Leverandør: Ordregiver: (kontrakten gælder for hver enkelt delaftale) indgået mellem. Daglig kontaktperson: Tlf. . herefter benævnt leverandøren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandør: Ordregiver: (kontrakten gælder for hver enkelt delaftale) indgået mellem. Daglig kontaktperson: Tlf. E-mail. herefter benævnt leverandøren"

Transkript

1 Kontrakt om bemanding af akutlægebilen i Region Hovedstaden med ambulancebehandler/paramediciner som akutlægebilsassistent (herefter kaldet lægeassistent) Delaftale [x] (kontrakten gælder for hver enkelt delaftale) indgået mellem Leverandør: Daglig kontaktperson: Tlf. herefter benævnt leverandøren Ordregiver: Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab Kongens Vænge 2 DK Hillerød Kontaktperson: Sundhedsfaglig Specialkonsulent Grethe Thomas Tlf: Mobil: E - mail: Kontraktlig kontakperson: Strategisk indkøbskonsulent Kristina Østergaard Mikkelsen Tlf.: herefter benævnt ordregiver eller Region Hovedstaden Akutlægbil.version /12

2 Bestemmelser vedrørende kontrakten Nærværende kontrakt beskriver de rettigheder og forpligtelser, der påhviler henholdsvis leverandøren og ordregiveren i forbindelse med gennemførelsen af nærværende opgave. Kontrakten består af nærværende dokument samt bilagene 1-4. bilag 1: ABS Almindelige Betingelser for Serviceydelser af 2003 udarbejdet af Erhvervsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med en række myndigheder og organisationer, Kapitel 2, afsnit A, B, C, D, E og G med undtagelse af 23 Standsningsret. bilag 2: Tilbudsliste, jf. pkt. 19 bilag 3: Særlige krav delaftale 1-4 bilag 4: Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem ABService (bilag 1) og nærværende dokument inkl. bilag, gælder nærværende dokument inkl. bilag forud for ABServices bestemmelser. ABService 1, stk. 2 finder således ikke anvendelse. Ligesom nærværende dokument gælder forud for øvrige bilag ved eventuelle uoverensstemmelser herimellem. Akutlægbil.version /12

3 Kontraktens indhold Region Hovedstadens Akutlægebiler. Region Hovedstaden er i henhold til Sundhedsloven, tilknyttede bekendtgørelser og cirkulære, herunder bekendtgørelsen nr. 977 af 2006 forpligtet til at tilvejebringe en ambulancetjeneste og præhospital indsats. Region Hovedstadens nuværende organisering, samt anbefalinger til den fremtidige organisering er beskrevet i plan for præhospital indsats og sundhedsberedskab fra (www.regionh.dk). Region Hovedstadens Akutlægebiler er en del af regionens præhospitale indsats. Akutlægebilerne varetager det akutte lægelige præhospitale beredskab i regionen og varetager regionens sundhedsberedskab på ledelsesniveau, idet lægen indgår som koordinerende læge (KOOL) i den fælles indsatsledelse uden for hospital. Akutlægebilerne er bemandet med en akutlæge og en akutlægebilsassistent (herefter kaldet lægeassistent). Lægeassistenten arbejder tæt sammen med akutlægen for at løse de opgaver som akutlægebilen disponeres til af regionens vagtcentral. Organisering, opgaver og aktivitet er ligeledes beskrevet i plan for præhospital indsats og sundhedsberedskab. I planen er også beskrevet anbefalinger til igangværende reorganisering af hele regionens præhospitale indsats og sundhedsberedskab. Ledetekst 1. Beskrivelse af ydelsens indhold, kvantitet m.v., herunder faglige krav til ydelsen Kontrakttekst Kontrakten omhandler følgende kerneydelser: Bemanding af een akutlægebil i Region Hovedstaden med ambulancebehandler/paramediciner som lægeassistent i akutlægebilens driftstid. Samt de til kerneydelserne knyttede periferiydelser, herunder bl.a. Udarbejdelse af vagtplan herunder dækning ved sygdom, ferie og andet fravær. Administration. Køretøj med alt nødvendigt udstyr herunder medicin tilvejebringes af Region Hovedstaden. Akutlægebilen skal bemandes med en ambulancebehandler eller paramediciner, uddannet i henhold til bek. nr. 977 af 26. september Ambulancebehandleren skal have minimum tre års anciennitet i aktiv tjeneste som ambulancebehandler. Det er et krav at ambulancebehandleren har gennemgået et kompetencekursus som lægeassistent. Såfremt ambulancebehandleren ikke har gennemgået kompetencekurset til lægeassistent skal ambulancebehandleren deltage i og bestå et lægeassistent kursus med efterfølgende lægebilspraktik, som afholdes af ordregiver for ordregivers regning. Kurset er af max. 37 timers varighed inkl. eksamen og kørselspraktik er på max. 24 timer. Leverandøren skal Akutlægbil.version /12

4 stille ambulancebehandleren vederlagsfrit til rådighed for regionen for gennemførelse af kurset og den efterfølgende lægebilspraktik. Akutlægen er ansat i Region Hovedstaden. Lægeassistenten refererer direkte til akutlægen under tjeneste på Region Hovedstadens Akutlægebil Lægeassisten skal være rutineret i udrykningskørsel og kunne fremføre køretøjet på en sikker måde, arbejde selvstændigt, samarbejde med akutlægen og fungere som dennes assistent. Lægeassistenten skal selvstændigt kunne betjene radio og kommunikationsudstyr. Lægeassistenten skal kunne gennemføre en relevant kommunikation på dansk med patienter og samarbejdspartnere, samt også kunne udtrykke sig på dansk skriftligt. Lægeassistenten skal, som regionens øvrige sundhedspersonale, være udstyret med identifikationskort med fulde navn, billede, samt regionens og leverandørens logo. Akutlægen og lægeassistenten arbejder sammen i et team, som også skal samarbejde med øvrige ambulancer, samt politi, brand - og redningsberedskaber præhospitalt. Derfor skal lægeassistenten besidde gode samarbejdsevner og kunne arbejde i en teamfunktion. Lægeassistenten skal derfor også have god indsigt i et skadesteds organisering. Funktionen som lægeassistent stiller store krav til både faglig dygtighed, samt samarbejde. Hvis regionen skønner at lægeassistenten ikke lever op til kravene om faglig dygtighed og samarbejde har regionen ret til at afvise samarbejdet med den pågældende lægeassistent, og leverandøren er forpligtet til at indsætte en anden lægeassistent. Leverandøren skal have en lægeligt ansvarlig med selvstændig lægelig autorisation. Lægeassistenten må ikke gøre tjeneste i andre sammenhænge, hvor der kan opstå tvivl om hvorvidt lægeassistenten repræsenterer regionen eller leverandøren, uden forudgående accept fra regionen. I forbindelse med foredrag, events og lignende må leverandøren ikke uden en konkret aftale med regionen anvende regionens logo eller oplysninger om regionens transportydelse, herunder data. Vagtplan skal udarbejdes således at hele driftstiden dækkes, samt at dette stemmer overens med overenskomster og hviletidsbestemmelser. Vagtplanen skal ligeledes tage højde for vagtskifte og behov for overlap af personale. Akutlægbil.version /12

5 2. Beskrivelse af kvalitetskrav til ydelsen mål og acceptniveau. 3. Krav til maksimale ventetider/responstider ved rekvirering af ydelsen inden for hhv. udenfor normal arbejdstid 4. Angivelse af leveringsstedet, samt beskrivelse af tidspunkter for levering af ydelsen Ydelsen skal leve op til anførte kvalitetskrav og niveau. Hvor niveau ikke er anført skal kravet opfyldes fuldt ud med 100%. For ydelser, hvor kvalitetskrav ikke måtte være specificeret i dette punkt eller andetsteds i kontrakten, gælder det kvalitetskrav som er gængs for delydelsen ved brug på hospitaler subsidiært er relevant for delydelsens kvalitet. Lægeassistenten skal give fremmøde i henhold til vagtplan. Under driftstiden skal akutlægebilen være klar til umiddelbar udrykning og lægeassistenten skal derfor give møde uden ophold. Bilag 3 angiver akutlægebilernes driftstider. Når det er angivet at køretøjet, som eksempel, har driftstid fra betyder det at den aktive mødetid er kl og at udrykningskørsel skal kunne påbegyndes præcis kl Akutlægebilen skal bemandes indenfor den i delaftalen fastsatte driftstid, jf. bilag 3. Køretøjet stationeres i og udenfor driftstiden på ordregivers base, jf. bilag 3. I driftstiden stilles opholdsrum til rådighed enten på basen eller anden anvist placering for lægeassistent samt akutlægen. I forbindelse med driftstidens start og afslutning skal køretøj og udstyr klargøres. Køretøjer med en døgndriftstid skal løbende klargøres, jf. bilag 3. Kørslen kan forekomme i hele regionen bortset fra Bornholm og i begrænset omfang uden for regionens geografiske område, men vil primært have sit udgangspunkt i delaftalens geografiske område (planlægningsområde), jf. bilag 3. Under normale omstændigheder vil disponeringen af opgaver tilrettelægges således at klargøring til næste dag kan være afsluttet ved driftstids ophør, dog må køretøjet ikke forlades før det er klargjort til næste dag. Såfremt der undtagelsesvis er kørsler efter driftstidens afslutning vil afregning af dette ske i henhold til de afgivne priser i bilag 2. Ændringer i kontraktperioden: Væsentlige varige ændringer ( +/-20 %) i driftstiden, jf. bilag 3, kan ske efter aftale med et varsel på 3 måneder. Ændringen kan omfatte udvidelser, reduktioner eller omplacering af timeantallet svarende til mere end +/-20 %. Ordregiver kan foretage mindre varige ændringer (op til +/-20 %) i driftstiden med et varsel på 1 måned. Forsinkelse: Enhver forsinkelse ved fremmøde i forhold til vagtplan er væsentlig. En hvilken som helst situation, der måtte forsinke fremmødet, skal Akutlægbil.version /12

6 uden ugrundet ophold meddeles den daglige kontaktperson hos ordregiver. Leverandøren er pligtig til at udarbejde og fremsende en kort rapport om årsagen m.v. til forsinkelsen til kontaktpersonen hos ordregiver. 5. Beskrivelse af procedure for udrykninger. 6. Beskrivelse af leverandørens generelle forpligtelser vedr. personalets adfærd, sikkerhed, arbejdsmiljø, brand og hygiejne Lægeassistenten skal give fremmøde i henhold til vagtplan. Akutlægebilen disponeres og udkaldes inden for den fastsatte driftstid fra Region Hovedstadens vagtcentral efter retningslinjer fastlagt af regionen. Akutlægen har den overordnede myndighed på akutlægebilen, dvs. ved funktioner i samarbejde med akutlægen refererer lægeassistenten til akutlægen. Leverandøren er forpligtiget til at sikre at dennes personale har forståelse for disse organisatoriske forhold. Lægeassistenten har et personligt ansvar for selvstændige handlinger, leverandøren er forpligtiget til at sikre at dennes personale har forståelse for dette. Leverandøren er forpligtiget til at sikre at lægeassistentens viden i henhold til de retningslinjer der er gældende på akutlægebilen, samt regionens faglige retningslinjer til enhver tid er ajourført. Leverandøren er forpligtiget til at have en lægeligt ansvarlig der uddelegere kompetencer, samt sikrer den sundhedsfaglige kvalitet og udvikling. Leverandøren er ligeledes forpligtiget til vederlagsfrit for ordregiver, at sikre en sufficient vedligeholdelsesuddannelse. Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at dennes personale overholder de lovgivningsmæssige krav og regler på området herunder færdselsloven. Leverandøren er forpligtiget til ved særlige begivenheder/events, at stille med personale der kan sikkerhedsgodkendes både af regionen og politiet. Leverandøren er forpligtiget til at fremsende personalets vagtplan til orientering til den daglige kontaktperson på akutlægebilen 4 uger før første vagtstart, således at personalebemandingen er kendt af regionen. Evt. rettelser eftersendes snarest muligt. Leverandøren er forpligtiget til at sikre at personalet overholder akutlægebilernes driftstider dvs at personalet er klar til udrykning, som eksempel, kl. 08, når driftstids start er kl. 8. I lighed med regionens øvrige personale er leverandøren forpligtiget til at sikre at dennes personale er udstyret med identifikationskort Akutlægbil.version /12

7 med fulde navn, billede, samt regionens og leverandørens logo. Leverandøren er forpligtiget til at alt kontakt til presse og andre dele af offentligheden hvad angår denne ydelse henvises til regionens pressekontakt, regionens vagtcentral eller Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab. Tavshedspligt: I lighed med regionens øvrige personale er leverandøren forpligtiget til at pålægge sit personale tavshedspligt over for 3. part vedrørende ordregivers forhold. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdets ophør. Forpligtelsen er ikke begrænset til leverandørens eget personale, men gælder også eventuelle underleverandører, som leverandøren måtte anvende. Disse arbejdsforhold skal accepteres af leverandørens personale. 7. Beskrivelse af krav til det materiel og personale (antal personer og hver enkelt persons faglige kompetence hvor det skønnes hensigtsmæssigt) der anvendes af leverandøren til at producere ydelsen Personale: Akutlægebilen skal bemandes med en ambulancebehandler eller paramediciner, uddannet i henhold til bek. nr. 977 af 26. september Ambulancebehandleren skal have minimum tre års anciennitet i aktiv tjeneste som ambulancebehandler. Lægeassistenten skal være rutineret i udrykningskørsel og kunne fremføre køretøjet på en sikker måde, arbejde selvstændigt, samarbejde med akutlægen og fungere som dennes assistent. Funktionen som lægeassistent stiller store krav til både faglig dygtighed, samt samarbejde. Hvis regionen skønner at lægeassistenten ikke lever op til kravene om faglig dygtighed og samarbejde har regionen ret til at afvise samarbejdet med den pågældende lægeassistent, og leverandøren er pligtig til at indsætte en anden lægeassistent. Regionen forbeholder sig ret til at godkende nyuddannede og nyansatte lægeassistenter. Det er et krav at ambulancebehandleren har gennemgået et kompetencekursus som lægeassistent. Såfremt ambulancebehandleren ikke har gennemgået kompetencekurset til lægeassistent skal ambulancebehandleren deltage i og bestå et lægeassistent kursus med efterfølgende lægebilspraktik, som afholdes af ordregiver for ordregivers regning. Kurset er af max. 37 timers varighed inkl. eksamen og kørselspraktik er på max. 24 timer. Leverandøren skal stille ambulancebehandleren vederlagsfrit til rådighed for regionen for gennemførelse af kurset og den efterfølgende lægebilspraktik. Leverandøren skal sikre det fornødne personale til dækning af vagtplan. Lægeassistenten skal betjene køretøjet (være fører) og skal være i Akutlægbil.version /12

8 besiddelse af gyldigt kørekort. Ordregiver gennemfører et introduktionsforløb for personalet som et led i ansættelsen dvs. en introduktion til opgave, herunder specielle procedurer og udstyr såfremt det er nødvendigt. Underleverandør: Leverandøren kan ikke overlade udførelse af sine forpligtelser til underleverandør(er) uden ordregivers skriftlige accept. Det er leverandørens ansvar og forpligtelse, at evt. underleverandør lever op til leverandørens kontraktlige forpligtelser. 8. Beskrivelse af lokaler, materiel og personale, der stilles til rådighed af ordregiver Materiel: Ordregiver tilvejebringer køretøj, medicin, kommunikationsudstyr, samt øvrige behandlingsudstyr. Lægeassistenten skal i samarbejde med akutlægen foretage den daglige kontrol, vedligeholdelse, rengøring og klargøring af køretøj og kommunikationsudstyr, samt behandlingsudstyr og medicin. Køretøjet må alene anvendes til afvikling af ordregivers opgaver. Beklædning: Ordregiver udleverer uniformsjakker. Øvrig beklædning og fodtøj til personalet efter almindelig anerkendt standard tilvejebringes af leverandøren for dennes regning. Leverandøren skal sørge for vask heraf. Lægeassistenten skal bære et synligt identifikationskort med fulde navn, billede, samt regionens og leverandørens logo. 9. Beskrivelse af samarbejdsrelation til ordregivers kliniske og servicemæssige funktioner Lokaler: Der stilles opholdsrum til rådighed. Samarbejdet med ordregivers servicefunktioner sker via samarbejdet med ordregivers kontaktpersoner. Lægeassistenten skal deltage i ordregivers informationsmøde 4 gange årligt af 2 timers varighed. 10. Præcisering af kravene til betaling af husleje, forbrug og service 11. Beskrivelse af forholdsregler og procedurer ved utilsigtede hændelser, samt deltagelse i akkreditering Ordregiver afholder alle udgifter til brændstof og service på køretøjet, samt opholdsrum. Utilsigtede hændelser skal straks meddeles den ansvarshavende/daglige kontaktperson hos ordregiver og procedure i henhold til ordregivers vejledning for indrapportering af utilsigtede hændelser iværksættes. Leverandøren er forpligtet til at deltage i evt. kerneårsagsanalyser, samt akkreditering på tilsvarende vis som Akutlægbil.version /12

9 ordregivers eget personale. Antal og arten af utilsigtede hændelser drøftes ved opfølgningsmøder, jf. pkt Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem leverandør og ordregiver, herunder kontraktopfølgning Ordregiver forpligter sig til: at sikre, at funktionsdygtigt og godkendt køretøj til enhver tid er til rådighed for udførsel af kontrakten at sikre, at køretøjet ved driftstidens start er udstyret med nødvendigt, godkendt og serviceret udstyr samt at medicin er til rådighed for gennemførelsen af ydelsen at sikre at leverandøren løbende holdes orienteret om væsentlige ændringer og faglige instrukser at arrangerer 4 årlige informations - og uddannelsesmøder af 2 timers varighed. Leverandøren forpligter sig til: at sikre, at ydelsen lever op til ordregivers krav i henhold til nærværende aftale inkl. bilag at sikre, at den lægeligt ansvarlige varetager det medicinske ansvar for uddelegering af kompetencer til lægeassistenten at lægeassistenten samarbejder med akutlægen om den daglige kontrol, vedligeholdelse, rengøring og klargøring af køretøj og kommunikationsudstyr, samt behandlingsudstyr og medicin.. at lægeassistenten er orienteret ved ændringer i den daglige drift at lægeassistenten deltager i minimum 3 af de 4 årlige informations - og uddannelsesmøder, som afholdes af regionen. at indgå i samarbejde angående vedligeholdelsesuddannelse, efteruddannelse, forskning og kvalitetsudvikling. at i forbindelse med overenskomstmæssige strejker, lockout m.v. straks at søge om friholdelseserklæring hos de relevante faglige organisationer, at dokumenterer ydelsen i henhold til kontraktens pkt. 13. Kontraktopfølgning: Der afholdes opfølgningsmøder mellem Region Hovedstaden og leverandøren efter behov, dog minimum 1 gang hvert halve år. Akutlægbil.version /12

10 Offentliggørelse: Kontraktens indhold betragtes som udgangspunkt som fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres - ud over hvad ordregiver lovmæssigt er forpligtet til - uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ordregiver forbeholder sig ret til at udsende en pressemeddelelse om kontraktindgåelsen. 13. Beskrivelse af krav til leverandørens dokumentation af ydelsen Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere overholdelse af kontraktens krav. Leverandøren er forpligtet til at følge et beskrevet kvalitetsstyringssystem efter anerkendte kvalitetsstyringsprincipper for frembringelsen på ydelsen, herunder sikring af rette kompetenceniveau. Kvalitetsstyringssystemet og dokumentation for gennemførelse heraf stilles til rådighed for ordregiver på dennes opfordring. Kvalitetsstyringssystemet skal indeholde procedure for systematisk opsamling af fejl, mangler, reklamationer samt vurdering heraf med henblik på identificering af mønstre og tendenser. Leverandøren er forpligtet til at iværksætte handlingsplaner til afhjælpning og forebyggelse af fejl og mangler, som er opdaget ved regionens kvalitetskontrol. Leverandøren udarbejder og udleverer fyldestgørende statistisk materiale og staturrapporter i det omfang, ordregiver ønsker dette og efter nærmere aftale. De under pkt. 12 nævnte forhold skal uden yderligere opfordring fremlægges på de halvårlige opfølgningsmøder. 14. Beskrivelse af krav til kundetilfredshed med ydelsen mål og acceptniveau 15. Angivelse af kontaktperson hos ordregiver og leverandør 16. Fastlæggelse af evt. løbetid/udløbsdato for kontrakten Ikke aktuel Se kontraktens side 1, samt bilag 3 for daglig kontaktperson. Kontrakten træder i kraft pr og udløber Ordregiver har option på at kunne forlænge kontrakten med perioder á 6 måneder i op til i alt 12 måneder. Ordregiver skal senest 3 måneder før kontraktens udløb give Akutlægbil.version /12

11 leverandøren meddelelse herom. 17. Fastlæggelse af opsigelsesprocedure for kontrakten 18. Beskrivelse af evt. optioner i kontrakten Kontrakten udløber i henhold til pkt. 16. Tvister og mislighold: Der henvises til betingelserne i ABS Almindelige betingelser for Serviceydelser af 2003, afsnit E (mislighold) og G (tvister). Option på kontraktforlængelse i op til 12 måneder, jf. pkt. 16. Ordregiver har option på at kunne udvide driftstiden til døgnberedskab alle ugens syv dage hele året rundt på delaftale to og tre. Varsel herfor er tre måneder. (Sidstnævnte option udgår af kontrakten for delaftale 1 og 4 ved kontraktindgåelse) 19. Oplysning om pris og fastlæggelse af principper for prisregulering Priserne fremgår af bilag 2.- Tilbudslisten. Priserne er anført i DKK og er excl. moms. I priserne er indeholdt alle udgifter forbundet med den pågældende ydelse, herunder bl.a. kvalitetsstyring, administrative rutiner samt udarbejdelse af vagtplan. De aftalte priser er gældende til og med den Varige ændringer: Ved mindre eller større varige ændringer af det månedlige timetal, jf. pkt. 4, genberegnes månedens honorar, jf. bilag 2, tilbudslistens pkt. 1.a., som følger: Ved en varig forøgelse af det månedlige timetal forhøjes det nævnte månedlige honorar med det varslede timetal gange timeprisen, der er anført i tilbudslistens pkt. 1c/udvidelse henholdsvis pkt. 1d/udvidelse. Ved en varig reduktion af det månedlige timetal reduceres det nævnte månedlige honorar med det varslede timetal gange timeprisen, der er anført i tilbudslistens pkt. 1c/reduktion henholdsvis pkt. 1d/reduktion. Ved ordregivers udnyttelse af optionen for delaftalerne 2 og 3 om overgang til døgnbemanding, gælder de i tilbudslisten separat anførte priser herfor. (Sidstnævnte bortfalder ved kontraktindgåelse for delaftalerne 1 og 4) Prisregulering: Prisregulering sker første gang ved en eventuel aftaleforlængelse, dvs pr , og vil være gældende i kontraktens restperiode. Reguleringen gælder alle priser anført på tilbudslisten. Priserne reguleres med den årlige procentuelle udvikling fra 3. kvartal Akutlægbil.version /12

12 2009 til 3. kvartal 2010 i Danmarks Statistiks Lønindeks for den offentlige sektor, her Kommuner og regioner/sundhedsvæsen (vægt 50%) samt Lønindeks for den private sektor, her Undervisning og sundhed m.v. (vægt 50%). Prisreguleringen dokumenteres ved udskrift af nævnte indekstal og fremsendes til ordregiver senest 30 dage før i krafttrædelse. 20. Fakturering Samtlige leverancer faktureres elektronisk til ordregiver. Faktura fremsendes til regionen. Fakturaer fremsendes månedsvis bagud, i umiddelbar tilknytning til en måneds udgang (senest 5. hverdag herefter). Betalingsbetingelser: 30 dage netto fra modtagelse af fyldestgørende faktura. 21. Fastlæggelse af bodsbestemmelser i tillæg til ABS 26 Bod ved forsinkelser i fremmødet i henhold til vagtplan. Boden udgør 12 timers honorar. Ordregiver fortaber ikke af den grund sin ret til ophævelse ved mislighold. Dato og underskrift, leverandør Dato og underskrift, ordregiver Enhed for akut medicin og sundhedsberedskab Enhedschef Freddy Lippert Indkøb Indkøbschef Kirsten Jensen Akutlægbil.version /12

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Indhold 1 Aftalen... 3 2 Leveringsaftalens ikrafttræden mv.... 4 3 Tilskud og priser... 5 4 Optioner...

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 2013 Standardkontrakt Aftale om levering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp 1 Mellem Viborg Kommune Visitation Sundhed og Omsorg

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune

EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune Den 26. maj 2010 EU-udbud vedrørende udbringning af mad til Roskilde Kommune 1 Tilbudsdisposition Ved udformning af tilbud skal tilbudsgiver relatere dette til udbudsmaterialets opbygning. Dvs. at tilbuddet

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 2

Rammeaftale Delaftale 2 Rammeaftale Delaftale 2 Nærværende Rammeaftale er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammeaftalen udfyldes af udbyder i tilfælde af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune

Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 0. Definitioner... 2 1. Kontraktparter... 3 2. Kontraktens skriftlige grundlag, fortolkning og ændring... 3 3. Kontraktens ydelser og omfang... 4 4. Kontraktperiode...

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere