Projekt Menneske er en dansk forsøgsinstitution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Menneske er en dansk forsøgsinstitution"

Transkript

1 ANNAUSE KONGSTAD &JAN UMBORG MADSEN DNarkobehandlingen i "Projekt Menneske" i Danmark er opbygget med udgangspunkt i en italiensk behandlingsmodel. I denne artikel beskrives filosofien bag og principperne i denne model, som kaldes Ce.l.S. Forfatterne sammenfatter hovedprincippet som "Respekt for mennesket". Ce.I.S. - italiensk inspiration til narkobehandlingen i Danmark 1 Projekt Menneske er en dansk forsøgsinstitution på narkobehandlingsområdet, som arbejder med udgangspunkt i en behandlingsmodel udviklet af Centro Italiano di Solidarieta (Ce.I.S. - udtales "tjæis") i Rom. Etableringen af projektet startede, da det danske socialministerium uformelt henvendte sig til Københavns Kommune i foråret I Socialministeriet mente man, at der var brug for et alternativ til den Minnesota-behandling (I2-trins behandling), der på det tidspunkt var næsten enerådende indenfor døgnbehand Hng for narkomaner i Danmark. Socialministeriet søgte at realisere regeringens narkotikapolitik, som den havde fundet udtryk i en redegørelse, som den danske regering afgav til Folketinget i Her blev der lagt vægt på, at narkotikapolitikken bl.a. skulle sikre en bred vifte af behandlingstilbud til narkomanerne Oustitsministeriet m.fl. 1994). Projekt Menneske indskriver sig i en mangeårig forsøgstradition på det sociale område i Danmark. Forsøgsvirksomheden på det sociale område er et af udtrykkene for en omfattende omstillings- og ændringsstrategi, der må ses som en politisk reaktion på de problemer, den danske velfærdsstat løb ind i i starten af firserne. Den første store satsning var Socialministeriets Udviklingsmidler (SUM) , hvor der blev uddelt i alt 350 mio. kr. Med senere puljer har målet især været at tilgodese svagt stillede grupper, som det har været svært at tilgodese på lokalt niveau (se mere om forsøgsvirksomhed i Hegland (1994)). På narkotikaområdet vedtog Folketinget i 1994 at opruste behandlingssiden gennem fordeling af en pulje på 340 mio. kr. over en fireårig periode. Ved fordelingen af puljen tilgodesås såvel de kommunale behandlingssystemer som en række projekter, der blev fasdagt af Socialministeriet. Projekt Menneske var et af de centralt fasdagte initiativer, og der blev afsat knap 30 mio. kr. til projektet. 304 [ NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL ( 5-6)

2 Inspirationen til at anvende netop Ce.I.S som forbillede kom bl. a. fra en studierejse til Italien som Socialministeren og Folketingets socialudvalg foretog i Man besøgte en række narkobehandlingsinstitutioner, herunder Ce.I.S. Det er ikke første gang, at behandlingsmodeller- og erfaringer fra udlandet søges anvendt i dansk narko behandling. Den i Danmark vidt udbredte 12-trins behandling henter hovedsagelig sin inspiration i USA I forhold til anvendelsen afce.i.s.' behandlingsmodel i Danmark mener vi, at det er vigtigt at se nærmere på nogle af de fundamentale træk ved behandlingsrnodellen, ikke mindst set i lyset af, at den af forsøgsmagerne opfattes som et alternativ til netop 12-trinsbehandlingen. Vi vil derfor redegøre for hvordan italienerne selv ser på de vigtigste principper i Ce.I.S' behandlingsprogrammer - bl.a. den erklærede filosofi, sådan som den udtrykkes i opfattelsen af mennesket og af stofmisbrugeren. 3 Herudover vil vi give nogle eksempler på, hvordan de har generaliseret deres erfaringer med behandlingen af stofmisbrugere. Vi vil koncentrere os om den del af programmet, der skal overføres til Danmark, nemlig døgn behandlingen i bofællesskab og de dertil hørende motivations- og udslusningsfaser. Ce.I.S.' historiske udvikling Ce.I.S. startede for knapt 30 år siden som en løs sammenslutning af frivillige. På initiativ af præsten Mario Picchi, der arbejdede på Roms hovedbanegård, blev organisationen formelt stiftet i Ce.LS havde oprindelig ikke en narkobehandlingsinstitution, men var, hvad organisationens nuværende vicepræsident Juan Corelli kalder, et emergency-program: Aktiviteter rettet mod unge der begik 'mikrokriminalitet' og unge med prostitutionserfaringer samt deres familier.4 At Ce.I.S. påbegyndte arbejdet med narkomaner skyldtes først og fremmest to begivenheder. For det første at Vatikanets 2. konvent opfordrede til, at kirken skulle være konkret i det sociale arbejde og tage fat på problemernes årsager. For det andet at stofferne blev spredt i samfundet som et ledsagefænomen til 68- oprøret og hippiebevægelsen. I slutningen af70'erne oprettede Ce.I.S. sit første terapeutiske bofællesskab for narkomaner, San Carlo. Inspirationen til døgnbehandlingen blev hentet i den amerikanske Daytopmodel. Daytop blev ret direkte overført, og amerikanske rådgivere opholdt sig i en lang periode i Italien. I dag beskrives Daytop af Andrea Pilloni fra Ce.I.S som meget struktureret, meget hierarkisk og ret militaristisk.5 Naturligt nok, da Daytop var udviklet til at behandle vietnamveteraner, som var blevet afhængige af stoffer under krigen. Pilloni siger, at Daytop, der var udviklet i et temmelig konkurrencepræget og individualistisk samfund som det amerikanske, fungerede mindre godt i Italien, hvor familie og netværk spiller en større rolle. I forbindelse med en international konference i 1984 for terapeutiske samfund kom Ce.I.S. i kontakt med en gruppe behandlere, der med inspiration fra den engelske psykiater Maxwell Jones, havde udviklet en anden model for terapeutiske bofællesskaber. Som en reaktion på den stærke strukturering i Daytop-perioden, blev Daytop så at sige vendt på hovedet, således at den enkelte (mis)bruger blev det centrale omdrejningspunkr i sit eget behandlingsprojekt. Der blev lagt stor vægt på brugerinvolvering, på fleksibilitet og på individuelle udviklingsprocesser. Men opmærksomheden var i en periode koncentreret inden for bofællesskabets rammer, og de samfundsmæssige og sociale strukturer gled i baggrunden. Ce.I.S.' behandling har på baggrund af de tidligere erfaringer gradvist ændret sig til den nuværende. I dag er de terapeutiske bofælles- NORDISK ALKOHOL- & NARKOT1KATJDSKR1FT VOl (5-6) 1305

3 skaber mere åbne i forhold til brugernes verden udenfor. De kan efter en vis tid tage på weekendbesøg hos deres familie, og der sker en gradvis udslusning eller tilbagevenden til samfundet. Ce.I.S: nuværende behandlingsmodel betragtes ikke som endelig men som en model, der er under stadig udvikling. Denne udvikling sker vel at mærke under hensyntagen til den italienske kultur og den samfundsmæssige udvikling - herunder udviklingen på narkoscenen. I Ce.I.S. er narkoproblemet som samfundsfænomen genstand for stadig opmærksomhed og analyse, og den aktuelle analyse er, at misbruget er blevet stadig mere omfattende, stadig mere skjult og udbredt til stadig bredere kredse i befolkningen. Dem vi i Danmark tænker på, når vi taler om narkomaner, er de tungt belastede, som mere eller mindre lever på gaden, og som i vid udstrækning ernærer sig af kriminalitet og prostitution. Ce.I.S: billede af narkomaner er langt mere nuanceret. Misbrugeren findes i dag overalt. Hjemmegående husmødre misbruger psykofarmak-3., forretningsfolk misbruger kokain for at holde den gående, og en stor gruppe bruger stoffer til rekreative formål i weekenden. Som en følge af Ce.I.S: nuancerede billede af stofmisbrugere, ses disse ikke som en ensartet gruppe - narkomaner - men som individer, der af forskellige årsager misbruger stoffer. Ce.I.S. forholder sig også kritisk til de fremherskende problemløsningsstrategier. Aktuelt er offentlige metadonprograrnmer vokset eksplosivt i omfang i de senere år i Italien, og hos Ce.I.S. er man stærkt skeptiske over for denne udvikling (De Dominicis 1996). Metadonprograrnmerne opfattes hos Ce.I.S. som udtryk for, at der gives afkald på at opnå radikale forbedringer af misbrugernes sociale og eksistentielle situation, og man er bekymret for, at de positive elementer i harm reductionstrategien (afstandtagen fra moralske korstog og realistisk tilnærmelse til problemet) kan overskygges af de negative. Sideløbende med den "normalisering" af misbruget, der finder sted qua metadonprogrammerne, risikerer man at sænke solidaritetstærsklen overfor mennesker i vanskeligheder. Forsvaret for individets ret til at bruge stoffer peger ikke mod (samfunds)forandring, men kun mod tilpasning. Parallelt med dette ses de elementer af social kontrol, der indgår i metadonprogrammerne, som et tegn på, at formålet først og fremmest er at sikre borgerne fred og ro. Samfundet er ifølge Ce.I.S. i stadig større omfang blevet påvirket af stoffer. Eksistentielle kriser behandles med kemiske stoffer, og problemer bedøves med alkohol. Sabina Ruberto taler om den anden bølge af den store indespærring.6 I modsætning til tidligere, hvor indspærringen var fysisk, er der nu tale om en kemisk indespærring, der dels kan ses som kontrol fra samfundets side, dels som selvkontrol eller selvmedicinering. Som svar på den samfundsmæssige og sociale udvikling er der sket en omfattende differentiering af Ce.I.S.' behandlingsprogram. Ud over behandling i bofællesskab - hvoraf der nu er to - omfatter Ce.I.S: program i dag tilbagefaldsbehandling, et metadonprogram, et aftenprogram især rettet mod i øvrigt socialt velintegrerede personer, et program for unge, der dropper ud af skolen, et program for unge, der er psykisk syge, et program for stofmisbrugere fra fængsler, som udgør en stigende del af Ce.I.S: klientel, familiebehandling, træningsskole for behandlere samt hjælpearbejde i tredjeverdenslande. Opfattelsen af mennesket og misbrugeren Filosofien bag Ce.I.S: programmer formuleres af organisationen selv således: "The Ce.I.S. network of programs and services is based on a few common principles: that each per NORDISK ALKOHOL & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 14, 1997 (5 6 )

4 son is ultimately responsibie for himself and can - with help - find within himself the resources necessary for recovery and growth; that families and communities share the accountability for destructive problems that overtake the more vulnerable persons in our society and have a proper - and necessary - part to play in resolving these problems; that services offered through Ce.I.S. therapeutic-educational and community programs must be sufficiently flexible and individualized to meet the varying needs of persons and groups.... [E]ffofts go far beyond the fight against drugs. They aim at better human relations, healthier living and more meaningful communication with oneself and others." (Engelsksproget folder om Ce.I.S. 1995) Ce.I.S. er altså en hjælpeorganisation, og den primære målgruppe er ikke narkomaner, men mennesker med sociale og psykiske problemer. Hvad er mennesket da i følge Ce.I.S.? For det første må det siges, at den grundlæggende filosofi aldrig er blevet klart formuleret på grund af en vis modstand mod teoretisk fokusering og institutionens stærke orientering mod det konkrete (De Dominicis 1996). De Dominicis forsøger at rette op på dette forhold ved at lave en historisk analyse af forholdet mellem ideer og praksis i Ce.I.S. Han anfører, at Ce.I.S: grundlæggende udgangspunkt er en humanistisk eksistentialisme i forbindelse med det at hjælpe. Dette er centralt i hele institutionens historie. Som Pacchiarotti udtrykker det, lægges der hos Ce.I.S. vægt på det gådefulde og sammensatte i menneskets væsen i modsætning til andre mere forklarende og reducerende opfattelser (Pacchiarotti 1996). Dette menneske er lidende, og netop i lidelsen - eller rettere i forsøget på at undgå den - finder vi årsagen til misbruget. Med ideen om det lidende menneske finder vi også koblingen til den kristne tradition, der står stærkt i socialt hjælpearbejde i Italien. På grund af Ce.I.S: meget konkrete orientering mod selve behandlingen, har der i takt med udviklingen af modellen været en spænding mellem den grundlæggende filosofi og de konkrete behandlingspraktikker. De Dominicis inddeler Ce.I.S: udviklingshistorie i tre perioder, med hver sin menneskemodel. Den første periode falder sammen med institutionens opståen. Det var en tid, som var præget af eksistentielle og sociale spændinger, af diskussioner om de dominerende og autoritære værdier og af opdagelsen af nye horisonter. Udstødelsen af samfundet opstod som begreb og blev objekt for forskning og indgreb. Teorierne om indlæring og miljøets indflydelse vandt indpas og pegede på en model af et menneske med stækkede vinger. En model der - helt i pagt med tidsånden - placerede årsagerne til problemerne udenfor personen i den samfundsmæssige og sociale struktur. Den anden periode indledes med, at en del af medlemmerne af Ce.I.S. begynder at søge efter en praktisk metode, der kan anvendes i behandlingen af stofmisbruget. Valget faldt på Daytop-modellen, og det fik vidtrækkende konsekvenser for Ce.I.S: behandling. Den hierarkiske struktur indførtes i behandlingskollektivet San Carlo, og placeringen i hierarkiet var afhængig af hvor lang tid vedkommende havde tilbragt i behandlingen. øverst ledelsen, nederst de brugere, der lige var ankommet. Med Daytop indførtes Ms traditioner, hvor der ifølge De Dominicis blev lagt vægt på selvanklagen, ringe selvværd og skabelse af tilhørsforhold til gruppen gennem identifikation, og hvor alt intellektuelt blev betragtet med en vis aversion (De Dominicis 1996). Overtagelsen af sygdomsmodellen betød, at løsningen på misbruget anbragtes uden for selvet, og svaret på problemet bliver rehabilitering - at ændre opførsel til det traditionsbundne. De Dominicis mener, at menneskemodellen i denne fase var dybt negativ, streng og anklagende og alligevel samtidig storslået. Splittelsen mellem behandlingsmetoderne og institutionens grundlæggende idealer NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL ( 5-6) 1307

5 forstærkedes. Den stærke strukturering af behandlingen, vægten på effektiviteten og fokus på menneskets gøren på bekostning af menneskets væren, bragte efterhånden organisationen meget langt væk fra de oprindelige rødder - men skabte også forudsætningerne for det efterfølgende forløb. Den tredje periode - som Ce.I.S. stadig befinder sig i - karakteriseres som en fase af eksperimenterende modenhed. Med en afstandtagen fra flere af Daytopmodellens grundbegreber - f.eks. at alle misbrugere lider af den samme forudbestemte sygdom - introduceres en generel afslappethed over for en udvidelse af de grundlæggende teorier, og en åbenhed overfor forskellige forløb - både hvad angår de ydelser klienterne tilbydes og uddannelsesmæssigt for behandlerne. Den analytisk-individualiserende tilgang, som Maxwell Jones var eksponent for, var en slags modvægt til den foregående fase, men i det hele taget skete der det, at Ce.I.S. indledte en søgen efter sin egen model. Denne søgen er ikke afsluttet, men man kan overordnet sige, at Ce.I.S. i dag bygger på en pædagogisk model, hvor stofmisbruget ses i et læreproces perspektiv med forskellige udviklingsetaper, som misbrugerne har gennemlevet med ringe succes. Stofmisbrugerne er sårbare personer med sociale og relationelle problemer i forhold til familie, skole, arbejde og venner. I dag arbejdes der derfor med de problemer, der ligger bag misbruget, og med at styrke personerne til at kunne håndtere disse under devisen: Enhver skal finde sin egen vej. Principperne i behandlingsprogrammet En række karakteristika ved Ce.I.S: behandlingsbofællesskaber er allerede beskrevet af Skinhøj (1994). Det drejer sig blandt andet om, at man arbejder med en faseopdeling af behandlingen, at behandlingen kan være af varierende, men ofte lang varighed, og om at bofællesskaberne retter sig mod forskellige typer af klienter. Herudover har Skinhøj beskrevet reglerne, dagsprogrammet, og nogle af de terapeutiske teknikker, herunder den store vægt, der lægges på gruppen som terapeutisk redskab. Derfor skal vi her søge at uddybe nogle af de mere generelle principper omkring behandlingen. Det mest overordnede princip kan udtrykkes meget kort: respekt for mennesket. Denne respekr bør altid være til stede, derfor taler man på Ce.I.S. altid om forslag i respekt for det valg, brugerne selv foretager. Brugerne foreslås og opfordres til at deltage i forløb, hvor deres bevidsthed om handling og viden om, hvem de selv er, kan udvikles. Målet med programmerne er at skabe de bedste betingelser for mellemmenneskelig kontakt for at bidrage til en udvikling, der går i den retning, som personen selv ønsker. Ce.I.S: programmer - især bofællesskaberne - giver en bruger mulighed for at eksperimentere inden for beskyttede rammer. I øvrigt er der kun tre regler: ingen stoffer, ingen alkohol og ingen vold. Brugerens deltagelse foregår under fuld anonymitet over for omverdenen, og det er således forbudt gæster at ftlme eller fotografere under besøg i Ce.I.S.' institutioner. Dette er begrundet i, at de enkelte brugere i fremtiden frit skal kunne vælge, om de vil fortælle, at de har haft et stofmisbrug. Kernepunktet synes at være, at man ønsker at hjælpe brugerne til at finde en mening med tilværelsen, eller opdage den mening, der allerede er der? En grundlæggende ide er at koncentrere opmærksomheden om menneskets evne til at indhente erfaringer, og til selv at kunne finde betydningen af de gennemlevede erfaringer. Man taler hellere om opdragelse end om behandling, der skal fjerne visse fejl hos en person: "En opdragende terapi søger ikke at forandre personen, men søger at gøre udviklingen nemmere og NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL ( 5-6 )

6 [forbedre] evnen til at stå imod den psykosomatiske dimension på en måde, så personen kan acceptere sig selv og forbedre sig ud fra sit virkelige jeg." (Pacchiarotti 1996) Frem for at arbejde med at tilpasse personen til en bestemt behandlingsmodel, anses ethvert individ for at være unikt. Selve afhængigheden er ikke målet for behandlingen, det er derimod arbejdet med det, som værdsættes af brugerne - deres værdisystem. Stofmisbrugere har en hierarkisk rangordning af værdier, hvor stoffet står øverst. Andre værdier som familie, arbejde mv. er altid underordnede, eller måske helt fraværende. Alle mennesker er imidlertid afhængige af det, de værdsætter. Uafhængighed eksisterer ikke i de levendes verden, som Massimo Caci- 010 udtrykker det.8 Har vi mennesker en meget hierarkisk værdiorientering, og fjernes det vigtigste i vores liv (feks. ægtefællen eller karrieren), vil vi alle - uanset hvem vi er - komme i en krise. Målet i programmerne er derfor ikke primært at fjerne afhængigheden, men at erstatte den hierarkiske værdiorientering med en horisontal værdiorientering - det ene værdsatte erstattes af de mange værdsatte. Et andet resultat af udviklingsprocessen i Ce.I.S. er, at der er sket en rekonstruktion af behandlerens rolle. Pacchiarotti hævder, at man i dag i praksis har forladt det synspunkt, man tidligere havde, at behandleren er hævet over alle fejltagelser. I dag er det opfattelsen, at behandleren ikke skal være den styrende i forhold til den person, han skal hjælpe, men "i øjenhøjde" med personen (Pacchiarotti 1996). I arbejdet med at udvikle de praktiske retningslinier for behandlernes arbejde har især den amerikanske psykolog Carl Rogers været inspirator9. Tidligere sås stofmisbrugerne som umodne og uansvarlige personer, der hele tiden skulle have besked om, hvad de skulle gøre. Det anvendte terapeutiske redskab var konfrontationssamtalen, men den gav anledning til stor modstand fra brugernes side og resulterede i et stort frafald. Nu kan hjælpeforholdet karakteriseres ved, hvad Chialant kalder en terapeutisk alliance (Chialant 1996b). Brugerne ses som personer, der har løsningerne på problemerne i sig. Derfor bliver opgaven for behandlerne at skabe et klima, hvor brugerne kan udtrykke deres eget jeg, hvilket betyder at hjælpe brugerne til at realisere sig selv og til selvevaluering. Den empatiske lytten er sat i stedet for konfrontation. Den empatiske lytten kræver, at behandleren kan indleve sig i den andens følelser, som var det hans eller hendes egne. Dette kræver, at behandleren befrier sig fra sine egne værdier, normer og fordomme og dermed tillader den anden at være den, han eller hun er. Denne ændring af behandlernes funktion i relation til brugerne har også haft betydning for, hvordan Ce.I.S. nu opfatter motivationsprocessen. Ce.I.S. arbejder med udgangspunkt i Miller og Rollnicks teori (Miller & Rollnick 1991), at motivation er en dynamisk tilstand, hvilket vil sige, at den hele tiden ændres, og at den er svingende. IO Når en bruger henvender sig til Ce.I.S., har han eller hun oftest ingen klar fornemmelse af sit problem. Behandlerens første opgave er derfor at hjælpe brugeren til selv at erkende dette, og dernæst at hjælpe vedkommende til at tage en beslutning om at ændre sit liv. Dette sker gennem såkaldte motivationssamtaler. Diego Chialant understreger, at motivationssamtalen er det stik modsatte af en konfrontationssamtale. I takt med at brugerne bliver bevidste om deres problemer, vil de opleve en ambivalens, der kan beskrives som konflikten mellem at tilfredsstille en impuls (trangen til at tage stoffer) og nødvendigheden af at kontrollere denne impuls. Ambivalens - jeg vil/jeg vil ikke - opfattes på Ce.I.S. ikke som patologisk. Behandlerens opgave er at understøtte brugerne NORDISK AlKOHOl- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOl ( 5-6) 1309

7 i at træffe en beslutning om ændringer. Når en bruger træffer en beslutning om at ændre på sit liv, vil han ofte være modvillig over for at foretage ændringer på det konkrete plan og kun gå frem med små skridt. Behandlerens opgave bliver derfor at hjælpe brugeren med at finde en ændringsstrategi. Hvis dette lykkes, indtræder der en fase, hvor brugeren i konkrete handlinger - f.eks. måder at tale på og opføre sig på - forsøger at ændre sig. Behandleren skal her hjælpe brugeren med at virkeliggøre og fastholde ændringerne. I den efterfølgende fase prøver brugeren selv at fastholde de konkrete ændringer. Lykkes dette, er behandlerens opgave slut, lykkes det ikke, er det behandlerens opgave at opmuntre brugeren til at gå i gang igen. En bruger gennemgår normalt de forskellige faser i processen flere gange, ligesom tilbagefald til stofmisbrug er reglen frem for undtagelsen. De enkelte faser i behandlingsforløbet De enkelte faser i behandlingen kan illustreres ved nedenstående skema. 11 Vi skal knytte nogle uddybende kommentarer hertil. Indledningsvis må det understreges, at forløbet er idealtypisk, og at den enkelte brugers forløb kan afvige herfra. I øvrigt er der en glidende overgang mellem de enkelte faser. Målet med første fase, som foregår ambulant på Via Ambrosini i Rom, er at fremme motivationen hos brugerne til at ville ændre deres liv. Der skal skabes "en reel motivationsproces", der stimulerer brugerne til at fortsætte med at arbejde med deres indre værdier. Det andet formål med første fase er det Ce.I.S. kalder "orientering", som består i at brugerne - efter nærmere og fælles overvejelser - får det tilbud, der anses for bedst for netop dem. I løbet af den første fase indgås der en kontrakt mellem Ce.I.S. og brugerne, hvor rettigheder og pligter aftales. I den anden fase bor brugerne i et af bofællesskaberne, som ligger uden for Rom. Målet med denne fase er, at brugerne arbejder med deres følelser gennem dybtgående personligt arbejde. Der arbejdes ikke med at ændre brugernes følelser, men med at lære dem at administrere deres følelsesliv, således at følelser ikke fører til uhensigtsmæssige handlinger. Indgreb sker altid i forhold til adfærden, ikke i forhold til følelserne. 12 Det terapeutiske bofællesskab bygger på tre principper: l) at alle har en fælles målsætning - stoffrihed 2) at alle har været socialt udstødte - de skal derfor lære at elske sig selv og 3) at alle skal kende alles problemer - der skal være åbenhed omkring konflikter og konfrontationer såvel internt i gruppen som med samfundet udenfor. Tiden i bofællesskabet ses som en overgangsfase fra livet som stofmisbruger til livet i samfundet. Denne overgangsfase er sværere for nogle brugere end for andre, og bofællesskabet skal derfor give den tid og det rum, der er nødvendig for den enkelte. Jo mere lukket et bofællesskab er i forhold til omverdenen, jo mere besværlig er overgangen til livet udenfor imidlertid, fordi brugerne bliver afhængige af strukturen i bofællesskabet. Derfor er der brug for en fleksibel struktur, der er åben mod samfundet. Dette bringer imidlertid brugerne i permanent krise, så de tvinges til at tænke og finde nye måder at overleve på. De måder, brugerne håndterer forskellige situationer på, hjælper behandlerne til at vurdere brugernes forhold til omverdenen. I bofællesskabet arbejdes der ikke så meget med at forebygge kriser, som med at arbejde i selve krisen, idet det er her udviklingen foregår. Det vil derfor f.eks. være absurd med et forbud mod forelskelse inden for bofællesskabets rammer. Pardannelse og sex er derimod ikke tilladt, idet dette anses for at være en flugt fra egne problemer. I stedet arbejder man med de kri- 310 I NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. [4. [997 (5-6)

8 Brugerens forløb i Ce.I.S: bofællesskabsprogram Struktureltforløb Brugerens adfærd Brugerens sproglige udtryk Personlig tilstand/ forhold til andre Indgrebsmulighed Terapeutiske redskaber Mål l.fase: Er i forsvars- Ingen kan Lukket om sit Regler Samtaler/ Motivation position forstå mig indre/tilpasning grupper og orientering Vrede Det er de Bevidsthed om Give mulighed Fællesskabsfor andres skyld nogle følelser ad udtrykke dynamikker vrede og fysisk arbejde At "få fat" motivation og orientering Selvbevidsthed 2.fase: Viser Ingen Åben Give mulighed Roller i den Orientering Dybt person- smerten selvrespekt for at træffe valg sociale struktur mod fremtiden ligt arbejde Kender problemet Jeg er Definerer At skulle træffe Gruppedynamikker At give mening (sig selv) ansvarlig sit ansvar nye beslutninger og samtaler til eget liv 3.fase: Påtager sig sit Jeg kan gøre Vil være uafhengig At give lov til Udslusning "gamle" ansvar noget andet af strukturen at fejle Flere samtaler, færre grupper Jeg er okay, de andre er okay Total uafhængighed af strukturen ser, som næsten altid opstår i kølvandet på kærligheden. Den selvindsigt, brugerne får i den anden fase, opstår ikke først og fremmest på grund af den terapi, de eventuelt deltager i, men fordi bofællesskabet i sin helhed er terapeutisk. Ifølge Ce.I.S. er de vigtigste dynamikker og relationer, de der kan opstå mellem personerne i en sådan gruppe. Det vil sige, at det er den sociale struktur, der i sig selv virker terapeutisk. Bofællesskabet kan opdeles i en arbejdssektor og en terapeutisk sektor, og den gruppe, den enkelte bruger deltager i, er den samme i arbejdssektoren og den terapeutiske sektor. Yderligere er der grupper for brugere med fælles problemer - kvindegrupper, partnergrupper, forældregrupper etc. - og der er grupper for brugernes familie. Derudover deltager nogle brugere efter individuel vurdering i specielle terapigrupper f.eks. New Identity Processing, logo terapi eller psykodrama. Angelika Sollami fra bofællesskabet San Carlo beskriver strukturen som en cirkel, ikke som en pyramide. 13 Brugerne vælger selv hvilke arbejdsopgaver, de vil have i bofællesskabet, men valget skal dog godkendes af de andre medlemmer af bofællesskabet. Strukturen er fleksibel og tilpasser sig brugerne. Man ser på det enkelte individs historie, på hvilket problem han er en del af og på hvilke faglige kompetencer, han kan tilføre fællesskabet. Den tredje fase er opdelt i to stadier, hvor brugerne i det første stadium stadig bor i et bofællesskab og i det andet bor udenfor. I den første del af tredje fase arbejder brugerne som gruppeledere for nytilkomne brugere i modtagelsen i Via Ambrosini i Rom. Der er flere formål med dette. For det første møder brugerne stofmiljøet igen under kontrollerede forhold, for det andet får de mulighed for at give noget af det igen, som de har flet, for det tredje fungerer de som rollemodel for de nytilkomne, og for det fjerde afhjælpes Ce.I.S.' økonomiske og ressourcemæssige situation. I anden del af tredje fase startes jobsøgning, og der findes egen bolig. Deltagelse i aktivite- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOl (5-6) 1311

9 ter i Ce.I.S. nedtrappes over en periode, fra tre gruppemøder om ugen indtil møder og samtaler ikke længere er nødvendige. Det endelige mål er selvstændighed, som af Ce.I.S. defineres som evnen til at være sammen med andre (Pilloni 1996). Integrationsprocessen i det omgivende samfund kan tage ganske lang tid, idet hele den periode, hvor brugerne deltager i behandlingsprogrammet, kan vare fra to til fire år. 14 I øvrigt har man - i forhold til i megen anden stoffri behandling - et ret pragmatisk forhold til alkohol. Vin anses for at være en så rodfæstet del af hverdagskulturen i Italien, at det er nødvendigt at lære brugerne at omgås alkohol på en fornuftig måde efter behandlingen. Denne læreproces kan indebære, at brugerne helt må afholde sig fra at drikke. Ca. 70 pct. afce.i.s.' brugere må vælge denne løsning efter behandlingen. De restende 30 pct. kan drikke uden at blive afhængige af alkohol. Brugere, der efter behandlingen udvikler egentlig alkoholisme, henvises til at søge støtte i Ms fællesskaber. (ej. S.' famiiieprogram Siden begyndelsen af firserne, da man begyndte at arbejde med selvhjælpsgrupper for familiemedlemmer til stofmisbrugere, har arbejdet med familien bredt sig til alle de forskellige programmers faser. Ce.I.S. har i dag opbygget en selvstændig organisatorisk enhed, der tager sig af familiearbejdet i alle de forskellige programmer. Der er nogle grunde til, at arbejdet med familier har fået så stor en vægt i Ce.I.S.' programmer. Mennesket opfattes ikke kun som et individ, men også som en del af en gruppe, familien og samfundet. Familien anses for at være den del af samfundsstrukturen, hvor den grundlæggende socialisering foregår. Familien viderebringer kulturens grundlæggende værdier (Mele 1996). Der er også nogle strukturelle årsager til, at familiearbejdet vægtes højt. Milvea del Ghinda oplyser15, at i Italien er det almindeligt, at børn bliver boende hos forældre, indtil de gifter sig. I Rom er der mangel på boliger, og de, der findes, er dyre, endvidere er arbejdsløsheden høj. Dette kommer til at betyde, at der er en del, som gifter sig forholdsvist sent, så hjemmeboende "børn" kan være op til år gamle. Mange af de stofmisbrugere, som kommer til Ce.I.S., lever derfor i en familie, og de vender tilbage til den efter behandlingen. Spørgsmålet om hvordan familien fungerer i Italien besvares af Fabrizio Brauzzi med, 'at det er svært at klassificere familier'16, men at der tit er problemer med autoritet (forældrene har enten en laissez faire-holdning eller er for autoritære), og at der er besværligheder med kommunikationen i familien. Ce.I.S. vurderer, at den måde familien fungerer på i det moderne Italien, er årsagen til mange unges problemer med stoffer. Mange unge er usikre eller forvirrede omkring, hvad de skal identificere sig med. Den tidligste ungdom trækker i dag ofte i langdrag, det samme gør de symbiotiske bånd til familien, og dette gør det vanskeligt for den enkelte at selvstændiggøre sig. Unge søger efter modeller uden for familien at identificere sig med, at gribe fat i eller støtte sig til. De unge, der danner par i den overbevisning, at de kan hjælpe hinanden med vanskelighederne i overgangen til selvstændighedsperioden, vil ofte opleve, at deres problemer lægges oven i hinanden i stedet for at løses. Målet med Ce.I.S.' familiearbejde er at ændre på de bevidste og ubevidste sider af familiens liv, der vanskeliggør samlivet, kommunikationen og børnenes harmoniske opvækst (Mele 1996). Familien skal gøres til en med-behandler og spille en hovedrolle i misbrugerens forvandling. For at nå frem til dette må man få fami NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOl (S-6)

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring Weekend- Junkier Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring VEJLEDER: HOLGER KJÆRSGAARD ANTAL ANSLAG: 83.982 Opgaven er udført uden

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN. A n s ø g n i n g o m a k k r e d i t e r i n g a f. Februar 2009. Projekt Over Muren KØBENHAVNS KOMMUNE. Center For Misbrug

PROJEKT OVER MUREN. A n s ø g n i n g o m a k k r e d i t e r i n g a f. Februar 2009. Projekt Over Muren KØBENHAVNS KOMMUNE. Center For Misbrug A n s ø g n i n g o m a k k r e d i t e r i n g a f PROJEKT OVER MUREN Februar 2009 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center For Misbrug Projekt Over Muren FORORD... 1 LÆSEVEJLEDNING... 2 INDLEDNING...

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Under 18-årige stofmisbrugeres situation

Under 18-årige stofmisbrugeres situation Undersøgelse af Under 18-årige stofmisbrugeres situation Konklusioner og perspektiver Konsulentfirmaet Ole Thisgaard Formidlingscentret for socialt Arbejde April 2001 Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune

Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Skrevet af Nick Gottenborg Bruun og Per Thomsen maj 2012 ved hjælp fra mange

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed Den moderne qivittoq - En tilstand af permanent midlertidighed Mille Schiermacher Specialeafhandling til Kandidateksamen Institut for Antropologi Københavns Universitet 2010 Den moderne qivittoq -En tilstand

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Det anbragte barn Kildedal, Karin Publication date: 1996 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen university of copenhagen Brugererfaringer Jöhncke, Steffen Publication date: 1997 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for published version (APA): Jöhncke, S. (1997). Brugererfaringer:

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere