Leverandør: Ordregiver: (kontrakten gælder for hver enkelt delaftale) indgået mellem. Daglig kontaktperson: Tlf. . herefter benævnt leverandøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandør: Ordregiver: (kontrakten gælder for hver enkelt delaftale) indgået mellem. Daglig kontaktperson: Tlf. E-mail. herefter benævnt leverandøren"

Transkript

1 Kontrakt om bemanding af akutlægebilen i Region Hovedstaden med ambulancebehandler/paramediciner som akutlægebilsassistent (herefter kaldet lægeassistent) Delaftale [x] (kontrakten gælder for hver enkelt delaftale) indgået mellem Leverandør: Daglig kontaktperson: Tlf. herefter benævnt leverandøren Ordregiver: Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab Kongens Vænge 2 DK Hillerød Kontaktperson: Sundhedsfaglig Specialkonsulent Grethe Thomas Tlf: Mobil: E - mail: Kontraktlig kontakperson: Strategisk indkøbskonsulent Kristina Østergaard Mikkelsen Tlf.: herefter benævnt ordregiver eller Region Hovedstaden Akutlægbil.version /12

2 Bestemmelser vedrørende kontrakten Nærværende kontrakt beskriver de rettigheder og forpligtelser, der påhviler henholdsvis leverandøren og ordregiveren i forbindelse med gennemførelsen af nærværende opgave. Kontrakten består af nærværende dokument samt bilagene 1-4. bilag 1: ABS Almindelige Betingelser for Serviceydelser af 2003 udarbejdet af Erhvervsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med en række myndigheder og organisationer, Kapitel 2, afsnit A, B, C, D, E og G med undtagelse af 23 Standsningsret. bilag 2: Tilbudsliste, jf. pkt. 19 bilag 3: Særlige krav delaftale 1-4 bilag 4: Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem ABService (bilag 1) og nærværende dokument inkl. bilag, gælder nærværende dokument inkl. bilag forud for ABServices bestemmelser. ABService 1, stk. 2 finder således ikke anvendelse. Ligesom nærværende dokument gælder forud for øvrige bilag ved eventuelle uoverensstemmelser herimellem. Akutlægbil.version /12

3 Kontraktens indhold Region Hovedstadens Akutlægebiler. Region Hovedstaden er i henhold til Sundhedsloven, tilknyttede bekendtgørelser og cirkulære, herunder bekendtgørelsen nr. 977 af 2006 forpligtet til at tilvejebringe en ambulancetjeneste og præhospital indsats. Region Hovedstadens nuværende organisering, samt anbefalinger til den fremtidige organisering er beskrevet i plan for præhospital indsats og sundhedsberedskab fra (www.regionh.dk). Region Hovedstadens Akutlægebiler er en del af regionens præhospitale indsats. Akutlægebilerne varetager det akutte lægelige præhospitale beredskab i regionen og varetager regionens sundhedsberedskab på ledelsesniveau, idet lægen indgår som koordinerende læge (KOOL) i den fælles indsatsledelse uden for hospital. Akutlægebilerne er bemandet med en akutlæge og en akutlægebilsassistent (herefter kaldet lægeassistent). Lægeassistenten arbejder tæt sammen med akutlægen for at løse de opgaver som akutlægebilen disponeres til af regionens vagtcentral. Organisering, opgaver og aktivitet er ligeledes beskrevet i plan for præhospital indsats og sundhedsberedskab. I planen er også beskrevet anbefalinger til igangværende reorganisering af hele regionens præhospitale indsats og sundhedsberedskab. Ledetekst 1. Beskrivelse af ydelsens indhold, kvantitet m.v., herunder faglige krav til ydelsen Kontrakttekst Kontrakten omhandler følgende kerneydelser: Bemanding af een akutlægebil i Region Hovedstaden med ambulancebehandler/paramediciner som lægeassistent i akutlægebilens driftstid. Samt de til kerneydelserne knyttede periferiydelser, herunder bl.a. Udarbejdelse af vagtplan herunder dækning ved sygdom, ferie og andet fravær. Administration. Køretøj med alt nødvendigt udstyr herunder medicin tilvejebringes af Region Hovedstaden. Akutlægebilen skal bemandes med en ambulancebehandler eller paramediciner, uddannet i henhold til bek. nr. 977 af 26. september Ambulancebehandleren skal have minimum tre års anciennitet i aktiv tjeneste som ambulancebehandler. Det er et krav at ambulancebehandleren har gennemgået et kompetencekursus som lægeassistent. Såfremt ambulancebehandleren ikke har gennemgået kompetencekurset til lægeassistent skal ambulancebehandleren deltage i og bestå et lægeassistent kursus med efterfølgende lægebilspraktik, som afholdes af ordregiver for ordregivers regning. Kurset er af max. 37 timers varighed inkl. eksamen og kørselspraktik er på max. 24 timer. Leverandøren skal Akutlægbil.version /12

4 stille ambulancebehandleren vederlagsfrit til rådighed for regionen for gennemførelse af kurset og den efterfølgende lægebilspraktik. Akutlægen er ansat i Region Hovedstaden. Lægeassistenten refererer direkte til akutlægen under tjeneste på Region Hovedstadens Akutlægebil Lægeassisten skal være rutineret i udrykningskørsel og kunne fremføre køretøjet på en sikker måde, arbejde selvstændigt, samarbejde med akutlægen og fungere som dennes assistent. Lægeassistenten skal selvstændigt kunne betjene radio og kommunikationsudstyr. Lægeassistenten skal kunne gennemføre en relevant kommunikation på dansk med patienter og samarbejdspartnere, samt også kunne udtrykke sig på dansk skriftligt. Lægeassistenten skal, som regionens øvrige sundhedspersonale, være udstyret med identifikationskort med fulde navn, billede, samt regionens og leverandørens logo. Akutlægen og lægeassistenten arbejder sammen i et team, som også skal samarbejde med øvrige ambulancer, samt politi, brand - og redningsberedskaber præhospitalt. Derfor skal lægeassistenten besidde gode samarbejdsevner og kunne arbejde i en teamfunktion. Lægeassistenten skal derfor også have god indsigt i et skadesteds organisering. Funktionen som lægeassistent stiller store krav til både faglig dygtighed, samt samarbejde. Hvis regionen skønner at lægeassistenten ikke lever op til kravene om faglig dygtighed og samarbejde har regionen ret til at afvise samarbejdet med den pågældende lægeassistent, og leverandøren er forpligtet til at indsætte en anden lægeassistent. Leverandøren skal have en lægeligt ansvarlig med selvstændig lægelig autorisation. Lægeassistenten må ikke gøre tjeneste i andre sammenhænge, hvor der kan opstå tvivl om hvorvidt lægeassistenten repræsenterer regionen eller leverandøren, uden forudgående accept fra regionen. I forbindelse med foredrag, events og lignende må leverandøren ikke uden en konkret aftale med regionen anvende regionens logo eller oplysninger om regionens transportydelse, herunder data. Vagtplan skal udarbejdes således at hele driftstiden dækkes, samt at dette stemmer overens med overenskomster og hviletidsbestemmelser. Vagtplanen skal ligeledes tage højde for vagtskifte og behov for overlap af personale. Akutlægbil.version /12

5 2. Beskrivelse af kvalitetskrav til ydelsen mål og acceptniveau. 3. Krav til maksimale ventetider/responstider ved rekvirering af ydelsen inden for hhv. udenfor normal arbejdstid 4. Angivelse af leveringsstedet, samt beskrivelse af tidspunkter for levering af ydelsen Ydelsen skal leve op til anførte kvalitetskrav og niveau. Hvor niveau ikke er anført skal kravet opfyldes fuldt ud med 100%. For ydelser, hvor kvalitetskrav ikke måtte være specificeret i dette punkt eller andetsteds i kontrakten, gælder det kvalitetskrav som er gængs for delydelsen ved brug på hospitaler subsidiært er relevant for delydelsens kvalitet. Lægeassistenten skal give fremmøde i henhold til vagtplan. Under driftstiden skal akutlægebilen være klar til umiddelbar udrykning og lægeassistenten skal derfor give møde uden ophold. Bilag 3 angiver akutlægebilernes driftstider. Når det er angivet at køretøjet, som eksempel, har driftstid fra betyder det at den aktive mødetid er kl og at udrykningskørsel skal kunne påbegyndes præcis kl Akutlægebilen skal bemandes indenfor den i delaftalen fastsatte driftstid, jf. bilag 3. Køretøjet stationeres i og udenfor driftstiden på ordregivers base, jf. bilag 3. I driftstiden stilles opholdsrum til rådighed enten på basen eller anden anvist placering for lægeassistent samt akutlægen. I forbindelse med driftstidens start og afslutning skal køretøj og udstyr klargøres. Køretøjer med en døgndriftstid skal løbende klargøres, jf. bilag 3. Kørslen kan forekomme i hele regionen bortset fra Bornholm og i begrænset omfang uden for regionens geografiske område, men vil primært have sit udgangspunkt i delaftalens geografiske område (planlægningsområde), jf. bilag 3. Under normale omstændigheder vil disponeringen af opgaver tilrettelægges således at klargøring til næste dag kan være afsluttet ved driftstids ophør, dog må køretøjet ikke forlades før det er klargjort til næste dag. Såfremt der undtagelsesvis er kørsler efter driftstidens afslutning vil afregning af dette ske i henhold til de afgivne priser i bilag 2. Ændringer i kontraktperioden: Væsentlige varige ændringer ( +/-20 %) i driftstiden, jf. bilag 3, kan ske efter aftale med et varsel på 3 måneder. Ændringen kan omfatte udvidelser, reduktioner eller omplacering af timeantallet svarende til mere end +/-20 %. Ordregiver kan foretage mindre varige ændringer (op til +/-20 %) i driftstiden med et varsel på 1 måned. Forsinkelse: Enhver forsinkelse ved fremmøde i forhold til vagtplan er væsentlig. En hvilken som helst situation, der måtte forsinke fremmødet, skal Akutlægbil.version /12

6 uden ugrundet ophold meddeles den daglige kontaktperson hos ordregiver. Leverandøren er pligtig til at udarbejde og fremsende en kort rapport om årsagen m.v. til forsinkelsen til kontaktpersonen hos ordregiver. 5. Beskrivelse af procedure for udrykninger. 6. Beskrivelse af leverandørens generelle forpligtelser vedr. personalets adfærd, sikkerhed, arbejdsmiljø, brand og hygiejne Lægeassistenten skal give fremmøde i henhold til vagtplan. Akutlægebilen disponeres og udkaldes inden for den fastsatte driftstid fra Region Hovedstadens vagtcentral efter retningslinjer fastlagt af regionen. Akutlægen har den overordnede myndighed på akutlægebilen, dvs. ved funktioner i samarbejde med akutlægen refererer lægeassistenten til akutlægen. Leverandøren er forpligtiget til at sikre at dennes personale har forståelse for disse organisatoriske forhold. Lægeassistenten har et personligt ansvar for selvstændige handlinger, leverandøren er forpligtiget til at sikre at dennes personale har forståelse for dette. Leverandøren er forpligtiget til at sikre at lægeassistentens viden i henhold til de retningslinjer der er gældende på akutlægebilen, samt regionens faglige retningslinjer til enhver tid er ajourført. Leverandøren er forpligtiget til at have en lægeligt ansvarlig der uddelegere kompetencer, samt sikrer den sundhedsfaglige kvalitet og udvikling. Leverandøren er ligeledes forpligtiget til vederlagsfrit for ordregiver, at sikre en sufficient vedligeholdelsesuddannelse. Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at dennes personale overholder de lovgivningsmæssige krav og regler på området herunder færdselsloven. Leverandøren er forpligtiget til ved særlige begivenheder/events, at stille med personale der kan sikkerhedsgodkendes både af regionen og politiet. Leverandøren er forpligtiget til at fremsende personalets vagtplan til orientering til den daglige kontaktperson på akutlægebilen 4 uger før første vagtstart, således at personalebemandingen er kendt af regionen. Evt. rettelser eftersendes snarest muligt. Leverandøren er forpligtiget til at sikre at personalet overholder akutlægebilernes driftstider dvs at personalet er klar til udrykning, som eksempel, kl. 08, når driftstids start er kl. 8. I lighed med regionens øvrige personale er leverandøren forpligtiget til at sikre at dennes personale er udstyret med identifikationskort Akutlægbil.version /12

7 med fulde navn, billede, samt regionens og leverandørens logo. Leverandøren er forpligtiget til at alt kontakt til presse og andre dele af offentligheden hvad angår denne ydelse henvises til regionens pressekontakt, regionens vagtcentral eller Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab. Tavshedspligt: I lighed med regionens øvrige personale er leverandøren forpligtiget til at pålægge sit personale tavshedspligt over for 3. part vedrørende ordregivers forhold. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdets ophør. Forpligtelsen er ikke begrænset til leverandørens eget personale, men gælder også eventuelle underleverandører, som leverandøren måtte anvende. Disse arbejdsforhold skal accepteres af leverandørens personale. 7. Beskrivelse af krav til det materiel og personale (antal personer og hver enkelt persons faglige kompetence hvor det skønnes hensigtsmæssigt) der anvendes af leverandøren til at producere ydelsen Personale: Akutlægebilen skal bemandes med en ambulancebehandler eller paramediciner, uddannet i henhold til bek. nr. 977 af 26. september Ambulancebehandleren skal have minimum tre års anciennitet i aktiv tjeneste som ambulancebehandler. Lægeassistenten skal være rutineret i udrykningskørsel og kunne fremføre køretøjet på en sikker måde, arbejde selvstændigt, samarbejde med akutlægen og fungere som dennes assistent. Funktionen som lægeassistent stiller store krav til både faglig dygtighed, samt samarbejde. Hvis regionen skønner at lægeassistenten ikke lever op til kravene om faglig dygtighed og samarbejde har regionen ret til at afvise samarbejdet med den pågældende lægeassistent, og leverandøren er pligtig til at indsætte en anden lægeassistent. Regionen forbeholder sig ret til at godkende nyuddannede og nyansatte lægeassistenter. Det er et krav at ambulancebehandleren har gennemgået et kompetencekursus som lægeassistent. Såfremt ambulancebehandleren ikke har gennemgået kompetencekurset til lægeassistent skal ambulancebehandleren deltage i og bestå et lægeassistent kursus med efterfølgende lægebilspraktik, som afholdes af ordregiver for ordregivers regning. Kurset er af max. 37 timers varighed inkl. eksamen og kørselspraktik er på max. 24 timer. Leverandøren skal stille ambulancebehandleren vederlagsfrit til rådighed for regionen for gennemførelse af kurset og den efterfølgende lægebilspraktik. Leverandøren skal sikre det fornødne personale til dækning af vagtplan. Lægeassistenten skal betjene køretøjet (være fører) og skal være i Akutlægbil.version /12

8 besiddelse af gyldigt kørekort. Ordregiver gennemfører et introduktionsforløb for personalet som et led i ansættelsen dvs. en introduktion til opgave, herunder specielle procedurer og udstyr såfremt det er nødvendigt. Underleverandør: Leverandøren kan ikke overlade udførelse af sine forpligtelser til underleverandør(er) uden ordregivers skriftlige accept. Det er leverandørens ansvar og forpligtelse, at evt. underleverandør lever op til leverandørens kontraktlige forpligtelser. 8. Beskrivelse af lokaler, materiel og personale, der stilles til rådighed af ordregiver Materiel: Ordregiver tilvejebringer køretøj, medicin, kommunikationsudstyr, samt øvrige behandlingsudstyr. Lægeassistenten skal i samarbejde med akutlægen foretage den daglige kontrol, vedligeholdelse, rengøring og klargøring af køretøj og kommunikationsudstyr, samt behandlingsudstyr og medicin. Køretøjet må alene anvendes til afvikling af ordregivers opgaver. Beklædning: Ordregiver udleverer uniformsjakker. Øvrig beklædning og fodtøj til personalet efter almindelig anerkendt standard tilvejebringes af leverandøren for dennes regning. Leverandøren skal sørge for vask heraf. Lægeassistenten skal bære et synligt identifikationskort med fulde navn, billede, samt regionens og leverandørens logo. 9. Beskrivelse af samarbejdsrelation til ordregivers kliniske og servicemæssige funktioner Lokaler: Der stilles opholdsrum til rådighed. Samarbejdet med ordregivers servicefunktioner sker via samarbejdet med ordregivers kontaktpersoner. Lægeassistenten skal deltage i ordregivers informationsmøde 4 gange årligt af 2 timers varighed. 10. Præcisering af kravene til betaling af husleje, forbrug og service 11. Beskrivelse af forholdsregler og procedurer ved utilsigtede hændelser, samt deltagelse i akkreditering Ordregiver afholder alle udgifter til brændstof og service på køretøjet, samt opholdsrum. Utilsigtede hændelser skal straks meddeles den ansvarshavende/daglige kontaktperson hos ordregiver og procedure i henhold til ordregivers vejledning for indrapportering af utilsigtede hændelser iværksættes. Leverandøren er forpligtet til at deltage i evt. kerneårsagsanalyser, samt akkreditering på tilsvarende vis som Akutlægbil.version /12

9 ordregivers eget personale. Antal og arten af utilsigtede hændelser drøftes ved opfølgningsmøder, jf. pkt Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem leverandør og ordregiver, herunder kontraktopfølgning Ordregiver forpligter sig til: at sikre, at funktionsdygtigt og godkendt køretøj til enhver tid er til rådighed for udførsel af kontrakten at sikre, at køretøjet ved driftstidens start er udstyret med nødvendigt, godkendt og serviceret udstyr samt at medicin er til rådighed for gennemførelsen af ydelsen at sikre at leverandøren løbende holdes orienteret om væsentlige ændringer og faglige instrukser at arrangerer 4 årlige informations - og uddannelsesmøder af 2 timers varighed. Leverandøren forpligter sig til: at sikre, at ydelsen lever op til ordregivers krav i henhold til nærværende aftale inkl. bilag at sikre, at den lægeligt ansvarlige varetager det medicinske ansvar for uddelegering af kompetencer til lægeassistenten at lægeassistenten samarbejder med akutlægen om den daglige kontrol, vedligeholdelse, rengøring og klargøring af køretøj og kommunikationsudstyr, samt behandlingsudstyr og medicin.. at lægeassistenten er orienteret ved ændringer i den daglige drift at lægeassistenten deltager i minimum 3 af de 4 årlige informations - og uddannelsesmøder, som afholdes af regionen. at indgå i samarbejde angående vedligeholdelsesuddannelse, efteruddannelse, forskning og kvalitetsudvikling. at i forbindelse med overenskomstmæssige strejker, lockout m.v. straks at søge om friholdelseserklæring hos de relevante faglige organisationer, at dokumenterer ydelsen i henhold til kontraktens pkt. 13. Kontraktopfølgning: Der afholdes opfølgningsmøder mellem Region Hovedstaden og leverandøren efter behov, dog minimum 1 gang hvert halve år. Akutlægbil.version /12

10 Offentliggørelse: Kontraktens indhold betragtes som udgangspunkt som fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres - ud over hvad ordregiver lovmæssigt er forpligtet til - uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ordregiver forbeholder sig ret til at udsende en pressemeddelelse om kontraktindgåelsen. 13. Beskrivelse af krav til leverandørens dokumentation af ydelsen Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere overholdelse af kontraktens krav. Leverandøren er forpligtet til at følge et beskrevet kvalitetsstyringssystem efter anerkendte kvalitetsstyringsprincipper for frembringelsen på ydelsen, herunder sikring af rette kompetenceniveau. Kvalitetsstyringssystemet og dokumentation for gennemførelse heraf stilles til rådighed for ordregiver på dennes opfordring. Kvalitetsstyringssystemet skal indeholde procedure for systematisk opsamling af fejl, mangler, reklamationer samt vurdering heraf med henblik på identificering af mønstre og tendenser. Leverandøren er forpligtet til at iværksætte handlingsplaner til afhjælpning og forebyggelse af fejl og mangler, som er opdaget ved regionens kvalitetskontrol. Leverandøren udarbejder og udleverer fyldestgørende statistisk materiale og staturrapporter i det omfang, ordregiver ønsker dette og efter nærmere aftale. De under pkt. 12 nævnte forhold skal uden yderligere opfordring fremlægges på de halvårlige opfølgningsmøder. 14. Beskrivelse af krav til kundetilfredshed med ydelsen mål og acceptniveau 15. Angivelse af kontaktperson hos ordregiver og leverandør 16. Fastlæggelse af evt. løbetid/udløbsdato for kontrakten Ikke aktuel Se kontraktens side 1, samt bilag 3 for daglig kontaktperson. Kontrakten træder i kraft pr og udløber Ordregiver har option på at kunne forlænge kontrakten med perioder á 6 måneder i op til i alt 12 måneder. Ordregiver skal senest 3 måneder før kontraktens udløb give Akutlægbil.version /12

11 leverandøren meddelelse herom. 17. Fastlæggelse af opsigelsesprocedure for kontrakten 18. Beskrivelse af evt. optioner i kontrakten Kontrakten udløber i henhold til pkt. 16. Tvister og mislighold: Der henvises til betingelserne i ABS Almindelige betingelser for Serviceydelser af 2003, afsnit E (mislighold) og G (tvister). Option på kontraktforlængelse i op til 12 måneder, jf. pkt. 16. Ordregiver har option på at kunne udvide driftstiden til døgnberedskab alle ugens syv dage hele året rundt på delaftale to og tre. Varsel herfor er tre måneder. (Sidstnævnte option udgår af kontrakten for delaftale 1 og 4 ved kontraktindgåelse) 19. Oplysning om pris og fastlæggelse af principper for prisregulering Priserne fremgår af bilag 2.- Tilbudslisten. Priserne er anført i DKK og er excl. moms. I priserne er indeholdt alle udgifter forbundet med den pågældende ydelse, herunder bl.a. kvalitetsstyring, administrative rutiner samt udarbejdelse af vagtplan. De aftalte priser er gældende til og med den Varige ændringer: Ved mindre eller større varige ændringer af det månedlige timetal, jf. pkt. 4, genberegnes månedens honorar, jf. bilag 2, tilbudslistens pkt. 1.a., som følger: Ved en varig forøgelse af det månedlige timetal forhøjes det nævnte månedlige honorar med det varslede timetal gange timeprisen, der er anført i tilbudslistens pkt. 1c/udvidelse henholdsvis pkt. 1d/udvidelse. Ved en varig reduktion af det månedlige timetal reduceres det nævnte månedlige honorar med det varslede timetal gange timeprisen, der er anført i tilbudslistens pkt. 1c/reduktion henholdsvis pkt. 1d/reduktion. Ved ordregivers udnyttelse af optionen for delaftalerne 2 og 3 om overgang til døgnbemanding, gælder de i tilbudslisten separat anførte priser herfor. (Sidstnævnte bortfalder ved kontraktindgåelse for delaftalerne 1 og 4) Prisregulering: Prisregulering sker første gang ved en eventuel aftaleforlængelse, dvs pr , og vil være gældende i kontraktens restperiode. Reguleringen gælder alle priser anført på tilbudslisten. Priserne reguleres med den årlige procentuelle udvikling fra 3. kvartal Akutlægbil.version /12

12 2009 til 3. kvartal 2010 i Danmarks Statistiks Lønindeks for den offentlige sektor, her Kommuner og regioner/sundhedsvæsen (vægt 50%) samt Lønindeks for den private sektor, her Undervisning og sundhed m.v. (vægt 50%). Prisreguleringen dokumenteres ved udskrift af nævnte indekstal og fremsendes til ordregiver senest 30 dage før i krafttrædelse. 20. Fakturering Samtlige leverancer faktureres elektronisk til ordregiver. Faktura fremsendes til regionen. Fakturaer fremsendes månedsvis bagud, i umiddelbar tilknytning til en måneds udgang (senest 5. hverdag herefter). Betalingsbetingelser: 30 dage netto fra modtagelse af fyldestgørende faktura. 21. Fastlæggelse af bodsbestemmelser i tillæg til ABS 26 Bod ved forsinkelser i fremmødet i henhold til vagtplan. Boden udgør 12 timers honorar. Ordregiver fortaber ikke af den grund sin ret til ophævelse ved mislighold. Dato og underskrift, leverandør Dato og underskrift, ordregiver Enhed for akut medicin og sundhedsberedskab Enhedschef Freddy Lippert Indkøb Indkøbschef Kirsten Jensen Akutlægbil.version /12

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter Kontrakt Dato: 05-09-2017 Dokument id.: 70349 Version: 0.1 Udarbejdet af: RAO Kontrol: Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning 1. Gældende lovgivning 2. Terminologi 1. Gældende lovgivning Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

1 Parterne 3. 2 Baggrund 3. 3 Fortolkningsprincipper 3. 4 Beskrivelse af opgaven 3. 5 Rettigheder og forpligtelser 4

1 Parterne 3. 2 Baggrund 3. 3 Fortolkningsprincipper 3. 4 Beskrivelse af opgaven 3. 5 Rettigheder og forpligtelser 4 Konsulentaftale Vedrørende bistand til sanering af lovgivning på lufttrafikstyrings- og luftfartstjenesteområdet (Air Traffic Management/Air Navigation Services) 1 Parterne 3 2 Baggrund 3 3 Fortolkningsprincipper

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Transport af entreprenørmaskiner for Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Transport af entreprenørmaskiner for Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Transport af entreprenørmaskiner for Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4d: Leveranceaftale til brug ved direkte tildeling Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Direkte tildeling vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen Koncern Plan og Udvikling Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere