Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version 2014-01"

Transkript

1 Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version Oversigten over formålskontoplanen angiver for hvert hovedformål eller gruppe af formål de relevante SKS-konti. Kombinationerne kan ikke udmeldes digitalt, da Navision ikke teknisk kan understøtte dette. Formål SKS- konti Hovedformål 1: Uddannelser (eksklusiv IDV) Det dækker direkte undervisningsrelaterede aktiviteter dvs. løn til undervisningspersonale, udgifter til uddannelsesudstyr og materialer, tilskud til undervisning, etc. Formål 22 & 23: Specielt for formål 22 og 23 under Hovedformål 1 gælder det, at der KUN MÅ FORE- KOMME TILSKUD FRA UVM (SKS 1011) på disse formål. Udgifter konteres under relevante uddannelsesformål. Taxametertilskud Regulering af tilskud mellem skolerne Særlige tilskud til undervisningsformål Nyt pædagogikum, pædagogikum takst Nyt pædagogikum, kursus takst Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddan. og profesionsbacheloruddan. Indtægter fra salg til finanslovstaksten til Staten i jobcenter/kommuner/anden aktør/private Deltagerbetaling Afregning af indtægter mellem institutioner, der ikke er tilskud fra UVM konteres på SKS 2110 (anvendes ligesom SKS 1211) Tillæg til normpris Betaling for uopfyldte hold Betaling af tidligere hensat beløb Salg af varer i øvrigt Skat (Inkasso eller inddrivelse) Indtægter af lærer til andre ikke UVM institutioner Afgift for sen afmelding Øvrige indtægter, f.eks.: o elevbyg, o salg af undervisningsmaterialer, o salg af skrot o gevinst ved salg af brugt udstyr o salg af fotokopier, o salg af producerede ydelser, o lejeindtægter fra udstyr Gælder alle uddannelsesformål under hovedformål , 1024, 1110, 1180, 1211, 1311, 1315, 1317, 1319, 2110, 2180, 2190 Maj

2 Formål Løn til pædagogiske ledere Lærerløn (inkl. f.eks. uddannelses- og erhvervsvejledning, pædagogikum, kursusdeltagelse, egen tid, rette arbejde, eksamen, aflyste kurser) Løn i forbindelse med lære- og praktikpladsformidling Løn i forbindelse med udvikling af uddannelser Bibliotekspersonale Instruktørløn ved elevbyggeri Hjælpepersonale (værkstedsassistenter, it-medarbejdere) Foredragshonorarer i forbindelse med undervisningen Specialpædagogiske foranstaltninger finansieret af undervisningstaxametret Lånelærere og censorer fra/til anden skole under UVM Samtlige ulempeydelser til lærere Lønrefusioner Løn under sygdom Efterindtægt Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde Overarbejde, manuel Merarbejde Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Pensionsbidrag Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Udlånte personer refusion af udlånte personer SKS- konti 1805, 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

3 Formål Lønudgifter (fortsat): Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Efteruddannelsesfonden, refusion for udlånt personale Øvrig kompensation for fraværende personale Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt Annullering af tilskud/tilsagn til personer AUB-bidrag Materialeudgifter, herunder drivmidler til køretøjer til undervisningsbrug, apparatur og udstyr (ekskl. inventar) Lærebøger Andre undervisningsomkostninger, f.eks.: o Radio- og tv-licens o Fremmede lærere m.fl. fra ikke UVM - institutioner o Lægeattester o Stempelmærker o. lign. vedrørende elevers kørselsundervisning o Fragt o Tele- og datatransmission o Kursus-, konference- og rejseudgifter o Ekskursioner og studierejser o Forlagt undervisning o Kopiering o Copydan o Elevrådsarbejde o Mødeudgifter Biblioteksdrift Annoncering efter personale til undervisning Udvikling af uddannelser it-udstyr og systemadministration til undervisningsbrug Småanskaffelser SKS- konti 1515, 1630, 2030, 2050, 2210, 2220, 2230, 2232, 2236, 2238, 2240, 2250, 2255, 2260, 2265, 2270, 2280, 2290, 2291, 2295 Maj

4 Formål SKS- konti Driftsudgifter (fortsat): Reparation og vedligeholdelse Leje og leasing Afskrivninger af udstyr (ikke inventar) Tab ved salg af brugt udstyr Vareforbrug varelagerregulering (kun for skoler der anvender lagermodulet i Navision) Bortskaffelse af affald i forbindelse med. Undervisningsbrug Drift og vedligeholdelse af motorkøretøjer til undervisning Formål 3040: Regionalt undervisningstilskud (Benyttes af VUC erne og et par institutioner for almengymn. og erhvervsskoler, der er fusioneret med VUC) Regionalt undervisningstilskud skal efterfølgende fordeles af institutionen på relevante uddannelses- og fællesudgiftsformål. Maj

5 Hovedformål 2: Indtægtsdækket virksomhed (IDV) SKS konti Under hovedformål 2 registreres indtægter og omkostninger forbundet med øvrige aktiviteter. Formålsgruppe 21, Indtægtsdækket virksomhed IDV er en bevillingstype, der er omfattet af særlige regler om regnskabsaflæggelse. Reglerne er beskrevet i Ministeriets IDV- vejledning: Formål 2120: IDV, Undervisnings- og kursusvirksomhed Salg af undervisning og kurser Løn og øvrige driftsudgifter: I henhold til Ministeriets IDV- vejledning: Formål 2130: IDV, Konsulent- og rådgivningsopgaver Salg af konsulent- og rådgivningsopgaver Løn og øvrige driftsudgifter: I henhold til Ministeriets IDV- vejledning: Formål 2140: IDV, andet Salg af øvrige IDV aktiviteter (herunder kostafdeling) Løn og øvrige driftsudgifter: I henhold til Ministeriets IDV- vejledning: Formål 2175: Centre for Undervisningsmidler (Gælder kun for Erhvervsakademier og Professionshøjskoler) 1110, 1180, 2110 Relevante SKS konti efter behov 1110, 1180, 2110 Relevante SKS konti efter behov 1110, 1180, 2110 Relevante SKS konti efter behov Maj

6 Hovedformål 2: Indtægtsdækket virksomhed (IDV) Indtægter fra Centre for Undervisningsmidler Øvrige indtægter Løn og øvrige driftsudgifter: SKS konti 1110, 1180, 2110 Relevante SKS konti efter behov Formål 2191: IDV, Teori- og Metodecentret (Gælder kun for Erhvervsakademier og Professionshøjskoler) Indtægter ved salg af ydelser forbundet med Teori- og Metodecentret efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed Øvrige indtægter Løn og øvrige driftsudgifter: 1110, 1180, 2110 Relevante SKS konti efter behov Maj

7 Formål : Kan anvendes som lokale hjælpeformål Hjælpeformål benyttes til at kontere ensartede driftsposter, som ikke kan henføres direkte til et formål i henhold til formålskontoplanen (formål ). Omkostninger konteres analogt med specifikationerne under hovedformål 1. Fordeling af hjælpeformål Hjælpeformålene kan fordeles så ofte det ønskes, dog som minimum ved udarbejdelsen af årsrapporten. Fordelingen kan foretages manuelt ved omposteringer såvel som maskinelt ved hjælp af fordelingsfaciliteterne i Navision Stat. Bemærk at hjælpeformål skal være 0 pr. formål på tidspunktet for indrapporteringen. Hjælpeformål fordeles som minimum i forbindelse med regnskabsafslutningen. Hjælpeformål der alene vedrører to eller flere uddannelser (CØSA-formål) bør som udgangspunkt fordeles med antallet af gennemførte årselever som fordelingsnøgle. I særlige tilfælde, hvor lokale forhold tilsiger dette, kan det være aktuelt at fordelingsnøglen tilføjes en skønsmæssig vægtet nøgle, f. eks. i situationer, hvor de pågældende uddannelser anvender en fælles ressource i varierende omfang. I det omfang hvor driftsindtægter og/eller driftsomkostninger ført på et hjælpeformål anvendes af såvel undervisningsafdelinger som stabsfunktioner (for eksempel administration eller bygningstjeneste), skal der først ske en skønsmæssig fordeling til stabsfunktionerne, hvorefter den resterende del fordeles til undervisningsformålene, som beskrevet ovenfor. Maj

8 Hovedformål 5: Fællesudgifter Formål 5010: Markedsføring Gevinst ved salg af brugt udstyr Øvrige indtægter Løn til medarbejdere beskæftiget med markedsføring Lønrefusioner Løn under sygdom Efterindtægt Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde Overarbejde, manuel Merarbejde Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk) Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk, manuel) Pensionsbidrag Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Øvrig kompensation for fraværende personale SKS- konti 2110, , 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

9 Hovedformål 5: Fællesudgifter Lønudgifter (fortsat): Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt Annullering af tilskud/tilsagn til personer AUB-bidrag Annoncering (inkl. stillingsopslag vedrørende markedsføringsmedarbejdere) & reklame Kursus- og konferenceafgifter Rejser og befordring Kontorartikler, -tryksager, -papir og lign. Mødeudgifter, repræsentation og lign. Småanskaffelser Tab ved salg af brugt udstyr Vedligeholdelse m.v. af udstyr (ekskl. inventar) og lign. Afskrivninger af udstyr Formål 5110: Institutionsledelse Løn til direktør/forstander/rektor samt souschef (er) Lønrefusioner Løn under sygdom Efterindtægt Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde Overarbejde, manuel Merarbejde SKS- konti 1630, 2030, 2050, 2210, 2220, 2230, 2236, 2240, 2260, 2265, 2270, 2280, 2290, , 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

10 Hovedformål 5: Fællesudgifter SKS- konti Lønudgifter (fortsat): Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk) Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk, manuel) Pensionsbidrag, Pensionsbidrag (manuel) Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Annullering af tilskud/tilsagn til personer AUB-bidrag Formål 5111: Bestyrelseshonorarer 1861/1868 Særskilt vederlæggelse (honorar) efter Ministeriets gældende regler: Formål 5113: Grundtilskud almen voksenuddannelse (gælder for VUC) 1011, 1024, 1110, 1211 Formål 5115: Ramme til overførte administrationsudgifter (gælder for VUC, institutioner for almen gymn.) Formål 5116: Driftsoverenskomster (gælder for VUC) Tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med varetagelsen af opgaven med indgåelse af driftsoverenskomster. Formål 5120: Administration Porto- og teleindtægter Indtægter for kontorarbejde Administrativ kopiering Salg af diverse tjenesteydelse Fortjeneste ved salg af brugt udstyr Indtægter fra samarbejde med en eller flere andre uddannelsesinstitutioner om varetagelsen af administrative opgaver i henhold til indgået skriftlig samarbejdsaftale herom Jf. 3 i bekendtgørelse nr. 50 af 27. januar 2006 om selvejende uddannelsesinstitutioners varetagelse af administrative opgaver for andre selvejende uddannelsesinstitutioner og om administrativt samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner Udgifterne skal efterfølgende fordeles på relevante formål og SKS- konti. Udgifterne efterfølgende fordeles på relevante formål og SKSkonti. 1180, 2110, 2190 Maj

11 Hovedformål 5: Fællesudgifter Løn til it- og administrationschef Løn til ledelsessekretariat Løn til administrativt personale Løn i forbindelse med administrativ udvikling Lønrefusioner Løn under sygdom Efterindtægt AUB tilskud/refusion for egne elever Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde, Overarbejde, manuel Merarbejde Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse Pensionsbidrag, Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Øvrig kompensation for fraværende personale Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt Annullering af tilskud/tilsagn til personer SKS- konti 1805, 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

12 Hovedformål 5: Fællesudgifter SKS- konti AUB-bidrag Administrativ udvikling Administrativ kopiering Advokater og revisorer Annoncering efter administrativt personale Kursus- og konferenceafgifter for administrativt personale Rejser og befordring Tab ved salg af brugt udstyr Kontorartikler, -tryksager, - papir og lign. Copydan Porto, gebyr og fragt Telefon, tele- og datatransmission Kassedifferencer, øvrige omkostninger Kontingenter til institutionsforeninger mv. it-udstyr og systemadministration til fællesområde Småanskaffelser Vedligeholdelse m.v. af kontorudstyr og lign. Vareforbrug varelagerregulering (kun for skoler der anvender lagermodulet i Navision) Afskrivninger af kontorudstyr Mødeudgifter Administrative it-systemer Skat-og afgifter (lønsumsafgifter skal konteres under hovedformål 2, IDV uddannelser) AUB bidrag Formål 5210: Rengøring Diverse indtægter Gevinst ved salg af brugt udstyr Løn til rengøringspersonale Lønrefusioner Løn under sygdom Efterindtægt Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger 1515, 1630, 2030, 2050, 2210, 2220, 2230, 2232, 2236, 2238, 2240, 2250, 2260, 2265, 2270, 2280, 2290, 2291, , , 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

13 Hovedformål 5: Fællesudgifter Lønudgifter (fortsat): Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde Overarbejde, manuel Merarbejde Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk) Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk, manuel) Pensionsbidrag, Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Øvrig kompensation for fraværende personale Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt Annullering af tilskud/tilsagn til personer AUB-bidrag Uddannelse af rengøringspersonale Annoncering efter rengøringspersonale Rengøringsartikler Uniformer, beklædning Rejser og befordring SKS- konti 1515,1630, 2030, 2050, 2210, 2220, 2230, 2236, 2232, 2238, 2240, 2250, 2270, 2280, 2290, 2291 Maj

14 Hovedformål 5: Fællesudgifter Driftsudgifter (fortsat): Rengøringsabonnement Renovation, miljøafgift Vask, rensning, kittelleje Øvrigt, rengøring Særlige ydelser Småanskaffelser Vareforbrug varelagerregulering (kun for skoler der anvender lagermodulet i Navision) Tab ved salg af brugt udstyr Telefon, tele- og datatransmission Skat- og afgifter (lønsumsafgift jf. hovedformål 2, IDV uddannelser) AUB- bidrag Formål 5220: Forsyning (el, vand, varme) Salg af forsyning Energi og forsyning til ejendomme (el, vand, varme) Modregning/refusion af energiafgifter Formål 5230: Øvrig drift (Bygningsdrift) Gevinst ved salg af brugt udstyr Løn til pedel Løn til personale beskæftiget ved drift af ejendomme Efterindtægt Lønrefusioner Løn under sygdom Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel SKS- konti 1180, , 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

15 Hovedformål 5: Fællesudgifter Lønudgifter (fortsat): Overarbejde, Overarbejde, manuel Merarbejde, Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk) Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk, manuel) Pensionsbidrag, Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Øvrig kompensation for fraværende personale Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt Annullering af tilskud/tilsagn til personer AUB-bidrag Uddannelse af personale beskæftiget ved ejendomme Annoncering efter personale beskæftiget ved ejendomme Uniformer, beklædning Rejser og befordring Vagtselskab Særlige ydelser Kontingenter Tab ved salg af brugt udstyr Telefon, tele- og datatransmission Vareforbrug varelagerregulering (kun for skoler der anvender lagermodulet i Navision) Skat- og afgifter (lønsumsafgift jf. hovedformål 2, IDV uddannelser) AUB- bidrag Drift/vedligeholdelse af motorkøretøjer (ikke undervisning) SKS- konti 1515,1630, 2030, 2210, 2220, 2230, 2232, 2240, 2250, 2255, 2265, 2270, 2280, 2290 Maj

16 Hovedformål 5: Fællesudgifter SKS- konti Driftsudgifter (fortsat): Leje og leasing af køretøjer og maskiner (ikke undervisning) Formål 5310: Husleje, afskrivninger og ejendomsskat Huslejeindtægter Gevinst i forbindelse med salg af ejendomme Udleje af lokaler stillet til rådighed af staten (gælder for institutioner for almengymn., VUC er og sygepleje- og radiografsskoler) Ejendomsskat Husleje Afskrivninger på ejendomme og ombygning af lejede lokaler Tab ved salg af ejendomme Formål 5320: Indvendig vedligeholdelse Arkitekt, ingeniør mv. Materialer Småanskaffelser Køb af tjenesteydelser i øvrigt Vedligeholdelse m.v. af bygninger Intern statslig overførsel (gælder for institutioner for almengymn. og VUC er) Formål 5325: Udvendig vedligeholdelse Arkitekt, ingeniør mv. Materialer Småanskaffelser Køb af tjeneste ydelser i øvrigt Vedligeholdelse m.v. af bygninger Formål 5330: Bygningsinventar og -udstyr (ikke nagelfast, løst inventar) Lejeindtægter ved udlejning af materiel Gevinst ved salg af inventar 1150, , 1620, 2030, 2050, 2232, , 2030, 2050, 2230, 2270, 2280, , 2030, 2050, 2230, 2270, , 2110, 2190 Maj

17 Hovedformål 5: Fællesudgifter Fragt Flytteudgifter Småanskaffelser Vedligeholdelse m.v. af bygningsinventar og udstyr Afskrivninger af bygningsinventar og -udstyr Tab ved salg af brugt udstyr Formål 5340: Statens selvforsikring Tilskud fra UVM Overarbejde/merarbejde ~/media/uvm/filer/adm/pdf12/120919%20ministeriet%20for%20 Boern%20og%20Undervisning%20Vejledning%20om%20Statens%20Selvforsikring.ashx Formål 5360: Køreteknisk anlæg (AMU) Tilskud til køreteknisk anlæg konteres på hhv og Udgifter til køreteknisk anlæg Formål 5510: Finansielle omkostninger og indtægter Renteindtægter Kursgevinst ved indfrielse af statslån Kursgevinst ved indfrielse af kommunallån Øvrige realiserede og urealiserede kursgevinster Renteudgifter, andre Prioritetsrenter Kurstab ved prioritetslån Lejeafgiften, som ministeriet opkræver i forbindelse med køb af bygninger Kontantrabatter SKS- konti 1630, 2030, 2050, 2230, 2250, 2255, 2270, 2280, Relevante SKS konti efter behov 1610, 1620, 1630, 2210, 2230, 2236, 2250, 2255, 2260, 2270, 2280, , , , 2650, 2680,2681, 2690, 2692 Maj

18 Hovedformål 5: Fællesudgifter SKS- konti Driftsudgifter (fortsat): Transaktionsomkostninger/gebyrer Kursreguleringer af værdipapirer Øvrige realiserede og urealiserede kurstab Morarenter Formål 5520: Ekstraordinære omkostninger og indtægter Indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under den ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Typisk afledt af forhold, der ikke kan kontrolleres af ledelsen. 2110, 2190, 2291, 2805, 2905 Formål 5610: Fællesudgiftstilskud Fællesudgiftstaxametertilskud Grundtilskud Særlige fællesudgiftstilskud Deltagerbetaling ISB (Indenlandske Selv Betalere) Diverse tilskud (fra salg til taksten til Staten i Jobcenter og kommuner) Tilskud til særligt vanskeligt stillede institutioner Regulering af tilskud mellem skolerne Uopfyldte hold Fusionstilskud Formål 5611: Fællesudgiftstilskud, Professionsbachelor 1011, 1024, 1110, 1211, 1311, 1317, 2110 Fællesudgiftstaxametertilskud 1011, 1024, 1110, 1211, 1317, Grundtilskud 2110 Særlige fællesudgiftstilskud Diverse tilskud (fra salg til taksten til Staten i Jobcenter og kommuner) Tilskud til særligt vanskeligt stillede institutioner Regulering af tilskud mellem skolerne Uopfyldte hold Fusionstilskud Formål 5612: Udkantstilskud Udkantstilskud 1011, 1024 Formål 5620: Bygningstaxametertilskud Bygningstaxametertilskud Tillægstaxameter til køreteknisk anlæg 1011, 1024, 1110, 1211, 1311, 1317, 2110 Maj

19 Hovedformål 5: Fællesudgifter Diverse tilskud (fra salg til taksten til Staten i Jobcenter og kommuner) Tilskud til særligt vanskeligt stillede institutioner Deltagerbetaling (ISB) Regulering af tilskud mellem skolerne Uopfyldte hold Tilskud til elevstigninger til institutioner for almen gym., hvis 2020-aktivitetsprognose er højere end aktivitet for 2008 Tilskud til dyr husleje, hvor den årlige husleje overstiger institutionens betalingsevne Formål 5621: Bygningstaxametertilskud, Professionsbachelor Bygningstaxametertilskud Diverse tilskud (fra salg til taksten til Staten i Jobcenter og kommuner) Tilskud til særligt vanskeligt stillede institutioner Regulering af tilskud mellem skolerne Intern statslig overførsel (Sygepleje- og radiografskoler) Formål: 5630: Løn- og Regnskabskonsulentordning Tilskud til regnskabskonsulentordning Formål 5631: Praktikpladsopsøgende arbejde (Erhvervsuddannelser under UVM) SKS- konti 1011, 1024, 1110, 1211, 2110, Tilskud fra AUB 2110 Løn til personale herunder medlemmer af lokale uddannelsesudvalg m.fl. Efterindtægt Lønrefusioner Løn under sygdom Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde, Overarbejde, manuel Merarbejde, Merarbejde, manuel 1805, 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

20 Hovedformål 5: Fællesudgifter SKS- konti Lønudgifter (fortsat): Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk) Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk, manuel) Pensionsbidrag, Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Øvrig kompensation for fraværende personale Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt Annullering af tilskud/tilsagn til personer Resultatløn og frivillig fratræden hensættelser AUB-bidrag Rejseudgifter Mødeudgifter Kopiering IT-udgifter Eksterne konsulenter Indkøb af materialer 1630, 2210, 2220, 2260, 2265, 2270, 2280, 2291 Formål 5640: Diverse tilskud Tilskud udbetalt af UVM eller UNI-C efter særskilt godkendelse (fx konsulent- og orlovsordninger, FM's omstillingsfond, flex kombinationsaftaler m.fl.) Tilskud til etablerings- og overgangsomkostninger Deltagelsestilskuddet (tilskud til implementeringen af administrative fællesskaber) Institutionstilskud til VEU-centre Tilskud Projekt Frivillig 1011, 1024, 1211, 2110 Maj

21 Hovedformål 5: Fællesudgifter SKS- konti Taxameterregulering mellem skoler Særlige tilskud til institutioner mhp. at sikre, at institutioner fremadrettet får en bygningsøkonomi, der svarer til betalingsevneprincipperne i Akt. 191 af 3. sept.2009 Akutjob præmie Formål 5642: Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordning ( ) Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordning 1011 Formål 5910: Adm. fællesskaber Økonomi og planlægning https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Faktureret fra værtsinstitution til partnerinstitution Gevinst ved salg af brugt udstyr Løn Lønrefusioner Løn under sygdom Efterindtægt AUB tilskud/refusion for egne elever Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde Overarbejde, manuel Merarbejde Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel 2110, , 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

22 Hovedformål 5: Fællesudgifter Lønudgifter (fortsat): Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse Pensionsbidrag Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Øvrig kompensation for fraværende personale Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt Annullering af tilskud/tilsagn til personer AUB-bidrag Advokater og revisorer Annoncering efter administrativt personale Kursus- og konferenceafgifter for administrativt personale Rejser og befordring Kontorartikler, -tryksager, - papir og lign. Porto, gebyr og fragt Telefon, tele- og datatransmission Kontingenter IT-udstyr og systemadministration til fællesområde Småanskaffelser Tab ved salg af anlægsaktiver Vareforbrug varelagerregulering (kun for skoler der anvender lagermodulet i Navision) Vedligeholdelse m.v. af kontorudstyr og lign. Afskrivninger af kontorudstyr Mødeudgifter Administrative IT-systemer Skat- og afgifter (lønsumsafgift jf. hovedformål 2, IDV uddannelser) AUB bidrag SKS- konti 1515,1630, 2030, 2050, 2210, 2220, 2230, 2232, 2236, 2238, 2240, 2250, 2260, 2265, 2270, 2280, 2290, 2291, 2295 Maj

23 Hovedformål 5: Fællesudgifter SKS- konti Formål 5920: Adm. fællesskaber Løn og personale https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Faktureret fra værtsinstitution til partnerinstitution Gevinst ved salg af brugt udstyr Løn Lønrefusioner Løn under sygdom Efterindtægt AUB tilskud/refusion for egne elever Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde Overarbejde, manuel Merarbejde Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse Pensionsbidrag Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Øvrig kompensation for fraværende personale 2110, , 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version

Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version 2012-02 Oversigten over formålskontoplanen angiver for hvert hovedformål de relevante SKS-konti. Kombinationerne kan ikke udmeldes digitalt,

Læs mere

Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version 2013-04

Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version 2013-04 Retningslinjer fr krrekt anvendelse af frmålskntplanen versin 2013-04 Oversigten ver frmålskntplanen angiver fr hvert hvedfrmål de relevante SKS-knti. Kmbinatinerne kan ikke udmeldes digitalt, da Navisin

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version 2015-01

Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version 2015-01 Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version 2015-01 Oversigten over formålskontoplanen angiver for hvert formål eller gruppe af formål de relevante SKS-konti. Kombinationerne kan

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september Punkt. nr. 3 b Dagsordenspunkt: Skolens økonomi - revideret budget Sagsfremstilling: Der er ikke de store ændringer i det

Læs mere

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 1 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-693.750,00-108,11-2.2-3.000.000,00

Læs mere

Annex III to EDP-inventory. Bridge table between central government accounts items and ESA2010 GFS statistics codes

Annex III to EDP-inventory. Bridge table between central government accounts items and ESA2010 GFS statistics codes Annex III to EDP-inventory Bridge table between central government accounts items and ESA2010 GFS statistics codes Account number (last four digits) Description ESA-classification Current revenue (Ordinære

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. Periode. Periodens bevægelse. Huslejeindtægter ved udlejning af gymnastiksal

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. Periode. Periodens bevægelse. Huslejeindtægter ved udlejning af gymnastiksal ..31-03-08 Analyse ALLE Alle data fra 29. maj Side 1 A: linje: Datofilter:..31-03-08, Budgetfilter: BUDGET 08 Viby Gymnasium Resultatopgørelse til Bestyrelsen - INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-3.000.000,00

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode 727.302 I samarbejde med BDO ScanRevision Budget for 2012, 2013, 2014 Version 2a 2011-11-11 RESULTATOPGØRELSE 2011-11-11 3 RESULTATBUDGET

Læs mere

Undervisningsministeriets konteringsinstruks. for

Undervisningsministeriets konteringsinstruks. for Undervisningsministeriets konteringsinstruks for institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 17/03364 Version 1, 8. marts

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

BUDGET 2017 D. 18. oktober

BUDGET 2017 D. 18. oktober BUDGET 2017 D. 18. oktober 2016 1 Forudsætninger: Kontingentindtægter Medlemstallet d. 14. september 2016 danner grundlag for kontingenstfastsættelsen. Vi forventer en medlemstilbagegang på 1%, svarende

Læs mere

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr Rosenkæret 13 2860 Søborg CVR nr. 13 59 13 77 Specifikationer til årsrapporten for 2011 Erklæring om gennemgang Til direktionen i. Vi har efter aftale udført gennemgang af specifikationshæftet udarbejdet

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Forslag til budget 2016

Forslag til budget 2016 Forslag til budget 2016 Note Realiseret 2014 2016 Medlemskontingent* 3.629.755 3.800.000 5 Konsulentgruppen 766.821 595.000 6 Salgsafdeling excl. Honningreklamefonden 890.817 740.000 1, 7, 8 Andre driftsindtægter

Læs mere

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83 Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016 Tandlægernes Tryghedsordninger Budget 2015 og 2016 Budget for 2015 og 2016 1.000 kr. Noter Regnskab 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 Resultat Bidrag fra omsætning med Sygesikringen 1 33.483 37.778

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Vejledning om procedurer for institutionernes indgåelse af lejemål samt opkrævning og indbetaling vedrørende indtægtsdækket virksomhed

Vejledning om procedurer for institutionernes indgåelse af lejemål samt opkrævning og indbetaling vedrørende indtægtsdækket virksomhed Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og undervisningsmiddelcenterfunktionen ved Centre for Videregående

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Statstilskud Skolepenge Ø.indtægter Uv. Omkostn. Bygninger Kostafdeling Administration Investeringer Afskrivninger Diverse info. 2017 er højskolens første år, hvor

Læs mere

Døveforeningen af 1866

Døveforeningen af 1866 Døveforeningen af 1866 Brohusgade 17, 2200 København N CVR-nr. 11 82 70 12 Interne specifikationer til årsregnskab for 2015 TC 1866 Omsætning 9.848.697 8.744.951 Lønninger incl. ledelsesløn 9.271.403 7.950.513

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 18.11.2011 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2011-2012 AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat 2011

Læs mere

Budget for perioden 1. januar december 2013

Budget for perioden 1. januar december 2013 Ejendomsnummer: 41711 E/F Herman Bangs Have A D Jørgensens Vej 19-85 2000 Frederiksberg Budget for perioden 1. januar 2013-31. december 2013 Budget godkendt på GF (Underskrift) Administrator: Controller:

Læs mere

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8 skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter

Læs mere

BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND

BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 26. september 2013 Noter Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 I alt indtægter -8.498.366-8.194.400-8.487.300

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ. Budgetopfølgning. for perioden 01/01-30/06 2013

Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ. Budgetopfølgning. for perioden 01/01-30/06 2013 Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ Budgetopfølgning for perioden 01/01-30/06 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 108-750/MLS

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3-4 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Bemærkninger Side

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

CVR-nr Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2015/16

CVR-nr Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2015/16 CVR-nr. 27 19 63 57 Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Likvider midler primo

Likvider midler primo Antal årselever forventet i 218 / 219 (8 elever) 84 Antal årselever forventet i 219 / 22 (1 elever) 15 Antal årselever skoleår 218/19 84 Forældrebetaling pr uge: 2.25 Antal årselever forventet i 22 / 221

Læs mere

BUDGET 2012 3.202 2 3.341 5.245 5.672 3 1.900. 2.723 Overført fra hensatte midler. 1.253 Andre indtægter inkl. medlemsbutik 22 INDTÆGTER, I ALT

BUDGET 2012 3.202 2 3.341 5.245 5.672 3 1.900. 2.723 Overført fra hensatte midler. 1.253 Andre indtægter inkl. medlemsbutik 22 INDTÆGTER, I ALT Landsmøde 2 PUNKT 3 Regnskab 22-23 De reviderede årsregnskaber for 22 og 23 med bemærkninger er tilgængelige på KFUM og KFUK s hjemmeside: www.kfum-kfuk.dk/menu/om-kfum-og-kfuk/aarsregnskab ALLE TAL I.

Læs mere

BUDGET FOR ÅRET 2015 FOA FREDERIKSSUND

BUDGET FOR ÅRET 2015 FOA FREDERIKSSUND BUDGET FOR ÅRET 2015 FOA FREDERIKSSUND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 22. september 2014 Noter Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 1 I alt indtægter -8.194.400-8.487.300-8.540.712 2 I alt lønninger

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger for 2015 oplysninger for 2014 Indhold Ledelsens erklæring 2 Specificeret resultatopgørelse for 2015 3 Specifikationer til resultatopgørelsen

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Forslag til budget 2015

Forslag til budget 2015 Forslag til budget 2015 Note 2013 2015 Medlemskontingent* 3.315.704 3.550.000 Modtaget arv 0 0 5 Konsulentgruppen 57.576 20.000 6 Salgsafdeling excl. Honningreklamefonden 688.907 680.000 1, 7, 8 Andre

Læs mere

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2016 Dirigent Administrator: Controller:

Læs mere

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009 Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskole

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Vejledning om procedurer for institutionernes indgåelse af lejemål samt opkrævning og indbetaling vedrørende indtægtsdækket virksomhed

Vejledning om procedurer for institutionernes indgåelse af lejemål samt opkrævning og indbetaling vedrørende indtægtsdækket virksomhed Til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, der ikke overtager bygninger i 2010 (Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt Sygepleje-

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

, , , ,94,00

, , , ,94,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-5.106.666,64-5.106.666,64-5.106.666,64-7.660.000-7.660.000-7.660.000-2.553.333,36-2.553.333,36-2.553.333,36 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 2002/2003

RESULTATOPGØRELSE 2002/2003 RESULTATOPGØRELSE 2002/2003 NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 1 Tilskud fra DBU 1.397.517 1.470 1.419 2 Turneringsindskud 2.022.865 1.954 2.035 3 Diverse klubydelser 501.673 524 697 4 Børne - og Ungdomsarbejde

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

8. maj 2008 Sags nr.: 030.253.031

8. maj 2008 Sags nr.: 030.253.031 Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

Læs mere

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato=

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato= Page 1 of 7 Rapport» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.01.07-31.12.07 Konto: 1000-9990 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden Året før RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% Bidrag fra omsætning med Sygesikringen 1 34.100 34.800 35.750 5 ydelser 2-34.000-35.000 0-35.000 Indtægter Dagpengeordningen 100-200 0 750 Administrationsbidrag Tryghedsordninger

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 6 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Regnskabskortlægning af ungdomsuddannelsesinstitutionerne

Regnskabskortlægning af ungdomsuddannelsesinstitutionerne APPENDIKS 1 Regnskabskortlægning af ungdomsuddannelsesinstitutionerne 09. april 2015 www.qvartz.com COPENHAGEN Ryesgade 3A 2200 Copenhagen N Denmark T: +45 33 17 00 00 STOCKHOLM Birger Jarlsgatan 7 111

Læs mere

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06. 69298613 Terndrup halvej 5 9575 Terndrup SE...: 69298613 Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.2014 Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 2 RESULTATOPGØRELSE SVØMMEHALLEN 105

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 2003/2004

RESULTATOPGØRELSE 2003/2004 RESULTATOPGØRELSE 2003/2004 NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 1 Tilskud fra DBU 1.477.522 1.419 1.663 2 Turneringsindskud 2.045.440 2.035 2.037 3 Diverse klubydelser 801.700 697 758 4 Børne - og Ungdomsarbejde

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere