Leverandør: Ordregiver: (kontrakten gælder for hver enkelt delaftale) indgået mellem. Daglig kontaktperson: Tlf. . herefter benævnt leverandøren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandør: Ordregiver: (kontrakten gælder for hver enkelt delaftale) indgået mellem. Daglig kontaktperson: Tlf. E-mail. herefter benævnt leverandøren"

Transkript

1 Kontrakt om bemanding af akutlægebilen i Region Hovedstaden med ambulancebehandler/paramediciner som akutlægebilsassistent (herefter kaldet lægeassistent) Delaftale [x] (kontrakten gælder for hver enkelt delaftale) indgået mellem Leverandør: Daglig kontaktperson: Tlf. herefter benævnt leverandøren Ordregiver: Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab Kongens Vænge 2 DK Hillerød Kontaktperson: Sundhedsfaglig Specialkonsulent Grethe Thomas Tlf: Mobil: E - mail: Kontraktlig kontakperson: Strategisk indkøbskonsulent Kristina Østergaard Mikkelsen Tlf.: herefter benævnt ordregiver eller Region Hovedstaden Akutlægbil.version /12

2 Bestemmelser vedrørende kontrakten Nærværende kontrakt beskriver de rettigheder og forpligtelser, der påhviler henholdsvis leverandøren og ordregiveren i forbindelse med gennemførelsen af nærværende opgave. Kontrakten består af nærværende dokument samt bilagene 1-4. bilag 1: ABS Almindelige Betingelser for Serviceydelser af 2003 udarbejdet af Erhvervsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med en række myndigheder og organisationer, Kapitel 2, afsnit A, B, C, D, E og G med undtagelse af 23 Standsningsret. bilag 2: Tilbudsliste, jf. pkt. 19 bilag 3: Særlige krav delaftale 1-4 bilag 4: Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem ABService (bilag 1) og nærværende dokument inkl. bilag, gælder nærværende dokument inkl. bilag forud for ABServices bestemmelser. ABService 1, stk. 2 finder således ikke anvendelse. Ligesom nærværende dokument gælder forud for øvrige bilag ved eventuelle uoverensstemmelser herimellem. Akutlægbil.version /12

3 Kontraktens indhold Region Hovedstadens Akutlægebiler. Region Hovedstaden er i henhold til Sundhedsloven, tilknyttede bekendtgørelser og cirkulære, herunder bekendtgørelsen nr. 977 af 2006 forpligtet til at tilvejebringe en ambulancetjeneste og præhospital indsats. Region Hovedstadens nuværende organisering, samt anbefalinger til den fremtidige organisering er beskrevet i plan for præhospital indsats og sundhedsberedskab fra (www.regionh.dk). Region Hovedstadens Akutlægebiler er en del af regionens præhospitale indsats. Akutlægebilerne varetager det akutte lægelige præhospitale beredskab i regionen og varetager regionens sundhedsberedskab på ledelsesniveau, idet lægen indgår som koordinerende læge (KOOL) i den fælles indsatsledelse uden for hospital. Akutlægebilerne er bemandet med en akutlæge og en akutlægebilsassistent (herefter kaldet lægeassistent). Lægeassistenten arbejder tæt sammen med akutlægen for at løse de opgaver som akutlægebilen disponeres til af regionens vagtcentral. Organisering, opgaver og aktivitet er ligeledes beskrevet i plan for præhospital indsats og sundhedsberedskab. I planen er også beskrevet anbefalinger til igangværende reorganisering af hele regionens præhospitale indsats og sundhedsberedskab. Ledetekst 1. Beskrivelse af ydelsens indhold, kvantitet m.v., herunder faglige krav til ydelsen Kontrakttekst Kontrakten omhandler følgende kerneydelser: Bemanding af een akutlægebil i Region Hovedstaden med ambulancebehandler/paramediciner som lægeassistent i akutlægebilens driftstid. Samt de til kerneydelserne knyttede periferiydelser, herunder bl.a. Udarbejdelse af vagtplan herunder dækning ved sygdom, ferie og andet fravær. Administration. Køretøj med alt nødvendigt udstyr herunder medicin tilvejebringes af Region Hovedstaden. Akutlægebilen skal bemandes med en ambulancebehandler eller paramediciner, uddannet i henhold til bek. nr. 977 af 26. september Ambulancebehandleren skal have minimum tre års anciennitet i aktiv tjeneste som ambulancebehandler. Det er et krav at ambulancebehandleren har gennemgået et kompetencekursus som lægeassistent. Såfremt ambulancebehandleren ikke har gennemgået kompetencekurset til lægeassistent skal ambulancebehandleren deltage i og bestå et lægeassistent kursus med efterfølgende lægebilspraktik, som afholdes af ordregiver for ordregivers regning. Kurset er af max. 37 timers varighed inkl. eksamen og kørselspraktik er på max. 24 timer. Leverandøren skal Akutlægbil.version /12

4 stille ambulancebehandleren vederlagsfrit til rådighed for regionen for gennemførelse af kurset og den efterfølgende lægebilspraktik. Akutlægen er ansat i Region Hovedstaden. Lægeassistenten refererer direkte til akutlægen under tjeneste på Region Hovedstadens Akutlægebil Lægeassisten skal være rutineret i udrykningskørsel og kunne fremføre køretøjet på en sikker måde, arbejde selvstændigt, samarbejde med akutlægen og fungere som dennes assistent. Lægeassistenten skal selvstændigt kunne betjene radio og kommunikationsudstyr. Lægeassistenten skal kunne gennemføre en relevant kommunikation på dansk med patienter og samarbejdspartnere, samt også kunne udtrykke sig på dansk skriftligt. Lægeassistenten skal, som regionens øvrige sundhedspersonale, være udstyret med identifikationskort med fulde navn, billede, samt regionens og leverandørens logo. Akutlægen og lægeassistenten arbejder sammen i et team, som også skal samarbejde med øvrige ambulancer, samt politi, brand - og redningsberedskaber præhospitalt. Derfor skal lægeassistenten besidde gode samarbejdsevner og kunne arbejde i en teamfunktion. Lægeassistenten skal derfor også have god indsigt i et skadesteds organisering. Funktionen som lægeassistent stiller store krav til både faglig dygtighed, samt samarbejde. Hvis regionen skønner at lægeassistenten ikke lever op til kravene om faglig dygtighed og samarbejde har regionen ret til at afvise samarbejdet med den pågældende lægeassistent, og leverandøren er forpligtet til at indsætte en anden lægeassistent. Leverandøren skal have en lægeligt ansvarlig med selvstændig lægelig autorisation. Lægeassistenten må ikke gøre tjeneste i andre sammenhænge, hvor der kan opstå tvivl om hvorvidt lægeassistenten repræsenterer regionen eller leverandøren, uden forudgående accept fra regionen. I forbindelse med foredrag, events og lignende må leverandøren ikke uden en konkret aftale med regionen anvende regionens logo eller oplysninger om regionens transportydelse, herunder data. Vagtplan skal udarbejdes således at hele driftstiden dækkes, samt at dette stemmer overens med overenskomster og hviletidsbestemmelser. Vagtplanen skal ligeledes tage højde for vagtskifte og behov for overlap af personale. Akutlægbil.version /12

5 2. Beskrivelse af kvalitetskrav til ydelsen mål og acceptniveau. 3. Krav til maksimale ventetider/responstider ved rekvirering af ydelsen inden for hhv. udenfor normal arbejdstid 4. Angivelse af leveringsstedet, samt beskrivelse af tidspunkter for levering af ydelsen Ydelsen skal leve op til anførte kvalitetskrav og niveau. Hvor niveau ikke er anført skal kravet opfyldes fuldt ud med 100%. For ydelser, hvor kvalitetskrav ikke måtte være specificeret i dette punkt eller andetsteds i kontrakten, gælder det kvalitetskrav som er gængs for delydelsen ved brug på hospitaler subsidiært er relevant for delydelsens kvalitet. Lægeassistenten skal give fremmøde i henhold til vagtplan. Under driftstiden skal akutlægebilen være klar til umiddelbar udrykning og lægeassistenten skal derfor give møde uden ophold. Bilag 3 angiver akutlægebilernes driftstider. Når det er angivet at køretøjet, som eksempel, har driftstid fra betyder det at den aktive mødetid er kl og at udrykningskørsel skal kunne påbegyndes præcis kl Akutlægebilen skal bemandes indenfor den i delaftalen fastsatte driftstid, jf. bilag 3. Køretøjet stationeres i og udenfor driftstiden på ordregivers base, jf. bilag 3. I driftstiden stilles opholdsrum til rådighed enten på basen eller anden anvist placering for lægeassistent samt akutlægen. I forbindelse med driftstidens start og afslutning skal køretøj og udstyr klargøres. Køretøjer med en døgndriftstid skal løbende klargøres, jf. bilag 3. Kørslen kan forekomme i hele regionen bortset fra Bornholm og i begrænset omfang uden for regionens geografiske område, men vil primært have sit udgangspunkt i delaftalens geografiske område (planlægningsområde), jf. bilag 3. Under normale omstændigheder vil disponeringen af opgaver tilrettelægges således at klargøring til næste dag kan være afsluttet ved driftstids ophør, dog må køretøjet ikke forlades før det er klargjort til næste dag. Såfremt der undtagelsesvis er kørsler efter driftstidens afslutning vil afregning af dette ske i henhold til de afgivne priser i bilag 2. Ændringer i kontraktperioden: Væsentlige varige ændringer ( +/-20 %) i driftstiden, jf. bilag 3, kan ske efter aftale med et varsel på 3 måneder. Ændringen kan omfatte udvidelser, reduktioner eller omplacering af timeantallet svarende til mere end +/-20 %. Ordregiver kan foretage mindre varige ændringer (op til +/-20 %) i driftstiden med et varsel på 1 måned. Forsinkelse: Enhver forsinkelse ved fremmøde i forhold til vagtplan er væsentlig. En hvilken som helst situation, der måtte forsinke fremmødet, skal Akutlægbil.version /12

6 uden ugrundet ophold meddeles den daglige kontaktperson hos ordregiver. Leverandøren er pligtig til at udarbejde og fremsende en kort rapport om årsagen m.v. til forsinkelsen til kontaktpersonen hos ordregiver. 5. Beskrivelse af procedure for udrykninger. 6. Beskrivelse af leverandørens generelle forpligtelser vedr. personalets adfærd, sikkerhed, arbejdsmiljø, brand og hygiejne Lægeassistenten skal give fremmøde i henhold til vagtplan. Akutlægebilen disponeres og udkaldes inden for den fastsatte driftstid fra Region Hovedstadens vagtcentral efter retningslinjer fastlagt af regionen. Akutlægen har den overordnede myndighed på akutlægebilen, dvs. ved funktioner i samarbejde med akutlægen refererer lægeassistenten til akutlægen. Leverandøren er forpligtiget til at sikre at dennes personale har forståelse for disse organisatoriske forhold. Lægeassistenten har et personligt ansvar for selvstændige handlinger, leverandøren er forpligtiget til at sikre at dennes personale har forståelse for dette. Leverandøren er forpligtiget til at sikre at lægeassistentens viden i henhold til de retningslinjer der er gældende på akutlægebilen, samt regionens faglige retningslinjer til enhver tid er ajourført. Leverandøren er forpligtiget til at have en lægeligt ansvarlig der uddelegere kompetencer, samt sikrer den sundhedsfaglige kvalitet og udvikling. Leverandøren er ligeledes forpligtiget til vederlagsfrit for ordregiver, at sikre en sufficient vedligeholdelsesuddannelse. Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at dennes personale overholder de lovgivningsmæssige krav og regler på området herunder færdselsloven. Leverandøren er forpligtiget til ved særlige begivenheder/events, at stille med personale der kan sikkerhedsgodkendes både af regionen og politiet. Leverandøren er forpligtiget til at fremsende personalets vagtplan til orientering til den daglige kontaktperson på akutlægebilen 4 uger før første vagtstart, således at personalebemandingen er kendt af regionen. Evt. rettelser eftersendes snarest muligt. Leverandøren er forpligtiget til at sikre at personalet overholder akutlægebilernes driftstider dvs at personalet er klar til udrykning, som eksempel, kl. 08, når driftstids start er kl. 8. I lighed med regionens øvrige personale er leverandøren forpligtiget til at sikre at dennes personale er udstyret med identifikationskort Akutlægbil.version /12

7 med fulde navn, billede, samt regionens og leverandørens logo. Leverandøren er forpligtiget til at alt kontakt til presse og andre dele af offentligheden hvad angår denne ydelse henvises til regionens pressekontakt, regionens vagtcentral eller Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab. Tavshedspligt: I lighed med regionens øvrige personale er leverandøren forpligtiget til at pålægge sit personale tavshedspligt over for 3. part vedrørende ordregivers forhold. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdets ophør. Forpligtelsen er ikke begrænset til leverandørens eget personale, men gælder også eventuelle underleverandører, som leverandøren måtte anvende. Disse arbejdsforhold skal accepteres af leverandørens personale. 7. Beskrivelse af krav til det materiel og personale (antal personer og hver enkelt persons faglige kompetence hvor det skønnes hensigtsmæssigt) der anvendes af leverandøren til at producere ydelsen Personale: Akutlægebilen skal bemandes med en ambulancebehandler eller paramediciner, uddannet i henhold til bek. nr. 977 af 26. september Ambulancebehandleren skal have minimum tre års anciennitet i aktiv tjeneste som ambulancebehandler. Lægeassistenten skal være rutineret i udrykningskørsel og kunne fremføre køretøjet på en sikker måde, arbejde selvstændigt, samarbejde med akutlægen og fungere som dennes assistent. Funktionen som lægeassistent stiller store krav til både faglig dygtighed, samt samarbejde. Hvis regionen skønner at lægeassistenten ikke lever op til kravene om faglig dygtighed og samarbejde har regionen ret til at afvise samarbejdet med den pågældende lægeassistent, og leverandøren er pligtig til at indsætte en anden lægeassistent. Regionen forbeholder sig ret til at godkende nyuddannede og nyansatte lægeassistenter. Det er et krav at ambulancebehandleren har gennemgået et kompetencekursus som lægeassistent. Såfremt ambulancebehandleren ikke har gennemgået kompetencekurset til lægeassistent skal ambulancebehandleren deltage i og bestå et lægeassistent kursus med efterfølgende lægebilspraktik, som afholdes af ordregiver for ordregivers regning. Kurset er af max. 37 timers varighed inkl. eksamen og kørselspraktik er på max. 24 timer. Leverandøren skal stille ambulancebehandleren vederlagsfrit til rådighed for regionen for gennemførelse af kurset og den efterfølgende lægebilspraktik. Leverandøren skal sikre det fornødne personale til dækning af vagtplan. Lægeassistenten skal betjene køretøjet (være fører) og skal være i Akutlægbil.version /12

8 besiddelse af gyldigt kørekort. Ordregiver gennemfører et introduktionsforløb for personalet som et led i ansættelsen dvs. en introduktion til opgave, herunder specielle procedurer og udstyr såfremt det er nødvendigt. Underleverandør: Leverandøren kan ikke overlade udførelse af sine forpligtelser til underleverandør(er) uden ordregivers skriftlige accept. Det er leverandørens ansvar og forpligtelse, at evt. underleverandør lever op til leverandørens kontraktlige forpligtelser. 8. Beskrivelse af lokaler, materiel og personale, der stilles til rådighed af ordregiver Materiel: Ordregiver tilvejebringer køretøj, medicin, kommunikationsudstyr, samt øvrige behandlingsudstyr. Lægeassistenten skal i samarbejde med akutlægen foretage den daglige kontrol, vedligeholdelse, rengøring og klargøring af køretøj og kommunikationsudstyr, samt behandlingsudstyr og medicin. Køretøjet må alene anvendes til afvikling af ordregivers opgaver. Beklædning: Ordregiver udleverer uniformsjakker. Øvrig beklædning og fodtøj til personalet efter almindelig anerkendt standard tilvejebringes af leverandøren for dennes regning. Leverandøren skal sørge for vask heraf. Lægeassistenten skal bære et synligt identifikationskort med fulde navn, billede, samt regionens og leverandørens logo. 9. Beskrivelse af samarbejdsrelation til ordregivers kliniske og servicemæssige funktioner Lokaler: Der stilles opholdsrum til rådighed. Samarbejdet med ordregivers servicefunktioner sker via samarbejdet med ordregivers kontaktpersoner. Lægeassistenten skal deltage i ordregivers informationsmøde 4 gange årligt af 2 timers varighed. 10. Præcisering af kravene til betaling af husleje, forbrug og service 11. Beskrivelse af forholdsregler og procedurer ved utilsigtede hændelser, samt deltagelse i akkreditering Ordregiver afholder alle udgifter til brændstof og service på køretøjet, samt opholdsrum. Utilsigtede hændelser skal straks meddeles den ansvarshavende/daglige kontaktperson hos ordregiver og procedure i henhold til ordregivers vejledning for indrapportering af utilsigtede hændelser iværksættes. Leverandøren er forpligtet til at deltage i evt. kerneårsagsanalyser, samt akkreditering på tilsvarende vis som Akutlægbil.version /12

9 ordregivers eget personale. Antal og arten af utilsigtede hændelser drøftes ved opfølgningsmøder, jf. pkt Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem leverandør og ordregiver, herunder kontraktopfølgning Ordregiver forpligter sig til: at sikre, at funktionsdygtigt og godkendt køretøj til enhver tid er til rådighed for udførsel af kontrakten at sikre, at køretøjet ved driftstidens start er udstyret med nødvendigt, godkendt og serviceret udstyr samt at medicin er til rådighed for gennemførelsen af ydelsen at sikre at leverandøren løbende holdes orienteret om væsentlige ændringer og faglige instrukser at arrangerer 4 årlige informations - og uddannelsesmøder af 2 timers varighed. Leverandøren forpligter sig til: at sikre, at ydelsen lever op til ordregivers krav i henhold til nærværende aftale inkl. bilag at sikre, at den lægeligt ansvarlige varetager det medicinske ansvar for uddelegering af kompetencer til lægeassistenten at lægeassistenten samarbejder med akutlægen om den daglige kontrol, vedligeholdelse, rengøring og klargøring af køretøj og kommunikationsudstyr, samt behandlingsudstyr og medicin.. at lægeassistenten er orienteret ved ændringer i den daglige drift at lægeassistenten deltager i minimum 3 af de 4 årlige informations - og uddannelsesmøder, som afholdes af regionen. at indgå i samarbejde angående vedligeholdelsesuddannelse, efteruddannelse, forskning og kvalitetsudvikling. at i forbindelse med overenskomstmæssige strejker, lockout m.v. straks at søge om friholdelseserklæring hos de relevante faglige organisationer, at dokumenterer ydelsen i henhold til kontraktens pkt. 13. Kontraktopfølgning: Der afholdes opfølgningsmøder mellem Region Hovedstaden og leverandøren efter behov, dog minimum 1 gang hvert halve år. Akutlægbil.version /12

10 Offentliggørelse: Kontraktens indhold betragtes som udgangspunkt som fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres - ud over hvad ordregiver lovmæssigt er forpligtet til - uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ordregiver forbeholder sig ret til at udsende en pressemeddelelse om kontraktindgåelsen. 13. Beskrivelse af krav til leverandørens dokumentation af ydelsen Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere overholdelse af kontraktens krav. Leverandøren er forpligtet til at følge et beskrevet kvalitetsstyringssystem efter anerkendte kvalitetsstyringsprincipper for frembringelsen på ydelsen, herunder sikring af rette kompetenceniveau. Kvalitetsstyringssystemet og dokumentation for gennemførelse heraf stilles til rådighed for ordregiver på dennes opfordring. Kvalitetsstyringssystemet skal indeholde procedure for systematisk opsamling af fejl, mangler, reklamationer samt vurdering heraf med henblik på identificering af mønstre og tendenser. Leverandøren er forpligtet til at iværksætte handlingsplaner til afhjælpning og forebyggelse af fejl og mangler, som er opdaget ved regionens kvalitetskontrol. Leverandøren udarbejder og udleverer fyldestgørende statistisk materiale og staturrapporter i det omfang, ordregiver ønsker dette og efter nærmere aftale. De under pkt. 12 nævnte forhold skal uden yderligere opfordring fremlægges på de halvårlige opfølgningsmøder. 14. Beskrivelse af krav til kundetilfredshed med ydelsen mål og acceptniveau 15. Angivelse af kontaktperson hos ordregiver og leverandør 16. Fastlæggelse af evt. løbetid/udløbsdato for kontrakten Ikke aktuel Se kontraktens side 1, samt bilag 3 for daglig kontaktperson. Kontrakten træder i kraft pr og udløber Ordregiver har option på at kunne forlænge kontrakten med perioder á 6 måneder i op til i alt 12 måneder. Ordregiver skal senest 3 måneder før kontraktens udløb give Akutlægbil.version /12

11 leverandøren meddelelse herom. 17. Fastlæggelse af opsigelsesprocedure for kontrakten 18. Beskrivelse af evt. optioner i kontrakten Kontrakten udløber i henhold til pkt. 16. Tvister og mislighold: Der henvises til betingelserne i ABS Almindelige betingelser for Serviceydelser af 2003, afsnit E (mislighold) og G (tvister). Option på kontraktforlængelse i op til 12 måneder, jf. pkt. 16. Ordregiver har option på at kunne udvide driftstiden til døgnberedskab alle ugens syv dage hele året rundt på delaftale to og tre. Varsel herfor er tre måneder. (Sidstnævnte option udgår af kontrakten for delaftale 1 og 4 ved kontraktindgåelse) 19. Oplysning om pris og fastlæggelse af principper for prisregulering Priserne fremgår af bilag 2.- Tilbudslisten. Priserne er anført i DKK og er excl. moms. I priserne er indeholdt alle udgifter forbundet med den pågældende ydelse, herunder bl.a. kvalitetsstyring, administrative rutiner samt udarbejdelse af vagtplan. De aftalte priser er gældende til og med den Varige ændringer: Ved mindre eller større varige ændringer af det månedlige timetal, jf. pkt. 4, genberegnes månedens honorar, jf. bilag 2, tilbudslistens pkt. 1.a., som følger: Ved en varig forøgelse af det månedlige timetal forhøjes det nævnte månedlige honorar med det varslede timetal gange timeprisen, der er anført i tilbudslistens pkt. 1c/udvidelse henholdsvis pkt. 1d/udvidelse. Ved en varig reduktion af det månedlige timetal reduceres det nævnte månedlige honorar med det varslede timetal gange timeprisen, der er anført i tilbudslistens pkt. 1c/reduktion henholdsvis pkt. 1d/reduktion. Ved ordregivers udnyttelse af optionen for delaftalerne 2 og 3 om overgang til døgnbemanding, gælder de i tilbudslisten separat anførte priser herfor. (Sidstnævnte bortfalder ved kontraktindgåelse for delaftalerne 1 og 4) Prisregulering: Prisregulering sker første gang ved en eventuel aftaleforlængelse, dvs pr , og vil være gældende i kontraktens restperiode. Reguleringen gælder alle priser anført på tilbudslisten. Priserne reguleres med den årlige procentuelle udvikling fra 3. kvartal Akutlægbil.version /12

12 2009 til 3. kvartal 2010 i Danmarks Statistiks Lønindeks for den offentlige sektor, her Kommuner og regioner/sundhedsvæsen (vægt 50%) samt Lønindeks for den private sektor, her Undervisning og sundhed m.v. (vægt 50%). Prisreguleringen dokumenteres ved udskrift af nævnte indekstal og fremsendes til ordregiver senest 30 dage før i krafttrædelse. 20. Fakturering Samtlige leverancer faktureres elektronisk til ordregiver. Faktura fremsendes til regionen. Fakturaer fremsendes månedsvis bagud, i umiddelbar tilknytning til en måneds udgang (senest 5. hverdag herefter). Betalingsbetingelser: 30 dage netto fra modtagelse af fyldestgørende faktura. 21. Fastlæggelse af bodsbestemmelser i tillæg til ABS 26 Bod ved forsinkelser i fremmødet i henhold til vagtplan. Boden udgør 12 timers honorar. Ordregiver fortaber ikke af den grund sin ret til ophævelse ved mislighold. Dato og underskrift, leverandør Dato og underskrift, ordregiver Enhed for akut medicin og sundhedsberedskab Enhedschef Freddy Lippert Indkøb Indkøbschef Kirsten Jensen Akutlægbil.version /12

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA F O R B R U G E R A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Forbrugeraftale udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet til brug for aftaler om mindre

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 17.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.9 Afprøvning I punkt 2.9 afprøvning

Læs mere

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Forureningsundersøgelser Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser 6. april 2011 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Rammeaftale

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år 1. Aftalens parter ne aftale er indgået mellem Det Ny Havredal og Kommune:. Elevens navn:. Aftalen har som formål at sætte rammer, retningslinjer, pligter

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere