FPC-system. Del 2. Procedurer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FPC-system. Del 2. Procedurer"

Transkript

1 FPC-system Del 2 Procedurer

2 Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende produkter og korrigerende handlinger 2.8 Sporbarhed og mærkning 2.9 Dokumentstyring 2.10 Intern audit Bilag Referat af ledelsens årlige evalueringsmøde Registrering af halvårlig kontrol af måle- og vejeudstyr Modtagerkontrol: Råtræ Færdigvarekontrol Afvigelsesrapport Reklamationsrapport Checkliste til den årlige interne audit Dato: Godkendt af:

3 2.1 Ledelsens evaluering Ølene Snedkeri - sikre at virksomhedens FPC-system virker effektivt - sikre at virksomhedens FPC-system er i overensstemmelse med gældende udgave af DS/EN :2006. Proceduren omfatter ledelsens evaluering af virksomhedens FPC-system. Direktøren har ansvaret for, at denne procedure følges og overholdes. En gang om året indkalder direktøren virksomhedens ledelse til en evaluering af virksomhedens FPC-system. Evalueringen skal sikre, at FPC-systemet er et effektivt arbejdsredskab. Og at FPC-systemet som helhed samt de enkelte procedurer og kontroller fungerer hensigtsmæssigt. Endvidere vurderes det, om der er behov for systemmæssige ændringer. Evalueringen gennemføres på baggrund af nedenstående dagsorden: 1. Kommentarer til sidste referat 2. Evaluering af den interne audit 3. Evaluering af tilbagemeldinger fra kunder, herunder reklamationer 4. Evaluering af virksomhedens FPC-system 5. Eventuelt Resultatet af mødet dokumenteres med referat iht. bilag nr Alle revisioner af virksomhedens FPC-system, skal udføres iht. procedure nr. 2.9 dokumentstyring, og eventuelle korrigerende handlinger skal registreres på bilag nr Ledelsens evaluering er tilgængelig for alle ved opslag i kantinen. Referat af evalueringsmøde på bilag Referater skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

4 2.2 Personale - sikre at medarbejdernes faglige kompetencer lever op til virksomhedens kvalitetsmålsætning - sikre at medarbejdere uddannes i brugen af virksomhedens FPC-system. Proceduren omfatter alle medarbejdere med ansvar for produktkvalitet. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og overholdes. Virksomhedens medarbejdere skal til enhver tid være på et uddannelsesmæssigt niveau, der sikrer den enkeltes forudsætninger for at løse sin opgave tilfredsstillende iht. kvalitetsmålsætningen og brugen af FPC-system. Ved nyansættelser: Virksomheden skal bestræbe sig på, at ansætte faglært arbejdskraft eller personer med lignende kompetencer. Alle nyansatte skal som introduktion til deres nye jobfunktion gennemgå et internt uddannelsesforløb ved sidemandsoplæring. Her skal medarbejderen sættes grundigt ind i funktionens arbejds- og kontrolinstruktion, betjening af evt. tilhørende maskiner, samt virksomhedens kvalitetsmålsætning og brugen af FPC-system. Løbende efteruddannelse: Alle medarbejdere, der skifter til en ny og uprøvet jobfunktion, skal gennemgå samme uddannelsesforløb som nyansatte. Hvis produktionschefen vurderer, at der er et behov for, at den enkelte medarbejders faglige kompetencer skal styrkes ved et eksternt uddannelsesforløb, vil medarbejderen blive tilbudt et passende kursusforløb. Arbejds- og kontrolinstruktioner under del 3. Kopi af medarbejdernes eksterne kursusbeviser skal arkiveres i personalemappen. stiden er mindst 10 år.

5 2.3 Udstyr - sikre at anvendte måle-, veje eller kontrolværktøjer overholder fastlagte tolerancer - sikre at maskiner og udstyr vedligeholdes iht. producentens forskrifter. Proceduren omfatter alt masterkontroludstyr, måle- og vejeudstyr, der anvendes ved kontrolmålinger i produktionen samt de maskiner og udstyr, der anvendes i produktionsprocessen. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og overholdes. Prøvning: Virksomhedens masterkontroludstyr skal være kalibreret ved indkøb og opbevaret på produktionschefens kontor. Masterkontroludstyret må kun anvendes til intern kontrol af måleudstyr, og produktionschefen skal løbende vurdere om masterkontroludstyret skal justeres eller udskiftes. Nyindkøbt måleudstyr skal kontrolleres op imod virksomhedens masterkontroludstyr, inden det tages i brug. De ansattes måleudstyr skal jf. bilag nr være nummereret og registreret. Privat måleudstyr må ikke anvendes. Nedenstående måle- og vejeudstyr skal jf. bilag halvårligt kontrolleres af produktionschefen. Ved denne kontrol må der højst forekomme følgende afvigelser: - (0-200 cm) : +/- 0,5 mm - (0-150 mm) : +/- 0,1 mm - Træfugtighedsmåler (0 %-15%) : +/- 0,5 % Hvis afvigelserne er større, skal udstyret justeres eller kasseres. Produktion: Maskiner og udstyr, der anvendes i produktionsprocessen, skal inspiceres og vedligeholdes iht. producentens forskrifter. Hvis der via den daglige operatørkontrol registreres uregelmæssigheder med maskiner eller udstyr, skal proceduren Afvigende produkter og korrigerende handlinger følges. Bilag nr Kontrol af måle- og vejeudstyr. Leverandørens drift og vedligeholdelsesvejledning. Udfyldt bilag nr skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

6 2.4 Råvarer og delkomponenter - sikre at modtagne varer stemmer overens med tekniske specifikationer og indkøbsordrer - sikre at modtagne råvarer ikke anvendes, før de er godkendt af modtagekontrollen. Proceduren omfatter alle indkomne råvarer, der indgår i det færdige produkt. Indkøbschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. Produktionschefen har ansvaret for modtagekontrol af indkomne råvarer. Indkøb: Bestillinger af råvarer kan foretages ved hjælp af indkøbsdokumenter eller ved direkte bestilling til leverandøren. Indkøberen skal sikre, at der er overensstemmelse mellem tekniske specifikationer, indkøbsordre og ordrebekræftelse fra leverandøren samt sørge for, at varemodtagelsen får en godkendt kopi af ordrebekræftelsen, som modtagne råvarer kontrolleres op imod ved modtagerkontrollen. For at kunne styre kvaliteten af råvarer skal indkøbschefen og produktionschefen løbende evaluere journalmappen med resultatet af interne kontroller. Her skal de gennemgå resultatet af udfyldte kontrolskemaer og afvigelses- og reklamationsrapporter. Gyldige anvisninger og tekniske specifikationer på indkomne råvarer skal arkiveres i mindst 10 år. Modtagekontrol (inspektionsplan): Modtagne råvarer kan anvendes, når der ved modtagekontrollen er sikret overensstemmelse mellem tekniske specifikationer, ordrebekræftelse, følgeseddel, og modtagne varer samt kvitteret for modtagelsen på følgesedlen med dato og initialer. Følgesedler uden anmærkninger gemmes indtil de er sammenholdt med faktura. Modtagelse af råtræ kontrolleres iht. bilag nr Konstateres der skader eller mangler ved de modtagne varer, skal dette noteres på følgeseddel/fragtbrev, og fragtføreren skal kvittere herfor. Produktionschefen skal herefter straks kontakte leverandøren. Beskadigede råvarer skal behandles iht. proceduren for Afvigende produkter og korrigerende handlinger. Bilag nr skal følges ved modtagelse af råtræ. Fakturer fra leverandørerne. Signerede følgesedler med anmærkninger arkiveres sammen med faktura fra leverandøren. Leverandøranvisninger og tekniske specifikationer arkiveres i mappe på produktionschefens kontor. Udfyldt bilag nr skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

7 2.5 Produktionsproces - sikre at produktionsprocessen udføres under styrede forhold - sikre at det færdige produkt lever op til den ønskede kvalitet og de deklarerede værdier. - sikre at instruktioner iht. leverandøranvisninger foreligger og efterleves. Proceduren omfatter alle produktionstrin. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. For at det færdige produkt lever op til den ønskede kvalitet og de deklarerede ydeevneværdier, skal produktionschefen identificere de kritiske produktionstrin og herefter fastlægge kontrolniveauet. Produktionschefen har ansvaret for, at der for hver produktionstrin udarbejdes og vedligeholdes en arbejds- og kontrolinstruktion, der beskriver fremgangsmåden for arbejdets udførelse. Instruktionen skal være tilstrækkelig deltaljeret og nøjagtig til at vise, at alle produktionstrin og kontroller udføres tilfredsstillende. Der skal udføres proceskontrol ved alle produktionstrin, og ved kritiske produktionstrin skal kontrollen dokumenteres. Dette gøres ved, at operatøren registrerer resultatet af kontrollerne på kontrolskemaerne. Når kontrolskemaerne er udfyldte, skal de arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. Under 3.1 er der en oversigt over: - Alle produktionstrin og ansvarspersoner. - til arbejds- og kontrolinstruktioner. - Produktionstrin der er vurderet som kritiske med dokumenterede kontroller. Under proceskontrollen skal operatøren evaluere alle registrerede uoverensstemmelser mellem de fastsatte kriterier/tolerancer og kontrolmålinger iht. procedure nr. 2.7 Afvigende produkter og korrigerende handlinger. Virksomhedens FPC-system med alle arbejds- og kontrolinstruktioner under del 3, skal altid være tilgængelige på produktionschefens kontor. 3.1 Produktionsproces - Kontrolplan Del 3 - Arbejds- og kontrolinstruktioner. Instruktioner iht. leverandøranvisninger. Udfyldte kontrolskemaer skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

8 2.6 Produktprøvning og -evaluering - sikre at delkomponenter i processen er i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav - sikre at deklarerede ydeevneværdier overholdes. Proceduren omfatter alle produkter, der er CE-mærkede. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. Plan for inspektion af ikke-færdiggjorte produkter: Ved alle produktionstrin skal der udføres proceskontrol. Ved de produktionstrin, der er vurderet som kritiske, skal operatøren registrere resultatet af proceskontrollen på de tilhørende kontrolskemaer. De udfyldte kontrolskemaer skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. Plan for inspektion af færdiggjorte produkter: Fra færdigvarelageret udtager produktionschefen hver 14. dag 5 forsendelsesklare elementer og kontrollerer dem iht. punkterne på bilag nr De udfyldte kontrolskemaer skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. Alle registrerede fejl og mangler under færdigvarekontrollen skal rettes, inden elementerne afsendes til slutbrugeren. Eksterne prøvninger: For at bevare retten til CE-mærkning i de lande, som vi sælger vores produkter til, skal de enkelte landes lovbestemte egenskaber deklareres med en ydeevneværdi. Produktionschefen skal sørge for, at produkternes deklarerede ydeevneværdier kan dokumenteres med prøvningsrapport fra et notificeret organ. Farlige stoffer Via produktdatablade eller lignende, skal vores leverandører af råvarer kunne dokumentere, at afgivelsen af farlige stoffer til indeklimaet ikke overstiger den lovbestemte grænseværdi i det land, hvor produktet er monteret. Bilag nr Skema til færdigvarekontrol Prøvningsrapporter fra notificeret organ. Udfyldte kontrolskemaer skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor i 10 år. Prøvningsrapporter skal arkiveres, så længe produktet er i produktion plus mindst 10 år. Produktdatablade arkiveres i 10 år.

9 2.7 Afvigende produkter og korrigerende handlinger - sikre mod anvendelse af fejlbehæftede materialer, delkomponenter og slutprodukter - sikre at årsagen til afvigende produkter og kundeklager analyseres og afhjælpes - sikre at der iværksættes korrigerende handlinger til forebyggelse af systematiske fejl og mangler. Proceduren omfatter alle fejlbehæftede råvarer og slutprodukter samt reklamationer fra kunder. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. Indkøbschefen har ansvaret for reklamationer. Alle medarbejdere, der registrerer en afvigelse i varemodtagelsen/produktionen eller ved slutkontrol/forsendelsen, skal selv vurdere, om det fejlbehæftede emne skal kasseres eller repareres. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes produktionschefen. Ved systematiske afvigelser eller afvigelser, der kan føre til produktionsstop eller på sigt en reklamation, skal afvigelsesrapporten på bilag nr altid udfyldes. Afvigelsesrapporten skal præcisere følgende: - Afvigelse: (Hvad er problemet?) - Årsag: (Hvad er årsagen til, at problemet er opstået?) - Afhjælpende handling: (Hvad gør vi for at afhjælpe problemet?) - Korrigerende handling: (Hvad gør vi for, at problemet ikke opstår igen?) Alle fejlbehæftede råvarer, delkomponenter og slutprodukter, der kan repareres og genbruges, skal placeres i afmærket/sikret område med afvigende produkter. Hvis de afvigende produkter ikke kan genbruges, skal de kasseres. Alle kundehenvendelser vedr. reklamationer skal registreres på reklamationsrapporten på bilag nr Herefter skal indkøbschefen og produktionschefen i fællesskab vurdere kundeklagen og beslutte, hvilken handling der skal foretages. For at kunne spore og afhjælpe systematiske fejl skal indkøbschefen og produktionschefen løbende analysere alle afvigelses- og reklamationsrapporter. Bilag nr Afvigelsesrapport. Bilag nr Reklamationsrapport. Afvigelses- og reklamationsrapporter skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

10 2.8 Sporbarhed og mærkning - sikre sporbarhed af et element fra kunde til indkøb - sikre at elementer CE-mærkes korrekt iht. gældende udgave af DS/EN : sikre at kunden altid modtager vores brugervejledning. Proceduren omfatter alle elementer, der er CE-mærket og leveret fra Ølene Snedkeri. Den kvalitetsansvarlige har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. Direktøren har ansvaret for at udfærdige og vedligeholde en gyldig overensstemmelseserklæring. BEK nr. 118 Ved kundehenvendelser med oplysninger om ordrenummer eller leveringsadresse skal der i mindst 10 år efter en leverance være sporbarhed tilbage til produktets delkomponenter og ydeevneegenskaber. Dette gøres ved at arkivere tilbud og ordrebekræftelse til kunden samt relevante produktionspapirer, ordrebekræftelser fra underleverandører og signerede følgesedler med anmærkninger. Som dokumentation for korrekt CE-mærkning af egne produkter skal overensstemmelseserklæringen, samt gyldige prøvningsrapporter fra notificeret organ fremvises ved forespørgsel. Alle forsendelsesklare elementer skal have påført et synligt CE-logo som nedenstående: Oplukkelige vinduer og døre: Label med CE-logo placeres i falsen i hængselsiden. Faste partier: Label med CE-logo placeres i lysning i overkarmen. Selve CE-mærket sendes ud til kunderne sammen med ordrebekræftelsen. Udformning af CE-mærket og label med CE-logo kan ses under afsnit 5. Selve CE- logoet skal iht. Bek nr. 118 være mindst 5 mm i højden. På anmodning skal kunderne kunne rekvirere en brugervejledning, som minimum skal indeholde oplysninger som beskrevet under Overensstemmelseserklæring Udformning af CE-mærkning til vinduer og døre. Sagsmapper. stiden er mindst 10 år.

11 2.9 Dokumentstyring - sikre at virksomhedens FPC-system løbende opdateres - sikre at alle dokumenter arkiveres korrekt i den foreskrevne periode. Proceduren omfatter virksomhedens FPC-system. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. Inden virksomhedens FPC-system tages i brug, skal direktøren godkende hele indholdet og herefter datere og underskrive indholdsfortegnelsen i alle afsnit. Ved revisioner: - Ved revisioner skal den nye tekst udføres med kursiv skrift. - Ved revisioner skal Udgave nr. i indholdsfortegnelse og i dokumentets sidefod opdateres. - Direktøren skal godkende alle revisioner ved at datere og underskrive indholdsfortegnelsen. - Ved revisioner skal produktionschefen sørge for at mapper med FPC-systemet opdateres. Produktionschefen har ansvaret for, at nedenstående mapper udarbejdes og vedligeholdes, samt at de opbevares og er tilgængelige på hans kontor. Mappe mærket - Journalmappen: - Faneblad 1: Udfyldt bilag nr Referat af ledelsens årlige evalueringsmøde. - Faneblad 2: Udfyldt bilag nr Registrering af den halvårlige kontrol af måle- og vejeudstyr. - Faneblad 3: Udfyldt bilag nr Modtagerkontrol - Råtræ. - Faneblad 4: Udfyldt bilag nr Færdigvarekontrol. - Faneblad 5: Udfyldt bilag nr Afvigelsesrapport. - Faneblad 6: Udfyldt bilag nr Reklamationsrapport. - Faneblad 7: Udfyldt bilag nr Checkliste til den årlige interne audit. - Faneblad 8: Udgåede/reviderede dokumenter fra FPC-systemet. - Faneblad 9: Udgåede/reviderede tegninger fra del 4 i FPC-systemet. Mapper med leverandøranvisninger og tekniske specifikationer/produktdatablade på anvendte råvarer. Journalmappen og leverandørmapper som er tilgængelig på produktionschefens kontor. Journalmappen og leverandørmapper. stiden er mindst 10 år.

12 2.10 Intern audit - sikre at virksomhedens FPC-system virker efter hensigten - sikre at alle planlagte procedurer udføres og dokumenteres som planlagt. Proceduren omfatter den årlige interne audit af virksomhedens kvalitetshåndbog og FPC-system. Direktøren har ansvaret for, at denne procedure følges og overholdes. Umiddelbart før ledelsens årlige evalueringsmøde gennemfører direktøren iht. checklisten på bilag en intern audit af virksomhedens FPC-system. et med den interne audit er at dokumentere systemets funktion og fortsatte egnethed, samt at alle procedurer med tilhørende instruktioner følges og dokumenteres som planlagt. Da auditor (direktøren) ikke må auditere eget arbejde, skal det sidste kontrolspørgsmål på checklisten på bilag nr auditeres af en anden person (f. eks. produktionschefen). Resultatet af den interne audit evalueres efterfølgende på ledelsens årlige evalueringsmøde. Ved krav, der ikke er opfyldt iht. checklisten på bilag nr , skal afvigelsen registreres, og årsagen evalueres iht. procedure nr. 2.7 Afvigende produkter og korrigerende handlinger. Bilag nr Checkliste til den årlige interne audit. Udfyldt bilag nr skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

13 Bilag nr Referat af ledelsens årlige evalueringsmøde Tid og sted: Til stede: Dagsorden: 1 Kommentarer til sidste referat: 2 Evaluering af den interne audit: 3 Evaluering af virksomhedens FPC-system: 4 Evaluering af tilbagemeldinger fra kunder, herunder reklamationer: 5 Eventuelt: Dato og underskrift

14 Bilag nr Registrering af halvårlig kontrol af måle- og vejeudstyr Navn ansat Nr. Udstyr Tilladelig afvigelse Målt/vejet Afvigelse Dato Træfugtighedsmåler +/- 0,5 % Træfugtighedsmåler +/- 0,5 % Træfugtighedsmåler +/- 0,5 % Træfugtighedsmåler +/- 0,5 % Ved kontrollen må der højst forekomme følgende afvigelser: Evt. bemærkninger til kontrollerne: (0-200 cm) : +/- 0,5 mm (0-150 mm) : +/- 0,1 mm Træfugtighedsmåler (0 %-15%) : +/- 0,5 % Hvis afvigelserne er større, skal udstyret justeres eller kasseres. Dato: Underskrift:

15 Bilag nr Modtagekontrol - Råtræ 1. Fugtighed: Fra hvert parti udtages der 5 prøver fordelt over hele partiet, dog mindst 2 prøver pr. pakke. Ved træfugtighed ud over 12 +/- 3 % kontaktes produktionschefen. 2. Rethed: Ud fra visuel betragtning vurderes det, om plankerne kan rettes og renhøvles ved firkanthøvling. Vurderes det, at plankerne er for skæve, kontaktes produktionschefen. 3. Dimension: Fra hvert parti udtages der 5 prøver fordelt over hele partiet, dog mindst 2 prøver pr. pakke. Konstateres der planker, der ligger uden for +3 og -2 mm fra det nominelle mål, kontaktes produktionschefen. 4. Træfejl: Ud fra visuel betragtning vurderes det, om partiet er behæftet med træfejl som store knaster, for mange knaster, vindridser, blåsplint osv. Observeres der træfejl, kontaktes produktionschefen. 5. Kerneandel: Ud fra visuel betragtning vurderes det, om plankerne efter forebejdning har en kerneandel, der er >/= 90 %, på udvendige flader Overholder partiet ikke nævnte tolerance, kontaktes produktionschefen. Kontrollerne gennemføres for hver parti træ, der modtages. Resultaterne registreres i nedenstående skema. Når skemaet er udfyldt, afleveres det til produktionschefen, som arkiverer det i journalmappen. leverendør Træfugtighed +/- Rethed +/- Dimension +/- Træfejl +/- Kerneandel +/- Sign. Dato

16 Bilag nr Færdigvarekontrol Nr. Type og produkt iht. CE-mærket Ordre nr.: Ølene Snedkeri 4 Element nr Produktkvalitet ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej Er ydermål i overensstemmelse med ordre? Er alle hjørnesamlinger i rammer og karme tætte? Er fordelingen af luft mellem ramme og karm i overensstemmelse med arbejdstegning? Er ruder og fyldninger i overensstemmelse med ordre? Er ruder og fyldninger korrekt monteret og fejlfri? Er glaslisterne monteret i overensstemmelse med arbejdstegning? Er glasisætningsbånd tætte og korrekt komprimeret? Er ventilering (dræn) under ruden korrekt? Er tætningslister monteret korrekt og samlinger tætte? Er træfugtigheden 12 ± 3 %? Er antal lukkepunkter i overensstemmelse med arbejdstegning? Er overfladebehandlingen i overensstemmelse med de udfaldskrav som kunden er lovet? Overensstemmelse med DS/EN :2006+A1:2009 ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej Er produktets CE-mærkning korrekt? Er de deklarerede værdier fyldestgørende iht. landets lovgivning? (det land som elementet er solgt til) Er egenskabernes deklarerede værdier i overensstemmelse med prøvningsrapporten for produkttypen? Har kunden adgang til produktets nøjagtige U-værdi? Har slutkunden adgang til en brugervejledning for produkterne? Bemærkninger: Uge: Dato: År: Underskrift:

17 Bilag nr Afvigelsesrapport Arbejdsproces: Operatør: Dato: Kvalitetsansvarlig: Afvigelse: (Hvad er problemet?) Årsag: (Hvad er årsagen til, at problemet er opstået?) Afhjælpende handling: (Hvad gør vi for at afhjælpe problemet?) Korrigerende handling: (Hvad gør vi for, at problemet ikke opstår igen?) Iværksættes fra den: Dato og underskrift:

18 Bilag nr Reklamationsrapport Kunde: Leveringstidspunkt: Adresse: Ordre nr.: Telefon nr.: Faktura nr.: Hvori består reklamationen? Årsag til reklamationen? Afhjælpende handlinger? Reklamation modtaget den: Servicebesøg aflagt den: Reklamationssag afsluttet den: Dato og underskrift Dato og underskrift Dato og underskrift

19 Bilag nr Checkliste til den årlige interne audit Kontroller om FPC-systemt er opdateret iht. gældende produktstandard, og producenten har udført en dokumenteret førstegangs evaluering af FPC-systemet? Kontroller om ledelsens årlige møde afvikles iht. 2.1? Kontroller om virksomhedens medarbejdere uddannes iht. 2.2? Kontroller om de måleværktøjer, der anvendes i produktionen, behandles iht. 2.3? Kontroller om indkøb af råmaterialer og modtagekontrollen udføres iht. 2.4? Kontroller om alle proceskontroller udføres iht. 2.5 samt hele del 3? Kontroller om færdigvarekontrollen udføres iht. 2.6? Kontroller om afvigende produkter og korrigerende handlinger behandles iht. 2.7? Kontroller om det færdige produkt CEmærkes iht. 2.8? Og der er sikret sporbarhed tilbage til produktets delkomponenter? Kontroller om resultatet af dokumenterede kontroller arkiveres iht. 2.9? Kontrollere om brugervejledning, produktsortiment, produktbeskrivelser og tegninger er ajourført? Kontroller om CE-mærker og overensstemmelseserklæring er ajourført? FPC- Del Del og Journalmapper Del 4 Del 5 Krav opfyldt Ja Nej Bemærkninger Dato: Kontroller om ovenstående interne audit er udført iht. 2.10? Underskrift (direktøren): Dato: Underskrift (produktionschefen):

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave Juli 2006 PRODUKTER PROJEKTERING INSTALLATION LEDNINGSDRIFT Vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel Bilag 4 // Samarbejdsmodel Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Bygningsstyrelsens forventninger 2 3 Faserne 3 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 7 1 Generelt Nærværende dokument

Læs mere