Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011."

Transkript

1 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december Deltagere: Per Bro, Boligforeningen 3B Solvej von Barm, Boligforeningen 3B Peter Juul Andersen, Boligforeningen 3B Thomas Tækker, Boligforeningen 3B Iris Gausbo, Boligforeningen 3B Hans Peter Nielsen, Boligforeningen 3B Camilla Hoelstad Holm, Sundhedshuset Kim Pasternak Boligkontoret Lone Schock, Center for By, Kultur og Erhverv Malene Aagaard Kristensen, Center for By, Kultur og Erhverv Hanne Nygård Jensen, Center for By, Kultur og Erhverv 1. Årets tema sundhed Camilla orienterede om det nye sundhedshus, der fungerer som en platform for sundhedsfaglig forebyggelse. Der er 11 medarbejdere, der beskæftiger sig med sundhed. Der er forskellige aktiviteter som f.eks. en ugentlig motionscafe. De lokale patientforeninger har også aktiviteter i huset. Der er etableret sundhedsfremmende udemiljøer Motion til døren i 5 boligafdelinger, det er Lundegården, Grantoften, Vængerne, Østerhøj og Hede- Magleparken (belysning på multibanen). 3B oplyste, at der er stor succes med motionspladsen på Østerhøj. Det er dog ikke alle beboere der bruger den, da den ligger meget offentligt. Der er planer om at etablere løbe- og gåruter i Vængerne, Lundegården og Damgårdsparken. Sundhedsstanden (tidligere KRAM-butik) har besøgt forskellige boligafdelinger. Sundhedsstanden har bl.a. tilbud om at måle blodtryk samt test af kondition. Sundhedsstanden kan også indgå i andre arrangementer i boligområderne. Sundhedshuset gør allerede opmærksom på arrangementer i beboerblade, men er stadig interesseret i at indgå i samarbejde i boligafdelingerne. Der blev gjort opmærksom på, at der er følgende fremtidige samarbejdspotentialer: netværksgrupper for overvægtige, madklubber, f.eks. er der allerede en velfungerende klub for enlige mænd i Skovlunde Kokkehuerne for mænd over 65 år, rygestopkursus (5 kursus-aftner) i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, nyt rygestopkursus Kom og kvit er på vej, kurset henvender sig til rygere, der ikke har lyst til at binde sig til 5 kursus-aftner, sundhedsprojekter på dit sprog etnisk sundhedsformidling, der satser på at skabe tillid til det danske sundhedsvæsen, motionsvejledere, der kan komme med inspiration til brug af motionspladser, Side 1

2 Hvis der er interesse for aktiviteter vil sundhedsformidler-korpset gerne komme og understøtte aktiviteterne. Sundhedshuset hører også gerne om ideer eller planer om aktiviteter, der kan understøttes af boligselskaberne, ligesom de også gerne hører fra ildsjæle, der gerne vil deltage i en aktivitet. Det er en udfordring, at få adgang til beboerlokaler i boligafdelingerne samt opbakning og interesse fra beboerne. Endvidere er det svært at få lov at bruge beboerlokalerne uden at betale for det. Camilla opfordrede til at man fremover forsøger at arrangere aktiviteter for flere boligafdelinger i et område. Der blev spurgt om sundhedspladserne opfylder de fornødne regler om f.eks. faldunderlag, således at børn også kan bruge dem. Sundhedshuset har efterfølgende meddelt, at fitnessredskaberne på motionspladsen i Østerhøj syd er certificeret i henhold til gældende EU-standarder for legepladssikkerhed. Sundhedspladserne bliver brugt meget, men det er ikke alle beboere, der har lyst til at bruge pladserne i det offentlige rum, men ville i stedet foretrække en mere afskærmet plads. Det blev oplyst, at der er etableret en aktivitet sunde venskaber i afdelingerne Hjortegården og Lille Birkholm i Herlev. Der blev spurgt om hvilke klubber, f.eks. løbeklubber, der allerede er etableret på frivillig basis. Camilla oplyste, at det ikke kun handler om at få pulsen op, men også om det sociale fællesskab, der følger med. Det er bedre at være social end alene. Der blev drøftet, hvilke aktiviteter der allerede er sat i gang i afdelingernes fælleshuse, bl.a. gospelkor og fisketure i Måløv Park. 2. Anvisningsaftaler Kim oplyste, at anvisningsaftalen netop er blevet fornyet. Der er indarbejdet nogle få justeringer. Samarbejdet om anvisningen forløber godt. Det kan være en udfordring med at anvise boliger i seniorbofællesskaberne. Beboerne bliver boende i lang tid og derfor er der sjældent ledige boliger. Når boligerne bliver ledige vil afdelingen gerne have anvist en ny yngre beboer, der helst ikke skal være over 65 år. Det er et dilemma, at borgere på ventelisten venter længe på en bolig i et seniorbofællesskab, for derefter at være blevet for gammel til at flytte ind. Det er dog positivt, at ventelisten er blevet mere åben, således at der kan anvises boliger til borgere fra andre kommuner end Ballerup. Kim spurgte om udgifterne til fraflytning er blevet højere samt til antallet af beboere, der bliver sat ud af deres bolig. Gjorde samtidig opmærksom på, at det Side 2

3 sociale område sender et brev til beboere, der er i risiko for at blive sat ud af deres bolig. Det er dog ikke alle beboere, der besvarer henvendelsen og derfor vil Ballerup Kommune også gerne samarbejde med boligorganisationen i disse sager. 3B oplyste, at der har været én udsættelse i BLs 1. kreds har i samarbejde med Københavns kommune nedsat en arbejdsgruppe om forebyggelse af udsættelser. Arbejdsgruppen har haft til opgave at skabe fælles viden om parternes forhold, muligheder og interesser i relation til udsættelser samt forsøge at identificere muligheder for bedre at forebygge udsættelser og på den baggrund at komme med forslag til nye mulige initiativer. Det blev endvidere oplyst, at der har været en række større regninger ved fraflytninger i Måløv Park. Mange beboere bliver boende i lang tid og får ikke sørget for den jævnlige indvendige vedligeholdelse. Det blev drøftet, om man bør være bedre til at oplyse beboerne om deres vedligeholdelsespligt. 3. Gennemgang af afdelinger og styringsrapporter Boligforeningen 3B har hjemsted i København og har allerede holdt dialogmøde med Københavns kommune. Boligforeningen 3B har 7 afdelinger med 484 boliger i Ballerup. Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B har fra 2012 planer om at foretage undersøgelser af beboernes tilfredshed med service og kvalitet. Der har været øget fokus på henlæggelser til periodisk vedligeholdelse. 3Bs bestyrelse har vedtaget en politik for henlæggelser. I den forbindelse er der igangsat bygningseftersyn, der skal danne grundlag for mere præcise vedligeholdelsesplaner og henlæggelsernes størrelse. Herudover arbejdes der med at gøre beboerdemokratiet mere digitalt. Dette tiltag kan forhåbentlig være med til at tiltrække flere yngre medlemmer Måløv Park Af styringsrapporten fremgår at henlæggelserne er over benchmarkniveauet. Afdelingen har et velfungerende beboerdemokrati. Afdelingen er socialt velfungerende og boligerne er i høj grad tidssvarende. Der er planlagt en renovering af belægningen i Østerhøj Af styringsrapporten fremgår at, de opsparede henlæggelser er under benchmarkniveau. Den årlige henlæggelse ligger over benchmarkniveau. Der er gennemført en renovering af ventilationsanlægget. Arbejdet har taget længere tid end planlagt på grund af entreprenørens konkurs. Byggeregnskab for arbejdet forventes at foreligge i løbet af 1. halvår Der arbejdes på at etablere en ordning for individuel udskiftning af køkkener. Side 3

4 3064 Grønhøj ligger under benchmarkniveau. Henlæggelsernes størrelse påvirkes dog af, at de fleste boliger i afdelingen er medejerboliger, der følger nogen lidt andre regler end de almene leje-boliger. Afdelingen har et velfungerende beboerdemokrati og er socialt velfungerende i høj grad. Endvidere er boligernes vedligeholdelsestilstand tilfredsstillende og i høj grad tidssvarende. De arbejder, der resterede efter aflæggelse af byggeregnskabet, er nu afsluttet. Tagudhænget er blevet renset for skimmelsvamp og der er udskiftet enkelte facadeplader mm Jægerbo ligger under benchmarkniveau. Der er foretaget et bygningseftersyn af afdelingen til brug for den fremtidige vedligeholdelsesplan. Afdelingen har et velfungerende beboerdemokrati, der dog kan have svært ved at hverve nye medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Afdelingen er i høj grad socialt velfungerende og boligernes vedligeholdelsestilstand er tilfredsstillende og i høj grad tidssvarende. Der planlægges mindre renoveringsarbejder, herunder renovering af støttemurene samt partiel udskiftning af gavlbeklædning. Der er afsluttet et arbejde med reetablering af brandbatts i skellene mellem lejlighederne. Ballerup Kommune har endnu ikke modtaget en bekræftelse på om de mangler, der fremgik af Byggeskadefondens 1 og 5 års eftersyn er blevet udbedret. 3B oplyste, at der er og vil være problemer med det valgte undertag, der desværre er etableret umiddelbart før, der blev stillet krav til undertagenes udformning. Der er konstateret skimmel af mindre omfang i nogle tagrum. Det firma, der har undersøgt tagrummene for skimmel har anbefalet at støvsuge tagrummene. Der vil samtidig blive opsat nogle nye loftslemme, der lukker bedre til. Endvidere vil der blive fastsat nogle skærpede krav til brugen af loftsrummet. 3B oplyste, at der arbejdes på at opsætte solceller på fælleshusets tag. Der vil i den forbindelse blive søgt om kommunal garanti for det lån, der optages. Ballerup kommune er indstillet på at give garanti for lånet Solsikken Af styringsrapporten fremgår at den årlige henlæggelse ligger under benchmarkniveau. De samlede henlæggelser er dog væsentligt højere end benchmarkniveau. Afdelingens beboerdemokrati bør styrkes, da det er svært at hverve nye medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Afdelingen er i ret høj grad socialt velfungerende og boligernes vedligeholdelsestilstand er tilfredsstillende og i ret høj grad tidssvarende. Side 4

5 Der er anmeldt en skade til Byggeskadefonden om skimmel i loftsrummet. Fonden har svaret, at der ikke er problemer med skimmel, når det forekommer i mindre omfang. Der er støvsuget, og der vil, som et forsøg blive sprøjtet med svampedræbende midler Valmuen ligger under benchmarkniveau. Afdelingen har et velfungerende beboerdemokrati, der dog kan have svært ved at tiltrække nye medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Afdelingen er i høj grad socialt velfungerende og boligernes vedligeholdelsestilstand er tilfredsstillende og i høj grad tidssvarende. Boligafdelingen har problemer med undertag og skimmel i loftsrum. Der vil ligeledes blive støvsuget og forsøgt at sprøjte med svampedræbende midler samt fastsat skærpede krav for brug af loftsrummet. Ballerup Kommune har modtaget en henvendelse fra en af beboerne om problemerne med skimmel. Der er telefonisk blevet lovet en redegørelse i oktober 2011, men denne redegørelse er endnu ikke modtaget. 3B har lavet en redegørelse til lejeren Kløvermarken ligger under benchmarkniveau. Det er samtidig oplyst, at der er en del penge på reguleringskontoen samt at de årlige henlæggelser vil blive forøget i de kommende år. Henlæggelsernes størrelse påvirkes dog af at de fleste boliger i afdelingen er medejerboliger, der følger nogen lidt andre regler end de almene leje-boliger. Afdelingen har et særdeles velfungerende beboerdemokrati. Afdelingen er i høj grad socialt velfungerende og boligernes vedligeholdelsestilstand er tilfredsstillende og i høj grad tidssvarende. Der er foretaget et bygningseftersyn af afdelingen til brug for den fremtidige vedligeholdelsesplan og de fremtidige henlæggelser. 4. Emner Boligforeningen 3B ønsker drøftet a. Fortsat drøftelse af institutionshjørnet ved Måløv Park Der har været planer om at forandre institutionen men projektet ligger stille nu da Ballerup kommune ikke har penge nok til både at gennemføre projektet og opfylde statens krav om deponering af et tilsvarende beløb. Det blev i 2001 oplyst, at man ville lave en arealdispositionsplan, men den foreligger endnu ikke. Der er stillet nye pavilloner op i løbet af B vil gerne indgå i et samarbejde om at gøre området mere attraktivt og sikre en bedre udnyttelse. Der ønskes derfor afholdt et møde med institutions-centret. b. Kommunens planer for udbud af kommende byggegrunde/grundkapital Side 5

6 3B er interesseret i at komme i betragtning ved nyt byggeri. Ballerup Kommune har desværre ikke mulighed for at bygge almene boliger foreløbig. Den kommunale grundkapital på 14 % samt det økonomiske pres der præger den kommunale økonomi, har sat en stopper for opførelse af flere almene boliger. Der er en grund i Østerhøj-området, der er planlagt udbudt til opførelse af nogle få private boliger. Der forventes udarbejdet en lokalplan for området i løbet af 2012, samtidig med udbuddet af grunden. Der er to andre arealer i Måløv, det er Korsvejgård og et lille areal langs med Måløv Hovedgade. Der forventes ligeledes udarbejdet en lokalplan i løbet af c. Sti mellem Østerhøj og Østerhøj Syd mulighed for asfaltering og miljøvenlig glatførebekæmpelse Spørgsmålet har været forelagt Miljø & Teknik, der har svaret at der tidligere har været forespørgsler om stien. Stien drøftes i forbindelse med en helhedsplan, men også her mangler Ballerup Kommune penge. Herudover er det et spørgsmål om der skal laves forbindelse mellem søerne for at undgå overløb og om søerne kan holde til at stierne bliver saltet om vinteren. 3B oplyste, at der er tale om ca. 100 m sti, der ikke er asfalteret. Stien bruges af mange beboere og vil formentlig blive brugt i øget omfang, når der kommer en ny butik i området. 3B kan tilbyde at stå for snerydning af den pågældende strækning. Det kunne overvejes at bruge andre mindre miljøbelastende midler til glatførebekæmpelsen end salt. Det blev aftalt, at forespørgslen gives videre til Miljø & Teknik. d. Øget afgift for affaldscontainerpladsen på Søndergård Spørgsmålet har ligeledes været forelagt Miljø & Teknik, der har svaret at der ikke tidligere er blevet opkrævet det korrekte beløb for pladsen. Man har undladt at opkræve med tilbagevirkende kraft, men vil nu opkræve det korrekte beløb fremover. 3B oplyste, at der har været tvivl om der blev betalt til pladsen både gennem grundejerforeningen og direkte til pladsen. Det har nu vist sig, at grundejerforeningen Søndergaard Syd og Nord sørger for drift af pladsen, mens der betales for renovationen via ejendomsskatten. e. Regn- og spildevand fra Måløvhøjvej medfører oversvømmelse af kældre i Måløv Park. 3B oplyste, at der ved kraftigt regnvejr bliver oversvømmelse i Måløv Parks fælleslokaler, bl.a. vaskeriet i kælderen. Det har gennem flere år været et tilbagevendende problem, der har medført udgifter på op til kr. Det har været svært at finde ud af hvor vandet stammede fra, men det har nu vist sig, at der er hul i separeringen af regn- og spildevand fra Måløvhøjvej. Der har været overvejelser om at etablere højtvandslukke, men der mangler rådgivning om dette. Side 6

7 Lone oplyste, at det er Ballerup kommunes politik, at der ikke skal være fælles kloakering. Der skal udarbejdes en klimatilpasningsplan i 2012, herunder en handleplan for hvilke tiltag, der skal gennemføres. Der vil fremover blive et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Forsyning Ballerup, der forestår kloakeringen. Det vil være et spørgsmål, hvad der skal til for at løse problemerne med vandet, men det vil være oplagt at starte med de problemstillinger, der allerede kendes. 3B er meget interesseret i en løsning af problemerne og gerne en tidsplan for dette. 3B indgår derfor gerne i en fælles drøftelse med henblik på snarlig løsning af problemerne. 5. Eventuelt a. Nedsivning af regnvand og tilbagebetaling af tilslutningsafgift 3B spurgte om der er overvejelser om at anbefale nedsivning af regnvand samt om der kan blive mulighed for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsafgiften ved nedsivning. Københavns kommune har allerede indført denne mulighed. Lone oplyste, at alle nye lokalplaner indeholder krav om nedsivning af regnvand. Der er ikke truffet beslutning om tilbagebetaling af tilslutningsafgiften. b. Varmeforsyning til Måløv Park 3B oplyste, at Måløv Park og Østerhøjskolen får leveret varme fra et kraftvarmeanlæg ved Østerhøjskolen. Den nuværende aftale er indgået i 1997 for en periode på 15 år. Det vil sige at den kan siges op i Der overvejes udskiftning af tag på Måløv Park mm. Det ønskes i den forbindelse oplyst, om varmecentralen skal bruges fremover. 3B er interesseret i et møde om varmeforsyningen. 3B er også interesseret i at se Ballerup Kommunes kontrakt for varmeforsyningen. Kommunen oplyste, at de ville indkalde til et møde medio februar c. Realdania kampagne om fokus på livet i de almene boligområder 3B har gjort deres lokale afdelinger opmærksom på kampagnen, der kan være aktuel i forbindelse med forskellige indsatser i boligområderne. Side 7

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

årsberetning 2008/09

årsberetning 2008/09 årsberetning 2008/09 B Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / april 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads Af

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere