FOT version 4.0: Ændringer i forhold til forrige udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOT version 4.0: Ændringer i forhold til forrige udgave"

Transkript

1 FOT version 4.0: Ændringer i forhold til forrige udgave De ændringer, der er foretaget med FOT version 4.0, handler hovedsagligt om forenkling og operationalisering i forhold til produktion og kvalitetssikring af FOT-data. Der er tale om såvel indholdsmæssige ændringer i data- og metadatamodel, objektkatalog, regler og krav som sproglige og layoutmæssige ændringer, herunder stærkt øget brug af illustrationer. Det vil sige, at stort set alle kapitler i specifikationen er berørt af ændringerne. De væsentligste ændringer er beskrevet herunder. Data- og metadatamodel Data og metadatamodellen for FOT findes i bilag G i kapitel 4.7. Bemærk, at bilag G svarer til kapitel 2 i FOT version Teksten er ikke revideret i FOT version 4.0. FOTdanmark har besluttet at følge KLs anbefaling fra projektet om Åbne Standarder på Geodataområdet om at afskaffe attributmetadata. (Se rapport fra fase 1 af 30. oktober 2008) Ændringen har betydning for det fælles system, FOT2007, men påvirker ikke produktionen af FOTdata. KLs projekt fortsætter imidlertid i skrivende stund og forventes at resultere i mere vidtgående anbefalinger, blandt andet vedr. intervalattributter. Til den tid vil FOTdanmark tage stilling til en eventuel udgivelse af en helt ny data- og metadatamodel for FOT. I så fald vil bilag G blive udskiftet med de nye modeller. Geometriske krav En række geometriske krav er samlet som generelle krav til alle objekttyper frem for særlige krav til hver objekttype. Kravene er samlet for at give et bedre overblik til hjælp for produktion og kvalitetssikring. De generelle krav vedrører regler for snap, krydsende linjer, brud ved oprindelsesskift, fælles forløb, punkter og linjers relationer til flader samt fladers relationer til flader inklusive regler for cut-out. Netværksregler er ligeledes omarbejdet til generelle regler. Som følge af disse ændringer er afsnittene Topologi og Topologiskema under hver objekttype udgået. Der er også foretaget en præcisering af regler, som vedrører produktionsforhold for sekundære attributter, objektstørrelser og flyfotos nøjagtighed. De øvrige geometriske krav er ligeledes præciseret. Desuden er en del regler suppleret med illustrationer. Side 1 af 6

2 Se kapitel 2.1 samt bilag L, hvori reglerne for punkter og linjers relationer til flader er defineret, og bilag M, hvori reglerne for fælles forløb er defineret. Kvalitet Kravene til kvaliteten af FOT-data er blevet opdateret. Der er indført en række fejloptællingsmetoder til beregning af fejlmængden, og der er indført en kontrolliste over tilladte objekttyper, attributtyper og attributværdier samt kombinationer af attributværdier. Se kapitel 2.2 samt bilag N, som indeholder attributkontrollisten. Udgåede og flyttede kapitler Indledningen samt kapitel 1 FOT basis- og sektordata fra FOT version 3.x er udgået i version 4.0. Kapitel 3 Generel produktionsbeskrivelse og kapitel 6 Ortofoto fra FOT version 3.x findes i version 4.0 i henholdsvis bilag J i kapitel 4.10 og bilag K i kapitel Bilag G fra FOT version 3.x vedrørende udvalgte naturtyper som foreslås indarbejdet i FOTspecifikationen er udgået. Muligheden for at indarbejde disse naturtyper i FOT-specifikationen vil dog stadig blive undersøgt. FOT-specifikationen indeholder ikke længere et kapitel om Ændringer i forhold til forrige udgave. Dette er i stedet beskrevet i nærværende dokument, som kan findes på FOTdanmarks hjemmeside samt i den elektroniske udgave af specifikationen. Omdøbninger For at mindske mulighederne for fejltolkninger er der foretaget nogle omdøbninger dels af begreber (Klasse er blevet til Gruppe og Egenskab er blevet til Attribut) og dels af objekttypenavne og attributnavne. Objektkataloget Nye objekttypebeskrivelser En ny skabelon til objekttypebeskrivelser er anvendt. Desuden er de topologiske krav fjernet fra den enkelte objekttype og i stedet findes generelle regler i kapitel 2.1. Opbygningen af objekttypebeskrivelserne er beskrevet i indledningen til kapitel 3. Nye objekttyper Ny objekttype Kommer fra Gruppe BYGNING_BBRPUNKT BYGNING BYGNINGER KIRKEGÅRD TEKNISK AREAL TEKNIK STARTBANE TEKNISK AREAL TEKNIK SKORSTEN BYGVÆRK TEKNIK Side 2 af 6

3 HEGN BYHEGN og LANDHEGN NATUR BYGNINGER Objekttypen BYGNING kunne i forrige udgave registreres som enten en flade eller et punkt, hvor fladen repræsenterer den geometriske udformning af bygningen med eller uden BBR-reference, og punktet repræsenterer beliggenheden af en BBR registreret bygning, hvis geometriske udformning endnu ikke er registreret. Disse to repræsentationer er nu adskilt, således at fladerepræsentation kaldes BYGNING, og punktrepræsentationen kaldes BYGNING_BBRPUNKT. TEKNIK Af hensyn til reglerne for fladetopologi er der fra TEKNSIK_AREAL udskilt to nye selvstændige objekttyper: KIRKEGÅRD og STARTBANE. Af hensyn til beredskabet er SKORSTEN udskilt fra BYGVÆRK for at lettere at kunne identificere obstruktioner i luftrummet. NATUR Afgrænsningen af anvendelsen af BYHEGN og LANDHEGN blev tidligere foretaget af BY. Dette har vist sig meget uhensigtsmæssigt, da BY var særdeles vanskelig at etablere fotogrammetrisk. Der var kun lille forskel mellem LANDHEGN og BYHEGN, hvorfor disse nu er slået sammen til HEGN som følge af beslutningen om at registrere BYHEGN ved jord ligesom LANDHEGN, hvilket var den væsentligste geometriske forskel på de to objekttyper. Udgåede objekttyper Udgået objekttype BYHEGN LANDHEGN Gruppe NATUR NATUR Omdøbte objekttyper Gammelt navn SYSTEMLINIE INDUSTRI STATUE/STEN KRAT/BEVOKSNING SAND/KLIT VANDLØB VANDLØBSBRED BADE/BÅDEBRO BY Nyt navn SYSTEMLINJE ERHVERV STATUE_STEN KRAT_BEVOKSNING SAND_KLIT VANDLØBSMIDTE VANDLØBSKANT BADE_BÅDEBRO BYPOLYGON Nye attributter Objekttype VANDLØBSMIDTE Attributnavn Startknude_Vandløbsmidte Slutknude_Vandløbsmidte Side 3 af 6

4 Retning Nye attributværdier Objekttype Attributnavn Ny værdi VEJMIDTE Vejklasse Trafikvej-Gennemfart Trafikvej-Fordeling Lokalvej-Primær Lokalvej-Sekundær Lokalvej-Tertiær VEJKANT Type Indkørselsvej Anden vej Nye attributter og attributværdier Objekttype Nyt attributnavn Værdi BYGNING_BBRPUNKT Placering_BBRpunkt Ikke tildelt HEGN Hegnstype Levende Tråd Andet Ukendt Ikke tildelt Omdøbte attributnavne Objekttype Gammelt navn Nyt navn BYGNING Målested Målested_Bygning Under_Minimum Under_Minimum _Bygning VEJMIDTE Startknude Startknude_Vej Slutknude Slutknude_Vej SYSTEMLINJE Startknude Startknude_System Slutknude Slutknude_System Vejmyndighed Vejmyndighed_System JERNBANE Ejer Ejer_Jernbane Startknude Startknude_Jernbane Slutknude Slutknude_Jernbane Niveau Niveau_Jernbane Synlig Synlig_Jernbane VEJKANT Overflade Overflade_Vejkant Synlig Synlig_Vejkant STANDSNINGSSTED Ejer Ejer_Standsningssted SKOV Ejer Ejer _Skov Under_Minimum Under_Minimum _Skov HEDE Under_Minimum Under_Minimum _Hede VÅDOMRÅDE Under_Minimum Under_Minimum _Vådområde VANDLØBSMIDTE Ejer Ejer _Vandløbsmidte Synlig Synlig_Vandløbsmidte Side 4 af 6

5 VANDLØBSKANT Synlig Synlig_Vandløbskant FREDET_FORTIDSOMRÅDE Mindetype Mindetype_FFO Under_Minimum Under_Minimum_FFO Paragraf4 Paragraf4_FFO Paragraf4_Ref Paragraf4_Ref_FFO FREDET_FORTIDSPUNKT Mindetype Mindetype_FFP Paragraf4 Paragraf4_FFP Paragraf4_Ref Paragraf4_Ref_FFP Omdøbte attributværdier Objekttype Attribut Gammel værdi Ny værdi HAVN Havntype Bade/Bådebro Anløbsbro VEJMIDTE Vejklasse Vej, diverse Anden vej BRUGSGRÆNSE Brugsgrænsetype Skovlinie Skovlinje Udgåede attributter og attributværdier Objekttype Attribut Nedlagt værdi BYGNING Metode_3D TOP10DK 3D-tag VEJMIDTE Vejklasse Europavej Primærvej Sekundærvej Anden vigtig vej Større lokalvej TEKNISK_AREAL Arealtype Kirkegård Startbane BRUGSGRÆNSE Brugsgrænsetype Langs område Langs vej Større ændringer i objekttyper BEBYGGELSE Objekttyperne herunder skal sammen med TEKNISK_AREAL helt udfylde det område, de dækker. Disse objekttyper skal derfor have fællesforløb op mod hinanden, hvor de i fællesskab beskriver et bebygget område. Der derfor placeret i samme gruppe i beskrivelsen af fladerelationerne. Se kapitel VEJMIDTE + VEJKANT Stisystemer tæt på hinanden eller tæt på en vej registreres nu som deres faktiske udformning. Dette betyder, at mange stier tæt på veje nu får sin egene VEJMIDTEr samt, at dobbeltstier til to færdselsarter og adskilt af en rabat også får to VEJMIDTEr. Side 5 af 6

6 VEJMIDTE har fået nye værdier for attributten Vejklasse med udgangspunkt i forslaget fra vejsektorens SAMKOM-forsøg og disse er harmoniseret med værdierne for attributten Type tilhørende VEJKANT. Der er kommet mere præcise regler for, hvor lange og betydende veje skal være for at blive registreret med en VEJMIDTE. Reglerne for registrering af sti inden for KIRKEGÅRD er ændret, således at reglerne er ens uanset hvilken OMRÅDEPOLYGON, KIRKEGÅRD befinder sig i. PARKERING Det er nu muligt at registrere parkering (med tilhørende vejudstyr) på taget af BYGNING. Indretninger internt på et parkeringsområde til at lede bilerne rundt er ikke længere HELLE. HELLE Hvor en vej har en midterrabat kom denne nogle gange til at bestå af VEJKANT eller HELLE afhængig af, hvor lang den var. Dette var meget uheldigt af hensyn til placeringen af VEJMIDTE. Korte og lange midterrabat-forløb er nu altid VEJKANT. HELLE er kun helle-områder i forbindelse med deling af trafik og beskyttelse af fodgængere i vejkryds. HEGN Dette nye objekt som er sammensat af LANDHEGN og BYHEGN har fået en attribut til skelnen mellem forskellige typer af hegn. Denne skelnen foretages hovedsageligt uden for områder dækket af objekter fra gruppen BEBYGGELSE. HØFDE Har fået nye længde og bredde regler, der er uafhængige af hvilken OMRÅDEPOLYGON de ligger i. VANDLØBSMIDTE Har fået tre nye attributter for på samme vis som VEJMIDTE og JERNBANE at kunne agere som et netværksobjekt med knuder og knudenumre. VANDLØBSKANT Har fået omstrammet reglerne for anvendelse af usynlig og reglerne for at anvende fællesforløb med andre objekter således, at denne objekttype nu løber hele vejen rundt om et givet vandløb som en flade ville have gjort. Det er dog stadig et linjeobjekt, men man kan som følge af anvendelse af Usynlig og Fællesforløb let danne en flade ud fra dets geometri. 28. marts 2009 Side 6 af 6

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere