Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18"

Transkript

1 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune

2 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL UDVIKLINGSFORSØG... 6 MÅL MÅL MÅL UDVIKLINGSFORSØG... 8 LÆRER- OG PÆDAGOGROLLEN... 8 STATUS... 8 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL MÅL MÅL MÅL LÆREMIDLER OG EVALUERING TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL MÅL MÅL MÅL MÅL LEDELSE OG ORGANISERING - HVAD KRÆVER DET? LEDELSE STATUS TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL MÅL MÅL SAMARBEJDSSTRUKTUR STATUS TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL MÅL MÅL INFRASTRUKTUR STATUS TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL MÅL

3 Indledning Hørsholm Kommunes skoler skal bidrage til at ruste børn og unge til at navigere i et samfund, hvor øget digitalisering og medialisering er et grundvilkår. I takt med øget digitalisering og medialisering bliver det en vigtig opgave at revurdere målene for dannelse, opdragelse og undervisning i skolen. Gårsdagens viden og dannelse slår ikke til, når morgendagens problemstillinger skal løses. Nye løsninger forudsætter, at børn og unge må lære at tænke, arbejde og udtrykke sig på mange måder og at anvende kendt viden i nye sammenhænge. Dannelse handler i det perspektiv om evnen til at kunne tilpasse sig stadigt nye udfordringer og betingelser i en digitaliseret omverden og at forstå sig selv som aktør i en mediekultur. De ændrede livsvilkår, som digitalisering og medialisering har medført, betyder, at digital dannelse bliver et vigtigt parameter for at klare sig godt. I Hørsholm Kommunes skolepolitik for perioden har vi opsat mål for børn og unges digitale dannelse. Som en naturlig følge af udviklingen på it-området, og kravene i den nye folkeskolereform, og visionen i Fremtidens Skoler i Hørsholm er målet udvidet med yderligere fire succeskriterier. (Se dot 1,2,6 og 7 nedenfor). Det er målet, at børn og unge kan søge informationer og data om givne emner og problemstillinger kan indsamle data og sammensætte dem til ny produktion og formidling kan forholde sig kritisk til informationssøgning og databehandling kan forstå og fortolke websider og nettjenester kan forholde sig etisk korrekt til sociale net- og fildelingstjenester oplever sig selv som selvstændige, selvforvaltende og ansvarlige kan sætte sig ind i og begå sig i skiftende digitale systemer Mediestrategien er det dokument, som beskriver, hvordan Hørsholm Kommune vil udnytte de muligheder, der opstår som følge af digitalisering, til at skabe bedre læringsresultater og understøtte, at børn og unge tilegner sig digital dannelse. Hørsholms mediestrategi er bygget op omkring to spor, hvortil der er knyttet en række temaer. Under hvert tema beskrives status, teknik, mål og handling. SPOR 1 Didaktikken tilrettelæggelse af undervisningen Ovenstående læringsmål for børn og unge får indflydelse på de didaktiske valg, der skal træffes i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse. De didaktiske konsekvenser er beskrevet under emnerne Elevrollen Lærerrollen / pædagogrollen Læremidler og evaluering 3

4 SPOR 2 Styring og organisering hvad kræver det? Det er ikke tilstrækkeligt blot at beskrive didaktikken. Det kræver den rette organisering og styring at gennemføre de didaktiske målsætninger i praksis. Styring og organisering er beskrevet under emnerne Ledelse Samarbejdsstruktur Infrastruktur 4

5 Didaktik- tilrettelæggelse af undervisningen Når læringsforløb planlægges og gennemføres, bygger de på åbenhed, fleksibilitet, selvstyring og projektarbejde, hvor eleverne opmuntres til at være opsøgende, udforskende, diskuterende og reflekterende. I Hørsholm anvendes nye medier og digitale læremidler til at fremme elevernes læreproces. Elevrollen For at bevidstgøre og aktivere eleverne i egen læreproces må der tages udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger i det sociale fællesskab. I den forbindelse kan it-devices 1, tænkes med som værktøjer til at undervisningsdifferentiere, motivere og skabe mening for eleverne. Eleverne er ofte meget kompetente i forhold til at anvende nye digitale medier, og deres ressourcer bør naturligt inddrages i undervisningen. Status Ifølge en spørgeskemaundersøgelse fra 2012 via skolernes elevintra til udvalgte klasser udtrykker eleverne, at de motiveres i undervisningen ved at benytte it, og at de ønsker it mere inddraget i alle fag. Mange opgaver løses på skolens stationære eller bærbare computere, men det kræver planlægning og booking i god tid. Der er ikke computere i forholdet én til én, men snarere én til fire elever. I dag medbringer flest elever i udskolingen egne pc er i undervisningen, mens det er et fåtal fra indskoling og mellemtrin. Nogle elever udtrykker bekymring for hærværk eller tyveri af private pc er på skolen, hvilket er årsagen til, at de ikke medbringer dem. Som løsning på dette har to af skolerne opsat elevskabe, som lejes af eleverne til opbevaring af bl.a. elevernes private pc er i frikvarterer. På mellemtrinnet har de fleste elever ældre stationære eller bærbare pc er, som er arvet efter ældre søskende eller forældre. Disse er ikke egnet til transport mellem skole og hjem. Elevernes egne smartphones benyttes sjældent i undervisningen. Tekniske forudsætninger for mål 1-3 Det er en forudsætning, at alle elever kan være koblet på det trådløse netværk samtidigt. For at opnå dette skal der igangsættes en opgradering af den trådløse infrastruktur (se afsnittet om infrastruktur side 15). Der er fremsat ønsker om, at elever og lærere kan tilgå egne mapper samt H og J drev via internettet. I foråret 2013 undersøges, hvordan det er muligt at etablere denne adgang, evt. gennem en VDI-løsning 2. Andre muligheder som Open Office og Googles programportefølje i skyen 3 undersøges, og mulighederne vurderes og overvejes indført. På sigt bør det overvejes om skolenettet skal erstattes helt eller delvist af det åbne net. Ved skolenettet forstås det lukkede trådløse net, som kræver UNI-logon. 1 Mobiltelefoner, tablets mm. 2 VDI-løsning: Elevernes og lærernes drev og skolernes applikationer installeres på en virtuel server lokalt på Hørsholm Rådhus, så denne kan tilgås via internet af elever og lærere. 3 Et begreb, som dækker levering af software, service og tjenesteydelser via internettet 5

6 Udviklingsforsøg I foråret 2013 etablerede kommunens IT-afdeling et mindre test VDI-miljø til brug for funktionalitetstest i f.eks. en udskolingsklasse på hver skole. Testmiljøet etableres i det administrative miljø. Det vil sige, at der på Rådhusets virtuelle server installeredes de vigtigste applikationer fra skoleimage 4, som er relevante for testklassen. Klassen afprøvede programmernes funktionalitet på egne pc er og målte logontider. Afhængigt af testresultaterne overvejes et VDImiljø til alle elever. Alternativt undersøges Skoleskyen, som er et lignende produkt, der sælges af privat virksomhed. Mål 1 De digitale medier gøres lettilgængelige for alle elever til enhver tid i alle fag. Grundprincippet er: Hvert barn har sin egen device hele tiden som en del af læringsmiljøet. Det betyder, at eleverne skal have hurtig adgang til en computer/tablet, være logget på denne og være klar til undervisning inden for 2 min. Dvs. logontiden er max. 2 min. Til indskolingen købes en tablet til hver elev. Til mellemtrinnet købes mindre computer eller chromebook. I udskolingen opfordres elever og forældre til, at egne digitale medier medbringes i undervisningen. De familier, som ikke har mulighed for at anskaffe en bærbar pc til deres barn i udskolingen, kan søge Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole, om et beløb til køb af en bærbar pc. Administrationen udarbejder procedure for ansøgning og sagsbehandling. Efter bevilling køber familien selv den bærbare pc med tre års forsikring, og denne kan efter de tre års udløb beholde computeren. Forlader eleven Hørsholms folkeskoler inden de tre år, afleveres computeren i Center for Dagtilbud og Skole. Skolerne undersøger hvert år, om eleverne har adgang til internet og personlig pc, eller om der skal tilbydes mulighed for bevilling til anskaffelsen. Elever, som glemmer deres pc eller har den til reparation, kan låne en computer i skolens pædagogiske læringscenter (PLC) til brug på skolen som et dagslån men ikke til hjemlån. Skolerne etablerer sikre opbevaringssteder til elevernes egne/lånte digitale medier, så de kan efterlades sikre under f.eks. idrætstimer og i frikvarterer. Opbevaringsstederne placeres i umiddelbar nærhed af hjemklassen, så de er nemt tilgængelige. Det sikres, at skolernes applikationer (programmer og fagportaler) kan tilgås fra elevernes egne pc er/tablets via internet. Der udarbejdes en behovsanalyse af hvilke programmer fra det nuværende skoleimage, der benyttes jævnligt. Det sikres, at eleverne kan gemme filer virtuelt, så de kan tilgås fra både skolen, hjemmet og andre pc er uanset tid og sted. 4 Skoleimage består af en lang række programmer, så som Officepakken, tegneprogrammer, freewareprogrammer mm. 6

7 På baggrund af ønsker om at kunne tilgå drev/mapper på skolernes net via internettet, igangsættes en undersøgelse af mulighederne i maj måned I foråret og efteråret 2014 iværksættes diverse forsøg med forskellige itsystemer: - Erfaringer med Googles programmer undersøges og afprøves i udvalgte klasser på elevernes egne og skolens computere. - Erfaringer med Office 365 undersøges og afprøves i udvalgte klasser - Erfaringer med Chromebooks undersøges og afprøves med Googles programmer i udvalgte klasser. Hver skole udvælger 2 klasser fra henholdsvis indskoling, mellemtrinnet og udskolingen, der hver registrerer 4 gange, hvad der anvendes af tid, inden undervisningen med digitale medier kan starte op. Dette sker til sammenligning både i foråret 2013 og efter opgraderingen af det trådløse net. Mål 2 Der etableres mediepatruljer på alle skoler i skoleåret , og der gennemføres mindst to forløb. Hver skole opstiller mål for forløbene. Eleverne opfordres til at lære af hinanden/hjælpe hinanden, den såkaldte peer-topeer-læring. Forløbene evalueres i kommunens it-vejledergruppe. Der videndeles omkring erfaringer med mediepatruljer både på egen skole og på tværs af skolerne Hver skoles ledelse vurderer den pædagogiske funktion af mediepatruljer på skolen, ud fra mål og evalueringer af mindst to forløb i skoleåret Mål 3 Eleverne kan vurdere digitale medier og applikationer med henblik på at anvende dem i deres egen læreproces Når elevernes egne digitale devices inddrages i undervisningen, afprøver de hvilken særegenhed og anvendelse de har. Eleverne fører dialog om dette med hinanden og deres lærer, og de bliver mere bevidste om (eller får erfaring/viden om) hvilke medier, der bedst understøtter deres læreproces. Eleverne modtager løbende undervisning/vejledning i søgning af information på nettet, i fagbøger, fagportaler, nettjenester, film mm., herunder kildekritisk vurdering. Derved søges eleverne bevidstgjort om mangfoldigheden i at søge svar på givne spørgsmål. Eleverne undervises/vejledes i de muligheder, der er for bearbejdning af data og formidling af viden gennem brug af diverse digitale medier. Her tænkes på dia- 7

8 logmulighederne i Web 2.0, diverse værktøjer/applikationer til præsentation, blogs, video, podcast, m.m. Målet evalueres løbende i den daglige undervisning, ved elevsamtaler og teamsamtaler. Udviklingsforsøg Der iværksættes forsøg med anvendelsen af ipad som klassesæt på hver skole i skoleåret Efterfølgende tager administrationen initiativ til evaluering af hvert forsøg i slutningen af skoleåret. Forældre og lærere, som har været inddraget i forsøget, besvarer senest 1. april et evalueringsskema, der er udarbejdet af en it-vejleder i samarbejde med en forældre og midtvejsrapport udarbejdes i samarbejde med administrationen. På baggrund af de samlede midtvejsevalueringer og skolernes evalueringer, vurderer styregruppen, hvorvidt der skal købes ipad/andre tablets eller små skole-pc er til hver enkelt elev i indskolingen i januar 2014, så tabletten/skole-pc en gøres personlig. Beslutningen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i efteråret I én eller flere klasser eller årgange laves forsøg med, at elever har digitale bøger, herunder taskebøger på egen pc. Dette iværksættes i samarbejde med et forlag. Administrationen etablerer studiebesøg for lærerne på tværs af skolerne i de pilotprojekter med ipads, som kører frem til sommeren 2013 Lærer- og pædagogrollen Det er vigtigt, at medier og it ses som en ressource/et redskab, som kan anvendes i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning. Læreren skal have kendskab til både skolens medier og elevernes egne, og vurdere, hvordan de enkelte digitale medier kan forbedre elevernes læreproces og resultater. Læreren skal hurtigt og nemt kunne inddrage de digitale medier i undervisningen. Læreren skal give plads til og understøtte, at elever er vejledere for andre elever og for læreren selv. Status Inddragelse af både skolens og elevernes forskellige devices i undervisningen samt den didaktiske inddragelse af de nyere digitale læringsportaler er nyt for lærerne og kræver kompetenceudvikling. Lærerne skal gennem analyse og kritisk refleksion selvstændigt og i et samarbejde med eleverne løbende kunne vurdere læremidlerne og deres anvendelse i forhold til fælles mål. Tekniske forudsætninger for mål 4-6 Alle skolens lærere får stillet en pc til rådighed som arbejdsredskab til forberedelse og gennemførelse af undervisningen. Der investeres i køb af nye pc er til lærerne via leasing i , hvorefter de udskiftes hvert 4. år. Herudover får lærerne i indskolingen stillet samme type tablet til rådighed, som de der indkøbes til indskolingseleverne fra skoleåret Disse klassesæt er købt inden for det eksisterende budget i 2012 i stedet for bærbare pc er 8

9 Ved gennemførelse af ny folkeskolereform vil SFO/skolepædagogerne indgå i den understøttende undervisning. Indholdet i denne undervisning vil blive udviklet og defineret i skoleåret , og i den forbindelse skal der tages stilling til om pædagogerne, i lighed med lærerne, har behov for at få en pc stillet til rådighed. Endvidere stilles i skolens pædagogiske læringscenter (PLC) forskellige devices til rådighed til kortvarigt lærer-/pædagoglån til forberedelse og anvendelse i undervisningen/aktivitetstimer. Det kan f.eks. være et antal ipads, anden tablet eller Mac til videoredigering. Det er en forudsætning, at lærernes og pædagogernes digitale arbejdsredskaber, uanset type, kan tilsluttes de interaktive tavler via trådløst net, kabler eller dockingstation. Lærernes adgang til skolens applikationer, print og lagring af egne filer gives på sigt via en virtuel løsning 6 eller på anden tilsvarende måde. Mål 4 Lærerne kvalificeres til kritisk refleksion og vurdering af læremidler. Ved køb af nye læringsportaler eller applikationer tilrettelægges lokalkurser for lærerne i den pædagogiske og didaktiske anvendelse. Fra skoleårene , afholdes kurser i de nye fælleskommunalt indkøbte abonnementer på fagportaler. Vurdering af læremidler gøres til fast praksis eksempelvis på fagudvalgsmøder. Fra skoleåret etableres faglige samarbejdsfora på tværs af skolerne til vurdering og formidling af fagportaler. Vurderingsskema udarbejdes af it-vejledergruppen til formålet. Skoleledelsen evaluerer ved udviklingssamtaler, i hvilket omfang den enkelte lærer føler sig i stand til og foretager vurdering af digitale læremidler. Lærernes anvendelse af fagportaler på den enkelte skole undersøges løbende. Mål 5 Læreren skal kunne udnytte digitale mediers multimodalitet som fx lyd, billede, tekst, grafik og video. Der arrangeres løbende lokalkurser i brugen af elevernes forskellige devises (mobiltelefoner, tablets mm.) i undervisningen. På fagudvalgsmøder på egen skole, på samarbejdsfora på tværs af skolerne, på it-vejledermøder og PLC-fællesmøder drøftes løbende udnyttelsen af de digitale læremidlers multimodalitet, og der udveksles erfaringer om relevante apps mm.. Erfaringerne skriftliggøres, lægges på fællesnet og gøres efterfølgende tilgængelige for alle medarbejdere. Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med Termometerundersøgelsen 2014 udarbejdet af administrationen i samarbejde med skolelederne. 6 Virtuel løsning: En serverløsning, der tilgås via internet 9

10 Eleverne spørges til, om de oplever, at lærerne udnytter de digitale mediers multimodalitet. Mål 6 Lærerne skal anvende digitale medier med henblik på at undervisningsdifferentiere og skabe inklusion De ansatte i skolens pædagogiske læringscenter (PLC-lærere) og skolens faglige vejledere vejleder i brugen af programmer til udfordring af såvel børn med særlige behov som af børn med særlige forudsætninger. Vejledningen omfatter bl.a. indstillinger på ipad/mobiltelefon, adgang til digitale materialer for ordblinde og brugen af særlige applikationer/portaler med henblik på undervisningsdifferentiering. Lærernes brug af digitale medier til undervisningsdifferentiering undersøges via en årlig spørgeskemaundersøgelse til lærerne, der udarbejdes af administrationen og it-vejledergruppen. Læremidler og evaluering Mål og faghæfter i skolen har altid fungeret som en strukturerende rammesætning for, hvordan undervisning og læring kan foregå i skolen. Læremidler har altid været en vigtig del af lærerens værktøjskasse til at opnå skolens fagmål. Læremidler forstås her meget bredt, dvs. som både analoge og digitale medier, den analoge bog og det digitale apparatur, som applikationer, webportaler, særlige nettjenester og kommunikationsplatforme. Forskellige forlag udgiver pt. en lang række digitale fagportaler, som kan supplere/erstatte de eksisterende fagbøger. Disse portaler skal skolerne vurdere i forhold til køb af analoge taskebøger. Flere af fagportalerne har indbygget evaluering, som sparer tid og giver overblik over elevernes arbejde og kompetenceudvikling. Flere bøger udgives nu i digital form som e-bøger (elektroniske bøger) eller i-bøger (interaktive bøger) af forlagene. I-bøger som fagbøger er især velegnede til brug på interaktive tavler, men også skønlitterære bøger udgives i digital form og kan lånes på e-reolen.dk. De digitale læremidler har flere fordele. Digitale fagtekster i både i-bøger, e-bøger og fagportaler kan hurtigt opdateres af forlagene, så forældede data undgås. Digitale tekster letter inklusion af læsesvage og ordblinde, da læsestøtten kan aktiveres og teksten læses højt for eleverne. Digitale bøger kan hentes hurtigt til en hel klasse på f.eks. e-reolen eller lånes på CFU. Flere digitale bøger kan ligge på tablet eller pc og vejer kun dennes vægt. I takt med at forlagene udgiver flere digitale undervisningsbøger vil bogudleveringen til eleverne foregå af eleven selv via download og bøgerne bliver ikke slidt eller mister sider. 10

11 Tekniske forudsætninger for mål 7-10 Hver elev har en personlig computer eller tablet til rådighed i hele skoleforløbet. Til indskolingen købes tablet, til mellemtrinnet købes minder computer eller chromebook, mens udskolingseleverne opfordres til at medbringe egne pc er, jfr. side 6. Mål 7 Undervisning og didaktik udvikles, så de forskellige medier er en integreret del af undervisningen. De ansatte i skolens pædagogiske servicecenter og skolens faglige vejledere rådgiver og vejleder lærerne i mediebrug, og det tages op i relevante fora, hvorledes integrationen af forskellige medier kan gå fra at være kompenserende (supplere den nuværende praksis) og substituerende (underbygge og udskifte dele af den nuværende praksis) til at være transformerende (fagene/faglighed sættes i en ny praktisk/teknologisk sammenhæng) I skoleåret igangsættes en opkvalificering af skolens pædagogiske servicecenter med henblik på at kunne vurdere og anvende nye læremidler. De lokale kurser rummer tilbud i faglige kurser, hvor der fokuseres på didaktikken i forhold til integration af medier i undervisningen. Lederne af skolernes PLC evaluerer løbende med de ansatte i PLC, i hvilken grad vejledningen anvendes til integration af it i fagene. Ved årlige teamsamtaler registrerer skoleledelsen, i hvilket omfang det er lykkes at integrere de forskellige medier i undervisningen. Mål 8 Digitale portaler og e-/i-bøger anvendes i undervisningen Skolerne investerer i e-og i-bøger til elevernes pc/tablet. Efter tre skoleår (i 2016) undersøger skoleledelsen i samarbejde med administrationen balancen mellem indkøbte analoge bøger og digitale bøger/portaler. Både skolernes og fælleskommunale indkøb af analoge og digitale læremidler indgår i undersøgelsen. Mål 9 Elevers og læreres brug af print og fotokopiering mindskes 11

12 Mål 10 Ved en 1 til 1 løsning kan hver elev have sine materialer liggende på egen pc digitalt frem for i papirform. Print fra egen pc/tablet begrænses til enkelte printere på skolen. Som hovedregel afleveres skriftlige opgaver digitalt. Skoleledelsen registrerer printbesparelsen ved sammenligning af tæller på kopimaskine og papirforbrug i årene Beslutningsprocessen om fælleskommunale køb af digitale fagportaler kvalificeres. I PSC-fællesgruppen 7 udarbejdes en model for, hvorledes beslutningsprocessen for køb af digitale fagportaler inddrager fagudvalg på de enkelte skoler, inden beslutningen tages i PLC-fællesgruppen - herunder hvorledes anvendelsen af portalerne efterfølgende udbredes på egen skole. PLC-lederne og administrationen følger op på, om der er udarbejdet en ny kvalificerende beslutningsproces. Ledelse og organisering - hvad kræver det? I uddannelsessammenhænge sættes fokus sædvanligvis på omfang af it-udstyr i bedømmelsen af, om skoler er på højde med udviklingen inden for medie-pædagogik. Men it-udstyr alene ruster ikke nødvendigvis vores børn og unge til at begå sig i samfundet. I Hørsholm vil fokus i højere grad være rettet mod at opbygge en kultur, der sikrer, at der kan træffes bevidste pædagogiske og didaktiske valg herunder anvendelse af it og medier - der imødekommer børn og unges forskellige behov og forudsætninger. Under emnerne Lederrollen, Samarbejdsstrukturer, og Infrastruktur er det beskrevet, hvordan vi vil komme i mål med at gennemføre en styringsmæssig og organisatorisk omstillingsproces, der støtter op om de pædagogiske og didaktiske mål i mediestrategien. Ledelse Tidligere undersøgelser har vist, at skoleledelsens aktive rolle og opbakning i implementeringen af it i alle fag er afgørende for, om det rent faktisk sker. 8 Ledelsen skal etablere et tæt samarbejde med skolens it-vejleder og indgå i drøftelsen af den nye mediestrategi, sørge for, at de rette beslutninger med henblik på implementering bliver truffet og følge op på disse beslutninger, så medierne i den daglige undervisning benyttes som naturlige pædagogiske redskaber. Ligeledes er det afgørende, at skolernes overordnede ledelse står i spidsen for og bakker op om skolernes medieudvikling. Centerledelsen for DOS har ansvaret for, at der afsættes de 7 PSC-fællesgruppen består af alle ansatte i de fire skolers pædagogiske servicecentre og ledes af administrationen. 8 Det viste evalueringen af ITMF 8 -projekterne og ITIF 8 -projektet i begyndelsen af det 21. århundrede. Det samme viste EVA 8 -rapporten fra

13 nødvendige og tilstrækkelige midler til skolens læringsressourcer og dermed også digitale læremidler. Status I dag evalueres brugen af it i undervisningen ved udviklingssamtaler. Skoleledelsen tager lokale initiativer til udvikling af mediekompetencer hos både elever og lærere i form af mediepatruljer på skolerne, fokus på medievejlederteamet mm. Ca. fire gange årligt er skolernes it-og mediestatus på dagsordenen til skoleledermøder. Op til budgetforhandlinger i kommunalbestyrelsen vurderes det i et samarbejde mellem skoleledergruppen og centerledelsen, om evt. nye medieprojekter skal forelægges Børne- og Skoleudvalget. Skolelederne og centerledelsen for DOS er styregruppen vedr. medieudviklingen på skolerne. Tekniske forudsætninger for mål 1-2 Til skolens pædagogiske servicecentre indkøbes et antal pc er med applikationer, tablets med relevante apps til undervisning, og hvad der i fremtiden må komme af forskellige devises, der kan anvendes som pædagogiske redskaber. Disse digitale medier kan udlånes til lærerbrug. Hvor stort behovet er for disse indkøb, må løbende vurderes og justeres. Der vil i denne mediestrategis periode være et centralt mediebudget til disse indkøb, som administreres af administrationen. Den eksisterende maskinpark af både stationære computere og bærbare computere bevares i deres nuværende antal (6 elever pr. computer), så der til stadighed kan afvikles f.eks. nationale tests og afgangsprøver på de stationære pc er med fastnet. Desuden er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt antal computere til lån for de elever, som ikke har medbragt egen pc. De indkøbte klassesæt af ipads til forsøg på hver skole bevares efterfølgende som klassesæt til udlån til mellemtrin og udskoling. De indkøbte Smartboards med projektorer må løbende holdes ved lige/udskiftes. I mediebudgettet afsættes/søges om midler til udskiftning af projektorer fra 2015 og løbende hvert 5. år. Boards må påregnes at skulle udskiftes hvert 6. år fra Mål 1 Skoleledelsen og administrationen sikrer, at mediestrategien implementeres på de fire skoler. Skoleledelsen bakker op om mediestrategien, og der udarbejdes en handleplan for implementering af mediestrategien både fælleskommunalt samt lokalt på hver skole. Administrationen sikrer udarbejdelse af handleplanerne i de relevante fora. Skoleledelsen og administrationen kan dokumentere, at der er udarbejdet implementeringsplaner Mål 2 Skoleledelsen sikrer, at hver enkelt lærer benytter både skolens og elevernes egne digitale medier i den daglige undervisning som naturlige pædagogiske redskaber. 13

14 Skoleledelsen sikrer, at den enkelte medarbejder får udviklet sine kompetencer i at anvende både skolens og elevernes forskellige medbragte digitale medier. Det gøres ved Videndeling/kompetenceudvikling i skolens faglige fora Læreres deltagelse i bl.a. fælleskommunale kurser i anvendelse af diverse relevante digitale medier Skolernes pædagogiske servicecentre og faglige vejledere rådgiver medarbejdere vedrørende den pædagogiske og tekniske anvendelse af medierne PLC stiller diverse digitale medier til rådighed for lærerne Skoleledelsen følger løbende op på lærernes brug af digitale medier i undervisningen. Samarbejdsstruktur Et godt samarbejde på tværs i kommunen er afgørende for om mediestrategien kan udmøntes, og om de digitale medier opleves som gode og anvendelige redskaber af både elever og lærere. Status It-vejledergruppen, det it-tekniske personale, UDI og administrationen mødes månedligt for at drøfte it-drift og udvikling på skoleområdet. Beslutninger om drift og løbende indkøb besluttes i denne gruppe. Det er også fra denne gruppe, nye udviklingsønsker og dermed nyindkøb formuleres og bringes til drøftelse og beslutning i PLC-ledergruppen, der mødes ca. 4 gange årligt og/eller i skoleledergruppen. Administrationen koordinerer alle samarbejdsfora, som har at gøre med it-drift og udvikling på skoleområdet og styrer det fælles it-budget for skolerne. De tekniske opgaver på skolerne har i takt med udbygningen af skolernes medieudstyr været stigende. I skoleåret har skolerne haft god hjælp til løsning af streaming-opgaver og tekniske reparationer via 1-2 personer i løntilskudsjob. Disse jobs er ophørt i efteråret 2012, men fra er der sket en opnormering af det systemtekniske personale fra 2 til 3 fuldtidsansatte. Den ene varetager primært tekniske opgaver ude på skolerne (streaming mm.). Fra 2015 søges om endnu en opnormering af det systemtekniske personale på skolerne, hvis målet om indkøb til mellemtrinnet bevilges. Tekniske forudsætninger for mål 3-4 Teamet i skolernes pædagogiske læringscenter får stillet de nødvendige digitale medier til rådighed, så teamet kan sætte sig ind i og vurdere den pædagogiske brug af mediet i undervisningen med henblik på at rådgive kolleger i mediebrugen. I 2013 servicerer IT-afdelingen ikke Mac-produkter, så eventuelle reparationer af disse produkter varetages af et lokalt privat firma via administrationen. Mål 3 Der sker en opkvalificering af personalet i de pædagogiske læringscentre 14

15 De ansatte i skolernes pædagogiske læringscentre (PLC) deltager løbende i kurser og konferencer om medieudvikling, som omhandler den pædagogiske og didaktiske anvendelse af medier. Skoleledelsen og administrationen vurderer i hvilket omfang, at personalet i de pædagogiske servicecentre er opkvalificeret. Mål 4 Skolernes pædagogiske servicecenter varetager i samarbejde med skolens øvrige vejledere pædagogiske/didaktiske opgaver i relation til lærere, lærerteams og fagudvalg. De vejleder efter aftale elever/klasser med f.eks. projekter i samarbejde med lærerne. Administrationen sikrer, at der udarbejdes en fælleskommunal handlingsplan for, hvorledes vejledningsopgaven kan varetages af PLC. Eksempelvis i skoleåret oprettes studiekreds for ansatte i PLC på 15 timer i den pædagogiske brug af forskellige devices og diverse læringsportaler. PLC opfordrer til øget brug af fællesnettet til videndeling om mediebrugen. Skoleledelsen og administrationen registrerer, at skolernes handleplan for vejledningsopgaven er tilgængelig på fællesnettet. Spørgeskemaundersøgelse af lærernes oplevelse af vejledningen udarbejdes og samles af mediekonsulenten i samarbejde med PLC-fællesgruppen. Den udsendes én gang om året, på fællesnettet til alle lærere. Infrastruktur Tilgængelighed og anvendelsen af it i skolen er traditionelt blevet målt i antal elever pr. pc. Aktuelt er udbredelsen af interaktive tavler blevet et vigtigt element i bedømmelsen af, om skoler er på højde med udviklingen inden for it-pædagogik. Udbredelsen af bærbare pc ere og andre mobile enheder og den hastige udvikling af samme, gør imidlertid skolernes itinfrastruktur vigtigere end antallet af maskiner. Det er afgørende, at it-infrastrukturen fungerer, og at udstyret er opdateret og at netværket er hurtigt. Skolernes it-infrastruktur skal så vidt muligt understøtte mobilitet, og man skal uanset typen af enhed let og ubesværet kunne komme i forbindelse med andre enheder og med internettet. Det trådløse net skal kunne håndtere opfordringen til udskolings-eleverne: Bring your own devices. Status En udbygning af skolernes trådløse netværk er forudsætningen for at undervisningen i højere grad kan digitaliseres. I dag er det ikke muligt for eleverne at være koblet på netværket samtidigt, hvilket begrænser og besværliggør brugen af digitale læremidler i undervisningen. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi foreskriver, at skolernes trådløse internet udbygges, så det er sikkert, stabilt og med tilstrækkelig kapacitet for alle elever i

16 Budgetaftalen for indebar at der til drift af trådløst netværk på skolerne, er afsat kr. årligt fra 2013 og frem. Tekniske forudsætninger for mål 5 Et netværks-firma står for dækningsundersøgelsen og design af det udvidede trådløse netværk. Indkøb af nye access points, udskiftning af ældre udstyr mm. varetages af IT-afdelingen i samarbejde med netværks-firma, IT-vejledergruppen og administrationen. Mål 5 Det trådløse netværk udbygges, så alle elever samtidigt kan være koblet på netværket med alle typer af tekniske enheder. Etablere et trådløst netværk, der leverer den ønskede trådløse dækning på skolerne som beskrevet i status. Afklare tekniske forhold, der skal være med til, at styre enheders adgang til netværket og deres adfærd på netværket. Afklare antallet af virtuelle netværk samt sikkerheden omkring disse set i forhold til strategierne om applikationsanvendelsen. IT-afdelingen og it-vejledere afholder testforløb med klassegrupper om netværkets funktionalitet, dvs. om det lever op til de krav, der er stillet fra de enkelte skoler inden dækningsundersøgelsen. 16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Øget brug af IT på Firehøjeskolen.

Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Med baggrund i love, politikker og bekendtgørelser fra såvel folketing som statslig og kommunal side er der fokus på øget brug af IT i uddannelsessystemet for at dygtiggøre

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Odsherred Kommune. IT strategi

Odsherred Kommune. IT strategi Odsherred Kommune IT strategi 2017 2019 April 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2.

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således:

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således: Punkt 3. It i undervisningen. 2012-50392. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller Skole- og Kulturudvalget godkender, de afste midler til it i undervisningen anvendes således: 2,0 mio. kr. anvendes til

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN PLC KOMMISSORIUM Med pædagogiske læringscentre forstås vejlederfunktioner, ressourcecenter, styrkecenter og bibliotek. Der er tre overordnede opgaver for arbejdsgruppen i

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

STRATEGI UDKAST: It-strategi for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, Godkendt i Børne- og Familieudvalget / Byrådet den X

STRATEGI UDKAST: It-strategi for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, Godkendt i Børne- og Familieudvalget / Byrådet den X STRATEGI UDKAST: It-strategi for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2017-2020 Godkendt i Børne- og Familieudvalget / Byrådet den X 1 Indhold 1. Fremtidsscenarie. Side 3 2. Baggrund og rammegrundlag

Læs mere

RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK

RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK RAMMER FOR FRIE GRUND- SKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK Projektet Digital projektdidaktik er et omfattende udviklings- og forskningsprojekt

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Dato: Dok.nr. Titel: Indhold 1. IT i Børnehaven 2. Politiske mål for digitalisering 3. 10 centrale elementer i strategien 4. Ungerådet har sendt

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger Vejledninger vedrørende it 2015/2016 Til alle lærere og pædagoger Indledning Denne folder er en kort oversigt over, hvilke it-veje vi går på Frederiksberg og hvor du kan henvende dig, hvem du kan kontakte,

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Den digitale folkeskole "Læring uden grænser"

Den digitale folkeskole Læring uden grænser Td Den digitale folkeskole "Læring uden grænser" Den digitale folkeskole har elevernes læring i centrum. Det betyder, at vi i Kerteminde Kommunes skolevæsen har fire pejlemærker: - At eleverne udfordres

Læs mere

Digitalisering i folkeskolen

Digitalisering i folkeskolen Digitalisering i folkeskolen udfordringer og perspektiver Martin Isenbecker - afdelingschef i Uddannelsesstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning books will soon be obsolete in the schools It is

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Fredensborg Kommune. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole: Langebjergskolen It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune D. 16. april 2013 Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune 1 Indhold: Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune... 1 Indledning... 3 Vision... 4 Mål... 4 Temaer på

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2013-2017 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2013 FOTO: DORTHE SEVELSTED IVERSEN INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 CENTRALE BEGREBER... 4 VISION...

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus.

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus. Læringprojekt multimodalitet, 4.årgang - et samarbejde mellem Hatting skole, Torsted skole og Pædagogiske UdviklingsCenter BØRN OG UNGE Pædagogisk Udviklingscenter, Horsens Jyllandsgade 16 8700 Horsens

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere