidrage til, : Borgerne er mere selvhjulpne og oplever forbedret livskvalitet Arbejdsgange er effektiviseret, og medarbejdernes fysiske belastning er reduceret Driften er effektiviseret, samtidig med kvaliteten er bevaret eller forøget Der er i forbindelse med budget 2015 afs anlægsmidler til igangsætning af projekter, der kan være med til afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Det er især på Sundhedsudvalget og Socialudvalgets område, der har vist sig et behov for løbende, kunne igangsætte projekter, herunder afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Der arbejdes aktuelt med afprøvninger af eksempelvis følgende løsninger: Interaktiv touch skærm, som aktiverer borgere med funktionsnedsættelser både kognitivt og motorisk gennem spil, video, lyd og billeder samt andre funktioner vaske-tørretoiletter Apps til hjælp med struktur på hverdagen for handicappede. Projektet afprøver en screeningsmetode Baby-simulorer til (Unge mødre) Der arbejdes i 2015 på igangsætning af et pilotprojekt på et plejecenter omkring afprøvning af kommunikionsskærme. Det har til formål, beboerne oplever større selvstændighed og medindflydelse på egen hverdag, samt øget kontaktmulighed med familie og medarbejdere. Der arbejdes løbende på afdækning og afprøvning af mulige velfærdsteknologiske løsninger. Velfærdsteknologipuljen er i henhold til kompetenceplanen forankret under Sundhedsudvalget og administreres af fagchefen for Sundhed og Arbejdsmarked. Økonomi Der er afs i alt 0,300 mio. kr. på investeringsoversigten for 2015 til velfærdsteknologi. Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2015 til en pulje til afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger under Sundhedsudvalget, der frigives 0,300 mio. kr. af det afste rådighedsbeløb i budget 2015 til afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger under Økonomiudvalget, indstillingen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 2. februar 2015, pkt. 5: Indstillingen godkendt. 19. februar

20 Beslutning Indstillingen anbefales. 19. februar

21 11. Forlængelse af erhvervslejekontrakt med Udlændingestyrelsen vedr. Nr. Løgum Centralskole G Sagsfremstilling Udlændingestyrelsen har indgået lejeaftale med Tønder Kommune omkring Nr. Løgum Centralskole til brug som aktivitets- og uddannelsescenter for asylsøgere. Lejeaftalen er indgået for en tidbegrænset periode gældende frem til 31. december Udlændingestyrelsen har søgt om forlængelse af kontrakten frem til 31. juli Udlændingestyrelsen betaler en årlig husleje på kr. til kommunen. Forbrugsafgifter afregner lejer direkte med forsyningsselskaber ligesom de selv betaler for renhold af udearealer og vintervedligehold. Tønder Kommune har den udvendige vedligeholdelse af bygningen i lighed med øvrige kommunale bygninger. Udlændingestyrelsen har indvendig vedligehold. Forvaltningen vurderer, lejekontrakten kan forlænges til 31. december 2016 på samme vilkår som i bestående lejekontrakt og huslejen fastholdes som nuværende, da kommunen ikke har udgifter forbundet med lejemålet. Lovgrundlag Udlændingelovens og Erhvervslejeloven Økonomi Huslejeindtægter på kr. årligt. Bilag Erhvervslejekontrakt Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, lejekontrakten med Udlændingestyrelsen forlænges frem til 31. juli 2017 på samme vilkår som nuværende lejekontrakt. Beslutning Indstillingen anbefales. 19. februar

22 12. Forlængelse af erhvervslejekontrakt med Udlændingestyrelsen vedr. Aaløkke G Sagsfremstilling Udlændingestyrelsen har indgået lejeaftale med Tønder Kommune omkring plejecenter Aaløkke til brug som asylcenter. Lejeaftalen er indgået for en tidsbegrænset periode gældende frem til 15. august Udlændingestyrelsen har søgt om 2 årig forlængelse af kontrakten. Udlændingestyrelsen betaler en årlig husleje på kr. til kommunen. Forbrugsafgifter afregner lejer direkte med forsyningsselskaber ligesom de selv betaler for renhold af udearealer og vintervedligehold. Tønder Kommune har ikke haft udgifter i forbindelse med etalering af asylcenteret. Vi har dog den udvendige vedligeholdelse af bygningen i lighed med øvrige kommunale bygninger. Udlændingestyrelsen har den indvendige vedligehold ligesom de betaler for brandalarmeringsanlæg. Forvaltningen vurderer, lejekontrakten kan forlænges til 31. december 2016 på samme vilkår som i bestående lejekontrakt og huslejen fastholdes som nuværende, da kommunen ikke har udgifter forbundet med lejemålet. Lovgrundlag Udlændingeloven og Erhvervslejeloven Økonomi Huslejeindtægter på kr. årligt. Bilag Erhvervslejekontrakt Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, lejekontrakten med Udlændingestyrelsen forlænges frem til 31. juli 2017 på samme vilkår som nuværende lejekontrakt. Beslutning Indstillingen anbefales. 19. februar

23 13. Ansøgning om tilskud til erhvervelse af bygninger til ny Løgumkloster Højskole Ø Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2014 yde et tilskud på kr. til det videre arbejde i bestyrelsen bag etablering af en ny højskole i Løgumkloster. Bestyrelsen fremsender nu en ansøgning om tilskud til erhvervelse af bygninger til højskolen. Konkret søges om 1 mio. kr. i tilskud og 1 mio. kr. i kommunegaranti for driftskreditter og ministeriel godkendelse. Bestyrelsen vil derudover søge fonde, da der er forhandlet en købspris på bygningerne på 4 mio. kr. + 1 mio. kr. til nødvendig renovering. For kunne optage første hold højskoleelever pr. 1. januar 2016 skal bestyrelsen indgive ansøgning til Undervisningsministeriet senest 28. februar. Bilag Signeret ansøgning TK.pdf Prospekt.pdf Dagsordenspunkt Ansøgning om økonomisk støtte til forarbejdet omkring etablering af Løgumklost.docx NOTAT Løgumkloster Højskole.doc Direktionsstaben indstiller, der tages stilling til den politiske proces. Direktion, 5. februar 2015, pkt. 9: Sagen videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling om et anlægstilskud på 1 mio. kr., idet der ikke lovligt kan stilles garanti for driften. Indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen anbefales under forudsætning af, starten på den nye højskole er fuldt finansieret. Anlægstilskuddet skal via kassen finansieres af merindtægten på forlængelsen af lejekontrakterne med udlændingestyrelsen. 19. februar

24 14. Etablering af et sønderjysk beredskabssamarbejde A Sagsfremstilling Regeringen og KL indgik i juni 2014 aftale om kommunernes økonomi for 2015, hvor der blandt andet var enighed om en reform på beredskabsområdet. Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder, overdragelse af mere specialiserede beredskabsopgaver fra sten til kommunerne samt et effektiviseringskrav. Inden 1. januar 2016 skal de nuværende 87 kommunale beredskaber være reduceret til cirka tyve tværkommunale beredskaber. I gennemsnit skal et af de nye tværkommunale beredskaber således dække et samlet areal på ca kvadrkilometer og have et befolkningsgrundlag på ca indbyggere. Releret til sønderjyske forhold vil det nye beredskabssamarbejde dække et samlet areal på ca kvadrkilometer og have et samlet befolkningsgrundlag på ca indbyggere hvilket vurderes opfylde kravene til det nye tværkommunale beredskab. Set i forhold til antallet af brandstioner og antal brandfolk i relion til resten af landet bliver det kommende sønderjyske beredskabssamarbejde et af landets største med i alt 50 brandstioner og ca anste, frivillige brandfolk, frivillige med kontrakt med beredskabet og ungdomsbrandværn. Reformen åbner dog også op for, den enkelte kommune i et nyt tværkommunalt samarbejde selv kan finde den rette balance mellem det ønskede serviceniveau, realisering af stordriftsfordele og forts tilpasning af beredskabet til lokale forhold. I fortsættelse af denne aftale godkendte borgmestrene i de fire sønderjyske kommuner i september 2014 et kommissorium for udarbejdelse af forslag til etablering af et sønderjysk beredskabssamarbejde. 19. februar

25 En projektgruppe har, med udgangspunkt i Kommissorium for udarbejdelse af forslag til etablering af et sønderjysk beredskabssamarbejde, udarbejdet en rapport om muligheder og udfordringer i et fælles beredskabssamarbejde i Sønderjylland. Rapporten afdækker muligheder og udfordringer i to forskellige modeller for et fremtidigt sønderjysk beredskab. De to modeller baserer sig på et forpligtende tværkommunalt samarbejde og en egentlig sammenlægning. Rapporten lægger op til en samarbejdsmodel idet denne bl.a. vil tilgodese ønsket om fastholde de frivillige brandværns position. Da der under processen imidlertid opstod tvivl om kravet til samarbejdsformen, skrev de 4 sønderjyske kommuner til KL for få en endelig afklaring. Denne afklaring fremgår af bilag 1 og fastslår, der skal etableres en sammenlægning i et fælles selskab. Med udgangspunkt i dette svar fra KL besluttede Det Sønderjyske Koordinionsudvalg på sit møde den 8. december 2014 følgende: Arbejdsgruppen udarbejder på baggrund af KL s præcisering vedrørende det retlige grundlag et modelforslag baseret på KSL 60 og med en politisk udpeget bestyrelse og en beredskabskommission. Forslaget skal forholde sig særligt til samarbejdet med de frivillige brandværn, som har en væsentlig rolle nu og i fremtiden i forbindelse med det sønderjyske beredskab. Forslaget behandles af borgmestrene på et ekstraordinært Koordinionsudvalgsmøde ultimo januar 2015 og med henblik på behandling i de respektive byråd senest i marts Forslaget skal forholde sig til såvel den politiske som den administrive organisering. Det meddeles KL, de fire sønderjyske kommuner etablerer et 60 selskab pr. 1. januar Med udgangspunkt i Koordinionsudvalgets beslutning af 8. december 2014 er der i bilaget beskrevet forslag til den fremtidige samordning af de fire sønderjyske kommunale beredskaber i et 60 selskab. 19. februar

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere