Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement"

Transkript

1 Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement

2 Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade København K Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr.: EAN-nr.: Årsrapport er tilgængelig på Teksten kan citeres frit.

3 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning Beretning Indledning Præsentation Hovedopgaver Organisation Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Udgiftsbaserede hovedkonti Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Tilbageførte hensættelser Balance Egenkapitalforklaring Udnyttelse af lånerammen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten Noter til balancen Indtægtsdækket virksomhed

4 1. Påtegning Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Erhvervs- og Vækstministeriets departements regnskabsmæssige virksomhed, CVR nummer , er ansvarlig for, herunder Departementet, Teleklagenævnet og Den Maritime Havarikommission, samt de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Det tilkendegives hermed: at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, som er omfattet af årsrapporten. Erhvervs- og Vækstministeriet den 6. marts 2015 Michael Dithmer Departementschef, Erhvervs- og Vækstministeriet 4

5 2. Beretning 2.1. Indledning Departementets årsrapport indeholder resultatopgørelse, balance og regnskabsmæssige forklaringer for de omkostningsbaserede hovedkonti, som departementet er budget- og regnskabsmæssig ansvarlig for: Hovedkonto Bevillingstype Departementet Driftsbevilling Teleklagenævnet Driftsbevilling Den Maritime Havarikommission Driftsbevilling Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder for, at Danmark skal være et attraktivt land at investere, udvikle og producere i med gode og konkurrencedygtige muligheder for at fastholde og skabe arbejdspladser. Ministeriets vision er at opnå Europas bedste vækstvilkår. At nå dertil kræver en vedholdende indsats for at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for virksomhederne i den globale økonomi, hvor ikke mindst følgende fem overordnede strategiske indsatsområder er centrale: 1. Stærke vækstvilkår, ikke mindst for de internationalt orienterede erhverv. 2. Velfungerende markeder og effektiv konkurrence. 3. Det skal være let at drive virksomhed i Danmark. 4. Sund finansiel sektor og god adgang til finansiering og kapital. 5. Moderne infrastruktur og en velfungerende forsyningssektor. Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport og falder i tre dele: En beretning, en regnskabsmæssig rapportering og en bilagsdel. Yderligere oplysninger om Erhvervs- og Vækstministeriet kan findes på ministeriets hjemmeside Spørgsmål vedrørende departementets årsrapport kan rettes til Koncernstyring og Økonomi på 2.2. Præsentation Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet har det overordnede ansvar for ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring. Departementet bistår ministeren med at udforme erhvervs- og vækstpolitikken, erhvervs- og forbrugerreguleringen samt politikken på det finansielle område og i forhold til reguleringen af vækstkapital. Det sker i tæt dialog med andre offentlige myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer. På den måde bidrager departementet til at udvikle erhvervslivets vækstvilkår og samordne regeringens vækstpolitik. Det er også departementets opgave at hjælpe regeringen og Folketinget med at opnå det nødvendige videngrundlag for lovgivning og politiske beslutninger. Det sker fx ved at udarbejde vækst- og erhvervsøkonomiske analyser og redegørelser og ved at overvåge og analysere erhvervslivets konkurrenceevne og vækstvilkår. Departementet sikrer i samarbejde med styrelserne en effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer. 5

6 Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven. Yderligere oplysninger om departementet kan findes på Teleklagenævnet er et uafhængigt klagenævn, der er nedsat med hjemmel i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester med senere ændringer. Teleklagenævnet er således ikke under instruktion fra Erhvervs- og Vækstministeriets departement, men er alene i budget- og regnskabsmæssig forstand en del af departementet. For Teleklagenævnet kan der primært indbringes klager over Erhvervs- og Vækstministeriets afgørelser på konkurrenceområdet, f.eks. klager vedrørende markedsanalyser. Yderligere oplysninger om Teleklagenævnet kan findes på Den Maritime Havarikommissions formål er at klarlægge omstændighederne i forbindelse med ulykker med sigte på at forebygge ulykker. Endvidere formidles viden om ulykker, der bruges af fiskeri- og søfartserhvervene til at forbedre sikkerheden. Havarikommissionens arbejdsområde omfatter administration af Lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs. Havarikommissionen er som Teleklagenævnet en uafhængig institution, der ikke er underlagt departementets instruktion, men er alene i budget- og regnskabsmæssig forstand en del af departementet. Yderligere oplysninger om Den Maritime Havarikommission kan findes på Hovedopgaver Erhvervs- og Vækstministeriets hovedopgave er at føre Regeringens erhvervs- og vækstpolitik ud i livet. I bevillingsmæssig henseende er departementets hovedopgave opdelt i tre overordnede formål: Produktivitet og konkurrenceevne. Erhverv og regulering. Finansielle forhold og vækstkapital. Teleklagenævnet og Den Maritime Havarikommission har følgende hovedopgaver: Klagebehandling under Teleklagenævnet. Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs Organisation Ministeriet består af departementet og 6 styrelser: Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en række tilknyttede institutioner. De væsentligste institutioner er Design Society (under stiftelse), Dansk Standard, DanPilot, Eksport Kredit Fonden, Finansiel Stabilitet, Nordsøenheden, VisitDenmark samt Vækstfonden. Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementet yder bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, udviklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, ud over at varetage sagsbehandling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder. På Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside kan der hentes yderligere information om ministeriets og departementets organisation. 6

7 2.3. Årets økonomiske resultat I 2014 blev årets samlede resultat et nulresultat for departementet, Teleklagenævnet samt Den Maritime Havarikommission. Tabel 1. Udvalgte nøgletal Resultatopgørelse (mio. kr.) Ordinære driftsindtægter -168,2-176,9-182,3 Heraf indtægtsført bevilling -166,3-175,0-171,8 Heraf eksterne indtægter -1,9-1,9-10,5 Ordinære driftsomkostninger 175,6 172,1 177,5 Heraf løn og andre personaleomkostninger 122,6 113,1 118,3 Heraf afskrivninger 1,9 1,6 1,0 Heraf øvrige omkostninger 51,1 57,4 58,2 Resultat af ordinær drift 7,4-4,8-4,8 Resultat før finansielle poster 2,5-5,9-0,5 Årets resultat 2,6-5,7 0,0 Balance (mio. kr.) Anlægsaktiver 6,5 5,7 1,8 Omsætningsaktiver 107,2 75,1 7,9 Egenkapital 30,8 36,5 36,5 Hensatte forpligtelser 5,3 4,2 3,7 Langfristet gæld 3,3 2,1 2,2 Kortfristet gæld 74,3 37,9 43,2 Lånerammen 11,8 11,8 11,8 Træk på lånerammen (FF4) 31. december 3,3 2,1 1,9 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 28 % 18 % 16 % Negativ udsvingsrate 7,7 9,3 9,3 Overskudsgrad -2 % 3 % 0 % Bevillingsandel 99 % 99 % 94,2 % Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris (1.000 kr.) Lønomkostningsandel 73 % 64 % 64 % Lønsumsloft 119,2 125,7 119,0 Lønforbrug under lønsumsloft 119,8 110,2 113,2 Anm.: Der anvendes regnskabsmæssige fortegn, dvs. positive beløb = omkostninger/underskud, negative beløb = indtægter/overskud. Anm.: Afrundinger gør, at sammentællinger i årsrapportens tabeller kan afvige fra totalen. Stigning i eksterne indtægter vedrører reklassifikation af indtægter fra varetagelsen af administrative fællesskaber, det vil sige Koncern HR samt administrationsaftale mellem departementet og Teleklagenævnet. Stigning i løn og andre personaleomkostninger i forhold til 2013 skyldes overvejende posteringer af engangskarakter i 2013, fx reduktion af feriepengeforpligtelse og skyldigt overarbejde (2,3 mio. kr.), reduktion af hensættelse til fratrædelsesløn for åremålsansatte (1,6 mio. kr.) samt reklassifikation af hensættelse til rådighedsløn fra løn til drift (1,9 mio. kr.). Korrigeret herfor er der et mindre fald i løn og andre personaleomkostninger fra 2013 til 2014 på ca. 0,6 mio. kr. 7

8 2.4. Opgaver og ressourcer Nedenstående tabel viser ressourceforbrug fordelt på departementet, Teleklagenævnet samt Den Maritime Havarikommissions opgaver. Opdelingen på opgaver er foretaget med udgangspunkt i Finanslovens tabel 6 Specifikation af udgifter på opgaver. Opstillingen dækker hele den fulde drift inklusiv indtægtsdækket virksomhed. Omkostningerne er opgjort på baggrund af en fordeling af direkte omkostninger og indtægter på organisatoriske områder samt en kombination af en skønsmæssig og forholdsmæssig fordeling af øvrige indirekte omkostninger og indtægter, herunder bevilling. Tabel 2. Sammenfatning af økonomien for departementets opgaver 2014 Opgaver (mio. kr.) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm. -64,2-9,2 73,8 0,4 Produktivitet og konkurrenceevne -35,7-1,8 37,8 0,3 Erhverv og regulering -39,0-0,1 39,2 0,1 Finansielle forhold og vækstkapital -24,2 0,0 24,4 0,2 Klagebehandling under Teleklagenævnet -4,5 0,0 3,6-0,9 Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs -4,2 0,0 4,1-0,1 I alt -171,8-11,1 182,9 0, Udgiftsbaserede hovedkonti Departementet administrerer en række udgiftsbaserede hovedkonti, jf. tabel 4. Konti på fællesparagraffer administreres af Finansministeriet på vegne af Erhvervs- og Vækstministeriet. Tabel 4. Udgiftsbaserede hovedkonti Udgiftsbaserede hovedkonti (mio. kr.) Bevillingstype U/I Bevilling Regnskab Bevillinger inden for udgiftsloftet 191,2 190, Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet Anden bevilling -0, Forbrugerrådet Anden bevilling Udgifter 22,4 22, Omdannelse af Nordsøenheden til SOV Anden bevilling Udgifter 10,7 10, Vækstfonden Anden bevilling Udgifter 33,6 32, Ordninger under Eksport Kredit Fonden Anden bevilling 8 Udgifter 1,1 1,1 Indtægter -30,9-30, Markedsføring af Danmark Reservationsbevilling Udgifter 14,2 14, Turismeinitiativer Anden bevilling Udgifter 140,1 140,1 Bevillinger uden for udgiftsloftet , , Stormflod og stormfald Lovbunden Udgifter 400,0 400, Indtægter fra Bankpakken & Kreditpakken Anden bevilling Indtægter -100,0-72, Udbytte fra Nordsøfonden Anden bevilling Indtægter , , Eksport Kredit Fonden Anden bevilling -4, Den Nordiske Investeringsbank Anden bevilling Udgifter 33,6 33,6 Indtægter -10,0-87, Danmarks Grønne Investeringsfond Anden bevilling Udgifter 15,0 15, Renter af mellemværender, EKF Anden bevilling Udgifter 153,0 111, Renter af mellemværender., kreditpakke Anden bevilling Indtægter , , Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken Anden bevilling Indtægter , ,1 Anm.: Konti uden bevægelser eller bevilling i 2014 er ikke medtaget i oversigten.

9 2.6. Forventninger til det kommende år Forventninger til det kommende år er beskrevet i Erhvervs- Vækstministeriets arbejdsprogram for Arbejdsprogrammet kan findes på ministeriets hjemmeside 3. Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning, I sagens natur er alle departementets hensatte forpligtelser baseret på regnskabsmæssige skøn. De væsentligste skøn er følgende: Departementets åremålskontrakter indeholder ikke krav om betaling af fratrædelsesbeløb, såfremt den åremålsansatte bliver genudnævnt eller varigt ansat i samme, tilsvarende eller højere stilling. Samtidigt er der tilbagegangsret til en fast stilling to lønniveauer under åremålsstillingen. Departementet vurderer på denne baggrund, hvorvidt det bliver aktuelt at udbetale fratrædelsesbeløb til nuværende åremålsansatte, hvor der er formodning for, at der på departementet eller den åremålsansattes initiativ skal udbetales fratrædelsesbeløb. Samtidigt optager departementet en eventualforpligtelse i regnskabet opgjort som de optjente fratrædelsesbeløb, hvis departementet afskediger alle åremålsansatte pr. balancedag. 9

10 3.2. Resultatopgørelse Departementets resultatopgørelse viser et nul-resultat for 2014, jf. tabel 5. Tabel 5. Resultatopgørelse Resultatopgørelse (mio. kr.) Regnskab 2013 Budget 2014 Regnskab 2014 Budget 2015 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -169,8-180,0-171,8-167,7 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -5,2 Indtægtsført bevilling i alt -175,0-180,0-171,8-167,7 Salg af varer og tjenesteydelser -1,9-11,1-10,5-9,3 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt -176,9-191,1-182,3-177,0 Ordinære driftsomkostninger Husleje 11,4 11,0 10,9 10,5 Personaleomkostninger Lønninger 108,7 110,3 107,6 112,0 Pension 16,9 19,6 16,5 18,2 Lønrefusion -9,8-8,6-8,0-9,1 Andre personaleomkostninger -2,7 0,7 2,2 0,1 Personaleomkostninger i alt 113,1 122,0 118,3 121,2 Af- og nedskrivninger 1,6 1,6 1,0 0,8 Andre ordinære driftsomkostninger 46,0 49,3 47,3 51,3 Ordinære driftsomkostninger i alt 172,1 183,9 177,5 183,8 Resultat af ordinær drift -4,8-7,2-4,8-6,8 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -7,3-0,4-0,6-0,2 Andre driftsomkostninger 6,2 7,4 4,9 2,6 Resultat før finansielle poster -5,9-0,2 0,5-9,2 Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 0,2 0,2 0,5 0,1 Årets resultat -5,7 0,0 0,0-9,3 Tabel 6. Resultatdisponering Resultatdisponering (mio. kr.) 2014 Disponeret til overført overskud 0, Tilbageførte hensættelser Der er ikke tilbageført hensættelser i 2014 ud over planlagt afløb på tidligere optagne hensættelser, fx vedrørende rådighedsløn til tjenestemænd. 10

11 3.3. Balance Departementet har aktiver og passiver for 85,6 mio. kr., jf. tabel 7. Tabel 7. Balance Note Aktiver (mio. kr.) Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,4 0,3 Erhvervede koncessioner, patenter m.v. 0,3 0,0 1 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,8 0,3 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 0,4 0,2 Transportmateriel 0,6 1,1 Inventar og it-udstyr 0,3 0,2 2 Materielle anlægsaktiver i alt 1,3 1,5 Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning 3,6 3,6 Finansielle anlægsaktiver i alt 3,6 3,6 Anlægsaktiver i alt 5,7 5,4 Omsætningsaktiver Tilgodehavender 6,3 7,5 Periodeafgrænsningsposter 1,0 0,4 Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto 34,6 35,4 FF7 Finansieringskonto 33,2 36,9 Likvide beholdninger i alt 67,8 72,3 Omsætningsaktiver i alt 75,1 80,2 Aktiver i alt 80,8 85,6 Note Passiver (mio. kr.) Egenkapital Reguleret egenkapital (startkapital) 3,6 3,6 Overført overskud 33,0 33,0 Egenkapital i alt 36,5 36,5 3 Hensatte forpligtelser 4,2 3,7 Langfristet gæld FF4 Langfristet gæld 2,1 2,2 Langfristet gæld i alt 2,1 2,2 Kortfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser 11,7 17,1 Anden kortfristet gæld 3,4 3,4 Skyldige feriepenge 16,3 16,2 Igangværende arbejder for fremmed regning 6,5 6,4 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,1 Kortfristet gæld i alt 37,9 43,2 Gæld i alt 40,0 45,4 Passiver i alt 80,8 85,6 11

12 3.4. Egenkapitalforklaring Som følge af årets nul-resultat er egenkapitalen uændret i forhold til 2013, jf. tabel 8. Tabel 8. Egenkapitalforklaring Egenkapitalforklaring (mio. kr.) Reguleret egenkapital Primo -3,6-3,6 + Årets ændringer Reguleret egenkapital ultimo -3,6-3,6 Overført overskud Primo -27,2-32,9 + Overført fra årets resultat -5,7 0,0 Overført overskud ultimo -32,9-32,9 Egenkapital ultimo -36,5-36, Udnyttelse af lånerammen Tabel 9. Udnyttelse af lånerammen Udnyttelse af låneramme (mio. kr.) Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 2,1 1,8 Låneramme 11,8 11,8 Udnyttelsesgrad 18 % 16 % Anm.: Lånerammen har ikke været overskredet i løbet af Opfølgning på lønsumsloft Tabel 10. Opfølgning på lønsumsloft Lønsumsloft (mio. kr.) DEP TKN DMH Lønsumsloft, jf. FL 112,2 3,2 3,0 Lønsumsloft, inkl. TB/aktstykker 112,7 3,2 3,1 Samlet lønforbrug, inkl. lønforbrug uden for lønsumsloft 110,5 2,7 2,9 Lønforbrug uden for lønsumsloft 1 2,9 Difference 5,1 0,5 0,2 Akkumuleret opsparing ultimo ,7 0,8 0,4 Akkumuleret opsparing ultimo ,8 1,3 0,6 1Omfatter nationale eksperter ved EU-kommissionen samt lønforbrug i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed Bevillingsregnskabet Bevillingsregnskabet for Departementet, Teleklagenævnet og Den Maritime Havarikommission er opgjort i tabel Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3 Årets økonomiske resultat. Tabel Departementet Bevillingsafregning (mio. kr.) Regnskab 2013 FL+TB 2014 Regnskab 2014 FL+TB 2015 Nettoudgiftsbevilling -165,7-163,1-163,1 158,9 Nettoforbrug af reservation -5,2 Indtægter -4,6-11,4-11,1-9,9 Udgifter 170,9 174,5 175,2 178,1 Årets resultat ( = mindreforbrug) -4,7 0,0 1,0 9,3 12

13 Tabel Teleklagenævnet Bevillingsafregning (mio. kr.) Regnskab 2013 FL+TB 2014 Regnskab 2014 FL+TB 2015 Nettoudgiftsbevilling -4,5-4,5-4,5 Indtægter -4,5 0,0 0,0 0,0 Udgifter 3,9 4,5 3,6 4,5 Årets resultat ( = mindreforbrug) -0,6 0,0-0,9 0,0 Tabel 13. Den Maritime Havarikommission Bevillingsafregning (mio. kr.) Regnskab 2013 FL+TB 2014 Regnskab 2014 FL+TB 2015 Nettoudgiftsbevilling -4,1-4,2-4,2-4,3 Indtægter 0,0-0,1 0,0 Udgifter 3,7 4,3 4,1 4,3 Årets resultat ( = mindreforbrug) -0,4 0,0-0,1 0,0 4. Bilag til årsrapporten 4.1. Noter til balancen Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (Mio. kr.) Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. Kostpris 1. januar 4,9 3,1 8,0 Kostpris 31. december 4,9 3,1 8,0 Afskrivninger 1. januar 4,5 2,7 7,2 Årets afskrivninger 0,1 0,4 0,5 Afskrivninger 31. december 4,6 3,1 7,7 Regnskabsmæssig værdi 31. december ,3 0,0 0,3 I alt Note 2. Materielle anlægsaktiver (Mio. kr.) Grunde, arealer og bygninger Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Inventar og it-udstyr Kostpris 1. januar 1,8 1,2 0,1 1,5 4,6 Tilgang 1,1 1,1 Afgang -0,3-1,1 0,0-1,4 Kostpris 31. december 1,5 1,2 0,1 1,5 4,3 Afskrivninger 1. januar 1,4 0,6 0,1 1,2 3,3 Årets afskrivninger 0,2 0,4 0,1 0,7 Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver -0,3-0,9 0,0-1,2 Afskrivninger 31. december 1,3 0,1 0,1 1,3 2,8 Regnskabsmæssig værdi 31. december ,2 1,1 0,0 0,2 1,5 I alt 13

14 Note 3. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (mio. kr.) Reetablering af lejede lokaler 0,7 0,7 Resultatløn 1 0,7 0,7 Rådighedsløn 2 1,5 2,1 Efterbetaling af rådighedsløn 3 1,0 Andre hensatte forpligtelser 0,3 0,2 Hensatte forpligtelser i alt 5,3 3,7 1 Forventet resultatløn til departementets direktion på baggrund af opnåede resultater i Tjenestemænd overgået til rådighedsløn i 2012 og Efter EU-dom skulle der ske efterbetaling, inkl. påløbne renter, af forskel mellem rådighedsløn og tjenestemandspension, hvor tjenestemænd tidligere er overgået til pension inden for rådighedsperioden i overensstemmelse med daværende dansk lovgivning. Note 4. Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser (mio. kr.) Reetablering af lejede lokaler 1 4,9 4,9 Åremålsansættelser, fratrædelsesbeløb 2 2,7 2,1 Eventualforpligtelser i alt 7,6 7,0 1 Eventualforpligtelse vedrører lejemålene Slotsholmsgade 10 og Slotsholmsgade 12. Ifølge lejekontrakt skal lejemål afleveres velvedligeholdte henholdsvis nyistandsatte. Bygningsstyrelsen anvender en tommelfingerregel for denne forpligtelse på 600 kr. pr. kvm. ved fraflytning. Lejemål udgør kvm. Der er yderligere en hensat forpligtelse i regnskabet på 0,7 mio. kr. vedrørende reetablering af MindLab s lokaler, som følge af flere særinstallationer. 2 Erhvervs- og Vækstministeriet har løbende ændret alle åremålskontrakter, så der ikke længere skal ske betaling af fratrædelsesbeløb, såfremt den pågældende medarbejder bliver genudnævnt eller varigt ansat i samme, tilsvarende eller højere stilling. Samtidigt er der tilbagegangsret til en fast stilling to lønniveauer under åremålsstillingen. Eventualforpligtelse er opgjort som de optjente fratrædelsesbeløb, hvis departementet afskediger alle åremålsansatte pr. 31. december Departementet har vurderet, om det bliver aktuelt at udbetale fratrædelsesbeløb til nuværende åremålsansatte. Der er ikke fundet nogen væsentlig forpligtelse i den henseende (< 0,1 mio. kr.), hvorfor der ikke optages en hensat forpligtelse for fratrædelsesbeløb i regnskabet Indtægtsdækket virksomhed Den indtægtsdækkede virksomhed under departementet består af aktiviteter i den tværoffentlige virksomhed MindLab, startende i år Yderligere oplysninger kan findes på Mind- Lab s hjemmeside Tabel 14. Indtægtsdækket virksomhed Indtægtsdækket virksomhed (mio. kr.) I alt MindLab -0,2-0,2-0,2-0,6 Anm.: Overskud er angivet med negativt fortegn. 14

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2015 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2015 Marts 2016 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2013 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2013 Marts 2014 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1. Beretning I årsrapporten redegøres for de økonomiske og faglige resultater, som Forbrugerstyrelsen har opnået i perioden januar til december 2009. Årsrapporten afdækker primært de resultater, som er

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patientombuddet, CVR nr. 3304 3066, er ansvarlig for:

Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patientombuddet, CVR nr. 3304 3066, er ansvarlig for: Årsrapport 2015 1 1. Påtegning Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patientombuddet, CVR nr. 3304 3066, er ansvarlig for: 16.11.22. Patientombuddet, 16.11.26. Erstatninger

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403 Årsrapport

Læs mere

1. Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets resultatmål... 4 Årets økonomiske resultat... 4

1. Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets resultatmål... 4 Årets økonomiske resultat... 4 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets resultatmål... 4 Årets økonomiske resultat... 4 2. Målrapportering... 7 Resultatmål 1: 1. realbehandling

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2013 Lasse Kammersgård Johansen Dirigent Side

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8468. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8468. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8468 CVR-nr. 78939516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Bælum Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8346 CVR-nr. 52026415 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7775 CVR-nr. 35148914 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7061 CVR-nr. 12406819 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Gullestrup Sogns Menighedsråd. i Herning Søndre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 9141. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Gullestrup Sogns Menighedsråd. i Herning Søndre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 9141. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gullestrup Sogns Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 9141 CVR-nr. 76656215 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12/2013 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 Budgettering af balance og drift - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 5. udgave juni 2006 Budgettering af balance og drift Kapitel 1. Indledning...3

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere