FPC-system. Del 2. Procedurer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FPC-system. Del 2. Procedurer"

Transkript

1 FPC-system Del 2 Procedurer

2 Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende produkter og korrigerende handlinger 2.8 Sporbarhed og mærkning 2.9 Dokumentstyring 2.10 Intern audit Bilag Referat af ledelsens årlige evalueringsmøde Registrering af halvårlig kontrol af måle- og vejeudstyr Modtagerkontrol: Råtræ Færdigvarekontrol Afvigelsesrapport Reklamationsrapport Checkliste til den årlige interne audit Dato: Godkendt af:

3 2.1 Ledelsens evaluering Ølene Snedkeri - sikre at virksomhedens FPC-system virker effektivt - sikre at virksomhedens FPC-system er i overensstemmelse med gældende udgave af DS/EN :2006. Proceduren omfatter ledelsens evaluering af virksomhedens FPC-system. Direktøren har ansvaret for, at denne procedure følges og overholdes. En gang om året indkalder direktøren virksomhedens ledelse til en evaluering af virksomhedens FPC-system. Evalueringen skal sikre, at FPC-systemet er et effektivt arbejdsredskab. Og at FPC-systemet som helhed samt de enkelte procedurer og kontroller fungerer hensigtsmæssigt. Endvidere vurderes det, om der er behov for systemmæssige ændringer. Evalueringen gennemføres på baggrund af nedenstående dagsorden: 1. Kommentarer til sidste referat 2. Evaluering af den interne audit 3. Evaluering af tilbagemeldinger fra kunder, herunder reklamationer 4. Evaluering af virksomhedens FPC-system 5. Eventuelt Resultatet af mødet dokumenteres med referat iht. bilag nr Alle revisioner af virksomhedens FPC-system, skal udføres iht. procedure nr. 2.9 dokumentstyring, og eventuelle korrigerende handlinger skal registreres på bilag nr Ledelsens evaluering er tilgængelig for alle ved opslag i kantinen. Referat af evalueringsmøde på bilag Referater skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

4 2.2 Personale - sikre at medarbejdernes faglige kompetencer lever op til virksomhedens kvalitetsmålsætning - sikre at medarbejdere uddannes i brugen af virksomhedens FPC-system. Proceduren omfatter alle medarbejdere med ansvar for produktkvalitet. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og overholdes. Virksomhedens medarbejdere skal til enhver tid være på et uddannelsesmæssigt niveau, der sikrer den enkeltes forudsætninger for at løse sin opgave tilfredsstillende iht. kvalitetsmålsætningen og brugen af FPC-system. Ved nyansættelser: Virksomheden skal bestræbe sig på, at ansætte faglært arbejdskraft eller personer med lignende kompetencer. Alle nyansatte skal som introduktion til deres nye jobfunktion gennemgå et internt uddannelsesforløb ved sidemandsoplæring. Her skal medarbejderen sættes grundigt ind i funktionens arbejds- og kontrolinstruktion, betjening af evt. tilhørende maskiner, samt virksomhedens kvalitetsmålsætning og brugen af FPC-system. Løbende efteruddannelse: Alle medarbejdere, der skifter til en ny og uprøvet jobfunktion, skal gennemgå samme uddannelsesforløb som nyansatte. Hvis produktionschefen vurderer, at der er et behov for, at den enkelte medarbejders faglige kompetencer skal styrkes ved et eksternt uddannelsesforløb, vil medarbejderen blive tilbudt et passende kursusforløb. Arbejds- og kontrolinstruktioner under del 3. Kopi af medarbejdernes eksterne kursusbeviser skal arkiveres i personalemappen. stiden er mindst 10 år.

5 2.3 Udstyr - sikre at anvendte måle-, veje eller kontrolværktøjer overholder fastlagte tolerancer - sikre at maskiner og udstyr vedligeholdes iht. producentens forskrifter. Proceduren omfatter alt masterkontroludstyr, måle- og vejeudstyr, der anvendes ved kontrolmålinger i produktionen samt de maskiner og udstyr, der anvendes i produktionsprocessen. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og overholdes. Prøvning: Virksomhedens masterkontroludstyr skal være kalibreret ved indkøb og opbevaret på produktionschefens kontor. Masterkontroludstyret må kun anvendes til intern kontrol af måleudstyr, og produktionschefen skal løbende vurdere om masterkontroludstyret skal justeres eller udskiftes. Nyindkøbt måleudstyr skal kontrolleres op imod virksomhedens masterkontroludstyr, inden det tages i brug. De ansattes måleudstyr skal jf. bilag nr være nummereret og registreret. Privat måleudstyr må ikke anvendes. Nedenstående måle- og vejeudstyr skal jf. bilag halvårligt kontrolleres af produktionschefen. Ved denne kontrol må der højst forekomme følgende afvigelser: - (0-200 cm) : +/- 0,5 mm - (0-150 mm) : +/- 0,1 mm - Træfugtighedsmåler (0 %-15%) : +/- 0,5 % Hvis afvigelserne er større, skal udstyret justeres eller kasseres. Produktion: Maskiner og udstyr, der anvendes i produktionsprocessen, skal inspiceres og vedligeholdes iht. producentens forskrifter. Hvis der via den daglige operatørkontrol registreres uregelmæssigheder med maskiner eller udstyr, skal proceduren Afvigende produkter og korrigerende handlinger følges. Bilag nr Kontrol af måle- og vejeudstyr. Leverandørens drift og vedligeholdelsesvejledning. Udfyldt bilag nr skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

6 2.4 Råvarer og delkomponenter - sikre at modtagne varer stemmer overens med tekniske specifikationer og indkøbsordrer - sikre at modtagne råvarer ikke anvendes, før de er godkendt af modtagekontrollen. Proceduren omfatter alle indkomne råvarer, der indgår i det færdige produkt. Indkøbschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. Produktionschefen har ansvaret for modtagekontrol af indkomne råvarer. Indkøb: Bestillinger af råvarer kan foretages ved hjælp af indkøbsdokumenter eller ved direkte bestilling til leverandøren. Indkøberen skal sikre, at der er overensstemmelse mellem tekniske specifikationer, indkøbsordre og ordrebekræftelse fra leverandøren samt sørge for, at varemodtagelsen får en godkendt kopi af ordrebekræftelsen, som modtagne råvarer kontrolleres op imod ved modtagerkontrollen. For at kunne styre kvaliteten af råvarer skal indkøbschefen og produktionschefen løbende evaluere journalmappen med resultatet af interne kontroller. Her skal de gennemgå resultatet af udfyldte kontrolskemaer og afvigelses- og reklamationsrapporter. Gyldige anvisninger og tekniske specifikationer på indkomne råvarer skal arkiveres i mindst 10 år. Modtagekontrol (inspektionsplan): Modtagne råvarer kan anvendes, når der ved modtagekontrollen er sikret overensstemmelse mellem tekniske specifikationer, ordrebekræftelse, følgeseddel, og modtagne varer samt kvitteret for modtagelsen på følgesedlen med dato og initialer. Følgesedler uden anmærkninger gemmes indtil de er sammenholdt med faktura. Modtagelse af råtræ kontrolleres iht. bilag nr Konstateres der skader eller mangler ved de modtagne varer, skal dette noteres på følgeseddel/fragtbrev, og fragtføreren skal kvittere herfor. Produktionschefen skal herefter straks kontakte leverandøren. Beskadigede råvarer skal behandles iht. proceduren for Afvigende produkter og korrigerende handlinger. Bilag nr skal følges ved modtagelse af råtræ. Fakturer fra leverandørerne. Signerede følgesedler med anmærkninger arkiveres sammen med faktura fra leverandøren. Leverandøranvisninger og tekniske specifikationer arkiveres i mappe på produktionschefens kontor. Udfyldt bilag nr skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

7 2.5 Produktionsproces - sikre at produktionsprocessen udføres under styrede forhold - sikre at det færdige produkt lever op til den ønskede kvalitet og de deklarerede værdier. - sikre at instruktioner iht. leverandøranvisninger foreligger og efterleves. Proceduren omfatter alle produktionstrin. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. For at det færdige produkt lever op til den ønskede kvalitet og de deklarerede ydeevneværdier, skal produktionschefen identificere de kritiske produktionstrin og herefter fastlægge kontrolniveauet. Produktionschefen har ansvaret for, at der for hver produktionstrin udarbejdes og vedligeholdes en arbejds- og kontrolinstruktion, der beskriver fremgangsmåden for arbejdets udførelse. Instruktionen skal være tilstrækkelig deltaljeret og nøjagtig til at vise, at alle produktionstrin og kontroller udføres tilfredsstillende. Der skal udføres proceskontrol ved alle produktionstrin, og ved kritiske produktionstrin skal kontrollen dokumenteres. Dette gøres ved, at operatøren registrerer resultatet af kontrollerne på kontrolskemaerne. Når kontrolskemaerne er udfyldte, skal de arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. Under 3.1 er der en oversigt over: - Alle produktionstrin og ansvarspersoner. - til arbejds- og kontrolinstruktioner. - Produktionstrin der er vurderet som kritiske med dokumenterede kontroller. Under proceskontrollen skal operatøren evaluere alle registrerede uoverensstemmelser mellem de fastsatte kriterier/tolerancer og kontrolmålinger iht. procedure nr. 2.7 Afvigende produkter og korrigerende handlinger. Virksomhedens FPC-system med alle arbejds- og kontrolinstruktioner under del 3, skal altid være tilgængelige på produktionschefens kontor. 3.1 Produktionsproces - Kontrolplan Del 3 - Arbejds- og kontrolinstruktioner. Instruktioner iht. leverandøranvisninger. Udfyldte kontrolskemaer skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

8 2.6 Produktprøvning og -evaluering - sikre at delkomponenter i processen er i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav - sikre at deklarerede ydeevneværdier overholdes. Proceduren omfatter alle produkter, der er CE-mærkede. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. Plan for inspektion af ikke-færdiggjorte produkter: Ved alle produktionstrin skal der udføres proceskontrol. Ved de produktionstrin, der er vurderet som kritiske, skal operatøren registrere resultatet af proceskontrollen på de tilhørende kontrolskemaer. De udfyldte kontrolskemaer skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. Plan for inspektion af færdiggjorte produkter: Fra færdigvarelageret udtager produktionschefen hver 14. dag 5 forsendelsesklare elementer og kontrollerer dem iht. punkterne på bilag nr De udfyldte kontrolskemaer skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. Alle registrerede fejl og mangler under færdigvarekontrollen skal rettes, inden elementerne afsendes til slutbrugeren. Eksterne prøvninger: For at bevare retten til CE-mærkning i de lande, som vi sælger vores produkter til, skal de enkelte landes lovbestemte egenskaber deklareres med en ydeevneværdi. Produktionschefen skal sørge for, at produkternes deklarerede ydeevneværdier kan dokumenteres med prøvningsrapport fra et notificeret organ. Farlige stoffer Via produktdatablade eller lignende, skal vores leverandører af råvarer kunne dokumentere, at afgivelsen af farlige stoffer til indeklimaet ikke overstiger den lovbestemte grænseværdi i det land, hvor produktet er monteret. Bilag nr Skema til færdigvarekontrol Prøvningsrapporter fra notificeret organ. Udfyldte kontrolskemaer skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor i 10 år. Prøvningsrapporter skal arkiveres, så længe produktet er i produktion plus mindst 10 år. Produktdatablade arkiveres i 10 år.

9 2.7 Afvigende produkter og korrigerende handlinger - sikre mod anvendelse af fejlbehæftede materialer, delkomponenter og slutprodukter - sikre at årsagen til afvigende produkter og kundeklager analyseres og afhjælpes - sikre at der iværksættes korrigerende handlinger til forebyggelse af systematiske fejl og mangler. Proceduren omfatter alle fejlbehæftede råvarer og slutprodukter samt reklamationer fra kunder. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. Indkøbschefen har ansvaret for reklamationer. Alle medarbejdere, der registrerer en afvigelse i varemodtagelsen/produktionen eller ved slutkontrol/forsendelsen, skal selv vurdere, om det fejlbehæftede emne skal kasseres eller repareres. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes produktionschefen. Ved systematiske afvigelser eller afvigelser, der kan føre til produktionsstop eller på sigt en reklamation, skal afvigelsesrapporten på bilag nr altid udfyldes. Afvigelsesrapporten skal præcisere følgende: - Afvigelse: (Hvad er problemet?) - Årsag: (Hvad er årsagen til, at problemet er opstået?) - Afhjælpende handling: (Hvad gør vi for at afhjælpe problemet?) - Korrigerende handling: (Hvad gør vi for, at problemet ikke opstår igen?) Alle fejlbehæftede råvarer, delkomponenter og slutprodukter, der kan repareres og genbruges, skal placeres i afmærket/sikret område med afvigende produkter. Hvis de afvigende produkter ikke kan genbruges, skal de kasseres. Alle kundehenvendelser vedr. reklamationer skal registreres på reklamationsrapporten på bilag nr Herefter skal indkøbschefen og produktionschefen i fællesskab vurdere kundeklagen og beslutte, hvilken handling der skal foretages. For at kunne spore og afhjælpe systematiske fejl skal indkøbschefen og produktionschefen løbende analysere alle afvigelses- og reklamationsrapporter. Bilag nr Afvigelsesrapport. Bilag nr Reklamationsrapport. Afvigelses- og reklamationsrapporter skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

10 2.8 Sporbarhed og mærkning - sikre sporbarhed af et element fra kunde til indkøb - sikre at elementer CE-mærkes korrekt iht. gældende udgave af DS/EN : sikre at kunden altid modtager vores brugervejledning. Proceduren omfatter alle elementer, der er CE-mærket og leveret fra Ølene Snedkeri. Den kvalitetsansvarlige har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. Direktøren har ansvaret for at udfærdige og vedligeholde en gyldig overensstemmelseserklæring. BEK nr. 118 Ved kundehenvendelser med oplysninger om ordrenummer eller leveringsadresse skal der i mindst 10 år efter en leverance være sporbarhed tilbage til produktets delkomponenter og ydeevneegenskaber. Dette gøres ved at arkivere tilbud og ordrebekræftelse til kunden samt relevante produktionspapirer, ordrebekræftelser fra underleverandører og signerede følgesedler med anmærkninger. Som dokumentation for korrekt CE-mærkning af egne produkter skal overensstemmelseserklæringen, samt gyldige prøvningsrapporter fra notificeret organ fremvises ved forespørgsel. Alle forsendelsesklare elementer skal have påført et synligt CE-logo som nedenstående: Oplukkelige vinduer og døre: Label med CE-logo placeres i falsen i hængselsiden. Faste partier: Label med CE-logo placeres i lysning i overkarmen. Selve CE-mærket sendes ud til kunderne sammen med ordrebekræftelsen. Udformning af CE-mærket og label med CE-logo kan ses under afsnit 5. Selve CE- logoet skal iht. Bek nr. 118 være mindst 5 mm i højden. På anmodning skal kunderne kunne rekvirere en brugervejledning, som minimum skal indeholde oplysninger som beskrevet under Overensstemmelseserklæring Udformning af CE-mærkning til vinduer og døre. Sagsmapper. stiden er mindst 10 år.

11 2.9 Dokumentstyring - sikre at virksomhedens FPC-system løbende opdateres - sikre at alle dokumenter arkiveres korrekt i den foreskrevne periode. Proceduren omfatter virksomhedens FPC-system. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. Inden virksomhedens FPC-system tages i brug, skal direktøren godkende hele indholdet og herefter datere og underskrive indholdsfortegnelsen i alle afsnit. Ved revisioner: - Ved revisioner skal den nye tekst udføres med kursiv skrift. - Ved revisioner skal Udgave nr. i indholdsfortegnelse og i dokumentets sidefod opdateres. - Direktøren skal godkende alle revisioner ved at datere og underskrive indholdsfortegnelsen. - Ved revisioner skal produktionschefen sørge for at mapper med FPC-systemet opdateres. Produktionschefen har ansvaret for, at nedenstående mapper udarbejdes og vedligeholdes, samt at de opbevares og er tilgængelige på hans kontor. Mappe mærket - Journalmappen: - Faneblad 1: Udfyldt bilag nr Referat af ledelsens årlige evalueringsmøde. - Faneblad 2: Udfyldt bilag nr Registrering af den halvårlige kontrol af måle- og vejeudstyr. - Faneblad 3: Udfyldt bilag nr Modtagerkontrol - Råtræ. - Faneblad 4: Udfyldt bilag nr Færdigvarekontrol. - Faneblad 5: Udfyldt bilag nr Afvigelsesrapport. - Faneblad 6: Udfyldt bilag nr Reklamationsrapport. - Faneblad 7: Udfyldt bilag nr Checkliste til den årlige interne audit. - Faneblad 8: Udgåede/reviderede dokumenter fra FPC-systemet. - Faneblad 9: Udgåede/reviderede tegninger fra del 4 i FPC-systemet. Mapper med leverandøranvisninger og tekniske specifikationer/produktdatablade på anvendte råvarer. Journalmappen og leverandørmapper som er tilgængelig på produktionschefens kontor. Journalmappen og leverandørmapper. stiden er mindst 10 år.

12 2.10 Intern audit - sikre at virksomhedens FPC-system virker efter hensigten - sikre at alle planlagte procedurer udføres og dokumenteres som planlagt. Proceduren omfatter den årlige interne audit af virksomhedens kvalitetshåndbog og FPC-system. Direktøren har ansvaret for, at denne procedure følges og overholdes. Umiddelbart før ledelsens årlige evalueringsmøde gennemfører direktøren iht. checklisten på bilag en intern audit af virksomhedens FPC-system. et med den interne audit er at dokumentere systemets funktion og fortsatte egnethed, samt at alle procedurer med tilhørende instruktioner følges og dokumenteres som planlagt. Da auditor (direktøren) ikke må auditere eget arbejde, skal det sidste kontrolspørgsmål på checklisten på bilag nr auditeres af en anden person (f. eks. produktionschefen). Resultatet af den interne audit evalueres efterfølgende på ledelsens årlige evalueringsmøde. Ved krav, der ikke er opfyldt iht. checklisten på bilag nr , skal afvigelsen registreres, og årsagen evalueres iht. procedure nr. 2.7 Afvigende produkter og korrigerende handlinger. Bilag nr Checkliste til den årlige interne audit. Udfyldt bilag nr skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

13 Bilag nr Referat af ledelsens årlige evalueringsmøde Tid og sted: Til stede: Dagsorden: 1 Kommentarer til sidste referat: 2 Evaluering af den interne audit: 3 Evaluering af virksomhedens FPC-system: 4 Evaluering af tilbagemeldinger fra kunder, herunder reklamationer: 5 Eventuelt: Dato og underskrift

14 Bilag nr Registrering af halvårlig kontrol af måle- og vejeudstyr Navn ansat Nr. Udstyr Tilladelig afvigelse Målt/vejet Afvigelse Dato Træfugtighedsmåler +/- 0,5 % Træfugtighedsmåler +/- 0,5 % Træfugtighedsmåler +/- 0,5 % Træfugtighedsmåler +/- 0,5 % Ved kontrollen må der højst forekomme følgende afvigelser: Evt. bemærkninger til kontrollerne: (0-200 cm) : +/- 0,5 mm (0-150 mm) : +/- 0,1 mm Træfugtighedsmåler (0 %-15%) : +/- 0,5 % Hvis afvigelserne er større, skal udstyret justeres eller kasseres. Dato: Underskrift:

15 Bilag nr Modtagekontrol - Råtræ 1. Fugtighed: Fra hvert parti udtages der 5 prøver fordelt over hele partiet, dog mindst 2 prøver pr. pakke. Ved træfugtighed ud over 12 +/- 3 % kontaktes produktionschefen. 2. Rethed: Ud fra visuel betragtning vurderes det, om plankerne kan rettes og renhøvles ved firkanthøvling. Vurderes det, at plankerne er for skæve, kontaktes produktionschefen. 3. Dimension: Fra hvert parti udtages der 5 prøver fordelt over hele partiet, dog mindst 2 prøver pr. pakke. Konstateres der planker, der ligger uden for +3 og -2 mm fra det nominelle mål, kontaktes produktionschefen. 4. Træfejl: Ud fra visuel betragtning vurderes det, om partiet er behæftet med træfejl som store knaster, for mange knaster, vindridser, blåsplint osv. Observeres der træfejl, kontaktes produktionschefen. 5. Kerneandel: Ud fra visuel betragtning vurderes det, om plankerne efter forebejdning har en kerneandel, der er >/= 90 %, på udvendige flader Overholder partiet ikke nævnte tolerance, kontaktes produktionschefen. Kontrollerne gennemføres for hver parti træ, der modtages. Resultaterne registreres i nedenstående skema. Når skemaet er udfyldt, afleveres det til produktionschefen, som arkiverer det i journalmappen. leverendør Træfugtighed +/- Rethed +/- Dimension +/- Træfejl +/- Kerneandel +/- Sign. Dato

16 Bilag nr Færdigvarekontrol Nr. Type og produkt iht. CE-mærket Ordre nr.: Ølene Snedkeri 4 Element nr Produktkvalitet ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej Er ydermål i overensstemmelse med ordre? Er alle hjørnesamlinger i rammer og karme tætte? Er fordelingen af luft mellem ramme og karm i overensstemmelse med arbejdstegning? Er ruder og fyldninger i overensstemmelse med ordre? Er ruder og fyldninger korrekt monteret og fejlfri? Er glaslisterne monteret i overensstemmelse med arbejdstegning? Er glasisætningsbånd tætte og korrekt komprimeret? Er ventilering (dræn) under ruden korrekt? Er tætningslister monteret korrekt og samlinger tætte? Er træfugtigheden 12 ± 3 %? Er antal lukkepunkter i overensstemmelse med arbejdstegning? Er overfladebehandlingen i overensstemmelse med de udfaldskrav som kunden er lovet? Overensstemmelse med DS/EN :2006+A1:2009 ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej Er produktets CE-mærkning korrekt? Er de deklarerede værdier fyldestgørende iht. landets lovgivning? (det land som elementet er solgt til) Er egenskabernes deklarerede værdier i overensstemmelse med prøvningsrapporten for produkttypen? Har kunden adgang til produktets nøjagtige U-værdi? Har slutkunden adgang til en brugervejledning for produkterne? Bemærkninger: Uge: Dato: År: Underskrift:

17 Bilag nr Afvigelsesrapport Arbejdsproces: Operatør: Dato: Kvalitetsansvarlig: Afvigelse: (Hvad er problemet?) Årsag: (Hvad er årsagen til, at problemet er opstået?) Afhjælpende handling: (Hvad gør vi for at afhjælpe problemet?) Korrigerende handling: (Hvad gør vi for, at problemet ikke opstår igen?) Iværksættes fra den: Dato og underskrift:

18 Bilag nr Reklamationsrapport Kunde: Leveringstidspunkt: Adresse: Ordre nr.: Telefon nr.: Faktura nr.: Hvori består reklamationen? Årsag til reklamationen? Afhjælpende handlinger? Reklamation modtaget den: Servicebesøg aflagt den: Reklamationssag afsluttet den: Dato og underskrift Dato og underskrift Dato og underskrift

19 Bilag nr Checkliste til den årlige interne audit Kontroller om FPC-systemt er opdateret iht. gældende produktstandard, og producenten har udført en dokumenteret førstegangs evaluering af FPC-systemet? Kontroller om ledelsens årlige møde afvikles iht. 2.1? Kontroller om virksomhedens medarbejdere uddannes iht. 2.2? Kontroller om de måleværktøjer, der anvendes i produktionen, behandles iht. 2.3? Kontroller om indkøb af råmaterialer og modtagekontrollen udføres iht. 2.4? Kontroller om alle proceskontroller udføres iht. 2.5 samt hele del 3? Kontroller om færdigvarekontrollen udføres iht. 2.6? Kontroller om afvigende produkter og korrigerende handlinger behandles iht. 2.7? Kontroller om det færdige produkt CEmærkes iht. 2.8? Og der er sikret sporbarhed tilbage til produktets delkomponenter? Kontroller om resultatet af dokumenterede kontroller arkiveres iht. 2.9? Kontrollere om brugervejledning, produktsortiment, produktbeskrivelser og tegninger er ajourført? Kontroller om CE-mærker og overensstemmelseserklæring er ajourført? FPC- Del Del og Journalmapper Del 4 Del 5 Krav opfyldt Ja Nej Bemærkninger Dato: Kontroller om ovenstående interne audit er udført iht. 2.10? Underskrift (direktøren): Dato: Underskrift (produktionschefen):

FPC-system. Del 3. Arbejds- og kontrolinstruktioner

FPC-system. Del 3. Arbejds- og kontrolinstruktioner FPC-system Del 3 Arbejds- og kontrolinstruktioner Indholdsfortegnelse Udgave 3.1 Produktionsproces - Kontrolplan 3.2 Afkortning 3.3 Firkanthøvling 3.4 Tapning 3.5 Hulstemmer 3.6 Profilering 3.7 Rammesamling

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk Opdateret 010714 Opdateret januar 2016 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279. 1. udgave, juni 2012 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279.

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: indkøbte varer ikke anvendes, før de lever op til de specificerede krav og kontrollen afpasses efter den enkelte vare

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg.

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg. 9. december 2010 Erhvervs- og Byggestyrelsen kontrollerer CE-mærkning af vinduer og yderdøre Erhvervs- og Byggestyrelsens markedsovervågning af byggevarer har til formål at sikre, at de produkter, der

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: forberedelse af produktionen sker under styrede og dokumenterede forhold gennemførsel af produktionen sker under styrede

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven.

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. 1 Forord: Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. Endvidere giver kvalitetsstyringsprogrammet beskrivelse af, hvordan

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

Supplerende bestemmelser for. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Supplerende bestemmelser for. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Supplerende bestemmelser for Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Grundlag under Dancert for certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

Overblik over ISO9001:2008

Overblik over ISO9001:2008 ISO9001:2008 i en nøddeskal Af Mogens Larsen ISO Consult 2012 Overblik over ISO9001:2008 I det følgende er anført kravene i ISO9001:2008. Såvel numrene som overskrifterne i de følgende punkter svarer nøjagtigt

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Vi kontrollerer, om de fritbærende undertagsprodukter, du sælger eller anvender, er CE-mærkede, og om de egenskaber, der kræves i

Læs mere

Supplerende bestemmelser for certificering af produktionsstyring for grusmaterialer til brug i permeable bærelag

Supplerende bestemmelser for certificering af produktionsstyring for grusmaterialer til brug i permeable bærelag Side 1 af 6 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF PRODUKTIONSSTYRING FOR GRUSMATERIALER TIL BRUG I PERMEABLE BÆRELAG Præambel Denne certificeringsordning er frivillig og giver producenter mulighed

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Sign: Side 1 af 7 Udg. 2 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG

Sign: Side 1 af 7 Udg. 2 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG Supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag Dato 11-03-2016 Sign: Side 1 af 7 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Sign: Side 1 af 7 Udg. 1 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG

Sign: Side 1 af 7 Udg. 1 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG Supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag Dato 2012-07-31 Sign: Side 1 af 7 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 Høring Århus, 8.januar 2009 Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 8.4.3 Konstruktiv udformning Note: Ved andre vandrette trækomponenter skal slagregn

Læs mere

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 26. februar 2008, kl. 10.00 IdealCombi A/S, Hurup Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per Møller

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Kontrolskema 1 Varemodtagelse

Kontrolskema 1 Varemodtagelse Kontrolskema 1 Varemodtagelse Dato Leverandørnavn & varetyper F. eks. køle-, frost- eller kolonialvarer Temperatur v/modtagelse Sæt hvis det ikke er OK (brug fejlskema) Signatur Danske Slagtermestres branchekode

Læs mere

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer Jørgen Hagelund Dansk Standard Strukturen & de indbyrdes relationer BR 10 Eurocode 1993 +NA EN 1090-1/-2/-3 BR EN

Læs mere

Workshop 1. Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse?

Workshop 1. Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse? Workshop 1 9.30 15 Velkommen, præsentation af program og deltagere 30 Forventninger og indsats Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse? Runde om forventninger. Introduktion

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S

Læs mere

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18.

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18. Kvalitetssikring Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder 18. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS Kvalitetshåndbog for BB-Steel ApS Side 1 af 7 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 3 4. Kvalitetspolitik 3 5. Leveringsformåen

Læs mere

Ændringshistorik for 7. udgave, januar 2008:

Ændringshistorik for 7. udgave, januar 2008: Udgaven ændres fra: VinduesIndustrien Tekniske Bestemmelser 6. Udgave, maj 2005 VinduesIndustrien Tekniske Bestemmelser 7. Udgave, januar 2008 Ændringshistorik for 7. udgave, januar 2008: Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF SAND TIL BRUG I SANDKASSER

SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF SAND TIL BRUG I SANDKASSER Side 1 af 8 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF SAND TIL BRUG I SANDKASSER 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige

Læs mere

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle bestemmelser for VA-godkendelse af produkter til anvendelse I forbindelse med vand og afløb i bygninger. Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Kvalitetssikring af Planteleverancer

Kvalitetssikring af Planteleverancer Kvalitetssikring af Planteleverancer Udarbejdet af Danske Anlægsgartnere Dansk Planteskoleejerforening Oktober A. Formål. Med denne aftale fastlægges procedure for kvalitetssikring af planteleverancer

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 1 Politikker og målsætninger Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 2 Procedurer og instruktioner Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets-

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

FPC-system. Del 4. Tegnings- og produktoversigt

FPC-system. Del 4. Tegnings- og produktoversigt Ølene Snedkeri Del 4 Tegnings- og produktoversigt Ølene Snedkeri Indholdsfortegnelse Udgave 4.1 Brugervejledning 4.2 Produktsortiment Fyrretræ og Hårdttræ 4.3 Produktbeskrivelse 4.4 Produktbeskrivelse

Læs mere

Aftale om tilslutning til ordningen

Aftale om tilslutning til ordningen MELLEM ANSØGER/FORHANDLER (i det følgende kaldet virksomheden) Navn på virksomhed (står på certifikatet) CVR nr. for virksomhed Adresse på virksomhed Postnr. By, land Kontaktperson Tlf./ mobil nr. Mail

Læs mere

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen". På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder Gå til kassen. På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse. Handelsbetingelser BESTILLING KØB trin-for-trin. Find den ønskede vare. Kom varen i indkøbskurven ved at klikke på symbolet "Læg i kurv". Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis du ønsker at fortsætte

Læs mere

Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan

Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan - 1 - Vi byder dig velkommen i prislisten Alle priser er i d.kr. ekskl. moms, og levering sker fragt frit til din adresse ved køb over d.kr. 10.000. Her i prislisten finder

Læs mere

- Associeret partner Erik Mørup. - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1. Svejsekonference 20.

- Associeret partner Erik Mørup. - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1. Svejsekonference 20. - Associeret partner Erik Mørup - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1 Svejsekonference 20. juli 2012 DS/EN 1090-1 konceptet Konceptet består af: En systemdel (kvalitetshåndbog),

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

FAT test kan kun undtagelsesvis overføres, et eksempel kunne være verifikation af tag nummerering og el-diagrammer, som kræver en adskilt maskine.

FAT test kan kun undtagelsesvis overføres, et eksempel kunne være verifikation af tag nummerering og el-diagrammer, som kræver en adskilt maskine. Kontraktbilag 8 Prøver 1 FAT og SAT FAT og SAT skal sikre at systemet er klar til kvalificering, dvs. alle test fra IQ, OQ og PQ bør kunne genfindes. Testmateriale udarbejdet af leverandør i forbindelse

Læs mere

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse Procedurebeskrivelse Indholdsfortegnelse Opgavefordeling og ansvarsområder... 2 Procedure for tilbud... 3 Procedure for ordrebehandling... 4 Procedure for ordreændring/efterlevering... 5 Procedure for

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H er Entreprise H370.02.76 Signalentreprise H370 Herning - Varde >>> H370.02 maj 2012 Tilbud og kontrakt Løbe nr Reference Hvor skal kontrolleres Hvordan skal kontrolleres kontrolleres Acceptkriterium Krav

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 2 af 6 1. Om Åbybro Maskinfabrik A/S Åbybro Maskinfabrik A/S i

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere