Uddannelsespuljen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsespuljen 2008 2011"

Transkript

1 Uddannelsespuljen

2 Denne pjece præsenterer evalueringen af Uddannelsespuljen NIRAS har gennemført evalueringen for Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter bevilling givet af Social- og Integrationsministeriet. For mere information om Uddannelsespuljen kontakt Vibeke Bundgård eller Cathrin Filip Johansen Grafisk tilrettelæggelse, illustration og layout: Glad Design 2

3 Uddannelsespuljen Center for Frivilligt Socialt Arbejde De frivillige sociale organisationer udgør et særligt rum for det aktive medborgerskab et rum hvor de frivilliges erfaringsgrundlag og værdifulde engagement i andre mennesker og samfundet udvikles og udtrykkes gennem den frivillige indsats. De frivillige er grundpillen i det frivillige sociale arbejde. Uddannelsespuljens mål er via økonomisk støtte og uddannelsesaktiviteter at medvirke til, at det frivillige arbejde i Danmark forbliver attraktivt, og at de frivillige sociale organisationer fortsat kan basere en væsentlig del af deres indsats på engagerede frivillige. Uddannelsespuljen for frivillige har eksisteret siden 1998 og videreførtes i som et resultat af satspuljeforliget fra 2006, hvor puljen blev finansieret med 11 mio. kr. i hvert af de fire år. Puljen administreres og udmøntes af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er etableret under Social- og Integrationsministeriet. Uddannelsespuljen er delt op i tre forskellige støtteformer. Støtteform A giver økonomisk støtte til frivillige sociale organisationers egne uddannelsesaktiviteter, mens støtteform B omhandler åbne kurser, netværk og fyraftensmøder udbudt af Center for Frivilligt Socialt Arbejde på tværs af frivillige sociale organisationer. Gennem støtteform C ydes konsulentbistand til kompetenceudvikling i de frivillige organisationer. Målgruppen for de forskellige aktiviteter, der udbydes under Uddannelsespuljen, er frivillige med brugerkontakt, frivillige i støttefunktioner til det brugerrettede arbejde og ansatte med funktioner i det brugerrettede arbejde. I denne pjece kan du læse om de frivilliges, organisationernes og undervisernes oplevelse af Uddannelsespuljens mange forskellige aktiviteter under støtteform A og B og om, hvad de har fået ud af at deltage. God læselyst! Midler fra UddannelsespUljen kan også søges i år , hvor puljen er finansieret af en satspuljebevilling på 12 Mio. kroner i hvert af de to år. 3

4 Støtteform A I perioden 2008 til 2011 har 441 frivillige sociale organisationer modtaget bevillinger gennem støtteform A til afholdelse af egne uddannelsesaktiviteter. De 441 organisationer har i perioden til sammen fået bevilliget kr. Ansøgte beløb pr.år Bevilgede beløb pr. år Antal ansøgere Antal bevillinger I alt kr Omkring halvdelen (49 %) af de frivillige organisationer, der har modtaget bevillinger gennem støtteform A, er landsdækkende organisationer, mens de øvrige bevillinger under støtteform A er fordelt mellem lokale organisationer (29 %) og lokalafdelinger af landsorganisationer (22 %). 77 % af kursusdeltagerne er kvinder 80 % af kursusdeltagerne er over 40 år. De yngste kursusdeltagere er 21 år jeg er blevet Mere bevidst om at huske at bruge Metoderne. Man er Mere bevidst om, hvad Man gør, og kan derfor tilbyde noget Mere kvalificeret arbejde. KUrSUSdeltAger, StøtteForm A 4

5 Omkring to tredjedele af kursusdeltagerne har en videregående uddannelse heraf de fleste en mellemlang videregående uddannelse (41 %). Dermed er denne gruppe betydeligt overrepræsenteret i forhold til den samlede befolkning, hvor kun omkring en tredjedel i alderen 15 til 69 år har en videregående uddannelse. Mellemlang videregående uddannelse 41 % Lang videregående uddannelse 18 % Erhvervsfaglig uddannelse 14 % Kort videregående uddannelse 13 % Grundskolen 8 % Almen gymnasial uddannelse 5 % Erhvervsgymnasial uddannelse 1 % Kursusdeltagerne vurderer selv, at de har fået meget ud af at deltage i kurser i deres frivillige organisation. 82 % er tilfredse både med det faglige indhold af det kursus, de har deltaget i, og med selve undervisningen. Størstedelen af kursusdeltagerne vurderer, at kurserne har været godt tilrettelagt med et passende fagligt niveau og en stor inddragelse af praksiseksempler i undervisningen. Ud over en god oplevelse i forbindelse med selve kurset oplever kursusdeltagerne også, at deltagelsen i kurser i deres frivillige organisation har bidraget til, at de i det frivillige arbejde møder brugerne på en anden måde. Det kommer til udtryk i en større viden om, hvad man kan tilbyde brugerne af frivillige tilbud, og en større metodisk viden. Samlet set oplever 93 %, at de har fået flere og bedre kompetencer til at udføre det frivillige arbejde. Kursusdeltagerne har ikke alene fået et umiddelbart udbytte af kurserne i form af øget viden. De oplever også, at de efterfølgende har kunnet omsætte den tilegnede viden i det praktiske frivillige arbejde. 5

6 i hvilken grad vurderer du ( Andel respondenter, der har svaret i i nogen grad eller i høj grad ) 60 % 80 % 90 % 100 % at kurset har givet dig flere/bedre kompetencer til at udføre dine opgaver i din forening/organisation? at kurset har givet dig flere/bedre kompetencer til at udvikle dit frivillige sociale arbejde? 93 % 92 % at kurset har givet dig ny viden om en eller flere metoder i relation til dit arbejdsområde? 90 % at kurset har styrket din viden omkring, hvad man kan tilbyde brugere i et frivilligt tilbud? 87 % du i dag møder brugerne på en anden måde efter deltagelse i kurset? 82 % Kursusdeltagerne fortæller, at styrken ved kurserne er, at de erfaringer, de allerede har gjort sig som frivillige, sættes i en teoretisk ramme. Praksis bliver begrebsliggjort og tavs viden italesat. Det er kort sagt med til at skabe en større bevidsthed om, hvordan man som frivillig bedst kan understøtte den sociale indsats i organisationen. Mange kursusdeltagere får desuden et stort socialt udbytte af at deltage i et kursus i deres frivillige organisation. Kursusdeltagerne har generelt en oplevelse af, at sammenholdet blandt de frivillige er blevet styrket gennem kurset, og at der er knyttet relationer, som er medvirkende til at skabe et tættere tilhørsforhold til organisationen. Kurserne er derfor en god og velegnet måde til at integrere nye frivillige i organisationen. vi får Mange nye ind, så det er en Måde at ryste hinanden Mere sammen, og Man føler sig Mere som en gruppe og kender hinanden på en anden Måde. KUrSUSdeltAger, StøtteForm A fordi det er frivilligt, det vi laver, så er der stor Udskiftning i MedarbejdergrUppen, og der kommer ofte Mange nye ansigter. så Med det her kursus kom vi ikke kun i dybden Med det, vi laver, Men vi kom også i dybden Med hinanden, hvis Man kan sige det. KUrSUSdeltAger, StøtteForm A 6

7 i hvilken grad vurderer du, at ( Andel respondenter, der har svaret i i nogen grad eller i høj grad ) 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % du har fået lyst til at bruge mere tid på frivilligt socialt arbejde i din forening/organisation? du aktivt anvender og bruger de færdigheder, du lærte på kurset i dit frivillige sociale arbejde? videndelingen mellem de frivillige i din forening/ organisation er blevet styrket efter kurset? sammenholdet mellem de frivillige i din forening/ organisation er blevet styrket efter kurset? kurset generelt set har været med til at øge motivationen og engagementet til at tage mere del i frivilligt socialt arbejde? også uden for din forening? du har fået en bedre og mere løbende kontakt med de andre frivillige i din forening/organisation efter kurset? 79 % 78 % 64 % 61 % 60 % 54 % For 60 % af kursusdeltagerne har kurset givet øget motivation og engagement til frivilligt arbejde, og 79 % af deltagerne har fået lyst til at bruge mere tid på frivilligt arbejde. Mange af de frivillige lægger dog allerede en stor del af deres fritid i det frivillige arbejde, og på trods af, at kurset højner motivationen og engagementet, er der også en del frivillige, der føler, at de ikke har mere tid at give af. Kurserne resulterer altså ikke altid i, at de frivillige bruger mere tid på det frivillige arbejde. Derimod styrker kurserne de frivilliges lyst til at blive ved med at bruge den tid, de allerede anvender, på frivilligt arbejde. jeg ville nok være frivillig, selvom jeg ikke havde været på kursus, Men det giver da en øget Motivation, og jeg føler Mig bedre rustet til at hjælpe de Mennesker, som jeg gerne vil hjælpe. KUrSUSdeltAger, StøtteForm A Medarbejdere i de frivillige organisationer fortæller, at det har stor betydning både for at fastholde frivillige og for at rekruttere nye frivillige til organisationen, at de kan tilbyde kurser til de frivillige. Kursusdeltagerne oplever kurserne som en belønning og et klap på skulderen. Det styrker både selvværdet og glæden ved det frivillige arbejde. det betyder Meget i forhold til at rekruttere frivillige, at der er frivilligpleje at vi både vil passe på dem og lære dem noget, de kan tage Med sig efterfølgende. tilskudsmodtager, StøtteForm A 7

8 det [kurset] har stor betydning, da det er Med til at give de frivillige i organisationen et fælles fodslag og UdgangspUnkt. så det er især fastholdelsen af de frivillige, der forbedres. tilskudsmodtager, StøtteForm A For de frivillige organisationer er kurserne også en måde at klæde de frivillige på til det frivillige arbejde og give dem både viden og kompetencer. det er helt afgørende at have dette kursus. her har vi MUlighed for at præsentere tingene og få dem klædt på. det giver noget helt andet end at lægge slides Ud på hjemmesiden. tilskudsmodtager, StøtteForm A I næsten ni ud af ti (87 %) af de frivillige organisationer, der har modtaget bevillinger gennem støtteform A, mener man, at målsætningen med kurset i høj grad er indfriet. Underviserne på kurserne vurderer ligeledes, at kurserne giver kursusdeltagerne større viden om både arbejdsmetoder og faglige emner, der er relevante i deres frivillige arbejde. Med enkelte undtagelser mener alle undervisere (96 %), at de frivillige er engagerede og deltager aktivt i kurset, hvilket må anses som en væsentlig forudsætning for, at kurserne kan gøre en forskel for de frivillige i deres frivillige arbejde. det var Meget pædagogisk og Meget let at følge for alle. det var rigtig godt, for når det er frivillige, skal der ikke være krav om, at Man skulle kunne noget i forvejen. her skal alle kunne være Med, og det kunne de også. KUrSUSdeltAger, StøtteForm A 8

9 9

10 Støtteform B I perioden har Center for Frivilligt Socialt Arbejde via støtteform B udbudt 217 kurser og netværksaktiviteter, hvor i alt frivillige har deltaget frivillige har i perioden ansøgt om og ikke fået plads på et kursus eller en netværksaktiviteter. Ventelisterne til kurser og netværksaktiviteter under støtteform B har været støt stigende hen over perioden. venteliste til kurser og netværksaktiviteter støtteform b Venteliste Deltagere I alt % af kursusdeltagerne er kvinder 74 % af kursusdeltagerne er over 40 år. De yngste kursusdeltagere er 17 år det var enormt givende at Møde andre frivillige og se, hvem de er. det gør noget ved ens identitet, og det er Meget værdifuldt. KUrSUS- og netværksdeltager, StøtteForm B 10

11 Hovedparten af deltagerne har en videregående uddannelse heraf de fleste en mellemlang videregående uddannelse. Mellemlang videregående uddannelse 31 % Lang videregående uddannelse 22 % Erhvervsfaglig uddannelse 11 % Bachelor 11 % Kort videregående uddannelse 10 % Grundskolen 7 % Almen gymnasial uddannelse 6 % Erhvervsgymnasial uddannelse 2 % Flere af kursusdeltagerne har deltaget i mere end ét kursus/netværksarrangement. Deltaget i 1 kursus (det aktuelle kursus) 32 % Deltaget i 2 kurser 18 % Deltaget i 3 kurser 14 % Deltaget i 4 kurser 12 % Deltaget i 5 kurser 25 % 11

12 Cirka ni ud af ti kursusdeltagere angiver, at de er tilfredse både med det faglige indhold af det kursus/netværksarrangement, de har deltaget i, og med selve undervisningen. Kursusdeltagerne er i overvejende grad meget tilfredse med undervisernes evne til at formidle stoffet og inddrage deltagerne, og flertallet finder niveauet for undervisningen passende, og at undervisningen i passende grad er blevet suppleret med praksiseksempler og teoretisk viden. Der er stor forskel på deltagernes baggrund og erfaringsgrundlag, hvilket vurderes at være et grundvilkår i frivillige sociale organisationer. Set i det lys er deltagernes tilfredshed med tilrettelæggelsen af undervisningen og undervisningsniveauet særligt positivt. Kursusdeltagerne giver udtryk for, at de har fået meget ud af at deltage i kurser og netværksarrangementer under støtteform B. Kurserne og netværksarrangementerne har givet dem ny viden og indsigt i det frivillige arbejde og givet dem flere og bedre kompetencer til at udføre det frivillige arbejde. 92% af kursusdeltagerne oplever, at deltagelse i kurset/netværket har styrket deres faglige metoder og kompetencer i forhold til at rådgive og støtte andre frivillige i det brugerrettede frivillige arbejde. Generelt er det også oplevelsen blandt kursusdeltagerne, at de gennem kurser og netværksarrangementer har fået tydeligere begreber på egen praksis som frivillig og har fået større tiltro til egne personlige kompetencer som frivillig. 12

13 i hvilken grad gav kurset/netværket dig ( Andel respondenter, der har svaret i i nogen grad eller i høj grad ) 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ny viden og indsigt i emnet? 95 % flere/bedre kompetencer til at udføre dine opgaver i din forening/organisation? en større tiltro til dine egne personlige kompetencer som frivillig? ny viden om en eller flere metoder i relation til dit arbejdsområde? flere/bedre kompetencer til at udvikle dit frivillige sociale arbejde? tydeligere begreber på din egen praksis som frivillig? indsigt i nye relevante indsatsområder for det frivillige sociale arbejde? 91 % 90 % 89 % 85 % 80 % 74 % jo ældre Man bliver, jo sværere kan det være selv at finde de nye indtryk. da er kurset en rigtig god indgangsvinkel til Mange nye ting. KUrSUS- og netværksdeltager, StøtteForm B 13

14 Kurser og netværksarrangementer har ikke alene værdi, fordi de tilfører de frivillige større viden og bedre kompetencer. Et vigtigt aspekt ved kurserne er, at de giver de frivillige en følelse af, at deres frivillige arbejde anerkendes og værdsættes. Men Man kan sige, at det at få MUligheden for et kursus som dette, gør, at jeg føler anerkendelse i forhold til Mit frivillige arbejde. KUrSUS- og netværksdeltager, StøtteForm B Også det at skabe og indgå i faglige og sociale netværk med andre frivillige er for mange kursusdeltagere en stor gevinst ved at deltage i kurser og netværksarrangementer. 89 % af underviserne på de afholdte kurser og netværksarrangementer har sat fokus på at understøtte netværksdannelse deltagerne imellem. Det har været gjort gennem understøttelse af grundige præsentationer af alle kursusdeltagere samt anvendelse af samarbejdsbaserede undervisningsmetoder som gruppearbejde, cases og rollespil. En anden måde, hvorpå underviserne har understøttet netværksdannelse kursusdeltagerne imellem, er ved udarbejdelse og omdeling af lister med mailadresser på alle kursusdeltagere. Med en sådan liste kan kursusdeltagerne efterfølgende kontakte hinanden. 14

15 Med udgangspunkt i kursusdeltagernes og organisationernes tilbagemeldinger og undervisernes refleksioner kan der identificeres en række opmærksomhedspunkter, som man bør have sig for øje, når man tilrettelægger og afholder kurser/arrangementer for frivillige. Kurser og netværksarrangementers succes blandt deltagerne afhænger i høj grad af den enkelte underviser. Hvis underviseren har været god til at formidle stoffet og inddrage kursusdeltagerne uden at enkeltpersoner dog fylder for meget betegner deltagerne kurset eller arrangementet som en succes Det er derfor vigtigt, at den kursusansvarlige forbereder underviseren på, hvem kursusdeltagerne er. De frivillige vil ikke sidde passivt på skolebænken; de vil høres og inddrages, men inden for strukturerede rammer. I tilrettelæggelsen af undervisningen er det afgørende at have fokus på, at kursusdeltagerne kan have meget forskellig baggrund, hvilket underviseren skal kunne håndtere i form af enten differentieret undervisning eller undervisning med udgangspunkt i de fællesnævnere, der trods alt altid vil være blandt gruppen af frivillige. Kurserne bør have et højt fagligt niveau, men samtidig er det vigtigt aktivt at understøtte de sociale elementer og netværksdannelse kursusdeltagerne imellem. Denne sociale del tillægges stor betydning af kursusdeltagerne. I kurserne bør der være fokus på koblingen mellem teori og praksis, eftersom kursusdeltagerne herigennem får perspektiveret de erfaringer, som de allerede har gjort sig, og samtidig får større bevidsthed om, hvad der virker og ikke virker i tilgangen til brugerne. Kurserne er ofte en løftestang for et øget engagement blandt de frivillige et engagement som kan udnyttes positivt til at fundere den øgede faglige viden i organisationen. Organisationerne kan med fordel sætte fokus på, hvordan man med afsæt i den erfaringsudveksling, som finder sted mellem deltagerne på kurserne, og det stærkere sammenhold, der opstår mellem de frivillige, kan opbygge og understøtte mere vedvarende faglige og sociale netværk blandt de frivillige i organisationen. Unge er underrepræsenteret på kurser i både støtteform A og B. Der kan med fordel sættes fokus på, hvordan det frivillige sociale arbejde generelt såvel som kurser og arrangementer under Uddannelsespuljen i højere grad kan henvende sig til unge. Mænd er underrepræsenteret på kurser i både støtteform A og B. Der kan med fordel sættes fokus på, hvordan det frivillige sociale arbejde generelt såvel som kurser og arrangementer under Uddannelsespuljen i højere grad kan henvende sig til mænd. 15

16 vi har fået Meget fokus på frivillighedspleje. vi har fokus på, at vores frivillige skal have det godt. det er en fantastisk ting at sige. vores største ressource er de frivillige. hvis ikke de var her, var vi her heller ikke. det giver os stolthed at kunne sige det. vi gør det også i praksis, det er ikke bare noget, vi taler om. tilskudsmodtager, StøtteForm A det betyder Meget at kunne tilbyde kursus, for de frivillige er jo netop frivillige, så det er en del af omsorgen for dem at tage vare på de frivillige så det betyder enormt Meget. det er derfor, det er ekstra vigtigt, at de får nogle ting, hvor de føler, at de lærer noget, og at de bliver taget alvorligt som frivillige. at de får noget viden, at det ikke bare er lala og hygge. tilskudsmodtager, StøtteForm A derudover var det også Meget berigende at høre andre frivilliges fortællinger hold da op hvor var det fantastisk. jeg anede ikke, at der fandtes så Meget frivilligt arbejde i danmark. så på den Måde kan Man sige, at jeg har fået en hel del viden om andet frivilligt arbejde, som jeg ikke havde, da jeg kom. KUrSUS- og netværksdeltager, StøtteForm B

Uddannelsespuljen 2012

Uddannelsespuljen 2012 Uddannelsespuljen 2012 Evalueringsrapport Marts 2013 Center for frivilligt socialt arbejde 0 Uddannelsespuljen 2012 Evalueringsrapport Marts 2013 Udarbejdet og udgivet af Center for frivilligt socialt

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Bilagsrapport til midtvejsevaluering

Bilagsrapport til midtvejsevaluering Bilagsrapport til midtvejsevaluering Evaluering af Uddannelsespuljen 2008-2011 Februar 2010 Center for frivilligt socialt arbejde Indholdsfortegnelse Indledning 1 Støtteform A 2 Kursusdeltagere 1... 2

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Holbæk Byråd, december 2012 Forord Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2010 Støtte til uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale område

Rapport om Uddannelsespuljen 2010 Støtte til uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale område Rapport om Uddannelsespuljen 2010 Støtte til uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale område Udgiver Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion Vibeke Bundgård Sif Reinemo Layout

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater... Vejledning til ansøgning om støtte fra Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde 15.13.28.30. (støtteform A Økonomisk støtte til organisationer og foreningers egne kursusaktiviteter) Ansøgningsfrist

Læs mere

Kolofon. Rapport om Uddannelsespuljen 2008 Støtte til uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale område

Kolofon. Rapport om Uddannelsespuljen 2008 Støtte til uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale område Kolofon Rapport om Uddannelsespuljen 2008 Støtte til uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale område Udgiver Center for frivilligt socialt arbejde www. frivillighed.dk Redaktion Tekst

Læs mere

Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og -netværk i samarbejde mellem kommuner og brugerorganisationer.

Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og -netværk i samarbejde mellem kommuner og brugerorganisationer. Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og -netværk i samarbejde mellem kommuner og brugerorganisationer Kursusmanual 1 Indhold Baggrund... 3 Formål og succeskriterier for de udbudte kurser...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Fritidsguiden Inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv

Fritidsguiden Inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv Fritidsguiden Inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv Fritidsguiden Baggrund Fritidsguiden er en metode til inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling Gademægling Hvad er gademægling? Gademægling er et kriminalpræventivt projekt, som arbejder på at give unge i socialt udsatte boligområder redskaber til at løse og undgå konflikter. De unge er primært

Læs mere

Den effektive sælger - MBK A/S

Den effektive sælger - MBK A/S Vil du have træning, så du bliver endnu bedre til at sælge til nye kunder? Vil du være bedre til at sælge mere til dine nuværende kunder? Vil du være bedre til at få tilfredse kunder og skabe gensalg?

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor Lejrskolen en autentisk lejrskole gav en kick-start Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor 14 Lejrskolen er et eksempel på et forsøgsskoleinitiativ, der blev udviklet i et gensidigt

Læs mere

Lederuddannelse i Ingleby Farms

Lederuddannelse i Ingleby Farms Lederuddannelse i Ingleby Farms Målgruppe 22 driftsledere Leder for 1-5 ansatte Uddannelsesniveau svarende til landmandsuddannelsen (trin 1 og 2) i Danmark Fra hhv. Letland, Lithavn, Rumænien og Danmark

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet.

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Vejledning til ansøgning til Arbejdsmiljøpuljen i 2016 Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Ansøgninger til puljen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Frivilligpolitik 2010-2013. Frivilligpolitik 2010-2013

Frivilligpolitik 2010-2013. Frivilligpolitik 2010-2013 Frivilligpolitik 2010-2013 Frivilligpolitik 2010-2013 Indhold: Forord...3 Baggrund...4 Mission...4 Vision...4 Værdier...5 Handlinger...5 Dialogmøder... 5 Indsatsområder... 6 Initiativpris... 6 18-midler...

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Præsentation af Skab Dig Selv

Præsentation af Skab Dig Selv Præsentation af Skab Dig Selv Skab Dig Selv er et 12-16 ugers vejlednings- og afklaringsforløb for personer visiteret til fleksjob. Kurset blev iværksat i april 2006 af Huset Ventures Projekt og Uddannelsesafdeling.

Læs mere

EFFEKTUNDERSØGELSE 2015. Baggrund, metode og resultater

EFFEKTUNDERSØGELSE 2015. Baggrund, metode og resultater EFFEKTUNDERSØGELSE 2015 Baggrund, metode og resultater Indholdsfortegnelse 1. Rapportens baggrund og formål... 3 2. Hovedresultat... 3 3. Resume af baggrund og metode... 3 4. Kort om effektmålingen...

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb

Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb Jeg vil udvikle mig selv og blive bedre som underviser. Blive bedre til mit job. Kim Breum-Christensen Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 1. Indledning

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Iværksætteri på tekniske skoler

Iværksætteri på tekniske skoler Kom i gang med Iværksætteri på tekniske skoler >>> Lærlinge som ønsker at blive selvstændige >>> 1 Baggrund: Manglende undervisning i drift af egen virksomhed, specielt på de tekniske skoler, har været

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

Udfordringer omkring frivillige i aftenskolen. Projektpartnere LOF og FORA

Udfordringer omkring frivillige i aftenskolen. Projektpartnere LOF og FORA Udfordringer omkring frivillige i aftenskolen Projektpartnere LOF og FORA Formål med projektet Hvordan sikrer vi at lokalafdelinger kan tiltrække nye frivillige (til bestyrelser og til andre opgaver),

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

De pædagogiske pejlemærker

De pædagogiske pejlemærker De pædagogiske pejlemærker Sorø Kommune De pædagogiske pejlemærker På de næste sider præsenteres 10 pejlemærker for det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner i Sorø Kommune. Med pejlemærkerne

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Formålet med denne strategi er at sikre, at Notas ansatte besidder de kompetencer, der er nødvendige, for at Nota kan opfylde de mål, der er beskrevet i den overordnede

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015 Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos Børnehaven Kornblomsten Marts 2015 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af bestemte indsatser. Trin 1:

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Pixi-udgave af rapport Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Capacent Epinion Indhold 1. Et efterskoleophold 1 1.1 Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse 1 1.2 Data og undersøgelsesmetode

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 1 Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 2 3 Red Barnets kurser for frivillige Red Barnet udbyder i 2012 en bred vifte af kurser målrettet de frivillige aktiviteter i Red Barnet. Red Barnets

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Kursustilbud AOF-NORD

Kursustilbud AOF-NORD Kursustilbud AOF-NORD 2011 Nu hvor du står i en situation, hvor du måske skal til at tænke nyt og endelig har tid til at gøre noget for dig selv, så prøv at se om et af vore kurser kunne være lige det

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

OPKVALIFICERING Videreuddannelse af faglærte giver størst overskud Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 17. marts 2016, 05:00

OPKVALIFICERING Videreuddannelse af faglærte giver størst overskud Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 17. marts 2016, 05:00 OPKVALIFICERING Videreuddannelse af faglærte giver størst overskud Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 17. marts 2016, 05:00 Del: De korte og mellemlange tekniske uddannelser er åbne for både studenter

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Voksenunderviseruddannelsen

Voksenunderviseruddannelsen Voksenunderviseruddannelsen University College Lillebælt Efter- og Videreuddannelsen Asylgade 7-9, Odense C Se mere på: www.ucl.dk/voksenunderviser Hvis du har yderligere spørgsmål, kontakt os: Studievejleder

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS

FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af et praktisk forløb i en virksomhed og et parallelt

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

Kursus i medborgerskab. Erfaringer og resultater

Kursus i medborgerskab. Erfaringer og resultater Kursus i medborgerskab Erfaringer og resultater Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere