Tilsynsrapport Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken Nykøbing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afdelingsleder Kim Petersen, mf. Tilsynskonsulent Helle Kausgaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved Helle Kausgaard og er denne gang alene gennemført ud fra deltagelse i åbent hus på afdeling Thorshøj vedrørende Projekt KLAP hvor både brugere og ansatte deltog tirsdag den 17/9 samt deltagelse på fællesmøde med brugerne på Thorshøj torsdag den 19/9 i tidsrummet fra 9:45 til 11:15. Oprindeligt var endvidere planlagt samtale med lederen fra Vasac den 3/10 samt deltagelse i personalemødet i den afdeling som har borgere visiteret efter Servicelovens 104. Disse møder blev imidlertid aflyst grundet sygdom og andet fravær. En række oplysninger i nærværende rapport er således fremkommet via mailkorrespondance og dialog med afdelingsleder samt stedets tilknyttede administrative medarbejder. Tilsynsrapporten har været til høring på Vasac. Det er aftalt, at Tilsynsrapporten fremover vil være tilgængelig på Tilbudsportalen. Om tilsynets helhedsindtryk Tilsynsbesøgene foregik i en åben og imødekommende atmosfære og der var en god og omsorgsfuld stemning. Thorshøj fremtræder pæn, ren og ryddelig. Sikkerheden for borgerne og personalet er i orden og flugtveje er ryddet. Der forefindes brandmateriel som kontrolleres af beredskabet i Odsherred Kommune. Samlet vurdering Vasac er et velfungerende tilbud der fremtræder som et trygt og omsorgsfuldt tilbud for den enkelte borger. Der lægges vægt på faglighed og kompetente medarbejdere. Tilsynet fik indtryk af en arbejdsplads som anerkender og respekterer den enkelte borger og som lever op til sine beskrevne værdier og aktive mål om at tilbyde beskyttet/støttet beskæftigelse, inden eller uden for institutionelle rammer, så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt, samt aktivitets- og samværstilbud for borgere, der ikke ønsker eller - af mange årsager - kan benytte andre muligheder. Vasac Odsherred råder over Thorshøj på Venusvej i Nykøbing Sj. samt Vibehus og Væksthuset i Annebergparken. Vasac er ikke en typisk pædagogisk arbejdsplads, og heller ikke en typisk industriarbejdsplads eller en handelsforretning. VASAC er en blanding af mange typer organisationer, der både har med salg, butik, produktion, pædagogik, omsorg, træning og uddannelse at gøre. Det betyder, at det kan være vanskeligt at gennemskue, hvilke driftsopgaver og administrative opgaver der skal løses, men det betyder samtidig også, at det er en udfordrende arbejdsplads, hvor fleksibilitet og handlekraft er en forudsætning for, at alt fungerer, som det skal. Tilsynet fik et godt indtryk af Vasac som et velfungerende tilbud hvor der arbejdes målbevidst med at udvikle både kulturen og indholdet i tilbuddene. Både ledelse og medarbejdere vurderes at være udviklingsorienterede og omstillingsparate. Interviewguide tilsyn 2/32

3 Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærkninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger: Fysiske rammer: Intet at bemærke. Organisation og drift: Intet at bemærke. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: Intet at bemærke. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 3/32

4 Fysiske rammer Grundlag og vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed Vasac Odsherred omhandler følgende afdelinger: Afdeling Vibehus, Annebergparken 8, 4500 Nykøbing Sj. med kreativt værksted i stueplan, STU på 1. salen og administration på 2. sal Afdeling Væksthus/gartneri, Annebergparken 39 L, 4500 Nykøbing Sj. Afdeling Thorshøj, Venusvej 1, 4500 Nykøbing Sj. med aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse. Endvidere er flere borgere i ekstern beskæftigelse på forskellige arbejdspladser fordelt i hele Odsherred. 1.a Udendørs fysiske rammer Thorshøj er beliggende i udkanten af Nykøbing by mellem Silvan og Botilbuddet Siriusparken. På Thorshøj er der flere udendørs terrasser, en boldbane og bålplads med læskur. Der er kort afstand til skov, strand og selve bykernen. Ligeledes ligger Thorshøj tæt på Nykøbing svømmehal og idrætshal. Alle bygninger har en rimelig tilgængelighed og er indrettet, hvor det er nødvendigt, med de fornødne hjælpemidler. Vibehus og Væksthuset ligger på et stort grønt rekreativt og afgrænset område tæt på Grønnehaveskoven i Nykøbing. 1.b Indretning Thorshøj har ca m² bebyggelse under tag. Hovedsagelig er der tale om en produktionsafdeling med tilhørende lager, en kantine og flere grupperum hvor bla. aktivitets- og samværsgruppen holder til. Hertil kommer kontorer, toiletter, garderober mm. Vibehus har til huse i en af de gamle afdelinger på det tidligere psykiatriske hospital, nu kaldet Annebergparken. Vibehus rummer i stueplanet flere værksteder, hvor der laves forskellige kreative og kunstneriske ting. STU tilbuddet holder til på 1. sal. Vasacs administration holder til på 2.sal. Væksthuset ligger også i Annebergparken og består af flere drivhuse og en bygning der rummer både gruppe- /pause-/frokostrum samt en butik. Væksthuset drives Interviewguide tilsyn 4/32

5 som et gartneri med dyrkning af blomster, ligesom der laves dekorationer og andet kreativt. I forbindelse med Væksthuset er der en lille butik, hvor der sælges diverse produkter fremstillet i væksthuset, samt brugskunst. Der er i foråret 2013 lavet en tilbygning med personalefaciliteter, samt handicaptoilet. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Bygningsfaciliteterne er veldisponerede og godt indrettet til formålene. 1.d Sikring af flugtveje Ok. 1.e Alarmer Der er i afdelingerne Thorshøj og Vibehus installeret ABA-anlæg, hvilket gør, at Odsherred Brandvæsen pr. automatik vil blive tilkaldt ved udvikling af røg og ild. Der er ikke installeret ABA-anlæg i Væksthus. 1.f Andet Odsherred Kommune står som ejer af bygningerne Thorshøj, Vibehus og Væksthus. 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Der foretages bygningssyn 1 x årligt via Ejendom og Byggeri i Odsherred Kommune. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Der blev i 2012 foretaget tag-gennemgang af Vibehus. I 2013 er der etableret mandskabsrum på Væksthus. 2.c Planlagt vedligeholdelse Indvendigt vedligehold planlægges alene af Vasac og finansieres via eget budget. 2.d Andet (Evt. anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l.) - Interviewguide tilsyn 5/32

6 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Vasac har abonnement igennem Falck Healthcare, hvor der foreligger en beredskabsplan i forbindelse med tilskadekomst, brand, vold eller forurening. Her vil Falck altid skulle kontaktes, således medvirke under hændelsen, og i forbindelse med psykologisk bistand under og efter en given ulykke. Beredskabsplanen findes i de enkelte afdelinger på kontorer eller personalerum. Beredskabsplanen indeholder plan over arbejdsmiljøorganisation og vigtige telefonnumre Beredskabsplanen er overordnet, med instrukser tilpasset i de enkelte afdelinger, hvordan man bør forholde sig i nødsituationer Beredskabsplanen indeholder flugtvejstegninger og hvor sikkerhedsmateriel findes. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Evakueringsplan er ophængt synligt forskellige steder på gange, i kantinen og på lageret. Arbejdsmiljøgruppen har ansvaret for at sikre at både nyansatte og studerende informeres grundigt omkring beredskabsplan og sikkerhedsforholdene generelt. 3.c Brandtilsyn Brandsyn foretages årligt af Odsherred Brandvæsen. 3.d Brandslukningsøvelse Ikke oplyst. 3.e Førstehjælp Personalet har mulighed for at deltage i de førstehjælpskurser der afholdes af Odsherred Kommune. Flere medarbejdere har modtaget undervisning i brug af hjertemassage. Det oplyses dog til tilsynet, at der ikke er en systematik omkring afklaring af hvem der har førstehjælpskurser og hvor gamle disse er. 3.f Andet - Interviewguide tilsyn 6/32

7 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at det drøftes hvorvidt en mere systematiseret tilgang til opkvalificering af førstehjælpskurser bør tages i anvendelse. Påbud: Intet. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Kantinen på Thorshøj har fortsat en elite smiley som betyder, at der ikke har været nogen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 måneder. 4.b Andet Alle de borgere og medarbejdere der er tilknyttet kantinen har alle gennemført hygiejnekursus. Kantinen kører som en selvstændig virksomhed under Vasac med eget CVR nr. 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE Grundlag og vurdering 5 Drifts- og udviklingsaftale Vasac var tidligere et amtstilbud, men blev med kommunalreformen pr. 1/ overtaget af Odsherred Kommune. 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Vasac bruger værdier og aktive mål som grundlag for arbejdet med borgerne. Vasac står for visionært, aktivt, socialt arbejdsmarkeds center og leverer ydelser efter 103 og 104 i Lov om Social Service. Vasac er en blanding af mange typer tilbud, herunder salg, butik, produktion, pædagogik, omsorg, træning og uddannelse. Udenfor Vasac kerneydelse blev der i juni 2010 etableret et samarbejde med Jobcentret i Odsherred Kom- Interviewguide tilsyn 7/32

8 mune omkring arbejdsprøvning. Der blev stillet 10 pladser til rådighed. Et forløb varer typisk mellem uger. Målgruppen er kendetegnet ved at være de persongrupper som for år tilbage, med stor sandsynlighed, ville have fået en pension. Erfaringerne fra projektet har været positive. Dette tilskyndes Vasac s store erfaring med, at sætte fokus på det som folk kan og bruge dette som springbræt for at skrue et individuelt tilbud sammen. Vasac samarbejder også i 2013 fortsat med Jobcentret, men aftalen er nu ændret, således at Jobcentret ikke længere har et fast antal pladser til rådighed, men afregner i forhold til den konkrete ydelse de køber. 5.b Udviklingstendenser I august 2011 blev den 3 årige særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse STU etableret som et tilbud i Vasac regi. Uddannelsen retter sig mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen kan påbegyndes efter undervisningspligtens ophør eller efter 10. klasse, og inden den unge fylder 25 år.(lov nr. 564 af 06/06/ 2007). Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Igennem hele STU forløbet er det et mål, at eleven får en tilknytning til lokalområdet Odsherred. Derfor indgås der aftaler med lokale virksomheder, offentlige arbejdspladser for at skabe de bedste læringsmuligheder med lokal forankring. Også fra 2012 til 2013 har tendensen været et fald i efterspørgsel på de almindelige 103 og 104 pladser. Vasac har været meget opmærksom på dette og har forsøgt at gå nye veje og imødekomme den efterspørgsel som der måtte være og de tanker og visioner der har været oppe i tiden. Vasac oplever fortsat en tendens til at der visiteres færre borgere med fx Downs syndrom, mens ældre borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne som er meget plejekrævende til gengæld er en voksende brugergruppe. Derfor er der tanker om, at lave et samværstilbud som retter sig mod udviklingshæmmede borgere med begyndende demens hvor den sociale omsorg er et omdrejningspunkt og der fx kan Interviewguide tilsyn 8/32

9 arbejdes med livshistorie-bøger, besøg hos gamle bekendte og ture til kirkegårde mv. Der tænkes også i nye organisationsformer, som måske kan omfatte både dag og døgntilbud i et samlet tilbud. Disse planer er dog endnu ikke så langt fremme. 5.c Projekter Vasac har indgået i LEV projektet KLAP 2. KLAP 2 står for kreativ langsigtet arbejdsplanlægning og målet er, at give udviklingshæmmede en reel mulighed for at vælge et skånejob på det ordinære arbejdsmarked frem for beskyttet værksted. Her kan LEV gå ind og medvirke til at skabe nogle åbninger, som kan gøre det lettere at få nogle af borgerne ud i disse jobs. Den 17. september 2013 havde Projekt KLAP og Vasac inviteret til åbent hus, hvor konsulent fra Projekt KLAP Stine Lindskou fortalte til de fremmødte deltagere om arbejdsmuligheder, løn og ansættelsesforhold mv. Der var meget stor tilslutning til dagen og denne mundede da også ud i at et antal nuværende indskrevne borgere på Vasac viste interesse for at høre mere og eventuel søge ansættelse i nogle af de aktuelt ledige stillinger i Irma, Silvan, Rema 1000 og Odsherred Kommune. 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Ikke drøftet. 6.b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi Interviewguide tilsyn 9/32

10 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Centerleder er overordnet ansvarlig og administrerer Vasac budget. En del af budgettet er dog lagt ud til afdelingslederne på henholdsvis Thorshøj Produktion og Vibehus/Væksthus. Vasac har en fast kontaktperson i Odsherred Kommune i Økonomi og analyse (Lone Svane). 7.b Kasse og regnskabsregulativ Overholder de af Indenrigsministeriets fastsatte regler om budget og kasse/regnskabsregulativ. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Ikke relevant. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) - 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE Grundlag og vurdering 8 Brugersammensætning - 8.a Antal indskrevne I 2013 har Vasac 88 pladser. I 2012 var det 98. Reduktionen skyldes at jobcentret i 2013 betaler for den ydelse som de ønsker at anvende og ikke fast for 10 pladser. Aktuelt er 86 pladser besat, svarende til en belægning på 89,8 % (i 2012 var belægningen på 90,2 %). Afdeling Antal Besat i Besat i pladser Thorshøj Interviewguide tilsyn 10/32

11 103 Thorshøj 104 Væksthus 103 Vibehus Borgere placeret i eksterne jobs er indeholdt i ovenstående tal. Pladsantallet er ikke det samme som antal mennesker, da en stor del borgere er på halv tid og disse bliver konverteret til hele pladser i belægningen. Ca. 20 borgere er fra andre kommuner end Odsherred. Desuden er der aktuelt indskrevet 27 elever på STU uddannelsen. STU pladserne er ikke indeholdt i tabellen ovenfor. 8.b Alder Fra 18 år og op til folkepensionsalderen for 103 tilbuddene. For 104 tilbuddene er der ingen øvre aldersgrænse. 8.c Målgruppe og kerneydelse Vasac tilbyder beskyttet beskæftigelse eller aktivitetsog samværstilbud til voksne personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller borgere med særlige sociale problemer. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: Vasac er i disse år i gang med en udvikling og tilpasning af tilbuddet i forhold til den efterspørgsel der er og måtte komme. 8.e Andet - 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. Interviewguide tilsyn 11/32

12 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Vasac arbejder ud fra følgende aktive mål: Der skal skabes rammer, der giver målgrupperne og det enkelte individ mulighed for at anvende sine evner, også sine arbejdsevner Tilbud og ydelser skal gives så tæt på arbejdsmarkedet som muligt Tilbud og ydelser skal gives, så de mindsker isolation og udstødning fra det øvrige samfund og i størst muligt omfang gives uden for institutionelle rammer og så tæt på et arbejdsliv som muligt VASAC's arbejdstilbud på institutioner skal bruges som udviklings- og uddannelsesmiljøer med af- institutionalisering som mål Tilbud og ydelser skal gives så tæt på borgerens lokalområde som muligt i samarbejde med lokale myndigheder, virksomheder, institutioner og sociale netværk Tilbud og ydelser i den socialt arbejdsmarkedsrettede indsats skal ske i en struktur, der sikrer, at den specialfaglige ekspertise og viden fastholdes og udvikles VASAC skal indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med alle om at skabe tilbud, der kan identificere og styrke målgruppens arbejdsrelaterede ressourcer og kompetencer VASAC skal indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med arbejdsmarkedets parter, uddannelsessteder m.m. om at skabe tilbud, der kan identificere og styrke målgruppens arbejdsrelaterede ressourcer og kompetencer. 9.b Pædagogisk målsætning - 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper Thorshøj: Mål: At skabe rammer der giver målgruppen og det enkelte individ mulighed for at anvende sine evner også sine arbejdsevner. Produktionsgruppen: Vedligeholdelse og rengøring af benzintanke, slå græs 5-6 forskellige steder i kommunen, monterings og pakkeopgaver som kan klares her i huset. Der ud over har vi arbejdspladser i private virksomheder, foruden vi selvfølgelig også har have- og oprydningsopgaver på vores egen grund. Interviewguide tilsyn 12/32

13 Aktivitetsgruppen: Denne gruppe er delt i tre. De to er meget aktive og individuelle. Flere af brugerne er beskæftiget ude i byen, det kan være på restaurant, i Brugsen, i en tøjbutik, hos Røde Kors eller i Thorshøjs egen kantine. Der er for nyligt lavet keramik og glasværksted med egen butik på Thorshøj som en gruppe borgere er tilknyttet. Der arbejdes meget med alternativ kommunikation såsom piktogrammer, computer, tegn til tale og aktivitetstavle. Samværs gruppen: Vi har to af disse grupper. Borgerne i disse to grupper har brug for hjælp til alle livets forhold. Borgerne hjælper selv til med alle dagens gøremål så godt som de formår. Nogle kan hjælpe mere til end andre. Dagene ligger i meget faste rammer. Der arbejdes med billedkommunikation og tegn til tale. Kantinen: I vores kantine arbejder to til tre af husets brugere samt et personale. De sørger for, at der er rundstykker og kaffe til os om formiddagen. De sørger for at der er et frokostmåltid og at vi kan købe kaffe igen om eftermiddagen. Kantinen forsøger at servere ernæringsrigtige måltider som muligt for os. Vibehus: Mål: At skabe et tilbud, der giver målgruppen og det enkelte individ mulighed for at opbygge eget selvværd, skabe værdi for sig selv og andre og derigennem skabe et aktivt socialt liv uden for de institutionelle rammer. Metode/pædagogik At borgeren igennem kreative arbejdsprocesser, arbejder individuelt efter egne ønsker, for at opbygge selvtillid, vedligeholde og udbygge kompetencer, og i samarbejde med andre være en del af et kreativt samspil og miljø, ud fra den *salutogenetiske tankegang og **empowerment (se forklaring nedenfor). Den kreative tilgang tager afsæt i, at der er andre udtryksformer end det verbale og ens tanker og meninger kan komme frem via disse udtryksformer. * Den salutogenetiske vinkel tager sit udspring i den enkeltes ressourcer og den enkeltes stærke sider, hermed den proces der også anvendes, hvis der er tale om livet i al almindelighed. I stedet for som forskning i behandling, risiko og forebyggelse har for vane at stille Interviewguide tilsyn 13/32

14 spørgsmålet "hvordan forklare, at mennesker bliver syge?" (patogenetisk tankegang) bliver det interessante spørgsmål: "hvordan forklare, at mennesker bliver eller forbliver sunde? (salutogenetisk tankegang). ** Empowerment betyder direkte oversat "at bemyndige eller sætte i stand". Det er altså et begreb, der sætter fokus på processer, hvor igennem mennesker bliver i stand til at modvirke afmagt og manglende kontrol over livsbetingelserne. Målet er det selvstændige og myndige menneske. 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Det tages meget seriøst at skabe rammer der giver det enkelte individ mulighed for at anvende sine evner uanset, om man har et tilbud efter 103 eller 104. Eksempelvis er opgaver som vask af klude, lægge disse sammen, fjerne hæfteklammer før makulering, makulering delopgaver som nogle af brugerne i 104 tilbud udfører og værdsættes for. 9.e Andet Det forventes at medarbejderne reflekterer over egen praksis. Hvis der planlægges en tur, skal der være taget stilling til hvad formålet er, og på hvilken måde turen tjener afdelingens overordnede målsætning. Altså: Hvorfor gør vi det? 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er borgerens tilknytning til personalet organiseret Hver borger har en kontaktperson tilknyttet. Det er kontaktpersonen som er ansvarlig for at der bliver udfyldt arbejdssedler mv. Hver morgen har personalet et kort morgenmøde hvor dagen bliver gennemgået. Her tages stilling til hvem der skal deltage i hvad og hvor henne. Dette gælder for både medarbejdere og borgere. Kontaktpersonen er også ansvarlig for at borgerens handleplan udarbejdes. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver - Interviewguide tilsyn 14/32

15 10.c Har børnene faste pligter - 10.d Brugerråd På Thorshøj har der været et brugerråd bestående af 6 personer som fungerede som borgernes MED-udvalg. Personalet var sekretær for brugerrådet. Der blev holdt møder 5 gange årligt. Brugerrådet har dog siden februar 2013 været ude af drift da der arbejdes med at udarbejde en ny struktur. I stedet har de ugentlige fællesmøder været brugt til at give nyt fra/om MEDudvalget. 10.e Medindflydelse Hver torsdag holdes der fælles informationsmøde for brugerne på Thorshøj. Her bydes velkommen til nye brugere og eventuelle gæster, der gives information om kommende produktion, der orienteres om forskellige tilbud og sociale arrangementer udenfor Vasac og der kan stilles spørgsmål lige fra produktion til julefrokostønsker. På Vibehus og Væksthuset afholdes ikke faste informationsmøder, men der er en daglig dialog om hvad der rører sig i hverdagen. 10.f Samtale med brugere Tilsynet deltog i åbent hus arrangement omkring samarbejdet mellem Vasac og Projekt KLAP hvor brugere, socialrådgivere og andre interesserede kunne høre om de muligheder som udviklingshæmmede på førtidspension har for at få et rigtigt arbejde. I Odsherred Kommune blev der oplyst aktuelt at være ledige jobs fordelt både i kommunen og i private virksomheder. Der var meget stor tilslutning til arrangementet og flere brugere viste stor interesse for at høre mere om mulighederne. To dage efter deltog tilsynet i fællesmøde på Thorshøj og igen blev udtrykt stor tilfredshed med tirsdagens arrangement. Flere brugere havde allerede lavet aftale med projektmedarbejderen fra KLAP og så frem til at prøve at stå på egne ben. Der var dog også en vis usikkerhed i forhold til at miste den daglige kontakt til Thorshøj, men personalet var tydelige med at forsikre at man altid kunne komme tilbage, såfremt det ikke gik. Stemningen på fællesmødet var i øvrigt god og positiv. Mødeformen var velkendt af brugerne og tilsynet fik indtryk af en positiv og anerkende omgangstone, hvor brugerne viste stor interesse og omsorg for hinanden og nye brugere. Interviewguide tilsyn 15/32

16 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Ikke relevant. 11.b Vejledning i brug af lommepenge - 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure - 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Ikke relevant Interviewguide tilsyn 16/32

17 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: En række borgere har i årevis ikke haft møde med deres sagsbehandler. Afdelingslederen på Thorshøj for 104 tilbuddet har derfor ihærdigt forsøgt at få kontakt til disse sagsbehandlere for de hjemmeboende borgere med henblik på at få disse til at møde op på handleplansmøder. Dette har da også nu båret frugt og har resulteret i konkrete tiltag omkring borgerne. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Personalet er ansvarlige for, at alle borgere har en pædagogisk plan. Der holdes handleplansmøde 1 x årligt med deltagelse af borgeren, personale fra borgerens bosted og eventuelt personale fra Vasac og andre relevante personer. Interviewguide tilsyn 17/32

18 13.c Løbende justering af planerne For borgere henvist til 103 tilbud udarbejdes der jobkompetanceplaner og for borgere henvist efter 104 udarbejdes pædagogiske planer. De pædagogiske planer er et nye koncept der er taget i brug. Det er målet at alle handleplaner revurderes 1 x årligt, gerne i første kvartal. Planer bliver dog også løbende evalueret og praksis ændrer sig også løbende, da der skal strikkes tiltag sammen som er vidt forskellig fra den ene borger til den anden. Den enkelte borgers delhandleplan er afgørende i forhold til evaluering, da denne har det individuelle fokus. 13.d Andet - 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Vasac har åbent på alle hverdage. Den enkelte borgers arbejdstid aftales med kontaktpersonen og kan variere efter hvilken arbejdsplads der er tale om og den enkelte borgers formåen. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Det har været nødvendigt at neddrosle den interne produktion/beskyttet beskæftigelse, da et stort antal borgere enten er ude i praktik eller i eksterne jobs. For en gruppe af borgere er der blevet arbejdet med konkrete tiltag, der skal inkludere dem på en anden måde end den der vedrører arbejdsmarkedet. Det er både for personalegruppe og samarbejdspartnere en stor udfordring at få denne gruppe af borgere til at indgå i et arbejdsmarkedsperspektiv. 14.c Eksterne aktiviteter Vedligeholdelse af udenoms arealer, vedligeholdelse og rengøring af tankanlæg, rengøring på hotel, hjælp hos boghandler og i tøjbutik nævnes som eksempler på eksterne aktiviteter. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse - Interviewguide tilsyn 18/32

19 14.e Andet Da der er flere forskellige måder at aflønne borgere som er henvist til Vasac har dette ofte skabt problemer, såvel ved udregning af løn som ved administration af denne. Ligeledes har der for borgere i praktik, såvel intern som ekstern været forskellige måder at aflønne borgerne. Det har derfor været vigtigt, at der for alle som er visiteret til Vasac er en fælles strategi for aflønning, uden at denne er ens, ligegyldigt i hvilken afdeling den enkelte borger er visiteret. Principperne er godkendt i MED-udvalget og er: At skabe en ensartet måde at udregne og aflønne den enkelte borger Lønnen skal afspejle hvad den enkelte borger formår At tilgodese de borgere der aktivt deltager i det daglige arbejde, ud fra egen formåen Lønnen skal være et aktiv for den enkelte borger og være med til at fremme såvel faglige som sociale ressourcer, således være med til at honorere borgere, som har lyst til at udvikle egne kompetencer og ressourcer. Der udarbejdes et individuelt lønaftaleskema for borgere i 103 og 104. Grundlønnen er pt. kr. 7,00 pr. time Tillægget for eksternt arbejde er pr. kr. 5,00 pr. time Følgende syv emner kan udløse et antal kr. op til maksimum kr. 4,00 pr emne. Mødestabilitet, selvstændighed, orden på arbejdspladsen, kvantitet/kvalitet, fleksibilitet/alsidigt håndelag, samarbejdsevne samt evne til at tilegne sig viden. 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Nej, men der er fokus på at lave og sælge ernæringsmæssig sund kost i kantinen på Thorshøj. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Kantinen på Vasac kører som en selvstændig virksomhed og der tilberedes dagligt frokost, både koldt og varmt. Interviewguide tilsyn 19/32

20 15.c Kostplan - 15.d Brugers indflydelse og medvirken Det er kantinegruppen bestående af 2-3 borgere og en fast medarbejder som planlægger og tilbereder maden. 15.e Andet - 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Vasac har netop fået uddannet sin egen seksualvejleder Christoph Bromberg. 16.b Seksualoplysning/undervisning - 16.c Prævention - 16.d Andet Sex, børn og vold i parforholdet er nogle af de emner som har optaget især de unge der er i gang med STU. 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Alkohol fylder meget lidt på Vasac. Der er samme anskuelse omkring alkohol som på mange andre arbejdspladser. Det hører sig ikke til. 17.b Politik for området Der gælder samme regler for borgere på Vasac som for medarbejdere ansat i Odsherred Kommune. Interviewguide tilsyn 20/32

21 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Ikke drøftet. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk - 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Der er udarbejdet skriftlige instrukser vedrørende medicinhåndtering ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning og retningslinjer. 19.b Opbevaring Vasac er et dagtilbud og den primære medicinhåndtering foregår i borgernes egen bolig. Nødvendig medicin medbringes i doseringsæsker og kun pn. medicin skal doseres på Vasac. Medicin opbevares i aflåst skab i depot/medarbejder rum. 19.c Er reglerne kendte og følges de Afdelingsleder for Thorshøj og en fast medarbejder er ansvarlig for medicinhåndteringen for borgere i 104 tilbuddene. Interviewguide tilsyn 21/32

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Thorshøjgård er placeret på et 5 hektar areal i landlige omgivelser mellem Torslunde og Taastrup By. På matriklen er der to døgnafdelinger

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen Tilsynsrapporten 2005 Tilsynet med Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen gennemførte i september 2005 det årlige tilsyn med Maglemosens virksomhed. Tilsynet er formelt kun forpligtet til at føre tilsyn med

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere