Tilsynsrapport Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken Nykøbing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afdelingsleder Kim Petersen, mf. Tilsynskonsulent Helle Kausgaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved Helle Kausgaard og er denne gang alene gennemført ud fra deltagelse i åbent hus på afdeling Thorshøj vedrørende Projekt KLAP hvor både brugere og ansatte deltog tirsdag den 17/9 samt deltagelse på fællesmøde med brugerne på Thorshøj torsdag den 19/9 i tidsrummet fra 9:45 til 11:15. Oprindeligt var endvidere planlagt samtale med lederen fra Vasac den 3/10 samt deltagelse i personalemødet i den afdeling som har borgere visiteret efter Servicelovens 104. Disse møder blev imidlertid aflyst grundet sygdom og andet fravær. En række oplysninger i nærværende rapport er således fremkommet via mailkorrespondance og dialog med afdelingsleder samt stedets tilknyttede administrative medarbejder. Tilsynsrapporten har været til høring på Vasac. Det er aftalt, at Tilsynsrapporten fremover vil være tilgængelig på Tilbudsportalen. Om tilsynets helhedsindtryk Tilsynsbesøgene foregik i en åben og imødekommende atmosfære og der var en god og omsorgsfuld stemning. Thorshøj fremtræder pæn, ren og ryddelig. Sikkerheden for borgerne og personalet er i orden og flugtveje er ryddet. Der forefindes brandmateriel som kontrolleres af beredskabet i Odsherred Kommune. Samlet vurdering Vasac er et velfungerende tilbud der fremtræder som et trygt og omsorgsfuldt tilbud for den enkelte borger. Der lægges vægt på faglighed og kompetente medarbejdere. Tilsynet fik indtryk af en arbejdsplads som anerkender og respekterer den enkelte borger og som lever op til sine beskrevne værdier og aktive mål om at tilbyde beskyttet/støttet beskæftigelse, inden eller uden for institutionelle rammer, så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt, samt aktivitets- og samværstilbud for borgere, der ikke ønsker eller - af mange årsager - kan benytte andre muligheder. Vasac Odsherred råder over Thorshøj på Venusvej i Nykøbing Sj. samt Vibehus og Væksthuset i Annebergparken. Vasac er ikke en typisk pædagogisk arbejdsplads, og heller ikke en typisk industriarbejdsplads eller en handelsforretning. VASAC er en blanding af mange typer organisationer, der både har med salg, butik, produktion, pædagogik, omsorg, træning og uddannelse at gøre. Det betyder, at det kan være vanskeligt at gennemskue, hvilke driftsopgaver og administrative opgaver der skal løses, men det betyder samtidig også, at det er en udfordrende arbejdsplads, hvor fleksibilitet og handlekraft er en forudsætning for, at alt fungerer, som det skal. Tilsynet fik et godt indtryk af Vasac som et velfungerende tilbud hvor der arbejdes målbevidst med at udvikle både kulturen og indholdet i tilbuddene. Både ledelse og medarbejdere vurderes at være udviklingsorienterede og omstillingsparate. Interviewguide tilsyn 2/32

3 Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærkninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger: Fysiske rammer: Intet at bemærke. Organisation og drift: Intet at bemærke. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: Intet at bemærke. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 3/32

4 Fysiske rammer Grundlag og vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed Vasac Odsherred omhandler følgende afdelinger: Afdeling Vibehus, Annebergparken 8, 4500 Nykøbing Sj. med kreativt værksted i stueplan, STU på 1. salen og administration på 2. sal Afdeling Væksthus/gartneri, Annebergparken 39 L, 4500 Nykøbing Sj. Afdeling Thorshøj, Venusvej 1, 4500 Nykøbing Sj. med aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse. Endvidere er flere borgere i ekstern beskæftigelse på forskellige arbejdspladser fordelt i hele Odsherred. 1.a Udendørs fysiske rammer Thorshøj er beliggende i udkanten af Nykøbing by mellem Silvan og Botilbuddet Siriusparken. På Thorshøj er der flere udendørs terrasser, en boldbane og bålplads med læskur. Der er kort afstand til skov, strand og selve bykernen. Ligeledes ligger Thorshøj tæt på Nykøbing svømmehal og idrætshal. Alle bygninger har en rimelig tilgængelighed og er indrettet, hvor det er nødvendigt, med de fornødne hjælpemidler. Vibehus og Væksthuset ligger på et stort grønt rekreativt og afgrænset område tæt på Grønnehaveskoven i Nykøbing. 1.b Indretning Thorshøj har ca m² bebyggelse under tag. Hovedsagelig er der tale om en produktionsafdeling med tilhørende lager, en kantine og flere grupperum hvor bla. aktivitets- og samværsgruppen holder til. Hertil kommer kontorer, toiletter, garderober mm. Vibehus har til huse i en af de gamle afdelinger på det tidligere psykiatriske hospital, nu kaldet Annebergparken. Vibehus rummer i stueplanet flere værksteder, hvor der laves forskellige kreative og kunstneriske ting. STU tilbuddet holder til på 1. sal. Vasacs administration holder til på 2.sal. Væksthuset ligger også i Annebergparken og består af flere drivhuse og en bygning der rummer både gruppe- /pause-/frokostrum samt en butik. Væksthuset drives Interviewguide tilsyn 4/32

5 som et gartneri med dyrkning af blomster, ligesom der laves dekorationer og andet kreativt. I forbindelse med Væksthuset er der en lille butik, hvor der sælges diverse produkter fremstillet i væksthuset, samt brugskunst. Der er i foråret 2013 lavet en tilbygning med personalefaciliteter, samt handicaptoilet. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Bygningsfaciliteterne er veldisponerede og godt indrettet til formålene. 1.d Sikring af flugtveje Ok. 1.e Alarmer Der er i afdelingerne Thorshøj og Vibehus installeret ABA-anlæg, hvilket gør, at Odsherred Brandvæsen pr. automatik vil blive tilkaldt ved udvikling af røg og ild. Der er ikke installeret ABA-anlæg i Væksthus. 1.f Andet Odsherred Kommune står som ejer af bygningerne Thorshøj, Vibehus og Væksthus. 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Der foretages bygningssyn 1 x årligt via Ejendom og Byggeri i Odsherred Kommune. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Der blev i 2012 foretaget tag-gennemgang af Vibehus. I 2013 er der etableret mandskabsrum på Væksthus. 2.c Planlagt vedligeholdelse Indvendigt vedligehold planlægges alene af Vasac og finansieres via eget budget. 2.d Andet (Evt. anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l.) - Interviewguide tilsyn 5/32

6 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Vasac har abonnement igennem Falck Healthcare, hvor der foreligger en beredskabsplan i forbindelse med tilskadekomst, brand, vold eller forurening. Her vil Falck altid skulle kontaktes, således medvirke under hændelsen, og i forbindelse med psykologisk bistand under og efter en given ulykke. Beredskabsplanen findes i de enkelte afdelinger på kontorer eller personalerum. Beredskabsplanen indeholder plan over arbejdsmiljøorganisation og vigtige telefonnumre Beredskabsplanen er overordnet, med instrukser tilpasset i de enkelte afdelinger, hvordan man bør forholde sig i nødsituationer Beredskabsplanen indeholder flugtvejstegninger og hvor sikkerhedsmateriel findes. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Evakueringsplan er ophængt synligt forskellige steder på gange, i kantinen og på lageret. Arbejdsmiljøgruppen har ansvaret for at sikre at både nyansatte og studerende informeres grundigt omkring beredskabsplan og sikkerhedsforholdene generelt. 3.c Brandtilsyn Brandsyn foretages årligt af Odsherred Brandvæsen. 3.d Brandslukningsøvelse Ikke oplyst. 3.e Førstehjælp Personalet har mulighed for at deltage i de førstehjælpskurser der afholdes af Odsherred Kommune. Flere medarbejdere har modtaget undervisning i brug af hjertemassage. Det oplyses dog til tilsynet, at der ikke er en systematik omkring afklaring af hvem der har førstehjælpskurser og hvor gamle disse er. 3.f Andet - Interviewguide tilsyn 6/32

7 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at det drøftes hvorvidt en mere systematiseret tilgang til opkvalificering af førstehjælpskurser bør tages i anvendelse. Påbud: Intet. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Kantinen på Thorshøj har fortsat en elite smiley som betyder, at der ikke har været nogen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 måneder. 4.b Andet Alle de borgere og medarbejdere der er tilknyttet kantinen har alle gennemført hygiejnekursus. Kantinen kører som en selvstændig virksomhed under Vasac med eget CVR nr. 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE Grundlag og vurdering 5 Drifts- og udviklingsaftale Vasac var tidligere et amtstilbud, men blev med kommunalreformen pr. 1/ overtaget af Odsherred Kommune. 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Vasac bruger værdier og aktive mål som grundlag for arbejdet med borgerne. Vasac står for visionært, aktivt, socialt arbejdsmarkeds center og leverer ydelser efter 103 og 104 i Lov om Social Service. Vasac er en blanding af mange typer tilbud, herunder salg, butik, produktion, pædagogik, omsorg, træning og uddannelse. Udenfor Vasac kerneydelse blev der i juni 2010 etableret et samarbejde med Jobcentret i Odsherred Kom- Interviewguide tilsyn 7/32

8 mune omkring arbejdsprøvning. Der blev stillet 10 pladser til rådighed. Et forløb varer typisk mellem uger. Målgruppen er kendetegnet ved at være de persongrupper som for år tilbage, med stor sandsynlighed, ville have fået en pension. Erfaringerne fra projektet har været positive. Dette tilskyndes Vasac s store erfaring med, at sætte fokus på det som folk kan og bruge dette som springbræt for at skrue et individuelt tilbud sammen. Vasac samarbejder også i 2013 fortsat med Jobcentret, men aftalen er nu ændret, således at Jobcentret ikke længere har et fast antal pladser til rådighed, men afregner i forhold til den konkrete ydelse de køber. 5.b Udviklingstendenser I august 2011 blev den 3 årige særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse STU etableret som et tilbud i Vasac regi. Uddannelsen retter sig mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen kan påbegyndes efter undervisningspligtens ophør eller efter 10. klasse, og inden den unge fylder 25 år.(lov nr. 564 af 06/06/ 2007). Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Igennem hele STU forløbet er det et mål, at eleven får en tilknytning til lokalområdet Odsherred. Derfor indgås der aftaler med lokale virksomheder, offentlige arbejdspladser for at skabe de bedste læringsmuligheder med lokal forankring. Også fra 2012 til 2013 har tendensen været et fald i efterspørgsel på de almindelige 103 og 104 pladser. Vasac har været meget opmærksom på dette og har forsøgt at gå nye veje og imødekomme den efterspørgsel som der måtte være og de tanker og visioner der har været oppe i tiden. Vasac oplever fortsat en tendens til at der visiteres færre borgere med fx Downs syndrom, mens ældre borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne som er meget plejekrævende til gengæld er en voksende brugergruppe. Derfor er der tanker om, at lave et samværstilbud som retter sig mod udviklingshæmmede borgere med begyndende demens hvor den sociale omsorg er et omdrejningspunkt og der fx kan Interviewguide tilsyn 8/32

9 arbejdes med livshistorie-bøger, besøg hos gamle bekendte og ture til kirkegårde mv. Der tænkes også i nye organisationsformer, som måske kan omfatte både dag og døgntilbud i et samlet tilbud. Disse planer er dog endnu ikke så langt fremme. 5.c Projekter Vasac har indgået i LEV projektet KLAP 2. KLAP 2 står for kreativ langsigtet arbejdsplanlægning og målet er, at give udviklingshæmmede en reel mulighed for at vælge et skånejob på det ordinære arbejdsmarked frem for beskyttet værksted. Her kan LEV gå ind og medvirke til at skabe nogle åbninger, som kan gøre det lettere at få nogle af borgerne ud i disse jobs. Den 17. september 2013 havde Projekt KLAP og Vasac inviteret til åbent hus, hvor konsulent fra Projekt KLAP Stine Lindskou fortalte til de fremmødte deltagere om arbejdsmuligheder, løn og ansættelsesforhold mv. Der var meget stor tilslutning til dagen og denne mundede da også ud i at et antal nuværende indskrevne borgere på Vasac viste interesse for at høre mere og eventuel søge ansættelse i nogle af de aktuelt ledige stillinger i Irma, Silvan, Rema 1000 og Odsherred Kommune. 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Ikke drøftet. 6.b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi Interviewguide tilsyn 9/32

10 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Centerleder er overordnet ansvarlig og administrerer Vasac budget. En del af budgettet er dog lagt ud til afdelingslederne på henholdsvis Thorshøj Produktion og Vibehus/Væksthus. Vasac har en fast kontaktperson i Odsherred Kommune i Økonomi og analyse (Lone Svane). 7.b Kasse og regnskabsregulativ Overholder de af Indenrigsministeriets fastsatte regler om budget og kasse/regnskabsregulativ. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Ikke relevant. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) - 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE Grundlag og vurdering 8 Brugersammensætning - 8.a Antal indskrevne I 2013 har Vasac 88 pladser. I 2012 var det 98. Reduktionen skyldes at jobcentret i 2013 betaler for den ydelse som de ønsker at anvende og ikke fast for 10 pladser. Aktuelt er 86 pladser besat, svarende til en belægning på 89,8 % (i 2012 var belægningen på 90,2 %). Afdeling Antal Besat i Besat i pladser Thorshøj Interviewguide tilsyn 10/32

11 103 Thorshøj 104 Væksthus 103 Vibehus Borgere placeret i eksterne jobs er indeholdt i ovenstående tal. Pladsantallet er ikke det samme som antal mennesker, da en stor del borgere er på halv tid og disse bliver konverteret til hele pladser i belægningen. Ca. 20 borgere er fra andre kommuner end Odsherred. Desuden er der aktuelt indskrevet 27 elever på STU uddannelsen. STU pladserne er ikke indeholdt i tabellen ovenfor. 8.b Alder Fra 18 år og op til folkepensionsalderen for 103 tilbuddene. For 104 tilbuddene er der ingen øvre aldersgrænse. 8.c Målgruppe og kerneydelse Vasac tilbyder beskyttet beskæftigelse eller aktivitetsog samværstilbud til voksne personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller borgere med særlige sociale problemer. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: Vasac er i disse år i gang med en udvikling og tilpasning af tilbuddet i forhold til den efterspørgsel der er og måtte komme. 8.e Andet - 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. Interviewguide tilsyn 11/32

12 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Vasac arbejder ud fra følgende aktive mål: Der skal skabes rammer, der giver målgrupperne og det enkelte individ mulighed for at anvende sine evner, også sine arbejdsevner Tilbud og ydelser skal gives så tæt på arbejdsmarkedet som muligt Tilbud og ydelser skal gives, så de mindsker isolation og udstødning fra det øvrige samfund og i størst muligt omfang gives uden for institutionelle rammer og så tæt på et arbejdsliv som muligt VASAC's arbejdstilbud på institutioner skal bruges som udviklings- og uddannelsesmiljøer med af- institutionalisering som mål Tilbud og ydelser skal gives så tæt på borgerens lokalområde som muligt i samarbejde med lokale myndigheder, virksomheder, institutioner og sociale netværk Tilbud og ydelser i den socialt arbejdsmarkedsrettede indsats skal ske i en struktur, der sikrer, at den specialfaglige ekspertise og viden fastholdes og udvikles VASAC skal indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med alle om at skabe tilbud, der kan identificere og styrke målgruppens arbejdsrelaterede ressourcer og kompetencer VASAC skal indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med arbejdsmarkedets parter, uddannelsessteder m.m. om at skabe tilbud, der kan identificere og styrke målgruppens arbejdsrelaterede ressourcer og kompetencer. 9.b Pædagogisk målsætning - 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper Thorshøj: Mål: At skabe rammer der giver målgruppen og det enkelte individ mulighed for at anvende sine evner også sine arbejdsevner. Produktionsgruppen: Vedligeholdelse og rengøring af benzintanke, slå græs 5-6 forskellige steder i kommunen, monterings og pakkeopgaver som kan klares her i huset. Der ud over har vi arbejdspladser i private virksomheder, foruden vi selvfølgelig også har have- og oprydningsopgaver på vores egen grund. Interviewguide tilsyn 12/32

13 Aktivitetsgruppen: Denne gruppe er delt i tre. De to er meget aktive og individuelle. Flere af brugerne er beskæftiget ude i byen, det kan være på restaurant, i Brugsen, i en tøjbutik, hos Røde Kors eller i Thorshøjs egen kantine. Der er for nyligt lavet keramik og glasværksted med egen butik på Thorshøj som en gruppe borgere er tilknyttet. Der arbejdes meget med alternativ kommunikation såsom piktogrammer, computer, tegn til tale og aktivitetstavle. Samværs gruppen: Vi har to af disse grupper. Borgerne i disse to grupper har brug for hjælp til alle livets forhold. Borgerne hjælper selv til med alle dagens gøremål så godt som de formår. Nogle kan hjælpe mere til end andre. Dagene ligger i meget faste rammer. Der arbejdes med billedkommunikation og tegn til tale. Kantinen: I vores kantine arbejder to til tre af husets brugere samt et personale. De sørger for, at der er rundstykker og kaffe til os om formiddagen. De sørger for at der er et frokostmåltid og at vi kan købe kaffe igen om eftermiddagen. Kantinen forsøger at servere ernæringsrigtige måltider som muligt for os. Vibehus: Mål: At skabe et tilbud, der giver målgruppen og det enkelte individ mulighed for at opbygge eget selvværd, skabe værdi for sig selv og andre og derigennem skabe et aktivt socialt liv uden for de institutionelle rammer. Metode/pædagogik At borgeren igennem kreative arbejdsprocesser, arbejder individuelt efter egne ønsker, for at opbygge selvtillid, vedligeholde og udbygge kompetencer, og i samarbejde med andre være en del af et kreativt samspil og miljø, ud fra den *salutogenetiske tankegang og **empowerment (se forklaring nedenfor). Den kreative tilgang tager afsæt i, at der er andre udtryksformer end det verbale og ens tanker og meninger kan komme frem via disse udtryksformer. * Den salutogenetiske vinkel tager sit udspring i den enkeltes ressourcer og den enkeltes stærke sider, hermed den proces der også anvendes, hvis der er tale om livet i al almindelighed. I stedet for som forskning i behandling, risiko og forebyggelse har for vane at stille Interviewguide tilsyn 13/32

14 spørgsmålet "hvordan forklare, at mennesker bliver syge?" (patogenetisk tankegang) bliver det interessante spørgsmål: "hvordan forklare, at mennesker bliver eller forbliver sunde? (salutogenetisk tankegang). ** Empowerment betyder direkte oversat "at bemyndige eller sætte i stand". Det er altså et begreb, der sætter fokus på processer, hvor igennem mennesker bliver i stand til at modvirke afmagt og manglende kontrol over livsbetingelserne. Målet er det selvstændige og myndige menneske. 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Det tages meget seriøst at skabe rammer der giver det enkelte individ mulighed for at anvende sine evner uanset, om man har et tilbud efter 103 eller 104. Eksempelvis er opgaver som vask af klude, lægge disse sammen, fjerne hæfteklammer før makulering, makulering delopgaver som nogle af brugerne i 104 tilbud udfører og værdsættes for. 9.e Andet Det forventes at medarbejderne reflekterer over egen praksis. Hvis der planlægges en tur, skal der være taget stilling til hvad formålet er, og på hvilken måde turen tjener afdelingens overordnede målsætning. Altså: Hvorfor gør vi det? 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er borgerens tilknytning til personalet organiseret Hver borger har en kontaktperson tilknyttet. Det er kontaktpersonen som er ansvarlig for at der bliver udfyldt arbejdssedler mv. Hver morgen har personalet et kort morgenmøde hvor dagen bliver gennemgået. Her tages stilling til hvem der skal deltage i hvad og hvor henne. Dette gælder for både medarbejdere og borgere. Kontaktpersonen er også ansvarlig for at borgerens handleplan udarbejdes. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver - Interviewguide tilsyn 14/32

15 10.c Har børnene faste pligter - 10.d Brugerråd På Thorshøj har der været et brugerråd bestående af 6 personer som fungerede som borgernes MED-udvalg. Personalet var sekretær for brugerrådet. Der blev holdt møder 5 gange årligt. Brugerrådet har dog siden februar 2013 været ude af drift da der arbejdes med at udarbejde en ny struktur. I stedet har de ugentlige fællesmøder været brugt til at give nyt fra/om MEDudvalget. 10.e Medindflydelse Hver torsdag holdes der fælles informationsmøde for brugerne på Thorshøj. Her bydes velkommen til nye brugere og eventuelle gæster, der gives information om kommende produktion, der orienteres om forskellige tilbud og sociale arrangementer udenfor Vasac og der kan stilles spørgsmål lige fra produktion til julefrokostønsker. På Vibehus og Væksthuset afholdes ikke faste informationsmøder, men der er en daglig dialog om hvad der rører sig i hverdagen. 10.f Samtale med brugere Tilsynet deltog i åbent hus arrangement omkring samarbejdet mellem Vasac og Projekt KLAP hvor brugere, socialrådgivere og andre interesserede kunne høre om de muligheder som udviklingshæmmede på førtidspension har for at få et rigtigt arbejde. I Odsherred Kommune blev der oplyst aktuelt at være ledige jobs fordelt både i kommunen og i private virksomheder. Der var meget stor tilslutning til arrangementet og flere brugere viste stor interesse for at høre mere om mulighederne. To dage efter deltog tilsynet i fællesmøde på Thorshøj og igen blev udtrykt stor tilfredshed med tirsdagens arrangement. Flere brugere havde allerede lavet aftale med projektmedarbejderen fra KLAP og så frem til at prøve at stå på egne ben. Der var dog også en vis usikkerhed i forhold til at miste den daglige kontakt til Thorshøj, men personalet var tydelige med at forsikre at man altid kunne komme tilbage, såfremt det ikke gik. Stemningen på fællesmødet var i øvrigt god og positiv. Mødeformen var velkendt af brugerne og tilsynet fik indtryk af en positiv og anerkende omgangstone, hvor brugerne viste stor interesse og omsorg for hinanden og nye brugere. Interviewguide tilsyn 15/32

16 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Ikke relevant. 11.b Vejledning i brug af lommepenge - 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure - 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Ikke relevant Interviewguide tilsyn 16/32

17 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: En række borgere har i årevis ikke haft møde med deres sagsbehandler. Afdelingslederen på Thorshøj for 104 tilbuddet har derfor ihærdigt forsøgt at få kontakt til disse sagsbehandlere for de hjemmeboende borgere med henblik på at få disse til at møde op på handleplansmøder. Dette har da også nu båret frugt og har resulteret i konkrete tiltag omkring borgerne. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Personalet er ansvarlige for, at alle borgere har en pædagogisk plan. Der holdes handleplansmøde 1 x årligt med deltagelse af borgeren, personale fra borgerens bosted og eventuelt personale fra Vasac og andre relevante personer. Interviewguide tilsyn 17/32

18 13.c Løbende justering af planerne For borgere henvist til 103 tilbud udarbejdes der jobkompetanceplaner og for borgere henvist efter 104 udarbejdes pædagogiske planer. De pædagogiske planer er et nye koncept der er taget i brug. Det er målet at alle handleplaner revurderes 1 x årligt, gerne i første kvartal. Planer bliver dog også løbende evalueret og praksis ændrer sig også løbende, da der skal strikkes tiltag sammen som er vidt forskellig fra den ene borger til den anden. Den enkelte borgers delhandleplan er afgørende i forhold til evaluering, da denne har det individuelle fokus. 13.d Andet - 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Vasac har åbent på alle hverdage. Den enkelte borgers arbejdstid aftales med kontaktpersonen og kan variere efter hvilken arbejdsplads der er tale om og den enkelte borgers formåen. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Det har været nødvendigt at neddrosle den interne produktion/beskyttet beskæftigelse, da et stort antal borgere enten er ude i praktik eller i eksterne jobs. For en gruppe af borgere er der blevet arbejdet med konkrete tiltag, der skal inkludere dem på en anden måde end den der vedrører arbejdsmarkedet. Det er både for personalegruppe og samarbejdspartnere en stor udfordring at få denne gruppe af borgere til at indgå i et arbejdsmarkedsperspektiv. 14.c Eksterne aktiviteter Vedligeholdelse af udenoms arealer, vedligeholdelse og rengøring af tankanlæg, rengøring på hotel, hjælp hos boghandler og i tøjbutik nævnes som eksempler på eksterne aktiviteter. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse - Interviewguide tilsyn 18/32

19 14.e Andet Da der er flere forskellige måder at aflønne borgere som er henvist til Vasac har dette ofte skabt problemer, såvel ved udregning af løn som ved administration af denne. Ligeledes har der for borgere i praktik, såvel intern som ekstern været forskellige måder at aflønne borgerne. Det har derfor været vigtigt, at der for alle som er visiteret til Vasac er en fælles strategi for aflønning, uden at denne er ens, ligegyldigt i hvilken afdeling den enkelte borger er visiteret. Principperne er godkendt i MED-udvalget og er: At skabe en ensartet måde at udregne og aflønne den enkelte borger Lønnen skal afspejle hvad den enkelte borger formår At tilgodese de borgere der aktivt deltager i det daglige arbejde, ud fra egen formåen Lønnen skal være et aktiv for den enkelte borger og være med til at fremme såvel faglige som sociale ressourcer, således være med til at honorere borgere, som har lyst til at udvikle egne kompetencer og ressourcer. Der udarbejdes et individuelt lønaftaleskema for borgere i 103 og 104. Grundlønnen er pt. kr. 7,00 pr. time Tillægget for eksternt arbejde er pr. kr. 5,00 pr. time Følgende syv emner kan udløse et antal kr. op til maksimum kr. 4,00 pr emne. Mødestabilitet, selvstændighed, orden på arbejdspladsen, kvantitet/kvalitet, fleksibilitet/alsidigt håndelag, samarbejdsevne samt evne til at tilegne sig viden. 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Nej, men der er fokus på at lave og sælge ernæringsmæssig sund kost i kantinen på Thorshøj. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Kantinen på Vasac kører som en selvstændig virksomhed og der tilberedes dagligt frokost, både koldt og varmt. Interviewguide tilsyn 19/32

20 15.c Kostplan - 15.d Brugers indflydelse og medvirken Det er kantinegruppen bestående af 2-3 borgere og en fast medarbejder som planlægger og tilbereder maden. 15.e Andet - 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Vasac har netop fået uddannet sin egen seksualvejleder Christoph Bromberg. 16.b Seksualoplysning/undervisning - 16.c Prævention - 16.d Andet Sex, børn og vold i parforholdet er nogle af de emner som har optaget især de unge der er i gang med STU. 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Alkohol fylder meget lidt på Vasac. Der er samme anskuelse omkring alkohol som på mange andre arbejdspladser. Det hører sig ikke til. 17.b Politik for området Der gælder samme regler for borgere på Vasac som for medarbejdere ansat i Odsherred Kommune. Interviewguide tilsyn 20/32

21 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Ikke drøftet. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk - 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Intet. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Der er udarbejdet skriftlige instrukser vedrørende medicinhåndtering ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning og retningslinjer. 19.b Opbevaring Vasac er et dagtilbud og den primære medicinhåndtering foregår i borgernes egen bolig. Nødvendig medicin medbringes i doseringsæsker og kun pn. medicin skal doseres på Vasac. Medicin opbevares i aflåst skab i depot/medarbejder rum. 19.c Er reglerne kendte og følges de Afdelingsleder for Thorshøj og en fast medarbejder er ansvarlig for medicinhåndteringen for borgere i 104 tilbuddene. Interviewguide tilsyn 21/32

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap Handicapvirksomheden Blok E Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tilsyn 2007 Telefon Direkte Fax Mail Web 4820 5000 4820 5272 4820 5274 4820 5529 Alice.warming@hav.regionh.dk Jette.pedersen@hav.regionh.dk www.regionh.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Værestederne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2012 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. juli 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle Stamdata: Dag / døgntilbuddets navn: T hyværkstedet Leders navn tlf. nr.- mailadresse: Hanne Majdecki 99172641 hm@thisted.dk Målgruppe borgere der visiteres efter serviceloven 103 0g 104 Antal beboere

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Bo- og behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. maj 2013 og den 3. september 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012. Tilsynsrapport 2012 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Tilsynrapport. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynrapport. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynrapport 2013 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. november 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

CVR-nr Montagen Uanmeldt tilsyn Den 1. februar 2012

CVR-nr Montagen Uanmeldt tilsyn Den 1. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Montagen Uanmeldt tilsyn Den 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Brugerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere