EU-udbud nr. 2014/S Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud nr. 2014/S 171-302975. Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere."

Transkript

1 EU-udbud nr. 014/S Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere Spørgsmål/Svar Offentliggjort den 10. oktober 014 (VERSION ) Spørgsmål Spørgsmål nr. 1 Spørgsmål 1 Bilag 1 Tilbudsliste delaftale A og B, pos. Nr. 50.1, 51.1 og 5.1 Udbyder ønsker rundstrikkede individuelt fremstillede handsker med langt skaft med og uden fingre og tommel. Udbyder bedes være opmærksom på, at såfremt behandlingen kræver en langskaftet handske, så er der tale om en kraftigt ødem og kan derfor udelukkende behandles med en fladstrikket handske. En rundstrikket handske vil ikke være stabil nok til ødemer af denne karakter og vil derfor være en uhensigtsmæssig behandlingsform. Ydermere er tilbudsgiver ikke bekendt med at rundstrikkede handsker med langt skaft overhovedet findes på markedet. Udbyder bedes venligst fjerne linje 50.1, 51.1 og 5.1 fra tilbudslisten. Svar Ordregiver ønsker i videst muligt omfang tilbud på det der er kravspecificeret på tilbudslisten. Ordregiver ønsker ikke at slette de i spørgsmålet anførte varelinjer, men ændrer i stedet disse varelinjer fra at være kravspecificerede varelinjer, til at være frivillige varelinjer. De frivillige varelinjer er markeret med rosa farve. Se svar på spørgsmål 4 nedenfor for konsekvenser ved tilbudsafgivelse. Alternative produkttilbud behandles i overensstemmelse med det i bilag Kravspecifikation, faneblad 1, afsnit 1.6 anførte. Ny tilbudsliste bilag 1A Tilbudsliste VERSION 4 og bilag 1B Tilbudsliste VERSION 4 oploades på hjemmesiden Offentliggjort den 10. oktober 014 Spørgsmål Spørgsmål Svar

2 nr. 19 Spørgsmål 1 Bilag 1 Tilbudsliste delaftale A og B, pos. Nr. 7.1 og 8.1 Inderstrømper: Der findes ingen kompressionsarmstrømper, der kræver brug af inderstrømper på det danske marked. Tilbudsgiver er bekendt med én armstrømpe, hvor inderstrømpen er påsyet bandagen og derfor med rette ikke kan kaldes for en reel inderstrømpe. Vil udbyder definere/uddybe, hvad der menes med et inderærme, da det os bekendt ikke er nogle produkter på det danske marked (til arm), hvor der anvendes en inderstrømpe. Ordregiver lader positionsnr. 7.1 og 8.1 udgå og flytter vægtningen på 0,50 % for Produktkategori: Kompressionsærme med velcrolukning over til Produktkategori: kompressionsærmer lige (CG). Ny tilbudsliste bilag 1A Tilbudsliste VERSION 3 og bilag 1B Tilbudsliste VERSION 3 oploades på hjemmesiden Armstrømper med velcro: Udbyder bedes bemærke, at når der isættes en velcroåbning i en armstrømpe (eller benstrømpe ), vil strømpen ikke opfylde en RAL godkendelsen til fulde. Det findes derfor ikke hensigtsmæssigt at isætte velcroåbning i hele ærmets længde. Som oftest vælges kun velcroåbninger i mindst muligt omfang, netop for at opfylde RAL kriterierne. Tilbudsgiver er bekendt med ét kompressionsærme med velcroåbning i hele ærmets længde. Dette ærme fraviger fra ovenstående ved at trykket justeres efter anlæggelse vha. et målekort. Dette gør at ærmet overholder krav og kriterier for RAL. Dette konkrete ærme leveres ikke som en ccl., men kan justeres vha. målekortet, så den kan anvendes i hhv. Ccl. 1,, 3 og 4. Vil udbyder definere/uddybe velcroåbning og placering af velcroåbning, så det er gennemsigtigt for alle tilbudsgivere, hvad der skal bydes ind med. Udbyder bedes ydermere bekræfte, at såfremt der indsættes en velcroåbning, vil produktet, med mindre der er tale om føromtalte justerbare kompressionsærme, ikke opfylde RAL kriterier med 100%.

3 0 Udbuddet ser ud til at det er udformet således at brystproteser og kompressionsærmer hænger ubehjælpeligt sammen. er det korrekt forstået? Hvis det er tilfældet må jeg endnu engang erkende at vi er aldeles udelukket fra at komme i betragtning i dette udbud. Vi er ganske nye på området kompressionsærmer og vi kan udelukkende tilbyde måltagning og fornyelse af kompressions materialer, vi er afhængige af at vi kan henvise til lymfødem specialister hvis måltagningen viser for store udsving. Er der mulighed for at man kan byde på de to vidtforskellige hjælpemiddel udbud hver for sig?eller er konklusionen at vi er totalt udelukket hvis vi ikke kan byde på begge områder? Ordregiver har valgt at udbyde brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere i ét samlet udbud, med geografisk opdelte delaftaler. Der kan ikke bydes særskilt ind på dele af en delaftale jfr. Udbudsbrevets afsnit.11 Delaftaler. Ordregiver vil henlede opmærksomheden på at Tilbudsgiver har mulighed for at: 1) antage en underleverandør, hvor Tilbudsgiver garanterer for opfyldelsen, som hvis Tilbudsgiver selv havde udført leverancen jfr. Udbudsbrevets kapitel 5 Rammeaftale 1 ) indgå i et konsortium jfr. Udbudsbrevets afsnit.14 Konsortier Desuden er Tilbudsgiver, som følge af reglerne om frit leverandørvalg, ikke afskåret fra at levere de i udbuddet omfattede hjælpemidler til borgerne.

4 Offentliggjort den 9. oktober 014 Spørgsmål Spørgsmål nr. 5 spørgsmål 1 1E Tilbudsgiver accepterer, at Ordregiver ikke yder tilskud til lingeri, badetøj og øvrig beklædning. Det må være udbyder uvedkommende hvilke priser en borger kan indkøbe en beklædningsgenstand til, som ikke er omfattet af noget offentligt tilskud. Dette punkt er i strid med udbudsreglerne. Svar Ordregiver anmoder ikke Tilbudsgiver om priser på de i positionsnr. 1E anførte produkter. Bestemmelsen var af Ordregiver tænkt som en information rettet til Tilbudsgiver. Ordregiver anerkender dog, at bestemmelsen ikke bør anføres som et mindstekrav, men derimod en information anført i udbudsbrevets afsnit 1.4 Udbuddets omfang. Mindstekravet i positionsnr. 1E udgår. Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION samt Udbudsbetingelser - VERSION oploades på hjemmesiden 6 spørgsmål 1F Iht. Servicelovens 11 har borgeren Det frie hjælpemiddelvalg, hvilket bl.a. betyder, at borgeren kan vælge anden leverandør, end Ordregivers aftaleleverandør, af det hjælpemiddel, Ordregiver har udstedt bevilling til. Ordregiver kan i så fald højst yde tilskud med et beløb svarende til den pris, som Ordregiver kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin aftaleleverandør. Borgeren kan ligeledes som følge af det frie hjælpemiddelvalg vælge et dyrere hjælpemiddel end det, Ordregiver vurderer som bedst egnet og billigst. Ordregiver vil da højst kunne yde tilskud svarende til den pris, Ordregiver kunne have erhvervet dette bedst egnede og billigste hjælpemiddel til hos sin aftaleleverandør. Tilbudsgiver accepterer, at borgeren, såfremt denne ønsker det, kan gøre brug af sit frie hjælpemiddelvalg. Ifølge vejledning nr. 6 af 15. februar 011 til Serviceloven fremgår det, at Det er kommunalbestyrelsen, der ud fra en konkret og individuel vurdering af brugerens samlede funktionsnedsættelse og de deraf affødte behov for kompensation i hver enkelt sag afgør, hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet og billigst. Ordregiver indkalder som udgangspunkt ikke borger til en konsultation. Vurderingen af hvad der er bedst egnet og billigst sker i overensstemmelse med Serviceloven, herunder ovenstående vejledning, ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Vurderingen sker bl.a. på baggrund af leverandørens begrundelse for valgte produkt, lægelige oplysninger (journaloplysninger), samtale med borger og øvrige forhold.

5 Vil ordregiver indkalde borgeren til konsultation for at kunne vurdere hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet og billigst eller hvordan skal ovenstående formulering tolkes.? 7 spørgsmål 3 1J Genansøgning om bevilling af brystprotese kan, som udgangspunkt, tidligst ske 1 måneder efter seneste bevilling heraf, og kun såfremt protesen er slidt. Der bevilges således, som udgangspunkt, maksimalt 1 brystprotese pr. borger/pr. år. Dette er i strid med gældende lovgivning. BEK. nr. 143 af 3/1/01. Der er ingen periode eller antals retningslinjer i serviceloven. Det bør være en individuel vurdering der ligger til grund for behovet af proteser. En dobbelt amputeret må ikke stilles dårlige end en enkeltsidig amputeret. Denne begrænsning er lovstridig. Ordregiver foretager altid en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Har borger et særligt behov eller har et stort slid på hjælpemidlet, vil dette indgå i ovenstående vurdering. En borger, som har fået bortopereret begge bryster vil kunne opnå bevilling i overensstemmelse med Servicelovens bestemmelser. Ifølge vejledning nr. 6 af 15. februar 011 til Serviceloven pkt. 96 fremgår det, at Der kan ydes hjælp til brystproteser efter bortoperation af det ene eller begge bryster Vedrørende udskiftningstidspunkt kan det være vejledende, hvilken garanti leverandøren har givet. Ordregiver har på baggrund af markedsafdækning samt Ordregivers tidligere aftale på området erfaret at 1 måneder er den forventede holdbarhed af produktet, ved korrekt vedligeholdelse og almindelig brug, og derfor er en markedskonform forventet garantiperiodes størrelse. Positionsnr. 1J er ikke i strid med ovenstående, idet det fremgår af positionsnr. 1J, at genansøgning som udgangspunkt tidligst kan ske efter 1 måneder. Desuden fremgår det af bilag Kravspecifikation positionsnr. F, at Tilbudsgiver skal stille en garanti for protesens holdbarhed der modsvarer den i positionsnr. 1J refererede bevillingspraksis. 8 spørgsmål 4 1K Ved udlevering af brystprotese kan en skifteprotese, såfremt dette er bevilget af Ordregiver, tidligst udleveres, når Tilbudsgiver - efter udlevering af den første brystprotese - har haft kontakt med borgeren Ordregiver fastholder kravet. Bestemmelsen omhandler den situation, hvor borger efter en konkret og individuel vurdering skønnes at have et særligt behov, og dermed bevilges proteser. Ordregiver ønsker med bestemmelsen at undgå at borger får udleveret begge de bevilgede proteser samtidig, idet det herved risikeres, at borger får udleveret en eller to proteser, som viser sig ikke at passe til

6 og har konstateret at den udleverede brystprotese er tilfredsstillende. De enkelte kommuners bevillingspraksis gennemgås ved disses opstartsmøde med vindende Tilbudsgiver. Er det muligt at dette kan ændres til en ombytningsret på skifteprotesen på x antal uger fra udlevering?? 9 spørgsmål 5 1L Genansøgning om bevilling af kompressionsærme kan, som udgangspunkt, tidligst ske 4 måneder efter seneste bevilling heraf, og af kompressionshandsker, som udgangspunkt, tidligst måneder efter seneste bevilling heraf. Der bevilges således, som udgangspunkt, maksimalt 3 kompressionsærmer og 6 kompressionshandsker pr. borger/pr. år. Dette er i strid med gældende lovgivning. BEK. nr. 143 af 3/1/01. Der er ingen periode eller antals retningslinjer i serviceloven. Det bør være en individuel vurdering der ligger til grund for behovet af ærmer og handsker. Denne begrænsning er lovstridig. 10 spørgsmål 6 borgers behov. Ordregiver fastholder kravet. Ordregiver foretager altid en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Har borger et særligt behov eller har et stort slid på hjælpemidlet, vil dette indgå i ovenstående vurdering. Ordregiver har på baggrund af markedsafdækning samt Ordregivers tidligere aftale på området erfaret at henholdsvis og 4 måneder er de forventede holdbarheder af produkterne, ved korrekt vedligeholdelse og almindelig brug, og derfor er markedskonforme forventede garantiperioders størrelse. Positionsnr. 1L er ikke i strid med Serviceloven, idet det fremgår af bestemmelsen at genansøgning som udgangspunkt tidligst kan ske efter henholdsvis og 4 måneder. Desuden fremgår det af bilag Kravspecifikation positionsnr. M, at Tilbudsgiver skal stille garantier for kompressionsærmets eller -handskens holdbarhed der modsvarer den i positionsnr. 1L refererede bevillingspraksis. Ordregiver fastholder kravet. Se svar på spørgsmål 8. 1M Såfremt en borger er bevilget flere kompressionsærmer og/eller -handsker på samme bevilling, kan skifteærme eller -handske tidligst udleveres, når Tilbudsgiver - efter udlevering af det første kompressionsærme eller -handske - har haft kontakt med borgeren og har konstateret at den foretagne måltagning er korrekt og hjælpemidlet er tilfredsstillende.

7 Er det muligt at dette kan ændres til en ombytningsret på skifteprotesen på x antal uger fra udlevering?? 11 spørgsmål 7 1T Såfremt der - efter borgerens ønske i henhold til det frie hjælpemiddelvalg - ansøges om en dyrere hjælpemiddel end det hjælpemiddel, Tilbudsgiver vurderer bedst egnet (tilstrækkelig jf. positionsnr. 1N), skal dette fremgå af borgerens ansøgning. Tilbudsgiver skal da på ansøgningen tilkendegive, hvilket produkt (positionsnr. på tilbudslisten) Tilbudsgiver anser for "bedst egnet." Prisdifferencen skal afregnes direkte mellem Tilbudsgiver og borger. Dette punkt bedes uddybes? Hvordan skal tilbudsgiver vurdere en borger som har valgt en anden leverandør? 1 spørgsmål 8 1U Såfremt borgeren har et særligt produktbehov, som ikke kan dækkes via tilbudslisten, skal Tilbudsgiver - sammen med borgerens ansøgning - fremsende en begrundelse for hvorfor Tilbudsgiver vurderer det valgte produkt som værende bedst egnet (tilstrækkeligt jf. positionsnr. 1N). Venligst beskriv hvordan denne praksis skal gennemføres når kommunerne benytter sig af elektronisk ansøgninger via virk.dk! Bestemmelsen omhandler ikke den situation, hvor borger har valgt en anden leverandør end aftaleleverandør. Bestemmelsen vedrører den situation, hvor borger efter konsultation hos Tilbudsgiver/aftaleleverandør, ønsker et andet og dyrere produkt end det Tilbudsgiver/aftaleleverandør ud fra en konkret og individuelt vurdering anser for at være tilstrækkeligt for borger. Ifølge bilag Kravspecifikation positionsnr. 1G skal Tilbudsgiver/aftaleleverandør oplyse borger om at denne risikerer en egenbetaling såfremt denne ønsker et andet produkt end det Tilbudsgiver/aftaleleverandør skønner tilstrækkeligt. Ordregiver ønsker jfr. positionsnr. 1T at Tilbudsgiver/aftaleleverandør gør Ordregiver opmærksom på ovenstående divergens mellem borgers ønske og Tilbudsgiver/aftaleleverandørs vurdering, og oplyser Ordregiver om hvilket produkt der ville være tilstrækkeligt for den pågældende borger. Ordregiver ændrer bestemmelsens ordlyd til følgende: Såfremt borgeren har et særligt produktbehov, som ikke kan dækkes via tilbudslisten, skal Tilbudsgiver i forbindelse med borgerens ansøgning - fremsende en begrundelse for hvorfor Tilbudsgiver vurderer det valgte produkt som værende bedst egnet (tilstrækkeligt jf. positionsnr. 1N). I øvrigt henvises til den i spørgsmål 1, afsnit beskrevne proces, hvorefter udgangspunktet vil være at borger får en forhåndsgodkendelse. Ordregiver ændrer ligeledes følgende positionsnumres ordlyd: - 1H, 1R, 1S, 1X og 1Y: sammen med borgerens

8 ansøgning ændres til i forbindelse med borgerens ansøgning - 1T: skal dette fremgå af borgerens ansøgning. Tilbudsgiver skal da på ansøgningen tilkendegive ændres til skal dette fremgå i forbindelse med borgerens ansøgning. Tilbudsgiver skal da i forbindelse med ansøgningen tilkendegive 13 spørgsmål 9 C Ingen af de af Tilbudsgiver tilbudte produkter må indeholde stoffer, der er kendt allergifremkaldende eller på anden måde kan være sundhedsskadelige for borgeren. Er naturgummi at betragte som et sundhedsskadeligt produkt?? Der bør skelnes mellem om produktet har hud kontakt eller ej!! Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION oploades på hjemmesiden Det fremgår ikke klart af spørgsmålet hvorvidt spørgsmålet vedrører samtlige de i udbuddet omfattede produkter eller alene dele heraf. For så vidt angår brystproteser har Ordregiver stillet et mindstekrav om at disse skal være af silikone jfr. Bilag Kravspecifikation positionsnr. G. Ordregiver anerkender, at mindstekravet i positionsnr. C kan præciseres, og ændrer derfor ordlyden som følger: Ingen af de af Tilbudsgiver tilbudte produkter må indeholde stoffer, der er kendt allergifremkaldende eller på anden måde kan være sundhedsskadelige for borgeren ved den på produktet anviste korrekte brug. Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION oploades på hjemmesiden Såfremt Tilbudsgiver ikke er enig med Ordregiver i ovenstående bedes Tilbudsgiver præcisere hvori problemstillingen består. 14 spørgsmål 10 Ordregiver ændrer bestemmelsen til følgende ordlyd: O Sammenføjninger på de tilbudte kompressionsærmer og -handsker med søm (fladstrik) skal være udført således, at disse ikke kan give gener eller forårsage Sammenføjninger på de tilbudte kompressionsærmer og - handsker med søm (fladstrik) skal være udført således, at disse ikke kan give gener eller forårsage fysisk skade, som fx trykskader,

9 fysisk skade, som fx trykskader, på borgeren i forbindelse med brugen heraf. Der bør tilføjes: på borgeren i forbindelse af korrekt brug heraf. 15 spørgsmål 11 Ordregiver vil efter nærværende udbuds afslutning, i forbindelse med bevilling, informere borgeren om indgået samhandelsaftale med vindende Tilbudsgiver, og om det frie hjælpemiddelvalg samt om konsekvenserne ved valg af anden leverandør end Ordregivers aftaleleverandør Venligst beskriv hvad der menes med konsekvensen af valg af anden leverandør?? 16 spørgsmål 1 På forlangende skal Kontrakthaver fremsende dokumentation for produkternes miljømæssige egenskaber, således at Ordregiver kan foretage en miljøvurdering af produktet. Kontrakthavers udgifter i den forbindelse er Ordregiver uvedkommende. Venligst beskriv hvad der menes med miljømæssige egenskaber??? 17 Spørgsmål 1 Bilag Kravspecifikation, Produkt og kvalitet, pkt. N Udbyder ønsker at de tilbudte kompressionsærmer og -handsker skal være fremstillet i et hudvenligt materiale der er blødt og ikke kradser på huden. Udbyder bedes venligst være opmærksom på, at på borgeren i forbindelse korrekt brug heraf. Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION oploades på hjemmesiden Hermed mener Ordregiver konsekvenserne af at borger gør brug det frie leverandørvalg, som det fremgår af bilag Kravspecifikation positionsnr. 1F. Borger orienteres om, at såfremt denne vælger Ordregivers aftaleleverandør, kan borger kræve levering i overensstemmelse med vilkårene i udbudsmaterialet, herunder kravene til levering, reklamation mv. Desuden orienteres borger om risikoen for egenbetaling, idet aftaleleverandørens priser er udgangspunktet for beregning af Ordregivers tilskud. Det i spørgsmålet refererede fremgår af udbudsmaterialets kapitel 5 Rammeaftale 37 Miljø. Med dokumentation for produkternes miljømæssige egenskaber mener Ordregiver - afhængig af hvad der ønskes undersøgt fx dokumentation der beskriver forhold omkring produktet, herunder indholdsstoffer, fremstilling, bortskaffelse mv., således at Ordregiver bliver i stand til at vurdere om produktet bl.a. lever op til gældende miljøregler, -love, - bekendtgørelser, EU-direktiver mv., som ligeledes er krævet i 37. Der ligger i Ordregivers formulering ikke et forlangende om, at borgeren skal føle det behageligt at anvende kompressionsærmer og handsker. Ordregiver anerkender, at det som udgangspunkt ikke er behageligt for borger at anvende kompressionsærmer og handsker. Ordregiver anerkender ligeledes, at kraftigt materiale kan være påkrævet anvendt ved særlige ødemer, der kræver høj

10 kompressionsarmstrømper og -handsker er hjælpemidler med det formål, at de skal afhjælpe borgere med et varigt ødem eller lignende ved hjælp af specifik kompression i et særligt påkrævet område. Afhængig af ødemets størrelse og problemets/sygdommens kompleksistet kan det oftest være nødvendigt at udlevere/fremstille strømper udarbejdet i kraftigt materiale og/eller med kraftig kompression og disse strømper er som udgangspunkt ikke behagelige for den enkelte borger, men derimod en nødvendighed i forhold til afhjælpning af den konkrete problemstilling. Tilbudsgiver ser det derfor særdeles vanskeligt at kunne garantere, at alle borgere vil føle strømpeforsyningen lige behagelig. Ligeledes er kravet om blødt materiale meget subjektivt. Hvad der umiddelbart antages for at være blødt materiale kan sagtens føles hårdt af hypersensible borgere, hvilke også er omfattet af målgruppen for disse hjælpemidler. Udbyder bedes venligst overveje nuværende formulering af dette mindstekrav og anbefales enten at slette eller omskrive kravet jf. ovenstående. 18 Spørgsmål Bilag Kravspecifikation, Service, pkt. 3K Da flere borgere fra Mariagerfjord kommune erfaringsmæssigt benytter lokationer i Aalborg i forhold til kropsbårne hjælpemidler, bedes udbyder tage stilling til, hvorvidt en afstand jf. krak.dk på 55 km. kan accepteres i stedet for de i kravspecifikationen anførte 50 km. kompression. Ordregiver mener med sin formulering, at kompressionsærmerog handsker skal være fremstillet af materialer, der ved umiddelbar berøring for den gennemsnitlige bruger ikke synes at kradse huden (som Ordregiver f.eks. vil vurdere på såfremt Ordregiver gennemfører en afprøvning af vareprøver). Ved særligt sensitive borgere, som der refereres til i spørgsmålet, har Ordregiver en forventning om, at den kommende aftaleleverandør i kraft af sin faglighed anbefaler brug af det produkt, der for den enkelte borger har den tilstrækkelige kompression og samtidigt så optimal en komfort som muligt i den givne situation. Formuleringen er blødt og udgår, således at formuleringen bliver: De tilbudte kompressionsærmer og handsker skal være i et hudvenligt materiale. Ved hudvenligt forstår Ordregiver et materiale der ikke kradser på huden. Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION oploades på hjemmesiden Ordregiver accepterer, at det i bilag Kravspecifikation positionsnr. 3K anførte afstandskrav for Mariagerfjord Kommune ændres til: Mariagerfjord: Nordre Kaj Gade 1, 9500 Hobro (55 km). Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION oploades på hjemmesiden Offentliggjort den 30. september 014 Spørgsmål Spørgsmål Svar

11 nr Producentens varenr. samt positionsnummer Af Kravspecifikation, Mindstekrav, pkt. 1H samt Udkast til Rammeaftale 8 fremgår det, at der i ansøgningen skal anføres producentens varenummer., ligesom der skal anføres positionsnummer. Såfremt de ønskede oplysninger skal fremgå af ansøgningen, skal måltagning foretages før bevilling foreligger. Hvordan forestiller udbyder sig, at proceduren omkring ansøgningsfasen skal foregå? Ordregivers visitation kan, i henhold til Servicelovens 11, alene bevilge tilskud til det hjælpemiddel (brystprotese, kompressionsærme og/eller handske eller ærmepåtager) der er bedst egnet og billigst. For at Ordregivers visitation kan foretage en vurdering heraf er det nødvendigt at det, forud for fastsættelse af bevillingens størrelse, oplyses hvilket produkt/positionsnr. der ansøges om tilskud til, samt at Tilbudsgiver begrunder valget af produkt/positionsnr. som værende tilstrækkeligt i det omfang det fremgår af bilag Kravspecifikation. Processen vil således som udgangspunkt være, at borger - eller sygehuset på vegne af borger - ansøger Ordregivers visitation om bevilling af et hjælpemiddel (brystprotese, kompressionsærme eller handske eller ærmepåtager). Såfremt borger opfylder kriterierne for at være berettiget til et sådant hjælpemiddel vil borger få en forhåndsgodkendelse og vil i forbindelse hermed blive oplyst om det frie leverandør- og hjælpemiddelvalg. Borger oplyses om hvem der er Ordregivers aftaleleverandør samt konsekvensen af at vælge en anden leverandør end aftaleleverandøren. Borger kontakter den ønskede leverandør, som foretager en faglig vurdering af hvilket produkt/positionsnr. der er tilstrækkeligt i forhold til at Ordregiver alene kan bevilge tilskud til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Tilbudsgiver skal i forbindelse med den faglige vurdering foretage de nødvendige arbejder, herunder måltagning/afprøvning.. Producentens varenummer kompressionsærmer og - handsker På tilbudslisten skal der oplyses producentens varenr. for såvel standardærmer og handsker som individuelt fremstillede ærmer og handsker. Der findes ikke producentvarenumre for individuelt fremstillede ærmer og handsker, da det er efter mål. Ved bestilling af individuelt fremstillede ærmer og handsker fremsendes særligt Ordregiver frafalder kravet om producentvarenummer for så vidt angår de individuelt fremstillede produkter. Ny tilbudsliste bilag 1A Tilbudsliste VERSION og bilag 1B Tilbudsliste VERSION oploades på hjemmesiden

12 målskema til producenten. Udbyder bedes derfor frafalde kravet om, at der skal oplyses producentvarenummer under de individuelt fremstillede produkter Tilbudslisten kompressionsærmer og -handsker Kompressionsklasse 1 og er slået sammen og der ønskes samlet pris, samlet produktnavn og samlet varenummer for kompressionsklasse 1 og. - Der er prisforskel på klasse 1 og klasse kompressionsærmer og handsker. - Nogle typer af ærmer og handsker findes kun som kompressionsklasse 1, mens andre typer kun findes som kompressionsklasse. Dermed bliver disse typer af strømper udelukket, såfremt udbyder fastholder at kl. 1 og skal slås sammen. - Der ønskes oplyst varenummer for hvert produkt. Klasse 1 og klasse har hver deres varenummer hos producenten og hos tilbudsgiver. Udbyder bedes tilrette tilbudslisten således, kompressionsklasse 1 og får hver deres varelinje. Ordregiver har valgt, på baggrund af spørgsmålet, at ændre tilbudslistens faneblad 3 således at: 1) Tilbudsgiver alene skal afgive tilbud på kompressionsærmer og handsker i kompressionsklasse II. ) Tilbudsgiver skal, såfremt denne i sit sortiment fører det tilbudte produkt i kompressionsklasse I, tilbyde Ordregiver dette produkt til maksimum samme pris. Ad. 1) Tilbudsgiver skal afgive tilbud på alle de orangemarkerede kravspecificerede varelinjer i kompressionsklasse II. Manglende tilbudsafgivelse på en orangemarkeret kravspecificeret varelinje i kompressionsklasse II har følgende retsvirkning: a) Afgiver ingen tilbudsgivere tilbud på varelinjen i kompressionsklasse II vil varelinjen udgå af evalueringen og ingen tilbud afvises som ikke-konditionsmæssigt. b) Afgiver Tilbudsgiver ikke tilbud på varelinjen, men andre Tilbudsgivere gør det, vil Tilbudsgivers tilbud blive afvist som ikke-konditionsmæssigt. Tilbudsgiver bærer selv risikoen for at manglende tilbudsafgivelse jfr. ovenfor kan resultere i at tilbuddet afvises som ikkekonditionsmæssigt. Ad. ) Såfremt Tilbudsgiver i sit sortiment fører det tilbudte produkt i kompressionsklasse I skal Tilbudsgiver sætte kryds i de gule celler på varelinjen for det tilbudte produkt. Disse produkter indgår ikke i evalueringen af underkriteriet Pris.

13 Den i udbudsbrevets afsnit. Formkrav og kapitel 3 Tilbudsdisposition krævede produktoversigt skal omfatte oplysninger vedrørende de tilbudte kravspecificerede (orange varelinjer) og frivillige (rosa varelinjer jfr. nedenfor spsm. 4) produkter i kompressionsklasse II, men ikke vedrørende produkterne i kompressionsklasse I. Se i øvrigt faneblad 1 Instruktion tilføjelse til pkt. 1.5 Kravspecificerede varelinjer og nyt pkt. 4.3 Kompressionsklasse I og II. Ny tilbudsliste bilag 1A Tilbudsliste VERSION og bilag 1B Tilbudsliste VERSION oploades på hjemmesiden Tilbudslisten kompressionsærmer og -handsker Der ønskes tilbud på en række standardærmer og -handsker. Der er flere af de ønskede typer som ikke findes, jf. vedlagte liste. Udbyder bedes tilrette tilbudslisten, således de typer, der ikke findes, fjernes fra listen. Pos.nr. Standar d 3.1 Ærme Lige kant Fladstrik Silikonekant 11.1 Ærme Skrå kant Fladstrik 1.1 Ærme Skrå kant Fladstrik Silikonekant 13.1 Ærme Skrå kant Fladstrik Silikonekant 14.1 Ærme Skrå kant Rundstrik 15.1 Ærme Skrå kant Rundstrik Silikonekant 1.1 Ærme Skulderkappe Fladstrik.1 Ærme Skulderkappe Fladstrik Funtionszone f.eks. Albuekile Funtionszone f.eks. Albuekile Funtionszone f.eks. Albuekile Ordregiver ønsker i videst muligt omfang tilbud på det der er kravspecificeret på tilbudslisten. Ordregiver ønsker ikke at slette de i spørgsmålet anførte varelinjer, men ændrer i stedet disse varelinjer fra at være kravspecificerede varelinjer, til at være frivillige varelinjer. De frivillige varelinjer er markeret med rosa farve. Manglende tilbudsafgivelse på de rosa markerede varelinjer vil ikke medføre at tilbuddet afvises som ikke-konditionsmæssigt, uanset at andre tilbudsgivere afgiver tilbud på varelinjen. De frivillige varelinjer behandles som anført i faneblad 1 Instruktion, pkt. 1.6 Alternative produkttilbud vedr. prissætning mv. jfr. pkt. 1.5 Kravspecificerede varelinjer hvilket bl.a. får følgende retsvirkning: Afgiver ingen Tilbudsgivere tilbud på varelinjen udgår varelinjen af evalueringen. Afgiver Tilbudsgiver ikke tilbud, mens andre tilbudsgivere gør det, vil Ordregiver indsætte et beløb svarende til

14 41.1 Handske langt skaft Fladstrik med fingre 4.1 Handske langt skaft Fladstrik 43.1 Handske langt skaft Fladstrik med tommel 44.1 Handske langt skaft Rundstrik med fingre 45.1 Handske langt skaft Rundstrik 46.1 Handske langt skaft Rundstrik med tommel højest afgivne tilbudspris for varelinjen fra alle indkomne tilbud + 10 % med henblik på en gennemsigtig prisevaluering. Såfremt varelinjer udgår fordeles vægtningen, i forbindelse med evalueringen, forholdsmæssigt blandt de tilbageværende varelinjer. Den i udbudsbrevets afsnit. Formkrav og kapitel 3 Tilbudsdisposition krævede produktoversigt skal omfatte oplysninger vedrørende de tilbudte kravspecificerede (orange varelinjer jfr. ovenfor spsm. 3) og frivillige (rosa varelinjer) produkter i kompressionsklasse II, men ikke vedrørende produkterne i kompressionsklasse I. Ny tilbudsliste bilag 1A Tilbudsliste VERSION og bilag 1B Tilbudsliste VERSION oploades på hjemmesiden

Tilbudsgiver accepterer, at der alene må udleveres de af udbuddet omfattede produkter når der foreligger en skriftlig bevilling fra Ordregiver.

Tilbudsgiver accepterer, at der alene må udleveres de af udbuddet omfattede produkter når der foreligger en skriftlig bevilling fra Ordregiver. Bilag 2 - "Kravspecifikation" Faneblad 2 "Mindstekrav." NR. 1 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H GENERELLE BETINGELSER Ansøgninger Ansøgninger - generelle krav Iht. vejledningen til servicelovens 112 skal kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg KomUdbud KomUdbud (tidligere 12-by gruppens indkøbscentral) er et indkøbsfællesskab med 15 deltagende kommuner. De deltagende kommuner gennemfører i samarbejde EU-udbud af varer og tjenesteydelser, med

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30 Spørgsmål og svar Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb Dato Spørgsmål Svar Besvaret d. 1. 11.9.2012 Bilag 4 Kravspecifikation Ordregiver ønsker at tilbudsgiver besvarer pkt. 19-21 vedr.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg KomUdbud KomUdbud (tidligere 12-by gruppens indkøbscentral) er et indkøbsfællesskab med 15 deltagende kommuner. De deltagende kommuner gennemfører i samarbejde EU-udbud af varer og tjenesteydelser, med

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Revideret version 6. august 2014 Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. De anførte mål/størrelser

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.13 Konsortier / 14 Underleverandører

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker Indhold 1. Parykker... 3 2. Oversigt over deltagere på parykker... 3 2.1. Geografisk opdeling... 3 3. Udvælgelseskriterier...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Aftalebilag 1. Kravspecifikation. I forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj Og ortopædiske fodindlæg. til

Aftalebilag 1. Kravspecifikation. I forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj Og ortopædiske fodindlæg. til Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 1 Kravspecifikation I forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj Og ortopædiske fodindlæg til Allerød, Ballerup, Bornholm, Egedal, Fredensborg,

Læs mere

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter Bilag 2A Fødevarerministeriet Kravspecifikation EU udbud Kaffe, te og relaterede produkter 1 af 9 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Omfang... 3 3. Formål... 3 4. Ordregivers krav og mindstekrav... 4 5. Priser,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Annoncering Generelle udbudsbetingelser. Kapitel 1. i forbindelse med udbud af. Arbejdsbeklædning til Aalborg Universitet

Annoncering Generelle udbudsbetingelser. Kapitel 1. i forbindelse med udbud af. Arbejdsbeklædning til Aalborg Universitet Annoncering Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Arbejdsbeklædning til Aalborg Universitet Side 1 af 11 Forord Aalborg Universitet Konkurrence udsætter herved arbejdsbeklædning.

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere