Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3"

Transkript

1 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen i Herning Kommune. I dag ligger andelen af cykelture i følge Transportvane Undersøgelsen på 17%, og 21% svarer jf. Herning Cyklers cykelregnskab fra 2012, at de har cyklen som deres primære transportmiddel til arbejde. Denne andel er vi glade for, men Herning Kommune vil gerne endnu mere, da vi mener at potentialet og mulighederne er store i kommunen. Til eksempel er bilen fortsat Herningensernes foretrukne transportmiddel på de korte ture under 4 kilometers længde. Herning Cykler er bygget op om en strategi som omhandler Forandring Forankring Formidling. Igennem projektet igangsætter vi tiltag som understøtter alle dele i strategien; fx gennem fysiske anlæg som stier og cykelparkering, gennem forankring hos en række cykelambassadører som igangsætter og videregiver de gode historier og ved formidlingen igennem både trykte og elektroniske medier. Projektets primære fokusområder er fortsat de korte ture, og vores målgruppe er fortsat pendlere, skoler/uddannelse og fritidsturene. I bilag 5 er der givet en kortfattet opsummering af Herning Cyklers overordnede formål samt de primære fokusområder i fase 1 og fase 2. I Herning Cykler fase 3 ønsker vi at bygge videre på dette, og stadig involvere de mange engagerede mennesker, der er en del af projektet og igangsætte endnu flere nye initiativer, samtidig med vi fortsætter implementeringen og synliggørelsen af de successer, vi allerede har opnået. Formål Formålet med Herning Cykler er at få flere til at cykle i hele kommunen. Det konkrete mål for Herning Cykler er at flytte 5 % af bilture over på cykel. Målet udspringer af kommunens klimaplan, som er en vigtig del af kommunens overordnede strategi. Foruden det overordnede mål er formålet med projekterne i fase 3: At etablere de sidste supercykelruter fra forstæderne til Herning Centrum At styrke brugen af cyklen i forbindelse med pendling gennem udvikling og etablering af koncept for cykelfaciliteter ved pendlerpladserne omkring Herning At opfylde målet om at flytte 5% af de korte bilture til cyklen i Aulum, der udpeges som cykel-laboratorium At have fortsat fokus på sundhed bl.a. gennem en målrettet indsats og kampagne for borgere over 50 år Aktiviteter Nedenstående er aktiviteterne i Herning Cykler fase 3 nærmere beskrevet. Aktiviteterne er opdelt i følgende 3 hovedgrupper, samt en evaluering: Anlæg Supercykelrute fra Tjørring via Fuglsangsø til Herning C Anlæg af cykelfaciliteter ved 4 pendlerpladser rundt om Herning Ny sti mellem Lundhuse og pendlerplads samt videre til Herning C 2-1 vej på Velhustedvej Cykelsti mellem Skibbild og det nye Regionshospital i Gødstrup (DNV) Information og Event Bager-kampagne bredt ud i lokalsamfundene/boligforeninger Initiativer for 50+ gruppen Kampagne for indvandrerkvinder Lokalkampagne i forbindelse med Vi cykler til arbejde og Alle Børn Cykler Side 1 af 6

2 Generel synlighed/kampagner af projektet Udvikling og Innovation Aulum som cykel-laboratorium Koncept for Bike-Park-Ride ved pendlerpladser rundt om Herning Evaluering er nærmere beskrevet i bilag 2. Anlæg De beskrevne anlægsprojekter er primært lokaliseret på steder, hvor potentialet er størst, så anvendelsen af cyklen understøttes bedst muligt. Anlægsprojekterne er valgt, så de binder eksisterende stiforbindelser sammen og skaber sammenhæng i stinettet. Numrene henviser til kort i bilag 4A-4E, hvorpå stierne er angivet. Supercykelrute fra Tjørring via Fuglsangsø til Herning C, (bilag 4A) Som en af de sidste forstadsbyer omkring Herning er Tjørring ikke forbundet til Herning C med en direkte supercykelrute, se bilag 4G. Projektet omfatter derfor etablering af en supercykelrute langs med store beboelsesområder i Tjørring og det nordlige Herning ved det nye beboelsesområde ved Fuglsang Sø. Stien vil desuden fungere som skole-/cykelsti til Ny Tjørring Skole. Cykelstien vil således i væsentlig grad understøtte anvendelsen af cyklen til skolen og Herning Centrum og vil kunne forlænge cykelsæsonen. I Herning tilsluttes supercykelruten til den eksisterende cykelsti langs Glentevej og Gl. Landevej, der leder cyklisterne det sidste stykke ind til centrum. Stien vil desuden kunne give Hernings borgere en nem adgang til det rekreative område i Løvbakkerne nord for byen. Stitraceet er delvist eksisterende, men appellerer ikke til brug, da der flere steder mangler fast belægning og andre steder er der tale om en smal gangsti uden belysning. Stien bliver derfor opgraderet med belysning og fast belægning hele vejen, samt udvidet de steder, hvor det i dag ikke er muligt at cykle. Enkelte steder skal der etableres supplerende afmærkning. Stien er i alt ca. 3,2 km lang og vurderes at generere 90 nye cyklister pr. dag. Anlæg af cykelparkering ved 4 pendlerpladser rundt om Herning, (bilag 4B) Som beskrevet under punktet Udvikling og innovation udvikles der et koncept for etablering af ensartede cykelfaciliteter og cykelparkering ved 4 pendlerpladser (samkørselspladser) omkring Herning i forbindelse med de store indfaldsveje. Cykelfaciliteterne skal gøre det attraktivt for de rejsende at cykle til pendlerpladserne/samkørsels-pladserne, så man ikke er afhængig af at skulle bruge bilen i forbindelse med samkørsel. Der vil blive udarbejdet informationsmateriale og kampagne i forbindelse med etableringen af pladserne, så borgerne derved gøres opmærksom på de nye muligheder ved pendlerpladserne. På baggrund af det udviklede koncept etableres der cykelfaciliteter og cykelparkering på følgende pendlerpladser/samkørselspladser (bilag 4B): Ved Lundhuse (ved Sundsvej og rute 12/18) Nord for Tjørring (ved Sindingvej og rute 18) Syd for Hammerum (ved Fastrupvej og rute 15/Herning Motorvejen) Dr. Boulevard ved Snejbjerg (ved rute 15) De etablerede cykelfaciliteter vil omfatte overdækkede cykelskure med plads til ca. 20 cykler, pumpestation, mulighed for opladning af el-cykler, informationsskilte med kort og afstand til midtbyen samt mindre belægningsarbejder. Pladserne ligger alle inden for maksimalt 6 km fra Herning midtby, hvorved muligheden for samkørsel mellem bil og cykel vurderes at blive styrket markant og derved kan gøres attraktivt for alle borgere og arbejdstagere i byen. Side 2 af 6

3 Det vurderes, at etableringen af cykelfaciliteterne på pendlerpladserne/samkørselspladserne vil overflytte ca. 25% af parkanterne på pladserne fra bil til cykel, svarende til 40 nye cykelture pr. dag. Dertil kommer yderligere 10 nye cyklister pr. dag til hver pendlerplads, hvorved der i alt forventes 80 nye cykelture dagligt til de 4 pendlerpladser i alt. Supercykelrute mellem Lundhuse og pendlerplads samt videre til Herning C, (bilag 4C) Der etableres en supercykelrute fra Lundhuse til pendlerpladsen ved rundkørslen ved den midtjyske motorvej (rute 12/18). Stiforbindelsen videreføres mod syd til Gjellerupstien mod Herningsholm, så der opnås forbindelse til Herning Centrum fra både Lundhuse og den nordvestlige del af Gjellerup. Der skabes samtidig tilgængelighed for cyklister fra Herning by til pendlerpladsen ved motorvejen. Stiforbindelsen mellem Lundhuse og Gjellerupstien udføres med asfaltbelægning på hele strækningen og med belysning fra pendlerpladsen mod syd. Stien sikrer desuden, at skoleelever fra Lundhuse kan blive selvtransporterende til og fra Herningsholmskole og yderligere 2 privatskoler i området. Afstanden til Herning Centrum og de store erhvervsområder i den nordlige del af byen er ca. 4 km, hvilket gør stiforbindelsen attraktiv for pendlere, der ellers ikke vil kunne benytte cyklen som dagligt transportmiddel, idet lette trafikanter ikke er tilladt gennem fordelerringen og på Viborgvej. Pendlerpladsen indrettes med cykelfaciliteter i overensstemmelse med det udviklede koncept for Bike-Park-Ride, som beskrevet under Udvikling og Innovation i ansøgningen. Stien er i alt ca. 1,2 km lang og forventes at generere ca. 40 nye daglige cyklister både i form af daglige skoleelever samt pendlere til og fra arbejde i Herning. 2-1 vej på Velhustedvej, (bilag 4D) Velhustedvej mellem Vardevej og Velhustedparken nord for Kibæk omprofileres ved hjælp af afmærkning så vejen omdannes til en 2 minus 1 vej på strækningen. Cykelstien vil forbinde Vejdirektoratets planlagte cykelsti langs Vardevej (hovedvej 12) med Kibæk og Kibæk skole. Omprofileringen til 2 minus 1 vej på hele strækningen vil fredeliggøre vejen og virke hastighedsnedsættende, hvorved der skabes mere trygge og sikre forhold for cyklisterne til gavn for både pendlere og rekreative ture. Etableringen af 2 minus 1 vej på Velhustedvej strækker sig over ca. 1,8 km og forventes at generere ca. 25 nye daglige cyklister både i form af pendlere og rekreative ture. Cykelsti mellem Skibbild og det nye Regionshospital i Gødstrup (DNV), (bilag 4E) Projektet omfatter etablering af en cykelsti mellem Skibbild og det nye Regionshospital i Gødstrup. Cykelstien vil tage sit udgangspunkt i Skibbild by og fortsætte mod øst langs eksisterende vej frem til Tvevadvej, hvor eksisterende banekrydsning vil blive anvendt. Derefter fortsætter cykelstien i eget tracé langs jernbanens sydside til Næstholtvej ved den nye station på hospitalsområdet. Langs eksisterende vej vil der blive opstribet brede kantbaner (ca. 900 meter) mens forløbet langs jernbanen (ca meter) vil blive etableres som en ca. 3 meter bred fællessti med asfaltbelægning. I alt vil der blive etableret meter cykelsti. Fra den nye station vil der være mulighed for at benytte de interne stiforbindelser rundt på hospitalsområdet ligesom der vil være mulighed for at fortsætte til Tjørring og videre mod Herning by. I Herning Cykler, fase 2 er der afsat midler til en forundersøgelse for tracering af en direkte supercykelsti mellem hospitalet og Herning Centrum, der forventes at blive en naturlig fortsættelse af dette projekt. Med projektet skabes der sammenhængende cykelstiforbindelse fra Sørvad via Vildbjerg (projekt i Herning Cykler, fase 2) helt til Herning Centrum forbi det der forventes at blive kommunens største arbejdsplads med ca ansatte og over besøgende om året. Side 3 af 6

4 Transportvaneundersøgelsen udarbejdet i forbindelse med Herning Cykler, fase 1 for de ansatte på det eksisterende hospital i Herning viser, at 26% ofte benytter cyklen til og fra arbejde. Det vurderes, at potentialet for cykelstien mellem Skibbild og hospitalet vil være 25 nye daglige cyklister i den nuværende situation stigende til mindst 100 daglige cyklister, når hospitalet tages i brug i 2017 og yderligere stigende i de efterfølgende år efterhånden som hospitalet vil blive færdigbygget frem mod Information og events Tiltagene i denne kategori har fokus på at informere og skabe synlighed omkring projektet. Dette gøres bredt og igennem flere medier. Som baggrund for al information og events er der tidligere udarbejdet en kommunikationsplan for Herning Cykler, der fortsat vil blive fulgt. Kommunikationsplanen bruges til at strukturere, håndtere og organisere al information og kommunikation i forbindelse med projektet. Bager-kampagne bredt ud i lokalsamfundene/boligforeninger. I fase 2 har vi udviklet et koncept, som kaldes bagerkampagnen. Ideen er kommet fra vores cykelambassadører, som mener, at især turene til bageren burde foretages på cykel, da der her er tale om en kort tur. Kampagnen går ud på, at det er lovligt at spise kager, når man cykler (især til bageren). Hver ambassadør har fået deres lokale bager til at være med i kampagnen, hvor højdepunktet er selve kampagnedagen. På denne dag konkurrerer de forskellige bagere om, hvem der kan få flest til at cykle. Som lokkemad er der en pose med morgenbrød til cyklisterne. I posen er der en lille flyer med faktaoplysninger om cykling og sundhed. Op til kampagnedagen er der plakater, flyers og badges i bagerforretningen, samtidig med historier og artikler i lokalavisen. Konceptet ønskes i fase 3 udbredt til flere mindre lokalsamfund rundt om i hele kommunen, hvor bageren ofte er byens midtpunkt. Igennem kampagnen er det ønsket at engagere de lokale kræfter og informere om mulighederne for at cykle og så selvfølgelig at få flyttet en masse korte ture fra bil til cykel. Enkelte steder vil kampagnen blive forsøgt vendt om, således at det er en boligforeninger, der konkurrerer om at få flest på cyklen til bageren. Dette igen med fokus på at møde borgeren der, hvor de er. Initiativer for 50+ gruppen. Herning Cykler har i fase 3 fokus på 50+ gruppen. Gruppen omfatter de borgere, som er fyldt 50, og hvor børnene er blevet store og uafhængige, og dermed ikke i samme grad skal bringes og hentes. Med andre ord er børnene ikke en undskyldning for ikke at kunne cykle. Samtidig har gruppen i stigende grad fokus på sundhed. Ofte fordi de selv eller en i deres omgangskreds har haft en alvorlig sygdom, eller fordi de kan begynde at mærke, at deres helbred og kondition er for nedadgående. Vores cykelambassadørgruppe består i dag af en stor andel personer i denne aldersgruppe, og vil derfor være gode ambassadører i deres netværk, hvor det er hensigten at møde borgerne. Dette kan være i forskellige klubber, netværksgrupper eller boligforeninger. Igennem projektet vil der blive sammensat forskellige foredrag, som fokuserer på mulighederne ved cykling og de sundhedsmæssige benefits. Foredragene vil bl.a. blive holdt af kendte personer i Herning med baggrund i sundhed, idræt, velfærd mm. Hvis det er muligt er ønsket også at tiltrække en kendis fra Danmark med fokus på motion og sundhed. Endvidere vil der gennem projektet blive mulighed for udlån af el-cykler, arrangerede guidede cykelture med fokus på fx. kultur, natur og deciderede cykelløb. Kurser for indvandrer kvinder Der vil blive afholdt 2 lokale cykelkurser for indvandrerkvinder. Kurserne vil blive afholdt i de boligområder, hvor kvinderne bor (eksempelvis Gullestrup). Til kurset udlånes cykler, hjelme, refleksveste og lygter. Der forventes kvinder på hvert kursus. Formidlingen af kurserne vil ske gennem lokalcentrene, som til daglig har kontakt til kvinderne. Formålet med kurset er at lære kvinderne at cykle, og dermed gøre dem selvtransporterende, da hovedparten af kvinderne ikke har kørekort. Samtidig er det formålet, at kvinderne skal være rollemodeller for andre kvinder og piger i deres omgangskreds, således de bliver gode cykelambassadører for Herning Cykler. Side 4 af 6

5 Lokalkampagne i forbindelse med Vi cykler til arbejde og Alle børn cykler Dette projekt bygger videre på de to landsdækkende kampagner for henholdsvis firmaer og skoler. Herning Cykler sætter sit lokale præg på kampagnerne ved sideløbende at gennemføre lokale konkurrencer blandt virksomhederne og skolerne. Der arrangeres små cykelevents blandt holdene og der skabes en synlighed i lokalsamfundet gennem pressen. Desuden vil Herning Cykler under tilmelding til kampagnerne gå aktivt ind for at få så mange som muligt til at deltage. Dette gøres bl.a. gennem de allerede udvalgte cykelambassadører. Generel synlighed/kampagner af projektet Der vil løbende gennem projektet blive arrangeret mindre kampagner på eksempelvis HerningCykler.dk, Facebook eller øvrige lokale medier. Synliggørelsen vil bestå i annoncer i lokalavisen, indkøb af mindre accessoirers til uddeling og generel synliggørelse af projektet samt vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden HerningCykler.dk, hvor der løbende vil blive informeret om forskellige events, fakta om projektet og placeret relevant materiale til download fra denne og de to foregående faser af Herning Cykler. Pengene vil desuden blive anvendt til event i forbindelse med indvielse af anlæg, således at der kontinuert vil være fokus og synliggørelse af projekter. Udvikling og innovation I denne kategorier afprøves der nogle nye ideer og koncepter, der skal danne grundlag for en anderledes tilgang til eksisterende problemstillinger. Aulum som cykel-laboratorium, (bilag 4F) Herning Cykler dækker hele kommunen, hvorfor der også løbende bliver anlagt stier og gennemført kampagner i flere af landsbyerne. Nu vil Herning Cykler forsøge at se, hvor meget en af vores mindre byer kan flytte af korte bilture over på cykel i løbet af 2 år. Kan et lokalsamfund hvor alle bidrager nå målet om at flytte 5% af alle deres korte ture til cykel eller kan de nå mere? Konceptet går ud på, at der nedsættes en borgergruppe, bestående af en række aktive borgere med forbindelser ud til forskellige foreninger og beboergrupper i Aulum. Sammen med borgerne skal vi nå målet om at flytte de korte ture i en by, hvor der ikke er længere end ca. 2 km fra den ene ende til den anden. Ca. halvdelen af beløbet anvendes til ombygning af hovedgaden Vestergade-Danmarksgade, som er en af hovedruterne i byen og binder stationen, handelsgaden, skolen, boligområder og erhvervsområderne sammen. Gaden gøres mere cykelvenlig med opstribning og tydeliggørelse af cykelbaner og forbedring af stikrydsninger, hvor tværgående hovedstier krydser eller tilsluttes hovedgaden. Samtidig forbedres forholdene ved skolen og skolen er samtidig med til at udvikle en kampagne som har fokus på cykling hos dem. Det resterende beløb skal udmøntes til borgergruppens ideer og tiltag, som de selv mener, kan flytte folk fra bil til cykel under vejledning af Herning Cykler. Det kan være lige fra cykelfest til MTB-ture, trehjulede cykler til plejehjemmet eller elcykler ved stationen. Samtidig kan det være helt nye ting, som uddeling af pigdæk og sæddevarmere om vinteren eller bilfri-søndage eller bilfri-områder. Fra starten får ideerne frit spil blot borgerne ser det, som tiltag der kan hjælpe med til at nå målet. Mange af initiativerne skal ligeledes drives af lokale aktører gennem det at have et fælles mål og et fælles projekt. Gennem hele projektet tilknyttes en presseansvarlig og der udarbejdes en kommunikationsplan, således at det sikres, at budskabet og de gode historier kommer videre. Stadig i forhold til strategien Forandring forankring formidling. Kan det lade sig gøre her kan det videreføres til andre landsbyer! Aulum har ca indbyggere og ca arbejdspladser. Aulum er en stationsby på banestrækningen mellem Herning og Holstebro med 2 skoler (én folkeskole med overbygning og én friskole), én børnehave, ét plejecenter, ét aktivitetscenter (Kastaniegården), Kulturhus og én kirke. Side 5 af 6

6 Koncept for Bike-Park-Ride ved pendlerpladser rundt om Herning Der udvikles et koncept og ensartethed for etablering af cykelfaciliteter og cykelparkering til 4 pendlerpladser (samkørselspladser) omkring Herning i forbindelse med de store indfaldsveje, se bilag 4B. Cykelfaciliteterne skal gøre det attraktivt for de rejsende at cykle til pendlerpladserne/samkørselspladserne, så man ikke er afhængig af at skulle bruge bilen i forbindelse med samkørsel. Der udvikles et fælles koncept og designmanuel for cykelfaciliteterne, der skal opstilles på pladserne, så der opnås en genkendelighed og ensartethed. Der foreligger derved også en skabelon, hvis der på et senere tidspunkt inddrages flere pladser i konceptet. Organisering Herning Cykler er bredt funderet i alle forvaltninger i Herning Kommune. Der holdes halvårlige møder, hvor der brainstormes på projektideer og orienteres om de forskellige delprojekter. Fase 3 vil naturligt indgå i samme organisation, som fremgår af nedenstående diagram med deltagelse af repræsentanter fra alle kommunens forvaltninger. Det er hensigten, at alle forvaltninger bidrager med specialviden til de forskellige initiativer. Det er Herning Kommunes erfaring, at de projekter, hvor samarbejdet på tværs lykkes, også er de projekter som der kommer opbakning til og størst benefit af. Organisationsdiagram Projektleder Rasmus Bartholdy Herning Cykler styregruppe Vej og Trafik Tommy Jonassen Plan Marius Reese Sundhed Rikke Gormsen Børn og Unge Thomas Binderup Kultur og Fritid Helle Rasmussen Klima Line Thastum Natur og Grønne omr. Karen-Louise Schmidt Som projektleder udpeges Rasmus Bartholdy som er projektleder for hele Herning Cykler. I forbindelse med projektgennemførelsen nedsættes der ad hoc grupper efter behov til gennemførelse af diverse samarbejdsprojekter. Rambøll vil fungere som konsulent for Herning Kommune. Tidsplan Herning Cykler fase 3 forventes igangsat ultimo 2013, som en forlængelse af fase 2 og afsluttes ultimo På bilag 6 er der angivet udkast til en overordnet tidsplan for fase 3. Der udarbejdes detaljerede tidsplaner og kommunikationsplaner for de enkelte delprojekter, når de igangsættes. Side 6 af 6

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Baggrund og formål Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet og ambitiøst projekt,

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Bilag 1 Herning Cykler Fase 2

Bilag 1 Herning Cykler Fase 2 Bilag 1 Herning Cykler Fase 2 Baggrund Herning Kommune fik i 2011 støtte til første etape af Herning Cykler, som er kommunens store cykelprojekt. Projektet tager udgangspunkt i Herning Kommunes vision

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Herning Kommune Cykelregnskab

Herning Kommune Cykelregnskab Herning Kommune Cykelregnskab www.herningcykler.dk Cykelregnskab for Herning Herning har nu været i gang i tre år. Formålet er stadig, at medvirke til at nå målsætningen fra Klimaplan 0, om at % af privatbiltrafikken

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Randers Cykelby COWI A/S

Randers Cykelby COWI A/S Randers Cykelby COWI A/S Forfattere: Birgit Berggrein, ingeniør, Randers Kommune bibe@randers.dk Karen Marie Lei, sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S, klei@cowi.dk Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt Abstract Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt 1.1 Baggrund 1. august 2013 søsatte Gate 21, 8 kommuner og 8 hospitaler i Region Hovedstaden med støtte fra Cykelpuljen Danmarks største elcykelprojekt.

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej 1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej F1 - Nye enkeltrettede stier / cykelbaner (evt. fællesstier/ delte stier) Fortov på begge sider af Rådhusvej øst for Præstøvej

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 2017 klokken 1:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold:

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold: Cykelregnskab 2009 Forord Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009 Vi er ambitiøse i Helsingør Kommune! I 2012 skal vi have 25% flere cyklister i kommunen. Ambitiøse mål kræver seriøse initiativer.

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Håndbog om supercykelstier

Håndbog om supercykelstier Håndbog om supercykelstier Henrik Grell, COWIs projektleder 1 Introduktion 2 Introduktion Baggrund og formål Supercykelstier har medvind lige nu => Vigtigt at smede mens jernet er varmt Men hvad er supercykelstier?

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen RESULTATER SAMLET KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen Hvilket parti stiller du op for? 10 6,3% Alternativ

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

Pendleren. Motorvejen kan faktisk ikke komme hurtig nok

Pendleren. Motorvejen kan faktisk ikke komme hurtig nok Pendleren Motorvejen kan faktisk ikke komme hurtig nok - Michael Meldgaard, elinstallatør Michael Meldgaard arbejder hos Energi Midt i Silkeborg, hvor han møder klokken 07.00 hver morgen. Fra han sætter

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL

HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL HORSENS KOMMUNE, CYKELPULJEANSØGNING 2014 HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 PROGRAM 12.30 Velkomst og præsentation Formål med mødet Strategi for udbud og overvejelser - ved

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

Intern Q&A dansk 2015

Intern Q&A dansk 2015 Intern Q&A dansk 2015 INDHOLD BAGGRUNDEN... 2 Q: Hvad er Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er formålet med Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er målsætningen for Supercykelstierne?... 2 Q: Hvem står bag Supercykelstierne?...

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen PRESSEMEDDELELSE: Supercykelsti får flere pendlere i sadlen Supercykelstien Farumruten har fået 52 procent flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Det viser ny undersøgelse foretaget af COWI

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier ni nye supercykelstier på vej Supercykelstier 17 kommuner og står sammen bag ni nye Supercykelstier. Der bliver investeret 208 mio. kr. i de nye ruter. Staten og kommunerne dækker hver halvdelen. De 53

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Opgradering af Alhedestien 1. Bestiller /projektejer Hvem har bestilt projektet (Direktør, chefgruppe, MED)?

Opgradering af Alhedestien 1. Bestiller /projektejer Hvem har bestilt projektet (Direktør, chefgruppe, MED)? Opgradering af Alhedestien 1. Bestiller /projektejer Hvem har bestilt projektet (Direktør, chefgruppe, MED)? Hvem er projektejer? Projektets politiske og organisatoriske ejerskab Teknisk Udvalg / Teknik

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet. Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt 1.1 Baggrund Elcyklen er et nyt transportmiddel i Danmark,

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg.

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg. CYKELREGNSKAB 2012 INDLEDNING I 2012 har der været stor fokus på cykelfremme. Der er anlagt cykelstier, opsat 300 cykelstativer og gennemført en række kampagner for at få flere til at cykle. I dette cykelregnskab

Læs mere

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Cykling meget mere end VM. Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul

Cykling meget mere end VM. Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul Cykling 2012-2015 - meget mere end VM Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul Cykling 2012-2015 meget mere end VM Motion, sport, transport og oplevelser for alle borgere på to hjul.

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER:

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER: CYKELREGNSKAB2016 INDHOLDSOVERSIGT 3 Introduktion 4 Overordnede målsætninger 6 Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 8 Cyklistadfærd 10 Børn på cykel 12 Ældre på cykel 13 Cykelparkering ved trafikale

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme Ballerup prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for Ballerup en integreret del af den moderne by,

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Trafikpolitik ved Bogense Skole

Trafikpolitik ved Bogense Skole Trafikpolitik ved Bogense Skole Bogense Skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at så mange elever

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

Trafikken, ven og fjende

Trafikken, ven og fjende Trafikken, ven og fjende Mulighederne for mere motion og sundhed gennem den daglige transport - kommunernes rolle Medvind på sundheden Et godt udgangspunkt Eksempler Hvor batter det? Anette Enemark Tetraplan

Læs mere

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Marts 2015 Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Beskrivelse af projektets indhold For denne rute vil det være fordelagtig at de ansøgninger København, Lyngby Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Af Maria Helledi Streuli Projektleder Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Henrik Grell Seniorspecialist COWI Plan, Udvikling og Trafik

Læs mere

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012 Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 Version 10 10 2012 1 Indholdsfortegnelse område 1: Forbedrede faciliteter for cyklister... 5 område 2: Sikkerhed....

Læs mere

Indholdsfortegnelse CYKELTRAFIK I HJØRRING KOMMUNE ANNO 2012 5

Indholdsfortegnelse CYKELTRAFIK I HJØRRING KOMMUNE ANNO 2012 5 2 Forord Den 10. maj 2010 besluttede Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune at udarbejde en strategi for udviklingen af cykeltrafikken i kommunen. Formålet er at øge cyklens andel af det samlede transportarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhedsråd. 26. Februar 2015

Trafiksikkerhedsråd. 26. Februar 2015 Trafiksikkerhedsråd 26. Februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 27. november 2014 3. Opfølgning a) Trafiksikkerhedsplan - Status b) Trafikplan Skærbæk

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere