LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling"

Transkript

1 LP-information 7/15 Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling Resume Hermed fremsendes en opdateret udgave af s henstilling om opgørelse og offentliggørelse af afkast og risiko for markedsrenteprodukter. Henstillingen indeholder også et kodeks for sammenligning af afkast og risiko. I forhold til den hidtidige udgave (LP-information 2/15) er der foretaget præciseringer vedrørende produkter, hvor kunden kan til- eller fravælge en garanti (s. 3) pensioneringsalder (s. 3) intervaller for omregning til risikokategorier på baggrund af standardafvigelser (tabellen på s. 6) eksemplet om Morningstars afkastanalyser (s. 11). Alle ændringer er skrevet med rød skrift Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Kasper Andersen Chefkonsulent, cand.scient.pol. Dir s medlemmer skal som hidtil efterleve henstillingen senest fra 1. april Denne henstilling fastlægger retningslinjer for opgørelse og offentliggørelse af tal for afkast og risiko for markedsrenteprodukter. Baggrunden for henstillingen er en kritik fra offentligheden, medier, politikere mv. af pensionsbranchen for, at de afkast af markedsrenteprodukter, medlemsselskaberne offentliggør ikke tager afsæt i en fælles definition af risiko. Alle ved, at afkast og risiko hænger sammen på den lange bane. Derfor kan man ikke sammenligne afkastet af forskellige selskabers produkter, uden at man samtidig kan sammenligne produkternes risikoprofil. Formålet med henstillingen er således, at forbrugere og andre interessenter skal have sammenlignelige informationer om afkast og risiko for markedsrenteprodukter. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Henstillingen skal efterleves fra 1. april 2015 s medlemmer skal senest fra 1. april 2015 offentliggøre afkast- og risikoinformation i overensstemmelse med henstillingen, dvs. afkast for årene (forudsat at det pågældende produkt, risikoprofil mv. har eksisteret i alle fem år, se nærmere nedenfor). samt tilhørende risikoinformation (som udgangspunkt baseret på , se nærmere nedenfor). Hvilke produkter skal der opgøres afkast- og risikoinformation for? Produkttyper Selskaberne skal offentliggøre afkast- og risikoinformationer for alle markedsrenteprodukter, hvor det er selskabet, der sammensætter aktivfordelingen på vegne af kunden. Produkter, der er omfattet heraf, er fx: Livscyklusprodukter dvs. produkter, hvor aktivfordelingen er tilpasset det antal år, der er, til kunden går på pension Risikoprofilprodukter dvs. produkter, hvor kunden har mulighed for at vælge risikoniveau, og hvor selskabet tilpasser aktivfordelingen til det risikoniveau, kunden vælger Markedsrenteprodukter uden tilpasning til kundens forhold, hvor selskabet fastlægger aktivfordelingen Øvrige markedsrenteprodukter, hvor selskabet træffer beslutning om aktivernes fordeling Alene rene unit link produkter, hvor kunden faktisk vælger de aktiver, opsparingen skal placeres i, er undtaget fra kravet om afkast- og risikoinformation. Produkternes forretningsmæssige betydning Der skal offentliggøres afkast- og risikoinformation for produkter, hvor mindst 5% af selskabets kunder med markedsrenteprodukt har det pågældende produkt, og hvor mindst 5% af selskabets forsikringsmæssige hensættelser baseret på markedsrenteprodukter er placeret i det pågældende produkt. Begge betingelser skal være opfyldt. Selskabet kan vælge at offentliggøre informationer for produkter, der ikke opfylder begge betingelser. Det skal i så fald fremgå af præsentationen af data, at der er tale om et produkt med et begrænset antal kunder og/eller investeringsmæssig volumen set ift. selskabets øvrige markedsrenteprodukter. Risikoprofiler For produkter, hvor kunden kan vælge mellem forskellige risikoprofiler, offentliggøres afkast- og risikoinformation for hver af de risikoprofiler, selskabet tilbyder. Hvis et selskab har en risikoprofil, der omfatter under 5% af selskabets kunder eller mindre end 5% af selskabets forsikringsmæssige hensættelser baseret på markedsrenteprodukter, offentliggøres der også afkast- og risikoinformation, Side 2

3 hvis selve produktet i sin helhed opfylder betingelser for, at selskabet skal offentliggøre information, jfr. ovenfor. Nye og gamle produkter Selskabet skal offentliggøre afkast- og risikoinformation for produkter, der opfylder de nævnte betingelser, hvad enten det enkelte produkt markedsføres og benyttes til indtegning af nye kunder, eller det af selskabet betragtes som et produkt, der er lukket for tilgang. Så både nye/aktuelle produkter og gamle produkter, der ikke længere markedsføres er omfattet af forpligtelsen til at opgøre og vise data. Livscyklusprodukter For livscyklusprodukter opgøres afkast for en person med hhv. 30 år til pensionering, 15 år til pensionering, 5 og til pensionering og 5 år efter pensionering Der skal regnes med pensioneringsalder 65 år. Produkter med mulighed for at til- eller fravælge en garanti For produkter, hvor kunden kan til- eller fravælge en garanti, skal der vises information for produktet uden garanti. Det skal desuden fremgå tydeligt, at de viste informationer er for et produkt uden garanti. Selskabet kan vælge at offentliggøre informationer for produktet med garanti. Det skal i givet fald fremgå tydeligt, at informationerne er for et produkt med garanti. Databrud Hvis et selskab ændrer på et produkts karakter i et omfang, så der reelt ikke længere er tale om det samme produkt, men opretholder produktets navn mv. og der fortsat er kunder, som sparer op i det pågældende produkt, skal selskabet i visningen af afkastdata angive, at der er tale om databrud. Hvordan opgøres afkastet? Der skal opgøres og vises to afkastprocenter: Kundeafkast, dvs. det afkast, som kunderne har fået tilskrevet på deres depoter. Investeringsafkast, dvs. det afkast, som selskabet har opnået af investeringsaktiverne. Hvis de to tal er identiske, vises kun ét tal. Den beregnede afkastprocent for kundeafkastet skal vise det afkast, der er tilskrevet til kundernes/medlemmernes depoter i det pågældende produkt (risikoprofil mv.) i løbet af et kalenderår. Heri indgår et eventuelt afkast til individuelle særlige bonushensættelser eller andre kilder, der bidrager til den forrentning, kunderne/medlemmerne har fået ud over det rent investeringsmæssige afkast.. Side 3

4 Den beregnede afkastprocent for investeringsafkastet skal vise afkastet af investeringsaktiverne for det pågældende produkt (risikoprofil mv.). Selskaberne kan supplere de krævede oplysninger, idet det tydeligt skal fremgå hvilke oplysninger, der er sammenlignelige i henhold til denne branchestandard. Afkastprocenter for produkter skal opgøres på grundlag af udviklingen i den indre værdi for den eller de fonde, der indgår i produktet. Hvis produktet ikke er investeret i fonde men direkte i aktier, obligationer og andre aktiver, opgøres en indre værdi pr. unit, der er udstedt i produktet, og afkastet beregnes på grundlag af udviklingen i den indre værdi. Afkastprocenter opgøres tidsvægtet. Et kalenderår opdeles i perioder, hver gang der sker kundetil- eller afgang til porteføljen. For hele kalenderåret opgøres afkastet som R = (( ) ( ) ( )) R: afkast for året : afkastet i den n te periode For alternative investeringsaktiver, hvor der ikke finder en jævnlig markedsbaseret kursfastsættelse sted, opgøres afkastet ud fra de regnskabsprincipper, selskabet generelt anvender til opgørelse af investeringsaktivernes værdi. Afkastet opgøres på produktniveau; på risikoprofilniveau, hvis der er tale om et produkt, hvor kunden kan vælge risikoprofil; og ud fra hhv. 30, 15 og 5 år til pensionering samt 5 år efter pensionering, hvis der er tale om et livscyklusprodukt, jfr. side 2. Afkastet opgøres før pensionsafkastskat. Afkastet opgøres efter fradrag af investeringsomkostninger, der pålignes kunder med det pågældende produkt. Herunder såvel indirekte omkostninger, der knytter sig til at handle og eje de relevante aktiver som omkostninger, der i øvrigt er forbundet med investeringsaktiviteten. Der er sammenhæng til Forsikring & Pensions Omkostningshenstilling (LP Information 49/14), idet den del af indholdet af punkt 9 og 10 i Omkostningshenstillingen (tabel 10.2), som vedrører det pågældende produkt, skal fragå ved opgørelsen af afkastet. Hvordan vises afkastet? Visning af afkast (både kundeafkast og investeringsafkast) og risiko kan tage afsæt i det enkelte selskabs kommunikationsmæssige univers, idet dog følgende standarder skal overholdes: Brugere skal kunne se afkastprocenter dels i en form, der viser årligt afkast årfor-år og dels i en form, der viser det årlige afkast akkumuleret over den periode, der vises data for. Se figuren nedenfor. Den viste figur tjener alene som illustration af, hvordan afkast vises. Side 4

5 Hvis det pågældende produkt (og den valgte risikoprofil mv.) har eksisteret i mindst fem år, skal selskabet mindst vise de seneste fem års afkast. Selskabet kan vise afkastdata for flere år, hvis produktet har eksisteret længere end fem år. Hvis det pågældende produkt har eksisteret i mindre end fem år, viser selskabet afkastdata for de år, produktet har eksisteret. Figuren nedenfor er alene en illustration af, hvordan visningerne kan udformes. Databrud Databrud angives med en tekst under hver afkast-figur. Teksten skal redegøre for de ændringer i produktets karakter, der er foretaget. Hvordan opgøres risiko? Risiko opgøres på grundlag af standardafvigelsen på det opnåede månedlige investeringsafkast målt over de seneste tre kalenderår. (Investeringsforeninger benytter samme metode til opgørelse af risiko, jfr. UCITS-direktivet. Investeringsforeningernes risikoopgørelse baserer sig dog på fem års data). Hvis der er forskel på investeringsafkastet og kundeafkastet (se afsnittet Hvordan opgøres afkastet? ovenfor), skal der desuden gives en verbal beskrivelse af den risiko, der knytter sig til ekstratilskrivningen (dvs. forskellen på investeringsafkafkastet og kundeafkastet). Produkter, der har eksisteret i mindst tre år For hvert produkt (og risikoprofil mv.) der opgøres afkast for, beregner selskabet standardafvigelsen på det månedlige afkast over de seneste tre kalenderår. Side 5

6 Den beregnede standardafvigelse på det månedlige afkast omregnes til en pro anno standardafvigelse ved at gange med. Resultatet omregnes til en risikokategori ved hjælp af nedenstående tabel: Risikoklasse Standardafvigelsesintervaller SD>= SD < 1,000 0,00% 0,50% 2,000 0,50% 2,00% 3,250 2,00% 3,00% 3,500 3,00% 4,00% 3,750 4,00% 5,00% 4,250 5,00% 6,67% 4,500 6,67% 8,34% 4,750 8,34% 10,00% 5,250 10,00% 11,67% 5,500 11,67% 13,33% 5,750 13,33% 15,00% 6,000 15,00% 25,00% 7,000 25,00% Produkter, der ikke har eksisteret i tre år For produkter (risikoprofiler mv.), der har mindre end tre års månedlig afkasthistorik, indplacerer selskabet produktet i en risikoklasse, jfr. tabellen ovenfor. Indplacering kan eksempelvis ske, som det kendes fra investeringsforeningsområdet, ved at kombinere produktets tilgængelige historik med en relevant repræsentativ portefølje eller en portefølje med en aktivsammensætning svarende til produktet eller et benchemark for den periode, hvor der ikke er historiske data for produktet. Når der findes afkasthistorik for 36 måneder eller mere opgør selskabet produktets risiko i overensstemmelse med retningslinjerne for produkter, der har eksisteret i mindst tre år. Hvordan vises risiko? Produkter, der har eksisteret i mindst tre år Risikoen vises på en skala fra 1 til 7, hvor trinene 3, 4 og 5 er større end trinene 1, 2, 6 og 7, jfr. nedenstående figur. Figuren tjener alene som illustration af visningen af risiko. Afkast-/risikoprofil Lav risiko Typisk lavt afkast Høj risiko Typisk højt afkast Side 6

7 Den kasse, der svarer til den risikoklasse, produktet falder i, markeres med mørk farve. En pil, der peger på den pågældende kasse indikerer produktets risikoklasse. Hvis risikoklassen er fx 3,25 - jfr. tabellen ovenfor placeres pilen over den nederste tredjedel af kassen 3. Hvis risikoklassen fx 3,50, placeres pilen midt over kassen 3. Hvis risikoklassen fx 3,75, placeres pilen over den øverste tredjedel af kassen 3 Tilsvarende gælder for risikoklasserne 4,25, 4,50, 4,75, 5,25, 5,50 og 5,75. Hvis risikoklassen er 1, 2, 6 eller 7, placeres pilen over midten af den pågældende kasse. Under skalaen vises en pil, der peger i begge retninger. I venstre ende skal teksten være Lav risiko typisk lavt afkast, i højre ende skal teksten være Høj risiko typisk højt afkast. (Teksterne er de samme som UCITS-fonde - herunder danske investeringsforeninger - er forpligtede til at benytte). Overskriften på den figur, der viser risiko-klassificeringen for produktet skal være Afkast-/risikoprofil. (Det følger ligeledes UCITS-standarden). Produkter, der ikke har eksisteret i tre år Risikoklassificeringen for produkter, der ikke har eksisteret i tre år vises på samme måde som ovenfor. Pilen, der peger på produktets risikoklasse markeres med en stjerne. Nederst i figuren skrives *Produktet har eksisteret mindre end tre år. Derfor har vi opgjort risikoen som følger: [Selskabets forklaring på, hvordan risikoklassen er fastsat]. Se eksempel nedenfor: Afkast-/risikoprofil Lav risiko Høj risiko Typisk lavt afkast Typisk højt afkast *Produktet har eksisteret mindre end tre år. Derfor har vi opgjort risikoen som følger: [Selskabets forklaring på, hvordan risikoklassen er fastsat.] Dataopdateringer og opgørelsesfrekvens Afkast-informationer skal opgøres som årsdata, dvs. afkast pr. kalenderår. Afkast-tallene skal opdateres én gang årligt. Opdatering af informationer skal ske samtidig med, at selskabet i øvrigt offentliggør information om afkastet af markedsrenteprodukter. Risiko-informationer beregnes én gang årligt på grundlag af de månedlige afkast-tal for de seneste tre kalenderår. Risikotallene offentliggøres samtidig med, at selskabet offentliggør afkast-tal for det seneste kalenderår. Side 7

8 Hvor vises afkast- og risikoinformationer Det enkelte pensionsselskab viser afkast- og risikoinformationer for selskabets markedsrenteprodukter på sin hjemmeside. Afkast- og risikoinformationerne vises på samme side, på en måde så brugeren ikke er tvivl om, at afkast- og risikoinformationerne hænger sammen. Minimumskravene til teknisk løsning er, at brugere skal kunne vælge hvilket produkt, risikoprofil (hvis der er tale om et produkt med flere risikoprofiler) og antal år til pensionering (hvis der er tale om et livscyklusprodukt), vedkommende ønsker at få vist afkast- og risikoinformationer for. Informationerne kan vises som pdf, i en interaktiv applikation eller på anden vis. Side 8

9 Kodeks for sammenligning af afkast og risiko Formål Pensionsbranchen har interesse i at vise offentligheden de investeringsafkast, branchen og de enkelte selskaber præsterer og hvordan kundernes pensionsopsparing forrentes. Derfor leverer pensionsselskaberne sammenlignelige informationer om selskabernes investeringsafkast og om rentetilskrivningen til kunderne, og selskaberne offentliggør sådanne informationer på egne hjemmesider og i fælles værktøjer. I nogle tilfælde matcher det, kunderne får tilskrevet ikke fuldt ud det afkast, der er opnået på investeringsaktiverne. Det kan fx være, hvis der sker en udlodning fra egenkapital eller kollektive reserver. Eller det kan være markedsrenteprodukter, hvor der etableres en buffer for udjævning af tilskrivningen til kundernes depoter. Eller det kan være tilskrivning til kundernes depoter baseret på afkast af særlige bonushensættelser. I fremtiden kan der formentlig komme flere situationer, hvor selskabets investeringsafkast og kundernes rentetilskrivning ikke fuldt ud modsvarer hinanden. Pensionsbranchen ønsker at skabe sikkerhed for, at sammenligninger sker på et fair grundlag. Både i værktøjer, branchen selv stiller til rådighed, og når selskaber leverer data til eksterne analytikere, journalister mv. Pensionsbranchen har en klar interesse i, at sammenligninger af afkast og rente sker på et fair og sammenligneligt grundlag. Et selskabs investeringsafkast og risiko skal således sammenlignes med andre selskabers investeringsafkast og - risiko. Og den forrentning, der i et selskab er tilskrevet til kundernes pensionsopsparing, skal sammenlignes med den forrentning, der er tilskrevet til kundernes pensionsopsparing i andre selskaber. Pensionsbranchen ønsker endvidere i videst muligt omfang at bidrage til offentlighedens muligheder for at forstå sammenhængen mellem selskabsvinklen og kundevinklen, uanset hvordan formidlingen finder sted. Det er afgørende for forståelsen af sammenhængen mellem informationerne og for en relevant anvendelse af dem, at det fremgår, hvad informationerne viser. Hensigten med dette kodeks er derfor at fastlægge selskabernes forpligtelse til at sikre sig viden om, hvad data skal bruges til, herunder om data skal bruges til sammenligning ud fra en selskabsvinkel eller ud fra en kundevinkel at fastlægge selskabernes forpligtelse til at stille de rigtige data til rådighed at fastlægge selskabernes forpligtelse til - når de oplyser om afkast og forrentning at fortælle om data er opgjort ud fra en selskabsvinkel eller en kundevinkel at fastlægge, at selskaberne bør stille krav til eksterne analytikere, journalister mv. om, at deres brug og videreformidling af information om afkast og forrentning sker på en måde, så det fremgår, om informationerne er opgjort ud fra en selskabsvinkel eller en kundevinkel. Side 9

10 og de enkelte selskaber kan ikke sikre, at enhver videreformidling af information om afkast og risiko sker på en måde, så det fremstår tilstrækkeligt klart overfor den endelige bruger af informationen, om der er tale om en selskabsvinkel eller en kundevinkel. Men ved at give informationen og ved at stille krav til, hvordan den videreformidles, bidrager branchen konstruktivt til at fremme forståelsen. Og ved selv loyalt at redegøre for, hvad informationer om investeringsafkast og tilskrivning til kundernes depoter på selskabernes egne hjemmesider viser, kan branchen også bidrage til at fremme offentlighedens forståelse. Informationer om investeringsafkast og rentetilskrivning Når et pensionsselskab leverer informationer om selskabets afkast af investeringsaktiver eller tilskrivning til kundernes depoter til eksterne analytikere, journalister eller andre eksterne modtagere af information, er selskabet forpligtet til: 1. at gøre hvad der er muligt for at finde ud af, hvilket formål, den der efterspørger informationerne har. Herunder om vedkommende efterspørger information ud fra en selskabsvinkel eller information ud fra en kundevinkel. 2. at levere information, der passer med, om der er fokus på, hvad selskabet præsterer eller på, hvad den enkelte kunde får. 3. tydeligt at gøre rede for, om de leverede informationer er afkast af selskabets investeringsaktiver eller tilskrivning til kundernes depoter. 4. tydeligt at gøre rede for, at det er væsentligt, at informationerne ikke videreformidles uden den tilhørende information om, hvorvidt der er tale om en selskabsvinkel eller en kundevinkel, idet dette netop er centralt for den rette forståelse af informationerne. Eksempler Nedenfor gives nogle eksempler på, hvordan kodekset skal forstås og efterleves i konkrete situationer. Listen over situationer er ikke udtømmende. Udlevering af afkast- og renteinformation til journalister, analytikere mv. Det sker, at selskaberne bliver kontaktet af analytikere, journalister eller andre, som ønsker at sammenligne selskabernes afkast. Man kan for eksempel forestille sig, at et selskab bliver kontaktet af en journalist, som fortæller, at han er ved at lave en analyse af, hvor gode pensionsselskaberne er til at skabe afkast. Han beder i den forbindelse selskabet om at oplyse afkasthistorikken i forskellige profiler på selskabets mest almindelige livscyklusprodukt. Selskabet skal i denne situation spørge ind til, hvad journalisten nærmere bestemt ønsker at vise med sin sammenligning. Side 10

11 Journalisten uddyber eksempelvis, at hans vinkel er pensionsselskabernes evne til konstant over tid at slå markedet og ikke mindst andre pensionsselskabers investeringsperformance. Man høre ofte pensionsselskaber sige, at de igen i år har været blandt de dygtigste til at investere. Journalisten har sat sig for at undersøge, hvilke selskaber der over tid har været bedst til at skabe investeringsafkast. Det er i dette eksempel klart, at journalisten ønsker at sammenligne ud fra en selskabsvinkel, snarere end en kundevinkel. Selskabet skal derfor oplyse journalisten de afkast, der er opnået på investeringsaktiverne. Kirsteins performanceanalyser Kirstein udarbejder rapporten Liv & Pension Markedspensioner. Rapporten indeholder bl.a. en sammenligning af performance på pensionsselskabernes markedsrenteprodukter. Produkterne sammenlignes på afkast og risiko, bl.a. i forhold til benchmarks. Det fremgår af rapporten, at en væsentlig ambition er at identificere årsagerne til performanceforskelle, herunder betydningen af strategi, risikoprofil, forvaltning og kompetencer. Som læser af rapporten får man klart det indtryk, at formålet er at sammenligne selskabernes investeringsperformance. Hvis selskabet leverer afkastdata til Kirstein, skal det være de afkast, som er opnået på investeringsaktiverne. Kirstein har imidlertid oplyst til, at Kirstein typisk selv henter afkastdata til brug for rapporten på selskabernes hjemmesider. vil gøre Kirstein opmærksom på, at eftersom rapporten har tydeligt fokus på investeringsperformance, bør Kirstein sikre sig, at sammenligningen baseres på de afkast, som er opnået på investeringsaktiverne. Morningstars afkastanalyser Morningstar Research udarbejder hvert kvartal en afkastanalyse af pensionsbranchens markedsrenteprodukter. Analysen er baseret på kursstrenge, som indhentes fra pensionsselskaberne. Morningstar bruger kursstrengen til at beregne afkast og risiko. Morningstar har oplyst over for, at analyserne fremover vil indeholde sammenligninger af både investeringsafkast og kundeafkast. Den kursstreng, som selskaberne leverer til Morningstar, skal derfor indeholde information om både investeringsafkast og kundeafkast. Side 11

12 Fakta om pension Fakta om pension er et værktøj til pensionskunderne, der vil sammenligne pensionsordninger i forskellige selskaber. Der er derfor en klar kundevinkel på Fakta om pension. Det betyder som udgangspunkt, at Fakta om pension skal vise tilskrivningen til kundernes depoter. På Fakta om pensions nye brugergrænseflade vil der imidlertid blive vist både tilskrivningen til kundernes depoter og afkastet af selskabets investeringsaktiver. For selskaber, hvor der er forskel på de to, vises desuden forskellen, og der gives en forklaring på, hvad forskellen skyldes, herunder en verbal beskrivelse af, at den risiko, der er knyttet til ekstratilskrivningen er af en anden karakter end den, der knytter sig til investeringsafkastet. Selskaberne skal derfor levere begge typer af information til Fakta om pension: Både tilskrivning til kundernes depoter og afkast af selskabets investeringsaktiver. skal sikre, at det tydeligt fremgår af Fakta om pension, hvornår de viste informationer er tilskrivning til kundernes depoter, og hvornår der er tale om afkast af selskabets investeringsaktiver. Selskabernes egne sammenligninger og videreformidling af andres sammenligninger Det sker, at pensionsselskaber selv sammenligner afkast og risiko i pensionsordninger i forskellige selskaber og bruger sammenligningen til markedsføring og lignende. Det kan fx være på selskabets hjemmeside, i tilbudsmateriale eller andet. Selskabet skal i denne situation sikre, at der vises den samme type information for alle de sammenlignede selskaber. Hvis der sammenlignes investeringsafkast, skal der vises investeringsafkast for alle de omfattede selskaber. Hvis der sammenlignes tilskrivning til kundernes depoter, skal der vises tilskrivning for alle selskaber. Selskabet skal også sikre, at det tydeligt fremgår af sammenligningen, om den er baseret på afkast af investeringsaktiver eller tilskrivning til kundernes depoter. Der er også eksempler på, at pensionsselskaber, fx på deres hjemmesider, videreformidler andres sammenligninger af afkast og risiko. Det kan fx være sammenligninger foretaget af medier, analysevirksomheder eller andre. Der gælder i denne situation de samme krav til selskabet, som hvis selskabet selv havde foretaget sammenligningen (se kravene ovenfor). Side 12

13 Forkerte og uklare oplysninger i andres sammenligninger Selskaber, som får kendskab til, at andres sammenligninger af afkast og risiko er baseret på forkerte eller uklare oplysninger, har en forpligtelse til at forsøge at berigtige eller tydeliggøre oplysningerne. Det gælder både, hvis det fejlagtigt fremgår, at oplysninger om et selskab er baseret på investeringsafkast fremfor afkast tilskrevet kundernes depoter eller omvendt. Og det gælder også, hvis det ikke tydeligt fremgår, om oplysningerne om det pågældende selskab er baseret på investeringsafkast eller afkast tilskrevet kundernes depoter. Selskabet skal i denne situation kontakte den (fx medie, analysevirksomhed eller andet), som formidler eller videreformidler sammenligningen, og gøre opmærksom på, at oplysningerne om selskabet er forkerte, eller at det ikke tydeligt fremgår, om oplysningerne er baseret på investeringsafkast eller afkast tilskrevet depoterne. Side 13

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) 2006-2010 23. september 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning ApS Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

Prudent person-princippet

Prudent person-princippet Til samtlige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 18. december 2014 LIFA J.nr. 6670-0189 Prudent person-princippet Finanstilsynet vil i lighed med tidligere år gerne henlede

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, den kvantitative del

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af medlemmets pensionsopsparing ved årets udgang.

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af medlemmets pensionsopsparing ved årets udgang. ÅOK & ÅOP 2016 Dato: Marts 2017 Afsender: Industriens Pensionsforsikring A/S Indhold Indledning... 1 Metodebeskrivelse... 2 Afstemningsskema... 6 Selskabets erklæring... 7 Den uafhængige revisors erklæring

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2013 Juli 2014 Denne rapport er udelukkende til selskabets interne brug, og rapporten må ikke i uddrag eller i sin helhed overdrages

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo januar 2016 ÅTD ultimo januar 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo januar 2016 År til pensionering 30 15 5 0 PFA

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 119 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 119 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 119 Bilag 6 Offentligt Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg 1240 København K Folketingets Erhvervs- Vækst og eksport udvalg - Omvalgsbonus

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang.

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang. ÅOK & ÅOP 2015 Dato: Marts 2016 Afsender: Industriens Pensionsforsikring Indhold Indledning... 1 Metodebeskrivelse... 2 Afstemningsskema... 6 Selskabets erklæring... 7 Den uafhængige revisors erklæring

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo august 2015 Ultimo august 2015 har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo august År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2017

FORSTÅ DIN PENSION November 2017 FORSTÅ DIN PENSION November 2017 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Min pension... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension?...

Læs mere

Finanstilsynet, Juridisk kontor Århusgade København Ø Omvalgsbonus - Ændring i FIL - Høringssvar

Finanstilsynet, Juridisk kontor Århusgade København Ø Omvalgsbonus - Ændring i FIL - Høringssvar Finanstilsynet, Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk Omvalgsbonus - Ændring i FIL - Høringssvar 22.11.2013 har modtaget udkast til lovforslag om ændring af bl.a. lov

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Flot 2010 for markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 19. januar 2011 Analyse af Markedsrenteprodukter: Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

D a n i c a L i n k u d e n u d b e t a l i n g s g a r a n t i

D a n i c a L i n k u d e n u d b e t a l i n g s g a r a n t i Anbefalingsmatricen Har du valgt Danica Link uden udbetalingsgaranti, kan du se i tabellen, hvilken -portefølje vi anbefaler dig, alt efter din risikovillighed, og det antal år der er til du skal på pension.

Læs mere

Leverandørskifte vurdering af arbejdskapacitet

Leverandørskifte vurdering af arbejdskapacitet Leverandørskifte vurdering af arbejdskapacitet s fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte i firmapensionsordninger indeholder et kriterium for, om en medarbejder skal tilbydes

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Du kan logge ind med samme brugernavn og adgangskode, som du brugte på Forsikring & Pensions Extranet.

Du kan logge ind med samme brugernavn og adgangskode, som du brugte på Forsikring & Pensions Extranet. Medlemsnet brugervejledning 20.11.2014 1. Log ind på medlemsnettet Du åbner medlemsnettet via dette link: http://medlemsnet.forsikringogpension.dk/ Du kan logge ind med samme brugernavn og adgangskode,

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 7. maj 2012 Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter i den danske pensionsbranche:

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Metodebeskriveise 3 3 Uddybende kommentarer til metodebeskriveise

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Formål med pensionsopsparinger Pensionsordninger skal sikre den højst mulige købekraft

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Stadig pæne afkast trods turbulensen

Stadig pæne afkast trods turbulensen Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 15. august 2012 Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter i den danske pensionsbranche:

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Pension. Viden til tiden

Pension. Viden til tiden Pension Viden til tiden Lidt om mig Søren Markersen Manager, Teknik chef Deloitte Pension Management Exam. Pensionsrådgiver Exam. Assurandør Tryg SEB Pension Danica Pension Pensionsgruppen (Skandia) Agenda

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995

TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995 TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S

Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige

Læs mere

UNIPENSION - FOSSILFRI INVESTERINGER 1. BAGGRUND

UNIPENSION - FOSSILFRI INVESTERINGER 1. BAGGRUND UNIPENSION - FOSSILFRI INVESTERINGER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM 1. BAGGRUND Unipension I/S ("Unipension") er fælles administrationsselskab for Arkitekternes Pensionskasse ("AP"), MP Pension Pensionskassen

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo september 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo september 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo september 2016 ÅTD ultimo september 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo september 2016 År til pensionering 30 15

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter. Publikationen kan hentes på

Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter. Publikationen kan hentes på Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk ISBN elektronisk udgave: 87-7985-063-4

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo oktober 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo oktober 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo oktober 2015 Ultimo oktober har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo oktober År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere