Hvordan fremmes delebilisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan fremmes delebilisme"

Transkript

1 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes som en god følge af vækst og fremgang, der giver mennesker frihed. Alene i København er bilejerskabet steget med 40% over de sidste 10 år, hvilket fra politisk side imødekommes med milliardinvesteringer i trafikforbedringer og parkeringspladser. Men moderne forbrugere kører delebil. Delebilisme er en hastigt voksende trend i storbyer over hele verden, hvor tusinder af bilister har solgt bilen og meldt sig ind i delebilsforeninger. Hvis delebilsforeningernes medlemstilgang fortsætter som nu, vil mange tusind privatbiler blive skiftet ud med langt færre delebiler i løbet af de kommende år. Den voksende delebilisme blandt moderne byboere viser, at mange mennesker ikke har behov for at eje sin egen bil, for at føle frihed. Tværtimod er der mange borgere, som gerne vil have færre biler i byen, til fordel for gågader, stillegader og grønne pladser. Dette papir beskriver delebilismens potentiale og kommer med forslag til, hvordan samfundet med ganske få midler vil kunne fremme delebilismen og opnå store besparelser i fremtidige trafikinvesteringer. I Københavns Kommune har man f.eks. besluttet at bruge mere end 1.2 milliarder til at opføre 4000 parkeringspladser i p-huse. For en brøkdel af disse penge ville man kunne investere i delebilisme og dermed overflødiggøre nye parkeringsanlæg. Hvad er delebilisme 2 Delebilisme reducerer bilisme og forurening 2 Status på delebilismen lige nu 2 Vækstpotentiale 2 Miljøpotentiale 3 11 forslag til fremme af delebilisme 4 1. Faste holdepladser til delebiler 4 2. Parkeringsfordele 4 3. Skrotpræmie og salgspræmie 4 4. Starthjælp til nye foreninger og medlemmer 4 5. Samarbejde med kollektiv transport 4 6. Støtte til information og markedsføring 4 7. Støtte til it-udvikling, nøglesystemer, viden, osv Bolig med bil 5 9. Afgiftsreduktion / miljøpræmie Fremkommelighedsfordele Offentlig tjenestekørsel med delebiler 5 Mere information 5 Agenda 21 Center Indre Nørrebro - Blegdamsvej 4B - Tel Fax

2 Hvad er delebilisme At være delebilist er en mellemting mellem at være bilejer og ikke-bilejer, idet man melder sig ind i en forening, der giver brugsret til alle foreningens delebiler efter behov. Delebilerne har faste parkeringspladser tæt på medlemmernes boliger, og reserveres over internettet, helt ned til en time ad gangen. Der er forskellige biler at vælge imellem, og man betaler for det antal kilometer, man kører. Undersøgelser af delebilsforeningernes medlemmer viser, at delebilisme ikke blot er et billigt tilbud til borgere, der ikke har råd til at købe egen bil, men først og fremmest er en attraktiv livsstil for moderne byboere med bevidste transportvaner. Delebilisterne er typisk børnefamilier med videregående uddannelser og høj indkomst, som bor i byen, hvor cykel og bus er lettest i dagligdagen. Delebilisterne er altså borgere, som man kunne forvente ville anskaffe egen bil, og som generelt er underrepræsenterede blandt passagererne i kollektiv transport. Halvdelen af delebilisterne er forhenværende bilejere, som nu foretrækker at anvende cykel og kollektiv transport til hverdag og delebil til weekendture og storindkøb. Delebilisterne fortæller selv, at en vigtig grund til at være delebilist er, at man slipper for alt det bøvl, som følger med at eje og vedligeholde egen bil. Delebilisme reducerer bilisme og forurening Delebiler frigiver plads i byen. Alene i København Kommune er der over 3000 delebilister, der deles om ca. 100 biler. Da halvdelen af delebilisterne er tidligere bilejere er der frigjort 400 parkeringspladser, svarende til 3000 m2 kantstensparkering, som kan bruges til gågader og grønne pladser mv. Delebilisme reducerer ikke kun bilparken, men også det samlede antal kørte kilometer i bil. Erfaringer fra en række delebilsklubber over hele verden viser, at det totale antal kørte kilometer for delebilisterne er reduceret med en tredjedel efter de blev delebilister, inklusive øgningen hos den halvdel, som ikke havde bil før. Det er især de korte ture, der forsvinder. Det betyder mindre trængsel, mindre støj, mindre luftforurening og større trafiksikkerhed, og dermed færre offentlige udgifter til trafikforbedringer og forureningsbekæmpelse. Delebilisme giver flere passagerer i den kollektive trafik, da delebilisterne kun betaler for bilen, når de kører i den, og derfor opmuntres til at tage det offentlige eller cyklen, når det er lettest og billigst. I modsætning til bilejeren, der har betalt for at have bilen holdende, og derfor oplever kollektiv transport som dyrt og besværligt. Status på delebilismen lige nu Delebilismen vokser hurtigt over hele verden. Sweitz er længst fremme, og havde i 2006 i alt delebilister og 1950 biler. Der er næsten 4000 delebilister i Danmark, som deler ca. 200 delebiler. Det danske delebilsmarked dækkes af to typer foreninger. Der er 13 ikke-kommercielle delebilsforeninger, som dækker lokale byområder. De ikke-kommercielle foreninger har til sammen ca medlemmer og ca. 100 delebiler. Hertz Delebiler er en kommerciel delebilsforening med ca medlemmer og ca. 100 biler, og mange lokalafdelinger. Københavns delebiler har eksisteret næsten 4 år, og har nu 545 medlemmer, som deler 46 miljørigtige biler. Vi har små biler, store biler og varevogn. Foreningens medlemmer bestemmer hvilke biler, vi anskaffer, og nye holdepladser oprettes tæt på nye medlemmers boliger. De danske delebilsforeninger har sluttet sig sammen i Danske Delebiler, på tværs af kommercielle og ikkekommercielle foreninger. Danske Delebiler samarbejder med delebilsforeninger i hele verden. Der er enighed om, at alle delebilister skal kunne låne hinandens biler. Snart kan en københavnerfamilie køre tog til Aalborg, eller flyve til San Francisco, og hoppe ind i en delebil, når de kommer frem. Men der er stadig meget langt til et komplet net af delebiler. Langt fra alle danske byer har delebilsforeninger, og i de enkelte byer kan der være langt mellem delebilsholdepladserne. Vækstpotentiale Det kan betale sig at blive delebilist, hvis man har et kørselsbehov mellem 1000 og km om året. Delebilisme er først og fremmest en fordel i bysamfund, hvor bilkørsel er besværligt, kollektiv transport er veludbygget og afstandene cykelvenlige. En undersøgelse fra år 2000 viser, at en fjerdedel af alle danske kørekortsindehavere er potentielle delebilister, da de har et kørselsmønster, der gør delebilisme rentabelt, og samtidig bor i bysamfund af en hvis størrelse.

3 Delebiler er ikke kun til privatkørsel, idet tilbud til erhvervsdrivende er ved at blive udviklet. De private medlemmer bruger fortrinsvis bilerne i weekenderne, så erhvervskunder til hverdag vil medføre endnu bedre udnyttelse af bilerne. Især småvirksomheder med lille kørselsbehov er potentielle delebilister, men også store firmaer og institutioner, der har puljer af tjenestebiler vil kunne erstatte tjenestebilerne med delebiler og slippe for administration og vedligehold. I København er der aktuelt 8 medlemmer for hver delebil, og hver delebil erstatter 5 privatbiler. Udenlandske erfaringer viser, at ved flere medlemmer og tættere delebilspark kan behovet dækkes med én delebil per 25 medlemmer, hvilket erstatter endnu flere privatbiler og frigiver endnu flere parkeringspladser. Miljøpotentiale Hovedintentionerne bag delebilisme er, at alle delebiler skal være nye miljørigtige biler, og alle omkostninger skal betales via kilometerprisen, så man på ingen måde opmuntres til at køre længere end hensigtsmæssigt. Det betyder at medlemskab og timebetaling koster ret lidt, og at der ikke tilbydes rabatter og priser der inkluderer et antal kilometer i timeprisen eller medlemskabet. En undersøgelse af delebilisme i Øresundsregionen har beregnet en række fremtidige miljøkonsekvenser ved delebilisme i København: Såfremt 5 % af husstandene i Københavns og Frederiksbergs kommuner, dvs ud af husstande, bliver delebilister har det følgende konsekvenser: - Bilkørslen reduceres med kilometer om året. - Den kollektive trafik øges med millioner passagerkilometer om året. - CO2 reduceres med tons om året. - Der vil være 2400 færre biler i byen, idet 600 miljørigtige delebiler vil erstatte 3000 privatbiler af blandet kvalitet færre parkeringspladser frigiver m2 parkeringsplads eller m2 kantstensparkering.

4 11 forslag til fremme af delebilisme Nedenstående beskrives en række forslag til, hvordan samfundet kan reducere privatbilismen ved at give starthjælp til delebilismen. 1. Faste holdepladser til delebiler Delebilisme er kun attraktivt, hvis der holder en delebil lige i nærheden af min bolig. Et komplet delebilsnet forudsætter, at der er faste delebilsholdepladser ved alle boligområder. Delebilspladser bør indarbejdes i kommende lokalplaner. I byerne må der gerne afsættes plads til en håndfuld delebiler i hver anden gade, så det ikke er mangel på pladser, der forhindrer delebilismens udbredelse. Denne ordning er indført i Københavns Kommune i Delebilspladserne markeres med synlige standere, der udbreder kendskabet til delebilisme. Ved togstationer og andre trafikknudepunkter er det vigtigt med delebilspladser, så transportmidlerne kan kombineres optimalt. 2. Parkeringsfordele Delebilerne bør fritages for parkometerpenge og tidsbegrænsning. Københavns og Frederiksberg kommuner og mange andre støtter delebilismen med gratis p-licenser uden tidsbegrænsning. 3. Skrotpræmie og salgspræmie Borgere, der afskaffer deres privatbil for at melde sig ind i en delebilsforening, kan belønnes med præmie for at skrotte eller sælge bilen. Hvis skrotpræmien er f.eks. indmeldelsesgebyr og 2 års kontingent i Københavns Delebiler, vil det aktuelt koste kr. pr. bil, der skrottes. Til sammenligning koster et p-hus pr. parkeringsplads. Hvis disse penge bruges til skrotpræmier i stedet for, vil man for en p-plads pris kunne fjerne biler fra byen. 4. Starthjælp til nye foreninger og medlemmer Forudsætningen for at blive delebilist er, at der er delebilsholdepladser meget tæt på hjemmet. I dag er det kun få byer i Danmark, som har delebilsforeninger, og delebilisme er derfor først og fremmest et lokalt fænomen, som opstår hvis lokale ildsjæle knokler for det. Et landsdækkende delebilsnet, som dækker alle større boligområder, vil få delebilen til at fremstå som et blivende transportmiddel i Danmark. Offentlig støtte til oprettelse af nye delebilsforeninger vil opmuntre nye ildsjæle, og flere klubber vil styrke både kendskabet og troværdigheden. I San Francisco gav byrådet 15 millioner kroner i starthjælp til delebilsforeningen, hvilket gav 200 biler i løbet af et par år. Starthjælp kan også bestå i kampagner, hvor der gives offentligt tilskud til indmeldelsesomkostningerne for nye medlemmer. 5. Samarbejde med kollektiv transport Delebilisme er især relevant i lokalområder, der har velfungerende kollektiv transport, da delebilister typisk kun bruger bil et par gange om måneden. Udbygning af den kollektive transport vil derfor i sig selv gøre delebilisme mere attraktivt. I København og udlandet har man eksperimenteret med fælles markedsføring og gensidige rabatordninger, f.eks. gratis medlemskab af delebilsklub ved køb af kort til bus og tog, eller rabat i bus og tog for delebilister. 6. Støtte til information og markedsføring Delebilisme er stadig nyt, og mange borgere har aldrig hørt om det. Udbredelsen vokser ekspotentielt, idet flere medlemmer og flere biler lokker endnu flere til. Delebilisme kræver derfor meget markedsføring og opsøgende arbejde i startfasen, indtil det er så udbredt, at alle kender en delebilist, og delebilsholdepladserne er synlige tæt på ens egen bolig. Delebilisme er en ny tankegang og nye kørselsvaner. En barriere mod delebilisme er, at nuværende bilejere har en tendens til sammenligne kilometerprisen og glemme de store faste omkostninger, der er forbundet med at eje bilen. Der er derfor brug for information og kampagner, der kan synliggøre de reelle udgifter ved bilejerskab over for delebilisme. 7. Støtte til it-udvikling, nøglesystemer, viden, osv. En stor delebilsforening forudsætter et moderne internet-bookingsystem, der er forbundet med bilernes låsesystem, således at de rigtige medlemmer låser sig ind i de rigtige biler på de rigtige tidspunkter og faktureres korrekt.

5 De eksisterende delebilsforeninger har varierende it- og nøgle-løsninger, som er mere eller mindre under udvikling. Det er besluttet at medlemmer af én delebilsforening har brugsret til alle andre foreningers delebiler, men da booking- og nøglesystemer osv. ikke er integreret, skal hver enkelt ønske i dag håndteres og faktureres manuelt, hvilket er dyrt og besværligt. Der er brug for tværgående teknisk standardisering i samarbejde med de internationale spillere. For kommende delebilsforeninger vil det være en stor hjælp, hvis der findes en færdig itpakkeløsning inklusive ekspertbistand, der kan hjælpe med at opbygge drift og administration. Et fælles projekt kan forankres i Danske Delebiler, såfremt der kan gives støtte til ansættelse af relevante kompetencer. 8. Bolig med bil Nybyggeri skal i dag forsynes med mange dyre parkeringspladser til privatbiler. Delebilspladser vil give mindre parkeringsbehov, idet en delebil typisk erstatter 5 privatbiler. Et krav om delebilspladser med mulighed for reduktion af det samlede antal p-pladser vil kunne give billigere boliger og frigøre plads til rekreative områder. 9. Afgiftsreduktion / miljøpræmie Delebilisme kan belønnes med reduktion og fritagelse for relevante skatter og afgifter eller belønnes med præmier. Ud over den direkte gevinst for delebilisterne vil afgiftsreduktion og præmiering i sig selv være et kraftigt signal med stor reklameværdi, der viser at samfundet ønsker delebilismen. 10. Fremkommelighedsfordele Trafikpropper og køer er hverdag for bilister i København og andre større byer, og en vigtig årsag til, at delebilisterne har fravalgt egen bil, og foretrækker cykel og bus i dagligdagen. Delebilisme er med til at reducere trængslen, og kan med fordel belønnes ved at give særlige fordele i trafikken, f.eks. tilladelse til at benytte busbaner, chip til bussluser, osv. Såfremt der indføres roadpricing eller bompenge i Danmark er det vigtigt, at delebilister friholdes for betaling og adfærdsregulerende regler, da målet med roadpricing ikke er at ramme delebilister, som gennemsnitligt kun kører et par gange i måneden. 11. Offentlig tjenestekørsel med delebiler En del offentlige institutioner råder over tjenestebiler, mens andre bruger en del penge på taxaer til medarbejdere, der har ærinder ude i byen. Meget af denne kørsel vil med fordel kunne erstattes med delebiler, således at institutionerne kun skal betale for forbrug, og slipper for administration og vedligehold af egen bilpark. Delebiler som tjenestebiler vil betyde at samme bil kan være både tjenestebil og privatbil for samme medarbejder. Mellem hjem og job kører man som privat medlem, og på jobbet kører man under firmaets kundenummer. Har man morgenmøde ude i byen kan man tage nærmeste delebil direkte fra hjemmet til mødet, uden at skulle hente en tjenestebil på arbejdspladsen først. At anvende delebiler som tjenestebiler i offentlige institutioner vil gøre mange mennesker kendt med delebilismen, og vil styrke indtrykket af delebilismen som et troværdigt og stabilt alternativ til egen bil, både for private og virksomheder. Mere information Tal og påstande i dette papir kommer fra Københavns Delebilers egne registreringer, og fra følgende tre undersøgelser af delebilismens potentialer: - Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen, Miløre Centre, Kombineret mobilitet, HUR, Evaluering af carsharing i Danmark, Miljøstyrelsen, 2000 Med venlig hilsen

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Delebilisme vol. 2.0. The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business

Delebilisme vol. 2.0. The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business Delebilisme vol. 2.0 The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Executive Summary... 4 1. Præsentation... 6 1.1. Indledning... 6 1.2. Problemformulering...

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC.

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. DelebilFonden 28. november 2011 Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. Nærværende notat giver et overblik over udbredelsen

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Delebiler. samfinansiering med stort miljø- og trængselspotentiale 24 TRAFIK & VEJE 2012 DECEMBER

Delebiler. samfinansiering med stort miljø- og trængselspotentiale 24 TRAFIK & VEJE 2012 DECEMBER KOLLEKTIV TRAFIK Delebiler samfinansiering med stort miljø- og trængselspotentiale Delebiler er i vækst i Danmark såvel som internationalt og rummer store miljø- og trængselsmæssige potentialer. Udbredelsen

Læs mere

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE Forord Formålet med dette idékatalog er at give virksomheder i Allerød

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Oktober 2001 Indhold 1. Formål side 3 2. Opbygning side 3

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger

hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger Index Udgivet af Miljøpunkt Indre by - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. 1550 København V www.a21.dk CVR: 31 69 00 80 Publikationen

Læs mere

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Velkomst Kim Christensen, formand for Nørrebro Lokaludvalg Det er i EU disse ting vedrørende luftforurening bliver besluttet. Vi skal tage

Læs mere

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU 'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU Indhold 352-(.7'(6,*1 3URMHNWRUJDQLVHULQJ 3URMHNWHWVIRUPnORJUDPPH 2UJDQLVHULQJDIGHOHELOVRUGQLQJHU 9DOJDIEROLJRPUnGHU,QIRUPDWLRQRJUHNUXWWHULQJ,QIRUPDWLRQRJPDUNHGVI ULQJ

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere