Bilagsdel. Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr Ref. jes Den 12. maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsdel. Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes Den 12. maj 2015"

Transkript

1 Bilagsdel Ajourføring - Ejendomme J.nr Ref. jes Den 12. maj 2015 Rapport fra udvalget til undersøgelse af mulighed for afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber Indhold Bilag 1 Kommissorium for undersøgelse af mulighed for afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber... 2 Bilag 2 Lov om landinspektørvirksomhed... 6 Bilag 3 Bestemmelser i lovgivningen som tillægger landinspektører særlige beføjelser Bilag 4 Eksempler på arbejde som udføres af landinspektører Bilag 5 Sammenligning af reguleringen for landinspektørvirksomhed, advokatvirksomhed, revisionsvirksomhed, anerkendtestatikere, autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Bilag 6 Regulering i andre europæiske lande Bilag 7 Spørgeskema til undersøgelse af reguleringen i udvalgte lande Bilag 8 Oplysninger, som skal indberettes til Geodatastyrelsen Bilag 9 Oversigt over reguleringen af landinspektørerhvervet historisk set.. 45

2 Bilag 1 Kommissorium for undersøgelse af mulighed for afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber Baggrund I oktober 2012 præsenterede regeringen det konkurrencepolitiske udspil Styrket konkurrence til gavn for Danmark. Målsætningen var at styrke konkurrencen med henblik på at fremme innovation, vækst og produktivitet samt at sikre forbrugerne adgang til de bedste produkter til de laveste priser. Som opfølgning herpå nedsatte regeringen i 2013 en Taskforce om lovregulerede erhverv, som fik til opgave at gennemgå de lovregulerede erhverv i Danmark, herunder landinspektørerhvervet. Taskforcen skulle med sigte på at fremme konkurrencen komme med konkrete forslag til, hvor unødig regulering kunne fjernes, eller hvor de bagvedliggende beskyttelseshensyn kunne opnås på en alternativ, mindre byrdefuld måde. Det indgår i regeringens vækstpakke Danmark helt ud af krisen fra maj 2014, at regeringen vil igangsætte en analyse af landinspektørbranchen med henblik på at sikre konkurrence og fjerne unødige barrierer og byrder. Analysen skal afdække, hvorvidt der kan gives mulighed for nye ejerskabsmodeller i erhvervet, under fortsat hensyntagen til landinspektørers uvildighed og uafhængighed, og om der evt. er andre måder at sikre uafhængigheden. Undersøgelsen skal afdække de samfundsmæssige konsekvenser, herunder de erhvervsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser og betydningen for konkurrence og produktivitet af sådanne nye modeller. Undersøgelsen skal inddrage erfaringer fra tilsvarende regulering af andre erhverv samt internationale erfaringer. Miljøministeriet gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet og Finansministeriet. De gældende ejerskabsrestriktioner i lov om landinspektørvirksomhed begrænser ejerskabet til landinspektørselskaber og dermed adgangen til erhvervet, hvilket kan risikere at begrænse konkurrencen på området. Ifølge loven må landinspektørselskabers formål alene være at drive landinspektørvirksomhed. Desuden skal mindst 51 % af aktier/anparter og stemmerettigheder indehaves af landinspektører med beskikkelse, ligesom flertallet af bestyrelsesmedlemmer og direktion aktivt skal drive landinspektørvirksomhed. Formålet med reguleringen af landinspektørvirksomhederne er at sikre, at eneretsarbejderne - f.eks. ejendomsændringer og skelforretninger - udføres korrekt og uafhængigt af andre interesser, således at borgerne og samfundet kan have tillid til landinspektørernes arbejde. Opgaver: Undersøgelsen skal: 1. Beskrive landinspektørbranchen i dag med fokus på eneretsarbejde, herunder centrale nøgletal for sektoren, landinspektørernes opgaver og beskrivelse af den nuværende regulering samt betydningen for bl.a. konkurrencesituation, administrative byrder for branchen,omkostninger for samfundet samt branchemæssige og samfundsmæssige forhold i øvrigt. 2. Inddrage erfaringer fra relevante lovregulerede erhverv i Danmark. Desuden inddrage erfaringer fra andre landes regulering af landinspektørvirksomhed og de eneretsarbejder, som danske praktiserende landinspektører udfører. 2

3 3. Afdække, hvorvidt der kan gives mulighed for nye ejerskabsmodeller i erhvervet, under fortsat hensyntagen til landinspektørernes uvildighed og uafhængighed, og om der evt. er andre måder at sikre uafhængigheden på. 4. Afdække de samfundsmæssige konsekvenser, herunder de erhvervsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser og betydningen for konkurrence og produktivitet af sådanne nye modeller. På grundlag af undersøgelsen skal udvalget aflevere en rapport til regeringen med forslag til mulige nye ejerskabsmodeller i landinspektørerhvervet og redegøre for, hvilke konsekvenser disse har i forhold til den nuværende regulering med hensyn til uafhængighed, ansvar, konkurrence og ejendomsregistreringen. Proces Der nedsættes et udvalg bestående af Miljøministeriet (formand) Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Formandskab og sekretariatsfunktion varetages af Miljøministeriet ved Geodatastyrelsen. Til udvalgets brug og forud for dets første møde ultimo august 2014 udarbejder Miljøministeriet, Geodatastyrelsen et udkast til beskrivelse af landinspektørbranchen i dag, jf. punkt 1 ovenfor, samt undersøger, hvordan reguleringen er i andre europæiske lande, som det er relevant at sammenligne de danske forhold med. Andre relevante aktører inddrages i udvalgets arbejde efter behov. Tidshorisont Udvalget skal afslutte sit arbejde i november

4 Bilag: Forslag til model til undersøgelse af mulighed for afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber samt tidsplan Ad 1. Belyse branchemæssige og samfundsmæssige forhold med relation til lovreguleringen af landinspektørerhvervet, bl.a. konkurrencesituation, administrative byrder for branchen og omkostninger for samfundet. Undersøgelsen skal belyse følgende: Antallet af landinspektørfirmaer og deres størrelsesmæssige fordeling (antal medarbejdere, mv.) sammenlignet med en lignende brancher, f.eks. rådgivende ingeniører. Statistiske oplysninger om branchen, f.eks. omsætning pr. ansat sammenlignet med en lignende branche, f.eks. rådgivende ingeniører. Løn- og profitniveau i branchen, f.eks. lønstatistik for landinspektørassistenter sammenlignet med en lignende branche, f.eks. ingeniører ansat hos rådgivende ingeniører, profit- og overskudsgrader mv. Omfanget af udbud af eneretsarbejder Administrative byrder for landinspektørbranchen som følge af ejerskabsrestriktioner m.v. Administrative omkostninger hos Geodatastyrelsen som følge af ejerskabsrestriktionerne. Landinspektørens rolle i forhold til grundejere og offentlige myndigheder Offentlig kontrol af eneretsarbejder. Antallet af disciplinærsager og erstatningssager mod praktiserende landinspektører / landinspektørvirksomheder. Det forventes, at Praktiserende Landinspektørers Forening, Den danske Landinspektørforening, Landinspektørnævnet og Geodatastyrelsen kan bidrage med oplysninger til undersøgelsen, ligesom der kan inddrages statistiske oplysninger om brancheforhold. Ad 2. Inddrage erfaringer fra tilsvarende regulering af andre erhverv i Danmark, hvor også udøverens uafhængighed er vigtig. Desuden skal inddrages internationale erfaringer fra lande, hvor de eneretsarbejder, som danske praktiserende landinspektører udfører, udføres i privat regi. Undersøgelsen skal sammenligne ejerskabsrestriktionerne for landinspektører med ejerskabsrestriktioner for sammenlignelige erhverv, f.eks. revisorer og advokater for at undersøge om en eventuel lempeligere regulering af disse erhverv kan anvendes på landinspektørerhvervet. På baggrund af foreliggende undersøgelser af udførelsen af landinspektørarbejder i andre europæiske lande undersøges under hvilke former, landinspektørvirksomhed må drives i lande, som kan sammenlignes med Danmark. Blandt mindst to af de europæiske lande, hvor landinspektørvirksomhed drives i privat praksis, undersøges, om der i disse lande findes regulering af virksomhedsform, ejerskab, uafhængighed, personligt ansvar m.v. 4

5 Ad 3. Afdække, hvorvidt der kan gives mulighed for nye ejerskabsmodeller i erhvervet, under fortsat hensyntagen til landinspektørernes uvildighed og uafhængighed, og om der evt. er andre måder at sikre uafhængigheden på. På baggrund af de gennemførte undersøgelser skal udvalget fremlægge mindst eet forslag til en ejerskabsmodel i erhvervet, som imødekommer kravet om hensyntagen til landinspektørernes uvildighed og uafhængighed, og om der evt. er andre måder at sikre uafhængigheden på. Ad 4. Afdække de samfundsmæssige konsekvenser, herunder de erhvervsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser og betydningen for konkurrence og produktivitet af sådanne nye modeller. Der gennemføres en sammenlignende analyse af konsekvenserne af forslagene til nye ejerskabsmodeller i forhold til de nuværende ejerskabsrestriktioner. I analysen skal indgå en vurdering af konsekvenserne for landinspektørernes uafhængighed, deres personlige ansvar og konkurrencen i branchen. Desuden skal afledte konsekvenser for grundejerne og for registreringen af fast ejendom vurderes. Tidsplan: 1. juli 2014 Kommissorium godkendt 15. august 2014 Repræsentanter til udvalget er udpeget (1 repræsentant fra Miljøministeriets departement, 1 repræsentant fra Erhvervs- og Vækstministeriet, 1 repræsentant fra Finansministeriet og 1 repræsentant fra Geodatastyrelsen (formand)) 1. juli ultimo august 2014 Geodatastyrelsen indleder beskrivelsen af landinspektørbranchen, jf. punkt 1 i ovenstående opgavebeskrivelse. Ultimo august møde i udvalget, hvor de indledende undersøgelser m.v. fremlægges. Ultimo september 2014 Undersøgelse af landinspektørbranchen mv. afsluttet. Primo november 2014 Forslag til mulige fremtidige ejerskabsmodeller for landinspektørerhvervet er formuleret og konsekvensanalyser er gennemført. Ultimo november 2014 Udvalget afrapporterer til regeringen. 5

6 Bilag 2 Lov om landinspektørvirksomhed 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Bilag 3. Bestemmelser i lovgivningen som tillægger landinspektører særlige beføjelser Lov om landinspektørvirksomhed: 4, stk. 1: Matrikulære arbejder må kun udføres af praktiserende landinspektører og deres assistenter med beskikkelse. Lov om udstykning og anden registrering i matriklen: 13, stk. 1: Matrikulært arbejde må kun udføres af en landinspektør med beskikkelse. Matrikulært arbejde omfatter afsætning af skel samt udarbejdelse af de dokumenter, der er nødvendige for registrering af matrikulære forandringer, herunder fremskaffelse af den nødvendige dokumentation for, at lovens og er overholdt. (Bestemmelsen medfører, at erklæringer, som skal foreligge i matrikulære sager i henhold til bekendtgørelse om matrikulære arbejder, bekendtgørelse om udstykningskontrollen og bekendtgørelse om skelforretninger, skal afgives eller indhentes af en landinspektør med beskikkelse.) 44: Praktiserende landinspektører og deres assistenter med beskikkelse har til enhver tid og uden retskendelse adgang til enhver ejendom og enhver lokalitet for at udføre opgaver efter udstykningsloven samt opmåling til kortlægningsopgaver for offentlige myndigheder og institutioner samt koncessionerede selskaber. 46, stk. 2: Begæring om tinglysning af adkomst for en kommune til et tidligere fællesareal skal være vedhæftet et rids, som er udarbejdet af en landinspektør. Ridset skal vise arealets grænser og matrikelbetegnelse. Tinglysningsloven: 22: Ved udstykning skal der før skøder tinglyses foreligge attest fra en landinspektør om den geografiske udstrækning af de servitutter, der er tinglyst på ejendommen, og om hvilke af de nye parceller servitutterne vedrører. 23: 22 om servitutter gælder også ved arealoverførsel. 23, stk. 3: Til brug for matrikelmyndighedens afgørelse om uskadelighedsattest, skal der foreligge en erklæring fra en landinspektør med beskikkelse. Tinglysningsbekendtgørelsen (fast ejendom): 31, stk. 4: Anmeldelse om opdeling af en ejendom i ejerlejligheder og fortegnelsen over ejerlejlighederne skal være udarbejdet af en landinspektør med beskikkelse. 34: Det er i nogle tilfælde en betingelse for tinglysning af dokumenter om opdeling af en ejendom i ejerlejligheder, at der foreligger attest fra en landinspektør om, at ejendommen opfylder visse krav. 40: Tinglysningsfortegnelser, som tinglyses som adkomst på et areal, som er eksproprieret i henhold til statsekspropriationsloven, skal være udarbejdet af den ledende landinspektør ved statens ekspropriationer. (Bestemmelsen gælder i praksis også for praktiserende landinspektører ved ekspropriationer i henhold til anden lovgivning, f.eks. lov om offentlige veje.) 43, stk. 2, 44, stk. 1, og 45, stk. 1: Praktiserende landinspektører med beskikkelse skal i visse tilfælde, hvor uskadelighedsattest udarbejdes, afgive 11

12 erklæringer f. eks. om, at alle panthavere i ejendommen har givet samtykke til attesten. Lov om private vejrettigheder: 3, stk. 2: Til servitutdokumenter om private vejrettigheder skal ved tinglysningen høre en kopi af matrikelkortet, hvor vejen er indtegnet af en landinspektør. Lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber: 17: Ved tinglysning af et dokument om overdragelse af en anpart i en fast ejendom skal der foreligge en erklæring fra en landinspektør om, at udstykning ikke er mulig. Ejerlejlighedsloven: 10 og 10a: Det er i nogle tilfælde en betingelse for opdeling af en ejendom i ejerlejligheder, at der foreligger attest fra en landinspektør om, at ejendommen opfylder visse krav. Landbrugsloven: 5, stk. 2: En landinspektør kan afgive erklæring om, at lovens bestemmelser er opfyldt i forbindelse med matrikulære forandringer. 6, stk. 1: Landbrugspligten kan ophæves på grundlag af en erklæring fra en landinspektør om, at betingelserne herfor er opfyldt. 10, stk. 1: Beboelsesbygningerne på en landbrugsejendom, som drives sammen med en anden ejendom, kan nedrives på grundlag af en erklæring fra en landinspektør om, at betingelserne herfor er opfyldt. 10, stk. 3 og 4: Et areal på 2 ha eller derover kan fraskilles en landbrugsejendom med beboelsesbygning som en bygningsløs ejendom på grundlag af en erklæring fra en landinspektør om, at betingelserne herfor er opfyldt. 29, stk. 1: Jorder kan omlægges mellem landbrugsejendomme på grundlag af en erklæring fra en landinspektør om, at betingelserne herfor er opfyldt. Bekendtgørelse om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme. Bekendtgørelsen fastsætter de nærmere bestemmelser om de erklæringer, som landinspektører afgiver i henhold til ovennævnte bestemmelser. Lov om offentlige veje: 59: Til bistand for taksations- og overtaksationskommissioner udpeger vejbestyrelsen en landinspektør. Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (statsekspropriationsloven): 8: Til bistand for ekspropriations- og taksationskommissionerne og til at foretage de af ekspropriationerne foranledigede matrikulære berigtigelser m.v. beskikker transportministeren en eller flere ledende landinspektører. Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller m.m. (Bkg. nr. 1063/2010): 12

13 12, stk. 2: Det er en betingelse for at opnå skrotningsbevis for en vindmølle, at en landinspektør attesterer, at møllen er nedtaget og fjernet. Bygningsreglement 2010: Afsnit 1.3.3, stk. 5, nr.3: Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse forlange, at oplysninger om grundens størrelse eller byggeriets afsætning attesters af en landinspektør. 13

14 Bilag 4 Eksempler på arbejde som udføres af landinspektører Eneretsarbejder som udføres af landinspektører Udstykning, hvorved der fremkommer en ny ejendom, f.eks. parcelhusgrund. Omfatter opmåling og afmærkning af nye skel i marken, indhentelse af de nødvendige erklæringer fra grundejere og offentlige myndigheder samt udarbejdelse af digitale dokumenter og kort til registrering i Matriklen Arealoverførsel af et areal fra en ejendom til en anden. Omfatter opmåling og afmærkning af nye skel i marken, indhentelse af de nødvendige erklæringer fra grundejere og offentlige myndigheder samt udarbejdelse af digitale dokumenter og kort til registrering i Matriklen Sammenlægning af to eksisterende ejendomme. Omfatter indhentelse af de nødvendige erklæringer fra grundejere og offentlige myndigheder samt udarbejdelse af digitale dokumenter og kort til registrering i Matriklen Ejendomsberigtigelse, dvs. registrering af et skel, der er ændret ved hævd og hvor grundejerne er enige herom. Omfatter opmåling og afmærkning af det ændrede skel i marken, indhentelse af de nødvendige erklæringer fra grundejere og offentlige myndigheder samt udarbejdelse af digitale dokumenter og kort til registrering i Matriklen Matrikulering, f.eks. registrering af et opfyldt havneareal, der ikke tidligere har været optaget i matriklen. Omfatter opmåling og afmærkning af nye skel i marken, indhentelse af de nødvendige erklæringer fra grundejere og offentlige myndigheder samt udarbejdelse af digitale dokumenter og kort til registrering i Matriklen Skelafsætning, hvor landinspektøren genafsætter et eksisterende skel efter eksisterende mål. Omfatter også afgivelse af erklæringer om f.eks. bygningers overholdelse af afstand til skel. En genafsætning af et skel bliver normalt ikke registreret i Matriklen. Skelforretning. En domstolslignende proces, hvor landinspektøren i skeltvister træffer afgørelse om skellets beliggenhed. Landinspektørens afgørelse kan alene indbringes for domstolene. Omfatter opmåling og afmærkning af skellet i marken samt udarbejdelse af digitale dokumenter og kort til registrering i Matriklen Ejerlejlighedsopdeling. Omfatter opmåling, beregning af ejerlejlighedsarealer samt udarbejdelse af ejerlejlighedskort. Ændring af ejerlejlighedsopdeling. Omfatter opmåling, beregning af ejerlejlighedsarealer samt udarbejdelse af ejerlejlighedskort. Afgivelse af visse erklæringer ved omlægning af jord mellem landbrugsejendomme. Ændring af matriklens arealer og matrikelkort som følge af ekspropriation til anlæg af f.eks. en ny motorvej Andre arbejder som ikke er eneretsarbejder Bygningsafsætninger, hvor det ikke samtidig er nødvendigt at sikre overholdelse af afstand til skel. Opmålings- og kortlægningsarbejder, f.eks. situationsplaner til brug ved detailplanlægning af et område Stedfæstelse af servitutter ved tinglysning Opmåling, kortlægning og arealberegning mv. med henblik på ekspropriationsmyndighedens arealerhvervelse ved anlæg af f.eks. en ny motorvej 14

15 Bilag 5 Sammenligning af reguleringen for landinspektørvirksomhed, advokatvirksomhed, revisionsvirksomhed, anerkendtestatikere, autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Sammenligning mellem landinspektør-, advokat- og revisionsselskaber samt statikere og autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser Beskyttelsesvær dige hensyn Regulering af landinspektørbranche n har primært til formål at beskytte hensynet til landinspektørernes uafhængighed og kvaliteten af deres arbejde, dvs. sikre, at Regulering af advokatbranchen har primært til formål at beskytte hensynet til advokaternes uafhængighed og kvaliteten af advokaternes arbejde og dermed i sidste Formålet med godkendelse af revisorer er at sikre, at brugere kan handle i tillid til, at en revisorerklæring er afgivet af en person, der besidder den nødvendige teoretiske Formålet med anerkendelsen af statikere er, at sikre kvalitet ved projektering og udførelse af bærende konstruktioner i byggeriet, og at lette bygningsmyndigheder Det kræver særlige kompetencer at udføre og servicere installationer inden for el-, vvs- og kloakinstallationsomr åderne. Det kræver en autorisation. Certificering af lodser har bl.a. til formål at sikre offentlig sikkerhed, militære grunde, sejladssikkerheden, overholdelse af orden, forebyggelse af fare og miljøhensyn. 1 Det er virksomheden, der har autorisationen. Den personlige autorisation på el-området blev afskaffet med den nye autorisationslov, der trådte i kraft i juni På vvs-området og kloakområdet har man ikke haft personlig autorisation de seneste 12 år, og med den nye lov etablerede man dermed samme form for virksomhedsautorisation for alle tre autorisationsområder.

16 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser der er en korrekt og pålidelig registrering af ejendomsretten til fast ejendom, og at denne er i overensstemmelse med de faktiske og juridiske forhold, herunder ejendomsgrænserne i marken. Opgaverne har betydning for retssikkerheden for ejendomsejere, den finansielle sektor m.fl. retssikkerheden. viden og de faglige kvalifikationer til at afgive den pågældende erklæring. nes arbejde, uden at byggeprojekternes statiske dokumentation forringes. For at varetage den tekniske sikkerhed er størstedelen af alle installationsopgaver omfattet af en autorisationsordning. Formålet er at sikre, at installationer på området for el, vvs og kloak udføres og serviceres korrekt af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Lovregulering Lov om landinspektørvirksom hed Lov om rettens pleje (LBK nr af 24/09/2013) Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomhede Bygningsreglementet Anerkendelsesorganet Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og Lodsloven (LOV nr. 567 af 9/06/2006 med 16

17 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser (LBK nr. 680 af 17/06/2013) Bekendtgørelse om landinspektørselskabe r (BEK nr. 955 af 11/07/2013) Senere ændringer: LOV nr af 18/12/ LOV nr af 27/11/ LOV nr af 17/12/ LOV nr af 26/12/2013 LOV nr. 84 af 28/01/ LOV nr. 403 af 28/04/ LOV nr. 551 af 02/06/ LOV nr. 733 af 25/06/ LOV nr. 737 af 25/06/ LOV nr. 739 af 25/06/ r (revisorloven) (LOV nr. 468 af 17/06/2008) Senere ændringer: LOV nr 133 af 24/02/ LBK nr 395 af 25/05/2009 LOV nr 516 af 12/06/ LBK nr 559 af 19/05/2010 LBK nr 560 af 19/05/2010 LOV nr 718 af 25/06/ LOV nr 1231 af 18/12/ LOV nr 1232 af 18/12/ LOV nr 617 af 12/06/ LOV nr 634 af fastsætter nærmere regler for ordningens praksis, som beskrives i en forretningsorden, der skal være i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001:2008 Kvalitetssystemer og DS/EN ISO/IEC 17024, være offentlig tilgængelig, vejlede ansøgere og anmeldere om procedurer, rettigheder og pligter, give retningslinjer for anerkendte statikeres virke og vejlede anerkendte statikere om deres kloakinstallationsomr ådet (LOV nr. 401 af 28/04/2014) Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsomr ådet (BEK nr. 547 af 30/05/2014) Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvsog kloakinstallationsomr ådet og på gasområdet m.v. (BEK nr. 543 af 22/05/2014) senere ændringer) Lov om Danpilot (LOV nr. 600 af 12/06/2013 med senere ændringer) 17

18 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser Kompetent myndighed Miljøministeriet, Geodatastyrelsen Bekendtgørelse om advokatselskaber (BEK nr af 11/12/2007) 12/06/ LOV nr 403 af 28/04/ pligter ved byggesagsbehandli ng. Justitsministeriet Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen Anerkendelsesorgan: Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse Anerkendelsesudvalg: Udvalg på 9 medlemmer (EBST, Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessyste mer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsomr ådet og for virksomheder med virksomhedsgodkend else på gasområdet (BEK nr. 545 af 30/05/2014) Erhvervs- og Vækstministeriet Sikkerhedsstyrelsen Erhvervs- og Vækstministeriet, Søfartsstyrelsen. 18

19 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser Udøvere af erhvervet, titel og kompetencer Cand. geom. Praktiserende landinspektør Cand. jur. Advokat Statsautoriseret revisor og registreret revisor Rådgivende Ingeniører, KL, Foreningen af anerkendte statikere, Dansk Byggeri) Betaling for sagsbehandling. Civil-, akademi-, teknikum- eller diplomingeniør Anerkendt statiker Anerkendelsen gælder normalt for 5 årer personlig og følger den anerkendte statiker, uanset ansættelsesforhold Autoriseret eller delautoriseret vvsinstallatørvirksomhed, elinstallatørvirksomhed eller kloakmestervirksomh ed eller virksomhed med virksomhedsgodkend else på gasområdet. Virksomheden må Lodser ansat ved lodseriet DanPilot, som er en selvstændig offentlig virksomhed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Lodserne skal leve op til kvalifikationskrav, herunder krav om uddannelse og erfaring i lodsloven og bekendtgørelsen om udstedelse af 19

20 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 arbejde inden for hele autorisationsområdet eller inden for den del af autorisationsområdet eller gasområdet, hvortil den har opnået autorisation/godkend else fra Sikkerhedsstyrelsen. Lodser lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis (BEK nr af 21/11/2012). Eneretten omfatter Matrikulære arbejder, dvs. udstykning og registrering af andre ejendomsændringer i matriklen samt afsætning af skel og afholdelse af skelforretning. (Lovens 4 samt Advokater er eneberettigede til at møde i retten som fuldmægtige for parterne med visse undtagelser. (lovens 260) Statsautoriserede og registrerede revisorer har eneret til at revidere danske aktieog anpartsselskaber (Årsregnskabsloven). Revisor er offentlighedens Ikke en egentlig eneret. Anerkendelsen giver statikeren ret til at virke inden for de af anerkendelsesorganet fastsatte rammer, f.eks. hvis byggemyndigheden Installation og servicering af installationer inden for det respektive fagområde (el, vvs eller kloak). Danpilot (som er en selvstændig offentlig virksomhed under Erhvervs- og Vækstministeriet) har eneret på de såkaldte gennemsejlingslodsni nger, som er lodsning af en sejlads eller en 20

21 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser udstykningslovens 13). Andre arbejder, som landinspektører efter lovgivningen har eneret til at udføre, f.eks. opdeling af ejerlejligheder. tillidsrepræsentant ved afgivelse af revisorpåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervsgiverens eget brug. (lovens 16) kræver erklæring fra en anerkendt statiker i byggeansøgning. Statikeren kan medvirke enten som projekterende eller som kontrollant. del heraf, som ikke påbegyndes eller afsluttes i en dansk havn. Med ændring af Lodsloven i 2013 er der åbnet op for en forsøgsordning fra januar 2016, som giver andre aktører end Danpilot adgang til at foretage gennemsejlingslodsni nger mhp. fuld liberalisering i 2020 Selskabsform Enkeltmandsvirksom hed, I/S og som aktie-, anparts- eller partnerselskab Enkeltmandsvirksom hed, I/S og som aktie-, anparts- eller partnerselskab Ingen krav Ingen regulering af den virksomhed, hvori den anerkendte statiker kan virke. Anerkendelsen er Ingen specifikke krav til selskabsformen. Virksomheden skal have én eller flere fagligt ansvarlige, som Der er ikke krav til selskabsform for de private lodserier i Lodsloven. 21

22 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser personlig. er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen i henhold til loven om autorisation af virksomheder (nr. 401 af 28/04/2014) og i hht. bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsomr ådet og på gasområdet m.v. (BEK nr. 543 af 22/05/2014) DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed med egen bestyrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet (jf. Lov om Danpilot). Formål Landinspektørselskab er må alene have som formål at drive landinspektørvirksom hed Advokatselskaber må alene have som formål at drive advokatvirksomhed. Et advokatselskab Ved revisionsvirksomhed forstås en virksomhed, der er godkendt af Erhvervs- Intet krav om formål for virksomheden. Intet krav om formål for virksomheden. Selve loven om autorisation af Lodsloven stiller ikke krav om formål for virksomheden, men virksomheder, som 22

23 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser Et landinspektørselskab (holdingselskab), der alene ejes af praktiserende landinspektører, kan dog som eneste formål og aktivitet have at eje aktier eller anparter i et andet landinspektørselskab (lovens 4a). Lovens definition af landinspektørvirksom hed opfatter mere end eneretsarbejderne, som udgør ca. 20% af virksomhedernes arbejde. (holdingselskab), der alene ejes af advokater, og hvis eneste formål og aktivitet er at eje aktier eller anparter i et andet advokatselskab, kan dog eje aktier eller anparter i et advokatselskab. (Lovens 124). Det er ikke muligt at etablere såkaldte one stop shops, hvor klienten kan få andre ydelser ud over advokatydelser, f.eks. revisorbistand. og Selskabsstyrelsen efter lovens 13, herunder opfylder betingelser om ejerskab, ledelsesorgan og kvalitetskontrol (lovens 1). Ikke begrænsninger for revisionsselskabers vedtægtsmæssige formål. Revisionsselskaber kan sideløbende med revisionsvirksomhed drive f.eks. rådgivningsvirksomhe d. Med de nye EUregler, som er på vej for revisorer, kommer virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsomr ådet har til formål at sikre, at installationer på området for el, vvs og kloak udføres og serviceres korrekt af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Dette sikres ved, at det kun er autoriserede virksomheder eller virksomheder med virksomhedsgodkend else på gasområdet, der må udføre visse typer af arbejde. Der er således tale om udøver lodsvirksomhed i Danmark, skal registreres i det danske lodsregister. 23

Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes/pdh Den 12. maj 2015

Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes/pdh Den 12. maj 2015 Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes/pdh Den 12. maj 2015 Rapport fra udvalget til undersøgelse af mulighed for afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2011-12 Fremsat den 24. november 2011 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed (Landinspektørvirksomheder som partnerselskaber

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Notat Matrikel og Jura J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 20. juni 2012 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over hvilke oplysninger

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed

Forslag. til. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed (Lempelse af konkurrencebegrænsende regler og indførelse af lovpligtig ansvarsforsikring m.v.) 1 I lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indhold 1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder Beskikkelse... 2

Indhold 1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder Beskikkelse... 2 NOTAT Kontor/afdeling Ejendomme og Jura Dato 4. marts 2016 J nr.kms-300-0003 Landinspektørers- og landinspektørvirksomheders oplysningspligter /nikan Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Landinspektørloven. med kommentarer. Lars Buhl

Landinspektørloven. med kommentarer. Lars Buhl Landinspektørloven med kommentarer Lars Buhl 1 Landinspektørloven med kommentarer Af Lars Buhl Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Essen 22, 6000 Kolding ISBN: 978-87-996699-0-5 Forord Det er nu 50 år

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed 2011/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Kort- og Matrikelstyrelsen, j.nr. KMS-301-00007 Fremsat den 24. november 2011 af miljøministeren

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 40, stk. 2, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som

Læs mere

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør:

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør: Vilkår for at opnå beskikkelse som landinspektør Landinspektører beskikkes af Geodatastyrelsen på vegne af miljøministeren, jf. 1, stk. 1 i landinspektørloven 1. Ansøgninger om beskikkelse sendes til Geodatastyrelsen,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

4. 13, stk. 3, ophæves.

4. 13, stk. 3, ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m. (Ophævelse af eneretten til matrikulært arbejde m.m.

Læs mere

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Generelt om skemaerne 3. Oversigt over skemaerne 4. Erklæring til Tinglysningsretten 5. Skemaerne kan supplere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Herved bekendtgøres lov om udstykning og anden registrering i

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

3. I 13, stk. 2, og i 31, stk. 2, ændres Kort- og Matrikelstyrelsen til: Matrikelmyndigheden.

3. I 13, stk. 2, og i 31, stk. 2, ændres Kort- og Matrikelstyrelsen til: Matrikelmyndigheden. Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 59 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed, lov om afgift ved udstykning m.m. og

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m.

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

4. 13, stk. 3, ophæves.

4. 13, stk. 3, ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m. (Ophævelse af eneretten til matrikulært arbejde m.m.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen LBK nr 1213 af 07/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-201-00019 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye autorisationslov Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye lov Én samlet lov for el-, vvs- (herunder gas) og kloakinstallationsområdet Ét egenkontrolsystem for de tre autorisationsområder:

Læs mere

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør Forslag til ny revisorlov v/ Victor Kjær Vicedirektør Lovforslaget udtryk for balanceret tilgang Minimumsimplementering, men stadig nye krav til revisor og ledelse Bredt anvendelsesområde Lempede krav

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er meddelt styrelsen senest den 16. november 2007.

Kort & Matrikelstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er meddelt styrelsen senest den 16. november 2007. Matrikel- og Juraområdet J.nr. KMS-200-00010 Ref. jes Den 26. oktober 2007 Høring om udkast til ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen og administrative Bekendtgørelsen medfører ingen økonomiske eller administrative. - 4, stk. 3, som er

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Baggrunden for aftalen

Baggrunden for aftalen Baggrunden for aftalen iflg. Venstre Formål Nedbringe omkostningerne for danske virksomheder Fjerne unødig bureaukrati og regler, der bremser mulighederne for vækst og ekspansion. Modernisere en række

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Bekendtgørelse for Færøerne om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Bekendtgørelse nr. 202 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i kongelig anordning nr. 86 af 10.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

UDKAST Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

UDKAST Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven Civil- og Politiafdelingen UDKAST Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Advokatselskabers navn, sammensætningen af advokatselskabers bestyrelse og direktion mv.) Dato: 30. september 2008 Kontor:

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NOTAT. 8. kontor. J.nr Ref. KNI. Den 1. juli 1998

NOTAT. 8. kontor. J.nr Ref. KNI. Den 1. juli 1998 NOTAT ENERGISTYRELSEN 8. kontor J.nr. 53341-0003 Ref. KNI Energistyrelsens vurdering af udvalgte problemstillinger vedr. vindmøllers tilslutning til elnettet Den 1. juli 1998 I dette notat beskrives og

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

2009/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2009/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2009/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., KMS-219-00014 Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. februar 2014 14/01667-20 x x x KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT Vejdirektoratet har modtaget jeres brev af 29. januar 2014. I har

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, maj 2009 (revideret udgave, oktober 2009) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Hjemmelsgrundlag... 5 1.2.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere