- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund"

Transkript

1 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Ny Vestergade København K Telefon: Telefax: uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 1/ april ISSN Indhold Merkantile tal der taler... 1 Ændret rekrutteringspraksis vil påvirke praktikpladssituationen i GVU planer - Grunduddannelse for voksne... 5 Den centrale analyse og prognosevirksomhed i Efteruddannelse for kliniksekretærer inden for kiropraktik, fysioterapi og alternativ behandling... 6 Økonomikurser som fjernundervisning... 8 Målgruppeanalyse inden for administrative funktioner i AMU... 8 Behovsredegørelsen for efteruddannelse i Status på AMU-udbydernes minimumsaktivitet Merkantile tal der taler Uddannelsesnævnet har netop færdiggjort en årlig opgørelse over elevernes skolebaggrund og over antal ophævede aftaler. På Uddannelsesnævnets hjemmeside under menupunktet EUD statistik offentliggøres løbende statistiske opgørelser vedrørende praktikpladssituationen. Udover en månedlig oversigt over antal uddannelsesaftaler har Uddannelsesnævnet netop færdiggjort en årlig opgørelse over elevernes skolebaggrund og over antal ophævede aftaler. Nedenfor præsenteres hovedtal og konklusioner, mens man kan finde opgørelserne og alle detaljerne på hjemmesiden. Elevernes skolebaggrund Detailhandelsuddannelsen har flest elever med HG baggrund, mens handelsuddannelsen har en lille overvægt af HG ere. Endelig er der stadig en klar overvægt af elever med gymnasial baggrund inden for kontoruddannelsen. 1 / 11

2 Det samlede antal uddannelsesaftaler for 2010 endte næsten på niveau med 2008, som var et godt år for den merkantile indgang, mens 2009 blev et dystert år for alle erhvervsuddannelser. Der har været bedre plads til HG erne i de gode år 2010 og 2008, mens 2009 gav mindre plads til HG erne. Dog ser det ud til, at detailhandelsuddannelsen har givet en lille fremgang i 2010 for både HG ere og elever med gymnasial baggrund, mens anden baggrund har mistet andel. Uddannelsesnævnet har opgjort skolebaggrund for perioden for detailhandel-, handel- og kontoruddannelserne. Opgørelserne er overordnet opdelt i HG-, Gymnasial- og Anden baggrund. ( Anden baggrund kan f.eks. være voksne der på grund af anden uddannelse har fået godskrevet hele grundforløbet). Opgørelsen for perioden viser, at den overordnede fordeling mellem HG og gymnasial baggrund fortsat er ca. Detailhandel 75:20 Handel 50:40 Kontor 40:50 Skolebaggrunden for henholdsvis detailhandels-, handels- og kontoruddannelserne er også opgjort på specialeniveau, og der er stor forskel imellem specialerne inden for de enkelte uddannelser. Inden for handelsuddannelsen er den gymnasiale baggrund fortsat mest markant inden for specialet Indkøbsassistent. Tilsvarende er det inden for kontoruddannelserne specialerne Revision og Spedition & shipping, der har den højeste andel af gymnasiale elever, mens Offentlig administration omvendt har den største andel af elever med HG baggrund. Årgang 2008 status på ophævelser Af 2008-uddannelsesaftalerne inden for detailhandel, handel og kontor er der på nuværende tidspunkt blevet ophævet ca. 28 % af detail-, 20 % af handel- og 16 % af kontoraftalerne. Ca. halvdelen af alle ophævelser skete i prøvetiden, mens de aftaler, der ophæves efter prøvetiden, typisk ophæves ved gensidig aftale. Der ser dog ud til at være en svag tendens i retning af, at færre ophæves gensidigt, mens flere ophæves af arbejdsgiver og færre af eleven. Uddannelsesnævnet opgør årligt antal ophævede uddannelsesaftaler og har senest udarbejdet en status for de uddannelsesaftaler, der blev påbegyndt i kalenderåret 2008, dvs. en hel årgang af uddannelsesaftaler som på nuværende tidspunkt burde være afsluttet. Opgørelsen viser, hvor mange aftaler der på nuværende tidspunkt har ført til udlært, er blevet ophævet eller stadig er aktive. Selvom opgørelsen viser, hvor mange aftaler der er blevet ophævet ca. 2 år efter, at aftalerne er påbegyndt, er det ikke nødvendigvis udtryk for frafald, idet en række elever efterfølgende indgår ny aftale og dermed gennemfører en uddannelse. Opgørelsen viser 2 års status for Detailhandelsuddannelsen, hvor 28,3 % af aftalerne pt. er blevet ophævet 2 / 11

3 Handelsuddannelsen, hvor 20,1 % af aftalerne pt. er blevet ophævet Kontoruddannelserne, hvor 15,8 % af aftalerne pt. er blevet ophævet Tandklinikassistentuddannelsen, hvor 32,9 % af aftalerne pt. er blevet ophævet Fuldførelsesprocenter, alder og etnicitet 85 % af de elever, der påbegyndte et merkantilt hovedforløb i 2008, forventes at gennemføre uddannelsen, og frafaldsprocenten bliver derfor ca. 15 %. Undervisningsministeriet offentliggør løbende en række data vedrørende de enkelte uddannelsesårgange via sin Databank. Databanken indeholder blandt andet en række detaljerede oplysninger om erhvervsuddannelserne i forhold til optag, frafald og gennemførelse, og dataene kan udspecificeres i forhold til alder, køn, etnicitet mv. Uddannelsesnævnet udtrækker årligt data vedrørende optag, gennemførelse, frafald, alder mv. for de merkantile uddannelser og tandklinikassistentuddannelsen, og perioden er nu nærmere beskrevet på Uddannelsesnævnets hjemmeside. I 2008 begyndte elever på et merkantilt hovedforløb, hvilket svarer til 22 % af alle EUD-hovedforløbselever, mens begyndte på det merkantile grundforløb, hvilket udgør 27 % af alle grundforløbselever. Og ifølge ministeriets modelberegninger vil 85 % af de elever, der påbegyndte et merkantilt hovedforløb i 2008, færdiggøre deres uddannelse. Inden for de merkantile uddannelser svinger fuldførelsesprocenten fra 73 % for sundhedsservicesekretæruddannelsen til 87 % for kontoruddannelsen, mens detailhandels- og handelsuddannelserne er beregnet til en fuldførelsesprocent på 82 %. Hvis man sammenholder disse fuldførelsesprocenter med Uddannelsesnævnets opgørelser over antal ophævede aftaler fra 2008, tyder beregningerne på, at en ophævet uddannelsesaftale ikke straks fører til frafald fra uddannelsen. Inden for f.eks. detailhandelsuddannelsen blev der ophævet 28,3 % af aftalerne fra 2008, men frafaldet kun forventes at blive 18 % på hovedforløbet. Ændret rekrutteringspraksis vil påvirke praktikpladssituationen i 2011 Udviklingen i praktikpladssituationen kan i foråret forventes at blive mindre positiv end i 2010, uden at det nødvendigvis er udtryk for, at der bliver færre aftaler. Den nye 3 måneders regel for AER bonus og præmie vil formentlig ændre det merkantile årshjul for rekruttering af elever. En stor del af de aftaler, der påbegyndes i august/september, indgås tidligt i foråret. Men fremover 3 / 11

4 må der højst forløbe 3 måneder fra indgåelse til start, hvis aftalen skal udløse AER bonus og præmie. Det betyder, at skolerne vil modtage aftalerne senere end hidtil, hvis aftalerne stadig først påbegyndes august/september. Den månedlige opgørelse af praktikpladssituationen både ministeriets officielle statistikker og Uddannelsesnævnets opgørelser - er baseret på det antal aftaler, der modtages på skolerne måned for måned. Derfor vil udviklingen i foråret 2011 på det merkantile område alt andet lige vise end mindre positiv udvikling end i foråret Nedenfor er medtaget udviklingen i 2010 for uddannelsesaftaler samlet inden for detailhandel-, handel- og kontoruddannelserne opgjort i forhold til henholdsvis starttidspunkt og modtagelse på skolen. Som nævnt modtages en række aftaler i foråret og henover sommeren, men først fra september og resten af året er der sammenfald i det samlede antal modtagne og påbegyndte aftaler. Hvis man opgjorde tallene særskilt for hver af de tre uddannelser, er der en smule forskel i praksis inden for henholdsvis detailhandel og handel, hvor aftalerne typisk starter pr. 1. august, og inden for kontoruddannelsen, hvor aftalerne typisk starter en måned senere til den 1. september. Uddannelsesnævnet har opgjort, hvor mange af 2010-aftalerne der blev indsendt mere end 3 måneder forud for start. Opgørelsen kan hentes på Uddannelsesnævnets hjemmeside under menupunktet EUD Statistik og viser, at det specielt er aftalerne inden for kontoruddannelsen, der i 2010 var blevet indgået og indsendt tidligere end 3 måneder forud for start. Inden for detailhandelsuddannelsen var halvdelen af de aftaler, der blev modtaget i marts-april, indgået og indsendt mere end 3 måneder forud for starttidspunktet. Inden for handelsuddannelsen var det specielt de modtagne aftaler i april måned, der var indgået tidligere end 3 måneder forud for start. 4 / 11

5 Og endelig er det for kontoruddannelsen hele perioden marts-juni, som må forventes at være mindre positiv i 2011 end i Inden for kontoruddannelsen var over aftaler i hele 2010 indsendt tidligere end 3 måneder forud for start. Som nævnt kan en nærmere gennemgang af 2010 og problemstillingen i forhold til 3 måneders reglen hentes på hjemmesiden. GVU planer - Grunduddannelse for voksne De faglige udvalg i Uddannelsesnævnet modtog i løbet af 2010 i alt 333 GVU planer. 20 planer vedrørte detailhandelsuddannelsen, og 3 planer var udarbejdet inden for handelsuddannelsen, mens resten af de 333 planer var udarbejdet inden for kontorområdet. I forhold til året før, 2009, er der tale om en mindre tilbagegang fra 372 planer. Men den samlede opgørelse for 2010 dækker over en fremgang inden for det private kontorområde og en halvering inden for detailhandelsuddannelsen, handelsuddannelsen og det offentlige kontorområde. I de seneste 5 år har antallet af modtagne GVU planer haft en ujævn udvikling år for år, men den væsentligste andel af planerne udarbejdes inden for kontoruddannelserne med enkelte større udsving inden for detailhandelsog handelsuddannelsen i enkelte år. I lighed med tidligere år skiller Aalborg Handelsskole og TietgenSkolen sig markant ud som skoler, der synes at have fokus på GVU - når man ser på de aftaler, der modtages i Uddannelsesnævnet. Uddannelsesnævnet vil gerne bede skolerne om at indsende kopi af sine udarbejdede planer i henhold til GVU-bekendtgørelsens bestemmelser om underretning til de faglige udvalg. I øjeblikket er disse kopier eneste mulighed for at få et samlet overblik over situationen for voksnes brug af GVU, 5 / 11

6 idet GVU ikke indgår i nogle af de statistiske opgørelser, som udarbejdes af undervisningsministeriet. Den centrale analyse og prognosevirksomhed i 2011 Temaerne for 2011 i Undervisningsministeriets centrale analyseog prognosevirksomhed er nye beskæftigelsesområder i et vækstperspektiv og styrket overgang til videreuddannelse Undervisningsministeriets centrale analyse- og prognosevirksomhed skal være med til systematisk at identificere behovet for revision af erhvervsuddannelserne og for nye og tværgående erhvervsuddannelser I år har Undervisningsministeriet afsat tre millioner kroner til projekter, der kan medvirke til, at erhvervsuddannelserne fortsat imødekomme arbejdsmarkedets behov. Det enkelte projekt forventes at ligge inden for en budgetramme på cirka kroner. Hovedtemaet for 2011 er Udfordringer for erhvervsuddannelsessystemet og der er udpeget to undertemaer: Tværgående analyser og prognoser af behovet for erhvervsuddannet arbejdskraft inden for nye eller ændrede beskæftigelsesområder i et vækstperspektiv. Et sammenhængende og differentieret erhvervsuddannelsessystem med styrket overgang til videregående uddannelse. Hele udbudsmaterialet kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside. Efteruddannelse for kliniksekretærer inden for kiropraktik, fysioterapi og alternativ behandling De højest prioriterede ønsker inden for brancherne og blandt kliniksekretærerne er kompetenceudvikling inden for patientkontakt, fx psykologi, positiv kommunikation, krise- og konflikthåndtering. I efteråret 2010 har HAKL gennemført analysen Administrative medarbejderes uddannelsesbehov på klinikker inden for Kiropraktik, Fysio- og ergoterapi samt komplementær og alternativ behandling. Ønsket var at undersøge uddannelsesbehov hos de administrative medarbejdere, kaldet kliniksekretærer, som er ansat uden for det offentlige sundhedsvæsen på private klinikker inden for kiropraktik, ergo- og fysioterapi samt alternativ behandling så som zoneterapi og akupunktur. Årsagen var, at området er i vækst med en større tilgang af patienter/klienter og et øget antal behandlere. Tendensen til at de privatpraktiserende klinikker slutter sig sammen i større klinikfællesskaber for at spare 6 / 11

7 omkostninger ved bl.a. at ansætte fælles administrative medarbejdere har været til stede i en årrække. Hensigten var derfor at vurdere udviklingstendenserne, at kortlægge målgruppen af privatansatte kliniksekretærer og at afklare om gruppen har særlige uddannelsesbehov, som ikke var dækket eller kunne dækkes af de eksisterende administrative efteruddannelsesområder. HAKL har forestået vidensindsamling og den kvalitative del af analysen og konsulentfirmaet DAMVAD har forestået den kvantitative del. Udviklingstendenser Der har været vækst i antallet af arbejdspladser inden områderne, og anvendelsen af behandling er steget - især som følge af udbredelsen af private sygesikringer. Yderligere vækst i antallet af behandlinger vil ske inden for det private område, og her vil andre typer af behandlinger, der mere omhandler velvære og forebyggelse også kunne komme på tale. Behandlingerne inden for den offentlige sygesikring er reguleret i overenskomster og vil som sådan næppe stige ret meget. Antallet af klinikker vil sandsynligvis ikke stige inden for kiropraktik og fysioterapi. Der ses fortsat tendens til klinikfællesskaber også på tværs af brancher af administrative og økonomiske årsager. Væksten foregår dog langsomt. Om væksten fører til en øget efterspørgsel af administrativt personale kan være vanskeligt at vurdere. Netop klinikfællesskaberne, rationaliseringer af det administrative arbejde og større brug af it-administration kan fastholde antallet af administrative medarbejdere på samme niveau. Inden for Fysioterapi kan store grupper af behandlere klare sig med få kliniksekretærer, fordi forløbene er længere og fysioterapeuterne klarer en del af det administrative arbejde selv, især i ydertimerne. Inden for alternativ behandling vil der forsat være tale om mange små klinikker med en behandler, der selv administrerer. Målgruppen Antallet af kliniksekretærer er i den kvantitative analyse fastlagt til knap 500 i På baggrund af analysen kan der udarbejdes en karakteristik af en typisk kliniksekretær: Hun er mellem år og har enten en erhvervsfaglig udannelsen inden for handel og kontor eller er tillært inden for området evt. med en anden erhvervsfagliguddannelse bag sig. Hun bruger kun i ringe grad amu som efteruddannelsesmulighed. Hvis hun har brugt amu, er hun sandsynligvis ansat inden for fysioterapi og har været på et IT-kursus. Jobfunktioner Hovedvægten i jobfunktionerne ligger på booking af aftaler, patientkontakt og information om behandling. Derefter følger indberetning til myndigheder, forsikringsselskaber mv. og endelig bogføring og regnskab. Opdatering af hjemmesider og andre it-opgaver fylder ikke ret meget, anslået til mindre end 5 %. 7 / 11

8 Kliniksekretæren beskæftiger sig således med de samme jobfunktioner som mange andre sekretærer inden for det private område. Der er ikke tilsyneladende ikke behov for udvikling af særlige sundhedsfaglige eller behandlingsmæssige kompetencer, da kliniksekretæren ikke assisterer behandleren som lægesekretæren eller tandklinikassistenten. Dog kan der være behov for at arbejde med patientkommunikation i lighed med andre ansatte inden for sundhedssektoren. Kompetenceudvikling De 2 vigtigste områder inden for kompetenceudvikling anses af branchen for at være patientkontakt, fx psykologi, positiv kommunikation, krise- og konflikthåndtering. Også personlig udvikling, fx teamsamarbejde, personlig kommunikation er prioriteret. Andre vigtige områder er administration, styring og planlægning, IT, økonomi og regnskab og skriftlig kommunikation. Områderne findes næsten alle inden for det eksisterende kursusudbud i HAKL og kan således let knyttes til FKB en Administration i sundhedssektoren. Et relevant udbud af kurser kan derfor stilles til rådighed for målgruppen inden for en kort tidshorisont. Analyserapporten kan hentes på bibliotek Rapporter. Økonomikurser som fjernundervisning Både medarbejdere og virksomheder ønsker at kunne planlægge og tage kurser, når det passer ind - både på arbejdspladsen og i relation til familielivet. HAKL har udviklet fjernundervisningsmateriale til 3 af sine grundlæggende regnskabs- og økonomikurser Kursusmaterialet er udarbejdet til AMU-kurserne: Regnskabsafstemning i forbindelse med årsafslutning (2 dage), Årsafslutning af bogholderiet (2 dage), samt Konteringsinstrukser (1 dag). Materialet kan anvendes som selvstudium/fjernundervisning. Det indeholder mange selvrettende opgaver, interaktive illustrationer, videounderstøttende PowerPoints, skærmoptagelser som video mv. Hvert kursus afsluttes med en test, der kan anvendes som en evaluering. Materialet kan også bruges til at understøtte den almindelige holdundervisning, fx ved hjemmeopgaver i et splitforløb, eller den undervisning, som foregår på fx åbne værksteder. Materialet kan hentes på Målgruppeanalyse inden for administrative funktioner i AMU En analyse af de målgrupper, der anvender AMU-kurser inden for Administration, IKT-administration og vedligeholdelse, samt Vi- 8 / 11

9 den - og forretningsservice viser, at kun 20 % af kursisterne udgøres af den primære og sekundære målgruppe. Resultatet af analysen De 3 FKB dækker bredt. 15 % af kursisterne tilhører den primære målgruppe, 5 % tilhører den sekundære målgruppe, og 80 % af kursusdeltagerne på de 3 FKB ligger uden for det, man kan sige er udviklingsmålgruppen. Det kan der være flere naturlige forklaringer på, og det er måske ikke helt så overraskende, som man umiddelbart kan tro. En af forklaringerne kan være, at mange jobprofiler uden for den primære og sekundære målgruppe har administrative funktioner som en del af deres job som fx politifunktionær, kassemedarbejder, social- og sundhedsassistent m.fl. En anden forklaring kan være, at mange kurser, der dækker bredt, fx arbejdsorganisatoriske kurser, it-kurser og økonomi og regnskabskurser ligger i inden for områderne, især FKB Administration. Overordnede karakteristika af målgruppen Sammenholdt med alle danske beskæftigede, er kursisterne i særlig høj grad karakteriseret af personer med en erhvervsuddannelse (ca. 50 %), hvilket er et højere uddannelsesniveau end de generelle AMU-kursister. Det er i høj grad personer i alderen år., og der er en markant overrepræsentation af kvinder (58 %) i forhold til den generelle beskæftigelse. Hovedparten af kursisterne i den primære og sekundære målgruppe, kommer fra de 4 brancher Handel, Sundhed og socialvæsen, Offentlig administration, forsvar og politi samt Industri. Ser man på Top-20 jobfunktioner blandt beskæftigede, som har deltaget i et kursus under én af de 3 FKB, kommer jobfunktionen alment kontorarbejde ind på en 2. plads. På 1. pladsen ligger social- og sundhedspersonale i private hjem, herunder pleje- og omsorgsarbejde. På 3. pladsen kommer betjening af kunder i øvrigt, herunder ekspedientarbejde. Kursusdeltagelse Ca. 2,5 % af alle beskæftigede i Danmark har deltaget på et eller flere af kurserne inden for de 3 FKB ere i % har gjort brug af kurserne i FKB Administration ( personer), 11 % (6.826 personer) har deltaget i et af kurserne inden for FKB IKT-administration og vedligeholdelse, mens de sidste 8 % (5.152 personer) har deltaget i et kursus inden for FKB Viden - og forretningsservice. Analysen er blevet gennemført af HAKL og konsulentfirmaet DAMVAD på baggrund af særkørsler fra Danmarks Statistik og AMU-statistikken Analyserapporten kan hentes på Bibliotek Rapporter. Behovsredegørelsen for efteruddannelse i 2012 HAKL forventer et fald i AMU-kursusaktiviteten til årselever for beskæftigede i Efteruddannelsesudvalget vurderer, at 9 / 11

10 behovet for udviklingsmidler til kurser, undervisningsmateriale mv. og analyser ligeledes vil være lidt mindre i 2012 end i AMU-kursusaktiviteten for beskæftigede falder HAKL forventer en AMU-kursusaktivitet på årselever for beskæftigede inden for udvalgets 17 fælles kompetencebeskrivelser (FKB) i Det er et fald i forhold til aktiviteten for 2009 og 2010, der var på henholdsvis 3017 og 2949 beskæftigede, målt i årselever. Faldet i aktiviteten skyldes primært Genopretningspakken og konsekvenserne heraf for AMU-udbuddet. En af konsekvenserne er, at deltagere med videregående uddannelse kun kan deltage i amu-kurserne mod fuld deltagerbetaling. Behov for midler til kurser og undervisningsmateriale HAKL afholder i april en workshop med fokus på 4 temaer - innovation, forretningsforståelse, miljø/bæredygtighed og it. Resultatet heraf forventes at være afdækning af flere nye AMU-kursusbehov i To eksisterende FKB - FKB Administration og FKB IKT-administration og vedligeholdelse - skal revideres i 2012 for at sikre en opdateret beskrivelse af målgrupperne, deres arbejdsområder og tilhørende kompetencer på baggrund af de seneste analyser og kursusudviklinger. HAKL overvejer desuden at udarbejde en ny FKB, der skal rumme dele af den eksisterende FKB Turist & rejse incoming i en ny FKB sammen med eventområdet, der pt. ligger i FKB Viden - og forretningsservice. Behov for analyseprojekter Foreløbig er identificeret et analysebehov i om konsekvenserne af kommunalreformen for kompetence- og efteruddannelsesbehovet, samt en mindre analyse inden for detailhandel i forbindelse med arbejdet med uddannelsesstrukturer. HAKL skal indmelde sin behovsredegørelse 2012 senest den 5. april 2011 til VEU-rådet. Fakta om behovsredegørelsen: Efteruddannelsesudvalgenes behovsredegørelser behandles i VEU-rådet, og danner baggrund for rådets udtalelse til Undervisningsministeren til brug for finansloven for Dels om den forventede kursusaktivitet for beskæftigede, og dermed afledte behov for driftsmidler, dels om det forventede behov for tilskud til udviklingsmidler til efteruddannelsesudvalgene. Status på AMU-udbydernes minimumsaktivitet 12 ud af 39 AMU-udbydere har i 2010 haft en kursusaktivitet på under halvdelen af den fastsatte minimumsaktivitet. 5 udbydere bliver berørt. Efteruddannelsesudvalget HAKL så helst, at alle udbydere som udgangspunkt kunne bevare deres kursusudbud. Dels er det nyt for udbyderne, at de skal have en bestemt minimumsaktivitet på kerne-kurserne i en FKB, og dels har 2010 budt på store udfordringer i relation til opstart af de nye VEU-centre. 10 / 11

11 Synspunktet blev fremført af HAKLs formandskab på et møde 25. februar 2011, som Undervisningsministeriet havde inviteret til, for at drøfte opfølgning på udbydernes minimumsaktivitet på kernekurserne. Efter mødet er ministeriets indstilling til VEU-rådet, at 5 udbydere fratages deres kursusudbud. Det drejer sig om følgende udbydere og kursusudbud: Århus Business College FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring AMU-Fyn FKB 2673 Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning Zealand Business College FKB 2245 Offentlig forvaltning og sagsbehandling, samt FKB 2797 Administrative funktioner i HR Handelsskolen København Nord FKB 2790 Handel og logistik Svendborg Erhvervsskole FKB 2768 Detailhandel HAKL vurderer, at det efter omstændighederne er et acceptabelt resultat. Den fremadrettede proces VEU-rådet vil til sit møde den 24. maj 2011 få forelagt Undervisningsministeriets samlede indstilling til ændringer i udbudsstrukturen med baggrund i møderne med alle efteruddannelsesudvalg. Efter VEU-rådets godkendelse, vil de berørte udbydere få besked umiddelbart herefter. Fakta om minimumsaktivitet Ved AMU-udbudsrunden i 2009 stillede UVM som krav til efteruddannelsesudvalgene, at der skulle fastsættes en bestemt minimumsaktivitet, som de godkendte udbydere skal opnå på kerne-kurserne inden for en FKB, som forudsætning for at bevare kursusudbuddet. Første år udbyderne måles på deres minimumsaktivitet er i forhold til aktiviteten i Fastsættelse af en bestemt minimumsaktivitet gælder, når der er mere end 1 udbyder. 11 / 11

Administrative medarbejderes uddannelsesbehov på klinikker inden for Kiropraktik, Fysio- og ergoterapi samt komplementær og alternativ behandling

Administrative medarbejderes uddannelsesbehov på klinikker inden for Kiropraktik, Fysio- og ergoterapi samt komplementær og alternativ behandling Uddannelsesnævnet Administrative medarbejderes uddannelsesbehov på klinikker inden for Kiropraktik, Fysio- og ergoterapi samt komplementær og alternativ behandling HAKL analyse projektnummer 122 485 Marts

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Fra administrativ arbejdshest til merkantil multikunstner - udviklingstendenser på det merkantile arbejdsmarked

Fra administrativ arbejdshest til merkantil multikunstner - udviklingstendenser på det merkantile arbejdsmarked Fra administrativ arbejdshest til merkantil multikunstner - udviklingstendenser på det merkantile arbejdsmarked Rapport December 2005 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse AMU-årsstatistik 2015 på HAKLs områder Opsummering: Året der er gået i tal 2015 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2015 har der været 488.109 kursister på

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2013 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2013 har der været 620.475 kursister på hele AMU-området, heraf 190.572 inden

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2009 Forbehold Da der har været nogle usikkerheder knyttet til antal ledige og antal kursister med 6-ugers selvvalgt uddannelse, er dette område ikke kommenteret i dette notat,

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Modtagne GVU planer 2013

Modtagne GVU planer 2013 Modtagne GVU planer 2013 Opgørelse over GVU planer, som de faglige udvalg i 2013 har modtaget fra skolerne til orientering indsendt? 561 91 43 381 45 0 1 CPH WEST 42 1 41 EUC Nordvest 6 6 Frederikshavn

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Beskæftigelsen i bilbranchen

Beskæftigelsen i bilbranchen Beskæftigelsen i bilbranchen Sammenfatning Bilbranchen har sammen med DI s kompetenceenhed Arbejdsmarkeds-politik lavet en ny analyse om beskæftigelsen. Den tegner en profil af bilbranchen, som på mange

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Virksomhederne og AMU. belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015

Virksomhederne og AMU. belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015 Virksomhederne og AMU belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015 Virksomhederne og AMU belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015 2015 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Virksomhederne og AMU belyst gennem surveys

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

EL: Kvartalsstatistik amu

EL: Kvartalsstatistik amu EL: Kvartalsstatistik amu Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/5. På dette tidspunkt er data opdateret til og med. Indhold 1 Aktivitet på

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012 VEU-center Aalborg/Himmerland Onsdag d. 21. november 2012 VEU-Center Aalborg/Himmerland organisation Bestyrelse AMU Nordjyllands bestyrelse Centerråd Bestyrelsesmedlemmer fra skolerne VEU-udvalg Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Generelt Loven styrer overordnet Kun en del

Læs mere

Din guide til AMU. Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere

Din guide til AMU. Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere Din guide til AMU mu Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere AMU er for alle AMU tilbyder voksen- og efteruddannelse for det danske arbejdsmarked. AMU henvender sig især til ufaglærte og faglærte

Læs mere

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 2/2012 - juni ISSN 1901-9874 Indhold

Læs mere

EUC Nords. Årsprogram

EUC Nords. Årsprogram EUC Nords Årsprogram 2015 EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, Box 330, DK-9800 Hjørring Tel. + (45) 7224 6000 Fax +(45) 7224 6101 E-mail: info@eucnord.dk eucnord.dk 2 Årsprogram 2015 For at bidrage til at

Læs mere

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram,

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram, REFERAT Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. Onsdag den 26. november 2014 kl. 08:30 10:00 Deltagere: Afbud: Referent: Ervin Gam, Inger

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 EPOS Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 En undersøgelse af udbydernes aktiviteter for omsorgsmedhjælpere, deres arbejdspladser og organisationer Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

- i n f o Uddannelsesnævnet informerer 3 / september

- i n f o Uddannelsesnævnet informerer 3 / september Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Ny Vestergade 17 1471 København K Telefon: 33 36 66 00 Telefax: 33 36 66 33 www. uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer 3 / 2007 -

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Vvs: Kvartalsstatistik amu

Vvs: Kvartalsstatistik amu Vvs: Kvartalsstatistik amu 2013 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 20./10. 2013. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 2013. Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Projektnr.: 136146 Projektpulje: EVUK6915 Januar 2015 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00 i sekretariatet Der forelå afbud fra Vagn Henriksen og Jens Ingvardsen. Mødets dagsorden

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 21. december 2006 Ansøgning om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2007 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse Efteruddannelsesudvalgets målgrupper

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V Grundforløbet til de merkantile elevuddannelser beskriver, hvilke kompetencer eleverne skal opnå, før de kan indgå en uddannelsesaftale

Læs mere

LUU-konference for efteruddannelsesområdet 26. oktober 2011 København, DGI-byen

LUU-konference for efteruddannelsesområdet 26. oktober 2011 København, DGI-byen AMU landskabet set med EPOS øjne ved Lotte Meilstrup, formand for EPOS LUU-konference for efteruddannelsesområdet 26. oktober 2011 København, DGI-byen Derfor er dagen vigtig for EPOS EPOS-udvalget har

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odense Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2010

Notat om finanslovsforslag 2010 Notat om finanslovsforslag 2010 I det følgende vil finanslovsforslag 2010 s konsekvenser for SOSU-skolerne blive beskrevet. Der startes med en tabel, der viser taxametre for 2009 og forslaget til taxametre

Læs mere

Den 14. januar 2009. Taxameteranalyse

Den 14. januar 2009. Taxameteranalyse Taxameteranalyse Den 14. januar 2009 5HVXPH Analysen konkluderer, at HHX som den eneste af erhvervsskolernes større uddannelser har fået en reel forbedring af deres økonomi fra 2003 til 2009. Erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holbæk Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Analyse af uddannelsesstrukturer på HAKL s områder erfaringer og udviklingsbehov

Analyse af uddannelsesstrukturer på HAKL s områder erfaringer og udviklingsbehov Analyse af uddannelsesstrukturer på HAKL s områder erfaringer og udviklingsbehov Analysen er gennemført i samarbejde mellem HAKL s styregruppe og New Insight A/S 27. marts 2012 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen.

Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen. UDDANNELSESNÆVNET 23. juli 2012 Aldersfordeling inden for de merkantile uddannelser Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen.

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL september 2012 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

- i n f o. Indhold. Niels Brock uddanner eksperter i e-handel og sociale medier

- i n f o. Indhold. Niels Brock uddanner eksperter i e-handel og sociale medier Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 4.sal 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 4/2013 - december ISSN 1901-9874

Læs mere

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3)

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) Formålet Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium gennemfører tre personlige kompetenceudviklingsforløb (PKU) for eleverne på HG. Forløbene retter sig mod

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information November 2012 Lidt af hvert Udviklingsopgaver 2013 AMU Udvalgene har netop afsluttet vurderingen og beskrivelsen af de udviklingsopgaver, der

Læs mere

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid I forbindelse med fremskrivninger af antallet af efterlønsmodtagere er det afgørende at have en prognose for antallet af personer, der fremadrettet vil

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan Gymnasiet HTX Skjern Overgang til videregående uddannelse 2015 Baggrund for de iværksatte indsatser: Overgang til videregående uddannelse Gymnasiet HTX Skjern har, med udgangspunkt i opgørelsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odder Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere