Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder"

Transkript

1 Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015

2 Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold og offentliggørelse 2 Indledning 3 Baggrund 4 Retningslinje 2 5 Redegørelse 10 - Detailhandelsanalyse 16 - Arealbehov til detailhandel 17 - Effekter af ændret struktur for bydelscentre 18 Miljøvurdering 20 Offentliggørelse Kommuneplantillæg nr. 24 har været i offentlig høring fra den 7. maj til den 1. juli Tillægget er vedtaget på Byrådets møde den 23. september Kommuneplan består af: Hovedstruktur og retningslinjer, Byskitser og Rammer for lokalplanlægningen, samt de kommuneplantillæg, der er vedtaget af Byrådet. Du kan se kommuneplanen på plan under kommuneplan. Tillægget kan fi ndes under kommuneplantillæg. Læsevejledning Kommuneplantillægget består af ændringer til retningslinje 2. - Detailhandel og butiksområder - i Kommuneplan , samt en redegørelse for ændringerne. Retningslinjen indeholder retningslinjer for og udlæg af områder til detailhandel, rammer for lokalplanlægning og udpegning af butiksområder, der er vist på kort. Redegørelsen indeholder baggrunden for planlægningen, lovgrundlaget og de planmæssige begrundelser for retningslinjen, herunder en vurdering af arealbehov og effekter på detailhandelsstrukturen. Der er desuden et resume af indholdet i retningslinjen. Slutteligt indgår afgørelse om miljøvurdering. 2

3 Indledning Viborg Byråd har den 19. juni 2013 vedtaget helhedsplanen for Viborg Baneby. Helhedsplanen belyser hvordan et ældre, bynært erhvervsområde kan udvikles til en levende, banebrydende og bæredygtig bydel og hvordan sammenhængen med omliggende byområder kan forbedres. Helhedsplanen danner grundlaget for den videre planlægning for området. Det primære mål med omdannelsen af Banebyen er at skabe en bydel med stor bredde i anvendelsesmulighederne til bolig-, erhvervog butiksformål og at sikre sammenhængen på tværs af baneterrænet til midtbyen. Som kommuneplanen ser ud i dag, kan der kun placeres butikker i en mindre del af omdannelsesområdet. For at kunne realisere intentionerne i helhedsplanen for Banebyen skal der planlægges for en udvidelse af butiksområdet Viborg bymidte, så den nordlige og vestlige del af Viborg Baneby inddrages i midtbyafgrænsningen. Dette giver mulighed for at, der kan etableres fl ere butikker i området end hidtil, og herved sikres den ønskede funktionsblanding og fl eksibilitet i områdets anvendelsesmuligheder. Byrådet har udarbejdet nærværende tillæg nr. 24 til Kommuneplan med henblik på at udvide midtbyafgrænsningen for at muliggøre detailhandel i et større område af midtbyen. Med tillægget planlægges der endvidere for en forøgelse af rammen for hvor mange m 2 detailhandel der kan etableres indenfor bymidten, og for at der kan etableres udvalgsvarebutikker på over m 2. Kommuneplantillægget er udarbejdet som en del af et frikommuneforsøg, der skal give mulighed for yderligere vækst i Viborg. Med kommuneplantillægget foretages en udvidelse af Viborg bymidte mod syd med en del af Viborg Baneby. Der gives mulighed for, at der samlet kan etableres m 2 detailhandel i den udvidede del af bymidten, samt at der kan etableres store udvalgsvarebutikker på over m 2 inden for en del af området. Med planlægningen sikres, at der kan ske yderligere udbygning af den butiksforsyning i Viborgs midtby, som udvides med dele af Banebyen, og at nye butikker placeres hensigtsmæssigt i forhold til den overordnede infrastruktur, kollektiv trafi k og tilgængelighed for alle. Sideløbende med dette kommuneplantillæg er der udarbejdet et særskilt tillæg nr. 33 hvori rammerne for fremtidig lokalplanlægning ændres i overensstemmelse med helhedsplanen. Kommuneplantillæg nr. 33 har været i offentlig høring samtidig med nærværende tillæg. 3

4 Baggrund Frikommuneforsøg - Planloven Ifølge planlovens 5 m stk. 2 skal bymidter afgrænses efter en statistisk metode, der tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud og privat og offentlig service. Ifølge planlovens 5 q stk. 1 må der i bymidter ikke fastsættes butiksstørrelser, der overstiger m 2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker og m 2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker. Viborg Byråd har som frikommune fået mulighed for dels at fravige den statistiske metode ved afgrænsning af butiksområdet Viborg bymidte og dels at planlægge for udvalgsvarebutikker over m². Udvidelse af bymidten Det er godkendt, at Viborg Kommune kan fravige reglerne om den statistiske metode, så Byrådet kan afgrænse bymidten uden at tage udgangspunkt i den eksisterende anvendelse i området. Afgrænsning af bymidten skal fortsat ske i overensstemmelse med planlovens formål. Det skal redegøres for, at der er behov for butiksarealet, at planlægningen fremmer et varieret butiksudbud og en samfundsmæssig bæredygtig detailhandelsstruktur, og at der er god tilgængelighed for alle trafi karter. Store udvalgsvarebutikker Planlægning for udvalgsvarebutikker over m² er betinget af, at der er udarbejdet en redegørelse med en forsøgsbeskrivelse. Denne redegørelse har været i høring i juliseptember 2013 hos bl.a. nabokommunerne. Der er ikke kommet indsigelser mod forsøget. Redegørelsen beskriver planlægning for op til tre udvalgsvarebutikker over m² inden for en udvidelse af Viborg bymidte. Den samlede ramme til udvalgsvarebutikker over m² inden for en udvidelse af Viborg bymidte er fastsat til m², med en maksimal butiksstørrelse der fastsættes til m². Formål Formålet med tillæg nr. 24 til Kommuneplan er at udvide bymidteafgræsning i Viborg med en del af Banebyen, at give mulighed for at der kan etableres udvalgsvarebutikker over m² i bymidten, samt at øge den samlede ramme for detailhandel. Derved sikres, at nye butikker kan placeres optimalt i forhold til bygningsstruktur og trafi kale forhold, samt at der etableres en god sammenhæng mellem midtbyen og Banebyen. Endvidere fastlægges en ny detailhandelskategori kaldet store udvalgsvarer, med varegrupper der oftest vil kræve, at varerne afhentes med trailer og således har særlige trafi kale hensyn. 4

5 Retningslinje 2. Detailhandel og butiksområder. Ændring af afgrænsning af bymidten Retningslinje udlæg af rammeområder til detailhandel - ændres for Viborg midtby, som vist på kortet side 6. Ændringen består i: Rammeområde VIBM.D1 - Viborg bymidte - udvides mod syd med en del af Viborg Baneby, som omfatter områderne omkring den fremtidige Banebro, Banebyplads, Marsk Stigs Vej og Indre Ringvej. Ændring af oplande Med inddragelsen af bydelscenter VIBSV.D2.3 - Marsk Stigs Vej - ændres detailhandelsoplande og bydele, så: oplandet til bydelscenteret fordeles på Viborg nordvest (VIBNV.D2.2) og Viborg syd (VIBSV.D2.2) detailhandelsoplandene tilpasses kommuneplanens afgrænsning af bydele. Ændringen fremgår af kort herunder. Som konsekvens af udvidelsen indskrænkes suppleringsområde VIBSV.D3.2 (Falkevej). En del af suppleringsområde VIBSV.D3.1 (Mark Stigs Vej) inddrages i bymidten, og det resterende heraf deles i to nye butiksområder. Det nuværende bydelscenter VIBSV.D2.3 (Marsk Stigs Vej) inddrages ligeledes i bymidten. Ved ændring af rammeområderne, udlægges nye rammeområder: VIBM.D1_T24, VIBM.D3.2_T24, VIBM.D3.1_T24 og VIBM. D3.3_T24. Ændringerne kan ses på kortene side 6. 5

6 Eksisterende butiksområder i Kommuneplan Beskrivelse for ændring af butiksområder Som konsekvens af udvidelsen af Viborg bymidte, hvor bydelscenter VIBSV. D2.3 - Marsk Stigs Vej inddrages i bymidten, foretages der nogle tilpasninger af de tilgrænsende eksisterende butiksområder: Viborg bymidte benævnes fremover VIBM. D1_T24. Det reducerede suppleringsområde VIBSV.D3.2 - Falkevej - benævnes fremover VIBM. D3.2_T24. Suppleringsområde VIBSV.D3.1 Marsk Stigs Vej opdeles i to butiksområder, hhv. VIBM. D3.1_T24 og VIBM. D3.3_T24. 6

7 2.2 Rammer for butiksområder Retningslinje Skema med Rammer for butiksområder i Viborg Kommune ændres som vist herunder. (Ændringer/tilføjelser fremgår med kursiv.) Ændringen består i: Viborg Bymidte Bydelscenter VIBSV.D2.3 - Marsk Stigs Vej - inddrages i bymidten og ændrer dermed navn til VIBM.D1. I bymidten VIBM.D1 - Viborg bymidte - udvides den samlede ramme til detailhandel med m 2 til i alt m 2. Marsk Stigs Vej En del af suppleringsområde VIBSV.D3.1 - Mark Stigs Vej - inddrages i bymidten, og det resterende deles i to nye butiksområder: VIBM.D3.1_T24 og VIBM.D3.3_T24. Den eksisterende arealramme til detailhandel for VIBM.D3.1 fordeles på de to nye butiksområder, så der kan etableres m 2 i VIBM. D3.1_T24 og m 2 i VIBM.D3.3_T24. Falkevej Suppleringsområde VIBSV.D3.2 - Falkevej - indskrænkes, således at den del der er beliggende syd for Holstebrovej overføres til bymidten. Arealrammen til detailhandel reduceres til m 2. Suppleringsområde VIBSV.D3.2 - Falkevej - der indskrænkes ved udvidelse af midtbyen. Rammer for butiksområder Bydelscenter VIBSV.D2.3 - Marsk Stigs Vej - der inddrages i midtbyen. Eksisterende bruttoetageareal til detailhandel Max. samlet bruttoetageareal til detailhandel Lokalplanlagt detailhandel (inkl. lokalplanforslag og eksisterende detailhandel) Område Beliggenhed Områdetype Max. butiksstørrelse m² Dagligvarer/udvalgsvarer VIBM.D1 Viborg bymidte Bymidte 3500/2000 *g VIBM.D3.2 Falkevej Suppleringsområde 0/ VIBM.D3.1 Mark Stigs Vej Suppleringsområde 0/ VIBM.D3.3 Mark Stigs Vej Suppleringsområde 0/ Ramme til ny planlægning *d *d Rammen til ny planlægning udgør forskellen mellem den samlede ramme til detailhandel og allerede eksisterende og lokalplanlagt detailhandel (omfatter også lokalplanforslag). *g Indtil d. 1. juli 2017 kan der planlægges for 3 store udvalgsvarebutikker over m 2 (i alt højst m 2 ) 7

8 2.8 Rammer for detailhandel I retningslinje rammer for detailhandel - tilføjes følgende særbestemmelser: Viborg Bymidte (Banebyen) I Banebyen må der kun etableres m 2 detailhandel. Fordeling af detailhandelsrammen fremgår af kort og skema. Af skemaet fremgår ramme til ny planlægning og de maksimale butiksstørrelser for hvert enkelt område. Store udvalgsvarebutikker Der gives indtil 1. juli 2017 mulighed for at etablere udvalgsvarebutikker over m² i den nordlige del af banebyen og langs Indre Ringvej (Område A, B1 og B2). Der er mulighed for i alt tre store udvalgsvarebutikker over m² - og i alt højst m². Der tilføjes en ny detailhandelskategori for varegrupper der bør lokaliseres ud fra særlige trafi kale hensyn: Definition store udvalgsvarer Køkkener, møbler, hårde hvidevarer, tæpper og gulve, børneudstyr, brændeovne, belysning, jagt- og fi skeriudstyr, knallerter, motorcykler, cykler og lignende, der oftest vil kræve, at varerne afhentes med trailer og derfor bl.a. af hensyn til trafi k ikke er egnede til en placering i bymidten. Fordeling af rammer for butiksområder i Viborg bymidte (Baneby) Max. butiksstørrelse m 2 Udvalgsvarebutikker over m 2 (*g) Max. butiksstørrelse m 2 Max. butiksstørrelse m 2 Område Beliggenhed Områdetype Dagligvarebutikker Udvalgsvarebutikker A Baneby (Banebro) Bymidte m m m m 2 B1 Baneby (Falkevej) Bymidte m² Kun store udvalgsvarer B2 B3 C D I alt Baneby (Indre Ringvej) Baneby (Mark Stigs Vej) Baneby (Mark Stigs Vej) Baneby (Hærvejen) Bymidte m² Kun store udvalgsvarer Bymidte m 2 Bymidte m² m² Kun store udvalgsvarer m² Kun store udvalgsvarer 0 Samlet ramme til detailhandel m² m² Inkl m² allerede planlagt Bymidte m² m² m² *g Indtil d. 1. juli 2017 kan der planlægges for 3 store udvalgsvarebutikker over m 2 (i alt højst m 2 ) m2 8

9 9

10 Redegørelse Begrundelse for udvidelse af bymidten 10 Kommuneplanens nuværende butiksområde Viborg bymidte omfatter den centrale del af midtbyen herunder en del af den historiske bymidte. Butikkerne ligger primært samlet omkring gågadenettet i den østlige del af bymidten, men der er også butikker omkring Vesterbrogade mod vest og Jernbanegade, der forbinder gågaderne med Banegårdspladsen. Inden for bymidtens nuværende afgrænsning er der på grund af bygningsstruktur og trafi - kale forhold kun få muligheder for at indpasse nye butikker over m². Området syd for jernbanen er et erhvervsområde fra 1960 erne, der er under omdannelse med udgangspunkt i helhedsplanen Viborg Baneby, hvor sammenhængen med midtbyen er et centralt element. Viborg Kommune ønsker at omdanne det tidligere erhvervsområde til et nyt byområde med blandede byfunktioner med boliger, erhverv, og detailhandel, samt indslag af kultur og offentlig service for at understøtte et levende bymiljø. Byrådet ønsker derfor at udvide butiksområdet Viborg bymidte med et område omkring og syd for jernbanen den nordlige og vestlige del af Viborg Baneby. I henhold til bekendtgørelse nr af 11. september 2007 om afgrænsning af bymidter og bydelscentre skal redegørelsen indeholde vurderinger og begrundelser. Ved ændret afgrænsning af bymidten - udover afgrænsning ved den statistiske metode - skal der gives en vurdering af og begrundelse for arealbehovet til detailhandel og området, der ønskes inddraget i bymidten. Endvidere skal der iht. Planloven redegøres for, hvordan ændringerne tilgodeser målene for kommunens detailhandelsstruktur, samt konsekvenser for bymiljøet og trafi kafviklingen, herunder tilgængelighed for trafi karter. Dette fremgår af det følgende. Udvidelsen af butiksområdet Viborg bymidte med en del af Banebyen skal være med til at sikre sammenhængen hen over jernbanen og muliggøre indpasning af butiksenheder, der kun vanskeligt kan indpasses i det nuværende butiksområde. Med udvidelse af bymidteafgrænsningen vil der i Banebyen blive mulighed for at etablere både udvalgsvarebutikker og dagligvarebutikker - i alt op til m² - der kan komplettere butiksudbuddet i bymidten iøvrigt. Som del af frikommuneforsøget gives der endvidere mulighed for udvalgsvarebutikker over m² - i alt op til m² - i den nordlige del af området omkring banegraven og langs Indre Ringvej. Disse butikker kan kun etableres indtil d. 1. juli 2018, hvor frikommuneforsøget udløber. Herved fremmes planlovens formål om et varieret butiksudbud og god tilgængelighed for alle trafi karter med central placering tæt på banegården, samt lokal butiksforsyning for den forventede bosætning ved udvikling af Banebyen. Det er vurderet, at der frem til 2021 vil være behov for at der udlægges areal til m 2 dagligvarebutikker og m 2 udvalgsvarebutikker i Viborg midtby, og at omdannelsen af Banebyen vil øge dette behov. For uddybning henvises til side 17. Bymiljø Bymidten og det omgivende byområde har en relativ høj udnyttelsesgrad, som sammen med gadestrukturen giver begrænsninger for, hvordan detailhandlen kan udvikles. Med omdannelsen af Banebyen gives der mulighed for at udlægge et større sammenhængende areal til butiks- og centerformål, hvor der også er plads til parkering i tilknytning til den eksisterende bymidte, men med bedre trafi kal tilgængelighed. I byomdannelsesområdet vil større butikker kunne indpasses i bymiljøet og ikke påvirke de bestående områder og bygninger i den centrale bykerne negativt. Trafikal tilgængelighed Den overordnede vejstruktur i og omkring Viborg bymidte er karakteriseret ved mange relativt små veje, der betjener beboere og ansatte i bymidten og kunder til butikkerne og de kundeorienterede servicefunktioner. En udbygning af detailhandel i den mest centrale del af bymidten vil medføre øget trafik på det vejnet, der i forvejen er belastet.

11 En udbygning med detailhandel i Banebyen syd for jernbanen vil føre biltrafi k ud på veje, der i højere grad er dimensioneret til at afvikle trafi kken. Det vurderes, at den nuværende bymidte og udvidelsesområdet begge ligger lige hensigtsmæssigt i forhold til den kollektive trafi kbetjening, der er koncentreret omkring banegården. Butiksområdet Viborg Midtby udvides ved planforslaget med området i umiddelbar tilknytning til overordnede veje Holstebrovej, Indre Ringvej og Marsk Stigs Vej, som sikrer en let adgang til området. Placeringen af store udvalgsvarebutikker i det udvidede område vil give mulighed for, at man på vejen til eller fra det centrale byområde vil kunne løse indkøb, som alternativt ville forudsætte en tur til Viborg Storcenter eller en alternativ indkøbsmulighed i regionen. Serviceringen af området vil ske ad veje, som er velegnede til at afvikle denne trafi k. Beliggenheden umiddelbart syd for Viborg Station og Viborg Busterminal giver samtidig en god regional og lokal kollektiv trafi kbetjening, som vil gøre det let for kollektiv rejsende at bese varer for senere levering, og som vil bidrage til, at butikkerne kan rekruttere ansatte fra et stort opland. Midtbyens udstrækning og de planlagte butiksfunktioner gør, at det må påregnes, at der måske kun i mindre omfang vil være gående trafi k mellem butiksfunktionerne i den historiske bykerne med gågaderne og butiksfunktionerne i det udvidede midtbyområde. Men dette kan forandres i takt med områdets udvikling og etableringen af den nye banebro, der sammenbinder Viborg Baneby over banegraven, og sikrer forbindelse til Viborg bymidte. Holstebrovej Indre Ringvej Marsk Stigs Vej Skråfoto med illustration af hvordan midtbyen udvides med en del af Viborg baneby ved Indre Ringvej og Marsk Stigs Vej. 11

12 Ændring af butiksområder Store udvalgsvarebutikker Rammer for detailhandel Med kommuneplantillægget udvides butiksområdet Viborg Midtby med en del af Viborg Baneby. Herved inddrages bydelscenter VIBSV.D2.3 - Marsk Stigs Vej - og en stor del af suppleringsområde VIBSV.D3.2 - Falkevej - i bymidteafgrænsningen. Således udgår bydelscenter VIBSV.D2.3 - Marsk Stigs Vej - af planlægningen og oplandet til bydelscenteret fordeles på Viborg nordvest (VIBNV.D2.2) og Viborg syd (VIBSV. D2.2). Detailhandelsoplandenes afgrænsning tilpasses i hovedtræk kommuneplanens øvrige afgrænsning af bydele. De nye detailhandelsoplande kan ses på kortet side 5. I den udvidede del af bymidten gives der mulighed for at der kan etableres store udvalgsvarebutikker over m 2. Der gives mulighed for, at der kan etableres op til 3 udvalgsvarebutikker over m² i den nordlige og vestlige del af Viborg Baneby, nærmest den nuværende midtbyafgrænsning. Den samlede ramme til detailhandel i form af store udvalgsvarebutikker er fastsat til højst m². Som del af frikommuneforsøget fastlægges en ny detailhandelskategori kaldet store udvalgsvarer, med varegrupper der bør lokaliseres ud fra særlige trafi kale hensyn, jf. defi nition nedenfor. I den del af udvidelsen der ligger langs Indre Ringvej samt del af Marsk Stigs Vej (delområder B1, B2 og B3) vil der alene være mulighed for at etablere denne type af udvalgsvarer, uanset butiksstørrelse. Den nuværende bymidte er udlagt til centerformål og omfattet af en række rammeområder, der regulerer bebyggelse og anvendelse. Bymidten er desuden omfattet af kommuneplanens retningslinje 2 om detailhandel - butiksområde VIBM.D1 - Viborg bymidte. Der er mulighed for i alt m² detailhandel i form af udvalgsvarebutikker på op til m² og dagligvarebutikker på op til m 2. Inden for gældende lokalplaner er der udlagt ramme til ca m² ny detailhandel, der endnu ikke er etableret. Endvidere er der en uudnyttet detailhandelsramme til ny lokalplanlægning på m². Området syd for jernbanen er udlagt til centererhverv og er delvist omfattet af kommuneplanens retningslinje 2 om detailhandel. Vest for Indre Ringvej er området udlagt som suppleringsområde til særlig pladskrævende varer - VIBSV.D3.2 - med mulighed for i alt m² detailhandel i form af udvalgsvarebutikker på op til m² og heraf en uudnyttet detailhandelsramme til ny lokalplanlægning på ca m². 12 Eksisterende butiksområder i og ved Banebyen i Kommuneplan Definition store udvalgsvarer: Køkkener, møbler, hårde hvidevarer, tæpper og gulve, børneudstyr, brændeovne, belysning, jagt- og fi skeriudstyr, knallerter, motorcykler, cykler og lignende, der oftest vil kræve, at varerne afhentes med trailer og derfor bl.a. af hensyn til trafi k ikke er egnede til en placering i bymidten. Den sydlige del af området er udlagt som bydelscenter - VIBSV.D2.3 - med mulighed for i alt m² detailhandel i form af udvalgsvarebutikker på op til m² og dagligvarebutikker på op til m 2. Heraf er der i lokalplaner udlagt ramme til ca m² ny detailhandel, der endnu ikke er etableret. Med udvidelse af bymidteafgrænsningen inddrages bydelscenter VIBSV.D2.3 (Marsk Stigs

13 Vej), samt en del af suppleringsområderne VIBSV.D3.2 (Falkevej) og VIBSV.D3.1 (Mark Stigs Vej) i bymidten. Der fastlægges 3 suppleringsområder (VIBM. D3.1, VIBM.D3.2 og VIBM.D3.3 - der udskilles fra VIBSV.D3.1), hvor der kan etableres detailhandel med butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer, med en maksimal butiksstørrelse på m². I rammeområde VIBM.D1_T24 - Viborg bymidte - udvides den samlede ramme til detailhandel med m 2 til i alt m 2, der kan etableres i den udvidede del af bymidten. Heraf kan m² - indtil d. 1. juli anvendes til store udvalgsvarebutikker over m², hvor den maksimale butiksstørrelse fastsættes til m². Derudover kan udvidelsen anvendes til udvalgsvarebutikker på op til m² og dagligvarebutikker på op til m 2. Se fordelingen af rammerne for detailhandel på s Som konsekvens af udvidelsen af rammeområde VIBM.D1_T24 - Viborg bymidte - nedsættes rammen for detailhandel i suppleringsområde VIBM.D3.2 til m 2. I suppleringsområderne VIBM.D3.1_T24 og VIBM. D3.3_T24 fastholdes den nuværende ramme på hhv m 2 og m 2. Butiksområder i Viborg by efter vedtagelse af tillæg nr. 24 til Kommuneplan

14 Fordeling af rammer for detailhandel i Viborg bymidte (Baneby) Område A Område A ligger nærmest den eksisterende bymidte og vil jf. helhedsplan for Viborg Baneby være den del af Viborg Baneby, der får den største tæthed. I området placeres bl.a. den nye banebro, der sammenbinder Viborg Baneby over banegraven og sikrer forbindelse til Viborg bymidte. I dette område bør der være mulighed for en variation af detailhandel svarende til, hvad der er mulighed for i den nuværende Viborg bymidte dvs. udvalgsvarebutikker på op til m² og dagligvarebutikker på op til m². Der fastsættes ingen mindste butiksstørrelse på udvalgsvarebutikker, da det vurderes, at der netop omkring den nye banebro kan være potentiale for et mindre antal mindre udvalgsvarebutikker. Disse butikker kan være med til at gøre området interessant, sikre levende byliv, danne grundlag for andre byfunktioner og styrke forbindelsen mellem den nuværende bymidte/gågaderne og Viborg Baneby. I område A og B gives der endvidere som frikommuneforsøg - mulighed for op til tre store udvalgsvarebutikker ( m²) indtil 1. juli Store udvalgsvarebutikker vil sandsynligvis skulle indplaceres nærmest Indre Ringvej. Der gives i område A og B i alt mulighed for m² ny detailhandel. Område B1 Område B1 omfatter de nuværende erhvervsejendomme langs Falkevej vest for Indre Ringvej. Området er pt. udlagt til detailhandel med særlig pladskrævende varer fx byggemarkeder og bilhandel. Området er den del af den udvidede bymidte, der ligger længst fra Viborg bymidte. Området er velegnet til store udvalgsvarebutikker over m² pga. bygningsstrukturen samt den trafi kale tilgængelighed. Pga. afstanden til bymidten gives der ikke mulighed for anden detailhandel. Området kan dermed alene anvendes til udvalgsvarebutikker over m². Der kan i område A og B i alt etableres op til tre store udvalgsvarebutikker ( m²) indtil 1. juli Efter 1. juli 2018 kan der således ikke etableres ny detailhandel i område B1. I området er der kun mulighed for at etablere store udvalgsvarer dvs. køkkener, møbler, hårde hvidevarer, tæpper og gulve, børneudstyr, brændeovne, belysning, jagt- og fi skeriudstyr, knallerter, motorcykler, cykler og lignende, der oftest vil kræve, at varerne afhentes med trailer og derfor bl.a. af hensyn til trafi k ikke er egnede til en placering i bymidten. Der gives i område A og B i alt mulighed for m² ny detailhandel. Område B2 Område B2 omfatter ejendomme umiddelbart øst for Indre Ringvej. Disse ejendomme ligger i tilknytning til den nye adgangsvej til Viborg Baneby og har samtidig mulighed for facade mod Indre Ringvej og kan derfor være attraktive til større butiksenheder. Butikkerne kan fungere som buffer mellem boliger og Indre Ringvej. I området kan der etableres udvalgsvarebutikker på m². Der gives ikke mulighed for mindre udvalgsvarebutikker, da disse typisk vil rumme udvalgsvarer, der i højere grad konkurrerer med butikkerne i bymidten. I område A og B er der endvidere som frikommuneforsøg - mulighed for op til tre store udvalgsvarebutikker ( m²) indtil 1. juli Der gives i område A og B i alt mulighed for m² ny detailhandel. Område B3 Område B3 omfatter ejendommen Mark Stigs Vej 5. Området er pt. udlagt til detailhandel med særlig pladskrævende varer. I område B3 kan der kun etableres en udvalgsvarebutik på m². Der er ikke mulighed for mindre udvalgsvarebutikker, da disse typisk vil rumme udvalgsvarer, der i højere grad konkurrerer med butikkerne i gågaden, og da disse vil kunne placeres inden for den nuværende bymidte eller i område A. 14

15 Der gives i område A og B i alt mulighed for m² ny detailhandel. Område C Området omfatter en udvidelse af det nuværende bydelscenter ved Marsk Stigs Vej, så dette inddrages i bymidten. Der er i området lokalplanlagt for i alt m² detailhandel. Der er i alt etableret ca m² detailhandel i området, herunder to dagligvarebutikker. Der er dermed mulighed for at planlægge for yderligere m² detailhandel i område C, så den samlede ramme bliver m². I område C kan der kun etableres nye dagligvarebutikker over m² (typisk fuldsortimentsbutikker som Løvbjerg, Super Brugsen, SuperBest og lign.) samt mindre dagligvarebutikker under 500 m² (bagere, slagtere mv.). Der er allerede etableret to discountbutikker i området (typisk m²) og derved sikres en hensigtsmæssig butikssammensætning. disse vil kunne placeres inden for den nuværende bymidte eller i område A. Område D Dette område ligger i den indre del af Viborg Baneby og er af såvel trafi kale og funktionelle/ bymæssige årsager ikke egnet til store butiksenheder. Det er dog hensigtsmæssigt, at der omkring den gennemgående stiforbindelse Hærvejen og Banebypladsen kan etableres mindre butikker så som en blomsterforretning, bager, kiosk og lign. Der er mulighed for i alt m² detailhandel i område D. Den enkelte butik må ikke være større end 200 m². Der kan kun etableres udvalgsvarebutikker på m². Der er ikke mulighed for mindre udvalgsvarebutikker, da disse typisk vil rumme udvalgsvarer, der i højere grad konkurrerer med butikkerne i gågaden, og da 15

16 Detailhandelsanalyse 16 Viborg Kommune har i 2013 fået udarbejdet en detailhandelsanalyse samt en vurdering af forbrugsudvikling og arealbehov til detailhandel indtil Hvad betyder dækningsgrad? Dækningsgraden er et udtryk for et områdes detailhandelsmæssige styrke. En dækningsgrad over 100 % udtrykker, at der er et handelsoverskud, hvor butikkerne i området omsætter for mere end indbyggerne forbruger. Det betyder, at kommunen, byen eller bydelen har et opland, der rækker uden for områdets afgrænsning. Status for detailhandel Der er ca. 425 butikker i Viborg Kommune, heraf er ca. 65 % i Viborg by. Det samlede bruttoetageareal til butikker er ca m², heraf ligger 68 % af butiksarealet i Viborg by. Detailhandlen i Viborg Kommune er kendetegnet ved Viborg bymidte som det største udbudspunkt. De mindre udvalgsvarebutikker i strøggaderne er suppleret med en række store udvalgsvarebutikker, samt Bilka ved Viborg Storcenter og af en bredt sammensat dagligvareforsyning i de 5 bydelscentre og 3 lokalcentre. Viborg bymidte har en butikssammensætning, der dækker et meget bredt udvalg inden for alle hovedbrancher. I alt rummer bymidten ca. 150 butikker, hvoraf størstedelen er udvalgsvarebutikker. Der er en vis koncentration af tøj- og skobutikker, som typisk er kendetegnende for bymidterne i mellemstore handelsbyer. Dagligvarebutikkerne i bymidten omsatte i 2012 for ca. 365 mio. kr. Udvalgsvareomsætningen var omkring 733 mio. kr. Bydelscentrene og lokalcentrene i Viborg by forsyner hovedsageligt borgerne med dagligvarer. I de fl este bydelscentre er der en discountbutik, nogle bydelscentre har et supermarked, og nogle er suppleret med kiosker og specialbutikker som bager, slagter, blomsterforretninger mv. Tilsammen rummer bydelscentrene ca. 40 butikker, hvoraf størstedelen er dagligvarebutikker. Omsætning Dagligvarebutikkerne i bydelscentrene og lokalcentrene omsatte i 2012 for ca. 900 mio. kr. Udvalgsvareomsætningen var omkring 55 mio. kr. I 2012 havde detailhandelen i Viborg Kommune en omsætning på ca. 4,2 mia., og borgerne i kommunen havde et forbrug på ca. 4,3 mia. svarende til en dækningsgrad på 99. Næsten halvdelen af omsætningen sker i Viborg bymidte og afl astningscentret ved Holstebrovej. Viborg by udgør ca. 75 % af den samlede omsætning i Viborg Kommune, men har kun ca. 40 % af kommunens samlede befolkning. Viborg by er således handelscentrum for hele Viborg Kommune. Dækningsgraden for dagligvarer i Viborg Kommune er beregnet til 101, hvilket betyder, at der er balance mellem butikkernes omsætning og borgernes dagligvareforbrug. Indkøb af dagligvarer sker generelt lokalt. Det betyder, at bydele og centerbyer er mindre udsatte for konkurrence fra andre byer og derfor har en forholdsvis veludbygget dagligvareforsyning. For Viborg by er dækningsgraden for dagligvarer beregnet til ca Det vidner om et betydeligt overskud, til dels pga. store supermarkeder som Bilka, Føtex, Løvbjerg og Super Best, der ikke fi ndes i de mindre byer i kommunen og derved tiltrækker handlende herfra. Det er også fordi Viborg by fungerer som lokal forsyning for et stort opland, herunder for byens forstæder.

17 Arealbehov til detailhandel I Viborgs bydele er dækningsgraden for dagligvarer beregnet til Der er dermed stort set balance mellem indbyggernes dagligvareforbrug og omsætningen. Der er i detailhandelsanalysen fastsat scenarier for et minimum arealbehov og et maksimum arealbehov til detailhandel i Viborg Kommune i De to scenarier beskriver to yderpunkter for arealbehovet. Følgende faktorer vil have betydning for udviklingen: Befolkningsudvikling Udvikling i privatforbruget Internethandel Udviklingen i handelsbalancen over for omverdenen Minimum arealbehov i 2024 Minimumsscenariet kan beskrives ved: at den økonomiske krise fortsætter, og borgerne ikke får fl ere penge til privatforbrug end i dag, at Viborg Kommune fastholder andelen af handel med dagligvarer og beklædning på det nuværende niveau, og at der tabes andele på øvrige udvalgsvarer til de omkringliggende kommuner, at internethandlen vokser til 25 % af forbruget for udvalgsvarer og tager større andele fra de fysiske butikker i 2024, og at indbyggertallet vokser med ca personer i perioden , svarende til et øget forbrug på mio. pr. år. i 2012-priser. I så fald vurderes det, at omsætningen i 2024 vil kunne ske på et areal, der er ca m² mindre end i dag. Maksimum arealbehov i 2024 Maksimumsscenariet kan beskrives ved: at forbruget vil vokse og i 2024 nå niveauet fra , hvilket især vil betyde vækst i forbruget af beklædning og øvrige udvalgsvarer, at internethandlen vokser mindre markant (ca. 15 % af forbruget) og i mindre grad vil tage andele fra de fysiske butikker, at detailhandelen i Viborg Kommune styrkes og øger andelen over for nabokommunerne inden for beklædning og øvrige udvalgsvarer samt fastholder andelen inden for dagligvarer, at indbyggertallet vokser med ca personer i perioden , svarende til et øget forbrug på mio. pr. år i 2012-priser. Maksimumsscenariet indebærer, at der vil blive behov for ca m² nyt butiksareal. Det vurderes, at det største arealbehov vil være i Viborg by herunder særligt i bymidten og i afl astningsområdet. For at sikre en lokal forsyning med især dagligvarer vil visse bydelscentrene også have behov for nyt butiksareal. Bemærkninger til arealbehov Vurderingen af arealbehovet tager ikke højde for, at en del af forbrugstilvæksten vil kunne omsættes i de eksisterende butikker og derved ikke vil give anledning til et øget behov for nyt butiksareal. Modsat er der behov for omfordeling af butiksarealer, hvor nogle butikker lukker, mens der etableres nyt butiksareal andre steder. Der vil således være behov for nyt butiksareal på trods af, at der ikke er sket en egentlig vækst i omsætningen, men som følge af en omfordeling af forbruget, eller som følge af at lejemålene ikke er tidssvarende i forhold til størrelse, butikskoncept og -indretning. Internethandel og butiksareal Siden 2009 er omsætningen i internethandlen steget med ca. 40 %. Væksten forventes at fortsætte de kommende år. Hvis væksten primært sker i rene internetbutikker, vil det reducere behovet for arealer til butiksformål. Sker omsætningen derimod som et supplement til omsætningen i en fysisk butik, vil det kunne medvirke til at øge behovet for butiksareal eller til at sikre eksistensen af butikker. 17

18 Effekter af frikommuneforsøg Formålet med frikommuneforsøget er at give kommunen mulighed for at afprøve helt nye måder at styre opgaveløsningen på. Viborg Kommune har fået godkendt fi re frikommuneforsøg, der giver mulighed for at ændre planlægningen for detailhandlen udover Planlovens normale spillerum. Dette tillæg til Kommuneplan udgør plangrundlaget for 2 af disse forsøg: Udvidelse af bymidten Store udvalgsvarebutikker Det er vurderet, hvilken effekt en udvidelse af bymidteafgrænsningen og planlægning for store udvalgsvarebutikker i den udvidede del af bymidten vil få i forhold til den øvrige detailhandel i kommunen. Viborg Kommune kan ændre afgrænsningen af Viborg bymidte ud over den statistiske metode. Der planlægges for, at bymidten kan udvides til også at omfatte en del af Viborg Baneby. Der planlægges for at der i Banebyen samlet kan etableres m 2 detailhandel. I dag er der allerede udlagt m 2 til et bydelscenter ved Mark Stigs Vej. Der er således tale om planlægning for op til m 2 ny detailhandel i form af et begrænset antal udvalgsvarebutikker, 3 store detailhandelsbutikker (over m 2 ) samt et mindre antal butikker under 200 m 2. Udvidelse af bymidten Udvidelsen af Viborg bymidte mod syd med dele af banebyen og planlægning for ny detailhandel svarende til en årlig omsætning i størrelsesordenen 275 mio. kr. Samlet set vurderes det, at effekterne vil være størst for de nærmeste butikker, og at ca. 80 % af omsætningen i de nye butikker vil blive hentet fra eksisterende butikker i Viborg by. En udvidelse af bymidtens dagligvarehandel vil som udgangspunkt have en lokal effekt, da dagligvarer typisk handles hyppigt og lokalt. Det vurderes, at i størrelsesordenen 90 % af omsætningen i de nye dagligvarebutikker vil blive hentet fra de nærmeste dagligvarebutikker i Viborg by. Det svarer til en omsætningsreduktion på ca % i dagligvarebutikkerne i Viborg by. En lille del af omsætningen i de nye butikker, ca %, vurderes at blive hentet fra oplandsbyerne og effekten for nabokommunerne vurderes at være ubetydelig. En udvidelse af udvalgsvarehandlen vil som udgangspunkt have en stærkere regional effekt end dagligvarehandlen, da udvalgsvarer typisk handles mere centralt og i de større byer. Placeringen af de nye butikker centralt i Viborg by vil dog betyde, at kunderne ankommer til afl astningscentret og andre butiksområder før de ankommer til Viborg Midtby. Derfor vurderes det, at i størrelsesordenen 80 % af omsætningen i Viborg Baneby vil blive hentet fra eksisterende butikker i Viborg. Det svarer til en omsætningsreduktion i de eksisterende udvalgsvarebutikker på ca. 10 %. For oplandsbyerne betyder det, at den forholdsvist pressede udvalgsvarehandel i endnu højere grad vil blive konkurrenceudsat fra Viborg, svarende til en omsætningsreduktion på ca. 5-7 %. Det vurderes, at de nye butikker ikke vil øge Viborgs attraktivitet i forhold til nabokommunerne. Omsætningen i udvalgsvarebutikkerne i Randers, Herning, Holstebro, Silkeborg mv., der alle ligger km fra Viborg, vurderes ikke at blive påvirket væsentligt. 18

19 Store udvalgsvarebutikker Frikommuneforsøget løber frem til udgangen af I denne periode kan op til m² af de m² som bymidten kan udvides med, anvendes til udvalgsvarebutikker over m². En udvidelse med m 2 til store udvalgsvarebutikker svarer til en årlig omsætning på ca. 100 mio. kr. Spørgsmålet er, hvilke indkøbsture der fl yttes fra andre butiksområder til de nye store butikker i Viborg bymidte. Det vurderes, at nye store udvalgsvarebutikker vil hente i størrelsesordenen 75 % af omsætningen fra butikkerne i Viborg by. De største påvirkninger vil være i Viborg Vest og i Viborg Nordvest, der sandsynligvis vil opleve en omsætningsreduktion på i størrelsesordenen 7-9 %. Der vil sandsynligvis være en vis form for overlap mellem varesortimentet i de nye store udvalgsvarebutikker og i de eksisterende butikker i Viborg bymidte. Derfor vurderes det, at de eksisterende butikker i bymidten vil opleve en omsætningsreduktion på ca. 5 % som følge af realiseringen af de store udvalgsvarebutikker. De øvrige byer i Viborg Kommune rummer stort set ikke større udvalgsvarebutikker. Der vil sandsynligvis være kunder, som foretrækker de store udvalgsvarebutikker frem for de mindre i oplandsbyerne. Samlet set vurderes det, at de nye udvalgsvarebutikker vil hente ca. 5 % af deres omsætning fra oplandsbyerne svarende til ca. 3-5 % af omsætningen i oplandsbyernes udvalgsvarehandel. Byerne uden for Viborg Kommune har også en række store udvalgsvarebutikker, men med de nye store udvalgsvarebutikker i bymidten vil Viborgs attraktivitet stige. Afstanden til de konkurrerende byer som Randers, Herning og Holstebro og omfanget af udvalgsvarehandlen i nabokommunerne betyder dog, at de nye store butikker i Viborg bymidte kun vil påvirke nabokommunernes udvalgsvarehandlen med 1-4 % alt efter, hvilke konkrete butikker, der realiseres. Samlet vurdering Etablering af dagligvarebutikker i den udvidede del af midtbyen vil hovedsageligt have lokale effekter og vil være størst i de nærtliggende butikker i den øvrige del af bymidten, og i bydelscentrene ved Marsk Stigs Vej (der inddrages i bymidten) og Koldingvej. I den øvrige del af Viborg by - inkl. afl astningscentret - og i oplandsbyerne vil der kun være en begrænset effekt, da dagligvarehandel er lokalt orienteret. Der vurderes ikke at være nogen mærkbar effekt for nabokommunernes dagligvarehandel. Udvalgsvarehandlen kan i højere grad end dagligvarehandlen fl yttes over længere afstande, hvis udbuddet og attraktiviteten øges. Men andelen af fl yttet omsætning fra nabokommunerne til Viborg by vurderes at være forholdsvist begrænset. Hvis rammen i den udvidede del af bymidten anvendes til udvalgsvarebutikker på mindre end m 2 vurderes det at medføre en mærkbar effekt på butikker i den øvrige del af bymidten, mens det kun vil få meget begrænset effekt i den øvrige del af byen og kommunen. Hvis der etableres udvalgsvarebutikker på over m 2 vurderes det at medføre en begrænset effekt fordelt på bymidten, afl astningscentret og den øvrige del af Viborg by. Dette er set ift. den eksisterende butikssammensætning i de nuværende butiksområder. 19

20 Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (jf. bekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 af lov om miljøvurdering af planer og programmer), skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 3 eller 4, eller hvis planen påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Derudover skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes øvrige planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planlægningen påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Planlægningen er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planlægningen er omfattet af bilag 4, stk. 10 (b) anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Ifølge 3, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planlægningen omfatter alene mindre områder på lokalt plan (midtbyafgrænsningen i Viborg by). Udvidelsen af afgrænsningen og muligheden for etablering af udvalgsvarebutikker over 2000 m 2 er endvidere alene en mindre ændring i forhold til gældende planlægning. Tillægget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da: realisering af planlægningen ikke vil få væsentlig indvirkning på detailhandelen i Viborg by, Viborg Kommune og i nabokommunerne. planlægningen ikke påvirker beskyttede naturtyper samt bilag IV-arter udvidelsen af bymidteafgrænsningen sker, hvor der er grundlag for og infrastruktur til yderligere butiksforsyning. Afgørelsen er offentliggjort sammen med forslag til kommuneplantillæg nr

21 21

22 Tillæg nr. 24 til Kommuneplan

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Forslag

Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Forslag Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold og offentliggørelse 2 Forord 3 Retningslinje

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

September 2014 Detailhandelsanalyse

September 2014 Detailhandelsanalyse September 2014 Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 12 Butiksanalyse 32 forbrugsudvikling og arealbehov 38 Detailhandel ved Horsens Havn 42 ordforklaring 44 Branchefortegnelse 4 5 Sammenfatning Der er gennemført

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE AREALBEHOVET I VINGE NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Vurdering

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Oktober 2008 AFSNITSTITEL Hovedstruktur Kommuneplan Forord........ 3 Redegørelse Baggrund....... 4 Mål........ 5 Generel udvikling i detailhandlen... 6 Regionale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Butiksmiks og omsætningen i butikkerne 3 4 Vinge og den regionale konkurrence 5 4.1

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker 1 Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m² Høringsfrist til 13. juni 2008 Forslag til Landsplandirektiv om

Læs mere

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune 4 Detailhandelsanalyse Detailhandelsanalyse 5 Sammenfatning Der er gennemført analyser af detailhandlen i Skanderborg Kommune i 1997, 2003, 2008 og i 2014. Skanderborg Kommune har gennem perioden gradvist

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 17 Januar 2016 For en dagligvarebutik på Nørregade Natur og Udvikling 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag:

Læs mere

Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE

Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE Detailhandelsplan 1 FREDERICIA KOMMUNE Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1996-2006 Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009 Detailhandelsplan 2 Indhold Forord...3 Indledning...4 Mål og visioner...6

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Nr. Afsender Resume Forvaltningens bemærkninger 1 DanHousing Erik Glippingsvej 14 8800 Viborg danhousing@mail.dk

Nr. Afsender Resume Forvaltningens bemærkninger 1 DanHousing Erik Glippingsvej 14 8800 Viborg danhousing@mail.dk Notat Behandling af høringssvar til Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 Nye rammer og retningslinjer for Viborg Baneby Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 16. september 2015 Nr. Afsender Resume

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT

FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING Foto: Østergade, Hjørring DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 26 OPLANDE

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for rammeområde VIBSV.B1.04_T14 og VIBSV. C1.02_T14. Tillæggets område 2 Tillæg nr. 14 Tillæg nr. 14 REDEGØRELSE Formål Formålet

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder TÅRNBY KOMMUNE Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder ORIENTERING Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen herunder udviklingsmulighederne

Læs mere

Roskilde Kommune. detailhandelsanalyse 2010

Roskilde Kommune. detailhandelsanalyse 2010 Roskilde Kommune detailhandelsanalyse 2010 LOKALITETER 16 10 Jyllinge 12 Gundsømagle Ågerup/St. Valby 13 28 02 17 03 18 04 20 19 Svogerslev 21 05 22 Roskilde 09 06 07 23 24 08 26 01 27 25 15 Vindinge 14

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

MAJ 2012 NYT BUTIKSCENTER I HOLBÆK ROSEN RAPPORT

MAJ 2012 NYT BUTIKSCENTER I HOLBÆK ROSEN RAPPORT MAJ 2012 NYT BUTIKSCENTER I HOLBÆK ROSEN RAPPORT INDHOLD 4 SAMMENFATNING 6 BYEN & PROJEKTET 10 DETAILHANDLEN I HOLBÆK KOMMUNE 12 OMKRINGLIGGENDE HANDELSBYER 15 OPLANDSANALYSE 22 EFFEKTER AF UDBYGNING

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. juli 2011 J.nr.: NMK-34-00005 og NMK-34-00006 (tidl. NKN-33-03577 og NKN-33-03642) Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Hillerød

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

Forudsætninger. Odder by

Forudsætninger. Odder by sag nr. 120104 dok nr. 118657 TILLÆG NR 24 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 DETAILHANDEL I ODDER KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Forudsætninger...4 Fordeling af eksisterende butikker medio 1998 i Odder

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune Tillæg nr. 17 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd August 2005 Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune - udvidelse af et byggemarked i Overlund VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-4-03 Tillæg

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals

Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals plannr Tillæg nr 34 Dato for

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009 Ryslinge Erhvervspark Rys.BE.5 FORSLAG Offentlighedsperiode Kommuneplantillægget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 25. januar 2011 til den 22. marts 2011. Indsigelser,

Læs mere

JANUAR 2015 DETAILHANDELSANALYSE KOLDING KOMMUNE RAPPORT

JANUAR 2015 DETAILHANDELSANALYSE KOLDING KOMMUNE RAPPORT JANUAR 2015 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 16 RAMMEBETINGELSER OG REGIONALE FORHOLD 20 BUTIKSANALYSE 48 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 54 OPLANDSANALYSE 64 UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 68 ORDFORKLARING

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2 HØRSHOLM KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlens udvikling

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011 Nye tider for detailhandlen Dansk Byplanmøde 2011 Mødets emne Nye tider for detailhandlen Hvad kan byerne stille op mod internationale megatrends såsom nethandel og de store butikskæders indtog? Kan der

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Vordingborgvej 78-82 Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Juli 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation 13 3. Befolknings- og

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

Læs mere

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 10 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 7. januar 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

Bymiljø og detailhandel

Bymiljø og detailhandel Bymiljø og detailhandel Detailhandelen er afgørende for den måde bymiljøet fungerer på. Vore byer trues af konkurrencen fra regionens store handelscentre. Konkurrencen har Byrådet ingen indflydelse på,

Læs mere

4. Centerstruktur og detailhandel

4. Centerstruktur og detailhandel 4. Centerstruktur og detailhandel hovedby større Lokalby mindre lokalby Landsby Kort 4.1 27 MÅL FOR CENTERSTRUKTUREN Som nabokommune til Odense og Svendborg Kommune, der især for Odenses vedkommende har

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT MAJ 2013 RAPPORT 2 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 18 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 30 EFFEKTER VED UDVIDELSE AF AFLASTNINGSCENTRET 34 ORDFORKLARING 40 BRANCHEFORTEGNELSE 4 5 SAMMENFATNING

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 2. SEPTEMBER 2015 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde 50.C.02 - Centerområde på Siimtoften, -

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplan 009-01 for Billund Kommune Forslag Maj 011 Indledning Tillæggets formål Billund Kommune er blevet opmærksom på, at der er et behov for at justere rammerne for særligt pladskrævende varegrupper

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel:

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omhandler en detailhandelsudvidelse af det nuværende indkøbscenter

Læs mere