FPC-system. Del 2. Procedurer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FPC-system. Del 2. Procedurer"

Transkript

1 FPC-system Del 2 Procedurer

2 Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende produkter og korrigerende handlinger 2.8 Sporbarhed og mærkning 2.9 Dokumentstyring 2.10 Intern audit Bilag Referat af ledelsens årlige evalueringsmøde Registrering af halvårlig kontrol af måle- og vejeudstyr Modtagerkontrol: Råtræ Færdigvarekontrol Afvigelsesrapport Reklamationsrapport Checkliste til den årlige interne audit Dato: Godkendt af:

3 2.1 Ledelsens evaluering Ølene Snedkeri - sikre at virksomhedens FPC-system virker effektivt - sikre at virksomhedens FPC-system er i overensstemmelse med gældende udgave af DS/EN :2006. Proceduren omfatter ledelsens evaluering af virksomhedens FPC-system. Direktøren har ansvaret for, at denne procedure følges og overholdes. En gang om året indkalder direktøren virksomhedens ledelse til en evaluering af virksomhedens FPC-system. Evalueringen skal sikre, at FPC-systemet er et effektivt arbejdsredskab. Og at FPC-systemet som helhed samt de enkelte procedurer og kontroller fungerer hensigtsmæssigt. Endvidere vurderes det, om der er behov for systemmæssige ændringer. Evalueringen gennemføres på baggrund af nedenstående dagsorden: 1. Kommentarer til sidste referat 2. Evaluering af den interne audit 3. Evaluering af tilbagemeldinger fra kunder, herunder reklamationer 4. Evaluering af virksomhedens FPC-system 5. Eventuelt Resultatet af mødet dokumenteres med referat iht. bilag nr Alle revisioner af virksomhedens FPC-system, skal udføres iht. procedure nr. 2.9 dokumentstyring, og eventuelle korrigerende handlinger skal registreres på bilag nr Ledelsens evaluering er tilgængelig for alle ved opslag i kantinen. Referat af evalueringsmøde på bilag Referater skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

4 2.2 Personale - sikre at medarbejdernes faglige kompetencer lever op til virksomhedens kvalitetsmålsætning - sikre at medarbejdere uddannes i brugen af virksomhedens FPC-system. Proceduren omfatter alle medarbejdere med ansvar for produktkvalitet. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og overholdes. Virksomhedens medarbejdere skal til enhver tid være på et uddannelsesmæssigt niveau, der sikrer den enkeltes forudsætninger for at løse sin opgave tilfredsstillende iht. kvalitetsmålsætningen og brugen af FPC-system. Ved nyansættelser: Virksomheden skal bestræbe sig på, at ansætte faglært arbejdskraft eller personer med lignende kompetencer. Alle nyansatte skal som introduktion til deres nye jobfunktion gennemgå et internt uddannelsesforløb ved sidemandsoplæring. Her skal medarbejderen sættes grundigt ind i funktionens arbejds- og kontrolinstruktion, betjening af evt. tilhørende maskiner, samt virksomhedens kvalitetsmålsætning og brugen af FPC-system. Løbende efteruddannelse: Alle medarbejdere, der skifter til en ny og uprøvet jobfunktion, skal gennemgå samme uddannelsesforløb som nyansatte. Hvis produktionschefen vurderer, at der er et behov for, at den enkelte medarbejders faglige kompetencer skal styrkes ved et eksternt uddannelsesforløb, vil medarbejderen blive tilbudt et passende kursusforløb. Arbejds- og kontrolinstruktioner under del 3. Kopi af medarbejdernes eksterne kursusbeviser skal arkiveres i personalemappen. stiden er mindst 10 år.

5 2.3 Udstyr - sikre at anvendte måle-, veje eller kontrolværktøjer overholder fastlagte tolerancer - sikre at maskiner og udstyr vedligeholdes iht. producentens forskrifter. Proceduren omfatter alt masterkontroludstyr, måle- og vejeudstyr, der anvendes ved kontrolmålinger i produktionen samt de maskiner og udstyr, der anvendes i produktionsprocessen. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og overholdes. Prøvning: Virksomhedens masterkontroludstyr skal være kalibreret ved indkøb og opbevaret på produktionschefens kontor. Masterkontroludstyret må kun anvendes til intern kontrol af måleudstyr, og produktionschefen skal løbende vurdere om masterkontroludstyret skal justeres eller udskiftes. Nyindkøbt måleudstyr skal kontrolleres op imod virksomhedens masterkontroludstyr, inden det tages i brug. De ansattes måleudstyr skal jf. bilag nr være nummereret og registreret. Privat måleudstyr må ikke anvendes. Nedenstående måle- og vejeudstyr skal jf. bilag halvårligt kontrolleres af produktionschefen. Ved denne kontrol må der højst forekomme følgende afvigelser: - (0-200 cm) : +/- 0,5 mm - (0-150 mm) : +/- 0,1 mm - Træfugtighedsmåler (0 %-15%) : +/- 0,5 % Hvis afvigelserne er større, skal udstyret justeres eller kasseres. Produktion: Maskiner og udstyr, der anvendes i produktionsprocessen, skal inspiceres og vedligeholdes iht. producentens forskrifter. Hvis der via den daglige operatørkontrol registreres uregelmæssigheder med maskiner eller udstyr, skal proceduren Afvigende produkter og korrigerende handlinger følges. Bilag nr Kontrol af måle- og vejeudstyr. Leverandørens drift og vedligeholdelsesvejledning. Udfyldt bilag nr skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

6 2.4 Råvarer og delkomponenter - sikre at modtagne varer stemmer overens med tekniske specifikationer og indkøbsordrer - sikre at modtagne råvarer ikke anvendes, før de er godkendt af modtagekontrollen. Proceduren omfatter alle indkomne råvarer, der indgår i det færdige produkt. Indkøbschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. Produktionschefen har ansvaret for modtagekontrol af indkomne råvarer. Indkøb: Bestillinger af råvarer kan foretages ved hjælp af indkøbsdokumenter eller ved direkte bestilling til leverandøren. Indkøberen skal sikre, at der er overensstemmelse mellem tekniske specifikationer, indkøbsordre og ordrebekræftelse fra leverandøren samt sørge for, at varemodtagelsen får en godkendt kopi af ordrebekræftelsen, som modtagne råvarer kontrolleres op imod ved modtagerkontrollen. For at kunne styre kvaliteten af råvarer skal indkøbschefen og produktionschefen løbende evaluere journalmappen med resultatet af interne kontroller. Her skal de gennemgå resultatet af udfyldte kontrolskemaer og afvigelses- og reklamationsrapporter. Gyldige anvisninger og tekniske specifikationer på indkomne råvarer skal arkiveres i mindst 10 år. Modtagekontrol (inspektionsplan): Modtagne råvarer kan anvendes, når der ved modtagekontrollen er sikret overensstemmelse mellem tekniske specifikationer, ordrebekræftelse, følgeseddel, og modtagne varer samt kvitteret for modtagelsen på følgesedlen med dato og initialer. Følgesedler uden anmærkninger gemmes indtil de er sammenholdt med faktura. Modtagelse af råtræ kontrolleres iht. bilag nr Konstateres der skader eller mangler ved de modtagne varer, skal dette noteres på følgeseddel/fragtbrev, og fragtføreren skal kvittere herfor. Produktionschefen skal herefter straks kontakte leverandøren. Beskadigede råvarer skal behandles iht. proceduren for Afvigende produkter og korrigerende handlinger. Bilag nr skal følges ved modtagelse af råtræ. Fakturer fra leverandørerne. Signerede følgesedler med anmærkninger arkiveres sammen med faktura fra leverandøren. Leverandøranvisninger og tekniske specifikationer arkiveres i mappe på produktionschefens kontor. Udfyldt bilag nr skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

7 2.5 Produktionsproces - sikre at produktionsprocessen udføres under styrede forhold - sikre at det færdige produkt lever op til den ønskede kvalitet og de deklarerede værdier. - sikre at instruktioner iht. leverandøranvisninger foreligger og efterleves. Proceduren omfatter alle produktionstrin. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. For at det færdige produkt lever op til den ønskede kvalitet og de deklarerede ydeevneværdier, skal produktionschefen identificere de kritiske produktionstrin og herefter fastlægge kontrolniveauet. Produktionschefen har ansvaret for, at der for hver produktionstrin udarbejdes og vedligeholdes en arbejds- og kontrolinstruktion, der beskriver fremgangsmåden for arbejdets udførelse. Instruktionen skal være tilstrækkelig deltaljeret og nøjagtig til at vise, at alle produktionstrin og kontroller udføres tilfredsstillende. Der skal udføres proceskontrol ved alle produktionstrin, og ved kritiske produktionstrin skal kontrollen dokumenteres. Dette gøres ved, at operatøren registrerer resultatet af kontrollerne på kontrolskemaerne. Når kontrolskemaerne er udfyldte, skal de arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. Under 3.1 er der en oversigt over: - Alle produktionstrin og ansvarspersoner. - til arbejds- og kontrolinstruktioner. - Produktionstrin der er vurderet som kritiske med dokumenterede kontroller. Under proceskontrollen skal operatøren evaluere alle registrerede uoverensstemmelser mellem de fastsatte kriterier/tolerancer og kontrolmålinger iht. procedure nr. 2.7 Afvigende produkter og korrigerende handlinger. Virksomhedens FPC-system med alle arbejds- og kontrolinstruktioner under del 3, skal altid være tilgængelige på produktionschefens kontor. 3.1 Produktionsproces - Kontrolplan Del 3 - Arbejds- og kontrolinstruktioner. Instruktioner iht. leverandøranvisninger. Udfyldte kontrolskemaer skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

8 2.6 Produktprøvning og -evaluering - sikre at delkomponenter i processen er i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav - sikre at deklarerede ydeevneværdier overholdes. Proceduren omfatter alle produkter, der er CE-mærkede. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. Plan for inspektion af ikke-færdiggjorte produkter: Ved alle produktionstrin skal der udføres proceskontrol. Ved de produktionstrin, der er vurderet som kritiske, skal operatøren registrere resultatet af proceskontrollen på de tilhørende kontrolskemaer. De udfyldte kontrolskemaer skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. Plan for inspektion af færdiggjorte produkter: Fra færdigvarelageret udtager produktionschefen hver 14. dag 5 forsendelsesklare elementer og kontrollerer dem iht. punkterne på bilag nr De udfyldte kontrolskemaer skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. Alle registrerede fejl og mangler under færdigvarekontrollen skal rettes, inden elementerne afsendes til slutbrugeren. Eksterne prøvninger: For at bevare retten til CE-mærkning i de lande, som vi sælger vores produkter til, skal de enkelte landes lovbestemte egenskaber deklareres med en ydeevneværdi. Produktionschefen skal sørge for, at produkternes deklarerede ydeevneværdier kan dokumenteres med prøvningsrapport fra et notificeret organ. Farlige stoffer Via produktdatablade eller lignende, skal vores leverandører af råvarer kunne dokumentere, at afgivelsen af farlige stoffer til indeklimaet ikke overstiger den lovbestemte grænseværdi i det land, hvor produktet er monteret. Bilag nr Skema til færdigvarekontrol Prøvningsrapporter fra notificeret organ. Udfyldte kontrolskemaer skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor i 10 år. Prøvningsrapporter skal arkiveres, så længe produktet er i produktion plus mindst 10 år. Produktdatablade arkiveres i 10 år.

9 2.7 Afvigende produkter og korrigerende handlinger - sikre mod anvendelse af fejlbehæftede materialer, delkomponenter og slutprodukter - sikre at årsagen til afvigende produkter og kundeklager analyseres og afhjælpes - sikre at der iværksættes korrigerende handlinger til forebyggelse af systematiske fejl og mangler. Proceduren omfatter alle fejlbehæftede råvarer og slutprodukter samt reklamationer fra kunder. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. Indkøbschefen har ansvaret for reklamationer. Alle medarbejdere, der registrerer en afvigelse i varemodtagelsen/produktionen eller ved slutkontrol/forsendelsen, skal selv vurdere, om det fejlbehæftede emne skal kasseres eller repareres. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes produktionschefen. Ved systematiske afvigelser eller afvigelser, der kan føre til produktionsstop eller på sigt en reklamation, skal afvigelsesrapporten på bilag nr altid udfyldes. Afvigelsesrapporten skal præcisere følgende: - Afvigelse: (Hvad er problemet?) - Årsag: (Hvad er årsagen til, at problemet er opstået?) - Afhjælpende handling: (Hvad gør vi for at afhjælpe problemet?) - Korrigerende handling: (Hvad gør vi for, at problemet ikke opstår igen?) Alle fejlbehæftede råvarer, delkomponenter og slutprodukter, der kan repareres og genbruges, skal placeres i afmærket/sikret område med afvigende produkter. Hvis de afvigende produkter ikke kan genbruges, skal de kasseres. Alle kundehenvendelser vedr. reklamationer skal registreres på reklamationsrapporten på bilag nr Herefter skal indkøbschefen og produktionschefen i fællesskab vurdere kundeklagen og beslutte, hvilken handling der skal foretages. For at kunne spore og afhjælpe systematiske fejl skal indkøbschefen og produktionschefen løbende analysere alle afvigelses- og reklamationsrapporter. Bilag nr Afvigelsesrapport. Bilag nr Reklamationsrapport. Afvigelses- og reklamationsrapporter skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

10 2.8 Sporbarhed og mærkning - sikre sporbarhed af et element fra kunde til indkøb - sikre at elementer CE-mærkes korrekt iht. gældende udgave af DS/EN : sikre at kunden altid modtager vores brugervejledning. Proceduren omfatter alle elementer, der er CE-mærket og leveret fra Ølene Snedkeri. Den kvalitetsansvarlige har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. Direktøren har ansvaret for at udfærdige og vedligeholde en gyldig overensstemmelseserklæring. BEK nr. 118 Ved kundehenvendelser med oplysninger om ordrenummer eller leveringsadresse skal der i mindst 10 år efter en leverance være sporbarhed tilbage til produktets delkomponenter og ydeevneegenskaber. Dette gøres ved at arkivere tilbud og ordrebekræftelse til kunden samt relevante produktionspapirer, ordrebekræftelser fra underleverandører og signerede følgesedler med anmærkninger. Som dokumentation for korrekt CE-mærkning af egne produkter skal overensstemmelseserklæringen, samt gyldige prøvningsrapporter fra notificeret organ fremvises ved forespørgsel. Alle forsendelsesklare elementer skal have påført et synligt CE-logo som nedenstående: Oplukkelige vinduer og døre: Label med CE-logo placeres i falsen i hængselsiden. Faste partier: Label med CE-logo placeres i lysning i overkarmen. Selve CE-mærket sendes ud til kunderne sammen med ordrebekræftelsen. Udformning af CE-mærket og label med CE-logo kan ses under afsnit 5. Selve CE- logoet skal iht. Bek nr. 118 være mindst 5 mm i højden. På anmodning skal kunderne kunne rekvirere en brugervejledning, som minimum skal indeholde oplysninger som beskrevet under Overensstemmelseserklæring Udformning af CE-mærkning til vinduer og døre. Sagsmapper. stiden er mindst 10 år.

11 2.9 Dokumentstyring - sikre at virksomhedens FPC-system løbende opdateres - sikre at alle dokumenter arkiveres korrekt i den foreskrevne periode. Proceduren omfatter virksomhedens FPC-system. Produktionschefen har ansvaret for, at denne procedure følges og vedligeholdes. Inden virksomhedens FPC-system tages i brug, skal direktøren godkende hele indholdet og herefter datere og underskrive indholdsfortegnelsen i alle afsnit. Ved revisioner: - Ved revisioner skal den nye tekst udføres med kursiv skrift. - Ved revisioner skal Udgave nr. i indholdsfortegnelse og i dokumentets sidefod opdateres. - Direktøren skal godkende alle revisioner ved at datere og underskrive indholdsfortegnelsen. - Ved revisioner skal produktionschefen sørge for at mapper med FPC-systemet opdateres. Produktionschefen har ansvaret for, at nedenstående mapper udarbejdes og vedligeholdes, samt at de opbevares og er tilgængelige på hans kontor. Mappe mærket - Journalmappen: - Faneblad 1: Udfyldt bilag nr Referat af ledelsens årlige evalueringsmøde. - Faneblad 2: Udfyldt bilag nr Registrering af den halvårlige kontrol af måle- og vejeudstyr. - Faneblad 3: Udfyldt bilag nr Modtagerkontrol - Råtræ. - Faneblad 4: Udfyldt bilag nr Færdigvarekontrol. - Faneblad 5: Udfyldt bilag nr Afvigelsesrapport. - Faneblad 6: Udfyldt bilag nr Reklamationsrapport. - Faneblad 7: Udfyldt bilag nr Checkliste til den årlige interne audit. - Faneblad 8: Udgåede/reviderede dokumenter fra FPC-systemet. - Faneblad 9: Udgåede/reviderede tegninger fra del 4 i FPC-systemet. Mapper med leverandøranvisninger og tekniske specifikationer/produktdatablade på anvendte råvarer. Journalmappen og leverandørmapper som er tilgængelig på produktionschefens kontor. Journalmappen og leverandørmapper. stiden er mindst 10 år.

12 2.10 Intern audit - sikre at virksomhedens FPC-system virker efter hensigten - sikre at alle planlagte procedurer udføres og dokumenteres som planlagt. Proceduren omfatter den årlige interne audit af virksomhedens kvalitetshåndbog og FPC-system. Direktøren har ansvaret for, at denne procedure følges og overholdes. Umiddelbart før ledelsens årlige evalueringsmøde gennemfører direktøren iht. checklisten på bilag en intern audit af virksomhedens FPC-system. et med den interne audit er at dokumentere systemets funktion og fortsatte egnethed, samt at alle procedurer med tilhørende instruktioner følges og dokumenteres som planlagt. Da auditor (direktøren) ikke må auditere eget arbejde, skal det sidste kontrolspørgsmål på checklisten på bilag nr auditeres af en anden person (f. eks. produktionschefen). Resultatet af den interne audit evalueres efterfølgende på ledelsens årlige evalueringsmøde. Ved krav, der ikke er opfyldt iht. checklisten på bilag nr , skal afvigelsen registreres, og årsagen evalueres iht. procedure nr. 2.7 Afvigende produkter og korrigerende handlinger. Bilag nr Checkliste til den årlige interne audit. Udfyldt bilag nr skal arkiveres i journalmappen på produktionschefens kontor. stiden er mindst 10 år.

13 Bilag nr Referat af ledelsens årlige evalueringsmøde Tid og sted: Til stede: Dagsorden: 1 Kommentarer til sidste referat: 2 Evaluering af den interne audit: 3 Evaluering af virksomhedens FPC-system: 4 Evaluering af tilbagemeldinger fra kunder, herunder reklamationer: 5 Eventuelt: Dato og underskrift

14 Bilag nr Registrering af halvårlig kontrol af måle- og vejeudstyr Navn ansat Nr. Udstyr Tilladelig afvigelse Målt/vejet Afvigelse Dato Træfugtighedsmåler +/- 0,5 % Træfugtighedsmåler +/- 0,5 % Træfugtighedsmåler +/- 0,5 % Træfugtighedsmåler +/- 0,5 % Ved kontrollen må der højst forekomme følgende afvigelser: Evt. bemærkninger til kontrollerne: (0-200 cm) : +/- 0,5 mm (0-150 mm) : +/- 0,1 mm Træfugtighedsmåler (0 %-15%) : +/- 0,5 % Hvis afvigelserne er større, skal udstyret justeres eller kasseres. Dato: Underskrift:

15 Bilag nr Modtagekontrol - Råtræ 1. Fugtighed: Fra hvert parti udtages der 5 prøver fordelt over hele partiet, dog mindst 2 prøver pr. pakke. Ved træfugtighed ud over 12 +/- 3 % kontaktes produktionschefen. 2. Rethed: Ud fra visuel betragtning vurderes det, om plankerne kan rettes og renhøvles ved firkanthøvling. Vurderes det, at plankerne er for skæve, kontaktes produktionschefen. 3. Dimension: Fra hvert parti udtages der 5 prøver fordelt over hele partiet, dog mindst 2 prøver pr. pakke. Konstateres der planker, der ligger uden for +3 og -2 mm fra det nominelle mål, kontaktes produktionschefen. 4. Træfejl: Ud fra visuel betragtning vurderes det, om partiet er behæftet med træfejl som store knaster, for mange knaster, vindridser, blåsplint osv. Observeres der træfejl, kontaktes produktionschefen. 5. Kerneandel: Ud fra visuel betragtning vurderes det, om plankerne efter forebejdning har en kerneandel, der er >/= 90 %, på udvendige flader Overholder partiet ikke nævnte tolerance, kontaktes produktionschefen. Kontrollerne gennemføres for hver parti træ, der modtages. Resultaterne registreres i nedenstående skema. Når skemaet er udfyldt, afleveres det til produktionschefen, som arkiverer det i journalmappen. leverendør Træfugtighed +/- Rethed +/- Dimension +/- Træfejl +/- Kerneandel +/- Sign. Dato

16 Bilag nr Færdigvarekontrol Nr. Type og produkt iht. CE-mærket Ordre nr.: Ølene Snedkeri 4 Element nr Produktkvalitet ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej Er ydermål i overensstemmelse med ordre? Er alle hjørnesamlinger i rammer og karme tætte? Er fordelingen af luft mellem ramme og karm i overensstemmelse med arbejdstegning? Er ruder og fyldninger i overensstemmelse med ordre? Er ruder og fyldninger korrekt monteret og fejlfri? Er glaslisterne monteret i overensstemmelse med arbejdstegning? Er glasisætningsbånd tætte og korrekt komprimeret? Er ventilering (dræn) under ruden korrekt? Er tætningslister monteret korrekt og samlinger tætte? Er træfugtigheden 12 ± 3 %? Er antal lukkepunkter i overensstemmelse med arbejdstegning? Er overfladebehandlingen i overensstemmelse med de udfaldskrav som kunden er lovet? Overensstemmelse med DS/EN :2006+A1:2009 ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej Er produktets CE-mærkning korrekt? Er de deklarerede værdier fyldestgørende iht. landets lovgivning? (det land som elementet er solgt til) Er egenskabernes deklarerede værdier i overensstemmelse med prøvningsrapporten for produkttypen? Har kunden adgang til produktets nøjagtige U-værdi? Har slutkunden adgang til en brugervejledning for produkterne? Bemærkninger: Uge: Dato: År: Underskrift:

17 Bilag nr Afvigelsesrapport Arbejdsproces: Operatør: Dato: Kvalitetsansvarlig: Afvigelse: (Hvad er problemet?) Årsag: (Hvad er årsagen til, at problemet er opstået?) Afhjælpende handling: (Hvad gør vi for at afhjælpe problemet?) Korrigerende handling: (Hvad gør vi for, at problemet ikke opstår igen?) Iværksættes fra den: Dato og underskrift:

18 Bilag nr Reklamationsrapport Kunde: Leveringstidspunkt: Adresse: Ordre nr.: Telefon nr.: Faktura nr.: Hvori består reklamationen? Årsag til reklamationen? Afhjælpende handlinger? Reklamation modtaget den: Servicebesøg aflagt den: Reklamationssag afsluttet den: Dato og underskrift Dato og underskrift Dato og underskrift

19 Bilag nr Checkliste til den årlige interne audit Kontroller om FPC-systemt er opdateret iht. gældende produktstandard, og producenten har udført en dokumenteret førstegangs evaluering af FPC-systemet? Kontroller om ledelsens årlige møde afvikles iht. 2.1? Kontroller om virksomhedens medarbejdere uddannes iht. 2.2? Kontroller om de måleværktøjer, der anvendes i produktionen, behandles iht. 2.3? Kontroller om indkøb af råmaterialer og modtagekontrollen udføres iht. 2.4? Kontroller om alle proceskontroller udføres iht. 2.5 samt hele del 3? Kontroller om færdigvarekontrollen udføres iht. 2.6? Kontroller om afvigende produkter og korrigerende handlinger behandles iht. 2.7? Kontroller om det færdige produkt CEmærkes iht. 2.8? Og der er sikret sporbarhed tilbage til produktets delkomponenter? Kontroller om resultatet af dokumenterede kontroller arkiveres iht. 2.9? Kontrollere om brugervejledning, produktsortiment, produktbeskrivelser og tegninger er ajourført? Kontroller om CE-mærker og overensstemmelseserklæring er ajourført? FPC- Del Del og Journalmapper Del 4 Del 5 Krav opfyldt Ja Nej Bemærkninger Dato: Kontroller om ovenstående interne audit er udført iht. 2.10? Underskrift (direktøren): Dato: Underskrift (produktionschefen):

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Kvalitetssikring af Planteleverancer

Kvalitetssikring af Planteleverancer Kvalitetssikring af Planteleverancer Udarbejdet af Danske Anlægsgartnere Dansk Planteskoleejerforening Oktober A. Formål. Med denne aftale fastlægges procedure for kvalitetssikring af planteleverancer

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet.

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 8. december 2005, kl. 10.00 Teknologisk Institut i Århus Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per

Læs mere

KVALITETSSIKRINGS- HÅNDBOG

KVALITETSSIKRINGS- HÅNDBOG KVALITETSSIKRINGS- HÅNDBOG 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgavefordeling og ansvarsområder... 4 Procedure for tilbudsgivning... 5 Procedure for ordrebehandling... 6 Procedure for indkøb... 7 Varemodtagelse og

Læs mere

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V Vejledning til kvalitetshåndbog

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S

KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse 1. Formål...4 Målsætning....4 Kvalitetssystemets opbygning....4 3. Definitioner...6 Multitime system:... 6

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer Webshoppen Side 1 af 8 ISO-standarder (side 1) Procedurer/instruktioner (side 1) Blanketter/kvalitet (side 4) LEAN-tavler (side 5) LEAN-blanketter (side 7) Fagbøger (side 8) www.lasseahm.dk Produktoversigt

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog

Kvalitets- og miljøhåndbog Kvalitets- og miljøhåndbog Denne håndbog er en autentisk håndbog fra en dansk produktionsvirksomhed anno 2008.03.07 Kun navne er skjulte. Godk.: Dato: 07-03-08 Side 1 af 21 H Forord Denne kvalitets- og

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

CE mærkning (EN 1090)

CE mærkning (EN 1090) CE mærkning (EN 1090) - Opgaver og konsekvenser, således som Lemvigh-Müller opfatter det. Kort historie CE betyder nu European Conformity = Europæisk overensstemmelse CE mærkning er indført og lavet af

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Anvendelse af de tekniske bestemmelser til certificering eller kontrol er kun tilladt efter skriftlig aftale med VinduesIndustrien.

Anvendelse af de tekniske bestemmelser til certificering eller kontrol er kun tilladt efter skriftlig aftale med VinduesIndustrien. December 2006: - Version 3 Kapitel 1 Indledning Følgende tilføjes: (efter myndighedskrav og normer) i Danmark Følgende tilføjes efter sidste afsnit: Anvendelse af de tekniske bestemmelser til certificering

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Delaftale 1 Danske bøger Side 1 af 5 Kravspecifikation: Nærværende bilag udgør kravspecifikation i henhold til udbud af boglige materialer, Delaftale 1 Danske bøger.

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Data Discount Erhverv A/S

Data Discount Erhverv A/S REPARATIONSSYSTEM Tryk på et punkt i oversigten for at læse mere. 1. Reparationssystem (RepSys) 2. RMA-system 1 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Hvad er status på reparationen? Udbyttemuligheder:

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 2 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 2 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave Døre og vinduer kernefyr Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 2 lags ruder 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf.

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Projekt nr. 1001906-06-03 Aftale nr. Side 1 af 2 Antal bilag 5 Initialer BTL/vem AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Mellem Firmanavn Adresse Postnr og By I det følgende

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere