Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013"

Transkript

1 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg, Boligselskabet Baldersbo Jens Villads Jensen, Boligselskabet Baldersbo Lone Schock, Center for By, Kultur og Erhverv Malene Aagaard Kristensen, Center for By, Kultur og Erhverv Hanne Nygård Jensen, Center for By, Kultur og Erhverv 1. Anvisningsaftaler Kim Pasternak var syg, men havde sendt besked om at samarbejdet med Baldersbo fungerer rigtig godt. Der har netop været indbrud i ungdomsboligerne i Magleparken 12. Dette har medført, at nogle af beboerne føler sig utrygge og ønsker en anden ungdomsbolig. Uroen omkring ungdomsboligerne i Magleparken 12 og Hedeparken 23 blev drøftet. Der er jævnligt uro i en af afdelingerne. Der er opsat videoovervågning i Magleparken 12. Videoovervågningen forhindrer, at der bliver lavet mindre hærværk og gør det lettere for politiet, at opklare overtrædelser af loven. Lone spurgte om Søren havde mulighed for at give sine erfaringer med videoovervågning videre til boligafdelingerne i Skovlunde. Søren vil gerne orientere om erfaringerne med overvågningen. Kvarterprofilerne blev drøftet. Der er ikke væsentlige ændringer siden sidste år. 2. Gennemgang af styringsrapport Selskabet Baldersbos styringsrapport for selskabet indeholdt følgende bemærkninger: -Baldersbo er p.t. ved at indberette alle boliger i et nyt huslejeregister i Landsbyggefonden, -Det lave renteniveau gør det vanskeligt, at generere et overskud i selskabet, som kan bruges til forskellige tiltag i afdelingerne, -Baldersbo tager et nyt sags- og dokumenthåndteringssystem i brug. -Der er overvejelser om at syn ved fraflytning gøres elektroniske samt at sende varsler om at der bliver lukket for vandet eller lignende meddelelser ud til beboerne på sms. Det er svært at rekruttere nye medlemmer til afdelingsbestyrelserne. Der netop holdt nytårskur med 70 deltagere. Der har været stor interesse for Baldersbos kurser og konferencer om beboerdemokrati. Der er fokus på, at Side 1

2 beboerne lærer hinanden at kende og får mulighed for at arbejde på tværs af afdelingerne. For afdelingerne 2, 3,4, 6, 7, 16, 17 og 18 var der ikke væsentlige ændringer i styringsrapporterne i forhold til sidste år. Afdeling 1, Nyvej Der er opsat ny varmtvandsbeholder og der planlægges istandsættelse af opgangene. Istandsættelsen betales af penge fra trækningsretten i Landsbyggefonden. Afdeling 5, Bybuen/Ringtoften Der er foretaget renovering af kloak og ny belysning på veje og stier. Afdeling 8, Gl. Skolevej Der arbejdes med en helhedsplan for renovering. Landsbyggefonden har givet udtryk for at boligerne bør renoveres og ikke som tidligere drøftet, revet ned og opført på ny. Baldersbo forventer at kunne forelægge skema A til godkendelse i løbet af forsommeren 2013 og kunne starte den fysiske renovering i sommeren Lone spurgte til muligheden for at fortætte med flere boliger ind i afdelingen og ud mod Præstevænget. Søren vil gerne drøfte denne mulighed. Afdeling 9, Ringtoften Der er ligesom i afdeling 5, der er nabo til afdeling 9, foretaget renovering af kloak, og ny belysning på veje og stier. Der er etableret en ny multibane i fællesskab med AABs afdeling 45, der også er nabo til afdeling 9. Multibanen blev indviet i november Lone orienterede om projektet 12 byer 12 måneder, der gennemføres i Skovlunde. Der er netop afholdt en workshop med deltagelse af bl.a. eleverne i to 8. klasser i Skovlunde. Workshoppen har givet ideer til fremtidige projekter i Skovlunde. Det blev aftalt, at Baldersbo vil blive kontaktet om projektet, med henblik på at kontakte de lokale afdelingsbestyrelser om at deltage i projektet. Søren orienterede om at han har fået kontakt med en developer, der er interesseret i at opføre en bygning med dagligvarebutik i stueetagen og kulturhus på 1. sal. Bygningen opføres på den grund, der ejes af Baldersbo og Ballerup Kommune. Grunden ligger ved siden af afdeling 9 og AABs afdeling 45. Kulturhuset skal bruges af både afdeling 9 og afdeling 45. Side 2

3 Afdeling 10, Baltorpvej Der planlægges renovering af badeværelser. De fysiske arbejder går i gang i juni og forventes at strække sig over 1½ - 2 år. Afdeling 12, Hede-Magleparken Der planlægges renovering af kloak og ankomstforhold til blokkene. Den boligsociale indsats i boligområdet fortsætter i de næste to år. Efter artiklerne om den boligsociale indsats i Ballerup Bladet, har SSPkonsulenten modtaget flere henvendelser om uro omkring opgang 5 i højhuset. På trods af videoovervågningen er der meget uro og unge, der opholder sig i opgangen. I opgangen bor der en del ældre beboere, der føler sig utrygge. Det er svært at løse dette problem, da der skal være fri adgang til brandtrapperne. Selv om der er lås på dørene og dørtelefoner, kan der sættes noget i klemme i dørene, så uvedkommende kan komme ind. Søren oplyste, at der er ca urolige unge, der laver ballade i området. Det kan overvejes at opsige lejemålene for de unges familier, men der skal meget dårlig opførsel til, for at begrunde en opsigelse. Hedegårdens butikscenter har nu fuld udlejning i alle butikslejemål med undtagelse af det lejemål, der er reserveret til en eventuel udvidelse af Netto. Søren gjorde opmærksom på, at der er behov for en snarlig afklaring af, om Netto kan udvides, da man ikke kan blive ved at holde lejemålet tomt. Det giver et lejetab på kr. pr. år. Institutionen Planeten er nu bygget færdig. Ambitionen har været at lave en rigtig god institution. Der har derfor været en høj grad af brugerinddragelse. Det er blevet en god institution, men byggestyringen har været problematisk og institutionen er blevet dyrere end forventet. Måske kan det lave renteniveau være med til at redde økonomien, så huslejen ikke forhøjes væsentligt. Afd. 14, Eskebjerggård Der arbejdes på en helhedsplan for renovering af afdelingens klimaskærm, opgange, ventilation og kloak. Der søges om støtte fra Landsbyggefonden. Afdelingen får varme fra E.ON og betaler en høj pris, faktisk % dyrere end fjernvarme fra Vestforbrænding. Aftalen med E.ON udløber i 2014 og er allerede sagt op af Baldersbo. Baldersbo har i de seneste år givet afdelingen et tilskud på kr. til at nedbringe varmeudgiften. Side 3

4 Der arbejdes på en aftale med Vestforbrænding om fjernvarme. Samarbejdet med Vestforbrænding fungerer rigtig godt. Den boligsociale indsats i Eskebjerggård fungerer rigtig godt. Afdeling 15, Ahornsvej Afdelingen har fået renoveret gårdrummet samt kloaksystemet. På trods af renoveringen af kloaksystemet er der stadig rotter på loftet i afdelingen. Der rettes henvendelse til Miljø og Teknik om problemet. Afdeling 23, Lundehaven Der er skader på mange af vinduespartierne. Byggeskadefonden har afvist anmeldelse af skaderne. Baldersbo tager sagen op med Ejendomme i Ballerup Kommune. Afdeling 24, Toftehaven Der planlægges udskiftning af tag på afsnit Lærken. Ejendomme i Ballerup Kommune har fået bevilget penge til arbejdet. Afdeling 25, Lindehaven Der er skiftet et antal vinduer i boliger og på gangarealer. Afdeling 26, Kirstinehaven Baldersbo forhandler med Ballerup Kommune om overtagelse af kommunens 14 almene boliger på Kirstinehaven. Det blev aftalt at skema C kan godkendes uden at vente på aftalen om overdragelse af de 14 boliger. Afdeling 27, Skolehaven Bofællesskabet fungerer rigtig godt og beboerne er meget glade for at bo i afdelingen. 3. Årets tema henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse Søren orienterede om, at der henlægges til den almindelige vedligeholdelse af de ting, der bliver slidt i løbet af en boperiode, der skønnes til at være 10 år. Der optages lån til de store arbejder f.eks. tag, der holder i mange år. Denne fremgangsmåde tager udgangspunkt i princippet om at de beboere, der flytter ind i boligerne, når de er opført, betaler lånet. Derfor skal beboerne ikke samtidig spare op til en ny afdeling. Der udarbejdes planer for vedligeholdelse over en 10-årig periode. Side 4

5 Henlæggelserne fastsættes både under hensyn til hvilke arbejder, der skal udføres i løbet af den kommende 10-årige periode, men også således at huslejen er på et niveau, så boligerne er attraktive. Det er Baldersbos princip, at boligerne har en god vedligeholdelsestilstand, når beboerne flytter ind. Michael gjorde opmærksom på, at de boliger der er finansieret med indekslån, automatisk bliver forhøjet efter de aktuelle indekstal. Hvis henlæggelserne samtidig forhøjes, kan huslejen komme til at stige mærkbart. 4. Eventuelt a. Lindehaven - rehabiliteringsboliger Søren spurgte til ordningen om at Ballerup Kommune kan leje boliger i Plejecenter Lindehaven til borgere, der skal rehabiliteres. Teknik- og Miljøudvalget godkendte i december 2012 ordningen. Der arbejdes nu med at indgå lejeaftaler mm. Center for By, Kultur og Erhverv sender en mail til Baldersbo, for at bekræfte ordningen. b. P-pladser ved Posthuset P-pladser ved posthuset i Ballerup. Der er behov for afklaring af brug af P- pladser ved den boligafdeling, der deler P-plads med posthuset. Der er sendt en forespørgsel til Miljø og Teknik, men der mangler stadig afklaring af spørgsmålet. c. Renovering af kloaksystemer Baldersbo har indgået en rammeaftale med Aarsleff om at renovere kloaksystemerne i de ældste afdelinger i løbet af de kommende 4-5 år. d. Ændringer af rum i boligerne Der er fremsat forslag til ændring af lov om almene boliger for bl.a. væsentlige ændringer af boligerne, f.eks. opsætning og nedtagning af skillevægge, så antallet af rum ændres. Det foreslås, at ændringerne ikke længere skal godkendes i kommunen, men Ballerup Kommune har stadig behov for at blive orienteret, så oplysningerne i BBR kan ajourføres. Side 5

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011. Deltagere: Per Bro, Boligforeningen 3B Solvej von Barm, Boligforeningen 3B

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09.

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09. Referat af Skoleparkens afdelings/budgetmøde 18. maj 2011. Kl. 18.30 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere