AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK"

Transkript

1 L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes motivation & villighed til at rejse for at få en kulturoplevelse

2 INDHOLD SIDE BAGGRUND & FORMÅL MED ANALYSEN HOVEDKONKLUSIONER & ANBEFALINGER METODE TILFREFEDSHEDSANALYSE 2015 DEN INTERNATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BILAG 1. EKSTRA SPØRGSMÅL 2. FERIESTEDER 3. RESPODENTPROFIL TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESPONDENTPROFIL DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE

3 BAGGRUND OG FORMÅL MED ANALYSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED ANALYSEN Danmark skal have en større andel af den internationale vækst i kulturturismen. Dette er den overordnende målsætning for Kulturstyrelsens Culture Plus indsats, der udgør en konkret udmøntning af regeringens vækstplan for dansk turisme. Denne analyse Afdækning af turisternes bevægelsesmønstre i Danmark. er et delprojekt i spor 6 vedr. markedsresearch, som overordnet har til formål at tilvejebringe viden (ny og eksisterende) om kulturturisme i Danmark. Delprojektet er en afdækning af turisternes bevægelsesmønstre i Danmark, og har til formål at afdække, i hvilket omfang og hvor langt (kultur)turisterne er villige til at bevæge sig rundt for at få én eller flere kulturoplevelser. Analysen afdækker, hvorvidt museer og andre kulturinstitutioner kan tiltrække gæster på tværs af kommune- og regionsgrænser. Fokus i analysen er primært turister, der er på ferie i Danmark men uden for København. Analysens resultater udleder muligheder og anbefalinger til det videre arbejde i Culture Plus projektet og bibringer til opfyldelse af de overordnede målsætninger i projektet (disse beskrives i det følgende). CULTURE PLUS MÅLSÆTNINGER Culture Plus projektet har opstillet konkrete mål for, hvorledes projektet skal bidrage til den overordnede vækstplan for dansk turisme: Øge det kulturelle produkts attraktionskraft og tilgængelighed for turister gennem en styrket tværregional indsats for produktudvikling og udenlandsk markedsføring i relation til de relevante turismesegmenter. Øge mobiliteten for turister på tværs af landet gennem en øget sammenhængskraft i indsatsen med henblik på at øge turisternes opholdslængde samt skabe vækst i det gennemsnitlige døgnforbrug. Indeværende analyse underbygger ovenstående. Specielt målsætningen om øget mobilitet ved at kortlægge turisterens bevægelsesmønstre fra turistdestinationen til kulturattraktionen. Udgiver af analysen Denne analyse er udarbejdet af Wonderful Copenhagen med sparring fra VisitDenmark (VDK). Dataindsamlingen er foregået i et samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme samt Kulturstyrelsen. Se desuden afsnittet om Metode. 3

4 HOVEDKONKLUSIONER& ANBEFALINGER OPSUMMERING AF HOVEDKONKLUSIONER FRA ANALYSEN SAMT ANBEFALINGER 4

5 HOVEDKONKLUSIONER & ANBEFALINGER KULTUR ER OGSÅ EN DEL AF KYST- OG NATURFERIEN Tæt på 40 pct. af de udenlandske kyst- og naturturister har besøgt eller forventer at besøge en kulturattraktion. Disse resultater lægger sig tæt op ad VisitDenmarks analyse*. Kulturturisme er altså ikke kun et storby-fænomen eller et nicheområde. Anbefaling: Kulturinstitutionerne anbefales derfor at gå bredt ud til de turister, der befinder sig i Danmark, for at tiltrække flere besøgende. TURISTERNE VIL GERNE KØRE EFTER OPLEVELSERNE De udenlandske kyst- og naturturister er parate til at transportere sig forholdsvis langt for at få en kulturoplevelse. Tæt på halvdelen vil gerne køre en halv til en hel time, mens en fjerdedel gerne kører op til halvanden time. Resultaterne fra de to undersøgelser indikerer, at der er potentiale for at få endnu flere turister til at bruge kulturinstitutionerne, idet flere turister giver udtryk for, at de er villige til at transportere sig længere end deres faktiske rejsemønstre. Kulturinstitutionerne kan derfor tiltrække gæster på tværs af kommune- og regionsgrænser. Anbefaling: Gør kulturtilbuddene mere tilgængelige. Fremhævn de korte afstande, og hvor hurtigt og nemt man kan finde vej. Fremhæv andre oplevelser i umiddelbar nærhed, nu hvor turisten er i området, f.eks. et godt spisested, en seværdighed eller et flot naturområde. TURISTERNE ER ÅBNE OVER FOR NYE INDTRYK De udenlandske turister, som benytter museer og udstillingssteder indikerer, at de ved noget eller ved lidt om, hvad museet de besøger, beskæftiger sig med. De danske turister opsøger i lidt højere grad kulturinstitutioner, hvor de ved en hel del eller ved meget. Der er dermed særdeles gode muligheder for at tiltrække flere udenlandske gæster, da de i højere grad virker åbne og nysgerrige over for at beskæftige sig med et emne, som de ikke nødvendigvis kender særligt meget til. Anbefaling: Fokusér i kommunikationen til turisterne på de aspekter, der kan skabe størst interesse og fascination i deres øjne. Tænk ikke kun på det konkrete indhold, men ligeså meget på de rammer kulturinstitutionen faciliteter, f.eks. til samvær, fordybelse, nye indsigter etc. Samarbejd om mobilisering af turister kulturinstitutionerne imellem og henvis til hinanden. *VisitDenmark (2015) Kulturturisme i Danmark. 5

6 METODE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSERNES METODE, DATAGRUNDLAG OG FORBEHOLD 6

7 METODE METODE OG DATAGRUNDLAG Afdækning af turisternes bevægelsesmønstre analysen er baseret på data fra to individuelle undersøgelser: o Tilfredshedsanalyse 2015 af turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Kyst- og naturdanmark. Undersøgelsen er gennemført af DST Survey og Epinion på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme. o Den nationale brugerundersøgelse Undersøgelse af brugerne* er gennemført af Kulturstyrelsen og de statsanerkendte og statslige museer i samarbejde med Gallup. I begge tilfælde er der inkluderet ekstra spørgsmål vedr. turisternes mobilitet ift. det at besøge en kulturattraktion. Det er udelukkende resultaterne fra disse ekstra spørgsmål samt demografiske baggrundsdata om respondenterne, der danner baggrund for analysen. De ekstra spørgsmål vedr. mobilitet er inkluderet i bilag 1. *En bruger er en besøgende på det fysiske museum eller en, der har deltaget i et arrangement. Desuden er brugeren en borger på 14 år eller derover, som kan udfylde et spørgeskema. Kilde: Den nationale brugerundersøgelse 2014 Der fokuseres i analysen udelukkende på turister. Dvs. lokale brugere i Den nationale brugerundersøgelse er screenet fra. Turister defineres altså i den nationale brugerundersøgelse, som internationale brugere bosat uden for Danmark, samt tilrejsende danske brugere bosat uden for den kommune og region, som museet er placeret i. I Tilfredshedsanalysen 2015 er det i forvejen turister, der er målgruppen og der er derfor ikke frascreenet respondenter. En profil af respondenterne baseret på demografiske baggrundsdata fra hhv. Tilfredshedsanalysen og Brugerundersøgelsen er inkluderet i bilag 3 og 4. I indeværende analyse bruges ordet turister for begge respondentgrupper. Tilfredshedsanalysen 2015 er baseret på i alt face-to-face interviews med turister på i alt 43 feriesteder i Danmark (feriestederne fremgår af bilag 2). Interviewene er gennemført i perioden 6. juli til 31. august Den nationale brugerundersøgelse er baseret på i alt gennemførte spørgeskemaer fra i alt 142 statslige og statsanerkendte museer & kulturinstitutioner i perioden 1. januar til 30. november Efter de lokale brugere er screenet fra, er samplen på antal turister. De deltagende institutioner varetager selv opgaven med uddeling og indsamling af spørgeskemaer. 7

8 METODE FORBEHOLD VED ANALYSERNE For begge analyser er der en række forbehold, der gør sig gældende. Tilfredshedsundersøgelsen 2015: Til trods for stor spredning i indsamlingsperioden og andre forbehold taget ved indsamling af data i Tilfredshedsundersøgelsen er denne ikke nødvendigvis 100% repræsentativ for alle turister på de 43 feriesteder. Herudover er af de besvarelser fra turister indkommet fra museer i hovedstaden. Da fokus i denne rapport primært er på turister, der er på ferie i Danmark men uden for København, kan dette også have en indflydelse på resultaterne. For yderligere informationer om metode, datagrundlag og forbehold henvises til metodeafsnittene i de enkelte undersøgelser. Den nationale brugerundersøgelse 2015: Undersøgelsen overgik i 2015 til at være digital, dvs. at institutionerne har haft mulighed for at indsamle data via forskellige strategier, herunder: online (via tablet/pc), spørgeskema (face to face), indsamling af /telefonnumre, hvor brugerne modtager et links efterfølgende, samt QR-kode. Den nye digitale strategi har været en udfordring for flere af institutionerne og flere er først begyndt indsamlingen i efteråret 2015, hvilket har resulteret i langt færre indsamlede skemaer. Skemaerne i indeværende undersøgelse er primært indsamlet i efter året (60%), mens knap 40% er indsamlet i løbet af sommeren. Dette kan have indflydelse på repræsentativiteten for undersøgelsen. 8

9 KYST- OG NATURTURISME TILFREDSHEDSANALYSE 2015 UDPLUK AF RESULTATERNE AF TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSEN 2015 AF TURISTER 9

10 RESULTATER FRA TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN MERE END HVER TREDJE KYST- OG NATURTURIST BESØGER KULTURINSTITUTIONER Figuren til højre viser andelen af kyst- og naturturisterne i Tilfredshedsundersøgelsen, der forventer at besøge kulturattraktioner eller har gjort det. Over en tredjedel (37%) af de adspurgte turister har besøgt eller forventer at besøge en kulturattraktion, mens 15% forventer måske at besøge en kulturattraktion. HAR DU BESØGT ELLER FORVENTER DU AT BESØGE KULTURATTRAKTIONER? (N=10.224) 43% 37% = 52% Disse resultater stemmer meget godt overens med en analyse fra VisitDenmark*, som viser, at 35% af alle kyst- og naturturister Besøger museer og udstillinger og 42% Besøger historiske attraktioner. 15% 5% UDENLANDSKE TURISTER HAR LIDT STØRRE KULTURFORBRUG Ser man på fordelingen mellem danske og udenlandske turister, er andelen af udenlandske turister, der har besøgt eller ønsker at besøge en kulturinstitution en andeles højere - hhv. 36% danske turister mod 39% udenlandske turister. De samme resultater er gældende for VisitDenmarks analyser, som viser en generel højere benyttelse af kulturudbud blandt udenlandske sammenlignet med danske kyst- og naturturister. Ja Måske Nej Ved ikke/vil ikke svare Kilde: Tilfredshedsanalyse 2015, Dansk Kyst- og Naturturisme & Epinion *VisitDenmark (2015) Kulturturisme i Danmark. 10

11 RESULTATER FRA TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN TURISTER ER MOBILE Af de kyst- og naturturister, som har besøgt eller overvejer at besøge en kulturattraktion (dvs. 52% af alle adspurgte turister) er næsten halvdelen (45%) villige til at køre mellem ½ til 1 time for at besøge kulturattraktioner. Knap en fjerdedel (24%) af turisterne er villige til at køre helt op til mellem 1 og 1½ time. 11% er villige til at køre mere end 1½ time. HVOR LANG TID ER DU VILLIG TIL AT KØRE FOR AT BESØGE EN KULTURATTRAKTION? (N=5.389) 12% Mindre end ½ 14% Flertallet af turisterne, som indgår i Tilfredshedsundersøgelsen, er kommet i eget transportmiddel til feriestederne, og har adgang til dette under ferien. Det har højst sandsynligt indflydelse på turisternes motivation og villighed til at transportere sig. Mellem ½ til 1 time Mellem 1 og 1½ time 21% 26% 43% 46% Ser man på fordelingen mellem danske og udenlandske turister (se grafen til højre), er der ikke de helt store forskelle. Andelen af udenlandske turister der er villige til at bruge mellem 1-1½ time er dog lidt højere (26%) end andelen af danske turister (21%). Modsat er tilfældet for tidsintervallet ½-1 time, hvor andelen af danske turister er en anelse højere (46%) end andelen af udenlandske turister (43%). Mere end 1½ time Ved ikke/vil ikke svare 11% 11% 8% 8% For tidsintervallerne mindre end ½ time og mere end 1½ time er der ingen forskelle mellem andelen af danske og udenlandske turister. Udlændinge Dansker Kilde: Tilfredshedsanalyse 2015, Dansk Kyst- og Naturturisme & Epinion 11

12 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 2015 UDPLUK AF RESULTATERNE FRA BRUGERUNDERSØGELSEN AF BRUGERES MOBILITET 12

13 RESULTATER FRA BRUGERUNDERSØGELSEN 2015 POTENTIALE FOR FLERE TURISTBESØG Turisternes villighed til at tranportere sig for at få en kulturoplevelse (Tilfredshedsundersøgelsen) sammenholdt med deres faktiske rejsemønster (brugerundersøgelsen) indikerer, at der er et potentiale for at få endnu flere turister til kulturinstitutionerne. HVOR LANG TID HAR DU BRUGT PÅ AT REJSE FRA DIN FERIEDESTINATION TIL KULTURINSTITUTIONEN? (N=4.719) 35% 30% 29% 31% F.eks. viser resultaterne fra Tilfredshedsmålingen, at næsten halvdelen (45%) er villige til at rejse mellem ½ til 1 time for at besøge kulturattraktionen, mens resultaterne fra Den nationale brugerundersøgelse viser at, kun 31% rent faktisk har rejst mellem ½ og 1 time fra ferieadressen til kulturattraktionen. Sammenligning af de andre tidsintervaller indikerer tilsvarende resultater. 25% 20% 15% 18% 13% Der er derfor med de rette tilbud et potentiale for at tiltrække endnu flere turister til de danske kulturinstitutioner. 10% 5% 9% 0% 0-14 min min min min. >120 min. Rejsetid Kilde: Den nationale brugerundersøgelse 2015, Kulturstyrelsen & Gallup 13

14 RESULTATER FRA BRUGERUNDERSØGELSEN 2015 FAGLIGT INTERESSEREDE TURISTER Brugerundersøgelsen giver også viden om, hvor meget turisterne ved om det område, som kulturinstitutionen beskæftiger sig med. Generelt er turisterne interesseret og ved noget eller i hvert fald lidt om det område, kulturinstitutionen beskæftiger sig med. Hele 74% af alle turisterne angiver at de ved lidt eller ved noget. Det er især de danske turister, der er eksperter, og ved en hel del eller endda har viden på et højt fagligt niveau. Af grupperne der ved noget eller ved lidt er andelen af udenlandske turister (hhv. 41% og 37%) større end andelen af danske turister (hhv. 38% og 33%). Modsat er tilfældet for grupperne ved en hel del og har høj faglig viden. Her er andelen af danske turister (hhv. 21% og 4%) større end andelen af udenlandske turister (hhv. 12% og 3%). Hhv. 4% af de danske turister og 7% af de udenlandske angiver, at de ingenting ved om området. HVOR STOR ER DIN VIDEN INDEN FOR DET OMRÅDE, DU HAR BESKÆFTIGET DIG MED I DAG? (N=4.719) Jeg har viden på højt fagligt niveau Jeg ved en hel del Jeg interesserer mig for området og ved noget Jeg ved lidt 3% 4% 12% 21% 33% 38% 37% 41% Jeg ved ingenting 4% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Internationale turister Danske turister Kilde: Den nationale brugerundersøgelse 2015, Kulturstyrelsen & Gallup 14

15 BILAG Bilag 1: Ekstra spørgsmål Bilag 2: Feriesteder Bilag 3. Respondent profil (Tilfredshedsundersøgelse 2015) Bilag 4. Respondent profil (Borgerundersøgelsen 2015) 15

16 BILAG 1 EKSTRA SPØRGSMÅL Herunder er listet de ekstra spørgsmål, som blev inkluderet i de to individuelle undersøgelser. Udover resultaterne fra disse spørgsmål inkludere indeværende analyse resultater fra baggrundsdata på respondenterne i de to undersøgelser. Ekstra spørgsmål inkluderet i Tilfredshedsundersøgelsen 2015: 1. Har du eller forventer du at besøge kulturattraktioner og museer (dvs. historiske seværdigheder, museer, udstillinger, kulturevents mv.) under dit ophold? 1. Ja 2. Måske 3. Nej 2. [Hvis ja eller måske i spg. 1] Hvor lang tid er du villig til at bruge på transport for at besøge en kulturattraktion/museum under dit ophold? 1. Mindre end ½ 2. Mellem ½ til 1 time 3. Mellem 1 og 1½ time 4. Mere end 1½ time 3. Har du adgang til egen transportmiddel (f.eks. bil, motorcykel) under dit ophold? 1. Ja, jeg har adgang til egen transportmiddel 2. Nej, jeg benytter offentlig transport hvis relevant (Dette spørgsmål blev efterfølgende taget ud af spørgeskemaet, da langt størstedelen af turisterne kommer i eget transportmiddel til feriestederne i kyst- og naturdanmark, og har adgang til dette under ferien (Kilde: Dansk Kyst- og Naturturisme.) Ekstra spørgsmål inkluderet i Den nationale brugerundersøgelsen 2015: Hvor lang tid har du brugt på at rejse fra dit feriested til kulturinstitutionen? 1. Under 15 min min min timer 5. 2 timer eller derover 16

17 BILAG 2 Tversted Hirtshals Skagen FERIESTEDER Løkken Blokhus Lønstrup Allinge og Sandvig Gudhjem og Svaneke Nexø og Snogebæk DATAGRUNDLAG FRA 43 DANSKE FERIESTEDER Af kortet til højre fremgår de 43 feriesteder, hvor der er foretaget interviews til tilfredshedsundersøgelsen. Skive Nogle feriesteder er gået sammen i dataindsamlingen og rapporteres samlet. Der henvises således til 34 feriesteder i Tilfredshedsundersøgelsen Thorsminde og Vedersø Klit Søndervig Hvide Sande Ringkøbing og Bork Viborg Silkeborg Bønnerup og Fjellerup Ebeltoft Nykøbing Sjælland og Rørvig Gilleleje og Hundested Henne Strand Billund Samsø Blåvand Fanø Rømø og Tønder Aabenraa Sønderborg Haderslev ` Faaborg Kerteminde Vordingborg og Præstø Møn Marielyst 17

18 BILAG 3 TILFREDSHEDSANALYSEN 2015 RESPONDENTPROFIL - DANSKE TURISTER KØNSFORDELING ALDERSFORDELING I ÅR (N=5.559) (N=5.559) 27% 52% 48% Mænd Kvinder 5% 9% 16% 20% 19% 4% 0% eller ældre GEOGRAFI ALDERSFORDELING I ÅR PÅ REJSEGRUPPENS MEDFØLGENDE BØRN 24% 11% 22% (N=5.559) Region Hovedstaden Region Sjælland (N=5.559) 25% 38% 36% 18% Region Midtjylland Region Syddanmark 17% 14% 14% 26% Region Nordjylland år eller derover Har ingen børn med 18

19 BILAG 3 TILFREDSHEDSANALYSEN 2015 RESPONDENTPROFIL - UDENLANDSKE TURISTER KØNSFORDELING ALDERSFORDELING I ÅR (N=4.665) (N=4.665) 25% 25% 26% 48% 52% Mænd Kvinder 9% 11% 2% 1% 0% eller ældre NATIONALITET ALDERSFORDELING I ÅR PÅ REJSEGRUPPENS MEDFØLGENDE BØRN 9% 6% 2% 8% 17% 58% (N=4.665) Tyskland Norge Sverige Holland UK Andet land (N=4.665) 27% 52% 44% 20% 9% 5% år eller derover Har ingen børn med 19

20 BILAG 4 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 2015 RESPONDENTPROFIL - DANSKE TURISTER KØNSFORDELING ALDERSFORDELING I ÅR (N=2.710) (N=2.710) 31% 33% 42% Mænd 25% 58% Kvinder 10% År År År 65+ År GEOGRAFI Ferie regionen Uddannelse 22% 6% 25% (N=2.706) Hovedstaden (N=2.710) 46% Sjælland 28% 33% 13% Syddanmark Midtjylland Nordjylland 11% 15% Folkeskole/Gymnasial Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang udd. Lang videregående udd. 20

21 BILAG 4 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 2015 RESPONDENTPROFIL - UDENLANDSKE TURISTER KØNSFORDELING (N=2.009) ALDERSFORDELING I ÅR (N=2.009) 29% 38% 54% 46% Mænd Kvinder 24% 9% År År År 65+ År NATIONALITET 12% 9% 13% 22% 23% (N=2.009) 7% 6% 14% 5% 3% Tyskland Andre europæiske lande USA, Canada, Australien, NZ England Øvrige lande Sverige Holland Frankrig Norge Uddannelse (N=2.009) 53% 33% 9% 5% Folkeskole/Gymnasial Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang udd. Lang videregående udd. 21

22 U DA R B E J D E T A F : W O N D E R F U L C O P E N H A G E N D E C E M B E R,

Internationale kulturturister i Danmark. VisitDenmark, 2019

Internationale kulturturister i Danmark. VisitDenmark, 2019 Internationale kulturturister i Danmark VisitDenmark, 2019 1 Indhold 01 VisitDenmarks definition af en kulturturist 02 Udenlandske museumsbesøg 03 Udenlandske kulturturister i Danmark 04 Udvikling: 2017

Læs mere

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMAUDKAST 2017 Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 0. Hvilken by er interviewet foretaget i? 1. Allinge 23. Møn 2. Billund 24. Nexø

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 SÆRKØRSEL: FERIEGÆSTERNES MOBILITET I OG UDEN FOR REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV BRUUN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

TILFREDSHEDSANALYSE Turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark

TILFREDSHEDSANALYSE Turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark TILFREDSHEDSANALYSE 2015 Turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark INDHOLD OG OPBYGNING INDHOLD Indledning Metode og datagrundlag Hovedkonklusioner og anbefalinger Respondentprofil Tilfredshed

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Internationale mad - og gastroturister i Danmark. VisitDenmark, 2018

Internationale mad - og gastroturister i Danmark. VisitDenmark, 2018 Internationale mad - og gastroturister i Danmark VisitDenmark, 2018 1 Indhold 01 VisitDenmarks definition af en mad- og gastroturist 02 Gastroturisterne i Danmark 03 Udenlandske gastroturister på storbyferie

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 317 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMAUDKAST 2017 Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 0. Hvilken by er interviewet foretaget i? 1. Allinge 23. Møn 2. Billund 24. Nexø

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Analyse af førstegangskøbere

Analyse af førstegangskøbere 8. april 2013 Analyse af førstegangskøbere Analyseinstituttet Epinion har på vegne af Realkreditrådet gennemført en undersøgelse om førstegangskøbere. Undersøgelsen er baseret på interviews via internettet

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2008 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2008 1 Kundeinterviews 2 Resultater - Top 5 17 Danmarks Bedste Handelsby I et samarbejde mellem og Detail-forum gennemføres

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Internationale lystfiskerturister i Danmark. VisitDenmark, 2019

Internationale lystfiskerturister i Danmark. VisitDenmark, 2019 Internationale lystfiskerturister i Danmark VisitDenmark, 2019 1 Indhold 01 VisitDenmarks definition af en lystfiskerturist 02 Udenlandske lystfiskerturister i Danmark 03 Udvikling: 2017 sammenlignet med

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

UDBUDSMATERIALE GÆSTETILFREDSHED INTERVIEWUNDERSØGELSE & ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED PÅ DE DANSKE FERIESTEDER

UDBUDSMATERIALE GÆSTETILFREDSHED INTERVIEWUNDERSØGELSE & ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED PÅ DE DANSKE FERIESTEDER UDBUDSMATERIALE GÆSTETILFREDSHED INTERVIEWUNDERSØGELSE & ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED PÅ DE DANSKE FERIESTEDER INDHOLD 1. Ordregiver... 3 2. Indledning... 4 2.1. Formål... 4 2.2 Kontraktperiode... 4 3.

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Konfirmationsøkonomi 2016 - så meget koster en konfirmations-, nonfirmations- og tilsvarende fester for forældrene

Konfirmationsøkonomi 2016 - så meget koster en konfirmations-, nonfirmations- og tilsvarende fester for forældrene Konfirmationsøkonomi 2016 - så meget koster en konfirmations-, nonfirmations- og tilsvarende fester for forældrene Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Samlet pris for konfirmationen og nonfirmation i

Læs mere

Interessentanalyse. VisitGudenaaen. April 2015. Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone: +45 3311 0111

Interessentanalyse. VisitGudenaaen. April 2015. Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone: +45 3311 0111 Interessentanalyse VisitGudenaaen April 2015 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indholdsfortegnelse 1 Gudenåen som vækstkatalysator...

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.04 Juli 2000 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT x Ultimo juli 1999 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Seminar: Kend din målgruppe!

Seminar: Kend din målgruppe! Seminar: Kend din målgruppe! Baggrund for målgruppebeskrivelser v/karin Buhl Slæggerup Midtjysk Turisme Målgruppebeskrivelser 2010: Den digitale virkelighed og kundernes digitale adfærd Hvem er kunderne?

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Introduktion Denne rapport indeholder resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse, foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2013 Industrimuseet, museet for arbejder, håndværkerog industrikultur Antal besvarelser: 223 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Kronborg Antal besvarelser: 179 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet s. 7 3. Udstillingsstedets

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 HELSINGØR

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 HELSINGØR MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS HELSINGØR KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter for

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Kommunal omdømmeanalyse for: Næstved Kommune. Analysemodel udarbejdet af TNS Gallup & 11 City Design. December 2006

Kommunal omdømmeanalyse for: Næstved Kommune. Analysemodel udarbejdet af TNS Gallup & 11 City Design. December 2006 Kommunal omdømmeanalyse for: Næstved Kommune Analysemodel udarbejdet af TNS Gallup & 11 City Design December 2006 Metode Den kommunale omdømmeanalyse er gennemført for Næstved Kommune. Undersøgelsen er

Læs mere

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE KYSTBYKONFERENCEN 27. november 2014 Claudia Rota Andersen Videncenter for Kystturisme SFI Survey for Videncenter for Kystturisme, 2014. N: 10.279 TILFREDSHEDSANALYSEN

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Omkring 1,5 mio. voksne har været aktive købere på genbrugsmarkedet

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015 Juni 2015 Tillykke med huen her er dit liv Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb medudgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk og

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018 Airbnb i Danmark Analyse af Airbnb s data for 2018 Baggrund De seneste årtiers digitale udvikling har medført, at en række nye produkter har spredt sig med stor hast. Deleøkonomi dækker over forretningsmodeller

Læs mere

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Pixi-udgave af rapport Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Capacent Epinion Indhold 1. Et efterskoleophold 1 1.1 Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse 1 1.2 Data og undersøgelsesmetode

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN

DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN DANSKERNES HOLDNING TIL DØDEN - En befolkningsundersøgelse gennemført af Userneed for Børn, Unge & Sorg Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter Juni 2015 INDHOLD Baggrund... 3 Konklusioner...

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Er maden god, er ferien god

Er maden god, er ferien god Pressemeddelelse 17. februar 2014 Ny analyse af danskernes rejsevaner: Er maden god, er ferien god Danskerne er vilde med mad! Det kan der næppe herske nogen tvivl om særligt er Copenhagen Cooking, som

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere