Tilsynsrapport Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012."

Transkript

1 Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder Lars Ravn, Afdelingsleder Kim Petersen, Afdelingsleder Dion Jensen samt Tillidsrepræsentant Gert Nielsen Tilsynskonsulent Helle Kausgaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved Helle Kausgaard og udført mandag den 14. maj 2012 i perioden fra kl. 9:00 til 12:00. På mødet, som blev afholdt på Vasacs administration i Annebergparken fra kl. 9:00 til 11:15, deltog centerleder Lars Ravn, afdelingsleder Dion Jensen for Vibehus aktivitets og samværstilbud 104 og afdelingsleder Kim Petersen for Thorshøj Produktion 103 samt aktivitets og samværstilbud 104. Den af Odsherred Kommunes udarbejdede interviewguide blev gennemgået som dagsorden for mødet. Fra kl. 11:15 til 12:00 havde tilsynet samtale med tillidsrepræsentant Gert Nielsen, hvor samtalen primært omhandlede en afklaring af, om der syntes overensstemmelse mellem medarbejderne og ledelsens mål og visioner for Vasac. Der er endvidere holdt et opfølgende møde på Thorshøj torsdag den 31. maj 2012 fra kl. 10:00 til 11:30. Tilsynet talte her dels med afdelingsleder Kim Petersen og fik her mulighed for at følge op på forskellige uafklarede spørgsmål fra første møde, ligesom tilsynet fik lejlighed til at hilse på brugere samt det personale som var på arbejde. Tilsynet har under dette tilsyn ikke været på besøg på Væksthuset, ligesom tilsynet heller ikke har været ude og hilse på borgere i ekstern beskæftigelse. Nærværende tilsynsrapport er en sammenfatning af indtryk og mundtlige samt skriftlige oplysninger på baggrund af tilsynsbesøgene. Tilsynsrapporten har været til høring på Vasac. Det er aftalt, at Tilsynsrapporten fremover vil være tilgængelig på Tilbudsportalen. Om tilsynets helhedsindtryk VASAC Odsherred råder over Thorshøj på Venusvej i Nykøbing Sj. samt Vibehus og Væksthuset i Annebergparken lige syd for Nykøbing Sj. VASAC er ikke en typisk pædagogisk arbejdsplads, heller ikke en typisk industriarbejdsplads eller en handelsforretning. VASAC er en blanding af mange typer organisationer, der både har med salg, butik, produktion, pædagogik, omsorg, træning og uddannelse at gøre. Det betyder, at det kan være vanskeligt at gennemskue, hvilke driftsopgaver og administrative opgaver der skal løses, men det betyder samtidig også, at det er en udfordrende arbejdsplads, hvor fleksibilitet og handlekraft er en forudsætning for, at alt fungerer, som det skal. VASAC bruger værdier og aktive mål som grundlag for arbejdet med borgerne. Formålet er alle steder at tilbyde beskyttet/støttet beskæftigelse, inden eller uden for institutionelle rammer, så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt, samt aktivitets og samværstilbud for borgere, der ikke ønsker eller af mange årsager kan benytte andre muligheder. Samlet vurdering Både interviews og besøg på Thorshøj foregik i en åben og imødekommende atmosfære. Der var ved besøget en god og rolig stemning, hvor både brugere og medarbejdere velvilligt fremviste og fortalte om deres arbejdsplads. Faciliteter blev fremvist uden forbehold og al ønsket dokumentation blev udleveret til tilsynet. Flugtveje er konstateret ryddet og der er generelt godt styr på sikkerheden. Der bør dog snarest udarbejdes en revideret beredskabsplan. Tilsynet hilste på ca. 15 borgere og et par medarbejdere på rundturen. Vasac fremtræder som et trygt og omsorgsfuldt sted for den enkelte borger. Interviewguide tilsyn 2/31

3 Tilsynet fik et godt indtryk af Vasac som et velfungerende tilbud hvor der arbejdes målbevidst med at udvikle både kulturen og indholdet i tilbuddene. Både Centerleder og medarbejdere vurderes at være udviklingsorienterede og omstillingsparate. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærkninger Forbedringsområder og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger mulige problemer af betydning Kritisk tilstand afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer herunder brand og beredskab. 3g) Beredskabsplan Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse. 26d) Magtanvendelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger: Fysiske rammer: 3g): Tilsynet anbefaler, at beredskabsplanen ajourføres snarest og det sikres at både personale og brugere er bekendte med planens indhold. Tilsynet anbefaler ligeledes, at det drøftes hvorvidt en mere systematiseret tilgang til opkvalificering af førstehjælpskurser kan tages i anvendelse. Organisation og drift: Intet at bemærke. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 26d) Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en skriftlig procedure for opfølgning på indberetning af magtanvendelser. Dette dels for at sikre at alle magtanvendelser bliver behandlet og dels for at skabe fokus på de mange dilemmaer der er i det pædagogiske arbejde med mennesker med omfattende fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 3/31

4 Fysiske rammer Grundlag og vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed Vasac Odsherred råder over Thorshøj som ligger på Venusvej 1 i Nykøbing samt Vibehus og Væksthuset som ligger i Annebergparken lige syd for Nykøbing. Vasacs administration ligger på Annebergparken 8, 4500 Nykøbing. Endvidere har flere borgere ekstern beskæftigelse på forskellige arbejdspladser fordelt i hele Odsherred. 1.a Udendørs fysiske rammer Thorshøj er beliggende i udkanten af Nykøbing by mellem Silvan og Botilbuddet Siriusparken. På Thorshøj er der flere udendørs terrasser, en boldbane og bålplads med læskur. Der er kort afstand til skov, strand og selve bykernen. Ligeledes ligger Thorshøj tæt på Nykøbing svømmehal og idrætshal. Alle bygninger har en rimelig tilgængelighed og er indrettet, hvor det er nødvendigt, med de fornødne hjælpemidler. Vibehus og Væksthuset ligger på et stort grønt rekreativt og afgrænset område tæt på Grønnehaveskoven i Nykøbing. 1.b Indretning Thorshøj har ca m² bebyggelse under tag. Hovedsagelig er der tale om en produktionsafdeling med tilhørende lager, en kantine og flere grupperum hvor bla. Aktivitets og samværsgruppen holder til. Hertil kommer kontorer, toiletter, garderober mm. Vibehus har til huse i en af de gamle afdelinger på det tidligere psykiatriske hospital. Vibehus rummer i stueplanet flere værksteder, hvor der laves forskellige kreative og kunstneriske ting. Det nyetablerede STU tilbud holder til på 1. sal. Vasacs administration holder til på 2.sal. Væksthuset ligger også i Annebergparken og består af flere drivhuse og en bygning der rummer både gruppe /pause/frokostrum samt en butik. Væksthuset drives som et gartneri. Der laves dekorationer mv. og der sælges Fair Trade varer i butikken. Der mangler personalerum i Væksthuset. Vasac forventer, at Arbejdstilsynet vil komme med et påbud herom. Vasac har forsøgt at skaffe anlægsmidler på eget bud Interviewguide tilsyn 4/31

5 get hertil uden held, men har fået oplyst, at det vil komme med på kommunens anlægsbudget i c Udnyttelse af fysiske rammer De bygningsfaciliteter som Tilsynet fik forevist virker til at være veldisponerede og godt indrettet til formålene. 1.d Sikring af flugtveje Ok. 1.e Alarmer Der er opsat tyveri og ABA anlæg alle steder med direkte alarmering til Brandvæsnet. I Væksthuset er der dog ikke opsat brandanlæg. 1.f Andet Odsherred Kommune står som ejer af bygningerne Thorshøj, Vibehus og Væksthuset. 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Der foretages bygningssyn 1 x årligt via Ejendom og Byggeri i Odsherred Kommune. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Der foretages i år taggennemgang af Vibehus og der er planlagt anlæg af mandskabsrum på Væksthus. 2.c Planlagt vedligeholdelse Udvendigt vedligehold/klimaskærm finansieres centralt af Odsherred Kommune. Der blev i 2010 indgået særskilt aftale med Ejendom og Byggeri om, at Vasac selv finansierede udskiftning af gamle vinduer på Thorshøj samt renovering af Vibehus trappevinduer og døre, og dermed selv beholdt den energibesparelse som der kom. Indvendigt vedligehold planlægges alene af Vasac og finansieres via eget budget. 2.d Andet (Evt. anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l.) Interviewguide tilsyn 5/31

6 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Både Thorshøj, Vibehus og Væksthuset har en beredskabsplan, men denne er udarbejdet tilbage i år b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte På Vasac har man en nøgleperson som har en stor interesse og viden omkring sikkerhedsmæssige forhold. Denne nøgleperson har ansvaret for at sikre at både nyansatte og studerende informeres grundigt omkring beredskabsplan, og sikkerhedsforholdene generelt. Evakueringsplan er ophængt synligt forskellige steder på gange, i kantinen og på lageret. 3.c Brandtilsyn Seneste dato for brandsyn er foretaget primo d Brandslukningsøvelse Ikke oplyst. 3.e Førstehjælp Personalet har mulighed for at deltage i de førstehjælpskurser der afholdes af Odsherred Kommune. Flere medarbejdere har modtaget undervisning i brug af hjertemassage. Det oplyses dog til tilsynet, at der ikke er en systematik omkring afklaring af hvem der har førstehjælpskurser og hvor gamle disse er. 3.f Andet Vasac har indgået aftale med Falcks Healthcare og har herigennem løbende opdateringer på beredskabsplaner, psykologisk bistand, psykologisk rådgivning og psykologisk krisehjælp. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at beredskabsplanen ajourføres snarest og det sikres at både personale og brugere er bekendte med planens indhold. Tilsynet anbefaler ligeledes, at det drøftes hvorvidt en mere systematiseret tilgang til opkvalificering af førstehjælpskurser bør tages i anvendelse. Påbud: Intet. Interviewguide tilsyn 6/31

7 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Kantinen på Thorshøj har fortsat en elite smiley som betyder, at der ikke har været nogen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 måneder. 4.b Andet Alle de borgere og medarbejdere der er tilknyttet kantinen har alle gennemført hygiejnekursus. Kantinen kører som en selvstændig virksomhed under Vasac med eget CVR nr. 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE Grundlag og vurdering 5 Drifts og udviklingsaftale Vasac var tidligere et amtstilbud, men blev med kommunalreformen pr. 1/ overtaget af Odsherred Kommune. 5.a Opfølgning på drifts og udviklingsaftale Vasac bruger værdier og aktive mål som grundlag for arbejdet med borgerne. Vasac står for visionært, aktivt, socialt arbejdsmarkeds center og leverer ydelser efter 103 og 104 i Lov om Social Service. Vasac er en blanding af mange typer tilbud, herunder salg, butik, produktion, pædagogik, omsorg, træning og uddannelse. Udenfor Vasac kerneydelse blev der i juni 2010 etableret et samarbejde med Jobcentret i Odsherred Kommune omkring arbejdsprøvning. Der er stillet 10 pladser til rådighed. Et forløb forventes typisk at vare mellem 1012 uger. Målgruppen er kendetegnet ved at være de persongrupper som for år tilbage, med stor sandsynlighed, ville have fået en pension. De første erfaringer fra projektet er meget positive. Dette tilskyndes Vasac s store erfaring med, at sætte fokus på det som folk kan og bruge dette som springbræt for at skrue et individuelt tilbud sammen. Interviewguide tilsyn 7/31

8 5.b Udviklingstendenser I august 2011 blev den 3 årige særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse STU etableret som et tilbud i Vasac regi. Uddannelsen retter sig mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen kan påbegyndes efter undervisningspligtens ophør eller efter 10. klasse, og inden den unge fylder 25 år.(lov nr. 564 af 06/06/ 2007). Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Igennem hele STU forløbet er det et mål, at eleven får en tilknytning til lokalområdet Odsherred. Derfor indgås der aftaler med lokale virksomheder, offentlige arbejdspladser for at skabe de bedste læringsmuligheder med lokal forankring. 5.c Projekter Vasac indgår i LEV projektet KLAP 2. KLAP 2 står for kreativ langsigtet arbejdsplanlægning og målet er, at give udviklingshæmmede en reel mulighed for at vælge et skånejob på det ordinære arbejdsmarked frem for beskyttet værksted. Her kan LEV gå ind og medvirke til at skabe nogle åbninger, som kan gøre det lettere at få nogle af borgerne ud i disse jobs. Vasac oplever fortsat en tendens til at der visiteres færre borgere med fx Downs syndrom. Ældre borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne som er meget plejekrævende er til gengæld en voksende brugergruppe. Derfor er der tanker om, at lave et samværstilbud som retter sig mod udviklingshæmmede borgere med begyndende demens hvor den sociale omsorg er et omdrejningspunkt og der fx kan arbejdes med livshistoriebøger, besøg hos gamle bekendte og ture til kirkegårde mv. Der tænkes også i nye organisationsformer, som måske kan omfatte både dag og døgntilbud i et samlet tilbud. Disse planer er dog endnu ikke så langt fremme. 5.d Andet I Nr. Asmindrup blev der i 2010 etableret en specialskole for børn med bl.a. ADHD og autisme problematikker. På skolen er etableret et Videns center. Personale tilknyttet STU får bl.a. supervision derfra. Interviewguide tilsyn 8/31

9 Når den gruppe af børn bliver unge/voksne forventer Vasac, at nogle af disse vil kunne profitere af nogle af de muligheder som Vasac tilbyder. 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet finder det positivt at Vasac er kreative og opsøgende i forhold til udviklingen af rammerne for driften af Vasac. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Kom ud af 2011 med et overskud. 6.b Andet Det synes i høj grad at være fordi der tænkes i et rammebudget, at Vacas har kunnet skabe mulighed for udvikling af Vasac. Ressourcer til 103, 104 og STU udnyttes således i en synergieffekt hvor både fysiske rammer og medarbejderressourcer anvendes fleksibelt og fremadrettet. 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Centerleder er overordnet ansvarlig og administrerer Vasac budget. En del af budgettet er dog lagt ud til afdelingslederne på henholdsvis Thorshøj Produktion og Vibehus/Væksthus. Vasac har en fast kontaktperson i Odsherred Kommune i Økonomi og analyse (Lone Svane). 7.b Kasse og regnskabsregulativ Overholder de af Indenrigsministeriets fastsatte regler om budget og kasse/regnskabsregulativ. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Ikke relevant. Interviewguide tilsyn 9/31

10 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) 7.e Andet 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE Grundlag og vurdering 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Vasac har samlet 98 pladser. Aktuelt er 88,4 plads besat, svarende til en belægning på 90,2 % (i 2010 var belægningen på 91,8 %). Afdeling Antal pladser Besat i 2012 Besat i 2010 Thorshøj 48 * Thorshøj Væksthus 6 10,7 10,6 103 Vibehus ,7 15,4 Borgere placeret i eksterne jobs er indeholdt i ovenstående tal. (*) De 10 pladser som er stillet til rådighed for Jobcenteret indgår ligeledes i ovenstående tabel under Thorshøj 103 Pladsantallet er ikke det samme som antal mennesker, da en stor del borgere er på halv tid og disse bliver Interviewguide tilsyn 10/31

11 konverteret til hele pladser i belægningen. Ca. 20 borgere er fra andre kommuner end Odsherred. Desuden er der aktuelt 16 indskrevet på STU uddannelsen og der forventes at være 24 elever efter sommerferien. STU pladserne er ikke indeholdt i tabellen ovenfor. 8.b Alder Fra 18 år og op til folkepensionsalderen for 103 tilbuddene. For 104 tilbuddene er der ingen øvre aldersgrænse. 8.c Målgruppe og kerneydelse Vasac tilbyder beskyttet beskæftigelse eller aktivitetsog samværstilbud til voksne personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller borgere med særlige sociale problemer. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: Vasac er i disse år i gang med en udvikling og tilpasning af tilbuddet i forhold til den efterspørgsel der er og måtte komme. 8.e Andet 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Vasac arbejder ud fra følgende aktive mål: Der skal skabes rammer, der giver målgrupperne og det enkelte individ mulighed for at anvende sine evner, også sine arbejdsevner Tilbud og ydelser skal gives så tæt på arbejdsmarkedet som muligt Tilbud og ydelser skal gives, så de mindsker isolation og udstødning fra det øvrige samfund og i størst muligt omfang gives uden for institutionelle rammer og så tæt på et arbejdsliv som muligt VASAC's arbejdstilbud på institutioner skal bru Interviewguide tilsyn 11/31

12 ges som udviklings og uddannelsesmiljøer med af institutionalisering som mål Tilbud og ydelser skal gives så tæt på borgerens lokalområde som muligt i samarbejde med lokale myndigheder, virksomheder, institutioner og sociale netværk Tilbud og ydelser i den socialt arbejdsmarkedsrettede indsats skal ske i en struktur, der sikrer, at den specialfaglige ekspertise og viden fastholdes og udvikles VASAC skal indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med alle om at skabe tilbud, der kan identificere og styrke målgruppens arbejdsrelaterede ressourcer og kompetencer VASAC skal indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med arbejdsmarkedets parter, uddannelsessteder m.m. om at skabe tilbud, der kan identificere og styrke målgruppens arbejdsrelaterede ressourcer og kompetencer. 9.b Pædagogisk målsætning 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper Thorshøj: Mål: At skabe rammer der giver målgruppen og det enkelte individ mulighed for at anvende sine evner også sine arbejdsevner. Produktionsgruppen: Vedligeholdelse og rengøring af benzintanke, slå græs 56 forskellige steder i kommunen, monterings og pakkeopgaver som kan klares her i huset. Der ud over har vi arbejdspladser i private virksomheder, foruden vi selvfølgelig også har have og oprydningsopgaver på vores egen grund. Aktivitetsgruppen: Denne gruppe er delt i tre. De to er meget aktive og individuelle. Flere af brugerne er beskæftiget ude i byen, det kan være på restaurant, i Brugsen, i en tøjbutik, hos Røde Kors eller i Thorshøjs egen kantine. Der er for nyligt lavet keramik og glasværksted med egen butik på Thorshøj som en gruppe borgere er tilknyttet. Der arbejdes meget med alternativ kommunikation såsom piktogrammer, computer, tegn til tale og aktivitetstavle. Samværs gruppen: Vi har to af disse grupper. Borgerne i disse to grupper har brug for hjælp til alle livets forhold. Borgerne hjælper selv til med alle dagens gøremål så godt som de formår. Nogle kan hjælpe mere til Interviewguide tilsyn 12/31

13 end andre. Dagene ligger i meget faste rammer. Der arbejdes med billedkommunikation og tegn til tale. Kantinen: I vores kantine arbejder to til tre af husets brugere samt et personale. De sørger for, at der er rundstykker og kaffe til os om formiddagen. De sørger for at der er et frokostmåltid og at vi kan købe kaffe igen om eftermiddagen. Kantinen forsøger at servere ernæringsrigtige måltider som muligt for os. Vibehus: Mål: At skabe et tilbud, der giver målgruppen og det enkelte individ mulighed for at opbygge eget selvværd, skabe værdi for sig selv og andre og derigennem skabe et aktivt socialt liv uden for de institutionelle rammer. Metode/pædagogik At borgeren igennem kreative arbejdsprocesser, arbejder individuelt efter egne ønsker, for at opbygge selvtillid, vedligeholde og udbygge kompetencer, og i samarbejde med andre være en del af et kreativt samspil og miljø, ud fra den *salutogenetiske tankegang og **empowerment (se forklaring nedenfor). Den kreative tilgang tager afsæt i, at der er andre udtryksformer end det verbale og ens tanker og meninger kan komme frem via disse udtryksformer. * Den salutogenetiske vinkel tager sit udspring i den enkeltes ressourcer og den enkeltes stærke sider, hermed den proces der også anvendes, hvis der er tale om livet i al almindelighed. I stedet for som forskning i behandling, risiko og forebyggelse har for vane at stille spørgsmålet "hvordan forklare, at mennesker bliver syge?" (patogenetisk tankegang) bliver det interessante spørgsmål: "hvordan forklare, at mennesker bliver eller forbliver sunde? (salutogenetisk tankegang). ** Empowerment betyder direkte oversat "at bemyndige eller sætte i stand". Det er altså et begreb, der sætter fokus på processer, hvor igennem mennesker bliver i stand til at modvirke afmagt og manglende kontrol over livsbetingelserne. Målet er det selvstændige og myndige menneske. 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Det tages meget seriøst at skabe rammer der giver det enkelte individ mulighed for at anvende sine evner uanset, om man har et tilbud efter 103 eller 104. Eksempelvis er opgaver som vask af klude, lægge disse sammen, fjerne hæfteklammer før makulering, makulering delopgaver som nogle af brugerne i 104 tilbud udfører og værdsættes for. Interviewguide tilsyn 13/31

14 9.e Andet Det forventes at medarbejderne reflekterer over egen praksis. Hvis der planlægges en tur, skal der være taget stilling til hvad formålet er, og på hvilken måde turen tjener afdelingens overordnede målsætning. Altså: Hvorfor gør vi det? 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er borgerens tilknytning til personalet organiseret Hver borger har en kontaktperson tilknyttet. Det er kontaktpersonen som er ansvarlig for at der bliver udfyldt arbejdssedler mv. Hver morgen har personalet et kort morgenmøde hvor dagen bliver gennemgået. Her tages stilling til hvem der skal deltage i hvad og hvor henne. Dette gælder for både medarbejdere og borgere. Kontaktpersonen er også ansvarlig for at borgerens handleplan udarbejdes. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver 10.c Har børnene faste pligter 10.d Brugerråd På Thorshøj er der et brugerråd for udviklingshæmmede bestående af 6 personer som fungerer som borgernes MEDudvalg. Personalet fungerer som sekretær for brugerrådet. Der holdes møder 5 gange årligt og der laves referat af disse møder. 10.e Medindflydelse Hver torsdag holdes der informationsmøde for øvrige brugere på Thorshøj. På Vibehus og Væksthuset har borgerne ikke ønsket et brugerråd, men her holdes informationsmøde hver torsdag. Interviewguide tilsyn 14/31

15 Arbejdsmiljøgruppen for Vasac består af 1 arbejdsmiljørepræsentant fra personalet, 1 repræsentant fra borgerne og 1 arbejdslederrepræsentant. 10.f Samtale med brugere Tilsynet havde lejlighed til at hilse på flere brugere under rundvisningen. Flere fortalte om de arbejdsopgaver de har og tilsynet fik indtryk af, at de var glade for at være på Vasac. En bruger havde været til fysioterapi og kom afslappet og træt tilbage, en kørestolsbruger hørte højt musik og der blev danset rundt med kørestolen, en tredje var i gang med at lægge tøj sammen og endelig sad der en stor gruppe og lavede glaskunst. Der blev berettet om, at de i sidste uge havde været på Sjællands Festivalen hvor 11 brugere var af sted om onsdagen og 16 brugere var af sted om torsdagen. 10.g Andet 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme og tøjpenge; hvem og hvor ofte Ikke relevant. 11.b Vejledning i brug af lommepenge 11.c Anden udbetaling til brugerne 11.d Skriftlig procedure 11.e Andet Interviewguide tilsyn 15/31

16 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Ikke relevant 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de 12.c Anden udbetaling til brugerne 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. 12.f Andet (eks. revision) 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 16/31

17 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Det har vist sig, at en række borgere ikke i årevis har haft møde med deres sagsbehandler. Afdelingslederen på Thorshøj for 104 tilbuddet har i april 2012 mailet til sagsbehandlerne for 8 hjemmeboende borgere med henblik at indkalde disse til handleplansmøder. Indtil nu har kun en sagsbehandler til 2 borgere reageret på henvendelsen. Afdelingslederen vil følge op på de manglende reaktioner. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Personalet er ansvarlige for, at alle borgere har en handleplan. Der holdes handleplansmøde 1 x årligt med deltagelse af borgeren, personale fra borgerens bosted og eventuelt personale fra Vasac og andre relevante personer. 13.c Løbende justering af planerne For borgere henvist til 103 tilbud udarbejdes der jobkompetanceplaner og for borgere henvist efter 104 udarbejdes pædagogiske planer. De pædagogiske planer er et nye koncept der er taget i brug. Det er målet at alle handleplaner revurderes 1 x årligt, gerne i første kvartal. Planer bliver dog også løbende evalueret og praksis ændrer sig også løbende, da der skal strikkes tiltag sammen som er vidt forskellig fra den ene borger til den anden. Den enkelte borgers delhandleplan er afgørende i forhold til evaluering, da denne har det individuelle fokus. 13.d Andet 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. Interviewguide tilsyn 17/31

18 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Vasac har åbent på alle hverdage. Den enkelte borgers arbejdstid aftales med kontaktpersonen og kan variere efter hvilken arbejdsplads der er tale om og den enkelte borgers formåen. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Det har været nødvendigt at neddrosle den interne produktion/beskyttet beskæftigelse, da et stort antal borgere enten er ude i praktik eller i eksterne jobs. For en gruppe af borgere er der blevet arbejdet med konkrete tiltag, der skal inkludere dem på en anden måde end den der vedrører arbejdsmarkedet. Det er både for personalegruppe og samarbejdspartnere en stor udfordring at få denne gruppe af borgere til at indgå i et arbejdsmarkedsperspektiv. 14.c Eksterne aktiviteter Vedligeholdelse af udenoms arealer, vedligeholdelse og rengøring af tankanlæg, vedligeholdelse af kirkegårds arealer, hjælp i radio og tv forretning og i tøjbutik nævnes som eksempler på eksterne aktiviteter. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse 14.e Andet Borgerne får indsatsbaseret løn frem for arbejdsdusør som tidligere. Dette er i et forsøg på at normalisere målgruppen i forhold til det almindelige arbejdsmarked. Hvis en borger er ude i ekstern beskæftigelse får denne 5 kr. mere i timen end ved intern beskæftigelse. Dette er for at skabe incitament til at vælge ekstern beskæftigelse, da erfaringen har vist, at nogle borgere ellers hellere vil blive på fx Thorshøj. På baggrund af at der er flere forskellige måder at aflønne borgere som er henvist til Vasac i henhold til SL 103 og 104, og dette ofte har skabt problemer, såvel ved udregning af løn, som ved administration af denne og der er tilsvarende problemer for borgere i praktik, er der nedsat et udvalg som har forholdt sig til ovenstående problematikker. Arbejdsgruppen har netop udarbejdet et oplæg indeholdende principper for løn som snarest skal drøftes og godkendes i MED udvalget. Planen er at ændringerne gerne skulle kunne effektueres for alle omkring årsskiftet 2012/2013. Interviewguide tilsyn 18/31

19 Når det nye aflønningssystem er vedtaget vil det komme på skrift. 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Nej, men der er fokus på at lave og sælge ernæringsmæssig sund kost i kantinen på Thorshøj. Der sælges derfor ikke længere chips og slik i kantinen. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Kantinen på Vasac kører som en selvstændig virksomhed og der tilberedes dagligt frokost, både koldt og varmt. 15.c Kostplan 15.d Brugers indflydelse og medvirken Det er kantinegruppen bestående af 23 borgere og en fast medarbejder som planlægger og tilbereder maden. 15.e Andet 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Vasac er ved at uddanne sin egen seksulalvejleder. Denne mangler 1 år af uddannelsen på nuværende tidspunkt. 16.b Seksualoplysning/undervisning 16.c Prævention Interviewguide tilsyn 19/31

20 16.d Andet Sex, børn og vold i parforholdet er nogle af de emner som har optaget især de unge der er i gang med STU. 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Alkohol fylder meget lidt på Vasac. Der er samme anskuelse omkring alkohol som på mange andre arbejdspladser. Det hører sig ikke til. 17.b Politik for området Der gælder samme regler for borgere på Vasac som for medarbejdere ansat i Odsherred Kommune. 17.c Andet 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Ikke drøftet. 18.b Integration 18.c Forældresamarbejde, tolk 18.d Andet 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. Interviewguide tilsyn 20/31

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere