Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3"

Transkript

1 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen i Herning Kommune. I dag ligger andelen af cykelture i følge Transportvane Undersøgelsen på 17%, og 21% svarer jf. Herning Cyklers cykelregnskab fra 2012, at de har cyklen som deres primære transportmiddel til arbejde. Denne andel er vi glade for, men Herning Kommune vil gerne endnu mere, da vi mener at potentialet og mulighederne er store i kommunen. Til eksempel er bilen fortsat Herningensernes foretrukne transportmiddel på de korte ture under 4 kilometers længde. Herning Cykler er bygget op om en strategi som omhandler Forandring Forankring Formidling. Igennem projektet igangsætter vi tiltag som understøtter alle dele i strategien; fx gennem fysiske anlæg som stier og cykelparkering, gennem forankring hos en række cykelambassadører som igangsætter og videregiver de gode historier og ved formidlingen igennem både trykte og elektroniske medier. Projektets primære fokusområder er fortsat de korte ture, og vores målgruppe er fortsat pendlere, skoler/uddannelse og fritidsturene. I bilag 5 er der givet en kortfattet opsummering af Herning Cyklers overordnede formål samt de primære fokusområder i fase 1 og fase 2. I Herning Cykler fase 3 ønsker vi at bygge videre på dette, og stadig involvere de mange engagerede mennesker, der er en del af projektet og igangsætte endnu flere nye initiativer, samtidig med vi fortsætter implementeringen og synliggørelsen af de successer, vi allerede har opnået. Formål Formålet med Herning Cykler er at få flere til at cykle i hele kommunen. Det konkrete mål for Herning Cykler er at flytte 5 % af bilture over på cykel. Målet udspringer af kommunens klimaplan, som er en vigtig del af kommunens overordnede strategi. Foruden det overordnede mål er formålet med projekterne i fase 3: At etablere de sidste supercykelruter fra forstæderne til Herning Centrum At styrke brugen af cyklen i forbindelse med pendling gennem udvikling og etablering af koncept for cykelfaciliteter ved pendlerpladserne omkring Herning At opfylde målet om at flytte 5% af de korte bilture til cyklen i Aulum, der udpeges som cykel-laboratorium At have fortsat fokus på sundhed bl.a. gennem en målrettet indsats og kampagne for borgere over 50 år Aktiviteter Nedenstående er aktiviteterne i Herning Cykler fase 3 nærmere beskrevet. Aktiviteterne er opdelt i følgende 3 hovedgrupper, samt en evaluering: Anlæg Supercykelrute fra Tjørring via Fuglsangsø til Herning C Anlæg af cykelfaciliteter ved 4 pendlerpladser rundt om Herning Ny sti mellem Lundhuse og pendlerplads samt videre til Herning C 2-1 vej på Velhustedvej Cykelsti mellem Skibbild og det nye Regionshospital i Gødstrup (DNV) Information og Event Bager-kampagne bredt ud i lokalsamfundene/boligforeninger Initiativer for 50+ gruppen Kampagne for indvandrerkvinder Lokalkampagne i forbindelse med Vi cykler til arbejde og Alle Børn Cykler Side 1 af 6

2 Generel synlighed/kampagner af projektet Udvikling og Innovation Aulum som cykel-laboratorium Koncept for Bike-Park-Ride ved pendlerpladser rundt om Herning Evaluering er nærmere beskrevet i bilag 2. Anlæg De beskrevne anlægsprojekter er primært lokaliseret på steder, hvor potentialet er størst, så anvendelsen af cyklen understøttes bedst muligt. Anlægsprojekterne er valgt, så de binder eksisterende stiforbindelser sammen og skaber sammenhæng i stinettet. Numrene henviser til kort i bilag 4A-4E, hvorpå stierne er angivet. Supercykelrute fra Tjørring via Fuglsangsø til Herning C, (bilag 4A) Som en af de sidste forstadsbyer omkring Herning er Tjørring ikke forbundet til Herning C med en direkte supercykelrute, se bilag 4G. Projektet omfatter derfor etablering af en supercykelrute langs med store beboelsesområder i Tjørring og det nordlige Herning ved det nye beboelsesområde ved Fuglsang Sø. Stien vil desuden fungere som skole-/cykelsti til Ny Tjørring Skole. Cykelstien vil således i væsentlig grad understøtte anvendelsen af cyklen til skolen og Herning Centrum og vil kunne forlænge cykelsæsonen. I Herning tilsluttes supercykelruten til den eksisterende cykelsti langs Glentevej og Gl. Landevej, der leder cyklisterne det sidste stykke ind til centrum. Stien vil desuden kunne give Hernings borgere en nem adgang til det rekreative område i Løvbakkerne nord for byen. Stitraceet er delvist eksisterende, men appellerer ikke til brug, da der flere steder mangler fast belægning og andre steder er der tale om en smal gangsti uden belysning. Stien bliver derfor opgraderet med belysning og fast belægning hele vejen, samt udvidet de steder, hvor det i dag ikke er muligt at cykle. Enkelte steder skal der etableres supplerende afmærkning. Stien er i alt ca. 3,2 km lang og vurderes at generere 90 nye cyklister pr. dag. Anlæg af cykelparkering ved 4 pendlerpladser rundt om Herning, (bilag 4B) Som beskrevet under punktet Udvikling og innovation udvikles der et koncept for etablering af ensartede cykelfaciliteter og cykelparkering ved 4 pendlerpladser (samkørselspladser) omkring Herning i forbindelse med de store indfaldsveje. Cykelfaciliteterne skal gøre det attraktivt for de rejsende at cykle til pendlerpladserne/samkørsels-pladserne, så man ikke er afhængig af at skulle bruge bilen i forbindelse med samkørsel. Der vil blive udarbejdet informationsmateriale og kampagne i forbindelse med etableringen af pladserne, så borgerne derved gøres opmærksom på de nye muligheder ved pendlerpladserne. På baggrund af det udviklede koncept etableres der cykelfaciliteter og cykelparkering på følgende pendlerpladser/samkørselspladser (bilag 4B): Ved Lundhuse (ved Sundsvej og rute 12/18) Nord for Tjørring (ved Sindingvej og rute 18) Syd for Hammerum (ved Fastrupvej og rute 15/Herning Motorvejen) Dr. Boulevard ved Snejbjerg (ved rute 15) De etablerede cykelfaciliteter vil omfatte overdækkede cykelskure med plads til ca. 20 cykler, pumpestation, mulighed for opladning af el-cykler, informationsskilte med kort og afstand til midtbyen samt mindre belægningsarbejder. Pladserne ligger alle inden for maksimalt 6 km fra Herning midtby, hvorved muligheden for samkørsel mellem bil og cykel vurderes at blive styrket markant og derved kan gøres attraktivt for alle borgere og arbejdstagere i byen. Side 2 af 6

3 Det vurderes, at etableringen af cykelfaciliteterne på pendlerpladserne/samkørselspladserne vil overflytte ca. 25% af parkanterne på pladserne fra bil til cykel, svarende til 40 nye cykelture pr. dag. Dertil kommer yderligere 10 nye cyklister pr. dag til hver pendlerplads, hvorved der i alt forventes 80 nye cykelture dagligt til de 4 pendlerpladser i alt. Supercykelrute mellem Lundhuse og pendlerplads samt videre til Herning C, (bilag 4C) Der etableres en supercykelrute fra Lundhuse til pendlerpladsen ved rundkørslen ved den midtjyske motorvej (rute 12/18). Stiforbindelsen videreføres mod syd til Gjellerupstien mod Herningsholm, så der opnås forbindelse til Herning Centrum fra både Lundhuse og den nordvestlige del af Gjellerup. Der skabes samtidig tilgængelighed for cyklister fra Herning by til pendlerpladsen ved motorvejen. Stiforbindelsen mellem Lundhuse og Gjellerupstien udføres med asfaltbelægning på hele strækningen og med belysning fra pendlerpladsen mod syd. Stien sikrer desuden, at skoleelever fra Lundhuse kan blive selvtransporterende til og fra Herningsholmskole og yderligere 2 privatskoler i området. Afstanden til Herning Centrum og de store erhvervsområder i den nordlige del af byen er ca. 4 km, hvilket gør stiforbindelsen attraktiv for pendlere, der ellers ikke vil kunne benytte cyklen som dagligt transportmiddel, idet lette trafikanter ikke er tilladt gennem fordelerringen og på Viborgvej. Pendlerpladsen indrettes med cykelfaciliteter i overensstemmelse med det udviklede koncept for Bike-Park-Ride, som beskrevet under Udvikling og Innovation i ansøgningen. Stien er i alt ca. 1,2 km lang og forventes at generere ca. 40 nye daglige cyklister både i form af daglige skoleelever samt pendlere til og fra arbejde i Herning. 2-1 vej på Velhustedvej, (bilag 4D) Velhustedvej mellem Vardevej og Velhustedparken nord for Kibæk omprofileres ved hjælp af afmærkning så vejen omdannes til en 2 minus 1 vej på strækningen. Cykelstien vil forbinde Vejdirektoratets planlagte cykelsti langs Vardevej (hovedvej 12) med Kibæk og Kibæk skole. Omprofileringen til 2 minus 1 vej på hele strækningen vil fredeliggøre vejen og virke hastighedsnedsættende, hvorved der skabes mere trygge og sikre forhold for cyklisterne til gavn for både pendlere og rekreative ture. Etableringen af 2 minus 1 vej på Velhustedvej strækker sig over ca. 1,8 km og forventes at generere ca. 25 nye daglige cyklister både i form af pendlere og rekreative ture. Cykelsti mellem Skibbild og det nye Regionshospital i Gødstrup (DNV), (bilag 4E) Projektet omfatter etablering af en cykelsti mellem Skibbild og det nye Regionshospital i Gødstrup. Cykelstien vil tage sit udgangspunkt i Skibbild by og fortsætte mod øst langs eksisterende vej frem til Tvevadvej, hvor eksisterende banekrydsning vil blive anvendt. Derefter fortsætter cykelstien i eget tracé langs jernbanens sydside til Næstholtvej ved den nye station på hospitalsområdet. Langs eksisterende vej vil der blive opstribet brede kantbaner (ca. 900 meter) mens forløbet langs jernbanen (ca meter) vil blive etableres som en ca. 3 meter bred fællessti med asfaltbelægning. I alt vil der blive etableret meter cykelsti. Fra den nye station vil der være mulighed for at benytte de interne stiforbindelser rundt på hospitalsområdet ligesom der vil være mulighed for at fortsætte til Tjørring og videre mod Herning by. I Herning Cykler, fase 2 er der afsat midler til en forundersøgelse for tracering af en direkte supercykelsti mellem hospitalet og Herning Centrum, der forventes at blive en naturlig fortsættelse af dette projekt. Med projektet skabes der sammenhængende cykelstiforbindelse fra Sørvad via Vildbjerg (projekt i Herning Cykler, fase 2) helt til Herning Centrum forbi det der forventes at blive kommunens største arbejdsplads med ca ansatte og over besøgende om året. Side 3 af 6

4 Transportvaneundersøgelsen udarbejdet i forbindelse med Herning Cykler, fase 1 for de ansatte på det eksisterende hospital i Herning viser, at 26% ofte benytter cyklen til og fra arbejde. Det vurderes, at potentialet for cykelstien mellem Skibbild og hospitalet vil være 25 nye daglige cyklister i den nuværende situation stigende til mindst 100 daglige cyklister, når hospitalet tages i brug i 2017 og yderligere stigende i de efterfølgende år efterhånden som hospitalet vil blive færdigbygget frem mod Information og events Tiltagene i denne kategori har fokus på at informere og skabe synlighed omkring projektet. Dette gøres bredt og igennem flere medier. Som baggrund for al information og events er der tidligere udarbejdet en kommunikationsplan for Herning Cykler, der fortsat vil blive fulgt. Kommunikationsplanen bruges til at strukturere, håndtere og organisere al information og kommunikation i forbindelse med projektet. Bager-kampagne bredt ud i lokalsamfundene/boligforeninger. I fase 2 har vi udviklet et koncept, som kaldes bagerkampagnen. Ideen er kommet fra vores cykelambassadører, som mener, at især turene til bageren burde foretages på cykel, da der her er tale om en kort tur. Kampagnen går ud på, at det er lovligt at spise kager, når man cykler (især til bageren). Hver ambassadør har fået deres lokale bager til at være med i kampagnen, hvor højdepunktet er selve kampagnedagen. På denne dag konkurrerer de forskellige bagere om, hvem der kan få flest til at cykle. Som lokkemad er der en pose med morgenbrød til cyklisterne. I posen er der en lille flyer med faktaoplysninger om cykling og sundhed. Op til kampagnedagen er der plakater, flyers og badges i bagerforretningen, samtidig med historier og artikler i lokalavisen. Konceptet ønskes i fase 3 udbredt til flere mindre lokalsamfund rundt om i hele kommunen, hvor bageren ofte er byens midtpunkt. Igennem kampagnen er det ønsket at engagere de lokale kræfter og informere om mulighederne for at cykle og så selvfølgelig at få flyttet en masse korte ture fra bil til cykel. Enkelte steder vil kampagnen blive forsøgt vendt om, således at det er en boligforeninger, der konkurrerer om at få flest på cyklen til bageren. Dette igen med fokus på at møde borgeren der, hvor de er. Initiativer for 50+ gruppen. Herning Cykler har i fase 3 fokus på 50+ gruppen. Gruppen omfatter de borgere, som er fyldt 50, og hvor børnene er blevet store og uafhængige, og dermed ikke i samme grad skal bringes og hentes. Med andre ord er børnene ikke en undskyldning for ikke at kunne cykle. Samtidig har gruppen i stigende grad fokus på sundhed. Ofte fordi de selv eller en i deres omgangskreds har haft en alvorlig sygdom, eller fordi de kan begynde at mærke, at deres helbred og kondition er for nedadgående. Vores cykelambassadørgruppe består i dag af en stor andel personer i denne aldersgruppe, og vil derfor være gode ambassadører i deres netværk, hvor det er hensigten at møde borgerne. Dette kan være i forskellige klubber, netværksgrupper eller boligforeninger. Igennem projektet vil der blive sammensat forskellige foredrag, som fokuserer på mulighederne ved cykling og de sundhedsmæssige benefits. Foredragene vil bl.a. blive holdt af kendte personer i Herning med baggrund i sundhed, idræt, velfærd mm. Hvis det er muligt er ønsket også at tiltrække en kendis fra Danmark med fokus på motion og sundhed. Endvidere vil der gennem projektet blive mulighed for udlån af el-cykler, arrangerede guidede cykelture med fokus på fx. kultur, natur og deciderede cykelløb. Kurser for indvandrer kvinder Der vil blive afholdt 2 lokale cykelkurser for indvandrerkvinder. Kurserne vil blive afholdt i de boligområder, hvor kvinderne bor (eksempelvis Gullestrup). Til kurset udlånes cykler, hjelme, refleksveste og lygter. Der forventes kvinder på hvert kursus. Formidlingen af kurserne vil ske gennem lokalcentrene, som til daglig har kontakt til kvinderne. Formålet med kurset er at lære kvinderne at cykle, og dermed gøre dem selvtransporterende, da hovedparten af kvinderne ikke har kørekort. Samtidig er det formålet, at kvinderne skal være rollemodeller for andre kvinder og piger i deres omgangskreds, således de bliver gode cykelambassadører for Herning Cykler. Side 4 af 6

5 Lokalkampagne i forbindelse med Vi cykler til arbejde og Alle børn cykler Dette projekt bygger videre på de to landsdækkende kampagner for henholdsvis firmaer og skoler. Herning Cykler sætter sit lokale præg på kampagnerne ved sideløbende at gennemføre lokale konkurrencer blandt virksomhederne og skolerne. Der arrangeres små cykelevents blandt holdene og der skabes en synlighed i lokalsamfundet gennem pressen. Desuden vil Herning Cykler under tilmelding til kampagnerne gå aktivt ind for at få så mange som muligt til at deltage. Dette gøres bl.a. gennem de allerede udvalgte cykelambassadører. Generel synlighed/kampagner af projektet Der vil løbende gennem projektet blive arrangeret mindre kampagner på eksempelvis HerningCykler.dk, Facebook eller øvrige lokale medier. Synliggørelsen vil bestå i annoncer i lokalavisen, indkøb af mindre accessoirers til uddeling og generel synliggørelse af projektet samt vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden HerningCykler.dk, hvor der løbende vil blive informeret om forskellige events, fakta om projektet og placeret relevant materiale til download fra denne og de to foregående faser af Herning Cykler. Pengene vil desuden blive anvendt til event i forbindelse med indvielse af anlæg, således at der kontinuert vil være fokus og synliggørelse af projekter. Udvikling og innovation I denne kategorier afprøves der nogle nye ideer og koncepter, der skal danne grundlag for en anderledes tilgang til eksisterende problemstillinger. Aulum som cykel-laboratorium, (bilag 4F) Herning Cykler dækker hele kommunen, hvorfor der også løbende bliver anlagt stier og gennemført kampagner i flere af landsbyerne. Nu vil Herning Cykler forsøge at se, hvor meget en af vores mindre byer kan flytte af korte bilture over på cykel i løbet af 2 år. Kan et lokalsamfund hvor alle bidrager nå målet om at flytte 5% af alle deres korte ture til cykel eller kan de nå mere? Konceptet går ud på, at der nedsættes en borgergruppe, bestående af en række aktive borgere med forbindelser ud til forskellige foreninger og beboergrupper i Aulum. Sammen med borgerne skal vi nå målet om at flytte de korte ture i en by, hvor der ikke er længere end ca. 2 km fra den ene ende til den anden. Ca. halvdelen af beløbet anvendes til ombygning af hovedgaden Vestergade-Danmarksgade, som er en af hovedruterne i byen og binder stationen, handelsgaden, skolen, boligområder og erhvervsområderne sammen. Gaden gøres mere cykelvenlig med opstribning og tydeliggørelse af cykelbaner og forbedring af stikrydsninger, hvor tværgående hovedstier krydser eller tilsluttes hovedgaden. Samtidig forbedres forholdene ved skolen og skolen er samtidig med til at udvikle en kampagne som har fokus på cykling hos dem. Det resterende beløb skal udmøntes til borgergruppens ideer og tiltag, som de selv mener, kan flytte folk fra bil til cykel under vejledning af Herning Cykler. Det kan være lige fra cykelfest til MTB-ture, trehjulede cykler til plejehjemmet eller elcykler ved stationen. Samtidig kan det være helt nye ting, som uddeling af pigdæk og sæddevarmere om vinteren eller bilfri-søndage eller bilfri-områder. Fra starten får ideerne frit spil blot borgerne ser det, som tiltag der kan hjælpe med til at nå målet. Mange af initiativerne skal ligeledes drives af lokale aktører gennem det at have et fælles mål og et fælles projekt. Gennem hele projektet tilknyttes en presseansvarlig og der udarbejdes en kommunikationsplan, således at det sikres, at budskabet og de gode historier kommer videre. Stadig i forhold til strategien Forandring forankring formidling. Kan det lade sig gøre her kan det videreføres til andre landsbyer! Aulum har ca indbyggere og ca arbejdspladser. Aulum er en stationsby på banestrækningen mellem Herning og Holstebro med 2 skoler (én folkeskole med overbygning og én friskole), én børnehave, ét plejecenter, ét aktivitetscenter (Kastaniegården), Kulturhus og én kirke. Side 5 af 6

6 Koncept for Bike-Park-Ride ved pendlerpladser rundt om Herning Der udvikles et koncept og ensartethed for etablering af cykelfaciliteter og cykelparkering til 4 pendlerpladser (samkørselspladser) omkring Herning i forbindelse med de store indfaldsveje, se bilag 4B. Cykelfaciliteterne skal gøre det attraktivt for de rejsende at cykle til pendlerpladserne/samkørselspladserne, så man ikke er afhængig af at skulle bruge bilen i forbindelse med samkørsel. Der udvikles et fælles koncept og designmanuel for cykelfaciliteterne, der skal opstilles på pladserne, så der opnås en genkendelighed og ensartethed. Der foreligger derved også en skabelon, hvis der på et senere tidspunkt inddrages flere pladser i konceptet. Organisering Herning Cykler er bredt funderet i alle forvaltninger i Herning Kommune. Der holdes halvårlige møder, hvor der brainstormes på projektideer og orienteres om de forskellige delprojekter. Fase 3 vil naturligt indgå i samme organisation, som fremgår af nedenstående diagram med deltagelse af repræsentanter fra alle kommunens forvaltninger. Det er hensigten, at alle forvaltninger bidrager med specialviden til de forskellige initiativer. Det er Herning Kommunes erfaring, at de projekter, hvor samarbejdet på tværs lykkes, også er de projekter som der kommer opbakning til og størst benefit af. Organisationsdiagram Projektleder Rasmus Bartholdy Herning Cykler styregruppe Vej og Trafik Tommy Jonassen Plan Marius Reese Sundhed Rikke Gormsen Børn og Unge Thomas Binderup Kultur og Fritid Helle Rasmussen Klima Line Thastum Natur og Grønne omr. Karen-Louise Schmidt Som projektleder udpeges Rasmus Bartholdy som er projektleder for hele Herning Cykler. I forbindelse med projektgennemførelsen nedsættes der ad hoc grupper efter behov til gennemførelse af diverse samarbejdsprojekter. Rambøll vil fungere som konsulent for Herning Kommune. Tidsplan Herning Cykler fase 3 forventes igangsat ultimo 2013, som en forlængelse af fase 2 og afsluttes ultimo På bilag 6 er der angivet udkast til en overordnet tidsplan for fase 3. Der udarbejdes detaljerede tidsplaner og kommunikationsplaner for de enkelte delprojekter, når de igangsættes. Side 6 af 6

Bilag 1 Herning Cykler Fase 2

Bilag 1 Herning Cykler Fase 2 Bilag 1 Herning Cykler Fase 2 Baggrund Herning Kommune fik i 2011 støtte til første etape af Herning Cykler, som er kommunens store cykelprojekt. Projektet tager udgangspunkt i Herning Kommunes vision

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Gode rammer for cyklister på hospitalerne v/ Regitze Rugholm, Glostrup Hospital, Annette Precht-Sparre, Herlev Hospital og Louise Voss Bendixen, Bispebjerg

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 1 Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 2013 er et fantastisk cykelår i Randers. I maj måned blev Randers kåret som årets Cykelkommune, fordi det er lykkedes at få flere borgere til

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor:

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor: ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT Forplejningssponsor: Herning100 Herning Orienteringsklub Find vej i I 1913 blev Herning købstad. Det var en tid, hvor udviklingen tog fart med mange nye tekstilvirksomheder

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Styregruppemøde 26. januar 2015

Styregruppemøde 26. januar 2015 Styregruppemøde 26. januar 2015 Dagsorden 1. Velkommen 2. Highlights fra SCS 3. Ny principplan og visioner 4. Ansøgninger til pulje 5. Missing links brugerperspektiv 6. Cykelkonference og SCS 2015 7. Frem

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Referat af projektgruppemøde 19. november 2014

Referat af projektgruppemøde 19. november 2014 04-12-2014 Referat af projektgruppemøde 19. november 2014 Dato og tidspunkt 19. november 2014, kl. 9.00-15.00 Sted Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Claus Rosenkilde (København), Hans Hybschmann

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG - Idékataloget er blevet til på et brainstorming møde mellem Dansk Cyklistforbund, kommunale medarbejdere og cykel-ildsjæle Gladsaxe Rådhus torsdag den 29.

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014 Allerødruten Projektgruppemøde 4. februar 2014 Deltagere: Thor Bjørnboe, Københavns Kommune Helle Riis, Rudersdal Kommune Stinne Bjerg, Allerød Kommune Thomas Gjerulff, Gentofte Kommune Ulrik Djupdræt,

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner Agenda 1. En klog investering - derfor 2. Projekt Cykelsuperstier 3. Albertslundruten 4. Kommunikation og kampagner En klog investering - derfor Ved Maria Streuli, overordnet projektleder Bedre miljø og

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Odense - Danmarks Nationale Cykelby Henrik Lumholdt Afdelingsleder Park- og Vejafdelingen Odense Kommune Odense - Danmarks Nationale Cykelby Indledning Regeringen fremlagde i december 1993 en samlet trafikpolitisk redegørelse - Trafik 2005.

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl. 6.00 20.00, under forudsætning af Justitsministeriets

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE FORÅR 2015 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG Brugerundersøgelse cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen

Miljø- og Teknikforvaltningen Cykelstrategi 2009 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD CYKELSTRATEGI 2009 er udgivet af Albertslund Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen 2009. mtf@albertslund.dk Oplag: Design: Tekst:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. juni 2013 Hovedstaden Projekt Albertslund Kommune: Cykelparkering ved Albertslund Station Mio.kr. 0,9 Formålet med projektet er at øge kvaliteten og kapaciteten

Læs mere