EU-udbud nr. 2014/S Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud nr. 2014/S 171-302975. Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere."

Transkript

1 EU-udbud nr. 014/S Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere Spørgsmål/Svar Offentliggjort den 10. oktober 014 (VERSION ) Spørgsmål Spørgsmål nr. 1 Spørgsmål 1 Bilag 1 Tilbudsliste delaftale A og B, pos. Nr. 50.1, 51.1 og 5.1 Udbyder ønsker rundstrikkede individuelt fremstillede handsker med langt skaft med og uden fingre og tommel. Udbyder bedes være opmærksom på, at såfremt behandlingen kræver en langskaftet handske, så er der tale om en kraftigt ødem og kan derfor udelukkende behandles med en fladstrikket handske. En rundstrikket handske vil ikke være stabil nok til ødemer af denne karakter og vil derfor være en uhensigtsmæssig behandlingsform. Ydermere er tilbudsgiver ikke bekendt med at rundstrikkede handsker med langt skaft overhovedet findes på markedet. Udbyder bedes venligst fjerne linje 50.1, 51.1 og 5.1 fra tilbudslisten. Svar Ordregiver ønsker i videst muligt omfang tilbud på det der er kravspecificeret på tilbudslisten. Ordregiver ønsker ikke at slette de i spørgsmålet anførte varelinjer, men ændrer i stedet disse varelinjer fra at være kravspecificerede varelinjer, til at være frivillige varelinjer. De frivillige varelinjer er markeret med rosa farve. Se svar på spørgsmål 4 nedenfor for konsekvenser ved tilbudsafgivelse. Alternative produkttilbud behandles i overensstemmelse med det i bilag Kravspecifikation, faneblad 1, afsnit 1.6 anførte. Ny tilbudsliste bilag 1A Tilbudsliste VERSION 4 og bilag 1B Tilbudsliste VERSION 4 oploades på hjemmesiden Offentliggjort den 10. oktober 014 Spørgsmål Spørgsmål Svar

2 nr. 19 Spørgsmål 1 Bilag 1 Tilbudsliste delaftale A og B, pos. Nr. 7.1 og 8.1 Inderstrømper: Der findes ingen kompressionsarmstrømper, der kræver brug af inderstrømper på det danske marked. Tilbudsgiver er bekendt med én armstrømpe, hvor inderstrømpen er påsyet bandagen og derfor med rette ikke kan kaldes for en reel inderstrømpe. Vil udbyder definere/uddybe, hvad der menes med et inderærme, da det os bekendt ikke er nogle produkter på det danske marked (til arm), hvor der anvendes en inderstrømpe. Ordregiver lader positionsnr. 7.1 og 8.1 udgå og flytter vægtningen på 0,50 % for Produktkategori: Kompressionsærme med velcrolukning over til Produktkategori: kompressionsærmer lige (CG). Ny tilbudsliste bilag 1A Tilbudsliste VERSION 3 og bilag 1B Tilbudsliste VERSION 3 oploades på hjemmesiden Armstrømper med velcro: Udbyder bedes bemærke, at når der isættes en velcroåbning i en armstrømpe (eller benstrømpe ), vil strømpen ikke opfylde en RAL godkendelsen til fulde. Det findes derfor ikke hensigtsmæssigt at isætte velcroåbning i hele ærmets længde. Som oftest vælges kun velcroåbninger i mindst muligt omfang, netop for at opfylde RAL kriterierne. Tilbudsgiver er bekendt med ét kompressionsærme med velcroåbning i hele ærmets længde. Dette ærme fraviger fra ovenstående ved at trykket justeres efter anlæggelse vha. et målekort. Dette gør at ærmet overholder krav og kriterier for RAL. Dette konkrete ærme leveres ikke som en ccl., men kan justeres vha. målekortet, så den kan anvendes i hhv. Ccl. 1,, 3 og 4. Vil udbyder definere/uddybe velcroåbning og placering af velcroåbning, så det er gennemsigtigt for alle tilbudsgivere, hvad der skal bydes ind med. Udbyder bedes ydermere bekræfte, at såfremt der indsættes en velcroåbning, vil produktet, med mindre der er tale om føromtalte justerbare kompressionsærme, ikke opfylde RAL kriterier med 100%.

3 0 Udbuddet ser ud til at det er udformet således at brystproteser og kompressionsærmer hænger ubehjælpeligt sammen. er det korrekt forstået? Hvis det er tilfældet må jeg endnu engang erkende at vi er aldeles udelukket fra at komme i betragtning i dette udbud. Vi er ganske nye på området kompressionsærmer og vi kan udelukkende tilbyde måltagning og fornyelse af kompressions materialer, vi er afhængige af at vi kan henvise til lymfødem specialister hvis måltagningen viser for store udsving. Er der mulighed for at man kan byde på de to vidtforskellige hjælpemiddel udbud hver for sig?eller er konklusionen at vi er totalt udelukket hvis vi ikke kan byde på begge områder? Ordregiver har valgt at udbyde brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere i ét samlet udbud, med geografisk opdelte delaftaler. Der kan ikke bydes særskilt ind på dele af en delaftale jfr. Udbudsbrevets afsnit.11 Delaftaler. Ordregiver vil henlede opmærksomheden på at Tilbudsgiver har mulighed for at: 1) antage en underleverandør, hvor Tilbudsgiver garanterer for opfyldelsen, som hvis Tilbudsgiver selv havde udført leverancen jfr. Udbudsbrevets kapitel 5 Rammeaftale 1 ) indgå i et konsortium jfr. Udbudsbrevets afsnit.14 Konsortier Desuden er Tilbudsgiver, som følge af reglerne om frit leverandørvalg, ikke afskåret fra at levere de i udbuddet omfattede hjælpemidler til borgerne.

4 Offentliggjort den 9. oktober 014 Spørgsmål Spørgsmål nr. 5 spørgsmål 1 1E Tilbudsgiver accepterer, at Ordregiver ikke yder tilskud til lingeri, badetøj og øvrig beklædning. Det må være udbyder uvedkommende hvilke priser en borger kan indkøbe en beklædningsgenstand til, som ikke er omfattet af noget offentligt tilskud. Dette punkt er i strid med udbudsreglerne. Svar Ordregiver anmoder ikke Tilbudsgiver om priser på de i positionsnr. 1E anførte produkter. Bestemmelsen var af Ordregiver tænkt som en information rettet til Tilbudsgiver. Ordregiver anerkender dog, at bestemmelsen ikke bør anføres som et mindstekrav, men derimod en information anført i udbudsbrevets afsnit 1.4 Udbuddets omfang. Mindstekravet i positionsnr. 1E udgår. Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION samt Udbudsbetingelser - VERSION oploades på hjemmesiden 6 spørgsmål 1F Iht. Servicelovens 11 har borgeren Det frie hjælpemiddelvalg, hvilket bl.a. betyder, at borgeren kan vælge anden leverandør, end Ordregivers aftaleleverandør, af det hjælpemiddel, Ordregiver har udstedt bevilling til. Ordregiver kan i så fald højst yde tilskud med et beløb svarende til den pris, som Ordregiver kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin aftaleleverandør. Borgeren kan ligeledes som følge af det frie hjælpemiddelvalg vælge et dyrere hjælpemiddel end det, Ordregiver vurderer som bedst egnet og billigst. Ordregiver vil da højst kunne yde tilskud svarende til den pris, Ordregiver kunne have erhvervet dette bedst egnede og billigste hjælpemiddel til hos sin aftaleleverandør. Tilbudsgiver accepterer, at borgeren, såfremt denne ønsker det, kan gøre brug af sit frie hjælpemiddelvalg. Ifølge vejledning nr. 6 af 15. februar 011 til Serviceloven fremgår det, at Det er kommunalbestyrelsen, der ud fra en konkret og individuel vurdering af brugerens samlede funktionsnedsættelse og de deraf affødte behov for kompensation i hver enkelt sag afgør, hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet og billigst. Ordregiver indkalder som udgangspunkt ikke borger til en konsultation. Vurderingen af hvad der er bedst egnet og billigst sker i overensstemmelse med Serviceloven, herunder ovenstående vejledning, ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Vurderingen sker bl.a. på baggrund af leverandørens begrundelse for valgte produkt, lægelige oplysninger (journaloplysninger), samtale med borger og øvrige forhold.

5 Vil ordregiver indkalde borgeren til konsultation for at kunne vurdere hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet og billigst eller hvordan skal ovenstående formulering tolkes.? 7 spørgsmål 3 1J Genansøgning om bevilling af brystprotese kan, som udgangspunkt, tidligst ske 1 måneder efter seneste bevilling heraf, og kun såfremt protesen er slidt. Der bevilges således, som udgangspunkt, maksimalt 1 brystprotese pr. borger/pr. år. Dette er i strid med gældende lovgivning. BEK. nr. 143 af 3/1/01. Der er ingen periode eller antals retningslinjer i serviceloven. Det bør være en individuel vurdering der ligger til grund for behovet af proteser. En dobbelt amputeret må ikke stilles dårlige end en enkeltsidig amputeret. Denne begrænsning er lovstridig. Ordregiver foretager altid en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Har borger et særligt behov eller har et stort slid på hjælpemidlet, vil dette indgå i ovenstående vurdering. En borger, som har fået bortopereret begge bryster vil kunne opnå bevilling i overensstemmelse med Servicelovens bestemmelser. Ifølge vejledning nr. 6 af 15. februar 011 til Serviceloven pkt. 96 fremgår det, at Der kan ydes hjælp til brystproteser efter bortoperation af det ene eller begge bryster Vedrørende udskiftningstidspunkt kan det være vejledende, hvilken garanti leverandøren har givet. Ordregiver har på baggrund af markedsafdækning samt Ordregivers tidligere aftale på området erfaret at 1 måneder er den forventede holdbarhed af produktet, ved korrekt vedligeholdelse og almindelig brug, og derfor er en markedskonform forventet garantiperiodes størrelse. Positionsnr. 1J er ikke i strid med ovenstående, idet det fremgår af positionsnr. 1J, at genansøgning som udgangspunkt tidligst kan ske efter 1 måneder. Desuden fremgår det af bilag Kravspecifikation positionsnr. F, at Tilbudsgiver skal stille en garanti for protesens holdbarhed der modsvarer den i positionsnr. 1J refererede bevillingspraksis. 8 spørgsmål 4 1K Ved udlevering af brystprotese kan en skifteprotese, såfremt dette er bevilget af Ordregiver, tidligst udleveres, når Tilbudsgiver - efter udlevering af den første brystprotese - har haft kontakt med borgeren Ordregiver fastholder kravet. Bestemmelsen omhandler den situation, hvor borger efter en konkret og individuel vurdering skønnes at have et særligt behov, og dermed bevilges proteser. Ordregiver ønsker med bestemmelsen at undgå at borger får udleveret begge de bevilgede proteser samtidig, idet det herved risikeres, at borger får udleveret en eller to proteser, som viser sig ikke at passe til

6 og har konstateret at den udleverede brystprotese er tilfredsstillende. De enkelte kommuners bevillingspraksis gennemgås ved disses opstartsmøde med vindende Tilbudsgiver. Er det muligt at dette kan ændres til en ombytningsret på skifteprotesen på x antal uger fra udlevering?? 9 spørgsmål 5 1L Genansøgning om bevilling af kompressionsærme kan, som udgangspunkt, tidligst ske 4 måneder efter seneste bevilling heraf, og af kompressionshandsker, som udgangspunkt, tidligst måneder efter seneste bevilling heraf. Der bevilges således, som udgangspunkt, maksimalt 3 kompressionsærmer og 6 kompressionshandsker pr. borger/pr. år. Dette er i strid med gældende lovgivning. BEK. nr. 143 af 3/1/01. Der er ingen periode eller antals retningslinjer i serviceloven. Det bør være en individuel vurdering der ligger til grund for behovet af ærmer og handsker. Denne begrænsning er lovstridig. 10 spørgsmål 6 borgers behov. Ordregiver fastholder kravet. Ordregiver foretager altid en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Har borger et særligt behov eller har et stort slid på hjælpemidlet, vil dette indgå i ovenstående vurdering. Ordregiver har på baggrund af markedsafdækning samt Ordregivers tidligere aftale på området erfaret at henholdsvis og 4 måneder er de forventede holdbarheder af produkterne, ved korrekt vedligeholdelse og almindelig brug, og derfor er markedskonforme forventede garantiperioders størrelse. Positionsnr. 1L er ikke i strid med Serviceloven, idet det fremgår af bestemmelsen at genansøgning som udgangspunkt tidligst kan ske efter henholdsvis og 4 måneder. Desuden fremgår det af bilag Kravspecifikation positionsnr. M, at Tilbudsgiver skal stille garantier for kompressionsærmets eller -handskens holdbarhed der modsvarer den i positionsnr. 1L refererede bevillingspraksis. Ordregiver fastholder kravet. Se svar på spørgsmål 8. 1M Såfremt en borger er bevilget flere kompressionsærmer og/eller -handsker på samme bevilling, kan skifteærme eller -handske tidligst udleveres, når Tilbudsgiver - efter udlevering af det første kompressionsærme eller -handske - har haft kontakt med borgeren og har konstateret at den foretagne måltagning er korrekt og hjælpemidlet er tilfredsstillende.

7 Er det muligt at dette kan ændres til en ombytningsret på skifteprotesen på x antal uger fra udlevering?? 11 spørgsmål 7 1T Såfremt der - efter borgerens ønske i henhold til det frie hjælpemiddelvalg - ansøges om en dyrere hjælpemiddel end det hjælpemiddel, Tilbudsgiver vurderer bedst egnet (tilstrækkelig jf. positionsnr. 1N), skal dette fremgå af borgerens ansøgning. Tilbudsgiver skal da på ansøgningen tilkendegive, hvilket produkt (positionsnr. på tilbudslisten) Tilbudsgiver anser for "bedst egnet." Prisdifferencen skal afregnes direkte mellem Tilbudsgiver og borger. Dette punkt bedes uddybes? Hvordan skal tilbudsgiver vurdere en borger som har valgt en anden leverandør? 1 spørgsmål 8 1U Såfremt borgeren har et særligt produktbehov, som ikke kan dækkes via tilbudslisten, skal Tilbudsgiver - sammen med borgerens ansøgning - fremsende en begrundelse for hvorfor Tilbudsgiver vurderer det valgte produkt som værende bedst egnet (tilstrækkeligt jf. positionsnr. 1N). Venligst beskriv hvordan denne praksis skal gennemføres når kommunerne benytter sig af elektronisk ansøgninger via virk.dk! Bestemmelsen omhandler ikke den situation, hvor borger har valgt en anden leverandør end aftaleleverandør. Bestemmelsen vedrører den situation, hvor borger efter konsultation hos Tilbudsgiver/aftaleleverandør, ønsker et andet og dyrere produkt end det Tilbudsgiver/aftaleleverandør ud fra en konkret og individuelt vurdering anser for at være tilstrækkeligt for borger. Ifølge bilag Kravspecifikation positionsnr. 1G skal Tilbudsgiver/aftaleleverandør oplyse borger om at denne risikerer en egenbetaling såfremt denne ønsker et andet produkt end det Tilbudsgiver/aftaleleverandør skønner tilstrækkeligt. Ordregiver ønsker jfr. positionsnr. 1T at Tilbudsgiver/aftaleleverandør gør Ordregiver opmærksom på ovenstående divergens mellem borgers ønske og Tilbudsgiver/aftaleleverandørs vurdering, og oplyser Ordregiver om hvilket produkt der ville være tilstrækkeligt for den pågældende borger. Ordregiver ændrer bestemmelsens ordlyd til følgende: Såfremt borgeren har et særligt produktbehov, som ikke kan dækkes via tilbudslisten, skal Tilbudsgiver i forbindelse med borgerens ansøgning - fremsende en begrundelse for hvorfor Tilbudsgiver vurderer det valgte produkt som værende bedst egnet (tilstrækkeligt jf. positionsnr. 1N). I øvrigt henvises til den i spørgsmål 1, afsnit beskrevne proces, hvorefter udgangspunktet vil være at borger får en forhåndsgodkendelse. Ordregiver ændrer ligeledes følgende positionsnumres ordlyd: - 1H, 1R, 1S, 1X og 1Y: sammen med borgerens

8 ansøgning ændres til i forbindelse med borgerens ansøgning - 1T: skal dette fremgå af borgerens ansøgning. Tilbudsgiver skal da på ansøgningen tilkendegive ændres til skal dette fremgå i forbindelse med borgerens ansøgning. Tilbudsgiver skal da i forbindelse med ansøgningen tilkendegive 13 spørgsmål 9 C Ingen af de af Tilbudsgiver tilbudte produkter må indeholde stoffer, der er kendt allergifremkaldende eller på anden måde kan være sundhedsskadelige for borgeren. Er naturgummi at betragte som et sundhedsskadeligt produkt?? Der bør skelnes mellem om produktet har hud kontakt eller ej!! Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION oploades på hjemmesiden Det fremgår ikke klart af spørgsmålet hvorvidt spørgsmålet vedrører samtlige de i udbuddet omfattede produkter eller alene dele heraf. For så vidt angår brystproteser har Ordregiver stillet et mindstekrav om at disse skal være af silikone jfr. Bilag Kravspecifikation positionsnr. G. Ordregiver anerkender, at mindstekravet i positionsnr. C kan præciseres, og ændrer derfor ordlyden som følger: Ingen af de af Tilbudsgiver tilbudte produkter må indeholde stoffer, der er kendt allergifremkaldende eller på anden måde kan være sundhedsskadelige for borgeren ved den på produktet anviste korrekte brug. Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION oploades på hjemmesiden Såfremt Tilbudsgiver ikke er enig med Ordregiver i ovenstående bedes Tilbudsgiver præcisere hvori problemstillingen består. 14 spørgsmål 10 Ordregiver ændrer bestemmelsen til følgende ordlyd: O Sammenføjninger på de tilbudte kompressionsærmer og -handsker med søm (fladstrik) skal være udført således, at disse ikke kan give gener eller forårsage Sammenføjninger på de tilbudte kompressionsærmer og - handsker med søm (fladstrik) skal være udført således, at disse ikke kan give gener eller forårsage fysisk skade, som fx trykskader,

9 fysisk skade, som fx trykskader, på borgeren i forbindelse med brugen heraf. Der bør tilføjes: på borgeren i forbindelse af korrekt brug heraf. 15 spørgsmål 11 Ordregiver vil efter nærværende udbuds afslutning, i forbindelse med bevilling, informere borgeren om indgået samhandelsaftale med vindende Tilbudsgiver, og om det frie hjælpemiddelvalg samt om konsekvenserne ved valg af anden leverandør end Ordregivers aftaleleverandør Venligst beskriv hvad der menes med konsekvensen af valg af anden leverandør?? 16 spørgsmål 1 På forlangende skal Kontrakthaver fremsende dokumentation for produkternes miljømæssige egenskaber, således at Ordregiver kan foretage en miljøvurdering af produktet. Kontrakthavers udgifter i den forbindelse er Ordregiver uvedkommende. Venligst beskriv hvad der menes med miljømæssige egenskaber??? 17 Spørgsmål 1 Bilag Kravspecifikation, Produkt og kvalitet, pkt. N Udbyder ønsker at de tilbudte kompressionsærmer og -handsker skal være fremstillet i et hudvenligt materiale der er blødt og ikke kradser på huden. Udbyder bedes venligst være opmærksom på, at på borgeren i forbindelse korrekt brug heraf. Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION oploades på hjemmesiden Hermed mener Ordregiver konsekvenserne af at borger gør brug det frie leverandørvalg, som det fremgår af bilag Kravspecifikation positionsnr. 1F. Borger orienteres om, at såfremt denne vælger Ordregivers aftaleleverandør, kan borger kræve levering i overensstemmelse med vilkårene i udbudsmaterialet, herunder kravene til levering, reklamation mv. Desuden orienteres borger om risikoen for egenbetaling, idet aftaleleverandørens priser er udgangspunktet for beregning af Ordregivers tilskud. Det i spørgsmålet refererede fremgår af udbudsmaterialets kapitel 5 Rammeaftale 37 Miljø. Med dokumentation for produkternes miljømæssige egenskaber mener Ordregiver - afhængig af hvad der ønskes undersøgt fx dokumentation der beskriver forhold omkring produktet, herunder indholdsstoffer, fremstilling, bortskaffelse mv., således at Ordregiver bliver i stand til at vurdere om produktet bl.a. lever op til gældende miljøregler, -love, - bekendtgørelser, EU-direktiver mv., som ligeledes er krævet i 37. Der ligger i Ordregivers formulering ikke et forlangende om, at borgeren skal føle det behageligt at anvende kompressionsærmer og handsker. Ordregiver anerkender, at det som udgangspunkt ikke er behageligt for borger at anvende kompressionsærmer og handsker. Ordregiver anerkender ligeledes, at kraftigt materiale kan være påkrævet anvendt ved særlige ødemer, der kræver høj

10 kompressionsarmstrømper og -handsker er hjælpemidler med det formål, at de skal afhjælpe borgere med et varigt ødem eller lignende ved hjælp af specifik kompression i et særligt påkrævet område. Afhængig af ødemets størrelse og problemets/sygdommens kompleksistet kan det oftest være nødvendigt at udlevere/fremstille strømper udarbejdet i kraftigt materiale og/eller med kraftig kompression og disse strømper er som udgangspunkt ikke behagelige for den enkelte borger, men derimod en nødvendighed i forhold til afhjælpning af den konkrete problemstilling. Tilbudsgiver ser det derfor særdeles vanskeligt at kunne garantere, at alle borgere vil føle strømpeforsyningen lige behagelig. Ligeledes er kravet om blødt materiale meget subjektivt. Hvad der umiddelbart antages for at være blødt materiale kan sagtens føles hårdt af hypersensible borgere, hvilke også er omfattet af målgruppen for disse hjælpemidler. Udbyder bedes venligst overveje nuværende formulering af dette mindstekrav og anbefales enten at slette eller omskrive kravet jf. ovenstående. 18 Spørgsmål Bilag Kravspecifikation, Service, pkt. 3K Da flere borgere fra Mariagerfjord kommune erfaringsmæssigt benytter lokationer i Aalborg i forhold til kropsbårne hjælpemidler, bedes udbyder tage stilling til, hvorvidt en afstand jf. krak.dk på 55 km. kan accepteres i stedet for de i kravspecifikationen anførte 50 km. kompression. Ordregiver mener med sin formulering, at kompressionsærmerog handsker skal være fremstillet af materialer, der ved umiddelbar berøring for den gennemsnitlige bruger ikke synes at kradse huden (som Ordregiver f.eks. vil vurdere på såfremt Ordregiver gennemfører en afprøvning af vareprøver). Ved særligt sensitive borgere, som der refereres til i spørgsmålet, har Ordregiver en forventning om, at den kommende aftaleleverandør i kraft af sin faglighed anbefaler brug af det produkt, der for den enkelte borger har den tilstrækkelige kompression og samtidigt så optimal en komfort som muligt i den givne situation. Formuleringen er blødt og udgår, således at formuleringen bliver: De tilbudte kompressionsærmer og handsker skal være i et hudvenligt materiale. Ved hudvenligt forstår Ordregiver et materiale der ikke kradser på huden. Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION oploades på hjemmesiden Ordregiver accepterer, at det i bilag Kravspecifikation positionsnr. 3K anførte afstandskrav for Mariagerfjord Kommune ændres til: Mariagerfjord: Nordre Kaj Gade 1, 9500 Hobro (55 km). Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION oploades på hjemmesiden Offentliggjort den 30. september 014 Spørgsmål Spørgsmål Svar

11 nr Producentens varenr. samt positionsnummer Af Kravspecifikation, Mindstekrav, pkt. 1H samt Udkast til Rammeaftale 8 fremgår det, at der i ansøgningen skal anføres producentens varenummer., ligesom der skal anføres positionsnummer. Såfremt de ønskede oplysninger skal fremgå af ansøgningen, skal måltagning foretages før bevilling foreligger. Hvordan forestiller udbyder sig, at proceduren omkring ansøgningsfasen skal foregå? Ordregivers visitation kan, i henhold til Servicelovens 11, alene bevilge tilskud til det hjælpemiddel (brystprotese, kompressionsærme og/eller handske eller ærmepåtager) der er bedst egnet og billigst. For at Ordregivers visitation kan foretage en vurdering heraf er det nødvendigt at det, forud for fastsættelse af bevillingens størrelse, oplyses hvilket produkt/positionsnr. der ansøges om tilskud til, samt at Tilbudsgiver begrunder valget af produkt/positionsnr. som værende tilstrækkeligt i det omfang det fremgår af bilag Kravspecifikation. Processen vil således som udgangspunkt være, at borger - eller sygehuset på vegne af borger - ansøger Ordregivers visitation om bevilling af et hjælpemiddel (brystprotese, kompressionsærme eller handske eller ærmepåtager). Såfremt borger opfylder kriterierne for at være berettiget til et sådant hjælpemiddel vil borger få en forhåndsgodkendelse og vil i forbindelse hermed blive oplyst om det frie leverandør- og hjælpemiddelvalg. Borger oplyses om hvem der er Ordregivers aftaleleverandør samt konsekvensen af at vælge en anden leverandør end aftaleleverandøren. Borger kontakter den ønskede leverandør, som foretager en faglig vurdering af hvilket produkt/positionsnr. der er tilstrækkeligt i forhold til at Ordregiver alene kan bevilge tilskud til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Tilbudsgiver skal i forbindelse med den faglige vurdering foretage de nødvendige arbejder, herunder måltagning/afprøvning.. Producentens varenummer kompressionsærmer og - handsker På tilbudslisten skal der oplyses producentens varenr. for såvel standardærmer og handsker som individuelt fremstillede ærmer og handsker. Der findes ikke producentvarenumre for individuelt fremstillede ærmer og handsker, da det er efter mål. Ved bestilling af individuelt fremstillede ærmer og handsker fremsendes særligt Ordregiver frafalder kravet om producentvarenummer for så vidt angår de individuelt fremstillede produkter. Ny tilbudsliste bilag 1A Tilbudsliste VERSION og bilag 1B Tilbudsliste VERSION oploades på hjemmesiden

12 målskema til producenten. Udbyder bedes derfor frafalde kravet om, at der skal oplyses producentvarenummer under de individuelt fremstillede produkter Tilbudslisten kompressionsærmer og -handsker Kompressionsklasse 1 og er slået sammen og der ønskes samlet pris, samlet produktnavn og samlet varenummer for kompressionsklasse 1 og. - Der er prisforskel på klasse 1 og klasse kompressionsærmer og handsker. - Nogle typer af ærmer og handsker findes kun som kompressionsklasse 1, mens andre typer kun findes som kompressionsklasse. Dermed bliver disse typer af strømper udelukket, såfremt udbyder fastholder at kl. 1 og skal slås sammen. - Der ønskes oplyst varenummer for hvert produkt. Klasse 1 og klasse har hver deres varenummer hos producenten og hos tilbudsgiver. Udbyder bedes tilrette tilbudslisten således, kompressionsklasse 1 og får hver deres varelinje. Ordregiver har valgt, på baggrund af spørgsmålet, at ændre tilbudslistens faneblad 3 således at: 1) Tilbudsgiver alene skal afgive tilbud på kompressionsærmer og handsker i kompressionsklasse II. ) Tilbudsgiver skal, såfremt denne i sit sortiment fører det tilbudte produkt i kompressionsklasse I, tilbyde Ordregiver dette produkt til maksimum samme pris. Ad. 1) Tilbudsgiver skal afgive tilbud på alle de orangemarkerede kravspecificerede varelinjer i kompressionsklasse II. Manglende tilbudsafgivelse på en orangemarkeret kravspecificeret varelinje i kompressionsklasse II har følgende retsvirkning: a) Afgiver ingen tilbudsgivere tilbud på varelinjen i kompressionsklasse II vil varelinjen udgå af evalueringen og ingen tilbud afvises som ikke-konditionsmæssigt. b) Afgiver Tilbudsgiver ikke tilbud på varelinjen, men andre Tilbudsgivere gør det, vil Tilbudsgivers tilbud blive afvist som ikke-konditionsmæssigt. Tilbudsgiver bærer selv risikoen for at manglende tilbudsafgivelse jfr. ovenfor kan resultere i at tilbuddet afvises som ikkekonditionsmæssigt. Ad. ) Såfremt Tilbudsgiver i sit sortiment fører det tilbudte produkt i kompressionsklasse I skal Tilbudsgiver sætte kryds i de gule celler på varelinjen for det tilbudte produkt. Disse produkter indgår ikke i evalueringen af underkriteriet Pris.

13 Den i udbudsbrevets afsnit. Formkrav og kapitel 3 Tilbudsdisposition krævede produktoversigt skal omfatte oplysninger vedrørende de tilbudte kravspecificerede (orange varelinjer) og frivillige (rosa varelinjer jfr. nedenfor spsm. 4) produkter i kompressionsklasse II, men ikke vedrørende produkterne i kompressionsklasse I. Se i øvrigt faneblad 1 Instruktion tilføjelse til pkt. 1.5 Kravspecificerede varelinjer og nyt pkt. 4.3 Kompressionsklasse I og II. Ny tilbudsliste bilag 1A Tilbudsliste VERSION og bilag 1B Tilbudsliste VERSION oploades på hjemmesiden Tilbudslisten kompressionsærmer og -handsker Der ønskes tilbud på en række standardærmer og -handsker. Der er flere af de ønskede typer som ikke findes, jf. vedlagte liste. Udbyder bedes tilrette tilbudslisten, således de typer, der ikke findes, fjernes fra listen. Pos.nr. Standar d 3.1 Ærme Lige kant Fladstrik Silikonekant 11.1 Ærme Skrå kant Fladstrik 1.1 Ærme Skrå kant Fladstrik Silikonekant 13.1 Ærme Skrå kant Fladstrik Silikonekant 14.1 Ærme Skrå kant Rundstrik 15.1 Ærme Skrå kant Rundstrik Silikonekant 1.1 Ærme Skulderkappe Fladstrik.1 Ærme Skulderkappe Fladstrik Funtionszone f.eks. Albuekile Funtionszone f.eks. Albuekile Funtionszone f.eks. Albuekile Ordregiver ønsker i videst muligt omfang tilbud på det der er kravspecificeret på tilbudslisten. Ordregiver ønsker ikke at slette de i spørgsmålet anførte varelinjer, men ændrer i stedet disse varelinjer fra at være kravspecificerede varelinjer, til at være frivillige varelinjer. De frivillige varelinjer er markeret med rosa farve. Manglende tilbudsafgivelse på de rosa markerede varelinjer vil ikke medføre at tilbuddet afvises som ikke-konditionsmæssigt, uanset at andre tilbudsgivere afgiver tilbud på varelinjen. De frivillige varelinjer behandles som anført i faneblad 1 Instruktion, pkt. 1.6 Alternative produkttilbud vedr. prissætning mv. jfr. pkt. 1.5 Kravspecificerede varelinjer hvilket bl.a. får følgende retsvirkning: Afgiver ingen Tilbudsgivere tilbud på varelinjen udgår varelinjen af evalueringen. Afgiver Tilbudsgiver ikke tilbud, mens andre tilbudsgivere gør det, vil Ordregiver indsætte et beløb svarende til

14 41.1 Handske langt skaft Fladstrik med fingre 4.1 Handske langt skaft Fladstrik 43.1 Handske langt skaft Fladstrik med tommel 44.1 Handske langt skaft Rundstrik med fingre 45.1 Handske langt skaft Rundstrik 46.1 Handske langt skaft Rundstrik med tommel højest afgivne tilbudspris for varelinjen fra alle indkomne tilbud + 10 % med henblik på en gennemsigtig prisevaluering. Såfremt varelinjer udgår fordeles vægtningen, i forbindelse med evalueringen, forholdsmæssigt blandt de tilbageværende varelinjer. Den i udbudsbrevets afsnit. Formkrav og kapitel 3 Tilbudsdisposition krævede produktoversigt skal omfatte oplysninger vedrørende de tilbudte kravspecificerede (orange varelinjer jfr. ovenfor spsm. 3) og frivillige (rosa varelinjer) produkter i kompressionsklasse II, men ikke vedrørende produkterne i kompressionsklasse I. Ny tilbudsliste bilag 1A Tilbudsliste VERSION og bilag 1B Tilbudsliste VERSION oploades på hjemmesiden

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg KomUdbud KomUdbud (tidligere 12-by gruppens indkøbscentral) er et indkøbsfællesskab med 15 deltagende kommuner. De deltagende kommuner gennemfører i samarbejde EU-udbud af varer og tjenesteydelser, med

Læs mere

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker Indhold 1. Parykker... 3 2. Oversigt over deltagere på parykker... 3 2.1. Geografisk opdeling... 3 3. Udvælgelseskriterier...

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere