Tilsynsrapport Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012."

Transkript

1 Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder Lars Ravn, Afdelingsleder Kim Petersen, Afdelingsleder Dion Jensen samt Tillidsrepræsentant Gert Nielsen Tilsynskonsulent Helle Kausgaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved Helle Kausgaard og udført mandag den 14. maj 2012 i perioden fra kl. 9:00 til 12:00. På mødet, som blev afholdt på Vasacs administration i Annebergparken fra kl. 9:00 til 11:15, deltog centerleder Lars Ravn, afdelingsleder Dion Jensen for Vibehus aktivitets og samværstilbud 104 og afdelingsleder Kim Petersen for Thorshøj Produktion 103 samt aktivitets og samværstilbud 104. Den af Odsherred Kommunes udarbejdede interviewguide blev gennemgået som dagsorden for mødet. Fra kl. 11:15 til 12:00 havde tilsynet samtale med tillidsrepræsentant Gert Nielsen, hvor samtalen primært omhandlede en afklaring af, om der syntes overensstemmelse mellem medarbejderne og ledelsens mål og visioner for Vasac. Der er endvidere holdt et opfølgende møde på Thorshøj torsdag den 31. maj 2012 fra kl. 10:00 til 11:30. Tilsynet talte her dels med afdelingsleder Kim Petersen og fik her mulighed for at følge op på forskellige uafklarede spørgsmål fra første møde, ligesom tilsynet fik lejlighed til at hilse på brugere samt det personale som var på arbejde. Tilsynet har under dette tilsyn ikke været på besøg på Væksthuset, ligesom tilsynet heller ikke har været ude og hilse på borgere i ekstern beskæftigelse. Nærværende tilsynsrapport er en sammenfatning af indtryk og mundtlige samt skriftlige oplysninger på baggrund af tilsynsbesøgene. Tilsynsrapporten har været til høring på Vasac. Det er aftalt, at Tilsynsrapporten fremover vil være tilgængelig på Tilbudsportalen. Om tilsynets helhedsindtryk VASAC Odsherred råder over Thorshøj på Venusvej i Nykøbing Sj. samt Vibehus og Væksthuset i Annebergparken lige syd for Nykøbing Sj. VASAC er ikke en typisk pædagogisk arbejdsplads, heller ikke en typisk industriarbejdsplads eller en handelsforretning. VASAC er en blanding af mange typer organisationer, der både har med salg, butik, produktion, pædagogik, omsorg, træning og uddannelse at gøre. Det betyder, at det kan være vanskeligt at gennemskue, hvilke driftsopgaver og administrative opgaver der skal løses, men det betyder samtidig også, at det er en udfordrende arbejdsplads, hvor fleksibilitet og handlekraft er en forudsætning for, at alt fungerer, som det skal. VASAC bruger værdier og aktive mål som grundlag for arbejdet med borgerne. Formålet er alle steder at tilbyde beskyttet/støttet beskæftigelse, inden eller uden for institutionelle rammer, så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt, samt aktivitets og samværstilbud for borgere, der ikke ønsker eller af mange årsager kan benytte andre muligheder. Samlet vurdering Både interviews og besøg på Thorshøj foregik i en åben og imødekommende atmosfære. Der var ved besøget en god og rolig stemning, hvor både brugere og medarbejdere velvilligt fremviste og fortalte om deres arbejdsplads. Faciliteter blev fremvist uden forbehold og al ønsket dokumentation blev udleveret til tilsynet. Flugtveje er konstateret ryddet og der er generelt godt styr på sikkerheden. Der bør dog snarest udarbejdes en revideret beredskabsplan. Tilsynet hilste på ca. 15 borgere og et par medarbejdere på rundturen. Vasac fremtræder som et trygt og omsorgsfuldt sted for den enkelte borger. Interviewguide tilsyn 2/31

3 Tilsynet fik et godt indtryk af Vasac som et velfungerende tilbud hvor der arbejdes målbevidst med at udvikle både kulturen og indholdet i tilbuddene. Både Centerleder og medarbejdere vurderes at være udviklingsorienterede og omstillingsparate. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærkninger Forbedringsområder og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger mulige problemer af betydning Kritisk tilstand afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer herunder brand og beredskab. 3g) Beredskabsplan Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse. 26d) Magtanvendelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger: Fysiske rammer: 3g): Tilsynet anbefaler, at beredskabsplanen ajourføres snarest og det sikres at både personale og brugere er bekendte med planens indhold. Tilsynet anbefaler ligeledes, at det drøftes hvorvidt en mere systematiseret tilgang til opkvalificering af førstehjælpskurser kan tages i anvendelse. Organisation og drift: Intet at bemærke. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 26d) Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en skriftlig procedure for opfølgning på indberetning af magtanvendelser. Dette dels for at sikre at alle magtanvendelser bliver behandlet og dels for at skabe fokus på de mange dilemmaer der er i det pædagogiske arbejde med mennesker med omfattende fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 3/31

4 Fysiske rammer Grundlag og vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed Vasac Odsherred råder over Thorshøj som ligger på Venusvej 1 i Nykøbing samt Vibehus og Væksthuset som ligger i Annebergparken lige syd for Nykøbing. Vasacs administration ligger på Annebergparken 8, 4500 Nykøbing. Endvidere har flere borgere ekstern beskæftigelse på forskellige arbejdspladser fordelt i hele Odsherred. 1.a Udendørs fysiske rammer Thorshøj er beliggende i udkanten af Nykøbing by mellem Silvan og Botilbuddet Siriusparken. På Thorshøj er der flere udendørs terrasser, en boldbane og bålplads med læskur. Der er kort afstand til skov, strand og selve bykernen. Ligeledes ligger Thorshøj tæt på Nykøbing svømmehal og idrætshal. Alle bygninger har en rimelig tilgængelighed og er indrettet, hvor det er nødvendigt, med de fornødne hjælpemidler. Vibehus og Væksthuset ligger på et stort grønt rekreativt og afgrænset område tæt på Grønnehaveskoven i Nykøbing. 1.b Indretning Thorshøj har ca m² bebyggelse under tag. Hovedsagelig er der tale om en produktionsafdeling med tilhørende lager, en kantine og flere grupperum hvor bla. Aktivitets og samværsgruppen holder til. Hertil kommer kontorer, toiletter, garderober mm. Vibehus har til huse i en af de gamle afdelinger på det tidligere psykiatriske hospital. Vibehus rummer i stueplanet flere værksteder, hvor der laves forskellige kreative og kunstneriske ting. Det nyetablerede STU tilbud holder til på 1. sal. Vasacs administration holder til på 2.sal. Væksthuset ligger også i Annebergparken og består af flere drivhuse og en bygning der rummer både gruppe /pause/frokostrum samt en butik. Væksthuset drives som et gartneri. Der laves dekorationer mv. og der sælges Fair Trade varer i butikken. Der mangler personalerum i Væksthuset. Vasac forventer, at Arbejdstilsynet vil komme med et påbud herom. Vasac har forsøgt at skaffe anlægsmidler på eget bud Interviewguide tilsyn 4/31

5 get hertil uden held, men har fået oplyst, at det vil komme med på kommunens anlægsbudget i c Udnyttelse af fysiske rammer De bygningsfaciliteter som Tilsynet fik forevist virker til at være veldisponerede og godt indrettet til formålene. 1.d Sikring af flugtveje Ok. 1.e Alarmer Der er opsat tyveri og ABA anlæg alle steder med direkte alarmering til Brandvæsnet. I Væksthuset er der dog ikke opsat brandanlæg. 1.f Andet Odsherred Kommune står som ejer af bygningerne Thorshøj, Vibehus og Væksthuset. 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Der foretages bygningssyn 1 x årligt via Ejendom og Byggeri i Odsherred Kommune. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Der foretages i år taggennemgang af Vibehus og der er planlagt anlæg af mandskabsrum på Væksthus. 2.c Planlagt vedligeholdelse Udvendigt vedligehold/klimaskærm finansieres centralt af Odsherred Kommune. Der blev i 2010 indgået særskilt aftale med Ejendom og Byggeri om, at Vasac selv finansierede udskiftning af gamle vinduer på Thorshøj samt renovering af Vibehus trappevinduer og døre, og dermed selv beholdt den energibesparelse som der kom. Indvendigt vedligehold planlægges alene af Vasac og finansieres via eget budget. 2.d Andet (Evt. anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l.) Interviewguide tilsyn 5/31

6 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Både Thorshøj, Vibehus og Væksthuset har en beredskabsplan, men denne er udarbejdet tilbage i år b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte På Vasac har man en nøgleperson som har en stor interesse og viden omkring sikkerhedsmæssige forhold. Denne nøgleperson har ansvaret for at sikre at både nyansatte og studerende informeres grundigt omkring beredskabsplan, og sikkerhedsforholdene generelt. Evakueringsplan er ophængt synligt forskellige steder på gange, i kantinen og på lageret. 3.c Brandtilsyn Seneste dato for brandsyn er foretaget primo d Brandslukningsøvelse Ikke oplyst. 3.e Førstehjælp Personalet har mulighed for at deltage i de førstehjælpskurser der afholdes af Odsherred Kommune. Flere medarbejdere har modtaget undervisning i brug af hjertemassage. Det oplyses dog til tilsynet, at der ikke er en systematik omkring afklaring af hvem der har førstehjælpskurser og hvor gamle disse er. 3.f Andet Vasac har indgået aftale med Falcks Healthcare og har herigennem løbende opdateringer på beredskabsplaner, psykologisk bistand, psykologisk rådgivning og psykologisk krisehjælp. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at beredskabsplanen ajourføres snarest og det sikres at både personale og brugere er bekendte med planens indhold. Tilsynet anbefaler ligeledes, at det drøftes hvorvidt en mere systematiseret tilgang til opkvalificering af førstehjælpskurser bør tages i anvendelse. Påbud: Intet. Interviewguide tilsyn 6/31

7 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Kantinen på Thorshøj har fortsat en elite smiley som betyder, at der ikke har været nogen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 måneder. 4.b Andet Alle de borgere og medarbejdere der er tilknyttet kantinen har alle gennemført hygiejnekursus. Kantinen kører som en selvstændig virksomhed under Vasac med eget CVR nr. 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE Grundlag og vurdering 5 Drifts og udviklingsaftale Vasac var tidligere et amtstilbud, men blev med kommunalreformen pr. 1/ overtaget af Odsherred Kommune. 5.a Opfølgning på drifts og udviklingsaftale Vasac bruger værdier og aktive mål som grundlag for arbejdet med borgerne. Vasac står for visionært, aktivt, socialt arbejdsmarkeds center og leverer ydelser efter 103 og 104 i Lov om Social Service. Vasac er en blanding af mange typer tilbud, herunder salg, butik, produktion, pædagogik, omsorg, træning og uddannelse. Udenfor Vasac kerneydelse blev der i juni 2010 etableret et samarbejde med Jobcentret i Odsherred Kommune omkring arbejdsprøvning. Der er stillet 10 pladser til rådighed. Et forløb forventes typisk at vare mellem 1012 uger. Målgruppen er kendetegnet ved at være de persongrupper som for år tilbage, med stor sandsynlighed, ville have fået en pension. De første erfaringer fra projektet er meget positive. Dette tilskyndes Vasac s store erfaring med, at sætte fokus på det som folk kan og bruge dette som springbræt for at skrue et individuelt tilbud sammen. Interviewguide tilsyn 7/31

8 5.b Udviklingstendenser I august 2011 blev den 3 årige særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse STU etableret som et tilbud i Vasac regi. Uddannelsen retter sig mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen kan påbegyndes efter undervisningspligtens ophør eller efter 10. klasse, og inden den unge fylder 25 år.(lov nr. 564 af 06/06/ 2007). Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Igennem hele STU forløbet er det et mål, at eleven får en tilknytning til lokalområdet Odsherred. Derfor indgås der aftaler med lokale virksomheder, offentlige arbejdspladser for at skabe de bedste læringsmuligheder med lokal forankring. 5.c Projekter Vasac indgår i LEV projektet KLAP 2. KLAP 2 står for kreativ langsigtet arbejdsplanlægning og målet er, at give udviklingshæmmede en reel mulighed for at vælge et skånejob på det ordinære arbejdsmarked frem for beskyttet værksted. Her kan LEV gå ind og medvirke til at skabe nogle åbninger, som kan gøre det lettere at få nogle af borgerne ud i disse jobs. Vasac oplever fortsat en tendens til at der visiteres færre borgere med fx Downs syndrom. Ældre borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne som er meget plejekrævende er til gengæld en voksende brugergruppe. Derfor er der tanker om, at lave et samværstilbud som retter sig mod udviklingshæmmede borgere med begyndende demens hvor den sociale omsorg er et omdrejningspunkt og der fx kan arbejdes med livshistoriebøger, besøg hos gamle bekendte og ture til kirkegårde mv. Der tænkes også i nye organisationsformer, som måske kan omfatte både dag og døgntilbud i et samlet tilbud. Disse planer er dog endnu ikke så langt fremme. 5.d Andet I Nr. Asmindrup blev der i 2010 etableret en specialskole for børn med bl.a. ADHD og autisme problematikker. På skolen er etableret et Videns center. Personale tilknyttet STU får bl.a. supervision derfra. Interviewguide tilsyn 8/31

9 Når den gruppe af børn bliver unge/voksne forventer Vasac, at nogle af disse vil kunne profitere af nogle af de muligheder som Vasac tilbyder. 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet finder det positivt at Vasac er kreative og opsøgende i forhold til udviklingen af rammerne for driften af Vasac. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Kom ud af 2011 med et overskud. 6.b Andet Det synes i høj grad at være fordi der tænkes i et rammebudget, at Vacas har kunnet skabe mulighed for udvikling af Vasac. Ressourcer til 103, 104 og STU udnyttes således i en synergieffekt hvor både fysiske rammer og medarbejderressourcer anvendes fleksibelt og fremadrettet. 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Centerleder er overordnet ansvarlig og administrerer Vasac budget. En del af budgettet er dog lagt ud til afdelingslederne på henholdsvis Thorshøj Produktion og Vibehus/Væksthus. Vasac har en fast kontaktperson i Odsherred Kommune i Økonomi og analyse (Lone Svane). 7.b Kasse og regnskabsregulativ Overholder de af Indenrigsministeriets fastsatte regler om budget og kasse/regnskabsregulativ. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Ikke relevant. Interviewguide tilsyn 9/31

10 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) 7.e Andet 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE Grundlag og vurdering 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Vasac har samlet 98 pladser. Aktuelt er 88,4 plads besat, svarende til en belægning på 90,2 % (i 2010 var belægningen på 91,8 %). Afdeling Antal pladser Besat i 2012 Besat i 2010 Thorshøj 48 * Thorshøj Væksthus 6 10,7 10,6 103 Vibehus ,7 15,4 Borgere placeret i eksterne jobs er indeholdt i ovenstående tal. (*) De 10 pladser som er stillet til rådighed for Jobcenteret indgår ligeledes i ovenstående tabel under Thorshøj 103 Pladsantallet er ikke det samme som antal mennesker, da en stor del borgere er på halv tid og disse bliver Interviewguide tilsyn 10/31

11 konverteret til hele pladser i belægningen. Ca. 20 borgere er fra andre kommuner end Odsherred. Desuden er der aktuelt 16 indskrevet på STU uddannelsen og der forventes at være 24 elever efter sommerferien. STU pladserne er ikke indeholdt i tabellen ovenfor. 8.b Alder Fra 18 år og op til folkepensionsalderen for 103 tilbuddene. For 104 tilbuddene er der ingen øvre aldersgrænse. 8.c Målgruppe og kerneydelse Vasac tilbyder beskyttet beskæftigelse eller aktivitetsog samværstilbud til voksne personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller borgere med særlige sociale problemer. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: Vasac er i disse år i gang med en udvikling og tilpasning af tilbuddet i forhold til den efterspørgsel der er og måtte komme. 8.e Andet 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Vasac arbejder ud fra følgende aktive mål: Der skal skabes rammer, der giver målgrupperne og det enkelte individ mulighed for at anvende sine evner, også sine arbejdsevner Tilbud og ydelser skal gives så tæt på arbejdsmarkedet som muligt Tilbud og ydelser skal gives, så de mindsker isolation og udstødning fra det øvrige samfund og i størst muligt omfang gives uden for institutionelle rammer og så tæt på et arbejdsliv som muligt VASAC's arbejdstilbud på institutioner skal bru Interviewguide tilsyn 11/31

12 ges som udviklings og uddannelsesmiljøer med af institutionalisering som mål Tilbud og ydelser skal gives så tæt på borgerens lokalområde som muligt i samarbejde med lokale myndigheder, virksomheder, institutioner og sociale netværk Tilbud og ydelser i den socialt arbejdsmarkedsrettede indsats skal ske i en struktur, der sikrer, at den specialfaglige ekspertise og viden fastholdes og udvikles VASAC skal indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med alle om at skabe tilbud, der kan identificere og styrke målgruppens arbejdsrelaterede ressourcer og kompetencer VASAC skal indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med arbejdsmarkedets parter, uddannelsessteder m.m. om at skabe tilbud, der kan identificere og styrke målgruppens arbejdsrelaterede ressourcer og kompetencer. 9.b Pædagogisk målsætning 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper Thorshøj: Mål: At skabe rammer der giver målgruppen og det enkelte individ mulighed for at anvende sine evner også sine arbejdsevner. Produktionsgruppen: Vedligeholdelse og rengøring af benzintanke, slå græs 56 forskellige steder i kommunen, monterings og pakkeopgaver som kan klares her i huset. Der ud over har vi arbejdspladser i private virksomheder, foruden vi selvfølgelig også har have og oprydningsopgaver på vores egen grund. Aktivitetsgruppen: Denne gruppe er delt i tre. De to er meget aktive og individuelle. Flere af brugerne er beskæftiget ude i byen, det kan være på restaurant, i Brugsen, i en tøjbutik, hos Røde Kors eller i Thorshøjs egen kantine. Der er for nyligt lavet keramik og glasværksted med egen butik på Thorshøj som en gruppe borgere er tilknyttet. Der arbejdes meget med alternativ kommunikation såsom piktogrammer, computer, tegn til tale og aktivitetstavle. Samværs gruppen: Vi har to af disse grupper. Borgerne i disse to grupper har brug for hjælp til alle livets forhold. Borgerne hjælper selv til med alle dagens gøremål så godt som de formår. Nogle kan hjælpe mere til Interviewguide tilsyn 12/31

13 end andre. Dagene ligger i meget faste rammer. Der arbejdes med billedkommunikation og tegn til tale. Kantinen: I vores kantine arbejder to til tre af husets brugere samt et personale. De sørger for, at der er rundstykker og kaffe til os om formiddagen. De sørger for at der er et frokostmåltid og at vi kan købe kaffe igen om eftermiddagen. Kantinen forsøger at servere ernæringsrigtige måltider som muligt for os. Vibehus: Mål: At skabe et tilbud, der giver målgruppen og det enkelte individ mulighed for at opbygge eget selvværd, skabe værdi for sig selv og andre og derigennem skabe et aktivt socialt liv uden for de institutionelle rammer. Metode/pædagogik At borgeren igennem kreative arbejdsprocesser, arbejder individuelt efter egne ønsker, for at opbygge selvtillid, vedligeholde og udbygge kompetencer, og i samarbejde med andre være en del af et kreativt samspil og miljø, ud fra den *salutogenetiske tankegang og **empowerment (se forklaring nedenfor). Den kreative tilgang tager afsæt i, at der er andre udtryksformer end det verbale og ens tanker og meninger kan komme frem via disse udtryksformer. * Den salutogenetiske vinkel tager sit udspring i den enkeltes ressourcer og den enkeltes stærke sider, hermed den proces der også anvendes, hvis der er tale om livet i al almindelighed. I stedet for som forskning i behandling, risiko og forebyggelse har for vane at stille spørgsmålet "hvordan forklare, at mennesker bliver syge?" (patogenetisk tankegang) bliver det interessante spørgsmål: "hvordan forklare, at mennesker bliver eller forbliver sunde? (salutogenetisk tankegang). ** Empowerment betyder direkte oversat "at bemyndige eller sætte i stand". Det er altså et begreb, der sætter fokus på processer, hvor igennem mennesker bliver i stand til at modvirke afmagt og manglende kontrol over livsbetingelserne. Målet er det selvstændige og myndige menneske. 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Det tages meget seriøst at skabe rammer der giver det enkelte individ mulighed for at anvende sine evner uanset, om man har et tilbud efter 103 eller 104. Eksempelvis er opgaver som vask af klude, lægge disse sammen, fjerne hæfteklammer før makulering, makulering delopgaver som nogle af brugerne i 104 tilbud udfører og værdsættes for. Interviewguide tilsyn 13/31

14 9.e Andet Det forventes at medarbejderne reflekterer over egen praksis. Hvis der planlægges en tur, skal der være taget stilling til hvad formålet er, og på hvilken måde turen tjener afdelingens overordnede målsætning. Altså: Hvorfor gør vi det? 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er borgerens tilknytning til personalet organiseret Hver borger har en kontaktperson tilknyttet. Det er kontaktpersonen som er ansvarlig for at der bliver udfyldt arbejdssedler mv. Hver morgen har personalet et kort morgenmøde hvor dagen bliver gennemgået. Her tages stilling til hvem der skal deltage i hvad og hvor henne. Dette gælder for både medarbejdere og borgere. Kontaktpersonen er også ansvarlig for at borgerens handleplan udarbejdes. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver 10.c Har børnene faste pligter 10.d Brugerråd På Thorshøj er der et brugerråd for udviklingshæmmede bestående af 6 personer som fungerer som borgernes MEDudvalg. Personalet fungerer som sekretær for brugerrådet. Der holdes møder 5 gange årligt og der laves referat af disse møder. 10.e Medindflydelse Hver torsdag holdes der informationsmøde for øvrige brugere på Thorshøj. På Vibehus og Væksthuset har borgerne ikke ønsket et brugerråd, men her holdes informationsmøde hver torsdag. Interviewguide tilsyn 14/31

15 Arbejdsmiljøgruppen for Vasac består af 1 arbejdsmiljørepræsentant fra personalet, 1 repræsentant fra borgerne og 1 arbejdslederrepræsentant. 10.f Samtale med brugere Tilsynet havde lejlighed til at hilse på flere brugere under rundvisningen. Flere fortalte om de arbejdsopgaver de har og tilsynet fik indtryk af, at de var glade for at være på Vasac. En bruger havde været til fysioterapi og kom afslappet og træt tilbage, en kørestolsbruger hørte højt musik og der blev danset rundt med kørestolen, en tredje var i gang med at lægge tøj sammen og endelig sad der en stor gruppe og lavede glaskunst. Der blev berettet om, at de i sidste uge havde været på Sjællands Festivalen hvor 11 brugere var af sted om onsdagen og 16 brugere var af sted om torsdagen. 10.g Andet 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme og tøjpenge; hvem og hvor ofte Ikke relevant. 11.b Vejledning i brug af lommepenge 11.c Anden udbetaling til brugerne 11.d Skriftlig procedure 11.e Andet Interviewguide tilsyn 15/31

16 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Ikke relevant 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de 12.c Anden udbetaling til brugerne 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. 12.f Andet (eks. revision) 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 16/31

17 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Det har vist sig, at en række borgere ikke i årevis har haft møde med deres sagsbehandler. Afdelingslederen på Thorshøj for 104 tilbuddet har i april 2012 mailet til sagsbehandlerne for 8 hjemmeboende borgere med henblik at indkalde disse til handleplansmøder. Indtil nu har kun en sagsbehandler til 2 borgere reageret på henvendelsen. Afdelingslederen vil følge op på de manglende reaktioner. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Personalet er ansvarlige for, at alle borgere har en handleplan. Der holdes handleplansmøde 1 x årligt med deltagelse af borgeren, personale fra borgerens bosted og eventuelt personale fra Vasac og andre relevante personer. 13.c Løbende justering af planerne For borgere henvist til 103 tilbud udarbejdes der jobkompetanceplaner og for borgere henvist efter 104 udarbejdes pædagogiske planer. De pædagogiske planer er et nye koncept der er taget i brug. Det er målet at alle handleplaner revurderes 1 x årligt, gerne i første kvartal. Planer bliver dog også løbende evalueret og praksis ændrer sig også løbende, da der skal strikkes tiltag sammen som er vidt forskellig fra den ene borger til den anden. Den enkelte borgers delhandleplan er afgørende i forhold til evaluering, da denne har det individuelle fokus. 13.d Andet 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. Interviewguide tilsyn 17/31

18 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Vasac har åbent på alle hverdage. Den enkelte borgers arbejdstid aftales med kontaktpersonen og kan variere efter hvilken arbejdsplads der er tale om og den enkelte borgers formåen. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Det har været nødvendigt at neddrosle den interne produktion/beskyttet beskæftigelse, da et stort antal borgere enten er ude i praktik eller i eksterne jobs. For en gruppe af borgere er der blevet arbejdet med konkrete tiltag, der skal inkludere dem på en anden måde end den der vedrører arbejdsmarkedet. Det er både for personalegruppe og samarbejdspartnere en stor udfordring at få denne gruppe af borgere til at indgå i et arbejdsmarkedsperspektiv. 14.c Eksterne aktiviteter Vedligeholdelse af udenoms arealer, vedligeholdelse og rengøring af tankanlæg, vedligeholdelse af kirkegårds arealer, hjælp i radio og tv forretning og i tøjbutik nævnes som eksempler på eksterne aktiviteter. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse 14.e Andet Borgerne får indsatsbaseret løn frem for arbejdsdusør som tidligere. Dette er i et forsøg på at normalisere målgruppen i forhold til det almindelige arbejdsmarked. Hvis en borger er ude i ekstern beskæftigelse får denne 5 kr. mere i timen end ved intern beskæftigelse. Dette er for at skabe incitament til at vælge ekstern beskæftigelse, da erfaringen har vist, at nogle borgere ellers hellere vil blive på fx Thorshøj. På baggrund af at der er flere forskellige måder at aflønne borgere som er henvist til Vasac i henhold til SL 103 og 104, og dette ofte har skabt problemer, såvel ved udregning af løn, som ved administration af denne og der er tilsvarende problemer for borgere i praktik, er der nedsat et udvalg som har forholdt sig til ovenstående problematikker. Arbejdsgruppen har netop udarbejdet et oplæg indeholdende principper for løn som snarest skal drøftes og godkendes i MED udvalget. Planen er at ændringerne gerne skulle kunne effektueres for alle omkring årsskiftet 2012/2013. Interviewguide tilsyn 18/31

19 Når det nye aflønningssystem er vedtaget vil det komme på skrift. 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Nej, men der er fokus på at lave og sælge ernæringsmæssig sund kost i kantinen på Thorshøj. Der sælges derfor ikke længere chips og slik i kantinen. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Kantinen på Vasac kører som en selvstændig virksomhed og der tilberedes dagligt frokost, både koldt og varmt. 15.c Kostplan 15.d Brugers indflydelse og medvirken Det er kantinegruppen bestående af 23 borgere og en fast medarbejder som planlægger og tilbereder maden. 15.e Andet 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Vasac er ved at uddanne sin egen seksulalvejleder. Denne mangler 1 år af uddannelsen på nuværende tidspunkt. 16.b Seksualoplysning/undervisning 16.c Prævention Interviewguide tilsyn 19/31

20 16.d Andet Sex, børn og vold i parforholdet er nogle af de emner som har optaget især de unge der er i gang med STU. 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Alkohol fylder meget lidt på Vasac. Der er samme anskuelse omkring alkohol som på mange andre arbejdspladser. Det hører sig ikke til. 17.b Politik for området Der gælder samme regler for borgere på Vasac som for medarbejdere ansat i Odsherred Kommune. 17.c Andet 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Ikke drøftet. 18.b Integration 18.c Forældresamarbejde, tolk 18.d Andet 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. Interviewguide tilsyn 20/31

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Thorshøjgård er placeret på et 5 hektar areal i landlige omgivelser mellem Torslunde og Taastrup By. På matriklen er der to døgnafdelinger

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Dok. 2127594 Rapport på anmeldt tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Tilbuddet adresse: Liselundager 13, 2640 Hedehusene, tlf. 46 59 82 64, E-mail: AHS@Mariehjem.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere