Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 16. marts 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:45 Sluttidspunkt 20:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed Ingen Bemærkninge r

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Regnskab 2015 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2015 til Regnskab Reduktion af udgifterne i budget 2016 med 10 mio. kr Befolkningsprognose Demografiregulering og budgetrammer Reduktionsforslag budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anlægsregnskab - IT-Software genanskaffelse Anlægsregnskab - Køb af Adelgade Støberihallerne i Præstø Anlægsregnskab - Tab på garanti andelsboligforeningen Skovvangen Anlægsregnskab - Køb af Klintholm Havn Anlægsregnskab - Renovering af Slotstorvet i Vordingborg Anlægsregnskab - Storegade 6-14, Stege Anlægsregnskab - Lundby Hovedgade og Stionspladser Anlægsregnskab - Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Udby/Keldby) Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre) Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder Anlægsregnskab - Miljømålsloven, 1. etape Anlægsregnskab - Iselingeskolens renovering Anlægsregnskab - Bo og Naboskab Præstø, nye lokaler Nedlukning af anlægsprojekt - Nye lokaler til egnsteret Cantabile Ansøgning om brug af driftstilskud til KunsthalGLAS Regnskabsopgørelse Farø Broløb 5. september Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger i Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til betaling af 2. re for overtagelsen af aktiverne i Præstø Søsportscenter...58

3 29. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt slæbested i Stege havn Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i Fælles projekt i Ørslev Opsamling på indkaldelse af forslag og ideer til vindmølleplanlægningen Godkendelse af projektforslag og udbudsform for nyt Borgercenter Vordingborg Kommunes handicappolitiske handleplan Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Den nye flexbolig - drømmen om 'Det Danske Landsted' Vordingborg Kommunes deltagelse på Folkemøde Fraværsrapport Brug af Bogø Hallen samt tilskud til foreningerne LUP-puljen - oversigt pr. 1. marts Ansøgning til LUP-puljen - Forskønnelse af Stavreby Gadekær Ansøgning til LUP-puljen - Landsbyhøjskolen Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 3. marts Ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen - Tilbagevendende events Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Silo Bio Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Bål på borgen Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Midsommer festival Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Åbning af Camønoen Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - DM i landevejscykling Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Folkemøde Møn Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Fæstningsdage - 1. verdenskrig på Masnedøfortet Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Forprojekt til Højskole på Møn Afholdelse af Vordingborg Vanduge i uge 34 i Vederlag til Havnebestyrelsen Køb af fast ejendom - LUKKET SAG Købstilbud på ejendom - LUKKET SAG Til orientering...115

4 Bilagsoversigt Underskriftsside...120

5 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Reviderede sagsfremstillinger til sagerne 9-21 samt til sag nr. 23 blev omdelt på mødet, idet skemaerne med oplysning om de økonomiske konsekvenser i de udsendte sager var anført med nettotal. Indstillingen tiltrådt. 4

6 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Regnskab 2015 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsnr.: 16/ Område: Økonomi - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Regnskab 2015 for områderne under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling viser et samlet mindreforbrug på 26,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. På anlæg viser regnskabet et mindreforbrug på 24,4 mio. kr kr. Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2015 Afvigelse ift. korr. budget Overførsel til 2016 Administrion og Redning Samlet result: Budgetramme Øvrig udvalgsramme Direktion Ledelsessekretariet Kommunalbestyrelsesmedlemmer Valg Økonomi og Personale Forsikringer Driftssikring af boligbyggeri IKT Afdeling for Skoler Afdeling for Dagtilbud Afdeling for Børn og Familie Afdeling for Kultur og Fritid Afdeling for Borger og Arbejdsmarked Lokalt Beskæftigelsesråd Afdeling for Psykiri og Handicap Afdeling for Sundhed Afdeling for Pleje og Omsorg Afdeling for Stregi og Implementering Udvikl. og markedsfør. pulje Lokale udviklingsplaner Vordingborg Udviklingsselskab Lokalråd m.m Afdeling for Land og Miljø Afdeling for Trafik og Park Div. indtægter - næringslivet

7 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Afdeling for Plan og Byg Afdeling for Kommunale bygninger Administrionsbygninger Kantinedrift Rengøringsfunktion Rengøring Faste ejendomme Pulje ejendomscenter - decentrale konti Redningsberedskabet Kommissioner, råd og nævn Budgetpuljer Budgetramme Tjenestemandspensioner (+) merforbrug og (-) mindreforbrug På budgetramme 1 er der et mindreforbruget på 23,8 mio. kr. som primært kommer af budgetreserven på 10 mio. kr. ikke er anvendt. Herudover er der større mindreforbrug på IT (3,8 mio. kr.), Afdeling for Kultur og Fritid (2,2 mio. kr.), Afdeling for Stregi og Implementering (2,1 mio. kr.), Udviklings- og Markedsføringspuljen (4,7 mio. kr.) samt merforbrug i Afdeling for Plan og Byg (3,7 mio. kr.). Se bilag Regnskabsrapportering 2015 der indeholder noter til regnskabet. På budgetramme 2 ender regnskabet med et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Her er ingen overførselsadgang. Overførsel til 2016 Af udvalgets samlede mindreforbrug på budgetramme 1, søges 17,2 mio. kr. overført til Anlæg På anlægssiden er der et samlet mindreforbrug på 24,4 mio. kr. Heraf er et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. på afsluttede anlæg, som overføres til udvalgets driftsramme. Der er således 26 mio. kr. som overføres til 2016 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter. Bilag: 1 Åben Regnskabsrapportering 2015, Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 17397/16 2 Åben Sektorbemærkninger Regnskab 2015 ØPU 33278/16 Indstilling Administrionen indstiller, regnskabet med bemærkninger tages til orientering og der overføres et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. til i 2016 til udvalgets driftsbudget. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 6

8 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2015 til 2016 Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevillinger opsamler alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. Da de er en del af det samlede regnskab på fagområderne, er de behandlet i fagudvalgene i forbindelse med regnskabssagen primo marts måned 2016, dog behandler Socialudvalget først deres regnskabssag i et uds møde den 15. marts Ifølge principper for økonomistyring kan der overføres 4 % af fagudvalgets nettobudgetramme 1 (lønog driftsudgifter), ligesom der er overførselsadgang på budgetramme 3 (igangværende anlægsprojekter). Såfremt der forekommer merforbrug større end 4 % skal der udarbejdes en handleplan for afvikling af merforbruget. Endvidere er der mulighed for ansøge om overførsel af mindreforbruget større end 4 %, denne anmodning skal ledsages af en redegørelse for anvendelse af det opsparede beløb. Udviser afsluttede anlægsprojekter et merforbrug, skal merforbruget finansieres af udvalgets driftsramme. På denne baggrund er overførsler fra 2015 til 2016 opgjort. Områder omftet af budgetramme 2 er således ikke medtaget. Budgetramme 2 omfter overførselsudgifter inklusive tilhørende refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenestemandspensioner. Overførslerne fra 2015 til 2016 udgør følgende jf. vedlagte bilag, som viser den samlede opgørelse for alle udvalg samt en side med specifikioner for hvert udvalgsområde. Drift udgør netto et samlet mindreforbrug på kr. Anlæg (budgetramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto kr. Afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, netto kr. Også i 2015 har der været et forholdsvist højt anlægsniveau med mange anlægsprojekter, hvilket også ses af det store restbudget til anlæg i Af de største overførsler kan nævnes Erhvervsområde ved afkørsel 41 med 8 mio. kr., renovering af Bårse børnecenter 5,3 mio. kr., skoleklub og daginstitution i Nyråd med 4,7 mio. kr. og Vandhus på Panteren med 4,2 mio. kr. På oversigterne for hvert udvalg med uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er et udtryk for anlægsprojekter er flerårige og de ikke er afsluttet i En del af disse vil nurligt blive afsluttet i 2016, mens andre fortsætter de kommende år. På Børne- og Unge og Familieudvalgets område udviser regnskabet på budgetramme 1 et mindreforbrug på i alt 12,7 mio. kr., fordelt på de tre politikområder, Børn og Familie med merforbrug på 8,9 mio. kr., Dagtilbud med mindreforbrug på 6,2 mio. kr. samt Skoler med mindreforbrug på 15,4 mio. kr., hvilket i alt svarer til samlet mindreforbrug på 1,89 % af udvalgets budgetramme 1.Udvalget anbefaler der fra politikområderne Skoler og Dagtilbud overføres henholdsvis 3,6 mio. kr. og 0,6 mio. kr. fra 2015 til 2016 til politikområdet Børn og Familie til dækning af områdets merforbrug, som 7

9 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling anbefales overført med 8,9 mio. kr. Derudover anbefales det resterende mindreforbrug på Skoler med 11,2 mio. kr. og de 5,6 mio. kr. på Dagtilbud overført fra 2015 til 2016 på de respektive områder. Integrionsrådet søger om overførsel af deres mindreforbrug i budget 2015 på kr. Baggrunden for ansøgningen er bl.a. udskydelse af arrangement i samarbejde med kommunens integrionsteam omkring fokus på kvinder herunder arbejdsliv kontra familieliv, samt et ønske om øvrige integrionsfremmende aktiviteter. Det vil herved være muligt afholde ovenstående aktiviteter uden det får konsekvenser for aktivitetsniveauet i Ansøgningen er behandlet i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2016, hvor udvalget anbefalede ansøgningen. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Drift Anlæg Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale skal bemærke, overførslerne til driftsramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 43,8 mio. kr. Der er en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 er på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig blive overholdt i Bilag: 1 Åben Oversigt over overførsler fra budget 2015 til budget marts /16 Indstilling Administrionen indstiller, der gives tillægsbevilling på kr. til budgetramme 1 grundet overførsel fra 2015 til 2016, der afsættes rådighedsbeløb på kr. på anlægsprojekter i 2016 grundet overførsel fra 2015 til 2016, der gives tillægsbevillinger på kr. til budgetramme 1 grundet afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, som overføres til udvalgenes driftsrammer for 2016, der gives tillægsbevilling til integrionsrådets ansøgning om overførsel restbudget på kr. fra 2015 til 2016 og tillægsbevillinger og rådighedsbeløb i 2016 på i alt kr. finansieres af kassen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling torsdag den 31. marts 2016, kl

10 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Regnskab 2015 Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Afdeling for Økonomi og Personale har udarbejdet årsregnskab for Vordingborg Kommune Regnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne i Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Regnskabet for 2015 er nu afsluttet og præsenteres i årsberetningen. I nedenstående tabel vises resultet i hovedtal. Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse opr. budget Afvigelse korr. budget Result af ordinær drift -115,6-56,8-107,0 8,6-50,2 Result samlet -17,3 138,7 3,9 21,2-134,8 Negive tal er overskud positive tal er underskud Regnskabet for 2015 viser et samlet underskud på 3,9 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 138,7 mio. kr. i korrigeret budget. Dertil kommer optagne lån, afdrag på lån samt finansielle forskydninger, som samlet set betyder, en styrkelse af kommunekassen på 12,5 mio. kr. Resultet for ordinær drift blev et overskud på 107 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 56,8 mio. kr. Nettoinvesteringer udviser et forbrug på 112 mio. kr. mod 195,7 mio. kr. i det korrigerede budget. Resultet for forsyningsvirksomhederne blev et overskud på 1,1 mio. kr., hvor der var budgetteret med et overskud på 0,2 mio. kr. Den forholdsvise store afvigelse på resultet på 134,8 mio. kr., skyldes især mindreforbrug i nettoinvesteringerne på 83,7 mio. kr., hvoraf der er søgt overført 78,8 mio. kr. til regnskabsår Kommunens samlede servicedriftsudgifter for 2015 er opgjort til være mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mindre end den fastlagte ramme i Den gennemsnitlige kassebeholdning mindskes igennem 2015 med 61,8 mio. kr. til i alt udgøre 68,6 mio. kr. ved udgangen af Målet for den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen er, den skal ligge mellem 100 og 200 mio. kr. Den langfristede gæld reduceres med ca. 9 mio. kr., og udgør ved udgangen af mio. kr. Merialet består af en årsberetning og specifikioner til regnskabet. Regnskabet skal efter Kommunalbestyrelsens behandling overgives til revisionen. Revisionen afgiver beretning om revisionen af regnskabet, hvorefter Kommunalbestyrelsen endeligt godkender regnskabet. Bilag: 1 Åben Vordingborg Kommune - Specifikioner til regnskab /16 2 Åben Vordingborg Kommune - Årsberetning for /16 9

11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Administrionen indstiller, regnskabet for 2015 efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives til revisionen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 10

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Reduktion af udgifterne i budget 2016 med 10 mio. kr. Sagsnr.: 16/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling På seneste møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling blev administrionen bedt om finde en række reduktionsmuligheder i budget 2016 på anlægsområdet, hvor der er mulighed for reducere udgifterne og dermed styrke kassebeholdningen uden det vil have negive konsekvenser på det nuværende serviceniveau i kommunen. Som det fremgår af nedenstående oversigter så vil det betyde lavere budgetter i De tiltag og indsser, som ville være blevet lavet i 2016 udskydes hermed til efterfølgende år, men der afsættes ikke flere budgetmidler til det i Det skyldes, der er tale om pulje-bevillinger, hvor der er afs en tilsvarende bevilling i hvert af de efterfølgende år. Populært sagt forsøger vi nu bruge 2016 til afslutte de allerede igangste projekter, hvor budgetterne er overført fra En række af de nye men relevante projekter udskydes så til Anlægsprojekt Foreslået reduktion mio. kr. Oprindeligt budget 2016 mio. kr. Forventet overførsel fra 2015 mio. kr. Cykelstiplan 1,5 1,5 2,9 Tilgængelighedspulje 0,5 0,5 1,8 (to puljer) Havnerenoveringspulje 0,5 3,0 2,7 + andre konkrete projekter Renovering af parker og 0,3 1,0 0,7 grønne områder Trafiksikkerhed 0,5 1,5 (obs 0,5 er brugt til 1,6 renovering af bro over brovejen) Klima- og Varmeplan 0,52 0,52 1,1 Miljømålslov 0,7 2,0 Pulje til landsbyfornyelse 1,0 4,1 3,6 Bygningsvedligeholdelse 3,0 10,0 5,0 I alt anlægsbudgetter 8,52 24,12 18,4 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bad om et oplæg der skulle reducere forbruget med 10 mio. kr. Derfor foreslår administrionen tre reduktioner i driftsbudgettet som har samme karakter som ovenstående reduktioner i anlægsbudgettet. Driftsbudget Foreslået reduktion mio. kr. Oprindeligt budget 2016 mio. kr. Forventet overførsel fra 2015 mio. kr. Udviklings- og 0,5 9,4 2,6 Markedsføringspuljen Forebyggende tiltag og 0,5 1,4 2,3 selvrisiko på forsikringsområdet Vedligeholdelse af klasse 0,5 2,0 1,7 6 veje I alt driftsbudgetter 1,5 12,8 6,6 Samlet set kan der således reduceres 10 mio. kr. i de budgetterede udgifter i Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Drift Se ovenstående skema Anlæg Se ovenstående skema Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Administrionen indstiller, de ni anlægsprojekters bevilling i 2016 reduceres i overensstemmelse med ovenstående skema, i alt 8,52 mio. kr. budgettet på de tre driftskonti reduceres i overensstemmelse med ovenstående skema, i alt 1,5 mio. kr. disse negive tillægsbevillinger styrker kassebeholdningen med 10 mio. kr. i Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales således, Udviklings- og markedsføringspuljen reduceres med yderligere 0,5 mio. kr. til i alt 1 mio. kr. Reduktionen indebærer, der ikke reduceres i projekt trafiksikkerhed. 12

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Befolkningsprognose Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Befolkningsprognosen for Vordingborg Kommune er udarbejdet og her følger et resumé af resulterne. Pr. 1. januar 2016 var befolkningstallet i Vordingborg Kommune borgere. I befolkningsprognosen viser befolkningstallet i 2029 være , hvilket giver en lille stigning på 12 borgere, henover den 13-årige prognose. Den positive befolkningstilgang der har været i 2014 og 2015 fortsætter ifølge prognosen i årene frem til 2017, hvorefter fremgangen stagnerer i 2018 og 2019, for så falde jævnt men svagt frem til prognosens udgangsår Befolkningsprognosen fra 2015 forudsagde et befolkningstal på pr. 1. januar 2015, hvilket betyder en afvigelse på 486 flere borgere end forudsagt. I procent udgør afvigelsen 0,9 %. På trods af en mere positiv befolkningsudvikling end ventet, er der stadig en ujævn geografisk og aldersmæssig udvikling. Hovedtendensen i prognosen er forts færre borgere blandt de unge og erhvervsaktive og et stigende antal ældre. Dog ses der i den nye prognose en mere jævn geografisk fordeling i befolkningsudviklingen, hvor prognoserne de tidligere år har vist tilvæksten koncentreret i Vordingborg by og de nærliggende områder og meget kraftige fald i udkantsområderne. Blandt børn og unge ventes en samlet tilbagegang i antal borgere. Gruppen 0-6 år ventes dog stige med 12 % svarende til 317 personer frem til 2029, mens de 7-16 årige forventes falde med 18,4 % svarende til 987 personer. Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder, her defineret som årige, ventes falde med 9,6 % svarende til personer, frem til år Her ses det største fald i aldersgrupperne år og år, som ventes falde med hhv. 16 % og 19 %. I aldersgruppen år ventes derimod en stigning på 6 %. Blandt borgere over 65 år forventes gruppen med de årige stige med 843 borgere, svarende til 9,3 % mens aldersgruppen år ventes stige med 92,2 % svarende til borgere. Der henvises til vedlagte publikion for uddybende beskrivelser af befolkningsudviklingen i aldersgrupper, lokalområder samt skoledistrikter. Bilag: 1 Åben Boligbyggeprogram /16 2 Åben Befolkningsprognose _Publikion 33442/16 3 Åben Befolkningsprognose_Hele kommunen i aldersintevaller.pdf 33465/16 4 Åben Befolkningsprognose_Lokalområder i aldersintervaller.pdf 34554/16 5 Åben Befolkningsprognose_Skoledistrikter.pdf 34557/16 Indstilling Administrionen indstiller, befolkningsprognose godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 13

15 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Demografiregulering og budgetrammer Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Budgetstregi 2017 for Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal godkende demografireguleringen af budgetrammerne i marts måned samt godkende budgetrammerne, således fagudvalgene kan arbejde med prioriteringer inden for budgetrammen mod mødet i juni måned. Demografireguleringen er alene en korrektion af rammer ud fra den forventede befolkningsudvikling i Vordingborg Kommune, og omfter ikke ændringer i aktivitets- og serviceniveau. Demografireguleringen foretages på baggrund af befolkningsudviklingen i de relevante aldersgrupper som berører de forskellige serviceområder. Ændringen i demografireguleringen vedrørende budget er beregnet som forskellen mellem hvor meget der skal tilbagerulles for demografireguleringen der blev lagt ind i budget og dernæst hvor meget der skal lægges ind som ny beregnet demografiregulering for budget I den nyeste befolkningsprognose gældende for , forventes der helt generelt flere borgere i de kommunalt udgiftstunge aldersklasser blandt børn og unge samt de ældre, end forventet i sidste års prognose. Den væsentligste ændring ligger i 2016 og den bevirker i sig selv en demografiregulering på samlet set 7,6 mio. kr. Den ændring indgår i nettoændringen til demografireguleringen til Budget Dertil skal så lægges forskellen på samlet set 3,8 mio. kr. mellem den aktuelt beregnede demografiregulering for 2017 og den som blev beregnet sidste år. Dermed udgør nettoændringen fra 2016 til 2017, af den samlede demografiregulering, 11,4 mio. kr. I 2018 forventes der samlet set en nettoreduktion på -1,1 mio. kr. i demografireguleringen i forhold forventningen sidste år og dermed reduceres den akkumulerede nettoændring , til knap 10,4 mio. kr. I 2019 peger befolkningsprognosen på en forventet nettoforøgelse af demografireguleringen med næsten 2,2 mio. kr., hvilken bringer den akkumulerede nettoændring op på 12,5 mio. kr. Da der ikke blev beregnet en demografiregulering fra 2019 til 2020 til sidste års budget skal budgetoverslaget for 2020 derfor indeholde den fulde forventning til dette. Den forventede demografiregulering fra 2019 til 2020 er beregnet til 8,2 mio. kr. og dermed bliver den akkumulerede nettoændring fra , 20,8 mio. kr. Nedenfor er områderne for demografireguleringen i oplistet. Tallene angiver den akkumulerede nettoændring i demografireguleringen prisniveau i kr Skoler Dagtilbud Børn og Familie Sundhedsplejen Træning og rehabilitering Pleje og Omsorg Demografiregulering - akkumuleret nettoændring

16 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Fordelingen af den vedtagne reduktionspulje på de 16,9 mio. kr. og fordelingen af reduktionskalog på 15 mio. kr. på udvalgene, blev godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budgetstregien på mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10. februar Baggrunden for fordelingsnøglen var det oprindelige budget Der er efterfølgende foretaget budgetomplaceringer mellem udvalgene vedrørende etablering af ejendomscenter, hvorfor der er udarbejdet ny fordelingsnøgle. De reviderede fordelinger af puljerne på henholdsvis 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. er sammenholdt med den tidligere godkendte fordeling, og fremgår af nedenstående tabeller. Det bemærkes der også i den nye beregning af puljen på de 16,9 mio. kr. er taget højde for beslutningen om øge reduktionen i Erhvervsudvalget med kr. og mindske reduktionen i Børne-, Unge og Familieudvalget med kr. Beløb i mio. kr. Fordeling af reduktion på 16,9 mio. kr. i 2017, vedtaget ØPU 10. februar 2016 Fordeling af reduktion 16,9 mio. kr. i 2017 revideret 7. marts 2016 Udv. for Økonomi, Planlægning & Udvikling 2,8 2,4 Erhvervsudvalg 0,4 0,4 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 0,3 0,3 Socialudvalg 4,0 4,0 Sundheds- og Psykiriudvalg 2,1 2,1 Teknik- og Miljøudvalg 1,0 1,6 Børne-, Unge- og Familieudvalg 5,8 5,6 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 0,5 0,5 I alt 16,9 16,9 Beløb i mio. kr. Reduktionskalog - fordeling 15 mio. kr. budget 2017, vedtaget ØPU 10. februar 2016 Reduktionskalog - fordeling 15 mio. kr. budget 2017, revideret 7. marts 2016 Udv for Økonomi, Planlægning & Udvikling 2,5 2,2 Erhvervsudvalg 0,1 0,1 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 0,3 0,2 Socialudvalg 3,6 3,6 Sundheds- og Psykiriudvalg 1,8 1,9 Teknik- og Miljøudvalg 0,9 1,4 Børne-, Unge- og Familieudvalg 5,4 5,2 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 0,4 0,4 I alt 15,0 15,0 Demografireguleringen indgår i de udvalgsrammer som præsenteres herunder. Derudover er tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen indarbejdet og endelig er rammerne fremskrevet til prisniveau med de forventninger som KL har på nuværende tidspunkt. Ligesom den reviderede fordeling af reduktionspuljen på de 16,9 mio. kr. er indarbejdet prisniveau i kr Korrigeret Budgetforslaoverslaoverslag Budget- Budget- Budgetoverslag budget 15

17 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udv for Økonomi, Planlægning & Udvikling Budgetramme Budgetramme Erhvervsudvalg Budgetramme Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Budgetramme Budgetramme Socialudvalg Budgetramme Budgetramme Sundheds- og Psykiriudvalg Budgetramme Budgetramme Teknik- og Miljøudvalg Budgetramme Budgetramme Brugerfinansieret Børne-, Unge- og Familieudvalg Budgetramme Budgetramme Kultur-, Idræts og Fritidsudvalg Budgetramme I alt Udvalgene får med denne sag udmeldt de budgetrammer, som den efterfølgende budgetbehandling skal respektere. Det forventes, alle udvalg selv finder finansiering til udvalgets andel af de 16,9 mio. kr. som er reduceret i rammerne. Derudover skal der fremlægges forslag til reduktioner på i alt 15 mio. kr. til et samlet reduktionskalog, hvorfra der skal prioriteres i budgetforhandlingerne. Disse reduktioner er ikke indarbejdet i ovenstående budgetrammer. Bilag: 1 Åben Forklaringer til demografiregulering til Budget /16 Indstilling Administrionen indstiller, forslag til demografireguleringen for godkendes, forslag til revideret fordeling af reduktionspuljen på 16,9 mio. kr. i 2017 godkendes, forslag til budgetrammerne til fagudvalgene godkendes og udmeldes til fagudvalgene og forslag til revideret fordeling af reduktionskalog på 15 mio. kr. godkendes. 16

18 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Not af 11. marts 2016 med forklaringer til demografiregulering til budget var udsendt på mail den 14. marts Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Per Stig Sørensen, Heino Hahn og Thomas Christfort tiltræder indstillingen. Et mindretal af udvalget bestående af Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Else Marie Langballe Sørensen tiltræder 1., 2. og kan ikke tiltrædes. Tage Vestergaard tiltræder 1., men kan ikke tiltræde 2., 3. og

19 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Reduktionsforslag budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsnr.: 16/ Område: Økonomi - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Budgetstregi, budget Sagsfremstilling Drøftelsen af mulige reduktionsforslag, som startede på udvalgsmødet i februar genoptages her. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal finde reduktioner på 2,4 mio. kr. indenfor udvalgets budgetramme som bliver reduceret i udvalgets budgetramme for 2017, og derudover skal udvalget bidrage med forslag til et reduktionskalog på mindst 2,2 mio. kr. Administrionen har siden sidste møde arbejdet dels på en bruttoliste med mulige reduktioner og dels med indholdsudfylde nogle af de forslag som fremkom på seneste møde. Denne liste er i skrivende stund stadig under udarbejdelse, og omdeles på udvalgets møde den 16. marts Merialet som omdeles vil stadig være foreløbigt og hvor det må forventes der kommer flere nye emner på senere i løbet af foråret. Udvalget skal på mødet fortsætte drøftelser og ideudvikling med udgangspunkt i seneste møde samt bilagsmerialet. Indstilling Administrionen indstiller, udvalget drøfter mulighederne for reduktioner og eventuelt peger på nye områder som administrionen skal arbejde videre med. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Internt not af 16. marts 2016 med reduktionsforslag til tværgående tiltag samt reduktionsforslag på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings område blev omdelt på mødet. Sagen drøftedes. 18

20 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anlægsregnskab - IT-Software genanskaffelse 2015 Sagsnr.: 16/ Område: Økonomi - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Som led i budgetaftalen blev der givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til IT-Software genanskaffelser. Der er gennemført en opgradering af Microsoft Office pakken fra version 2007 til Opderingen er udført, da Microsoft ikke længere yder support til Office 2007, men samtidigt har Vordingborg Kommune en nyere kontorpakke med ny og forbedret funktionalitet, som kan give nemmere arbejdsgange og integrionsmuligheder. Opderingen blev afsluttet november Udgiften dækker primært udgifterne til licenser, men der er også være mindre udgifter forbundet med den organisoriske implementering. Jf. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune skal der til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen aflægges særskilt anlægsregnskab i tilfælde hvor bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr. Den samlede godkendte anlægsbevilling er 1 mio. kr. Det samlede forbrug beløber sig til i alt 2,5 mio. kr. Der har således været et merforbrug på 1,5 mio. kr. som jf. Principper for Økonomistyring skal finansieres inden for udvalgets egen budgetramme 1. Merforbruget skyldes der ud over anlægsbevillingen på 1 mio. kr., også har været afs en driftsbevilling på 1,6 mio. til formålet. Alle udgifter har dog været afholdt på anlægsprojektet. Dette bliver udlignet ved merforbruget dækkes af driftsbevillingen. Administrionen er blevet opmærksom på, det afste rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i sin tid ikke er søgt frigivet. Derfor søges der nu i denne forbindelse om frigivelse af rådighedsbeløbet. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Afdeling for IT merforbrug anlæg Anlæg IT-Software genanskaffelse Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb IT-Software genanskaffelse Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben IT-software genanskaffelser, regnskab 2015.pdf 16381/16 Indstilling Administrionen indstiller, 19

21 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling anlægsbevillingen på 1 mio. kr. frigives, merforbruget på 1,5 mio. kr. under forudsætning af afdelingen for IT får overført 2,267 mio. kr. jfr. sag nr. 2,- finansieres af driftsbevillingen og anlægsregnskabet for IT-software genanskaffelser godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 20

22 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anlægsregnskab - Køb af Adelgade Støberihallerne i Præstø Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling I 2009 donerede glasmester Per Hebsgaard en større samling glasværker til Vordingborg Kommune. Gaven var betinget af, der blev skabt de nødvendige fysiske rammer for samlingen. En gruppe ildsjæle (bestyrelsen) har siden arbejdet på få etableret en kunsthal, der har de donerede værker som en fast udstilling. Kunsthallen skal drives af en fond. Kommunalbestyrelsen besluttede således anbefale en placering af den kommende KunsthalGLAS i Støberihallerne i Præstø eller på Adelgade i Præstø. Kommunen erhvervede herefter bygningerne med den hensigt overdrage disse til fonden, når denne var etableret. Der er i 2013 godkendt en anlægsbevilling på kr. i udgift i og kr. i indtægt. Det fremgår af sagen kommunen erhverver ejendommen og herefter skal ejendommen købes af fonden. I forbindelse med budgetaftalen for 2016, indgået den 21. september 2015 mellem Konservive, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokrerne og Venstre, blev det besluttet kommunen donerede de gamle Støberihaller til projektet KunsthalGLAS. Dette for understøtte projektets fortste fondraising og derved lette projektets økonomi for de 2,1 mio. kr., som ellers var den pris som KunsthalGLas skulle betale kommunen for bygningerne. Når KunsthalGlas er realiseret vil Præstø have endnu en traktion, som kan gavne både turisme og bosætning. Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen. Der har således været afholdt udgifter fordelt med kr. for køb af ejendommen og omkostninger i forbindelse med købet for ,68 kr. Kommunens donion på salgsindtægten er bogført med en indtægt på kr., og dermed afskrevet i regnskabet for I forhold til anlægsbevillingen har der været et mindreforbrug på udgifterne på ,32 kr. Beløbet er tilført kassebeholdningen i 2015 regnskabet. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg - udgift Køb af Adelgade Støberihallerne Anlæg - indtægt Donion af Støberihallerne (bogf. som afskrivning) Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb - Køb af Adelgade

23 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling udgift Støberihallerne Afs rådighedsbeløb - indtægt Salg af Støberihallerne Kassebeholdning -70 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Det bemærkes alle udgifterne på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år. Bilag: 1 Åben Anlægsregnskab - Køb af Adelgade Støberihallerne i Præstø 30311/16 Indstilling Administrionen indstiller, anlægsregnskabet for Køb af Adelgade Støberihallerne i Præstø godkendes og mindreforbrug på ,32 kr. er tilført kassebeholdningen i Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 22

24 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anlægsregnskab - Tab på garanti andelsboligforeningen Skovvangen Sagsnr.: 16/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune har i 2007 stillet kommunegaranti for lån i andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø. Kommunalbestyrelsen blev den 29. januar 2015 orienteret om økonomiske udfordringer i andelsboligforeningen Skovvangen. Der har efterfølgende været holdt møder mellem administrionen i kommunen og Realkredit Danmark. Konklusionen på disse møder blev den mest hensigtsmæssige løsning var Realkredit Danmark opsagde de to lån til fuld indfrielse hos andelsboligforeningen. Da foreningen ikke selv kunne betale den fulde restgæld, blev kravet rettet mod kommunen, der som selvskyldner træder i foreningens sted og gennem kommunegarantien har forpligtet sig til betale de 18,14% af restgælden på lånene. Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 30. april 2015 en anlægsbevilling på kr., hvilket svarer til kommunens udgift for indfrielse af kommunegarantien. Vordingborg Kommune har således betalt kr. som svarer til den hæftelse kommunen indestår for i henhold til kommunegarantiens betingelser. Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Tab på garanti - Skovvangen Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Tab på garanti - Skovvangen Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Anlægsregnskab - Tab på garanti Andelsboligforeningen Skovvangen Bogø 30062/16 Indstilling Administrionen indstiller, 23

25 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling anlægsregnskabet for tab på garanti til andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 24

26 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anlægsregnskab - Køb af Klintholm Havn Sagsnr.: 12/ Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Bjørn Buch Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bemyndigede i 2012 Kommunaldirektøren til afgive bud på tvangsauktion over Klintholm Marina. På auktion var kommunen højestbydende, hvorved kommunen blev ejer af Klintholm Marina. Vordingborg kommune købte Klintholm Marina for 3,5 mio. kr. I forbindelse med erhvervelsen blev Marinaen gennemgået, og det blev vurderet nødvendigt med nogle renoveringsarbejder, for marinaen kunne leve op til de gennemsnitskrav og forventninger, lystbådesejlere har til havne. Udgifterne blev beregnet til 3,1 mio. kr. Pengene er gået til renovering og opdering af el og vand, så det kunne blive lovlige installioner. Der er lavet nye toilet- og badeforhold, samt nødvendige arbejder på moler og kajer, for sikre de ikke ville nedbrydes. Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen. Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt kr. Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen skal tilføres kassebeholdningen. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Køb af Klintholm Havn Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Køb af Klintholm Havn Kassebeholdning 7 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Det bemærkes alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger. Bilag: 1 Åben Anlægsregnskab 13764/16 25

27 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Administrionen indstiller, anlægsregnskabet for Køb af Klintholm Havn godkendes og mindreforbruget på i alt kr. tilføres kassebeholdningen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 26

28 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anlægsregnskab - Renovering af Slotstorvet i Vordingborg Sagsnr.: 10/ Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Bjørn Buch Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Der er i 2010 gennemført en større ombygning af Slotstorvet i Vordingborg. Ombygningen er sket som en del af en helhedsplan for Vordingborg By. Ombygningen af Slotstorvet var et væsentligt led i realiseringen af projektet Danmarks Borgcenter. Projektet blev støttet af Realdania med 5 mio. kr. Projektet bestod af en ombygning af det eksisterende vejareal og parkeringsplads til et samlet byrum med en pullertmarkering af kørebanearealet, en sammenhæng med borgterrænet og markering af adgangen til Det Gamle Rådhus. Pladsen er belagt med en hårdtbrændt rød teglsten, opdelt i felter markeret med stålskinner. Pladsen er forsynet med en ny belysning, bænke og andet gadeinventar. Man ønskede få et sammenhængende torv, der kunne bruges til arrangementer som torvedage, koncerter, event mv. Resulter er blevet et torv med røde klinker, som danner en sammenhæng med slotsruinen, og samtidigt fungerer som et åbent byrum. Efterfølgende er der på torvet, med stor succes, afholdt festuge, kongelig ballet, open air, DM i landevejscykling, broløb, torvedage mv. Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen. Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt kr. Der har således været et samlet merforbrug på i alt kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen skal dækkes af driften. For nuværende er der en undersøgelse i gang vedr. de jernkanter, der er lagt ned i belægningen. De har givet nogle udfordringer, da de nogle steder er højere end belægningen. Det forventes, administrionen medio 2016 har fundet en forklaring. Desuden arbejdes der på en trafiksanering, med henblik på en nedsættelse af hastigheden hen over torvet. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift TPH - Funktionskontrakter -1 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Renovering af Slotstorvet i Vordingborg - udgift Renovering af Slotstorvet i Vordingborg - udgift Kassebeholdning

29 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Det bemærkes alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger. Bilag: 1 Åben Anlægsregnskab Renovering af Slotstorvet Vordingborg 12946/16 Indstilling Administrionen indstiller, anlægsregnskabet for Slotstorvet i Vordingborg godkendes og merforbruget på i alt kr. dækkes af driften. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 28

30 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anlægsregnskab - Storegade 6-14, Stege Sagsnr.: 16/ Område: Økonomi - Sagsbeh: Maria Bille Rasmussen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Byrådet i Møn Kommune traf den 29. april 2004 beslutning om udpege Storegade 6-14 som byfornyelsesområde, og den 24. november 2005 traf byrådet beslutning om friarealforbedring af ejendommene Storegade 6-14, Stege. Samtidigt blev en anlægsbevilling på kr. vedtaget under forudsætning af en stslig refusion på 50%, svarende til kr. Efter der havde været afholdt licition viste det sig, det laveste tilbud langt oversteg det godkendte anlægsbudget. På den baggrund blev der den 30. oktober 2006 ansøgt om, der blev afs en ekstra bevilling på kr., under forudsætning af yderligere stsrefusion på kr. Anlægsarbejderne blev påbegyndt i slutningen af Friarealerne er blevet saneret, der er etableret udeopholdsarealer til ejere og lejere, parkeringspladser, beplantning og skure til opbevaring af affaldsbeholdere. Undervejs er der lokaliseret og fjernet nedgravede olietanke. Det samlede projekt har imidlertid været dyrere end først antaget, samtidig med uforudsete ekstraudgifter er dukket op i forbindelse med projektets udførelse. Desuden har sten ikke ydet 50% refusion til projektet, hvorfor projektet er blevet endnu dyrere, da bevillingen til projektet var betinget af sten ydede 50% refusion. Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen. Der er ingen samlet godkendt anlægsbevilling til anlægsprojektet, da anlægsbevillingen kun har været givet på betingelse af sten ydede 50% refusion, sten har ikke ville yde 50% refusion og det samlede forbrug beløber sig til i alt kr. Der har således været et samlet merforbrug på i alt kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen i princippet skulle finansieres af driften, men da denne anlægssag har særlige omstændigheder, ansøges der om merforbruget finansieres af kassebeholdningen. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Storegade 6-14, Stege Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Kassen Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Det bemærkes alle beløbene på anlægsprojektet er indført i kolonnen for 2015, men er et akkumuleret forbrug for de tidligere år. Bilag: 1 Åben Anlægsregnskab - Storegade 6-14, Stege 7916/16 29

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 22. april 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 31. marts 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 20:30 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:30 Sluttidspunkt 17:50 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 18. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 16:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Specifikation af overførsler fra 015 til 016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.87 10.896 9.568 1.8

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

Korr. budget. Opr. budget

Korr. budget. Opr. budget Resultat af drift Administration og Redning Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 303.644 311.094 235.957 312.993 1.898

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. december 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. december 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Forslag til revideret

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 01. oktober 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 26. februar 2015 Mødetidspunkt 17:15 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo

Læs mere

Referat af Åben dagsorden

Referat af Åben dagsorden Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:50 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere