Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Debitor. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. 1Sidst revideret:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Debitor. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. 1Sidst revideret: 14.08."

Transkript

1 Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5 Version 2 Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling 1 Side 1

2 Indholdsfortegnelse 2 1. DEBITORMODULET Indledning Hvordan tilmeldes enheden systemet Dagligt O... 4 Faktura PM-enheder PM-kommune Oprettelse af PM til kommunen Oprettelse af PosteringsMeddelelse for enheder Oprettelse af kreditnota PM-Udligning indbetalinger indbetaling med moddimension Kartotek Oprettelse af en debitor er kendt i systemet Udskrifter Fælles for alle udskrifter Stamdata Posteringer Saldolister Formularer Finansafstemning Forespørgsler Periodisk og Tilpasning Side 2

3 1. modulet 1.1 Indledning Grundstammen i debitor-modulet er kartoteket, hvor der findes og vedligeholdes stamoplysninger på debitorer. I debitor-modulet findes følgende: Dagligt Kartotek Udskrifter Periodisk og Tilpasning Under dagligt foregår registrering af posteringsmeddelelser til PM-Enheder og kommuner, indbetalinger og fakturering. Fakturering foretages primært som tekstfaktura. Rykkeradministration foretages under Udskrifter. Her oprettes og vedligeholdes stamdata på debitorer. erne oprettes med nummer, navn og debitorgruppe som er tilgængelig for alle. kontonummer er primært CPR-nr. eller telefonnr. Resten af oplysningerne er kun tilgængelige for dem, der har registreret oplysningerne eller har poster bogført på debitoren. Det er her, der er mulighed for at foretage forespørgsler på bevægelser hos den enkelte debitor Her kan udskrives de forskellige former for dokumentation og formularer, som f.eks. posteringsliste, kontoudtog, saldolister, afstemningslister og genudskrivning af faktura. Under /Udskrifter/Formularer foretages rykkerproceduren. Bruges ikke i det daglige arbejde. I det følgende vil de forskellige funktioner i debitormodulet blive beskrevet nærmere. I første omgang beskrives hvordan enheden tilmelder sig systemet og hvilke stamdata der skal være på plads før debitorbogføring kan påbegyndes. Derudover beskrives det hvordan en faktura oprettes, og hvordan opfølgning foretages. Endelig beskrives rykkerproceduren. I debitor-modulet foretages opkrævninger/faktureringer og registrering af indbetalingerne. Der kan udskrives med eller uden girokort. Betalinger kan efter nærmere aftale med DcR ske via PBS Hvordan tilmeldes enheden systemet Før enheden kan anvende debitor-modulet og dermed udskrive en faktura i XAL skal der ske en oprettelse i systemet. Det sker ved at enheden fremsender en mail til XAL support Denne mail skal indeholde de afsender- eller stamoplysninger, der skal være på fakturaen Enhedens navn, adresse, telefonnummer, faxnummer, adresse og enhedens finanslovskonto samt enhedens bankregistrerings- og kontonummer, hvor indbetalinger skal registreres. Når disse oplysninger er registreret i DcR vil enheden blive tildelt rettigheder til at anvende debitor-modulet. Side 3

4 1.2 Dagligt Under /dagligt foretages fakturering; Faktura til debitorer oprettelse af Posteringsmeddelelser for enheder samt posteringsmeddelelse til kommuner samt registrering af debitorindbetalinger Oprettelse af Tekstfaktura Faktura PM-enheder PM-kommune Med tekstfaktura er det muligt at fakturere udenom de normale relationer til lagerkartoteket og ordre og Tekstfakturaen giver mulighed for at angive egen valgfri tekst. 1. Oprettelse af en tekstfaktura foregår under menupunktet /Dagligt/Tekstfaktura Under menupunktet, kan der ligge fakturaudkast, som endnu ikke er opdateret. Det er vigtig at undgå at rette i disse. Tryk derfor altid F2 for at oprette, så der ikke rettes i andres fakturaudkast. Side 4

5 2. Tryk F2 for at oprette en ny faktura. 3. Vælg type for hvilken tekstfaktura der skal udføres Faktura, PM-Enheder og PM- Kommuner. (PM-Enheder og PM-Kommuner anvendes som PosteringsMeddelelser). 4. Vælg debitornummeret (konto) ved at taste nummeret eller vælge det ud fra listen. Typen bestemmer hvilken debitorer der automatisk kommer frem. 5. Med F4 kan der søges. Side 5

6 6. Alt-h efterfulgt af F4 giver mulighed for at søge på navnet. 7. Vælg OK og der fremkommer følgende billede Feltbeskrivelse for Tekstfaktura for PM-Enheder og PM-kommuner Generelt Type (konto) Dato Sprog Ordrebehandler Typen Faktura, PM-Enheder eller PM-kommuner bestemmer hvilken Statuskode fakturaen får, og bestemmer hvilken debitorer der bliver fremvist. Her anføres debitorens kontonummer. Ved hjælp af Alt-h funktionen fremkommer en oversigt rullebillede af debitorkartoteket, hvor debitor kan vælges. Dato for fakturaen tildeles automatisk systemdato. Værdien sættes automatisk til standard. Initialerne på den bruger, der er logget på ved opstart af fakturaen. Adresse Navn Adresse ens stamoplysninger Navn, adresse, postnummer og by overføres automatisk fra kartoteket. Overføres automatisk fra debitorkartoteket. Overføres automatisk fra kartoteket. Det er muligt at rette i de overførte oplysninger det anbefales dog at stamoplysninger ajourføres i kartoteket. Side 6

7 Kontering Status Faktura Bilag Artskonto Spec Tekstfelt Tekst Tildeles automatisk af systemet. Nummer tildeles af systemet i forbindelse med opdateringen. Nummer tildeles af systemet i forbindelse med opdateringen. Angives hvilken indtægtskonto ydelsen skal konteres på F.eks.2120 Salg af tjenesteydelser. Eventuelt artsspecifikation til kontoen. F.eks. 02 aftenundervisning. Her skrives den tekst der skal stå i finansen. Tekstfeltet, nederst Tilknyt linier I tekstfeltet skrives den tekst der ønskes vist på selve fakturaen. I bunden af fakturaen fremkommer derudover totalbeløbet. Tekstfeltet er et krævet felt, der skal udfyldes. Er ligeledes et tekstfelt hvor man kan tilknytte tekster indsat som linier med tilhørende beløb som overføres til fakturaen. Beløb Ordresaldo Kontering Kontering Fordeling Det beløb, der faktureres. Ordresaldoen er et krævet felt, der skal udfyldes. Kontering af aktivitet, formål, hovedkonto, sted, I1 og I2. Er for de fleste brugere forudfyldt. Kontering feltet er et krævet felt, der skal udfyldes. Markering af om fakturaen er fordelt på mere end en artskonto. Når type og debitornummer er valgt, vil skærmbilledet indeholde stamdata, der hentes automatisk fra debitorkartoteket. Kontering (aktivitet, formål, hovedkonto og sted) vil Side 7

8 normalt også være udfyldt automatisk på forhånd. Feltet Ordrebehandler viser initialerne for den, der starter indtastningen af fakturaen. De felter, der er spærret for indtastning, er markeret med gråt. 8. for feltet Status tildeler systemet automatisk. 9. Indtast det totale fakturabeløb i Ordresaldo. 10. Hvis det ikke allerede er udfyldt automatisk under Kontering, indtastes aktivitet, formål, hovedkonto, sted, eventuel I1 og I2. 11a. Hvis fakturaen kun vedrører 1 artskonto tastes den i felterne Artskonto og eventuelt Spec. Samt Tekst, der skal stå i finansen. 11b. Hvis fakturaen vedrører flere artskonti bruges funktionen fordeling, som åbnes med knappen. Funktionen kan også startes med Alt-r. Artskonto, eventuelt spec, teksten til finans og tilhørende beløb tastes linje for linje. Der afsluttes med F3. Billedet kan ikke forlades, hvis summen af de enkelte linjer ikke er den samme som Ordresaldo. Der kan enten tastes beløb eller en procentdel af Ordresaldo. Når indtastningen er accepteret, vil der være en markering i feltet Fordeling og felterne Artskonto og Spec vil være blanke. 12a. Hvis teksten på regningen kun skal stå som almindelig tekst skrives denne i tekstfeltet nederst. Med Shift-F7 skiftes til tekstfeltet. Man kan også komme i tekstfeltet ved at sætte musens pil i feltet. Den tekst, der tastes ind, vil komme ud på fakturaen som ren tekst, sammen med fakturabeløbet i bunden. Side 8

9 Fakturatekst feltet forlades med F3. Teksten på regningen kommer ud som ren tekst. Side 9

10 12b. Hvis teksten på regningen skal stå i rækker og kolonner bruges funktionen Tilknyt linier. Tryk Alt T. I billedet indtastes beskrivelse, antal og à pris (enhedspris). Systemet regner selv beløbet ud og tæller sammen i Total. Der kan være op til 5 linier. Når man trykker F3 spørges om beløbet skal overføres til fakturaen. Tekst i Tilknyt linier ser sådan ud på fakturaen. Side 10

11 Hvis man benytter begge funktioner Tekstfelt og Tilknyt linier, så vil tilknyt linierne stå øverst og tekstfeltet stå nederst Fakturaens lokalmenu/ støttefunktioner I højre side af indtastningsbilledet er der en lokalmenu med 7 knapper: Udskriver fakturaen uden at bogføre den. Det indtastede forbliver uændret. Udskriver og bogfører fakturaen. Det indtastede forsvinder efter opdateringen. Viser posteringen af en opdateret faktura. Åbner et vindue med den valgte debitors tidligere posteringer. Åbner vinduet til indtastning af artskonti, hvis der skal bogføres på flere artskonti. Åbner vinduet til indtastning af beskrivelse, antal og à pris. Kan bruges til at starte lommeregneren og hjælpefunktionen eller springe til tekstfeltet Side 11

12 13. Når alle oplysninger er tastet ind, opdateres der med Alt-o og fakturaen udskrives. 14. Vælg OK, hvis det kun er den enkelte debitor, der skal opdateres. Hvis flere fakturaer skal opdateres samtidig skal feltet fak. konto numrene udvides. Hvis der under opdateringen vælges Udskrivning Løbende udskrives fakturaerne enkeltvis, efterhånden som de opdateres. Hvis der vælges Udskrivning Efter, bogføres alle fakturaerne først, inden udskrivningen af den første faktura går i gang. Udskriften består af to sider: Side 1 Posteringsmeddelelsen sendes til debitor. Side 2 Bogføringsbilaget beholdes og arkiveres. På dette bilag er vist konteringen. Når opdateringen er færdig forsvinder det indtastede fra menupunktet, men kan nu findes under /udskrifter/forespørgsler/faktura. Side 12

13 1.2.2 Oprettelse af PM til kommunen. 1. Oprettelse af en PM Kommune (PosteringsMeddelelse) foregår under menupunktet /Dagligt/Tekstfaktura : Under menupunktet, kan der ligge fakturaudkast, som endnu ikke er opdateret. Det er vigtig at undgå at rette i disse. (Husk altid F2 for at oprette, så der ikke rettes i andres udkast.) 2. Oprettelsen af en posteringsmeddelelse til kommunen har samme fremgangsmåde som oprettelse af faktura forskellen er at man skal 3. Vælge typen: PM Kommuner. For udfyldelse af de resterende felter se afsnit / Feltbeskrivelse for Tekstfaktura Oprettelse af PosteringsMeddelelse for enheder 1. Oprettelse af en PM - posteringsmeddelelse foregår under menupunktet /Dagligt/Tekstfaktura på samme måde som en tekstfaktura, men med status PM. Under menupunktet, kan der ligge fakturaudkast, som endnu ikke er opdateret. Det er vigtig at undgå at rette i disse. (Husk altid F2 for at oprette, så der ikke rettes i andres udkast.) 2.Oprettelsen af en posteringsmeddelelse til kommunen har samme fremgangsmåde som oprettelse af faktura forskellen er at man skal 3. Vælge typen PM-Enheder For udfyldelse af de resterende felter se afsnit / Feltbeskrivelse for Tekstfaktura Oprettelse af kreditnota En kreditnota er i princippet en faktura med et negativt beløb og laves på samme måde som en faktura. 1. Oprettelse af en kreditnota foregår under menupunktet /Dagligt/Tekstfaktura Side 13

14 Under menupunktet, kan der ligge fakturaudkast, som endnu ikke er opdateret. Det er vigtig at undgå at rette i disse. Tryk derfor altid F2 for at oprette, så der ikke rettes i andres udkast. 3. Vælg typen Faktura, selvom der er tale om en kreditnota. Husk at indtaste det totale beløb for kreditnotaen i Ordresaldo, men med negativt beløb. For udfyldelse af de resterende felter se afsnit / Feltbeskrivelse for Tekstfaktura PM-Udligning Udligning af PM - foregår under menupunktet /Dagligt/PM udligning Udligningen af PM foretages af den modtagende enhed. PM er oprettet i debitormodulet, men skal udlignes i en valgt finanskassekladde. I vejledning er vist en PM der udlignes men i dagligdagen vil der kunne foretages udligning af flere PM-ere i den samme kladde. 1. Under menupunktet /Dagligt/PM udligning vælges en kassekladde med piletasterne og Enter 2. Der kan frit vælges mellem kassekladderne primært den kladde de bruges til debitor. Side 14

15 Den valgte kladde er på forhånd udfyldt med brugerens afdelingsgruppe. Feltbeskrivelsen for Kassekladden er tidligere beskrevet under punktet kassekladde, hvortil der henvises. 3. Udligning af PM er en debitortransaktion. Derfor skal typen Finans under kolonnen T (Type) ændres til. Feltet T markeres med musen eller Shift-Tab. Der skrives D i felter eller der trykkes Alt + h. Fra oversigten vælges ved at trykke Enter. 4. I feltet Kont indtastes modtagende enheds debitorkontonummer. Du kan se dette kontonummer på den PM, som du har modtaget øverste højre hjørne ud for Konto. I dette tilfælde stil Cursoren i feltet modbilag. Med Alt + h åbnes en oversigt i debitormodulet, hvor PMén der ønskes udlignet markeres med i feltet V. Side 15

16 6. Oversigten forlades med F3 og oplysningerne overføres til kassekladden. 7. Finanskladden er nu klar til indtastning af modposten. Bemærk at første linje vedrører et andet finanslovsområdet og derfor ikke kan rettes. Side 16

17 8. Når indtastningen er færdig kontrolleres den med lokalmenuens punkt Alt + k. Når indtastningerne er i orden fremkommer beskeden: Kladde er OK. 9. Start bogføringen med lokalmenuens punkt Alt + b. 10. Bekræft bogføringen med 11. Her er et af de få steder, hvor udskriften ikke skal vises på skærmen først, fordi udskriften skal bruges som dokumentation. Bekræft udskrivningen med. Side 17

18 Kladden udskrives i forbindelse med bogføringen. Eksempel på kassekladde. 12. Transaktionerne bogføres og kassekladden vises igen. Kassekladden er nu tom og klar til de næste transaktioner. 13. Kassekladden forlades med F Hvis en enhed ved en fejl har modtaget en PMér, returnerer enheden PM`en tilbage til afsender. Enheden skal ikke bogføre noget i XAL. 15. Når en afsender modtager en PM retur, udligner enheden PM`en med sin egen enheds debitorkontonummer i feltet Kont. Se afsnit 4. Herefter fortsætter du på den almindelige måde for udligning af PM. Side 18

19 1.2.6 indbetalinger 1. Indbetalinger fra debitorer registreres under menupunktet /Dagligt/Betalinger 2. Under menupunktet vælges en kassekladde med piletasterne og Enter 3. Der kan frit vælges mellem kassekladderne primært kladden for debitor. Den valgte kladde er på forhånd udfyldt med brugerens afdelingsgruppe 4. Indbetalingen indtastes i de respektive felter. Side 19

20 Her er tastet en indbetaling til enhedens egen konto. Der er kun vist 1 indbetaling, men der kan indtastes flere indbetalinger af gangen, hvis de har samme status (konteringstype). Bemærk! Hvis indbetalingen er foretaget på en anden enheds konto er fremgangsmåden lidt anderledes. Forskellen beskrives senere under punktet indbetaling med moddimension Indbetalingskladdens lokalmenu/ støttefunktioner Alt-k checker de indtastede data og viser alle de fejl, der skal rettes før indbetalingen kan bogføres. Alt-æ Bruges til at springe til den næste linje, der er behæftet med fejl. Funktionen finder ikke alle fejl, men skal suppleres med Alt-k. Alt-r Udskriver kladden uden at bogføre den. Alt-b Udskriver kladden og bogfører (opdaterer) den. Alt-f åbner menuen, hvor der kan skiftes til en anden indtastningskladde. Alt-L åbner en slettefunktion, der sletter alle linjer i en kladde. Alt-e viser genvejstasterne til hjælp Alt-h og notatfeltet Alt-n. 5. Når indtastningen er færdig kontrolleres den med lokalmenuens punkt Alt-k. Hvis indtastningerne er i orden fremkommer beskeden: Kladde er OK. Side 20

21 6. Start bogføringen med lokalmenuens punkt Alt-b. 7. Bekræft bogføringen med Indbetalingen bogføres i Finans og. Kassekladden vises igen. Kassekladden er tømt og klar til de næste indbetalinger indbetaling med moddimension I det tilfælde, hvor en debitor fra et område, indbetaler på et andet områdes bankkonto, skal indtastningen være lidt anderledes. Side 21

22 Når moddimension er udfyldt, debiteres beholdningskontoen med valgte dimension, mens debitortransaktionen udlignes på den samme finanslovskonto som den er faktureret. Hvis der indtastes som vist vil debitoren blive udlignet på men banken blive bogført på Hvis linjen moddimension er tastet, gælder den for samtlige linjer i kladden. I tilfælde af, at der er mere end en moddimension, er det nødvendigt at fordele indbetalingerne på flere kladder. Indtastning, kontrol, bogføring og udskrivning foregår på nøjagtig samme måde som beskrevet under punktet indbetalinger. 1.3 Kartotek kartoteket er opdelt i en offentlig del og en lukket del. Den offentlige del. Fanebladet offentlig viser kun debitornummer (Konto), Navn adresse og Gruppe. Side 22

23 Hvis brugeren tilhører en afdelingsgruppe, der har oprettet eller posteret på debitoren, er der med Ctrl-Tab også adgang til den lukkede del i de tre bagvedliggende faner. Den lukkede del viser alle oplysninger på en debitor fordelt på tre faner Generelt, Opsætning og PBS-statistik Oprettelse af en debitor En debitor skal være oprettet i debitorkartoteket, før der kan registreres posteringer og udskrives faktura. Alle personer over 15 år er oprettet i XAL. /almindelige debitorer. Almindelige debitorer er oprettet på CPR-nummeret, enhederne må og skal bruge de debitorer der allerede er oprettet. Adresser m.m. bliver ajourført automatisk med oplysninger fra folkeregistret hver mandag. Mange virksomheder er oprettet med GER nummer (Grønlands arbejdsgiver registre) disser bliver også ajourført automatisk hver mandag. På rejsende debitorer bruges primært telefon nr. hvori der tildeles afdelingsgruppe foran nummeret. Eks. AKIPxx xx xx. Man kan vælge 2 type debitorer : Borger og Rejsende. Side 23

24 1. En debitor oprettes ved at vælge menupunktet /Kartotek/er. 2. kartotekets offentlige del. Alle tilgange til debitorkartoteket starter i den offentlige del. Side 24

25 3. En ny debitor oprettes med. Herefter fremkommer et nyt lille skærmbillede til valg af debitorgruppe: Her vælges gruppen borger eller rejsende ved at klikke på den lille pil: Og der afsluttes med at taste OK Herefter er debitor klar til at blive oprettet. Felterne på fanerne Generelt og Opsætning udfyldes for den nye debitor Feltbeskrivelse for oprettelse fanen Generelt: Generelt Konto Navn Søgenavn Sprog nummeret udfyldes med CPR-nr. for personer eller telefonnummeret, hvis der er tale om debitor rejsende eller virksomheder eller organisationer. I andre tilfælde kontaktes konsulentafdelingen i DcR. Ved oprettelsen kontrolleres det automatisk om nummeret overholder reglerne for et CPR-nr. Hvis betingelserne ikke er opfyldt fremkommer der en advarsel. For debitor rejsende godkendes advarslen, idet der bruges telefonnummer hertil. s fulde navn. Der er mulighed for at angive et søgenavn. Hvis, der ikke tastes noget andet, bruges debitorens navn automatisk. Bruges ikke pt. Sættes til standard. Side 25

26 Attention Her kan man evt. tilføje kontaktperson. Adresse Adresse 1 Postboks Postnr. Bynavn Land Kommunikation Telefon Fax Telex WWW Saldo Saldo Kreditmaks Bevægelser Her angives debitors adresse. Her er der mulighed for at angive debitors postboks. Her angives debitors postnummer. s bynavn fremkommer automatisk ud fra postnummeret. Her er der mulighed for at angive debitors land. s telefonnummer. s faxnummer. s telexnummer (Bruges kun sjældent). Hvis debitor har sin egen hjemmeside indtastes adressen. s adresse. ens samlede saldo beregnes automatisk, efterhånden som der efterfølgende bogføres på debitornummeret. Bruges ikke. Alle bevægelser vises automatisk af systemet og kan ikke tastes Kontering Gruppe Sælger I dette felt anføres hvilken debitorgruppe, debitor tilhører. Med Alth funktionen fremkommer en liste over oprettede debitorgrupper. Gruppen Borger vælges for alle debitorer undtagen PM-enheder og kommuner, der har deres egne grupper. Feltet bruges ikke 4. Alle hvide felter kan udfyldes Side 26

27 Med Alt-n kan der laves et notat vedrørende debitoren. Hvis der skrives i notatfeltet ændres ikonet fra til. 5. Når alle oplysningerne er indtastet fortsættes med Ctrl-Tab. Når fanen Generelt forlades første gang kontrolleres det nye debitornummer om det overholder kravene til et CPR-nr. 6. Hvis denne fejlmeddelelse kommer frem i forbindelse med oprettelsen af en person, skal der vælges og debitornummeret tastes om. Hvis der oprettes en rejsende eller en virksomhed eller en forening, har meddelelsen ingen betydning og der vælges Feltbeskrivelse for oprettelse fanen Opsætning: Levering Lev. måde Betingelse Konti Deres konto Fakturakonto Kreditorkonto Emne Bruges ikke på nuværende tidspunkt. Bruges ikke på nuværende tidspunkt. Vores kreditornummer hos debitoren, hvis der er tale om en virksomhed. Her er det muligt at anføre en anden fakturakonto end debitors egen konto. Dette er ensbetydende med, at faktureringen sker til den debitor, der er angivet i feltet og ikke til den debitor ordren er oprettet til. Hvis debitor også er kreditor tastes kreditornummeret her. Bruges ikke Side 27

28 Betaling Betaling Reg.nr. Bankkonto Betalmåde Betalspec Rente Administration Spærret Kontoudtog Rykning Engangskunde Lagersted PBS PBS-kunde CPR/SE Betalingsbetingelser/ kredittid. Registreringsnummeret til debitors bankkonto. Kontonummeret på debitors bankkonto Bruges i forbindelse med elektroniske betalinger Bruges i forbindelse med elektroniske betalinger Kode for den rentesats debitoren beregnes med. Kode for spærring af debitoren. Der er tre koder: Nej Ikke spærret. Faktura Spærret for nye faktureringer. Alt Spærret for alt. Kode for hvornår debitor skal have kontoudtog. Skal altid markeres, ellers er det ikke muligt at rykke debitoren Bruges ikke. Bruges ikke Udfyldes automatisk, når debitor tilmeldes PBS s CPR- eller SE-nr. bruges til PBS-overførsler. 7. Når fanen Opsætning er udfyldt er oprettelsen færdig Side 28

29 1.3.2 er kendt i systemet Straks, når en debitor er oprettet, vil den være aktiv og kendt i hele systemet, og der kan foretages registreringer med det samme. kartoteket indeholder alle oprettede debitorer i Hjemmestyret og den offentlige del kan ses af alle. Hvis brugeren tilhører en afdelingsgruppe, der har oprettet eller posteret på debitoren, er der med Ctrl-Tab også adgang til den lukkede del i de tre bagvedliggende faner. Det er vigtigt, at kartoteket altid indeholder de rigtige oplysninger, idet kartoteket indeholder mange centrale oplysninger, som bliver brugt til mange forskellige opgaver. kartoteket åbnes med Enter under /Kartotek/er kartotekets offentlige del. Alle tilgange til debitorkartoteket starter i den offentlige del, hvor der kun er vist Konto (debitornummer), Navn adresse og Gruppe. Med F7 vises efterfølgende debitor og med F8 vises foregående debitor. Side 29

30 Hvis brugeren tilhører en afdelingsgruppe, der har oprettet eller posteret på debitoren, er der med Ctrl-Tab også adgang til at se i de tre bagvedliggende faner med den lukkede del af debitorkartoteket. Fanen Generelt indeholder de fleste og mest brugte oplysninger på en debitor. Feltbeskrivelse for kartoteket fanen Generelt henvises til afsnit Med Shift-Tab bladres til næste fane Opsætning. Feltbeskrivelse for kartoteket fanen Opsætning henvises til afsnit : Side 30

31 Med Shift-Tab bladres til næste fane. Fanen PBS-statistik indeholder oplysninger, der dannes automatisk i forbindelse med PBS-opkrævninger Feltbeskrivelse for kartoteket fanen PBS-statistik: PBS-totaler Trukket i år Trukket i alt Beløb Dato Status Viser hvor meget debitor er opkrævet via PBS i år til dato. Viser hvor meget debitor er opkrævet totalt via PBS. Viser hvor stort et beløb debitor sidst er opkrævet via PBS. Viser hvornår debitor sidst er opkrævet via PBS. De enkelte Status for PBS posteringer f.eks. Motor og AEB kartotekets lokalmenu: Lokalmenuen er anbragt i højre side af billedet som knapper, der enten kan bruges ved at klikke på dem med musen, eller trykke på Alt samtidig med det bogstav, der er understreget på knappen. Alt-o åbner et tomt indtastningsbillede til oprettelse af en ny debitor. Virker kun under fanen Offentlig. Alt-l kan slette en fejloprettet debitor. Der kan ikke laves sletning på en debitor hvor der er bogført debitorposter. Virker kun under fanen Offentlig. Alt-p viser posteringerne på debitoren. Menupunktet beskrives mere detaljeret nedenfor. Alt-a viser saldoen på debitoren aldersfordelt. Bruges ikke i øjeblikket. Bruges ikke i øjeblikket. Bruges ikke i øjeblikket. Bruges ikke i øjeblikket. Side 31

32 Bruges ikke i øjeblikket. Bruges kun i lånemodulet. Bruges kun i lånemodulet. Bruges ikke i øjeblikket. Kan bruges til at åbne notatfeltet Lokalmenuen Alt-p åbner et billede med de posteringer på debitoren, der vedrører eget område. Billedet indeholder den valgte debitors debitorposter (Konto=debitornummer), som kan markeres med musen eller med piletasterne. Billedet har sin egen lokalmenu, hvor de vigtigste punkter er: Alt-a skifter billedet mellem at vise alle linjer eller kun vise de linjer, der endnu ikke er betalt og udlignet (lukket). Alt-f åbner billedet "Finansposter", der viser de finansposter, der hører til den debitorpost, der var markeret med blåt. Med billedets lokalmenupunkt Alt-o åbnes et nyt billede, der viser både debitorposten og de tilhørende finansposter. Side 32

33 I kolonnen Modul vises hvilken type posteringen har (Finans,, Lager eller Kreditor). Alt-t åbner billedet "Udligninger på et debitorbilag" for den post, der er markeret med blåt. I det billede ses hvilken post, der udligner (lukker) den valgte post. Hvis linjen ikke er udlignet, vises kun to tomme linjer. 1.4 Udskrifter Udskrivning foregår under menupunktet /Udskrifter, hvor udskrifterne er underopdelt efter, hvilken type oplysninger, der udskrives Fælles for alle udskrifter Afgrænsning Næsten alle udskrifter starter med, at der afgrænses, hvor meget der skal udskrives og bagefter vælges, hvordan det skal udskrives. Afgrænsningen kan enten foretages i intervaller: eller afgrænsningen kan foretages på enkelte poster: Side 33

34 Der kan vælges om der kun skal afgrænses på en enkel konto uden til & fra ved at bruge Alt-L. og tilsvarende sætte valgmuligheden ind igen med samme tast Sortering Med knappen åbnes muligheden for at vælge den rækkefølge, som oplysningerne skal udskrives i Oplysningerne kan f.eks. udskrives sorteret på postnummer og for hvert postnummer sorteret efter navn. Udskriftmuligheder. Vælg mellem skærm og printer. Under udskriftsmuligheder vælges mellem SKÆRM og PRINTER. Det anbefales at bruge muligheden SKÆRM. Det giver mulighed for at lave udskriften om, inden den skrives ud. Vælg med Side 34

35 På statusbjælken angiver tallet efter /, hvor mange sider udskriften fylder. Ønskes udskriften udskrevet vælges. Udskriften afsluttes ved at vælge Stamdata Under menupunktet /Udskrifter/Stamdata udskrives tre forskellige udskrifter Side 35

36 er Menupunktet udskriver stamdata for udvalgte debitorer. 1. Der afgrænses først på hvilke grupper og hvilket interval af debitornumre, der skal udskrives for. Der afsluttes med eller F3. 2. Under udskriftsmuligheder vælges SKÆRM og der afsluttes med. Udskriften bliver vist på skærmen. 3. Hvis udskriften, indeholder det ønskede, vælges. Der afsluttes ved at vælge Side 36

37 Telefonliste Menupunktet udskriver telefonlister over udvalgte debitorer og sorteret efter egne ønsker. 1. Der afgrænses først på hvilken gruppe, hvilket interval af telefonnumre og hvilket interval af debitornumre, der skal udskrives for. I dette tilfælde er der valgt alle debitorer af typen BORGER med et debitornummer i intervallet til og et telefonnummer større end 0. Der afsluttes med eller F3. 2. Under udskriftsmuligheder vælges SKÆRM og der afsluttes med. Udskriften bliver vist på skærmen. Side 37

38 3. Hvis udskriften, indeholder det ønskede, vælges. Der afsluttes ved at vælge Labels Menupunktet bruges til at udskrive labels med navn og adresse for udvalgte debitorer 1. Der afgrænses først på hvilken gruppe, hvilket bynavn og hvilket interval af debitornumre, der skal udskrives. I dette tilfælde er der valgt alle debitorer i intervallet til Der afsluttes med eller F3. 2. Det åbner et nyt bilede, hvor der indtastes, hvor mange gange den samme label skal udskrives, hvor mange kolonner af labels, der er på hvert ark Bredden mellem labels og linjer mellem hver række af labels bruges til at undgå at skrive uden for den enkelte label. 3. Under udskriftsmuligheder vælges SKÆRM og der afsluttes med. Side 38

39 Udskriften bliver vist på skærmen. 4. Hvis udskriften, indeholder det ønskede, placeres det nødvendige antal ark med labels i printeren og der vælges. Der afsluttes ved at vælge Posteringer Udskrifterne under posteringer indeholder udskrifter med debitorernes bevægelser Posteringsliste Menupunktet udskriver lister med debitorernes transaktioner. Side 39

40 1. Der afgrænses først for på hvilke grupper og hvilket interval af debitornumre (Konto), der skal udskrives. Dernæst afgrænses for hvilken bogføringsperiode, der ønskes udskrevet. Der afsluttes med eller F3. 2. Dernæst afgrænses der på finanslovsområde og eventuelt også en skæringsdato for den bogføringsperiode, der ønskes udskrevet for. I feltet Restbeløb vælges mellem at udskrive alle bevægelser i perioden (tom) eller kun dem, der ikke er betalt (udfyldt). Der afsluttes med eller F3. 3. Under udskriftsmuligheder vælges SKÆRM og der afsluttes med. Side 40

41 Udskriften bliver vist på skærmen. På statusbjælken angiver tallet efter /, hvor mange sider udskriften fylder. 4. Hvis udskriften, indeholder det ønskede, vælges. Der afsluttes ved at vælge Internt kontoudtog Menupunktet udskriver kontoudtog for de enkelte debitorer. 1. Der afgrænses først på hvilke grupper og hvilket interval af debitornumre (Konto), der ønskes udskrevet. Der afsluttes med eller F3. Side 41

42 2. Dernæst afgrænses der på finanslovsområde og en den bogføringsperiode, der ønskes udskrevet for. I dette tilfælde i perioden frem til 31/3/2004. En markering i En markering i En markering i Der afsluttes med eller F3. udelader de fakturaer, der er betalt. medtager de debitorer, der ikke har haft bevægelser endnu. skriver et kontoudtog pr. side. 3. Under udskriftsmuligheder vælges SKÆRM og der afsluttes med. Side 42

43 Udskriften bliver vist på skærmen. På statusbjælken angiver tallet efter /, hvor mange sider udskriften fylder. 4. Hvis udskriften, indeholder det ønskede, vælges. Der afsluttes ved at vælge Åbne posteringer Menupunktet udskriver kontoudtog på tværs af finanslovsområderne, hvor kun de fakturaer, der ikke er betalt, udskrives. 1. Der afgrænses først for på hvilke grupper og hvilket interval af debitornumre (Konto), der skal udskrives. Dernæst afgrænses hvilke bogføringsperioder og hvilke forfaldperioder, der ønskes udskrevet for. Der afsluttes med eller F3. Side 43

44 2. Dernæst vælges rapportvaluta og skæringsdato. Hvis, der kun ønskes et kontoudtog pr. side, markeres det i. Der afsluttes med eller F3. 3. Under udskriftsmuligheder vælges SKÆRM og der afsluttes med. Udskriften bliver vist på skærmen. På statusbjælken angiver tallet efter /, hvor mange sider udskriften fylder. 4 Hvis udskriften, indeholder det ønskede, vælges. Der afsluttes ved at vælge Side 44

45 1.4.4 Saldolister Udskrifterne under saldolister indeholder udskrifter med sammentællinger af debitorernes bevægelser Saldoliste Menupunktet udskriver lister med kreditmaksimum og saldoen på debitorernes transaktioner. 1. Der afgrænses først for på hvilke grupper og hvilket interval af debitornumre (Konto), der skal udskrives. Der afsluttes med eller F3. Side 45

46 2. Dernæst afgrænses der på finanslovsområde og en skæringsdato for den bogføringsperiode, der ønskes udskrevet for. I feltet vælges mellem at udskrive alle debitorer eller kun dem, der har en åben saldo. Der kan afgrænses yderligere på Status (debitortransaktionstype). Administrationskoder bruges kun af skat. Der afsluttes med eller F3. 3. Under udskriftsmuligheder vælges SKÆRM og der afsluttes med. Side 46

47 Udskriften bliver vist på skærmen. På statusbjælken angiver tallet efter /, hvor mange sider udskriften fylder. 4. Hvis udskriften, indeholder det ønskede, vælges. Der afsluttes ved at vælge Saldoliste pr. posttype Menupunktet giver næsten samme udskrift som Saldoliste, men saldoen på debitorernes transaktioner er opdelt på gruppe (konteringstyper). 1. Der afgrænses først for på hvilke grupper og hvilket interval af debitornumre (Konto), der skal udskrives. Der afsluttes med eller F3. Side 47

48 2. Dernæst afgrænses der på finanslovsområde og en skæringsdato for den bogføringsperiode, der ønskes udskrevet for. Feltet bruges kun til udskriften Saldoliste. Der kan afgrænses yderligere på Status (debitortransaktionstype). Administrationskoder bruges kun af skat. Der afsluttes med eller F3. 3. Under udskriftsmuligheder vælges SKÆRM og der afsluttes med. Side 48

49 Udskriften bliver vist på skærmen. På statusbjælken angiver tallet efter /, hvor mange sider udskriften fylder. 4. Hvis udskriften, indeholder det ønskede, vælges. Der afsluttes ved at vælge Forfaldsfordelt Menupunktet giver næsten samme udskrift som de to andre saldolister, men saldiene grupperes i fem udvalgte perioder. 1. Der afgrænses først for på hvilke grupper og hvilket interval af debitornumre (Konto), der skal udskrives. Der afsluttes med eller F3. Side 49

50 2. Dernæst afgrænses der på finanslovsområde og en skæringsdato for den bogføringsperiode, der ønskes udskrevet for. I feltet vælges mellem at udskrive alle debitorer eller kun dem, der har en åben saldo. giver en udskrift, der ligner Saldoliste, mens giver en udskrift, der ligner Saldoliste pr. posttype. Vælger om der grupperes efter forfaldsdato eller bogføringsdato. Angiver startdatoen på det sidste interval, hvis der ønskes en anden dato end den, der er valgt som Pr. dato. Angiver, hvor store intervaller, saldoen skal opdeles i. Der afsluttes med eller F3. 3. Under udskriftsmuligheder vælges SKÆRM og der afsluttes med. Side 50

51 Udskriften bliver vist på skærmen. På statusbjælken angiver tallet efter /, hvor mange sider udskriften fylder. 4. Hvis udskriften, indeholder det ønskede, vælges. Der afsluttes ved at vælge 5. Hvis feltet udfyldes som vist, bliver udskriften yderligere opdelt på Status (konteringstype) Side 51

52 1.4.5 Formularer Udskrifterne under formularer er en blanding af diverse forskellige udskrifter, hvor nogle udskrives på fortrykte formularer Kontoudtog Menupunktet udskriver kontoudtog på fortrykte formularer for de enkelte debitorer. 1. Der afgrænses først på hvilke grupper og hvilket interval af debitornumre (Konto), der ønskes udskrevet. Hvis debitorerne ikke skal have udskrevet kontoudtog lige ofte, kan der også begrænses på feltet Kontoudtog, der har relation til debitorkartoteket. Der afsluttes med eller F3. Side 52

53 Det åbner det næste afgrænsningsbillede. 2. Der afgrænses dernæst på den bogføringsperiode, der ønskes udskrevet for. I dette tilfælde perioden frem til 31/ Vælg mellem om udskriften skal medtage alle poster, for den udvalgte debitor, kun åbne (ubetalte) poster eller kun åbne poster, der også er forfaldne. Vælg mellem at udskrive til: Alle debitorer, kun debitorer med Posteringer, kun debitorer med Åbne posteringer, kun debitorer med Forfaldne posteringer eller kun debitorer med en saldo forskellig fra 0,00 (Saldo <> 0). En markering i En markering i En markering i udskriver med forfaldsfordeling. overfører saldoen til næste side, hvis kontoudtoget fylder mere end en side. opdaterer kunden i forbindelse med udskrivning af kontoudtog. Her vælges, om der er girokort på formularen. Her sorteres på hvor små saldi, der skal skrives kontoudtog for. Der afsluttes med eller F3. Side 53

54 3. Under udskriftsmuligheder vælges SKÆRM og der afsluttes med. Udskriften bliver vist på skærmen. På statusbjælken angiver tallet efter /, hvor mange sider udskriften fylder. 4. Hvis udskriften, indeholder det ønskede, vælges. Der afsluttes ved at vælge Side 54

55 Tekstfaktura Menupunktet genudskriver tekstfakturaer 1. Under kartotek udvælges på debitorer. Under faktura udvælges på fakturaer. Der kan udvælges både på debitorer og fakturaer, men det er vigtigt at udfylde både Konto og Dato, selvom det kan virke uvæsentligt. Det begrænser den tid, det tager at lave udskriften. I dette tilfælde ønskes afdeling KJ&M's faktura 209, 210, 211 og 212 genudskrevet. Det er ikke nødvendigt at udfylde Konto og Dato, men det vil tage meget lang at danne udskriften, hvis de er blanke. Der afsluttes med eller F3. 2. Under udskriftsmuligheder vælges SKÆRM og der afsluttes med. Side 55

56 Udskriften bliver vist på skærmen. På statusbjælken angiver tallet efter /, hvor mange sider udskriften fylder. 3. Hvis udskriften, indeholder det ønskede, vælges. Der afsluttes ved at vælge Rykning af debitor Menupunktet er både en udskrift og en rykkerkørsel, der opdaterer de enkelte debitorer og danner en kassekladde. Der er to krav, der skal være opfyldt, for at der kan rykkes. Rykkere dannes kun for debitorer, hvis feltet under fanen Opsætning i debitorkartoteket er markeret som vist. 1. Menupunktet åbnes med Enter. Side 56

57 2. Kriterierne for rykkerproceduren udfyldes. Hvis Konto er blank rykkes alle debitorer i enheden. Rykkerkode Alle udskriv i en kørsel alle forfaldne rykker 1, rykker 2 og Inkasso. Systemet er sat op til at der først kan udskrives rykker 2, 14 dage efter at rykker 1 er skrevet ud. 14 dage senere kan Inkasso skrives ud. Når man skriver alle ud, så vil systemet kun skrive de debitorer ud, som er rykket for mindst 14 dage siden. Pr. dato sættes normalt til dags dato. Status kode er DIVERSE. Enhedens finanskonto, hvor debitorerne står. 3. Der afsluttes med eller F3. Kørslen tager nogle minutter. 4. Under udskrifts muligheder vælges PRINTER og der afsluttes med. Man skal altid vælge PRINTER således at rykkerbilaget udskrives. MAN KAN IKKE GENUDSKRIVE RYKKER BILAG Side 57

58 Udskriften ser sådan ud. Menupunktet Rykker er både en kørsel og en udskrift, så efter udskriften er færdig fremkommer et ekstra billede 5. Der bekræftes med Ja og næste billede åbnes. 6. Der vælges en kassekladde som rykkertransaktionerne skal gemmes i, men kassekladden vil forblive tom, fordi Hjemmestyret ikke opkræver gebyrer. Side 58

59 7. Efterfølgende vil de poster, der er rykket for, være markeret med en ny rykkerkode. Faktura 96 er nu mærket med rykkerkoden "Inkasso" i stedet for Rykker 2. Se nederste venstre hjørne. I debitorkartoteket på fanen Generelt er feltet S.rykker ændret til 01/09-03 fordi, der nu er kørt rykkerkørsler frem til 01/ Til sidst spørges om de tilhørende fakturaer skal udskrives. Når man svarer ja til dette får man udskrevet en faktura kopi af de oprindelige faktura. Fakturakopien sender man til debitor sammen med rykkeren, så debitor kan se regningen igen. Side 59

60 Faktura Menupunktet genudskriver fakturaer 1. Der kan vælges både på Fak.konto (debitorer), Dato og Faktura (fakturanummer) uafhængigt af hinanden, men det er vigtigt at udfylde både Fak.konto og Dato, selvom det kan virke uvæsentligt. Det begrænser den tid, det tager at skabe udskriften. I dette tilfælde ønskes afdeling DcR's faktura nummer 571 genudskrevet. Det er ikke nødvendigt at udfylde Fak.konto og Dato, men det vil tage meget længere tid at danne udskriften, hvis de er blanke. 2. Der afsluttes med eller F3. 3. Under udskriftsmuligheder vælges SKÆRM og der afsluttes med. Side 60

61 Udskriften bliver vist på skærmen. På statusbjælken angiver tallet efter /, hvor mange sider udskriften fylder. 4. Hvis udskriften, indeholder det ønskede, vælges. Der afsluttes ved at vælge Proforma faktura Anvendes ikke Finansafstemning Menupunktet udskriver en afstemningsliste mellem debitor og finans med de saldi, der skal stemme overens og differencen imellem dem. Sammen med saldiene kan udskrives en specifikation, hvor udskriften viser de oprindelige poster specificeret på hvilken modul der er bogført på - og Finans. Side 61

62 1. Menupunktet starter med billedet Udskriftsmuligheder. 2. Under udskriftsmuligheder vælges SKÆRM og der afsluttes med. Næste billede er Afstemning debitor/finans 3. Der vælges afstemningsperiode og finanslovsområde. Vælges der Saldo, udskrives forskellen mellem debitor og finans pr. Til dato. Hvis der vælges Bevægelser, udskrives forskellen mellem debitor og finans for den valgte afstemningsperiode. Markering i feltet bevirker, at afvigelserne for samlekontiene bliver specificeret pr. postering. Har ingen virkning, hvis der er valgt Saldo. Der afsluttes med eller F3. Alle debitortransaktioner for den valgte periode og det valgte område bliver kontrolleret og de fejlbehæftede transaktioner bliver vist på skærmen. Side 62

63 På statusbjælken angiver tallet efter /, hvor mange sider udskriften fylder. 4. Hvis udskriften, indeholder det ønskede, vælges. Der afsluttes ved at vælge 5. De fundne afvigelser skal afstemmes og rettes manuelt Forespørgsler Menupunkterne under Forespørgsel vises kun på skærmen uden at sende noget til printeren. Side 63

64 Faktura Menupunktet giver mulighed for at lave skærmopslag på fakturaer. 1. Det første billede viser en linje for hver faktura systemet kender. 2. Med F4 kan der søges. Hvis et felt er nævnt flere gange består forskellen i, hvordan der kan søges på flere standard indekser. Nederst på skærmen viser hjælpefeltet, hvilken sorteringsrækkefølge, der vil blive brugt. 3. Hvis der vælges at søge på fakturanummer fremkommer dette billede: Side 64

65 4. Der bekræftes med eller F3. 4. Billedet er nu ændret så den valgte faktura står på første linje Posteringer Menupunktet giver mulighed for at lave skærmopslag på de linjer, der er bogført i systemet. 1. Alle bogførte bilagsposter vises i bilagsnummerorden startende med det laveste nummer. 2. Med F4 kan der søges. Side 65

66 Der kan søges på bilag eller konto. Der er fem forskellige felter, der alle hedder Konto. Det betyder, at der kan søges på flere standard indekser. I bunden af billedet viser en tekst, hvordan listen vil blive sorteret. 3. Der fortsættes med eller F3. Når der vælges søgning på bilagsnummer fremkommer billedet 4. Der bekræftes med eller F Lokalmenu for Forespørgsler/Posteringer: Lokalmenuen er anbragt i højre side af billedet som knapper, der enten kan bruges ved at klikke på dem med musen, eller trykke på Alt samtidig med det bogstav, der er understreget på knappen. Side 66

67 Alt-f åbner billedet "Finansposter", der viser de finansposter, der hører til den post, der var markeret med blåt. Med billedets lokalmenupunkt Alt-o åbnes et nyt billede, der både viser finansposterne og de tilhørende poster i andre moduler som f.eks. debitor- og lagerposter. I kolonnen Modul vises hvilken type posteringen har (Finans,, Lager eller Kreditor). Alt-t åbner billedet "Udligninger på et debitorbilag" for den post, der er markeret med blåt. I det billede ses hvilken post, der udligner (lukker) den valgte post. Hvis linjen ikke er udlignet, vises kun to tomme linjer. Der afsluttes med F3 Side 67

68 1.5 Periodisk og Tilpasning Menupunkterne under Periodisk og Tilpasning bruges ikke i det daglige arbejde, men bliver brugt af konsulenterne i DcR. Side 68

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

1.1 Finans Udskrifter

1.1 Finans Udskrifter 1.1 Finans Udskrifter Udskriftdelen tilbyder en lang række udskrifter til støtte for finansmodulet. Udskrifter findes ved at gå ind i menupunktet Finans/Udskrifter. Følgende skærmbillede fremkommer: De

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling.

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5 Version 2 + genvejstaster Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling Sidst revideret: 12.08.2007 Side 1 1. 1.1 Opbygningen af XAL 3.5 Den Windows baserede

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes.

Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes. Anlægsmodulet er placeret i egen kolonne i menuen. Anlæg / Kartotek Her oprettes og vedligeholdes de enkelte anlæg. Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes.

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Inventar. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. Version 2

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Inventar. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. Version 2 Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5 Version 2 Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling Sidst revideret: 12.06.2007 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. INVENTARLISTE...3 1.1 Kontorer... 3 1.2

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5 Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5 Version 2.0 Rejseafregning Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling Indholdsfortegnelse 1 REJSEAFREGNING 2 1.1 Indledning 2 1.2 Menuplacering 3 1.3

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7 Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

MANUAL. Debitorrykkere

MANUAL. Debitorrykkere MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Rykker Brugervejledning

Rykker Brugervejledning Rykker Brugervejledning AdvoForum A/S RYKKER...3 Rykkeropsætning...4 Rykkerbetingelser...5 Rykkerbetingelsernes niveauer...6 Skabelon pr sprog...7 Bogføring af rykker og/eller opkrævningsgebyr...8 Debitorbogføringsgrupper...9

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Status med Casio DT-900 og SVANEN IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Vejledning for FMS_PBS

Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS... 1 Introduktion... 1 Demokunde... 1 Systemkrav... 1 Installation... 2 Import af kartotek for kunder og vareliste... 3 Betalingsoplysninger til PBS... 4 Supplerende

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 2

Programopdatering Januar ver. 2005 2 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. alle klientmaskiner

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Kreditor. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. Version 2

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Kreditor. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. Version 2 Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5 Version 2 Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling Sidst revideret: 12.06.2007 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. KREDITORMODULET...3 1.1 Indledning...

Læs mere

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Xdont version 14.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 16-06-2014

Xdont version 14.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 16-06-2014 Xdont version 14.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 16-06-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. alle klientmaskiner

Læs mere

DL-Bankon brugervejledning

DL-Bankon brugervejledning DL-Bankon brugervejledning Generelt: Denne vejledning beskriver installation og brug af DL-Bankon, samt indlæsning af debitorindbetalinger i AirBoss. Vejledningen er gældende fra DL-Bankon version 2.10B.

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere