LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling"

Transkript

1 LP-information 7/15 Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling Resume Hermed fremsendes en opdateret udgave af s henstilling om opgørelse og offentliggørelse af afkast og risiko for markedsrenteprodukter. Henstillingen indeholder også et kodeks for sammenligning af afkast og risiko. I forhold til den hidtidige udgave (LP-information 2/15) er der foretaget præciseringer vedrørende produkter, hvor kunden kan til- eller fravælge en garanti (s. 3) pensioneringsalder (s. 3) intervaller for omregning til risikokategorier på baggrund af standardafvigelser (tabellen på s. 6) eksemplet om Morningstars afkastanalyser (s. 11). Alle ændringer er skrevet med rød skrift Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Kasper Andersen Chefkonsulent, cand.scient.pol. Dir s medlemmer skal som hidtil efterleve henstillingen senest fra 1. april Denne henstilling fastlægger retningslinjer for opgørelse og offentliggørelse af tal for afkast og risiko for markedsrenteprodukter. Baggrunden for henstillingen er en kritik fra offentligheden, medier, politikere mv. af pensionsbranchen for, at de afkast af markedsrenteprodukter, medlemsselskaberne offentliggør ikke tager afsæt i en fælles definition af risiko. Alle ved, at afkast og risiko hænger sammen på den lange bane. Derfor kan man ikke sammenligne afkastet af forskellige selskabers produkter, uden at man samtidig kan sammenligne produkternes risikoprofil. Formålet med henstillingen er således, at forbrugere og andre interessenter skal have sammenlignelige informationer om afkast og risiko for markedsrenteprodukter. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Henstillingen skal efterleves fra 1. april 2015 s medlemmer skal senest fra 1. april 2015 offentliggøre afkast- og risikoinformation i overensstemmelse med henstillingen, dvs. afkast for årene (forudsat at det pågældende produkt, risikoprofil mv. har eksisteret i alle fem år, se nærmere nedenfor). samt tilhørende risikoinformation (som udgangspunkt baseret på , se nærmere nedenfor). Hvilke produkter skal der opgøres afkast- og risikoinformation for? Produkttyper Selskaberne skal offentliggøre afkast- og risikoinformationer for alle markedsrenteprodukter, hvor det er selskabet, der sammensætter aktivfordelingen på vegne af kunden. Produkter, der er omfattet heraf, er fx: Livscyklusprodukter dvs. produkter, hvor aktivfordelingen er tilpasset det antal år, der er, til kunden går på pension Risikoprofilprodukter dvs. produkter, hvor kunden har mulighed for at vælge risikoniveau, og hvor selskabet tilpasser aktivfordelingen til det risikoniveau, kunden vælger Markedsrenteprodukter uden tilpasning til kundens forhold, hvor selskabet fastlægger aktivfordelingen Øvrige markedsrenteprodukter, hvor selskabet træffer beslutning om aktivernes fordeling Alene rene unit link produkter, hvor kunden faktisk vælger de aktiver, opsparingen skal placeres i, er undtaget fra kravet om afkast- og risikoinformation. Produkternes forretningsmæssige betydning Der skal offentliggøres afkast- og risikoinformation for produkter, hvor mindst 5% af selskabets kunder med markedsrenteprodukt har det pågældende produkt, og hvor mindst 5% af selskabets forsikringsmæssige hensættelser baseret på markedsrenteprodukter er placeret i det pågældende produkt. Begge betingelser skal være opfyldt. Selskabet kan vælge at offentliggøre informationer for produkter, der ikke opfylder begge betingelser. Det skal i så fald fremgå af præsentationen af data, at der er tale om et produkt med et begrænset antal kunder og/eller investeringsmæssig volumen set ift. selskabets øvrige markedsrenteprodukter. Risikoprofiler For produkter, hvor kunden kan vælge mellem forskellige risikoprofiler, offentliggøres afkast- og risikoinformation for hver af de risikoprofiler, selskabet tilbyder. Hvis et selskab har en risikoprofil, der omfatter under 5% af selskabets kunder eller mindre end 5% af selskabets forsikringsmæssige hensættelser baseret på markedsrenteprodukter, offentliggøres der også afkast- og risikoinformation, Side 2

3 hvis selve produktet i sin helhed opfylder betingelser for, at selskabet skal offentliggøre information, jfr. ovenfor. Nye og gamle produkter Selskabet skal offentliggøre afkast- og risikoinformation for produkter, der opfylder de nævnte betingelser, hvad enten det enkelte produkt markedsføres og benyttes til indtegning af nye kunder, eller det af selskabet betragtes som et produkt, der er lukket for tilgang. Så både nye/aktuelle produkter og gamle produkter, der ikke længere markedsføres er omfattet af forpligtelsen til at opgøre og vise data. Livscyklusprodukter For livscyklusprodukter opgøres afkast for en person med hhv. 30 år til pensionering, 15 år til pensionering, 5 og til pensionering og 5 år efter pensionering Der skal regnes med pensioneringsalder 65 år. Produkter med mulighed for at til- eller fravælge en garanti For produkter, hvor kunden kan til- eller fravælge en garanti, skal der vises information for produktet uden garanti. Det skal desuden fremgå tydeligt, at de viste informationer er for et produkt uden garanti. Selskabet kan vælge at offentliggøre informationer for produktet med garanti. Det skal i givet fald fremgå tydeligt, at informationerne er for et produkt med garanti. Databrud Hvis et selskab ændrer på et produkts karakter i et omfang, så der reelt ikke længere er tale om det samme produkt, men opretholder produktets navn mv. og der fortsat er kunder, som sparer op i det pågældende produkt, skal selskabet i visningen af afkastdata angive, at der er tale om databrud. Hvordan opgøres afkastet? Der skal opgøres og vises to afkastprocenter: Kundeafkast, dvs. det afkast, som kunderne har fået tilskrevet på deres depoter. Investeringsafkast, dvs. det afkast, som selskabet har opnået af investeringsaktiverne. Hvis de to tal er identiske, vises kun ét tal. Den beregnede afkastprocent for kundeafkastet skal vise det afkast, der er tilskrevet til kundernes/medlemmernes depoter i det pågældende produkt (risikoprofil mv.) i løbet af et kalenderår. Heri indgår et eventuelt afkast til individuelle særlige bonushensættelser eller andre kilder, der bidrager til den forrentning, kunderne/medlemmerne har fået ud over det rent investeringsmæssige afkast.. Side 3

4 Den beregnede afkastprocent for investeringsafkastet skal vise afkastet af investeringsaktiverne for det pågældende produkt (risikoprofil mv.). Selskaberne kan supplere de krævede oplysninger, idet det tydeligt skal fremgå hvilke oplysninger, der er sammenlignelige i henhold til denne branchestandard. Afkastprocenter for produkter skal opgøres på grundlag af udviklingen i den indre værdi for den eller de fonde, der indgår i produktet. Hvis produktet ikke er investeret i fonde men direkte i aktier, obligationer og andre aktiver, opgøres en indre værdi pr. unit, der er udstedt i produktet, og afkastet beregnes på grundlag af udviklingen i den indre værdi. Afkastprocenter opgøres tidsvægtet. Et kalenderår opdeles i perioder, hver gang der sker kundetil- eller afgang til porteføljen. For hele kalenderåret opgøres afkastet som R = (( ) ( ) ( )) R: afkast for året : afkastet i den n te periode For alternative investeringsaktiver, hvor der ikke finder en jævnlig markedsbaseret kursfastsættelse sted, opgøres afkastet ud fra de regnskabsprincipper, selskabet generelt anvender til opgørelse af investeringsaktivernes værdi. Afkastet opgøres på produktniveau; på risikoprofilniveau, hvis der er tale om et produkt, hvor kunden kan vælge risikoprofil; og ud fra hhv. 30, 15 og 5 år til pensionering samt 5 år efter pensionering, hvis der er tale om et livscyklusprodukt, jfr. side 2. Afkastet opgøres før pensionsafkastskat. Afkastet opgøres efter fradrag af investeringsomkostninger, der pålignes kunder med det pågældende produkt. Herunder såvel indirekte omkostninger, der knytter sig til at handle og eje de relevante aktiver som omkostninger, der i øvrigt er forbundet med investeringsaktiviteten. Der er sammenhæng til Forsikring & Pensions Omkostningshenstilling (LP Information 49/14), idet den del af indholdet af punkt 9 og 10 i Omkostningshenstillingen (tabel 10.2), som vedrører det pågældende produkt, skal fragå ved opgørelsen af afkastet. Hvordan vises afkastet? Visning af afkast (både kundeafkast og investeringsafkast) og risiko kan tage afsæt i det enkelte selskabs kommunikationsmæssige univers, idet dog følgende standarder skal overholdes: Brugere skal kunne se afkastprocenter dels i en form, der viser årligt afkast årfor-år og dels i en form, der viser det årlige afkast akkumuleret over den periode, der vises data for. Se figuren nedenfor. Den viste figur tjener alene som illustration af, hvordan afkast vises. Side 4

5 Hvis det pågældende produkt (og den valgte risikoprofil mv.) har eksisteret i mindst fem år, skal selskabet mindst vise de seneste fem års afkast. Selskabet kan vise afkastdata for flere år, hvis produktet har eksisteret længere end fem år. Hvis det pågældende produkt har eksisteret i mindre end fem år, viser selskabet afkastdata for de år, produktet har eksisteret. Figuren nedenfor er alene en illustration af, hvordan visningerne kan udformes. Databrud Databrud angives med en tekst under hver afkast-figur. Teksten skal redegøre for de ændringer i produktets karakter, der er foretaget. Hvordan opgøres risiko? Risiko opgøres på grundlag af standardafvigelsen på det opnåede månedlige investeringsafkast målt over de seneste tre kalenderår. (Investeringsforeninger benytter samme metode til opgørelse af risiko, jfr. UCITS-direktivet. Investeringsforeningernes risikoopgørelse baserer sig dog på fem års data). Hvis der er forskel på investeringsafkastet og kundeafkastet (se afsnittet Hvordan opgøres afkastet? ovenfor), skal der desuden gives en verbal beskrivelse af den risiko, der knytter sig til ekstratilskrivningen (dvs. forskellen på investeringsafkafkastet og kundeafkastet). Produkter, der har eksisteret i mindst tre år For hvert produkt (og risikoprofil mv.) der opgøres afkast for, beregner selskabet standardafvigelsen på det månedlige afkast over de seneste tre kalenderår. Side 5

6 Den beregnede standardafvigelse på det månedlige afkast omregnes til en pro anno standardafvigelse ved at gange med. Resultatet omregnes til en risikokategori ved hjælp af nedenstående tabel: Risikoklasse Standardafvigelsesintervaller SD>= SD < 1,000 0,00% 0,50% 2,000 0,50% 2,00% 3,250 2,00% 3,00% 3,500 3,00% 4,00% 3,750 4,00% 5,00% 4,250 5,00% 6,67% 4,500 6,67% 8,34% 4,750 8,34% 10,00% 5,250 10,00% 11,67% 5,500 11,67% 13,33% 5,750 13,33% 15,00% 6,000 15,00% 25,00% 7,000 25,00% Produkter, der ikke har eksisteret i tre år For produkter (risikoprofiler mv.), der har mindre end tre års månedlig afkasthistorik, indplacerer selskabet produktet i en risikoklasse, jfr. tabellen ovenfor. Indplacering kan eksempelvis ske, som det kendes fra investeringsforeningsområdet, ved at kombinere produktets tilgængelige historik med en relevant repræsentativ portefølje eller en portefølje med en aktivsammensætning svarende til produktet eller et benchemark for den periode, hvor der ikke er historiske data for produktet. Når der findes afkasthistorik for 36 måneder eller mere opgør selskabet produktets risiko i overensstemmelse med retningslinjerne for produkter, der har eksisteret i mindst tre år. Hvordan vises risiko? Produkter, der har eksisteret i mindst tre år Risikoen vises på en skala fra 1 til 7, hvor trinene 3, 4 og 5 er større end trinene 1, 2, 6 og 7, jfr. nedenstående figur. Figuren tjener alene som illustration af visningen af risiko. Afkast-/risikoprofil Lav risiko Typisk lavt afkast Høj risiko Typisk højt afkast Side 6

7 Den kasse, der svarer til den risikoklasse, produktet falder i, markeres med mørk farve. En pil, der peger på den pågældende kasse indikerer produktets risikoklasse. Hvis risikoklassen er fx 3,25 - jfr. tabellen ovenfor placeres pilen over den nederste tredjedel af kassen 3. Hvis risikoklassen fx 3,50, placeres pilen midt over kassen 3. Hvis risikoklassen fx 3,75, placeres pilen over den øverste tredjedel af kassen 3 Tilsvarende gælder for risikoklasserne 4,25, 4,50, 4,75, 5,25, 5,50 og 5,75. Hvis risikoklassen er 1, 2, 6 eller 7, placeres pilen over midten af den pågældende kasse. Under skalaen vises en pil, der peger i begge retninger. I venstre ende skal teksten være Lav risiko typisk lavt afkast, i højre ende skal teksten være Høj risiko typisk højt afkast. (Teksterne er de samme som UCITS-fonde - herunder danske investeringsforeninger - er forpligtede til at benytte). Overskriften på den figur, der viser risiko-klassificeringen for produktet skal være Afkast-/risikoprofil. (Det følger ligeledes UCITS-standarden). Produkter, der ikke har eksisteret i tre år Risikoklassificeringen for produkter, der ikke har eksisteret i tre år vises på samme måde som ovenfor. Pilen, der peger på produktets risikoklasse markeres med en stjerne. Nederst i figuren skrives *Produktet har eksisteret mindre end tre år. Derfor har vi opgjort risikoen som følger: [Selskabets forklaring på, hvordan risikoklassen er fastsat]. Se eksempel nedenfor: Afkast-/risikoprofil Lav risiko Høj risiko Typisk lavt afkast Typisk højt afkast *Produktet har eksisteret mindre end tre år. Derfor har vi opgjort risikoen som følger: [Selskabets forklaring på, hvordan risikoklassen er fastsat.] Dataopdateringer og opgørelsesfrekvens Afkast-informationer skal opgøres som årsdata, dvs. afkast pr. kalenderår. Afkast-tallene skal opdateres én gang årligt. Opdatering af informationer skal ske samtidig med, at selskabet i øvrigt offentliggør information om afkastet af markedsrenteprodukter. Risiko-informationer beregnes én gang årligt på grundlag af de månedlige afkast-tal for de seneste tre kalenderår. Risikotallene offentliggøres samtidig med, at selskabet offentliggør afkast-tal for det seneste kalenderår. Side 7

8 Hvor vises afkast- og risikoinformationer Det enkelte pensionsselskab viser afkast- og risikoinformationer for selskabets markedsrenteprodukter på sin hjemmeside. Afkast- og risikoinformationerne vises på samme side, på en måde så brugeren ikke er tvivl om, at afkast- og risikoinformationerne hænger sammen. Minimumskravene til teknisk løsning er, at brugere skal kunne vælge hvilket produkt, risikoprofil (hvis der er tale om et produkt med flere risikoprofiler) og antal år til pensionering (hvis der er tale om et livscyklusprodukt), vedkommende ønsker at få vist afkast- og risikoinformationer for. Informationerne kan vises som pdf, i en interaktiv applikation eller på anden vis. Side 8

9 Kodeks for sammenligning af afkast og risiko Formål Pensionsbranchen har interesse i at vise offentligheden de investeringsafkast, branchen og de enkelte selskaber præsterer og hvordan kundernes pensionsopsparing forrentes. Derfor leverer pensionsselskaberne sammenlignelige informationer om selskabernes investeringsafkast og om rentetilskrivningen til kunderne, og selskaberne offentliggør sådanne informationer på egne hjemmesider og i fælles værktøjer. I nogle tilfælde matcher det, kunderne får tilskrevet ikke fuldt ud det afkast, der er opnået på investeringsaktiverne. Det kan fx være, hvis der sker en udlodning fra egenkapital eller kollektive reserver. Eller det kan være markedsrenteprodukter, hvor der etableres en buffer for udjævning af tilskrivningen til kundernes depoter. Eller det kan være tilskrivning til kundernes depoter baseret på afkast af særlige bonushensættelser. I fremtiden kan der formentlig komme flere situationer, hvor selskabets investeringsafkast og kundernes rentetilskrivning ikke fuldt ud modsvarer hinanden. Pensionsbranchen ønsker at skabe sikkerhed for, at sammenligninger sker på et fair grundlag. Både i værktøjer, branchen selv stiller til rådighed, og når selskaber leverer data til eksterne analytikere, journalister mv. Pensionsbranchen har en klar interesse i, at sammenligninger af afkast og rente sker på et fair og sammenligneligt grundlag. Et selskabs investeringsafkast og risiko skal således sammenlignes med andre selskabers investeringsafkast og - risiko. Og den forrentning, der i et selskab er tilskrevet til kundernes pensionsopsparing, skal sammenlignes med den forrentning, der er tilskrevet til kundernes pensionsopsparing i andre selskaber. Pensionsbranchen ønsker endvidere i videst muligt omfang at bidrage til offentlighedens muligheder for at forstå sammenhængen mellem selskabsvinklen og kundevinklen, uanset hvordan formidlingen finder sted. Det er afgørende for forståelsen af sammenhængen mellem informationerne og for en relevant anvendelse af dem, at det fremgår, hvad informationerne viser. Hensigten med dette kodeks er derfor at fastlægge selskabernes forpligtelse til at sikre sig viden om, hvad data skal bruges til, herunder om data skal bruges til sammenligning ud fra en selskabsvinkel eller ud fra en kundevinkel at fastlægge selskabernes forpligtelse til at stille de rigtige data til rådighed at fastlægge selskabernes forpligtelse til - når de oplyser om afkast og forrentning at fortælle om data er opgjort ud fra en selskabsvinkel eller en kundevinkel at fastlægge, at selskaberne bør stille krav til eksterne analytikere, journalister mv. om, at deres brug og videreformidling af information om afkast og forrentning sker på en måde, så det fremgår, om informationerne er opgjort ud fra en selskabsvinkel eller en kundevinkel. Side 9

10 og de enkelte selskaber kan ikke sikre, at enhver videreformidling af information om afkast og risiko sker på en måde, så det fremstår tilstrækkeligt klart overfor den endelige bruger af informationen, om der er tale om en selskabsvinkel eller en kundevinkel. Men ved at give informationen og ved at stille krav til, hvordan den videreformidles, bidrager branchen konstruktivt til at fremme forståelsen. Og ved selv loyalt at redegøre for, hvad informationer om investeringsafkast og tilskrivning til kundernes depoter på selskabernes egne hjemmesider viser, kan branchen også bidrage til at fremme offentlighedens forståelse. Informationer om investeringsafkast og rentetilskrivning Når et pensionsselskab leverer informationer om selskabets afkast af investeringsaktiver eller tilskrivning til kundernes depoter til eksterne analytikere, journalister eller andre eksterne modtagere af information, er selskabet forpligtet til: 1. at gøre hvad der er muligt for at finde ud af, hvilket formål, den der efterspørger informationerne har. Herunder om vedkommende efterspørger information ud fra en selskabsvinkel eller information ud fra en kundevinkel. 2. at levere information, der passer med, om der er fokus på, hvad selskabet præsterer eller på, hvad den enkelte kunde får. 3. tydeligt at gøre rede for, om de leverede informationer er afkast af selskabets investeringsaktiver eller tilskrivning til kundernes depoter. 4. tydeligt at gøre rede for, at det er væsentligt, at informationerne ikke videreformidles uden den tilhørende information om, hvorvidt der er tale om en selskabsvinkel eller en kundevinkel, idet dette netop er centralt for den rette forståelse af informationerne. Eksempler Nedenfor gives nogle eksempler på, hvordan kodekset skal forstås og efterleves i konkrete situationer. Listen over situationer er ikke udtømmende. Udlevering af afkast- og renteinformation til journalister, analytikere mv. Det sker, at selskaberne bliver kontaktet af analytikere, journalister eller andre, som ønsker at sammenligne selskabernes afkast. Man kan for eksempel forestille sig, at et selskab bliver kontaktet af en journalist, som fortæller, at han er ved at lave en analyse af, hvor gode pensionsselskaberne er til at skabe afkast. Han beder i den forbindelse selskabet om at oplyse afkasthistorikken i forskellige profiler på selskabets mest almindelige livscyklusprodukt. Selskabet skal i denne situation spørge ind til, hvad journalisten nærmere bestemt ønsker at vise med sin sammenligning. Side 10

11 Journalisten uddyber eksempelvis, at hans vinkel er pensionsselskabernes evne til konstant over tid at slå markedet og ikke mindst andre pensionsselskabers investeringsperformance. Man høre ofte pensionsselskaber sige, at de igen i år har været blandt de dygtigste til at investere. Journalisten har sat sig for at undersøge, hvilke selskaber der over tid har været bedst til at skabe investeringsafkast. Det er i dette eksempel klart, at journalisten ønsker at sammenligne ud fra en selskabsvinkel, snarere end en kundevinkel. Selskabet skal derfor oplyse journalisten de afkast, der er opnået på investeringsaktiverne. Kirsteins performanceanalyser Kirstein udarbejder rapporten Liv & Pension Markedspensioner. Rapporten indeholder bl.a. en sammenligning af performance på pensionsselskabernes markedsrenteprodukter. Produkterne sammenlignes på afkast og risiko, bl.a. i forhold til benchmarks. Det fremgår af rapporten, at en væsentlig ambition er at identificere årsagerne til performanceforskelle, herunder betydningen af strategi, risikoprofil, forvaltning og kompetencer. Som læser af rapporten får man klart det indtryk, at formålet er at sammenligne selskabernes investeringsperformance. Hvis selskabet leverer afkastdata til Kirstein, skal det være de afkast, som er opnået på investeringsaktiverne. Kirstein har imidlertid oplyst til, at Kirstein typisk selv henter afkastdata til brug for rapporten på selskabernes hjemmesider. vil gøre Kirstein opmærksom på, at eftersom rapporten har tydeligt fokus på investeringsperformance, bør Kirstein sikre sig, at sammenligningen baseres på de afkast, som er opnået på investeringsaktiverne. Morningstars afkastanalyser Morningstar Research udarbejder hvert kvartal en afkastanalyse af pensionsbranchens markedsrenteprodukter. Analysen er baseret på kursstrenge, som indhentes fra pensionsselskaberne. Morningstar bruger kursstrengen til at beregne afkast og risiko. Morningstar har oplyst over for, at analyserne fremover vil indeholde sammenligninger af både investeringsafkast og kundeafkast. Den kursstreng, som selskaberne leverer til Morningstar, skal derfor indeholde information om både investeringsafkast og kundeafkast. Side 11

12 Fakta om pension Fakta om pension er et værktøj til pensionskunderne, der vil sammenligne pensionsordninger i forskellige selskaber. Der er derfor en klar kundevinkel på Fakta om pension. Det betyder som udgangspunkt, at Fakta om pension skal vise tilskrivningen til kundernes depoter. På Fakta om pensions nye brugergrænseflade vil der imidlertid blive vist både tilskrivningen til kundernes depoter og afkastet af selskabets investeringsaktiver. For selskaber, hvor der er forskel på de to, vises desuden forskellen, og der gives en forklaring på, hvad forskellen skyldes, herunder en verbal beskrivelse af, at den risiko, der er knyttet til ekstratilskrivningen er af en anden karakter end den, der knytter sig til investeringsafkastet. Selskaberne skal derfor levere begge typer af information til Fakta om pension: Både tilskrivning til kundernes depoter og afkast af selskabets investeringsaktiver. skal sikre, at det tydeligt fremgår af Fakta om pension, hvornår de viste informationer er tilskrivning til kundernes depoter, og hvornår der er tale om afkast af selskabets investeringsaktiver. Selskabernes egne sammenligninger og videreformidling af andres sammenligninger Det sker, at pensionsselskaber selv sammenligner afkast og risiko i pensionsordninger i forskellige selskaber og bruger sammenligningen til markedsføring og lignende. Det kan fx være på selskabets hjemmeside, i tilbudsmateriale eller andet. Selskabet skal i denne situation sikre, at der vises den samme type information for alle de sammenlignede selskaber. Hvis der sammenlignes investeringsafkast, skal der vises investeringsafkast for alle de omfattede selskaber. Hvis der sammenlignes tilskrivning til kundernes depoter, skal der vises tilskrivning for alle selskaber. Selskabet skal også sikre, at det tydeligt fremgår af sammenligningen, om den er baseret på afkast af investeringsaktiver eller tilskrivning til kundernes depoter. Der er også eksempler på, at pensionsselskaber, fx på deres hjemmesider, videreformidler andres sammenligninger af afkast og risiko. Det kan fx være sammenligninger foretaget af medier, analysevirksomheder eller andre. Der gælder i denne situation de samme krav til selskabet, som hvis selskabet selv havde foretaget sammenligningen (se kravene ovenfor). Side 12

13 Forkerte og uklare oplysninger i andres sammenligninger Selskaber, som får kendskab til, at andres sammenligninger af afkast og risiko er baseret på forkerte eller uklare oplysninger, har en forpligtelse til at forsøge at berigtige eller tydeliggøre oplysningerne. Det gælder både, hvis det fejlagtigt fremgår, at oplysninger om et selskab er baseret på investeringsafkast fremfor afkast tilskrevet kundernes depoter eller omvendt. Og det gælder også, hvis det ikke tydeligt fremgår, om oplysningerne om det pågældende selskab er baseret på investeringsafkast eller afkast tilskrevet kundernes depoter. Selskabet skal i denne situation kontakte den (fx medie, analysevirksomhed eller andet), som formidler eller videreformidler sammenligningen, og gøre opmærksom på, at oplysningerne om selskabet er forkerte, eller at det ikke tydeligt fremgår, om oplysningerne er baseret på investeringsafkast eller afkast tilskrevet depoterne. Side 13

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Marts 2006 ISBN 87-7985-037-5 Indholdsfortegnelse Pensionsmarkedsrådets anbefalinger 4 I.... Sammenfatning 5 II....

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere