Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version 2014-01"

Transkript

1 Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version Oversigten over formålskontoplanen angiver for hvert hovedformål eller gruppe af formål de relevante SKS-konti. Kombinationerne kan ikke udmeldes digitalt, da Navision ikke teknisk kan understøtte dette. Formål SKS- konti Hovedformål 1: Uddannelser (eksklusiv IDV) Det dækker direkte undervisningsrelaterede aktiviteter dvs. løn til undervisningspersonale, udgifter til uddannelsesudstyr og materialer, tilskud til undervisning, etc. Formål 22 & 23: Specielt for formål 22 og 23 under Hovedformål 1 gælder det, at der KUN MÅ FORE- KOMME TILSKUD FRA UVM (SKS 1011) på disse formål. Udgifter konteres under relevante uddannelsesformål. Taxametertilskud Regulering af tilskud mellem skolerne Særlige tilskud til undervisningsformål Nyt pædagogikum, pædagogikum takst Nyt pædagogikum, kursus takst Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddan. og profesionsbacheloruddan. Indtægter fra salg til finanslovstaksten til Staten i jobcenter/kommuner/anden aktør/private Deltagerbetaling Afregning af indtægter mellem institutioner, der ikke er tilskud fra UVM konteres på SKS 2110 (anvendes ligesom SKS 1211) Tillæg til normpris Betaling for uopfyldte hold Betaling af tidligere hensat beløb Salg af varer i øvrigt Skat (Inkasso eller inddrivelse) Indtægter af lærer til andre ikke UVM institutioner Afgift for sen afmelding Øvrige indtægter, f.eks.: o elevbyg, o salg af undervisningsmaterialer, o salg af skrot o gevinst ved salg af brugt udstyr o salg af fotokopier, o salg af producerede ydelser, o lejeindtægter fra udstyr Gælder alle uddannelsesformål under hovedformål , 1024, 1110, 1180, 1211, 1311, 1315, 1317, 1319, 2110, 2180, 2190 Maj

2 Formål Løn til pædagogiske ledere Lærerløn (inkl. f.eks. uddannelses- og erhvervsvejledning, pædagogikum, kursusdeltagelse, egen tid, rette arbejde, eksamen, aflyste kurser) Løn i forbindelse med lære- og praktikpladsformidling Løn i forbindelse med udvikling af uddannelser Bibliotekspersonale Instruktørløn ved elevbyggeri Hjælpepersonale (værkstedsassistenter, it-medarbejdere) Foredragshonorarer i forbindelse med undervisningen Specialpædagogiske foranstaltninger finansieret af undervisningstaxametret Lånelærere og censorer fra/til anden skole under UVM Samtlige ulempeydelser til lærere Lønrefusioner Løn under sygdom Efterindtægt Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde Overarbejde, manuel Merarbejde Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Pensionsbidrag Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Udlånte personer refusion af udlånte personer SKS- konti 1805, 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

3 Formål Lønudgifter (fortsat): Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Efteruddannelsesfonden, refusion for udlånt personale Øvrig kompensation for fraværende personale Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt Annullering af tilskud/tilsagn til personer AUB-bidrag Materialeudgifter, herunder drivmidler til køretøjer til undervisningsbrug, apparatur og udstyr (ekskl. inventar) Lærebøger Andre undervisningsomkostninger, f.eks.: o Radio- og tv-licens o Fremmede lærere m.fl. fra ikke UVM - institutioner o Lægeattester o Stempelmærker o. lign. vedrørende elevers kørselsundervisning o Fragt o Tele- og datatransmission o Kursus-, konference- og rejseudgifter o Ekskursioner og studierejser o Forlagt undervisning o Kopiering o Copydan o Elevrådsarbejde o Mødeudgifter Biblioteksdrift Annoncering efter personale til undervisning Udvikling af uddannelser it-udstyr og systemadministration til undervisningsbrug Småanskaffelser SKS- konti 1515, 1630, 2030, 2050, 2210, 2220, 2230, 2232, 2236, 2238, 2240, 2250, 2255, 2260, 2265, 2270, 2280, 2290, 2291, 2295 Maj

4 Formål SKS- konti Driftsudgifter (fortsat): Reparation og vedligeholdelse Leje og leasing Afskrivninger af udstyr (ikke inventar) Tab ved salg af brugt udstyr Vareforbrug varelagerregulering (kun for skoler der anvender lagermodulet i Navision) Bortskaffelse af affald i forbindelse med. Undervisningsbrug Drift og vedligeholdelse af motorkøretøjer til undervisning Formål 3040: Regionalt undervisningstilskud (Benyttes af VUC erne og et par institutioner for almengymn. og erhvervsskoler, der er fusioneret med VUC) Regionalt undervisningstilskud skal efterfølgende fordeles af institutionen på relevante uddannelses- og fællesudgiftsformål. Maj

5 Hovedformål 2: Indtægtsdækket virksomhed (IDV) SKS konti Under hovedformål 2 registreres indtægter og omkostninger forbundet med øvrige aktiviteter. Formålsgruppe 21, Indtægtsdækket virksomhed IDV er en bevillingstype, der er omfattet af særlige regler om regnskabsaflæggelse. Reglerne er beskrevet i Ministeriets IDV- vejledning: Formål 2120: IDV, Undervisnings- og kursusvirksomhed Salg af undervisning og kurser Løn og øvrige driftsudgifter: I henhold til Ministeriets IDV- vejledning: Formål 2130: IDV, Konsulent- og rådgivningsopgaver Salg af konsulent- og rådgivningsopgaver Løn og øvrige driftsudgifter: I henhold til Ministeriets IDV- vejledning: Formål 2140: IDV, andet Salg af øvrige IDV aktiviteter (herunder kostafdeling) Løn og øvrige driftsudgifter: I henhold til Ministeriets IDV- vejledning: Formål 2175: Centre for Undervisningsmidler (Gælder kun for Erhvervsakademier og Professionshøjskoler) 1110, 1180, 2110 Relevante SKS konti efter behov 1110, 1180, 2110 Relevante SKS konti efter behov 1110, 1180, 2110 Relevante SKS konti efter behov Maj

6 Hovedformål 2: Indtægtsdækket virksomhed (IDV) Indtægter fra Centre for Undervisningsmidler Øvrige indtægter Løn og øvrige driftsudgifter: SKS konti 1110, 1180, 2110 Relevante SKS konti efter behov Formål 2191: IDV, Teori- og Metodecentret (Gælder kun for Erhvervsakademier og Professionshøjskoler) Indtægter ved salg af ydelser forbundet med Teori- og Metodecentret efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed Øvrige indtægter Løn og øvrige driftsudgifter: 1110, 1180, 2110 Relevante SKS konti efter behov Maj

7 Formål : Kan anvendes som lokale hjælpeformål Hjælpeformål benyttes til at kontere ensartede driftsposter, som ikke kan henføres direkte til et formål i henhold til formålskontoplanen (formål ). Omkostninger konteres analogt med specifikationerne under hovedformål 1. Fordeling af hjælpeformål Hjælpeformålene kan fordeles så ofte det ønskes, dog som minimum ved udarbejdelsen af årsrapporten. Fordelingen kan foretages manuelt ved omposteringer såvel som maskinelt ved hjælp af fordelingsfaciliteterne i Navision Stat. Bemærk at hjælpeformål skal være 0 pr. formål på tidspunktet for indrapporteringen. Hjælpeformål fordeles som minimum i forbindelse med regnskabsafslutningen. Hjælpeformål der alene vedrører to eller flere uddannelser (CØSA-formål) bør som udgangspunkt fordeles med antallet af gennemførte årselever som fordelingsnøgle. I særlige tilfælde, hvor lokale forhold tilsiger dette, kan det være aktuelt at fordelingsnøglen tilføjes en skønsmæssig vægtet nøgle, f. eks. i situationer, hvor de pågældende uddannelser anvender en fælles ressource i varierende omfang. I det omfang hvor driftsindtægter og/eller driftsomkostninger ført på et hjælpeformål anvendes af såvel undervisningsafdelinger som stabsfunktioner (for eksempel administration eller bygningstjeneste), skal der først ske en skønsmæssig fordeling til stabsfunktionerne, hvorefter den resterende del fordeles til undervisningsformålene, som beskrevet ovenfor. Maj

8 Hovedformål 5: Fællesudgifter Formål 5010: Markedsføring Gevinst ved salg af brugt udstyr Øvrige indtægter Løn til medarbejdere beskæftiget med markedsføring Lønrefusioner Løn under sygdom Efterindtægt Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde Overarbejde, manuel Merarbejde Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk) Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk, manuel) Pensionsbidrag Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Øvrig kompensation for fraværende personale SKS- konti 2110, , 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

9 Hovedformål 5: Fællesudgifter Lønudgifter (fortsat): Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt Annullering af tilskud/tilsagn til personer AUB-bidrag Annoncering (inkl. stillingsopslag vedrørende markedsføringsmedarbejdere) & reklame Kursus- og konferenceafgifter Rejser og befordring Kontorartikler, -tryksager, -papir og lign. Mødeudgifter, repræsentation og lign. Småanskaffelser Tab ved salg af brugt udstyr Vedligeholdelse m.v. af udstyr (ekskl. inventar) og lign. Afskrivninger af udstyr Formål 5110: Institutionsledelse Løn til direktør/forstander/rektor samt souschef (er) Lønrefusioner Løn under sygdom Efterindtægt Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde Overarbejde, manuel Merarbejde SKS- konti 1630, 2030, 2050, 2210, 2220, 2230, 2236, 2240, 2260, 2265, 2270, 2280, 2290, , 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

10 Hovedformål 5: Fællesudgifter SKS- konti Lønudgifter (fortsat): Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk) Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk, manuel) Pensionsbidrag, Pensionsbidrag (manuel) Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Annullering af tilskud/tilsagn til personer AUB-bidrag Formål 5111: Bestyrelseshonorarer 1861/1868 Særskilt vederlæggelse (honorar) efter Ministeriets gældende regler: Formål 5113: Grundtilskud almen voksenuddannelse (gælder for VUC) 1011, 1024, 1110, 1211 Formål 5115: Ramme til overførte administrationsudgifter (gælder for VUC, institutioner for almen gymn.) Formål 5116: Driftsoverenskomster (gælder for VUC) Tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med varetagelsen af opgaven med indgåelse af driftsoverenskomster. Formål 5120: Administration Porto- og teleindtægter Indtægter for kontorarbejde Administrativ kopiering Salg af diverse tjenesteydelse Fortjeneste ved salg af brugt udstyr Indtægter fra samarbejde med en eller flere andre uddannelsesinstitutioner om varetagelsen af administrative opgaver i henhold til indgået skriftlig samarbejdsaftale herom Jf. 3 i bekendtgørelse nr. 50 af 27. januar 2006 om selvejende uddannelsesinstitutioners varetagelse af administrative opgaver for andre selvejende uddannelsesinstitutioner og om administrativt samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner Udgifterne skal efterfølgende fordeles på relevante formål og SKS- konti. Udgifterne efterfølgende fordeles på relevante formål og SKSkonti. 1180, 2110, 2190 Maj

11 Hovedformål 5: Fællesudgifter Løn til it- og administrationschef Løn til ledelsessekretariat Løn til administrativt personale Løn i forbindelse med administrativ udvikling Lønrefusioner Løn under sygdom Efterindtægt AUB tilskud/refusion for egne elever Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde, Overarbejde, manuel Merarbejde Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse Pensionsbidrag, Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Øvrig kompensation for fraværende personale Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt Annullering af tilskud/tilsagn til personer SKS- konti 1805, 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

12 Hovedformål 5: Fællesudgifter SKS- konti AUB-bidrag Administrativ udvikling Administrativ kopiering Advokater og revisorer Annoncering efter administrativt personale Kursus- og konferenceafgifter for administrativt personale Rejser og befordring Tab ved salg af brugt udstyr Kontorartikler, -tryksager, - papir og lign. Copydan Porto, gebyr og fragt Telefon, tele- og datatransmission Kassedifferencer, øvrige omkostninger Kontingenter til institutionsforeninger mv. it-udstyr og systemadministration til fællesområde Småanskaffelser Vedligeholdelse m.v. af kontorudstyr og lign. Vareforbrug varelagerregulering (kun for skoler der anvender lagermodulet i Navision) Afskrivninger af kontorudstyr Mødeudgifter Administrative it-systemer Skat-og afgifter (lønsumsafgifter skal konteres under hovedformål 2, IDV uddannelser) AUB bidrag Formål 5210: Rengøring Diverse indtægter Gevinst ved salg af brugt udstyr Løn til rengøringspersonale Lønrefusioner Løn under sygdom Efterindtægt Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger 1515, 1630, 2030, 2050, 2210, 2220, 2230, 2232, 2236, 2238, 2240, 2250, 2260, 2265, 2270, 2280, 2290, 2291, , , 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

13 Hovedformål 5: Fællesudgifter Lønudgifter (fortsat): Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde Overarbejde, manuel Merarbejde Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk) Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk, manuel) Pensionsbidrag, Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Øvrig kompensation for fraværende personale Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt Annullering af tilskud/tilsagn til personer AUB-bidrag Uddannelse af rengøringspersonale Annoncering efter rengøringspersonale Rengøringsartikler Uniformer, beklædning Rejser og befordring SKS- konti 1515,1630, 2030, 2050, 2210, 2220, 2230, 2236, 2232, 2238, 2240, 2250, 2270, 2280, 2290, 2291 Maj

14 Hovedformål 5: Fællesudgifter Driftsudgifter (fortsat): Rengøringsabonnement Renovation, miljøafgift Vask, rensning, kittelleje Øvrigt, rengøring Særlige ydelser Småanskaffelser Vareforbrug varelagerregulering (kun for skoler der anvender lagermodulet i Navision) Tab ved salg af brugt udstyr Telefon, tele- og datatransmission Skat- og afgifter (lønsumsafgift jf. hovedformål 2, IDV uddannelser) AUB- bidrag Formål 5220: Forsyning (el, vand, varme) Salg af forsyning Energi og forsyning til ejendomme (el, vand, varme) Modregning/refusion af energiafgifter Formål 5230: Øvrig drift (Bygningsdrift) Gevinst ved salg af brugt udstyr Løn til pedel Løn til personale beskæftiget ved drift af ejendomme Efterindtægt Lønrefusioner Løn under sygdom Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel SKS- konti 1180, , 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

15 Hovedformål 5: Fællesudgifter Lønudgifter (fortsat): Overarbejde, Overarbejde, manuel Merarbejde, Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk) Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk, manuel) Pensionsbidrag, Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Øvrig kompensation for fraværende personale Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt Annullering af tilskud/tilsagn til personer AUB-bidrag Uddannelse af personale beskæftiget ved ejendomme Annoncering efter personale beskæftiget ved ejendomme Uniformer, beklædning Rejser og befordring Vagtselskab Særlige ydelser Kontingenter Tab ved salg af brugt udstyr Telefon, tele- og datatransmission Vareforbrug varelagerregulering (kun for skoler der anvender lagermodulet i Navision) Skat- og afgifter (lønsumsafgift jf. hovedformål 2, IDV uddannelser) AUB- bidrag Drift/vedligeholdelse af motorkøretøjer (ikke undervisning) SKS- konti 1515,1630, 2030, 2210, 2220, 2230, 2232, 2240, 2250, 2255, 2265, 2270, 2280, 2290 Maj

16 Hovedformål 5: Fællesudgifter SKS- konti Driftsudgifter (fortsat): Leje og leasing af køretøjer og maskiner (ikke undervisning) Formål 5310: Husleje, afskrivninger og ejendomsskat Huslejeindtægter Gevinst i forbindelse med salg af ejendomme Udleje af lokaler stillet til rådighed af staten (gælder for institutioner for almengymn., VUC er og sygepleje- og radiografsskoler) Ejendomsskat Husleje Afskrivninger på ejendomme og ombygning af lejede lokaler Tab ved salg af ejendomme Formål 5320: Indvendig vedligeholdelse Arkitekt, ingeniør mv. Materialer Småanskaffelser Køb af tjenesteydelser i øvrigt Vedligeholdelse m.v. af bygninger Intern statslig overførsel (gælder for institutioner for almengymn. og VUC er) Formål 5325: Udvendig vedligeholdelse Arkitekt, ingeniør mv. Materialer Småanskaffelser Køb af tjeneste ydelser i øvrigt Vedligeholdelse m.v. af bygninger Formål 5330: Bygningsinventar og -udstyr (ikke nagelfast, løst inventar) Lejeindtægter ved udlejning af materiel Gevinst ved salg af inventar 1150, , 1620, 2030, 2050, 2232, , 2030, 2050, 2230, 2270, 2280, , 2030, 2050, 2230, 2270, , 2110, 2190 Maj

17 Hovedformål 5: Fællesudgifter Fragt Flytteudgifter Småanskaffelser Vedligeholdelse m.v. af bygningsinventar og udstyr Afskrivninger af bygningsinventar og -udstyr Tab ved salg af brugt udstyr Formål 5340: Statens selvforsikring Tilskud fra UVM Overarbejde/merarbejde ~/media/uvm/filer/adm/pdf12/120919%20ministeriet%20for%20 Boern%20og%20Undervisning%20Vejledning%20om%20Statens%20Selvforsikring.ashx Formål 5360: Køreteknisk anlæg (AMU) Tilskud til køreteknisk anlæg konteres på hhv og Udgifter til køreteknisk anlæg Formål 5510: Finansielle omkostninger og indtægter Renteindtægter Kursgevinst ved indfrielse af statslån Kursgevinst ved indfrielse af kommunallån Øvrige realiserede og urealiserede kursgevinster Renteudgifter, andre Prioritetsrenter Kurstab ved prioritetslån Lejeafgiften, som ministeriet opkræver i forbindelse med køb af bygninger Kontantrabatter SKS- konti 1630, 2030, 2050, 2230, 2250, 2255, 2270, 2280, Relevante SKS konti efter behov 1610, 1620, 1630, 2210, 2230, 2236, 2250, 2255, 2260, 2270, 2280, , , , 2650, 2680,2681, 2690, 2692 Maj

18 Hovedformål 5: Fællesudgifter SKS- konti Driftsudgifter (fortsat): Transaktionsomkostninger/gebyrer Kursreguleringer af værdipapirer Øvrige realiserede og urealiserede kurstab Morarenter Formål 5520: Ekstraordinære omkostninger og indtægter Indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under den ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Typisk afledt af forhold, der ikke kan kontrolleres af ledelsen. 2110, 2190, 2291, 2805, 2905 Formål 5610: Fællesudgiftstilskud Fællesudgiftstaxametertilskud Grundtilskud Særlige fællesudgiftstilskud Deltagerbetaling ISB (Indenlandske Selv Betalere) Diverse tilskud (fra salg til taksten til Staten i Jobcenter og kommuner) Tilskud til særligt vanskeligt stillede institutioner Regulering af tilskud mellem skolerne Uopfyldte hold Fusionstilskud Formål 5611: Fællesudgiftstilskud, Professionsbachelor 1011, 1024, 1110, 1211, 1311, 1317, 2110 Fællesudgiftstaxametertilskud 1011, 1024, 1110, 1211, 1317, Grundtilskud 2110 Særlige fællesudgiftstilskud Diverse tilskud (fra salg til taksten til Staten i Jobcenter og kommuner) Tilskud til særligt vanskeligt stillede institutioner Regulering af tilskud mellem skolerne Uopfyldte hold Fusionstilskud Formål 5612: Udkantstilskud Udkantstilskud 1011, 1024 Formål 5620: Bygningstaxametertilskud Bygningstaxametertilskud Tillægstaxameter til køreteknisk anlæg 1011, 1024, 1110, 1211, 1311, 1317, 2110 Maj

19 Hovedformål 5: Fællesudgifter Diverse tilskud (fra salg til taksten til Staten i Jobcenter og kommuner) Tilskud til særligt vanskeligt stillede institutioner Deltagerbetaling (ISB) Regulering af tilskud mellem skolerne Uopfyldte hold Tilskud til elevstigninger til institutioner for almen gym., hvis 2020-aktivitetsprognose er højere end aktivitet for 2008 Tilskud til dyr husleje, hvor den årlige husleje overstiger institutionens betalingsevne Formål 5621: Bygningstaxametertilskud, Professionsbachelor Bygningstaxametertilskud Diverse tilskud (fra salg til taksten til Staten i Jobcenter og kommuner) Tilskud til særligt vanskeligt stillede institutioner Regulering af tilskud mellem skolerne Intern statslig overførsel (Sygepleje- og radiografskoler) Formål: 5630: Løn- og Regnskabskonsulentordning Tilskud til regnskabskonsulentordning Formål 5631: Praktikpladsopsøgende arbejde (Erhvervsuddannelser under UVM) SKS- konti 1011, 1024, 1110, 1211, 2110, Tilskud fra AUB 2110 Løn til personale herunder medlemmer af lokale uddannelsesudvalg m.fl. Efterindtægt Lønrefusioner Løn under sygdom Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde, Overarbejde, manuel Merarbejde, Merarbejde, manuel 1805, 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

20 Hovedformål 5: Fællesudgifter SKS- konti Lønudgifter (fortsat): Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk) Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Frivillig fratrædelsesordning (uden årsværk, manuel) Pensionsbidrag, Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Øvrig kompensation for fraværende personale Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt Annullering af tilskud/tilsagn til personer Resultatløn og frivillig fratræden hensættelser AUB-bidrag Rejseudgifter Mødeudgifter Kopiering IT-udgifter Eksterne konsulenter Indkøb af materialer 1630, 2210, 2220, 2260, 2265, 2270, 2280, 2291 Formål 5640: Diverse tilskud Tilskud udbetalt af UVM eller UNI-C efter særskilt godkendelse (fx konsulent- og orlovsordninger, FM's omstillingsfond, flex kombinationsaftaler m.fl.) Tilskud til etablerings- og overgangsomkostninger Deltagelsestilskuddet (tilskud til implementeringen af administrative fællesskaber) Institutionstilskud til VEU-centre Tilskud Projekt Frivillig 1011, 1024, 1211, 2110 Maj

21 Hovedformål 5: Fællesudgifter SKS- konti Taxameterregulering mellem skoler Særlige tilskud til institutioner mhp. at sikre, at institutioner fremadrettet får en bygningsøkonomi, der svarer til betalingsevneprincipperne i Akt. 191 af 3. sept.2009 Akutjob præmie Formål 5642: Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordning ( ) Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordning 1011 Formål 5910: Adm. fællesskaber Økonomi og planlægning https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Faktureret fra værtsinstitution til partnerinstitution Gevinst ved salg af brugt udstyr Løn Lønrefusioner Løn under sygdom Efterindtægt AUB tilskud/refusion for egne elever Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde Overarbejde, manuel Merarbejde Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel 2110, , 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

22 Hovedformål 5: Fællesudgifter Lønudgifter (fortsat): Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse Pensionsbidrag Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Øvrig kompensation for fraværende personale Øvrige tilskud/refusion for beskæftigelse Tjenestemandspensioner Fratrædelsesordning for tjenestemænd Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt Annullering af tilskud/tilsagn til personer AUB-bidrag Advokater og revisorer Annoncering efter administrativt personale Kursus- og konferenceafgifter for administrativt personale Rejser og befordring Kontorartikler, -tryksager, - papir og lign. Porto, gebyr og fragt Telefon, tele- og datatransmission Kontingenter IT-udstyr og systemadministration til fællesområde Småanskaffelser Tab ved salg af anlægsaktiver Vareforbrug varelagerregulering (kun for skoler der anvender lagermodulet i Navision) Vedligeholdelse m.v. af kontorudstyr og lign. Afskrivninger af kontorudstyr Mødeudgifter Administrative IT-systemer Skat- og afgifter (lønsumsafgift jf. hovedformål 2, IDV uddannelser) AUB bidrag SKS- konti 1515,1630, 2030, 2050, 2210, 2220, 2230, 2232, 2236, 2238, 2240, 2250, 2260, 2265, 2270, 2280, 2290, 2291, 2295 Maj

23 Hovedformål 5: Fællesudgifter SKS- konti Formål 5920: Adm. fællesskaber Løn og personale https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Faktureret fra værtsinstitution til partnerinstitution Gevinst ved salg af brugt udstyr Løn Lønrefusioner Løn under sygdom Efterindtægt AUB tilskud/refusion for egne elever Lønbidrag vedrørende tværministerielle ordninger Fordelte indirekte lønomkostninger Intern fordeling af lønomkostninger Egentlig løn med årsværk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn, manuel Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel Overarbejde Overarbejde, manuel Merarbejde Merarbejde, manuel Løn og overarbejde Overarbejde, modkonto Løn og overarbejde, manuel Særskilt vederlæggelse Særskilt vederlæggelse, manuel Kapitaliseret pensionsaldersforhøjelse Resultatløn og frivillig fratræden - hensættelse Pensionsbidrag Pensionsbidrag (manuel) Lønrefusion, beskæftigelsesordningen Barselsfonden, tilskud Barselsfonden Øvrig kompensation for fraværende personale 2110, , 1807, 1808, 1811, 1816, 1818, 1821, 1828, 1831, 1838, 1841, 1848, 1851, 1856, 1858, 1861, 1868, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 4421, 4424 Maj

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 2.5 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 2.5 Artsinddelingen Den autoriserede artsinddeling Kontonummerets to sidste cifre indeholder

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget-

Læs mere

1 INDLEDNING Indhold

1 INDLEDNING Indhold Budget- og regnskabssystem Dato: 8. november 2005 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V... 4

1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V... 4 UNDERVISNINGSMINISTERIETS SELVEJELOVINSTRUKS 1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V.... 4 3.1 OPGØRELSE OG INDBERETNING AF STUDENTERÅRSVÆRK

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere