UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG"

Transkript

1 UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 7. juni 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Kinna Eidem (kst.)). 18. afd. nr. B : A (advokat Noaman Azzouzi) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Niels Banke) Under denne sag, der er anlagt den 29. april 2010 ved Københavns Byret, og som ved byrettens kendelse af 15. februar 2011 i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1, er henvist til behandling ved Østre Landsret, har sagsøgeren, A, nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte, Udenrigsministeriet, fra den 1. juli 2010 og til hans død skal betale principalt en løbende månedlig ydelse svarende til årligt norske kr. brutto, således at de månedlige ydelser reguleres hver den 1. maj i henhold til den norske folketrygdlov, og således at ydelserne fra første udbetaling til endelig dom tillægges procesrente, subsidiært en løbende månedlig ydelse efter rettens nærmere bestemmelse med procesrente fra sagens anlæg. Udenrigsministeriet har endeligt påstået frifindelse. Sagen drejer sig om, hvorvidt Udenrigsministeriet i pensionsmæssig henseende er forpligtet til at stille A, som om der under hans ansættelse ved den danske ambassade i Oslo var betalt bidrag for ham til den norske folketrygdordning (folkepensionsordning).

2 - 2 - Sagsfremstilling Ved brev af 20. december 1964 fra den danske ambassade i Oslo blev A pr. 1. januar 1965 tilbudt en stilling som vagtmester og hans hustru en stilling som rengøringsmedhjælper ved ambassaden. Om ansættelsesvilkårene fremgik bl.a.: Ansættelsesvilkårene for vagtmesteren er følgende: Løn pr. måned no.kr , % for gift stand 142, børnetillæg à no. kr. 35,- 70, ,- - leje af tjenestebolig 85,- no.kr ,-... Ud over den kontante løn ydes der vagtmesteren fri elektricitet og varme samt uniform og refusion af udgifter til sygekasse og folkepension. Som nævnt i opslaget om stillingen vil omkostningerne ved rejse og flytning for Dem og Deres familie ikke blive afholdt af Ambassaden eller Udenrigsministeriet. A accepterede ansættelsestilbudet. I en notits af 16. februar 1966 fra ambassaden i Oslo hedder det om As ansættelsesvilkår bl.a.: I ambassadens skrivelse af til oversergent A, Aabenraa, anføres det under ansættelsesvilkårene: Ud over den kontante løn ydes der vagtmesteren fri elektricitet og varme samt uniform og refusion af udgifter til sygekasse og folkepension. Da dette blev skrevet, regnedes der med, at A måtte betale præmie for den fulde trygd altså også for folkepensionen, for hvilken præmien normalt betales sammen med præmien for sygetrygden. Dette har imidlertid vist sig ikke at være tilfældet, idet vagtmesteren som dansk statsborger ansat ved den danske ambassade kun skal betale præmie for sygetrygden, jf. Rikstrygdeverkets rundskriv 151 S. af 16. marts 1963, hvori det hedder at utsendt personell ved diplomatiske eller konsulære representasjoner fra de øvrige nordiske land, og annet personell ved representasjonene samt arbeidstakere

3 - 3 - i personlig tjeneste hos representasjonenes personell, dersom vedkommende er statsborger i det land representasjonen tilhører og ikke har fast bopel i Norge, (kan) opptas i syketrygden uten samsamtidig plikt til at å betale premie til andre trygder her i landet. Spørgsmålet bliver da, om den omstændighed, at der kun betales præmie for sygetrygden forskertser vagtmesterens mulighed for eventuelt til sin tid at få folkepension her i landet. Dette kan ikke antages at være tilfældet. Ifølge den nordiske konvention om social tryghed artikel 4 er statsborgere fra et af de kontraherende lande i et andet af landene på samme betingelser og efter samme regler som landets egne statsborgere berettiget til aldersrente med tillægsydelser, såfremt pågældende har opholdt sig i sidstnævnte land uafbrudt i mindst 5 år umiddelbart før begæring om folkepension fremsættes. Da pensionsalderen her i landet i hvert fald indtil videre er 70 år, synes spørgsmålet under alle omstændigheder ikke at kunne blive aktuelt, før A når en alder af 65 år. I en notits af 21. august 1969 fra ambassaden i Oslo hedder det om As skattemæssige stilling bl.a.: A henvendte sig for nogle dage siden til mig for at forhøre sig nærmere om indførelsen af kildeskat i Danmark kunne få indflydelse på hans skattemæssige stilling. Forholdet er i dag det, at A, der tiltrådte sin nuværende stilling den 1. januar 1965, ikke svarer skat i Danmark og ej heller i Norge. Han har opgivet sin faste bopæl i Danmark, og argumentationen for, at han ikke betaler skat i Norge, hviler på synspunktet, at han ikke har fast bopæl her, fordi han til forskel fra Ambassadens øvrige lokalt ansatte danske statsborgere kom hertil med det udtrykkelige og ene formål at overtage vagtmesterstillingen ved Ambassaden, og fordi han kun agter at forblive i Norge, så længe han beklæder denne stilling. A synes ikke at falde ind under den kreds af personer, som ifølge kildeskattelovens 1 er skattepligtige i Danmark. Han har ikke bopæl i Danmark og har heller ikke haft sådan bopæl inden for de sidste 4 år. Da han er lokalt ansat, falder han heller ikke ind under 1, nr. 5, der omhandler personer, der er udsendt af den danske stat Ganske vist fandt de forberedende forhandlinger om hr. As ansættelse ved Ambassaden sted ved Udenrigsministeriets foranstaltning, og ganske vist var det eneste formål med hans rejse til Norge at overtage vagtmesterstillingen, men uanset dette opfylder hr. A betingelserne for, at han kan være lokalt ansat. Han betalte selv rejsen herop og er forpligtet til også at betale tilbagerejsen, og kontrakten er indgået med ambassaden. Dette spørgsmål har telefonisk været forelagt sekretær Egebjerg i Udenrigsministeriet, der efter at have konfereret med sine foresatte har bekræftet, at A efter

4 - 4 - gældende retningslinier ikke er omfattet af kildeskattelovens 1. Hr. Egebjerg oplyste, at man ved afgørelsen af de forskellige tvivlsspørgsmål, der var opstået, havde været nødt til at anlægge stærkt formalistiske fortolkninger, og man havde herunder ved afgørelsen af, om medarbejdere kunne betragtes som lokalt ansatte eller udsendte, lagt vægt på, om deres løn blev anvist af Udenrigsministeriet eller af repræsentationerne, og hr. As løn anvises som bekendt af Ambassaden. I et brev af 7. februar 1970 til Udenrigsministeriet anmodede ambassaden i Oslo om, at A blev optaget i Udenrigsministeriets sygerefusionsordning. I brevet anførtes bl.a.: Ambassadens vagtmester, hr. N.A. A, har forespurgt, om der måtte være mulighed for at blive optaget i udenrigsministeriets sygerefusionsordning. Bidragene til hr. As norske sygekasse er hidtil i henhold til ansættelsesvilkårene blevet betalt af ambassaden. De er med virkning fra 1. januar d.å. sat op og andrager nu ca ,- kr. årligt. Selv om hr. A er lokalt ansat, er hans ophold i Norge alene begrundet med hans ansættelse som vagtmester ved ambassaden. Man tillader sig derfor at indstille, at hans anmodning efter omstændighederne imødekommes, således at han optages i sygerefusionsordningen med virkning fra 1. februar d.å. Da det som nævnt påhviler ambassaden at afholde udgifterne til vagtmesterens sygeforsikring, vil der i givet fald ikke blive afkrævet ham det i Instruksen for Udenrigstjenesten fastsatte bidrag. I et brev af 28. september 1972 indstillede ambassaden i Oslo til Udenrigsministeriet, at A blev ansat som lokalt ansat kancellist. I brevet hedder det bl.a.: Til posten som lokalt ansat kancellist ved ambassadens handelsafdeling fra 1. oktober 1972 vil ambassaden som omtalt over for direktøren for Udenrigsministeriet tillade sig at indstille vagtmester A.... Med hensyn til lønfastsættelse og -regulering forudsætter man, at hr. As lave husleje (p.t. kr. 85,00 om måneden) opretholdes, idet den ses som kompensation for ovennævnte pligter uden for kontortid, at lønnen skal omfatte sædvanligt overarbejde i handelsafdelingen, at der ikke som i den nuværende vagtmesterløn regnes med ægteskabs-, børne- og momstillæg,

5 - 5 - at hr. A fortsat vil være skattefri, jfr. herom brev af 21. august 1969 fra ambassaderåd Aasberg-Petersen til fuldmægtig Egebjerg, hvilket formentlig kan opretholdes, hvis bolig i tilknytning til kancelliet bevares. Ved vurdering af skattefrihedens betydning må det tages i betragtning, at skattepligt til Norge ville medføre børnetillæg og skattepligt til Danmark til sin tid til en højere folkepension. Som retningslinie for kancellistens løn finder man den norske lønaftale for forsikringsfunktionærer mest velegnet, dels fordi kravene til denne funktionærgruppe (og til bankfunktionærer, der ligger på samme lønniveau) kan sammenlignes med de krav kancellisten bør opfylde, og dels af praktiske grunde, idet ambassadens øvrige lokalt ansatte kontorpersonale lønnes efter nævnte aftale. Hr. As nuværende løn som vagtmester andrager kr om året, jfr. Amber 895 af 22. september Han ville i denne egenskab pr opnå en årsløn på kr Det foreslås, at hr. A som kancellist indplaceres i lønklasse 5.2. i ovennævnte skema (årlig løn kr ), og at der foreløbig gives ham adgang til avancement med èt løntrin hvert andet år til klasse 6.4. (kr ) efter 8 år. A vil være indforstået med de foreslåede ansættelsesvilkår. Hans ansættelse som kancellist vil nødvendiggøre ansættelse af en efterfølger i vagtmesterstillingen, et spørgsmål ambassaden vil vende tilbage til snarest mulig. Ved brev af 24. oktober 1972 bemyndigede Udenrigsministeriet ambassaden i Oslo til at ansætte A som lokalt ansat kancellist på de af ambassaden skitserede vilkår, idet det bl.a. bemærkedes, at A indtil videre kunne bevare boligen til den gældende husleje. I brev af 5. september 1996 fra Udenrigsministeriet til ambassaden i Olso hedder det om lokaltansatte medarbejdere på danske repræsentationer med diplomat- eller tjenestepas, herunder A, bl.a.: 1. På foranledning af en konkret sag blev Protokollen for nogen tid siden opmærksom på, at et antal lokaltansatte medarbejdere på danske repræsentationer tilsyneladende igennem årene er blevet udstyret med, subsidiært har fået lov til at beholde deres danske diplomat- eller tjenestepas, formentlig i forbindelse med de pågældendes overgang til lokalansættelse. Som det fremgår af Instruks for Udenrigstjenesten, (bd. 3, kap. XIV, afsnit A og B), er lokaltansatte medarbejdere på repræsentationerne ikke opført blandt de personer, som kan erholde diplomat- eller tjenestepas På ovenfor anførte baggrund, samt henset til at Protokollen, af såvel principielle som praktisk-administrative grunde, ser et udtalt behov for at stadfæste gældende

6 - 6 - regler, er det i samråd med Fællessekretariatet resolveret at indstille udstedelsen af dipolmat- eller tjenestepas (med de anførte undtagelser under ganske særlige omstændigheder) til lokaltansatte medarbejdere på danske repræsentationer. Fremdeles er det besluttet at annullere de diplomat- og tjenestepas, som allerede er i omløb hos medarbejdere i denne kategori For repræsentationens vedkommende berøres følgende lokaltansatte medarbejdere af ovenstående resolutioner: Handelsmedarbejder A Tjenestepas S 526, udløbsdato I et udateret Notat vedrørende inddragning af mit tjenestepas har A bl.a. anført: Som nævnt under samtalen er jeg af den opfatning, at en kollektiv afstraffelse med begrundelse i, at enkelte andre har misbrugt sin stilling eller arbejdsgivers tillid, næppe kan siges at være saglig begrundelse for at inddrage mit tjenestepas. Det vil stille mig i en helt uoverskuelig vanskelig situation, uanset at ministeriet evt. påtager sig at udligne en beregnet beskatning af min lønindtægt. Den nævnte mulighed for fortsat skattefrihed med henvisning til skattelovens 28 og forskrift af 8. september 1967, 1, pkt. e, jfr. korrespondance med europakommissionens kontor i Oslo, er ikke korrekt, eller mangelfuld på oplysninger, der lægges til grund for skattemyndighedernes svar til kommissionens kontor. For det første var det samme forskrift som udløste skattepligt for ambassadens øvrige lokalt ansatte i 1967 efter en note fra herværende UD (og som samtidig ikke lod i tvivl, at jeg opfyldte betingelserne for fortsat skattefrihed og tilmelding i UD som teknisk administrativt personale). For det andet er teksten så klar, at den ikke kan fejltolkes: Formues- og inntektsskatt til stat og kommune kan ikke pålegges personer som tilhører den administrative eller tekniske personale ved fremmed stats diplomatiske stasjon eller fremmed stats konsulære stasjon, forutsatt at vedkommende ikke er norsk borger eller er fast bosatt i riket. Efter ordene er skattefrihed betinget af - at man ikke er norsk borger og ej heller er bosat i Norge, jfr. også indberetning nr af vedrørende skattepligt til Norge for ambassadens tekniske og administrative personale. En inddragning af tjenestepasset vil betyde, at tilmeldingen i UD bortfalder, og jeg derved skal tilmeldes folkeregisteret i Norge og dermed har fast bopæl i Norge. Der er næppe nogen smuthul for at undgå dette, eftersom en sletning af tilmeldingen i UD umiddelbart vil medføre, at mine nummerplader på bilen skal

7 - 7 - afleveres, og at jeg for at få nye ordinære nummerplader skal fremvise et norsk CPR-nummer, altså fast bosat i riget og dermed skattepligtig, Jeg kan for øvrigt ikke se på hvilken måde min nuværende tilmelding evt. skulle være i strid med Wienerkonventionen, loven og forskriften, der henvises til, blev jo netop fattet med henvisning til Norges ratifikation af Wienerkonventionen. Jeg har aldrig haft og har ikke fast bopæl i Norge (er ikke tilmeldt folkeregisteret) og har til hensigt at vende tilbage til Danmark når tjenesten afsluttes, For at belyse den situation jeg vil komme i ved skattepligt kan jeg anføre følgende: I de forløbne år har jeg måttet bære en del udgifter som direkte har negativ tilknytning til skattefriheden (ikke bopæl). Den tungeste del har været 3 børns videregående skoleuddannelse. De har ikke kunnet opnå studielån, hverken fra danske eller norske kilder. Jeg har direkte måttet betale for uddannelse. Det har været en betydelig ekstra udgift, og de private lån jeg optog til disse formål var jeg færdig med at betale for blot fire år siden. Nu kommer så endelig årene, hvor jeg skal lægge til side til pensionsalder. Jeg er uden bopæl ikke berettiget til pension de første tre år af pensionisttilværelsen, og efter den tid vil jeg kun opnå mindstepension. Jeg må med andre ord selv sørge for at kunne overleve i denne tilværelse, hvilket jeg har været indforstået med i alle år. For at klare dette har jeg placeringsindtægter til supplering af opsparingen. Ved skattepligt vil denne del også blive beskattet og indebære, at jeg uanset en godtgørelse til dækning af skat på lønnen ikke kan opspare tilstrækkelige midler i den forholdsvis korte tid der er til dette. Jeg vil uanset ændret status aldrig kunne opnå mere end mindstepension, som også antydet i ansættelsesvilkårene. Sagt med andre ord, når der endelig kommer bedre tider med opsparingsmulighed, så trækkes tæppet bort under fødderne og åbenbart uden saglig eller legal formalitet som grundlag for at opsige den eksisterende ansættelsesaftale. As tjenestepas blev ikke annulleret, og det blev senere fornyet, men i 2002 opstod på ny spørgsmålet om, hvorvidt A kunne opretholde sit tjenestepas. I anledning heraf udarbejdede A den 23. juli 2002 NOTITS til ambassadøren vedrørende inddragelse/fornyelse af mit blå tjenestepas, hvori han bl.a. anførte: Jeg flyttede fra Danmark til stillingen på ambassaden, og i mere end 37 år fra min ansættelse pr. 1. januar 1965 har jeg været tilmeldt UD som Teknisk Administrativt personale uden bopæl i Norge (ikke tilmeldt folkeregisteret) og med en skattefri nettoløn. Ambassaden/UM har i de forløbne godt 37 år flere gange valgt at bibeholde denne ansættelsesform for mit vedkommende.

8 Første gang i 1967/68, da lokalt ansat personale ved en kgl. resolution blev skattepligtige til Norge. Frem til dette tidspunkt var alle lokalt ansatte på ambassaden aflønnet med en skattefri nettoløn. Efter dette tidspunkt kunne skattefrihed kun gælde for Teknisk Administrativt personale ved fremmede staters repræsentationer, såfremt vedkommende ikke er norsk statsborger eller er fast bosat i riget. Jeg var den eneste der ikke var fast bosat i riget. Det var foranlediget af et ønske fra ambassaden ved min ansættelse, at jeg ikke afleverede flyttemelding til det lokale norske folkeregister, men alene blev tilmeldt UD. - Anden gang i 1972 i forbindelse med min overgang til ny stilling i ambassadens handelsafdeling, hvor der blev indgået en ny ansættelsesaftale. - Tredje gang i 1991, hvor UD for første gang anmodede om at få fremlagt tjenestepas i forbindelse med fornyelse af mit blå ID-kort. UM kunne alle gange have valgt at gå over på en skattepligtig ansættelsesordning og endnu på et tidspunkt, hvor jeg stadig kunne have nået at oparbejde visse fordele ved skattepligtig ansættelse, specielt i form af folkepension, men UM valgte hver gang den for UM bedste og billigste ansættelsesløsning. Når UM vælger at inddrage mit tjenestepas efter 37 års hævd og på et tidspunkt, hvor jeg har maksimalt 6 års tjenestetid tilbage af mit arbejdsliv, er det vanskeligt at tolke dette som andet end et ønske om at bruge denne metode som værktøj til at få mig fjernet fra stillingen, efter som en inddragning af passet på et så sent tidspunkt i min arbejdskarriere er det samme som at trække skjorten af mig rent økonomisk af følgende ikke selvforskyldte årsager: - Min skattefrie ansættelse uden bopæl i Norge betyder, at jeg i de første tre år af min pensionsalder ikke vil få udbetalt nogen pension ud over ATP på ca ,00 kr. pr. måned, og at jeg efter tre års forløb kun vil være berettiget til mindstepension. - Jeg er med andre ord nødt til selv at finde en løsning der giver mulighed for at overleve, hvilket jeg også har været indstillet på i alle år, men selvfølgelig med forudsætningen at jeg ville få de år der indgår frem til pensionsalder til at imødekomme denne nødvendighed. - Når de sidste år også er nødvendige at få med som forberedende mulighed til at overleve som pensionist skyldes det ikke mindst, at UM har valgt den skattefrie ansættelsesform i alle år, eftersom dette også har betydet, at jeg selv har måttet bære betydelige udgifter gennem alle årene til skolegang og uddannelse for mine tre børn, idet reglerne for sådant tilfælde indebærer, at de hverken har kunnet få studielån eller stipendier som andre studerende har mulighed for at opnå hverken fra dansk eller norsk side. De har end ikke haft samme krav på studieplads på skolerne som andre fastboende har. Dette forhold har i betydelig grad reduceret mine muligheder for systematisk opsparing og hensættelser til pensionsordninger, og har endog nødvendiggjort optagelse af private lån, der først for nogle få år tilbage var færdig afviklet. Dette har medført, at det var de sidste, nu maksimalt seks år af mit arbejdsliv der skulle sikre min overlevelsesmulighed. UM trækker nu tæppet væk under mig, hvilket med sikkerhed vil medføre, at jeg resten af min tilværelse vil være henvist til at overleve som socialklient.

9 - 9 - I et brev af 30. september 2002 indstillede ambassaden i Oslo til Udenrigsministeriet, at As status fortsatte uden ændringer. I brevet anførtes bl.a.: A. A kom til ambassaden fra Danmark som vagtmester i 1965 udstyret med et almindeligt dansk pas, d.v.s. længe før de blev rødbedefarvede. Han blev anmeldt over for det norske udenrigsministerium som Teknisk-Administrativ Medarbejder, og fik som følge heraf tildelt et blåt norsk ID-kort. Derimod blev han efter ønske fra ambassaden ikke tilmeldt det norske folkeregister. I 1967/68 blev lokalt ansatte medarbejdere ved ambassaderne i Oslo gjort skattepligtige i Norge. For den danske ambassades vedkommende betød det, at de lokale medarbejdere ikke længere kunne aflønnes med en skattefri nettoløn. Da A imidlertid ikke var tilmeldt det norske folkeregister, valgte det danske Udenrigsministerium at letforståelige økonomiske grunde at opretholde hans særstatus og aflønne ham med en løn, baseret på, at han ikke var skattepligtig i Norge. Oprindelig var A som nævnt udsendt som vagtmester, men i 1972 blev han tilknyttet ambassadens handelsafdeling som handelsmedarbejder, og der blev indgået en ny ansættelseskontrakt med ham. Den indebar, at han fortsat modtog nettoløn, selv om det ved den lejlighed havde været både muligt og naturligt at ligestille ham med de øvrige lokalt ansatte medarbejdere. I 1991 forlangte det norske udenrigsministerium, at lokalt ansatte medarbejdere ved udenlandske ambassader i Oslo, som var indehavere af blå ID-kort, skulle have mindst tjenestepas, såfremt de skulle bevare deres blå ID-kort og dermed deres skattefrihed i Norge. I første omgang lykkedes det af få fornyet As ID-kort uden fremlæggelse af et blåt tjenestepas, men det norske udenrigsdepartement gjorde det ved udstedelsen klart, at der ved den næste fornyelse som minimum skulle foreligge et tjenestepas som forudsætning for fornyelse af ID-kortet.... Den 3. juli 1992 anmodede ambassaden i amber 151 om udstedelse af det blå pas til A, og dette blev fremsendt af Protokollen den 8. juli 1992 uden betingelser eller kvalifikationer af nogen art. Det blå pas blev således ikke udstedt som et frynsegode for A, men som et middel til at begrænse lønsumsudgiften for Udenrigsministeriet. I forbindelse med udstedelsen af det første blå ID-kort under det nye regime blev A afkrævet et mundtligt løfte af det norske udenrigsdepartements Protokol om, at han ville forlade Norge, når hans ansættelsesforhold ved den danske ambassade ophørte. Den skjulte dagsorden herved var naturligvis, at den norske stat ikke ville hænge på (folke)pensionsforpligtelser for en person, som aldrig havde bidraget med skatteindbetalinger til den norske statskasse, uanset hvor legal situationen end måtte være. Jeg skal ikke gøre mig til ekspert på de nordiske socialbeskyttelsesaftaler, og det er derfor muligt, at det norske krav ikke vil holde i Byretten, men det er nu engang den faktuelle situation i sagen. Det blå pas og som følge heraf det blå ID-kort giver ikke A privilegier eller immuniteter i det norske samfund. Værdien af skattefriheden indkasseres jo af Udenrigsministeriet gennem lønfastsættelsen.

10 Da Udenrigsministeriet i 1996 som bekendt besluttede at inddrage lokale medarbejderes røde eller blå pas, var spørgsmålet naturligvis også relevant for A, uanset at baggrunden for tildelingen af det blå pas nok var forskellig fra de fleste andre tilfælde. Korrespondancen i sagen er omfangsrig, og jeg skal derfor ikke repetere eller rekapitulere den i dette u.h.brev. Udfaldet af korrespondancen blev, at As blå pas blev forlænget til juli 2002, men det blev samtidig tilkendegivet, at det ville være sidste gang, det skete. Hans blå ID-kort gælder til marts Hertil bør imidlertid føjes det menneskelige element. A er 61 år. Såfremt han måtte blive tvunget til at fratræde i den nærmeste fremtid, ville han hverken være (folke)pensionsberettiget i Norge eller Danmark. Norge vil formentlig under henvisning til det aftvungne mundtlige løfte forlange, at han forlader landet, hvor han som nævnt i overensstemmelse med Udenrigsministeriets ønske om at holde lønsumsudgifterne i ave aldrig har været folkeregistertilmeldt eller skattebetaler, men ikke desto mindre har tjent ambassaden og Kongeriget trofast i snart 38 år. I Danmark vil han lige så lidt være berettiget til folkepension før om nogle år. Jeg skal derfor indtrængende opfordre til, at man ser økonomisk og pragmatisk på situationen, og lader As status fortsætte i overensstemmelse med status quo, indtil han om et begrænset antal år kan overgå normalt og værdigt til (folke)pensionistens rækker. Det vil i disse budgetmæssigt så stramme tider betyde, at ambassadens lønsumsudgifter ikke forøges uden anden begrundelse, end hensyntagen til et sikkert i andre tilfælde fornuftigt princip om, at lokale medarbejdere ikke kan have blåt pas. Det vil også indebære, at ambassadens eksportfremmearbejde ikke kommer til at lide skade, og en imødekommende holdning vil tillige give os tid til at opbygge en alternativ IT-ekspertise. A bibeholdt sit tjenestepas, indtil han med udgangen af juni 2007 som 65-årig fratrådte sin stilling ved ambassaden i Oslo og flyttede tilbage til Danmark. I et brev af 3. december 2008 rettede A henvendelse til Udenrigsministeriet vedrørende optjent pension og pensionsudbetaling. I brevet anførte han: Jeg var ansat ved ambassaden i Oslo i 42½ år frem til 30. juni 2007 med status som lokalt ansat, uden tilmelding i det lokale folkeregister, men med tilmelding i det norske Utenriksdepartement (på blå pas med status som teknisk administrativt personale). Min løn blev udbetalt som en nettoløn, beregnet ud fra princippet om samme løn for tilsvarende stilling med skattepligt til Norge, men hvor min skattedel blev beholdt af Danmark/Udenrigsministeriet (DK/UM). Med andre ord: Samme ansættelse og lønvilkår for samme stilling i henhold til Instruksens kapitel III, pkt. A.2. Lokalt ansat personale, om løn og pension.

11 I personskattedelen af den sammenlignelige norske aflønning indgår der 7,8 % af beskatningsgrundlaget til Folketrygden (syge- og pensionsordning). Ved udbetaling af min nettoløn er denne del til bl.a. pensionsordning beholdt af DK/UM. Ligeledes indgår der ved den sammenlignelige norske aflønning en lovpligtig arbejdsgiverafgift på 14,1 % af bruttolønnen til Folketrygden. Denne lovpligtige afgift indgår også som en del af det sammenlignelige aflønningsvilkår for tilsvarende stilling og skal sikre pensionsudbetaling fra fyldte 67 år. Denne lovpligtige afgift til bl.a. pensionsdel for mit vedkommende er også beholdt af DK/UM. Når min tidligere kollega i tilsvarende stilling og aflønningsberegning går på pension om få måneder får denne udbetalt en årlig pension på ca. kr ,00 til en beskatning på 28 % - altså en årlig nettopension på ca. kr ,00. Til sammenligning er min pension fra fyldte 67 år beregnet til en årlig pension på kr ,00 til en beskatning på 41 % - altså en årlig nettopension på kr ,00. Min pensionsudbetaling udgør således ca. 30 % af den pension, der udbetales til tilsvarende stilling med samme ansættelses- og aflønningsvilkår, og hvor min indbetalingsandel til pension tilsvarer den samme norske indbetaling, men er beholdt af DK/UM. Jeg skal på ovenstående grundlag bede DK/UM om at drage omsorg for, at min pension bringes på et sammenligneligt niveau med det grundlag jeg i min ansættelse og aflønning er sidestillet med, og som jeg på samme grundlag har bidraget til med de af DK/UM beholdte indbetalinger til ordningen. Ved brev af 23. april 2009 besvarede Udenrigsministeriet As henvendelse med bl.a. følgende: Det fremgår af Deres skrivelse, at De sammenlignet med Deres kollega, som i sit ansættelsesforløb var tilmeldt det norske folkeregister og fik udbetalt en bruttoløn, hvorfra der blev trukket skat og socialafgifter, modtager en betydeligt lavere årlig pension. Imidlertid har De valgt at indgå i et ansættelsesforhold som lokalansat på ambassaden i Oslo på vilkår, hvorefter De ikke var tilmeldt folkeregisteret i Norge og, hvorefter der ikke skulle betales skat eller arbejdsgiverafgifter til den norske stat. Det norske udenrigsministerium har på forespørgsel oplyst, at det forventer, at en ambassadeansat med status som Teknisk Administrativt Personale (TAP), således som De havde, er omfattet af udsenderstatens ordninger. Ambassaden har følgelig hverken været forpligtet til eller haft mulighed for at indbetale til (de offentlige) norske sociale sikringsordninger. En forudsætning for, at ambassaden ville have kunnet indbetale arbejdsgiverbidrag til de norske sociale myndigheder, ville have været, at De havde været almindelig lokalt ansat og dermed tilmeldt det norske folkeregister med skattepligt til følge. Dette var som nævnt ikke forudsætningen for Deres ansættelse.

12 De fik under Deres ansættelse på ambassaden udbetalt en skattefri løn (nettoløn), der modsvarede den løn, Deres lokalansatte skattebetalende kolleger fik udbetalt. Ud over denne løn fik De fra 1979 til 2008 stillet en treværelses lejlighed til rådighed mod en betaling på 2½ % af Deres løn samt fik dækket udgifter til el, herunder varme, og blev fritaget for årlig bilafgift i en årrække. De var iflg. ambassadens akter indstillet på, at ansættelsesformen indebar en lavere folkepension til sin tid, men samtidig indebar andre økonomiske fordele som de ovennævnte. Det var til enhver tid muligt for Dem at indbetale til en frivillig pensionsordning. Der foreligger ikke oplysninger om, at De i løbet af Deres ansættelse skulle have fremsat krav eller ønske om at overgå til fuld lokal status med registrering i norsk folkeregister og skattepligt til Norge til følge (og dermed bedre pensionsvilkår), idet det alene fremgår, at De har nævnt det uhensigtsmæssige i den valgte ansættelsesordning. Udenrigsministeriet beklager, at De befinder Dem i en situation, hvor De modtager lavere pensionsudbetaling end Deres tidligere kollega. På baggrund af ovenstående er det imidlertid ikke Udenrigsministeriets opfattelse, at Udenrigsministeriet har været eller er forpligtet til at drage omsorg for at bringe Deres pension op på et niveau, der kan sammenlignes med en kollegas ansat på andre vilkår. Under sagens behandling i landsretten har der til de norske myndigheder været fremsendt anmodning om oplysning om fremmed ret. Af det norske Utenriksdepartements besvarelse heraf af 12. september 2012 fremgår bl.a.: "Utenriksdepartementet vil innledningsvis bemerke at A skal ha arbeidet ved den danske ambassaden i Oslo fra 1965 til I henhold til Det norske utenriksdepartements register har A vært tilmeldt Det norske utenriksdepartement som utsendt funksjonær (administrativt/teknisk personale) ikke lokalt ansatt fra til , og fikk i den perioden utstedt identitetskort (ID-kort) fra Det norske utenriksdepartementet. Som tilmeldt funksjonær med tjenestepass var han unntatt fra kravet om betaling av skatt til Norge, og unntatt fra pliktig medlemskap i folketrygden, jf. folketrygdloven 2-11 (tidligere lov 1-3), Nordisk konvensjon om sosial trygghet av 1955 (artikkel 26) og 1981 (artikkel 9) og forordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 13 nr. 2 bokstav d. Det fremgår at ambassaden på et tidspunkt selv har ført ham opp på sine lister over lokalt ansatte, men dette har etter det Det norske utenriksdepartementet kan se ikke hatt konsekvenser for vurderingen av A som utsendt funksjonær. For Det norske utenriksdepartementet er det usikkert om han har hatt tjenestepass hele perioden. Det fremgår imidlertid at Det norske utenriksdepartements Protokollavdeling på et tidspunkt anmodet om fremleggelse av tjenestepass, og at dette ble gjort i Når det gjelder anmodningen om opplysning om fremmed rett av 4. juli 2012, fremsatt i medhold av Den europeiske konvensjon av 7. juni 1968 om opplysnin-

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

BETÆNKNING om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet. Afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg

BETÆNKNING om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet. Afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg BETÆNKNING om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet Afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 1083 KØBENHAVN 1986 trykt på genbrugspapir

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 AKTUEL SKAT August 2006 www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere