Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST."

Transkript

1 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredygtig bioteknologi Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST. Kandidatuddannelsen i bæredygtig bioteknologi (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 62. Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 28. august 2009 behandlet Aalborg Universitets (herefter universitet) anmodning om akkreditering og godkendelse af den ansøgte uddannelse. Uddannelsens formål Med afsæt i en stærk international forskning i bæredygtighed, bioenergi og anvendelse af biomasse som råstof i bioraffinaderier, udbyder vi en kandidatuddannelse baseret på de nyeste teknologier og videnskabelige resultater inden for disse hastigt udviklende felter. I løbet af uddannelsen får du en bred og dyb forståelse af den basale biologi, mikrobiologi og bioteknologi, som knytter sig til biomasseraffinering og de rene procesteknologier (cleantech), som i stor skala er begyndt at danne grundlag for fremtidens energi og industri. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 9 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af ACE Denmark. Akkrediteringsrådet 18. december 2009 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser.

2 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 17. september 2009 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 18. september 2009 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Civilingeniør, Cand.polyt. i bæredygtig bioteknologi Master of Science (MSc) in Engineering (Sustainable Biotechnology) Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/3 Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen indplaceres på heltidstakst 3. Aktivitetsgruppekoden er Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for ingeniøruddannelserne fagområdet kemi. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte punkter godkendes kandidatuddannelsen i bæredygtig bioteknologi, jf. akkrediteringslovens 10, med opstart i Akkrediteringen er gældende til og med 31. december 2014, jf. akkrediteringslovens 9, stk. 3. Adgangskrav Følgende bacheloruddannelser er direkte adgangsgivende til uddannelsen: Bachelor i kemi-, miljø- og bioteknologi og bachelor i kemi og bioteknologi. Adgangsgivende professionsbacheloruddannelse: professionsbachelor i kemi, miljø- og bioteknologi Den studerende skal desuden dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau, jf. 10 i Bekendtgørelse nr. 52 af 28. januar 2009 om

3 adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). Uddannelsen er engelsksproget og udbydes ikke på andre universiteter. Tekst til uddannelsesguiden.dk Med afsæt i en stærk international forskning i bæredygtighed, bioenergi og anvendelse af biomasse som råstof i bioraffinaderier, udbyder vi en kandidatuddannelse baseret på de nyeste teknologier og videnskabelige resultater inden for disse hastigt udviklende felter. I løbet af uddannelsen får du en bred og dyb forståelse af den basale biologi, mikrobiologi og bioteknologi, som knytter sig til biomasseraffinering og de rene procesteknologier (cleantech), som i stor skala er begyndt at danne grundlag for fremtidens energi og industri. Uddannelsen udbydes på engelsk. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet til orientering samt

4 Universitets- og Bygningsstyrelsen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/4

5 Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i Bæredygtig Bioteknologi Aalborg Universitet Sommer 2009

6 Ny kandidatuddannelse i Bæredygtig Bioteknologi Sommer 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Publikationen er udgivet elektronisk på 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Sagsgangen...5 Indstilling...6 Resumé af vurderingen...7 Juridiske opmærksomhedspunkter...7 Grundoplysninger...8 Universitetets beskrivelse af uddannelsen...8 Uddannelsens kompetenceprofil...9 Uddannelsens struktur...10 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet...11 Kriterium 1: Behov for uddannelsen...11 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation...12 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering)...13 Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret...13 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø...14 Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø...15 Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse)...16 Kriterium 6: Uddannelsesstruktur...16 Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer...17 Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen...18 Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte)...19 Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil...19 Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Den normerede studietid Legalitetskontrol...21 Bekendtgørelsesforhold...21 Censorkorps...21 Sprog...21 Adgang...21 Dimensionering De faglige mindstekrav Parallelforløb og fællesuddannelser Andre forhold

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en ny universitetsuddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger, universitets beskrivelse af uddannelsen, oplysninger om uddannelsens kompetenceprofil samt struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning. 4

9 Sagsgangen Ansøgning modtaget 1. april 2009 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 18. juni 2009 Høringssvar modtaget 24. juni 2009 Sagsbehandling afsluttet 13. august 2009 Bemærkninger 5

10 Indstilling ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i bæredygtig bioteknologi til Positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - behov for uddannelsen (kriterium 1), - dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) - uddannelsens forskningsbasering (kriterium 3) - at uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) - kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) - uddannelsens struktur (kriterium 6) - undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) - løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8) - uddannelsens faglige profil (kriterium 9) - uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10) 6

11 Resumé af vurderingen Vurderingen af de enkelte kriterier for kandidatuddannelsen i bæredygtig bioteknologi Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Juridiske opmærksomhedspunkter ACE Denmark bemærker: Rammestudieordningen åbner i punkt for frivillig praktik og denne bestemmelse synes ikke at være i overensstemmelse med 24 i Uddannelsesbekendtgørelsen. 7

12 Grundoplysninger Antal forventede studerende 30 Uddannelsen ønskes udbudt første gang 1. September 2009 Uddannelsen udbydes på sproget Engelsk Universitetets beskrivelse af uddannelsen Med afsæt i en stærk international forskning i bæredygtighed, bioenergi og anvendelse af biomasse som råstof i bioraffinaderier, udbyder vi en kandidatuddannelse baseret på de nyeste teknologier og videnskabelige resultater inden for disse hastigt udviklende felter. I løbet af uddannelsen får du en bred og dyb forståelse af den basale biologi, mikrobiologi og bioteknologi, som knytter sig til biomasseraffinering og de rene procesteknologier (cleantech), som i stor skala er begyndt at danne grundlag for fremtidens energi og industri. Uddannelsen udbydes på engelsk. 8

13 Uddannelsens kompetenceprofil Viden - Skal inden for bioteknologi have viden, som er baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet. - Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger. - Skal besidde en generel indsigt i bioteknologi, bæredygtighed og ressourcer, som gør det muligt at forstå og samarbejde med relaterede fagområder. - Skal kunne bidrage kreativt og innovativt til at udvikle det store potentiale, som de nye metoder og teknologier indenfor bioteknologi rummer til at udnytte alternative bæredygtige råvarer til erstatning af fossille ressourcer og samtidigt reducere udledningen af drivhusgasser. Færdigheder - Skal mestre videnskabelige metoder og redskaber indenfor bæredygtig og bredere bioteknologi samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor fagområdet. - Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye bioteknologiske analyse- og løsningsmodeller. - Skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister. - Skal kunne vurdere de markedsmæssige, etiske og regulatoriske rammer for anvendelsen af bæredygtig bioteknologi. - Skal kunne forestå udviklingsarbejde af nye bioteknologier på baggrund af videnskabelige,teoretiske og/eller eksperimentelle metoder med særlig fokus på udnyttelse af alternative bæredygtige råvarer i bioraffinaderier - Skal kunne analysere, vurdere og sammenligne forskellige teknologier med henblik på optimalt teknologivalg og strategiske beslutninger Kompetencer - Skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. - Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. - Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. - Skal selvstændigt kunne træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger og om nødvendigt gennemføre undersøgelser, der fremskaffer et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag - Skal kunne udføre og lede projektarbejde og tværfagligt samarbejde - Skal kunne udnytte kreativitet, entrepreneurship og innovation til at udforske og udvikle det store potentiale i eksisterende og nye bioteknologier med en ingeniørmæssig tilgang. - Skal kunne foretage teknologivurdering, vurdering af Intellectual property rights (IPR) og strategiudvikling inden for specifikke bioteknologiske metoder, processer og koncepter.. 9

14 Uddannelsens struktur 10

15 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse I ansøgningen beskriver universitetet, hvordan uddannelsen er udviklet. Der er foretaget en bred sektoranalyse og på den baggrund identificeret et jobmarked, som uddannelsen skal kvalificere dimittender til. Analysen peger på behovet for kandidater med de kompetencer, som kandidaterne vil opnå: (...) dybdegående forståelse af og et metodisk kendskab til mikrobiologi, molekylærbiologi, bioteknologi og procesteknik samt kompetencer til anvendelse og kombination af disse fagområder med miljøteknologi, bæredygtighed og ressourcekendskab. (ansøgningen s. 2) Således vil kandidaterne ifølge ansøgningen kunne varetage opgaver såsom: (...) teknologisk udvikling af bioteknologisk produktion af biobrændstoffer, fødevarekomponenter, biomedicin osv. (ibid.). Baggrunden for behovet for disse opgaver er omstilling i industrien fra olie til biomasse som brændstof og råstof samt et øget fokus på bæredygtighed og grøn teknologi. Yderligere er der nedsat et aftagerpanel for uddannelsen, der ( ) er sammensat bredt, således at kerneområderne er dækket af repræsentanter for de vigtigste potentielle aftagergrupper (Dansico, Novozymes, Energistyrelsen), medens uddannelsens fremadrettede perspektiver varetages af Haldor Topsøe og Novo Nordisk. Det fagpolitiske område er dækket af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Industri. (Ansøgningen s. 2) Det fremgår, at aftagerpanelet for uddannelsen har medvirket til udviklingen af den gennem vurdering af første udkast til studieordning og efterfølgende dialog på møder og via korrespondance for slutteligt at kommentere en revideret udgave af studieordningen. Det fremgår af bilag 1, hvilket forløb dialogen har haft, herunder med redegørelse for panelmedlemmers kommentarer og hvilke ændringer det har afstedkommet (der er redegjort for 27 punkter). Det fremgår af ansøgningen, at udover støtten fra repræsentanterne i aftagerpanelet, foreligger der også støtteerklæringer for uddannelsens relevans fra virksomhederne Solum Gruppen og Biogasol, således at i alt syv virksomheder af varierende størrelse støtter uddannelsen. Det vurderes, at uddannelsen er udviklet med konkret involvering af potentielle aftagere, og at der er sandsynliggjort et behov for dimittender fra uddannelsen gennem aftagerstøtteerklæringer og en overordnet sektoranalyse. Ansøgningen redegør for hvordan uddannelsen adskiller sig fra beslægtede uddannelser på DTU, AU, KU, SDU, RUC og AAU selv. Det der opsummerende adskiller den ansøgte uddannelse fra de beslægtede er, at den kombinerer en række biotek-discipliner inden for biomasseomdannelse og biologisk produktion med procesteknologi og et specifikt fokus på bæredygtighed, hvilket ikke genfindes på nogen af de beslægtede uddannelser. De beslægtede uddannelser kan groft inddeles i ingeniøruddannelser, som kan indeholde det procesteknologiske perspektiv ligesom den ansøgte uddannelse, og andre kandidatuddannelser, der har det til fælles ikke at indeholde et procesteknologisk perspektiv og alene derfor er væsensforskellige. Beslægtede ingeniøruddannelser tæller to fra DTU, der især adskiller sig ved at fokusere snævrere på energi, hvilket også gælder en ingeniøruddannelse fra AU, som ydermere er landbrugsorienteret. AAU selv har ved Aalborg Campus to specialiseringer der er beslægtede, men adskiller sig ved meget lidt indhold af procesteknologi og/eller primært fokus på forurening. Ved Esbjerg Campus findes en specialisering der ikke rummer de biologiske discipliner som er i den ansøgte uddannelse ved Ballerup Campus. 11

16 Samlet set vurderes det, at kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s. 1-4 Bilag 1: Interaktion med aftagerpanelet og Støttebreve fra relevante virksomheder Bilag 3: Udkast til studieordning for Bæredygtig Bioteknologi Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse I ansøgningen redegøres for beskæftigelsessituationen for ingeniører og herunder for kemiingeniører, som dimittender fra beslægtede uddannelser kategoriseres som. Ledighedstallene og -udviklingen af dem over de seneste 4 år viser en lav arbejdsløshed (under 2 %). Kilden til arbejdsløshedsstatistikken er Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse. Samlet set vurderes det, at kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s

17 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse Ansøgningen redegør for hvilke discipliner uddannelsen indeholder, og hvilke forskningsområder tilrettelæggerne i det faglige miljø har. Forskningsområderne omfatter: - Molekylærbiologisk modifikation af enzymer og mikroorganismer til produktion af foder- og fødevarekomponenter - 2. generation bioenergi teknologier - Nye teknologier til bæredygtig produktion af brint, butanol og andre energibærere ud fra biomasse. - Mikrobiologisk og molekylærbiologisk optimering af biobrændstofproduktion - Screening for nye enzymer og mikroorganismer - Udvikling af bioraffinaderier til omdannelse af biomasse til industrielle råstoffer, biobrændstoffer og foder - Biodiversitet i tekniske og naturlige økosystemer med relevans for biomasseproduktion og omsætning (Ansøgningen s. 7) Af de faglige mål til fagelementerne og af kompetenceprofilen fremgår det, at de studerende opnår almene og fagspecifikke akademiske kvalifikationer, herunder viden om videnskabelig teori og erfaring med at anvende videnskabelige metoder. Det vurderes, at de fagspecifikke kvalifikationer funderes på forskning i det faglige miljø. Det fremgår, at uddannelsen indeholder en stor andel projektarbejde, som tilrettelægges praksisnært og med vejledning af aktive forskere (jævnfør kriterium 4). Det vurderes på denne baggrund, at uddannelsen vil tilbyde de studerende viden, færdigheder og kompetencer, der baserer sig på interaktion mellem forskning og praksis. Samlet set vurderes det, at kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s. 6-8 Bilag 3: Udkast til studieordning for Bæredygtig Bioteknologi 13

18 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse Det fremgår af ansøgningen, at samtlige af uddannelsens fagelementer er relateret til forskningsmiljøets forskning (jævnfør kriterium 3) i sektionen for Bæredygtig Bioteknologi, der samtidig udgør tilrettelæggerne af uddannelsen. Tilrettelæggerne er: Professor Lene Lange (Dr. Scient. i mikrobiologi og bioteknologi), Professor Birgitte Ahring (ph.d i mikrobiologi), Lektor Peter Westermann (ph.d. i mikrobiologi), Lektor Hariklia Gavala (ph.d. i bioteknologi), Lektor Morten N. Grell (ph.d. i molekylærbiologi), Lektor Mette Lübeck (ph.d. i molekylærbiologi), Lektor Peter S. Lübeck (ph.d. i biokemi), Lektor Ioannis Skiadas (ph.d. i kemiteknik), Lektor Hinnrich Uellendahl (ph.d. i bioteknologi). (Ansøgningen s. 7) Det fremgår endvidere, at studiets opbygning sikrer studerende en tæt kontakt med de fastansatte forskere via vejledning i projektarbejdet samt den øvrige undervisning, der (...) hovedsageligt [vil] blive varetaget af forskere ved Sektionen for Bæredygtig Bioteknologi (...) (Ansøgningen s. 7). Samlet set vurderes det, at kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s

19 Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse I ansøgningen beskrives forskningsmiljøet: Sektionen for Bæredygtig Bioteknologi er opstået i 2008 ved en fusion af to internationalt stærke forskningsgrupper fra Biocentrum på DTU og Biologisk Institut på Københavns Universitet og hører nu hjemme ved Aalborg Universitet i Ballerup. Forskergrupperne blev ledet af henholdsvis professor Birgitte Ahring og professor Lene Lange, som indgik i fusionen. Hermed er opnået en fagligt meget bred gruppe på i alt 2 professorer og 7 lektorer, som spænder over molekylærbiologi, mikrobioteknologi, bioteknologi og procesteknologi. Gruppen kombinerer således forskning inden for bioteknologi, clean-tech og bioenergi med molekylærbiologi, mikrobiel diversitet, enzymteknologi, screeningsteknologi, genomanalyser og genteknologi, som alle er discipliner, der indgår i den ansøgte uddannelse. (Ansøgningen s. 7) I bilag 2 redegøres for Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, som er opdelt i fire sektioner, herunder Sektion for Bæredygtig Bioteknologi. Blandt de tre øvrige sektioner nævnes Sektion for Bioteknologi som relevant for uddannelsen. Der er vedlagt cv er for forskerne ved sektionen for Bæredygtig Bioteknologi. På baggrund af disse cv er vurderes det, at sektionen har udøvet forskning på højt internationalt niveau målt på gængse forskningsindikatorer såsom publicering i internationale peer-reviewede tidsskrifter, patenter og øvrig publicering. Der er ikke samlet opgørelse over relevante forskningsindikatorer, men det fremgår at hvert medlem af miljøet har publiceret 1-4 artikler i internationale, peer-reviewede tidsskrifter om året i de sidste 3-5 år foruden en længere række øvrige publikationer, patentansøgninger med mere. I ansøgningen er der yderligere redegjort for det internationale samarbejde. Som det fremgår af ovenstående er sektionen nyetableret og det internationale samarbejde er derfor primært personbåret. Det nævnes, at en af professorerne er deltidsansat på Washington State University og i øvrigt fremgår det af publiceringslisterne i cv erne at flere af publiceringerne er internationale samarbejder. Samlet set vurderes det, at kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s. 7-8 Bilag 2: Institutbaggrund, CV og publikationslister for involverede undervisere. 15

20 Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse Der vurderes at være sandsynliggjort sammenhæng mellem uddannelsens overordnede mål for læringsudbytte og målene for uddannelsens fagelementer. I ansøgningen er det beskrevet, hvordan sammenhængen mellem de enkelte fagelementer i uddannelsen understøtter uddannelsens overordnede mål for læringsudbytte. Der er beskrevet, hvilke elementer, der understøtter almene akademiske kompetencer, og hvilke elementer der understøtter de fagspecifikke kompetencer. De faglige mål for de enkelte fagelementer fremgår af det vedlagte udkast til studieordning. Det vurderes sandsynliggjort, at der er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens indhold og progression. I ansøgningen er det beskrevet, hvordan der i starten af hvert af de tre første semestre etableres et fælles faggrundlag (ansøgningen s. 9) på tværs af de studerendes adgangsgrundlag, samt hvordan der bygges videre på dette fælles grundlag i semesteret. Det er i ansøgningen beskrevet, hvordan samarbejde med praksisfeltet generelt tænkes ved alle uddannelser ved det pågældende fakultet ved universitetet. I studieordningens beskrivelse af projektarbejdet i de enkelte semestre er disse generelle principper udmøntet konkret for den ansøgte uddannelse. På denne baggrund vurderes det, at praksis inddrages, og at det er velbegrundet i forhold til uddannelsen kompetenceprofil, som lægger vægt på en række erhvervsrelevante specifikke og almene kompetencer. Der er ikke redegjort for konkrete samarbejdsaftaler med aktører i praksisfeltet. Studerendes muligheder for at indgå i et internationalt studiemiljø beskrives i ansøgningen med henvisning til bestemmelserne ved fakultetets rammestudieordning, en redegørelse for universitetets udvekslingsaftaler samt en tilkendegivelse om, at uddannelsen sigter mod at tiltrække udenlandske studerende. I rammestudieordningens afsnit bestemmes det, at en kandidatuddannelse skal tilrettelægges således, at ét af de tre første semestre fraviger den normale struktur (bilag 4, s. 129). Fravigelsen skal blandt andet muliggøre, at den studerende kan tage på praktikophold (herunder i udlandet) eller på studieophold ved et andet universitet (herunder i udlandet). Det fremgår ikke af ansøgningen eller udkastet til studieordning, hvilket af semestrene ved den ansøgte uddannelse, der lever op til denne bestemmelse. Det vurderes på denne baggrund, at det i nogen grad er sandsynliggjort, at det er muligt for studerende at indgå i et internationalt studiemiljø. Det bemærkes i øvrigt, at rammestudieordningens bestemmelse om praktik (bilag 4, s. 129f) ikke synes at leve op til uddannelsesbekendtgørelsens bestemmelser om projektorienterede forløb ( 24). Samlet set vurderes det, at kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s Bilag 3: Udkast til studieordning for Bæredygtig Bioteknologi Bilag 4: Rammestudieordning 16

21 Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse Ansøgningen redegør for, hvordan de pædagogiske og didaktiske principper der indgår i uddannelsens elementer tænkes at understøtte de forskellige typer af mål der er for uddannelsen. Redegørelsen gennemgår først de overordnede principper for forskellige undervisningsformer og redegør dernæst for, hvilke undervisningsformer der benyttes i de fagelementer, der understøtter uddannelsens fagspecifikke læringsmål. På denne baggrund vurderes det, at der er sandsynliggjort en klar sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil og den didaktiske og pædagogiske tilrettelæggelse. Ansøgningen redegør for universitets organisering af udvikling af undervisernes pædagogiske kvalifikationer. Redegørelsen omfatter universitetets Pædagogisk Udviklingscenter, der står for adjunktpædagogikum og temadage, samt udviklingskontrakten, hvor et af målene omfatter kvalitetssikring af uddannelse, herunder undervisningsevaluering og pædagogisk opkvalificering af undervisere. Det vurderes sandsynliggjort, at universitetet har fokus på udviklingen af undervisernes pædagogiske kompetencer. Der er ikke særskilt redegjort for, hvordan den ansøgte uddannelse på Ballerup Campus er tænkt ind i dette fokus. Der er ikke redegjort for hvilke krav uddannelsen stiller til infrastruktur på universitetets campus i Ballerup, og hvordan universitetet kan imødekomme disse. Flere af fagelementerne, herunder specialet, kan have eksperimentel karakter, og der indgår laboratorieøvelser. I høringssvar af 24. juni 2009 anfører universitetet: Ved indflytningen i Ingeniørhøjskolens lokaler i Ballerup overtog AAU kemiøvelseslokalerne på ca. 200 kvadratmeter, som blev tilpasset bioteknologisk forskning og øvelsesarbejde. Der er indrettet laboratorieplads til ca. 30 studerende. Da en del af undervisningen i bæredygtig bioteknologi omfatter genteknologisk arbejde, har AAU i løbet af 2009 ombygget en kantine til genteknologisk laboratorium. Dette laboratorium er i foråret 2009 blevet godkendt til genteknologisk arbejde af Arbejdstilsynet. AAU kan derfor uden problemer tilbyde de studerende de nødvendige øvelses- og forskningsfaciliteter til understøttelse af kandidatuddannelsen i bæredygtig bioteknologi. På længere sigt er disse laboratoriefaciliteter imidlertid begrænsede, og det er derfor vedtaget at anlægge en helt ny bygning i tilknytning til AAUs faciliteter i Ballerup, som vil indeholde nye forsknings- og undervisningslaboratorier. Denne bygning vil stå klar inden for 2 år. AAU kan derfor på såvel nuværende tidspunkt som på længere sigt tilbyde de studerende undervisnings- og laboratoriefaciliteter, der fuldt ud kan understøtte kandidatuddannelsen i bæredygtig bioteknologi. (Høringssvar) Samlet set vurderes det, at kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s Høringssvar af 24. juni 2009 Bilag 3: Udkast til studieordning for Bæredygtig Bioteknologi 17

22 Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse Ansøgningen beskriver kvalitetssikringspolitikken og -systemet på universitetet. Herefter beskrives hvordan studienævnet for den ansøgte uddannelse vil anvende kvalitetssikringssystemet for den ansøgte uddannelse. Dette indbefatter en plan for allokering af undervisere og udpegelse af fagansvarlige, indhentning af studenterevalueringer og procedure for behandling af og opfølgning på resultaterne af evalueringerne. Derudover nævnes studienævnets dialog med censorer. Det vurderes på denne baggrund at universitetet har en strategi for, hvordan uddannelsen forventes at indgå i det eksisterende kvalitetssikringssystem. Det fremgår af ansøgningens beskrivelse af det overordnede kvalitetssikringssystem og den tiltænkte anvendelse på den ansøgte uddannelse, hvilke organer der har ansvar for de enkelte mål og procedurer i systemet. Det vurderes på denne baggrund, at universitetets relevante organer og medarbejdere, herunder undervisere, vil kunne benytte den indsamlede viden til løbende kvalitetsudvikling af eksisterende forhold, men også at den indsamlede viden kan udnyttes ved nye tiltag og ændringer Samlet set vurderes det, at kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s

23 Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse I ansøgningen skriver universitetet, at kompetenceprofilen i sit indhold inkorporerer de krav der fremgår af uddannelsesbekendtgørelsens krav til titlen cand.polyt. Ud fra en sammenstilling af kompetenceprofilen med uddannelsesbekendtgørelsens 62 vurderes uddannelsens kompetenceprofil at leve op til kravene til titlen. I forlængelse heraf vurderes det tilsvarende, at kompetenceprofilen yderligere lever op til typebeskrivelsen for kandidatuddannelser i Den Danske Kvalifikationsramme. Samlet set vurderes det, at kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s Bilag 3: Udkast til studieordning for Bæredygtig Bioteknologi 19

24 Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Universitetet indstiller følgende takstindplacering af uddannelsen 3 Universitetets begrundelse: Uddannelsen er rent teknisk-videnskabelig. ACE Denmarks vurdering: Ingen bemærkninger Titel Universitetet indstiller følgende danske titel/betegnelse: Cand.polyt. i bæredygtig bioteknologi Universitetets begrundelse: For at adressere kombinationen af bæredygtighed, avanceret bioteknologi, procesteknologi og miljøteknologi har vi valgt at betegne området Bæredygtig Bioteknologi. (Bilag 3, s. 57) Universitetet indstiller følgende engelske titel/betegnelse: Master of Science (MSc) in Engineering (Sustainable Biotechnology) Universitetets begrundelse: Ingen særskilt begrundelse for den engelske titel fremgår. ACE Denmarks vurdering: Områdebetegnelsen vurderes at være dækkende og titlen på både engelsk og dansk vurderes derfor at være retvisende. Den normerede studietid Universitetet indstiller følgende normerede studietid for uddannelsen: 120 ECTS ACE Denmarks vurdering: Ingen bemærkninger 20

25 Legalitetskontrol Bekendtgørelsesforhold Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), BEK nr. 338 af 6. maj 2004 ACE Denmarks vurdering: Uddannelsen vurderes at leve op til bekendtgørelsen. Det bemærkes dog at rammestudieordningen i punkt åbner for frivillig praktik og at denne ikke synes at være i overensstemmelse med 24. Bestemmelsen i rammestudieordningen synes dog ikke at være implementeret i udkastet til studieordning for den ansøgte uddannelse. Censorkorps Censorkorps for kemiingeniører. ACE Denmarks vurdering: Universitetet begrunder valget af censorkorps med kernefagligheden i uddannelsen passer til bioteknologer eller miljøteknologer og at disse overvejende optræder i det pågældende censorkorps. Sprog Uddannelsen udbydes på: Engelsk. ACE Denmarks vurdering: Ingen bemærkninger Adgang Uddannelsens adgangskrav: (...) [E]n bacheloruddannelse i bioteknologi, biologi, biokemi eller tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau (...) (ansøgningen s. 17) Hvilke bacheloruddannelser giver direkte adgang til uddannelsen (minimum 1)? Bachelor i bioteknologi, biologi eller biokemi ACE Denmarks vurdering: Ingen bemærkninger 21

26 Dimensionering Er der fastsat et krav til minimumsoptag for uddannelsen? Nej Er der fastsat en adgangsbegrænsning for uddannelsen hvis ja, hvad er maksimumrammen for tilgangen til uddannelsen og hvilke udvælgelseskriterier anvender universitetet i forbindelse med optaget? Nej ACE Denmarks vurdering: Ingen bemærkninger De faglige mindstekrav Er uddannelsen rettet mod undervisning i de gymnasiale skoler? Nej Parallelforløb og fællesuddannelser Er uddannelsen tilrettelagt som et parallelforløb eller en fællesuddannelse? Nej Andre forhold Finder universitetet at der er andre forhold, der er relevante i forhold til legalitet? Ingen nævnt ACE Denmarks vurdering: Ingen bemærkninger 22

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi ACE Denmark -

Akkrediteringsrådet Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk hlp@adm.aau.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i bioteknologi Masteruddannelsen i bioteknologi godkendes hermed

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Ingeniørhøjskolen København - University College Att.: Lars Rosenkilde Sendt pr. e-mail: lrk@ihk.dk ihk@ihk.dk Afslag på akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bioteknologi

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fysik Kandidatuddannelsen i fysik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Syddansk Universitet Jens Oddershede. Sent pr. e-mail til: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Jens Oddershede. Sent pr. e-mail til: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Jens Oddershede Sent pr. e-mail til: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i moderne tysklandsstudier Masteruddannelsen i moderne tysklandsstudier

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i velfærdsteknologi.

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i velfærdsteknologi. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt pr. e-mail til: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i velfærdsteknologi. Kandidatuddannelsen i velfærdsteknologi

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i kultur- og sprogmødestudier

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkb@adm.dtu.dk. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i kemiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse)

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse) ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Mercantec Att.: Direktør Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@eucmidt.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i sundhedsinformatik Masteruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 30. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 30. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i miljøbiologi

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i læring og forandringsprocesser.

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Der er søgt om akkreditering og godkendelse af to uddannelser: cand.polyt. i bæredygtig energi og cand.scient.techn. i bæredygtig energi.

Der er søgt om akkreditering og godkendelse af to uddannelser: cand.polyt. i bæredygtig energi og cand.scient.techn. i bæredygtig energi. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkreditering og godkendelse af nye kandidatuddannelser i bæredygtig

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark Erhvervsakademi Midtvest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi Akkrediteringsrådet

Læs mere