Bilagsdel. Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr Ref. jes Den 12. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsdel. Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes Den 12. maj 2015"

Transkript

1 Bilagsdel Ajourføring - Ejendomme J.nr Ref. jes Den 12. maj 2015 Rapport fra udvalget til undersøgelse af mulighed for afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber Indhold Bilag 1 Kommissorium for undersøgelse af mulighed for afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber... 2 Bilag 2 Lov om landinspektørvirksomhed... 6 Bilag 3 Bestemmelser i lovgivningen som tillægger landinspektører særlige beføjelser Bilag 4 Eksempler på arbejde som udføres af landinspektører Bilag 5 Sammenligning af reguleringen for landinspektørvirksomhed, advokatvirksomhed, revisionsvirksomhed, anerkendtestatikere, autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Bilag 6 Regulering i andre europæiske lande Bilag 7 Spørgeskema til undersøgelse af reguleringen i udvalgte lande Bilag 8 Oplysninger, som skal indberettes til Geodatastyrelsen Bilag 9 Oversigt over reguleringen af landinspektørerhvervet historisk set.. 45

2 Bilag 1 Kommissorium for undersøgelse af mulighed for afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber Baggrund I oktober 2012 præsenterede regeringen det konkurrencepolitiske udspil Styrket konkurrence til gavn for Danmark. Målsætningen var at styrke konkurrencen med henblik på at fremme innovation, vækst og produktivitet samt at sikre forbrugerne adgang til de bedste produkter til de laveste priser. Som opfølgning herpå nedsatte regeringen i 2013 en Taskforce om lovregulerede erhverv, som fik til opgave at gennemgå de lovregulerede erhverv i Danmark, herunder landinspektørerhvervet. Taskforcen skulle med sigte på at fremme konkurrencen komme med konkrete forslag til, hvor unødig regulering kunne fjernes, eller hvor de bagvedliggende beskyttelseshensyn kunne opnås på en alternativ, mindre byrdefuld måde. Det indgår i regeringens vækstpakke Danmark helt ud af krisen fra maj 2014, at regeringen vil igangsætte en analyse af landinspektørbranchen med henblik på at sikre konkurrence og fjerne unødige barrierer og byrder. Analysen skal afdække, hvorvidt der kan gives mulighed for nye ejerskabsmodeller i erhvervet, under fortsat hensyntagen til landinspektørers uvildighed og uafhængighed, og om der evt. er andre måder at sikre uafhængigheden. Undersøgelsen skal afdække de samfundsmæssige konsekvenser, herunder de erhvervsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser og betydningen for konkurrence og produktivitet af sådanne nye modeller. Undersøgelsen skal inddrage erfaringer fra tilsvarende regulering af andre erhverv samt internationale erfaringer. Miljøministeriet gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet og Finansministeriet. De gældende ejerskabsrestriktioner i lov om landinspektørvirksomhed begrænser ejerskabet til landinspektørselskaber og dermed adgangen til erhvervet, hvilket kan risikere at begrænse konkurrencen på området. Ifølge loven må landinspektørselskabers formål alene være at drive landinspektørvirksomhed. Desuden skal mindst 51 % af aktier/anparter og stemmerettigheder indehaves af landinspektører med beskikkelse, ligesom flertallet af bestyrelsesmedlemmer og direktion aktivt skal drive landinspektørvirksomhed. Formålet med reguleringen af landinspektørvirksomhederne er at sikre, at eneretsarbejderne - f.eks. ejendomsændringer og skelforretninger - udføres korrekt og uafhængigt af andre interesser, således at borgerne og samfundet kan have tillid til landinspektørernes arbejde. Opgaver: Undersøgelsen skal: 1. Beskrive landinspektørbranchen i dag med fokus på eneretsarbejde, herunder centrale nøgletal for sektoren, landinspektørernes opgaver og beskrivelse af den nuværende regulering samt betydningen for bl.a. konkurrencesituation, administrative byrder for branchen,omkostninger for samfundet samt branchemæssige og samfundsmæssige forhold i øvrigt. 2. Inddrage erfaringer fra relevante lovregulerede erhverv i Danmark. Desuden inddrage erfaringer fra andre landes regulering af landinspektørvirksomhed og de eneretsarbejder, som danske praktiserende landinspektører udfører. 2

3 3. Afdække, hvorvidt der kan gives mulighed for nye ejerskabsmodeller i erhvervet, under fortsat hensyntagen til landinspektørernes uvildighed og uafhængighed, og om der evt. er andre måder at sikre uafhængigheden på. 4. Afdække de samfundsmæssige konsekvenser, herunder de erhvervsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser og betydningen for konkurrence og produktivitet af sådanne nye modeller. På grundlag af undersøgelsen skal udvalget aflevere en rapport til regeringen med forslag til mulige nye ejerskabsmodeller i landinspektørerhvervet og redegøre for, hvilke konsekvenser disse har i forhold til den nuværende regulering med hensyn til uafhængighed, ansvar, konkurrence og ejendomsregistreringen. Proces Der nedsættes et udvalg bestående af Miljøministeriet (formand) Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Formandskab og sekretariatsfunktion varetages af Miljøministeriet ved Geodatastyrelsen. Til udvalgets brug og forud for dets første møde ultimo august 2014 udarbejder Miljøministeriet, Geodatastyrelsen et udkast til beskrivelse af landinspektørbranchen i dag, jf. punkt 1 ovenfor, samt undersøger, hvordan reguleringen er i andre europæiske lande, som det er relevant at sammenligne de danske forhold med. Andre relevante aktører inddrages i udvalgets arbejde efter behov. Tidshorisont Udvalget skal afslutte sit arbejde i november

4 Bilag: Forslag til model til undersøgelse af mulighed for afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber samt tidsplan Ad 1. Belyse branchemæssige og samfundsmæssige forhold med relation til lovreguleringen af landinspektørerhvervet, bl.a. konkurrencesituation, administrative byrder for branchen og omkostninger for samfundet. Undersøgelsen skal belyse følgende: Antallet af landinspektørfirmaer og deres størrelsesmæssige fordeling (antal medarbejdere, mv.) sammenlignet med en lignende brancher, f.eks. rådgivende ingeniører. Statistiske oplysninger om branchen, f.eks. omsætning pr. ansat sammenlignet med en lignende branche, f.eks. rådgivende ingeniører. Løn- og profitniveau i branchen, f.eks. lønstatistik for landinspektørassistenter sammenlignet med en lignende branche, f.eks. ingeniører ansat hos rådgivende ingeniører, profit- og overskudsgrader mv. Omfanget af udbud af eneretsarbejder Administrative byrder for landinspektørbranchen som følge af ejerskabsrestriktioner m.v. Administrative omkostninger hos Geodatastyrelsen som følge af ejerskabsrestriktionerne. Landinspektørens rolle i forhold til grundejere og offentlige myndigheder Offentlig kontrol af eneretsarbejder. Antallet af disciplinærsager og erstatningssager mod praktiserende landinspektører / landinspektørvirksomheder. Det forventes, at Praktiserende Landinspektørers Forening, Den danske Landinspektørforening, Landinspektørnævnet og Geodatastyrelsen kan bidrage med oplysninger til undersøgelsen, ligesom der kan inddrages statistiske oplysninger om brancheforhold. Ad 2. Inddrage erfaringer fra tilsvarende regulering af andre erhverv i Danmark, hvor også udøverens uafhængighed er vigtig. Desuden skal inddrages internationale erfaringer fra lande, hvor de eneretsarbejder, som danske praktiserende landinspektører udfører, udføres i privat regi. Undersøgelsen skal sammenligne ejerskabsrestriktionerne for landinspektører med ejerskabsrestriktioner for sammenlignelige erhverv, f.eks. revisorer og advokater for at undersøge om en eventuel lempeligere regulering af disse erhverv kan anvendes på landinspektørerhvervet. På baggrund af foreliggende undersøgelser af udførelsen af landinspektørarbejder i andre europæiske lande undersøges under hvilke former, landinspektørvirksomhed må drives i lande, som kan sammenlignes med Danmark. Blandt mindst to af de europæiske lande, hvor landinspektørvirksomhed drives i privat praksis, undersøges, om der i disse lande findes regulering af virksomhedsform, ejerskab, uafhængighed, personligt ansvar m.v. 4

5 Ad 3. Afdække, hvorvidt der kan gives mulighed for nye ejerskabsmodeller i erhvervet, under fortsat hensyntagen til landinspektørernes uvildighed og uafhængighed, og om der evt. er andre måder at sikre uafhængigheden på. På baggrund af de gennemførte undersøgelser skal udvalget fremlægge mindst eet forslag til en ejerskabsmodel i erhvervet, som imødekommer kravet om hensyntagen til landinspektørernes uvildighed og uafhængighed, og om der evt. er andre måder at sikre uafhængigheden på. Ad 4. Afdække de samfundsmæssige konsekvenser, herunder de erhvervsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser og betydningen for konkurrence og produktivitet af sådanne nye modeller. Der gennemføres en sammenlignende analyse af konsekvenserne af forslagene til nye ejerskabsmodeller i forhold til de nuværende ejerskabsrestriktioner. I analysen skal indgå en vurdering af konsekvenserne for landinspektørernes uafhængighed, deres personlige ansvar og konkurrencen i branchen. Desuden skal afledte konsekvenser for grundejerne og for registreringen af fast ejendom vurderes. Tidsplan: 1. juli 2014 Kommissorium godkendt 15. august 2014 Repræsentanter til udvalget er udpeget (1 repræsentant fra Miljøministeriets departement, 1 repræsentant fra Erhvervs- og Vækstministeriet, 1 repræsentant fra Finansministeriet og 1 repræsentant fra Geodatastyrelsen (formand)) 1. juli ultimo august 2014 Geodatastyrelsen indleder beskrivelsen af landinspektørbranchen, jf. punkt 1 i ovenstående opgavebeskrivelse. Ultimo august møde i udvalget, hvor de indledende undersøgelser m.v. fremlægges. Ultimo september 2014 Undersøgelse af landinspektørbranchen mv. afsluttet. Primo november 2014 Forslag til mulige fremtidige ejerskabsmodeller for landinspektørerhvervet er formuleret og konsekvensanalyser er gennemført. Ultimo november 2014 Udvalget afrapporterer til regeringen. 5

6 Bilag 2 Lov om landinspektørvirksomhed 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Bilag 3. Bestemmelser i lovgivningen som tillægger landinspektører særlige beføjelser Lov om landinspektørvirksomhed: 4, stk. 1: Matrikulære arbejder må kun udføres af praktiserende landinspektører og deres assistenter med beskikkelse. Lov om udstykning og anden registrering i matriklen: 13, stk. 1: Matrikulært arbejde må kun udføres af en landinspektør med beskikkelse. Matrikulært arbejde omfatter afsætning af skel samt udarbejdelse af de dokumenter, der er nødvendige for registrering af matrikulære forandringer, herunder fremskaffelse af den nødvendige dokumentation for, at lovens og er overholdt. (Bestemmelsen medfører, at erklæringer, som skal foreligge i matrikulære sager i henhold til bekendtgørelse om matrikulære arbejder, bekendtgørelse om udstykningskontrollen og bekendtgørelse om skelforretninger, skal afgives eller indhentes af en landinspektør med beskikkelse.) 44: Praktiserende landinspektører og deres assistenter med beskikkelse har til enhver tid og uden retskendelse adgang til enhver ejendom og enhver lokalitet for at udføre opgaver efter udstykningsloven samt opmåling til kortlægningsopgaver for offentlige myndigheder og institutioner samt koncessionerede selskaber. 46, stk. 2: Begæring om tinglysning af adkomst for en kommune til et tidligere fællesareal skal være vedhæftet et rids, som er udarbejdet af en landinspektør. Ridset skal vise arealets grænser og matrikelbetegnelse. Tinglysningsloven: 22: Ved udstykning skal der før skøder tinglyses foreligge attest fra en landinspektør om den geografiske udstrækning af de servitutter, der er tinglyst på ejendommen, og om hvilke af de nye parceller servitutterne vedrører. 23: 22 om servitutter gælder også ved arealoverførsel. 23, stk. 3: Til brug for matrikelmyndighedens afgørelse om uskadelighedsattest, skal der foreligge en erklæring fra en landinspektør med beskikkelse. Tinglysningsbekendtgørelsen (fast ejendom): 31, stk. 4: Anmeldelse om opdeling af en ejendom i ejerlejligheder og fortegnelsen over ejerlejlighederne skal være udarbejdet af en landinspektør med beskikkelse. 34: Det er i nogle tilfælde en betingelse for tinglysning af dokumenter om opdeling af en ejendom i ejerlejligheder, at der foreligger attest fra en landinspektør om, at ejendommen opfylder visse krav. 40: Tinglysningsfortegnelser, som tinglyses som adkomst på et areal, som er eksproprieret i henhold til statsekspropriationsloven, skal være udarbejdet af den ledende landinspektør ved statens ekspropriationer. (Bestemmelsen gælder i praksis også for praktiserende landinspektører ved ekspropriationer i henhold til anden lovgivning, f.eks. lov om offentlige veje.) 43, stk. 2, 44, stk. 1, og 45, stk. 1: Praktiserende landinspektører med beskikkelse skal i visse tilfælde, hvor uskadelighedsattest udarbejdes, afgive 11

12 erklæringer f. eks. om, at alle panthavere i ejendommen har givet samtykke til attesten. Lov om private vejrettigheder: 3, stk. 2: Til servitutdokumenter om private vejrettigheder skal ved tinglysningen høre en kopi af matrikelkortet, hvor vejen er indtegnet af en landinspektør. Lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber: 17: Ved tinglysning af et dokument om overdragelse af en anpart i en fast ejendom skal der foreligge en erklæring fra en landinspektør om, at udstykning ikke er mulig. Ejerlejlighedsloven: 10 og 10a: Det er i nogle tilfælde en betingelse for opdeling af en ejendom i ejerlejligheder, at der foreligger attest fra en landinspektør om, at ejendommen opfylder visse krav. Landbrugsloven: 5, stk. 2: En landinspektør kan afgive erklæring om, at lovens bestemmelser er opfyldt i forbindelse med matrikulære forandringer. 6, stk. 1: Landbrugspligten kan ophæves på grundlag af en erklæring fra en landinspektør om, at betingelserne herfor er opfyldt. 10, stk. 1: Beboelsesbygningerne på en landbrugsejendom, som drives sammen med en anden ejendom, kan nedrives på grundlag af en erklæring fra en landinspektør om, at betingelserne herfor er opfyldt. 10, stk. 3 og 4: Et areal på 2 ha eller derover kan fraskilles en landbrugsejendom med beboelsesbygning som en bygningsløs ejendom på grundlag af en erklæring fra en landinspektør om, at betingelserne herfor er opfyldt. 29, stk. 1: Jorder kan omlægges mellem landbrugsejendomme på grundlag af en erklæring fra en landinspektør om, at betingelserne herfor er opfyldt. Bekendtgørelse om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme. Bekendtgørelsen fastsætter de nærmere bestemmelser om de erklæringer, som landinspektører afgiver i henhold til ovennævnte bestemmelser. Lov om offentlige veje: 59: Til bistand for taksations- og overtaksationskommissioner udpeger vejbestyrelsen en landinspektør. Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (statsekspropriationsloven): 8: Til bistand for ekspropriations- og taksationskommissionerne og til at foretage de af ekspropriationerne foranledigede matrikulære berigtigelser m.v. beskikker transportministeren en eller flere ledende landinspektører. Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller m.m. (Bkg. nr. 1063/2010): 12

13 12, stk. 2: Det er en betingelse for at opnå skrotningsbevis for en vindmølle, at en landinspektør attesterer, at møllen er nedtaget og fjernet. Bygningsreglement 2010: Afsnit 1.3.3, stk. 5, nr.3: Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse forlange, at oplysninger om grundens størrelse eller byggeriets afsætning attesters af en landinspektør. 13

14 Bilag 4 Eksempler på arbejde som udføres af landinspektører Eneretsarbejder som udføres af landinspektører Udstykning, hvorved der fremkommer en ny ejendom, f.eks. parcelhusgrund. Omfatter opmåling og afmærkning af nye skel i marken, indhentelse af de nødvendige erklæringer fra grundejere og offentlige myndigheder samt udarbejdelse af digitale dokumenter og kort til registrering i Matriklen Arealoverførsel af et areal fra en ejendom til en anden. Omfatter opmåling og afmærkning af nye skel i marken, indhentelse af de nødvendige erklæringer fra grundejere og offentlige myndigheder samt udarbejdelse af digitale dokumenter og kort til registrering i Matriklen Sammenlægning af to eksisterende ejendomme. Omfatter indhentelse af de nødvendige erklæringer fra grundejere og offentlige myndigheder samt udarbejdelse af digitale dokumenter og kort til registrering i Matriklen Ejendomsberigtigelse, dvs. registrering af et skel, der er ændret ved hævd og hvor grundejerne er enige herom. Omfatter opmåling og afmærkning af det ændrede skel i marken, indhentelse af de nødvendige erklæringer fra grundejere og offentlige myndigheder samt udarbejdelse af digitale dokumenter og kort til registrering i Matriklen Matrikulering, f.eks. registrering af et opfyldt havneareal, der ikke tidligere har været optaget i matriklen. Omfatter opmåling og afmærkning af nye skel i marken, indhentelse af de nødvendige erklæringer fra grundejere og offentlige myndigheder samt udarbejdelse af digitale dokumenter og kort til registrering i Matriklen Skelafsætning, hvor landinspektøren genafsætter et eksisterende skel efter eksisterende mål. Omfatter også afgivelse af erklæringer om f.eks. bygningers overholdelse af afstand til skel. En genafsætning af et skel bliver normalt ikke registreret i Matriklen. Skelforretning. En domstolslignende proces, hvor landinspektøren i skeltvister træffer afgørelse om skellets beliggenhed. Landinspektørens afgørelse kan alene indbringes for domstolene. Omfatter opmåling og afmærkning af skellet i marken samt udarbejdelse af digitale dokumenter og kort til registrering i Matriklen Ejerlejlighedsopdeling. Omfatter opmåling, beregning af ejerlejlighedsarealer samt udarbejdelse af ejerlejlighedskort. Ændring af ejerlejlighedsopdeling. Omfatter opmåling, beregning af ejerlejlighedsarealer samt udarbejdelse af ejerlejlighedskort. Afgivelse af visse erklæringer ved omlægning af jord mellem landbrugsejendomme. Ændring af matriklens arealer og matrikelkort som følge af ekspropriation til anlæg af f.eks. en ny motorvej Andre arbejder som ikke er eneretsarbejder Bygningsafsætninger, hvor det ikke samtidig er nødvendigt at sikre overholdelse af afstand til skel. Opmålings- og kortlægningsarbejder, f.eks. situationsplaner til brug ved detailplanlægning af et område Stedfæstelse af servitutter ved tinglysning Opmåling, kortlægning og arealberegning mv. med henblik på ekspropriationsmyndighedens arealerhvervelse ved anlæg af f.eks. en ny motorvej 14

15 Bilag 5 Sammenligning af reguleringen for landinspektørvirksomhed, advokatvirksomhed, revisionsvirksomhed, anerkendtestatikere, autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Sammenligning mellem landinspektør-, advokat- og revisionsselskaber samt statikere og autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser Beskyttelsesvær dige hensyn Regulering af landinspektørbranche n har primært til formål at beskytte hensynet til landinspektørernes uafhængighed og kvaliteten af deres arbejde, dvs. sikre, at Regulering af advokatbranchen har primært til formål at beskytte hensynet til advokaternes uafhængighed og kvaliteten af advokaternes arbejde og dermed i sidste Formålet med godkendelse af revisorer er at sikre, at brugere kan handle i tillid til, at en revisorerklæring er afgivet af en person, der besidder den nødvendige teoretiske Formålet med anerkendelsen af statikere er, at sikre kvalitet ved projektering og udførelse af bærende konstruktioner i byggeriet, og at lette bygningsmyndigheder Det kræver særlige kompetencer at udføre og servicere installationer inden for el-, vvs- og kloakinstallationsomr åderne. Det kræver en autorisation. Certificering af lodser har bl.a. til formål at sikre offentlig sikkerhed, militære grunde, sejladssikkerheden, overholdelse af orden, forebyggelse af fare og miljøhensyn. 1 Det er virksomheden, der har autorisationen. Den personlige autorisation på el-området blev afskaffet med den nye autorisationslov, der trådte i kraft i juni På vvs-området og kloakområdet har man ikke haft personlig autorisation de seneste 12 år, og med den nye lov etablerede man dermed samme form for virksomhedsautorisation for alle tre autorisationsområder.

16 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser der er en korrekt og pålidelig registrering af ejendomsretten til fast ejendom, og at denne er i overensstemmelse med de faktiske og juridiske forhold, herunder ejendomsgrænserne i marken. Opgaverne har betydning for retssikkerheden for ejendomsejere, den finansielle sektor m.fl. retssikkerheden. viden og de faglige kvalifikationer til at afgive den pågældende erklæring. nes arbejde, uden at byggeprojekternes statiske dokumentation forringes. For at varetage den tekniske sikkerhed er størstedelen af alle installationsopgaver omfattet af en autorisationsordning. Formålet er at sikre, at installationer på området for el, vvs og kloak udføres og serviceres korrekt af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Lovregulering Lov om landinspektørvirksom hed Lov om rettens pleje (LBK nr af 24/09/2013) Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomhede Bygningsreglementet Anerkendelsesorganet Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og Lodsloven (LOV nr. 567 af 9/06/2006 med 16

17 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser (LBK nr. 680 af 17/06/2013) Bekendtgørelse om landinspektørselskabe r (BEK nr. 955 af 11/07/2013) Senere ændringer: LOV nr af 18/12/ LOV nr af 27/11/ LOV nr af 17/12/ LOV nr af 26/12/2013 LOV nr. 84 af 28/01/ LOV nr. 403 af 28/04/ LOV nr. 551 af 02/06/ LOV nr. 733 af 25/06/ LOV nr. 737 af 25/06/ LOV nr. 739 af 25/06/ r (revisorloven) (LOV nr. 468 af 17/06/2008) Senere ændringer: LOV nr 133 af 24/02/ LBK nr 395 af 25/05/2009 LOV nr 516 af 12/06/ LBK nr 559 af 19/05/2010 LBK nr 560 af 19/05/2010 LOV nr 718 af 25/06/ LOV nr 1231 af 18/12/ LOV nr 1232 af 18/12/ LOV nr 617 af 12/06/ LOV nr 634 af fastsætter nærmere regler for ordningens praksis, som beskrives i en forretningsorden, der skal være i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001:2008 Kvalitetssystemer og DS/EN ISO/IEC 17024, være offentlig tilgængelig, vejlede ansøgere og anmeldere om procedurer, rettigheder og pligter, give retningslinjer for anerkendte statikeres virke og vejlede anerkendte statikere om deres kloakinstallationsomr ådet (LOV nr. 401 af 28/04/2014) Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsomr ådet (BEK nr. 547 af 30/05/2014) Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvsog kloakinstallationsomr ådet og på gasområdet m.v. (BEK nr. 543 af 22/05/2014) senere ændringer) Lov om Danpilot (LOV nr. 600 af 12/06/2013 med senere ændringer) 17

18 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser Kompetent myndighed Miljøministeriet, Geodatastyrelsen Bekendtgørelse om advokatselskaber (BEK nr af 11/12/2007) 12/06/ LOV nr 403 af 28/04/ pligter ved byggesagsbehandli ng. Justitsministeriet Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen Anerkendelsesorgan: Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse Anerkendelsesudvalg: Udvalg på 9 medlemmer (EBST, Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessyste mer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsomr ådet og for virksomheder med virksomhedsgodkend else på gasområdet (BEK nr. 545 af 30/05/2014) Erhvervs- og Vækstministeriet Sikkerhedsstyrelsen Erhvervs- og Vækstministeriet, Søfartsstyrelsen. 18

19 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser Udøvere af erhvervet, titel og kompetencer Cand. geom. Praktiserende landinspektør Cand. jur. Advokat Statsautoriseret revisor og registreret revisor Rådgivende Ingeniører, KL, Foreningen af anerkendte statikere, Dansk Byggeri) Betaling for sagsbehandling. Civil-, akademi-, teknikum- eller diplomingeniør Anerkendt statiker Anerkendelsen gælder normalt for 5 årer personlig og følger den anerkendte statiker, uanset ansættelsesforhold Autoriseret eller delautoriseret vvsinstallatørvirksomhed, elinstallatørvirksomhed eller kloakmestervirksomh ed eller virksomhed med virksomhedsgodkend else på gasområdet. Virksomheden må Lodser ansat ved lodseriet DanPilot, som er en selvstændig offentlig virksomhed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Lodserne skal leve op til kvalifikationskrav, herunder krav om uddannelse og erfaring i lodsloven og bekendtgørelsen om udstedelse af 19

20 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 arbejde inden for hele autorisationsområdet eller inden for den del af autorisationsområdet eller gasområdet, hvortil den har opnået autorisation/godkend else fra Sikkerhedsstyrelsen. Lodser lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis (BEK nr af 21/11/2012). Eneretten omfatter Matrikulære arbejder, dvs. udstykning og registrering af andre ejendomsændringer i matriklen samt afsætning af skel og afholdelse af skelforretning. (Lovens 4 samt Advokater er eneberettigede til at møde i retten som fuldmægtige for parterne med visse undtagelser. (lovens 260) Statsautoriserede og registrerede revisorer har eneret til at revidere danske aktieog anpartsselskaber (Årsregnskabsloven). Revisor er offentlighedens Ikke en egentlig eneret. Anerkendelsen giver statikeren ret til at virke inden for de af anerkendelsesorganet fastsatte rammer, f.eks. hvis byggemyndigheden Installation og servicering af installationer inden for det respektive fagområde (el, vvs eller kloak). Danpilot (som er en selvstændig offentlig virksomhed under Erhvervs- og Vækstministeriet) har eneret på de såkaldte gennemsejlingslodsni nger, som er lodsning af en sejlads eller en 20

21 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser udstykningslovens 13). Andre arbejder, som landinspektører efter lovgivningen har eneret til at udføre, f.eks. opdeling af ejerlejligheder. tillidsrepræsentant ved afgivelse af revisorpåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervsgiverens eget brug. (lovens 16) kræver erklæring fra en anerkendt statiker i byggeansøgning. Statikeren kan medvirke enten som projekterende eller som kontrollant. del heraf, som ikke påbegyndes eller afsluttes i en dansk havn. Med ændring af Lodsloven i 2013 er der åbnet op for en forsøgsordning fra januar 2016, som giver andre aktører end Danpilot adgang til at foretage gennemsejlingslodsni nger mhp. fuld liberalisering i 2020 Selskabsform Enkeltmandsvirksom hed, I/S og som aktie-, anparts- eller partnerselskab Enkeltmandsvirksom hed, I/S og som aktie-, anparts- eller partnerselskab Ingen krav Ingen regulering af den virksomhed, hvori den anerkendte statiker kan virke. Anerkendelsen er Ingen specifikke krav til selskabsformen. Virksomheden skal have én eller flere fagligt ansvarlige, som Der er ikke krav til selskabsform for de private lodserier i Lodsloven. 21

22 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser personlig. er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen i henhold til loven om autorisation af virksomheder (nr. 401 af 28/04/2014) og i hht. bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsomr ådet og på gasområdet m.v. (BEK nr. 543 af 22/05/2014) DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed med egen bestyrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet (jf. Lov om Danpilot). Formål Landinspektørselskab er må alene have som formål at drive landinspektørvirksom hed Advokatselskaber må alene have som formål at drive advokatvirksomhed. Et advokatselskab Ved revisionsvirksomhed forstås en virksomhed, der er godkendt af Erhvervs- Intet krav om formål for virksomheden. Intet krav om formål for virksomheden. Selve loven om autorisation af Lodsloven stiller ikke krav om formål for virksomheden, men virksomheder, som 22

23 Landinspektører Advokater Revisorer Statikere Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationso mrådet 1 Lodser Et landinspektørselskab (holdingselskab), der alene ejes af praktiserende landinspektører, kan dog som eneste formål og aktivitet have at eje aktier eller anparter i et andet landinspektørselskab (lovens 4a). Lovens definition af landinspektørvirksom hed opfatter mere end eneretsarbejderne, som udgør ca. 20% af virksomhedernes arbejde. (holdingselskab), der alene ejes af advokater, og hvis eneste formål og aktivitet er at eje aktier eller anparter i et andet advokatselskab, kan dog eje aktier eller anparter i et advokatselskab. (Lovens 124). Det er ikke muligt at etablere såkaldte one stop shops, hvor klienten kan få andre ydelser ud over advokatydelser, f.eks. revisorbistand. og Selskabsstyrelsen efter lovens 13, herunder opfylder betingelser om ejerskab, ledelsesorgan og kvalitetskontrol (lovens 1). Ikke begrænsninger for revisionsselskabers vedtægtsmæssige formål. Revisionsselskaber kan sideløbende med revisionsvirksomhed drive f.eks. rådgivningsvirksomhe d. Med de nye EUregler, som er på vej for revisorer, kommer virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsomr ådet har til formål at sikre, at installationer på området for el, vvs og kloak udføres og serviceres korrekt af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Dette sikres ved, at det kun er autoriserede virksomheder eller virksomheder med virksomhedsgodkend else på gasområdet, der må udføre visse typer af arbejde. Der er således tale om udøver lodsvirksomhed i Danmark, skal registreres i det danske lodsregister. 23